فهرست مطالب

مطالعات دانش شناسی - پیاپی 8 (پاییز 1395)
 • پیاپی 8 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • سید حامد هاشمی، احسان اکرادی *، مینو یوسفی صفحات 1-20
  نیروی انسانی عامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می باشد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، روشی برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرح های سازمان می باشد و در این راستا، هم به نیازهای سرمایه انسانی توجه دارد و هم به توسعه قابلیت های فرآیند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآورانه با رویکرد مدیریت دانش می پردازد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه روسا و مدیران سازمان آموزش و پرورش استان گیلان می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS18 و نرم افزارSPSS21 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد و هم چنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش تاثیر دارد و مدیریت دانش همچنین بر نوآوری سازمانی موثر است.مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نوآوری سازمانی، مدیریت دانش، سازمان آموزش و پرورش استان گیلان
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نوآوری سازمانی، مدیریت دانش، سازمان آموزش و پرورش استان گیلان
 • ابراهیم آریانی قیزقاپان*، عادل زاهدبابلان، مهدی معینی کیا صفحات 21-40
  این پژوهش به منظور بررسی نقش سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام گرفت. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر
  هدف
  کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی _ مقایسه ای بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل می داد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی _ مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α، 120 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) (با پایایی 89/0 = α)، پرسشنامه ی حرفه گرایی (با پایایی 93/0 = α) و پرسشنامه ی انگیزش شغلی لوداهل کیچنر (با پایایی 92/0 = α) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که تاثیر تعامل بین جنسیت و کاربست سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) بر حرفه گرایی (54/1= (114،1)،F 05/0<12/0= ) و انگیزش نسبت به شغل (73/0= (114،1)،F 05/0<73/0= ) کارکنان معنی دار نیست. اما تاثیر جداگانه ی کاربست سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) بر حرفه گرایی (90/3= (114،1)،F 01/0>00/0= ) و انگیزش شغلی (06/4= (114،1)،F 01/0>00/0= ) کارکنان معنی دار است. بنابراین کاربست سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به عنوان یک مولفه مهم در سازمان، جهت توسعه توانایی های کارکنان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، حرفه گرایی، سیستم اطلاعات مدیریت، کارکنان آموزش و پرورش
 • علی ایمان زاده *، کبری پلنگی صفحات 41-60
  هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تسهیم دانش و تعهد سازمانی کتابداران شهر تبریز در سال 95-1394 می باشد. برای این منظور تسهیم دانش در دو بعد؛ تسهیم ضمنی دانش و تسهیم آشکار دانش و تعهد سازمانی در سه بعد؛ تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری تعریف گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تبریز در سال 95-1394 می باشد که تعداد آنها 143 نفر است. کل اعضای جامعه به صورت سرشماری در تحقیق شرکت داده شدند که تعداد پرسشنامه های برگشتی برابر 136 معادل 95 درصد بود. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه 13 گویه ای تسهیم دانش وانگ و وانگ و پرسشنامه 24 گویه ای تعهد سازمانی آلن و می یر می باشد. آلفای بدست آمده از این آزمون برای هر یک از متغیرهای تسهیم دانش و تعهد سازمانی به ترتیب برابر 0.81 و 0.72 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، برای بررسی رابطه بین متغیرها در متغیرهای نرمال از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و در متغیرهای غیرنرمال از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و برای مقایسه متغیر تسهیم دانش با سطح متوسط از آزمون t-تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد: (1)رابطه معنادار مثبت و مستقیم بین متغیر تسهیم دانش و ابعاد آن با تعهد سازمانی وجود دارد. (2) میانگین نمره تسهیم دانش بالاتر از حد متوسط است.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، تسهیم ضمنی دانش، تسهیم آشکار دانش، تعهد سازمانی، کتابداران
 • طاهره سلامتی، احسان واعظی*، مهدی معمارپور، علی رجب زاده صفحات 61-80
  اهمیت روزافزون تجاری سازی و نگاه ویژه به این مقوله در سطح دانشگاه های جهان، لزوم بررسی آن را در دانشگاه های داخل تبیین می نماید. بر این اساس تجاری سازی که پل ارتباطی دانشگاه و صنعت (یا بازار) لقب گرفته است باید در قالب مدلی کارآمد و کاربردی، عملیاتی گردد. بررسی مدل های مطرح در جهان نشان می دهد عوامل محیطی نقش بسزایی در تجاری سازی دارند. لذا لازم است مدلی که طرح می گردد، مدلی بومی و متناسب با شرایط محیطی کشور ایران باشد تا به معنای دقیق کلمه، کاربردی شده و در سطح سازمان های ایرانی عملیاتی گردد. این تحقیق بر آنست که با طراحی مدلی جامع و پرداختن به نقش عمده پژوهش های بنیادی، الگوریتمی مناسب با فضای تحقیقاتی در کشور و ناظر بر شرکت های نوآور(با تکیه ویژه بر نوآوری-های دانشگاهی) و بیشتر مناسب برای ایده های برآمده از دل تحقیقات دانشگاهی و مطلوب برای استفاده در شرکت های دانشگاهی، انکوباتورها و مراکز رشد پیشنهاد دهد.
  کلیدواژگان: تجاری سازی دانش، نوآوری، مدل کارآفرینی، آموزش عالی ایران
 • مریم امینی*، سعید غفاری صفحات 81-100
  هدف
  تعیین وضعیت (تعداد، موضوع، تغییرات،دوره انتشار، وب سایت، رتبه علمی-پژوهشی) نشریات منتشر شده در دانشگاه تهران از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1394 است.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری حدود600 عنوان نشریه انتشار یافته در دانشگاه تهران از آغاز تاسیس (1313) تا پایان سال 1394 است. روش نمونه گیری از نوع سرشماری است و کل جامعه آماری را شامل می شود. گردآوری داده ها با روش مطالعات کتابخانه ای و سیاهه برداری انجام شد و اطلاعات گردآوری شده در جدولی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS انجام گرفته و در قالب نمودارهایی ارائه شده است.
  یافته ها
  256 نشریه دانشگاهی و 306 نشریه دانشجویی شناسایی شد. از 185 عنوان نشریه در حال انتشار، 8/48 درصد با موضوع علوم انسانی است . بیش از 52 درصد نشریات در حال انتشار دانشگاه رتبه علمی- پژوهشی دارد و32/8 درصد نشریات علمی پژوهشی مصوب را تشکیل می دهد. زبان غالب، فارسی ودوره انتشار تقریبا نیمی از مجلات دوفصلنامه و نیم دیگر فصلنامه است. قدیمی ترین نشریه دانشگاه، اکنون با نام تحقیقات دامپزشکی منتشر می شود. طولانی ترین عمر نشریات از دهه 50 و حدود 30 سال است. 76 درصد نشریات فعال، وب سایت دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  رشد منفی نشریات به خاطر اوضاع اجنماعی بود و سپس به دلیل فناوری های جدید ، انتشار مجلات، رشد چشمگیری داشت. به خاطر اهمیت انتشار نتایج علمی برای پژوهشگران، ایجاد وب سایت برای تمام نشریات ضروری است
  کلیدواژگان: دانشگاه تهران، نشریات، نشریات علمی، نشریات دانشگاهی
 • جهانیار بامدادصوفی، سید رضا قدرت، سلیمان منصوری محمدآبادی*، مصطفی رنجبر صفحات 101-120
  تکنیک اهمیت-عملکرد، گامی اساسی در تدوین برنامه های بهبود کیفیت، شناسایی ادراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمت و تحلیل عملکرد موسسات است. هدف از این پژوهش بررسی میزان عملکرد کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی با رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد است. فلسفه وجودی کتابخانه ها تامین رضایت و انتظارات ذی نفعان خود است بدین منظور باید بررسی شود که این مجموعه نسبت به تحقق هدف خود چگونه عمل کرده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه ی گرداوری اطلاعات پیمایشی است. ازاین رو پرسشنامه ای با 30 شاخص تنظیم گردید تا میزان عملکرد کتابخانه با توجه به سه بعد تعریف شده در مدل لیب کوآل مشخص گردد. به سبب اینکه پرسشنامه مذکور محقق ساخته است هم نظر اساتید هم نظر خبرگان این حوزه در پرسشنامه لحاظ شده است (روایی صوری و محتوایی) درنتیجه از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شده است. برای سنجش اهمیت هر شاخص از نرم افزار لیزرل استفاده به عمل آمده است و برای سنجش عملکرد نمره میانگین لحاظ شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد از میان 30 شاخص موردبررسی 21 شاخص در ربع دوم قرار دارند که نشان دهنده عملکرد خوب و مناسب کتابخانه در خصوص انتظارات ذی نفعان خود است. از سوی دیگر به سبب اینکه کتابخانه به 70% درصد انتظارات و نیازهای ذی نفعان خودپاسخ داده است، می توان ادعا کرد عملکرد کلی این کتابخانه بالا بوده است. در پایان به مدیران کتابخانه پیشنهاد می شود عملکرد خود را در خصوص شاخص هایی که ذی نفعان آن را مهم قلمداد کرده اند ولی کتابخانه آن شاخص ها را تامین نکرده است، ارتقا دهند.
  کلیدواژگان: تحلیل اهمیت-عملکرد(IPA)، بار عاملی، کتابخانه، دانشگاه علامه طباطبایی
 • معصومه محمدپور *، عصمت مومنی، مهدی علیپور حافظی صفحات 121-140
  هدف
  هدف از این پژوهش تعیین میزان همخوانی میان برچسب های اختصاص یافته به مقالات کتابداری در پایگاه رده بندی مردمی سایت یولایک و توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقالات در پایگاه لیستا می باشد.
  روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر شامل 300 مقاله در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی می باشد که از میان مقالات مشترک از لحاظ اطلاعات کتابشناختی ( عنوان، نام نویسنده، نام نشریه، سال انتشار و... ) در میان پایگاه رده بندی مردمی سایت یولایک و پایگاه لیستا در فاصله زمانی ابتدای سال 2010 تا 15 نوامبر سال 2011 به صورت تصادفی انتخاب شده است . این تحقیق به روش پیمایشی – توصیفی و با استفاده از داده های گردآوری شده بر مبنای روش مشاهده انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی و به کمک نرم افزار آماری اکسل انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کمتر از 2 ٪ درصد از برچسب های اختصاص یافته به مقالات منتخب حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در پایگاه رده بندی مردمی سایت یولایک با آنچه که به عنوان توصیفگر به همان مقالات در پایگاه لیستا اختصاص داده شده است همخوانی دارند.
  نتیجه گیری
  این نتایج در کل نشان دهنده آن است که برچسب های مورد استفاده کاربران برای بازیابی و رده بندی مفاهیم در محیط وب با آنچه که متخصصان برای رده بندی و بازیابی همان مفاهیم به کار می برند تفاوت و فاصله زیادی دارد. د
  کلیدواژگان: فولکسونومی ها، برچسب گذاری، رده بندی مردمی، توصیفگرها، واژگان کنترل شده
|
 • Ehsan Ekradi *, Mino Yosefi Pages 1-20
 • Ebrahim Aryani *, Adel Zahedbaboliyan, Mehdi Moeini Kiya Pages 21-40
  This study investigated the role of management information system (MIS) in the professionalism and job motivation of official workers of educational office. Methodology of research based on basic strategy: was quantitative, based on
  Purpose
  was applied research, based on eexecutive strategy: was survey research, based on analytical techniques: was descriptive-comparative research. The population was the official workers of Shahindej town educational office in academic year 2015-2016. Simple random sampling was used in this study. Number of samples based on Kregci-Morgan table, taking the error α=0/05, approximately 120 person were selected. Tool for Data collected included questionnaire of management information system (MIS) (reliability α=0/89), questionnaire of professionalism (reliability α=0/93) and questionnaire of job motivation by L.Kichner (with reliability α=0/92) were used. The obtained data were analyzed by Multivariate analysis tests. The results showed that the interaction effect between gender and the application of management information system (MIS) on professionalism (F(1,114)=1/54, =0/12>0/05) and job motivation (F(1,114)=0/73, =0/73>0/05) is not significant. But the separate influence of the application of management information system (MIS) on professionalism (F(1,114)=3/90, =0/00
  Keywords: job motivation, professionalism, management information system (MIS), official workers of educational office
 • Ali Imanzadeh *, Kobra Palangi Pages 41-60
  The main objective of the present research was to study the relationship of knowledge shar-ing and organizational commitment in Tabriz universities Librarians. (N=143), all of whom were selected as the sample based on the census sampling method. The number of returned question-naires was equal to 136 (95%). The required data and information were collected using the 13-item Wang and Wang Knowledge Sharing Questionnaire, and the 24-item Meyer and Allen’s Model of Organizational Commitment.. Cronbach’s alpha coefficient for knowledge sharing, and organizational commitment was obtained 0.81, and 0.72, respectively. For data analysis, descrip-tive and inferential statistical methods were used. Descriptive statistics was used for data classi-fication, summarization, and interpretation. In inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation coefficient, Spearman correlation coefficient and one-sample t-test were used. The study findings showed that there is a direct and significant positive relationship be-tween knowledge sharing (and its dimensions) and organizational commitment. The results re-vealed that mean scores of knowledge sharing for principals participated in this study were high-er than the average.
  Keywords: Knowledge Sharing, Tacit Knowledge Sharing, Explicit Knowledge Sharing, Organizational Commitment, librarians
 • Tahereh Salamati, Ehsan Vaezi *, Mehdi Memarpour, Ali Rajabzadeh Pages 61-80
  The growing importance of commercialization and special attention paid to this topic of discussion at global university level makes the study on this matter justifiable. On basis of this assumption the commercialization which has been named as the connection link between universities and industries or (market) must become operational in the frame work of a practical and effective model.The study and evaluation of the practical models widely used in the world reveals that, the environmental factors play an important role in the process of commercialization. Therefore, the model to be designed and chosen must be indigenous and suitable for domestic conditions of the country. In other words, it should applicable to and practical for the use in Iranian organizations. In this study, it has been tried to present a comprehensive model. By designing a comprehensive model in this connection, this significant matter has been fulfilled in this research. Also, in line with the nature of the design of this model the major roles of the fundamental researches has been examined and an algorithm suitable for the country research environment which can oversee the innovative activities of commercial firms (with special emphasis on academic innovation) has been prepared which is more appropriate for the ideas coming out from the heart of university researches that is most proper for the use in academic firms and institutes and also to can be used in incubators and development centers. Of course, this algorithm and procedure with slight changes can also have a general application.
  Keywords: Commercialization Knowledge, Innovation Model, entrepreneurship, Iran Higher Education
 • Saeed Ghaffari, Maryam Amini * Pages 81-100
  pupose:To determine the status (number, subject, changes, release period, websites, Scientific-Research) journals published in the Tehran University since the establishment until the end of year 1394.
  Methodology
  This is a descriptive survey. The population of approximately 600 academic and student magazine published in Tehran University since the establishment (1313) until the end of 1394. Sampling of the census and the entire population is included. Collecting process data and logs were taken using library studies and information gathered in the table. Data analysis using SPSS software and descriptive statistics presented in the form of graphs.
  Findings: 256 academic and 306 student journals were known at Tehran University. From 185 journals that were published, 48/8 percent are about human sciences. More than 52% of the published university journals have research-scientific degree and 8/32 percent of approved research forms the scientific publications. The dominant language is Farsi and the publishment period of about half of the magazines is bi-quarterly Journal and the other half is quarterly. The oldest university magazine is now published under the title of Journal of Veterinary Researches.the oldest magazine has been about 30 years from the 50s . 76% of active journals, delivere their information via website.
  Conclusion
  Because of social situation number of journals decreased and number of published magazines increased thanks to new technologies. because of the importance of publishing scientific results for researchers, it is necessary to design websites for all journals.
  Keywords: Tehran University, Periodicals, Scientific journals, Academic journals
 • Jahanyar Bamdadsoofi, Seyed Reza Godrat, Soleyman Mansouri Mohammad Abadi * Pages 101-120
  Technique of importance- performance is an essential step in defining of quality improvement programs, defining of client's perceptions and expectations and institutions performance analysis. The purpose of this research is to evaluate faculty of management and accounting's performance in Allameh Tabatabaei University with analysis of importance-performance approach. The reason of librarie's existence is to supply their stakeholder's satisfaction and expectations; Therefore, To be evaluated How did this institute to achieve the goal. This research is Applied and survey. So a questionnaire with 30 indexes is designed to evaluate libraries performance with using defined 3 dimensions of Libqual model. In this questionnaire, opinion of teachers and authorities in this field is considered (face and content reliability). Therefore, Alfa Cronbakh test is used to measure the reliability. LISREL software is used to measure of each index, also average number is considered for evaluation of performance. Results show 21 of 30 indexes are placed in second quarter. This represents good performance of library in relation to clients. On other hand, we can claim the performance of this library is have been high because it has provided 70% of Client’s expectation and needs. On the basis of results, we offer managers promote their performance about indexes that are considered important by clients but library have not
  Keywords: Allameh Tabatabaei university, Importance-Performance Analysis, Library
 • Masoumeh Mohammadpour *, Esmat Momeni Pages 121-140
  In this study, the amount of overlap between the descriptors of the library articles in LISTA database, and the tags assigned to the same articles inFolksonomy ofCiteulikewill be studied.
  Research population of this study are published articles in library LISTA databases, in the period beginning in 2010 to 15 November 2011, which this population selected of the common articles based on the bibliographic (title, author, journal name, publication number, etc.), in this database andFolksonomy ,Citeulike, that finally, 300 cases were selected, and based on the overlap between the descriptor and the tags were studied. The results of this study are as follows:Less than 2% between tags and descriptors assigned to the library of articles devoted to the papers, there is overlap. On this basis, the main hypothesis of the study was approved, and the corresponding number of review articles dedicated to the library in Citeulike, it was found that 5.27% of the amount of tags, including synonyms descriptors that the articles in LISTAhas been allocated, and the results showed that users are used in different ways to achieve a sense of what they sought, or for tagging articles. .......
  Keywords: Folksonomy, tagging, collaborative tagging, Citeulike, LISTA