فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 37 (زمستان 1402)

نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی
پیاپی 37 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینب صباغی بیدگلی، عاطفه شریف*، فاطمه زندیان صفحات 1-30
  ظهور وب معنایی در جهت تحقق بازیابی معنایی اطلاعات است و در حال حاضر در داده های پیوندی تجلی یافته است. کتابخانه ها در تولید و مدیریت داده های مستند و معتبر فراوانی نقش دارند و می توانند نقشی موثر در نظام های اطلاعاتی پیش رو ایفا کنند و می توانند با اجرایی کردن داده های پیوندی گامی در این مسیر بردارند. هدف از انجام این پژوهش ارائه چارچوبی برای انتشار و تبدیل سرعنوان های موضوعی فارسی مورداستفاده کتابخانه ملی ایران به صورت داده های پیوندی و ایجاد پیوند با مجموعه داده ای مشابه است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است؛ با استفاده از روش کتابخانه ای به طراحی چارچوبی برای انتشار سرعنوان های موضوعی پرداخته و برای اطمینان از امکان انتشار داده ها، روش موردنظر مورد پیاده سازی قرار گرفته است. بدین ترتیب ابتدا داده های موضوعی فارسی مورد پاک سازی و ویرایش قرار گرفتند، سپس با نرم افزار اپن ریفاین به آر.دی.اف تبدیل شدند و با سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره پیوند دریافت کردند. داده های موردمطالعه پس از نگاشت به اسکاس به یک فایل آر.دی.اف در قالب ترتل تبدیل شدند. فایل تبدیل شده ابتدا وارد مخزن آر.دی.اف جینا فوسکی شد و سپس در رابط کاربری اسکاسموس در محیط وب نمایش داده شد. به طورکلی این چارچوب می تواند در فرایند انتشار داده های مستند کتابخانه ملی در قالب داده های پیوندی مورداستفاده قرار گیرد. در این چارچوب امکان برقراری پیوند با مجموعه داده های مشابه نیز در نظر گرفته شده است و پیاده سازی نمونه ای از داده ها با موفقیت انجام پذیرفت.
  کلیدواژگان: داده های پیوندی، سرعنوان های موضوعی فارسی، نرم افزار اپن ریفاین، کتابخانه ملی ایران، چارچوب انتشار
 • مریم کرمی، گلنسا گلینی مقدم*، فرهاد هادی نژاد صفحات 31-66
  پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و رتبه بندی مجلات علمی روان شناسی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) انجام شده است. پژوهش حاضر رویکردی کمی دارد و از نوع پژوهش های کاربردی است. روش پژوهش، علم سنجی و کتاب سنجی با استفاده از فنون تحقیق در عملیات است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، مدل اندرسون-پیترسون، CRS و VRS خروجی محور، مجلات علمی روان شناسی 2018 در JCR بررسی شد. بر اساس یافته ها، با کمک شاخص های JCR و با استفاده از مدل اندرسون- پیترسون CRS و VRS می توان به رتبه های دقیق تری از مجلات رسید. مقایسه مجلات علمی در دو مدل نشان دهنده تفاوت در رتبه بندی مدل هایCRS  و VRS است. مجله علمی Psychological Science in the Public Interest هم در مدل CRS و هم در مدل VRS رتبه اول را به خود اختصاص داده است. مجلات علمی روان شناسی با استفاده از مدل اندرسون- پیترسون CRS و VRS ارزیابی و رتبه بندی شدند. همچنین شاخص های ارزیابی مجلات علمی در پایگاه کلاریویت آنالیتیکس بررسی و سه مجله برتر در 11 رشته روان شناسی و 30 مجله برتر این رشته شناسایی و معرفی شدند. 30 مجله برتر و تفاوت آن ها در دو مدل CRS و VRS مورد مقایسه و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: ارزیابی، رتبه بندی مجلات علمی، مدل تحلیل پوششی داده ها، شاخص های استنادی
 • زویا آبام*، محدثه افضلی صفحات 67-112
  این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت خدمات داده های پژوهشی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تعیین وضعیت و شناسایی اهمیت و ملزومات آن انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 49 گویه استفاده شد. نمونه پژوهش را 72 نفر از مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت عتف تشکیل دادند. طبق یافته ها نگرش مدیران کتابخانه ها نسبت به اهمیت انجام این خدمات توسط کتابخانه مثبت است و همه ملزومات ذکرشده، اهمیت دارند. وجود زیرساخت های فناوری مناسب، با میانگین 85/8؛ تهیه و توسعه نرم افزار مخزن سازمانی برای مدیریت داده های پژوهشی، با میانگین 85/8؛ وجود برنامه ای مدون برای انجام این خدمات، با میانگین 76/8؛ توسعه دانش و مهارت کتابداران در زمینه خدمات داده های پژوهشی، با میانگین 42/8 و تمایل کتابداران به توسعه دانش خود مهم ترین ملزومات انجام خدمات داده های پژوهشی، با میانگین 33/8 هستند. تعداد زیادی از کتابخانه ها قصد انجام خدمات داده های پژوهشی بین یک تا سه سال آینده و یا بیش از سه سال آینده را دارند، تعدادی از آن ها هیچ برنامه ای برای انجام این خدمات ندارند، تعداد اندکی این خدمات را تا حدودی انجام می دهند. شمار خیلی کمی این خدمات را به طور کامل انجام می دهند. از دید مدیران کتابخانه ‏ها میانگین میزان مهارت کتابداران کتابخانه های موردمطالعه در حد متوسط است. با توجه به اهمیت انجام خدمات داده های پژوهشی توسط کتابخانه های دانشگاهی، تمهید کردن ملزومات انجام این خدمات می تواند در بهبود وضعیت انجام این خدمات در کتابخانه های دانشگاهی موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: خدمات داده های پژوهشی، کتابخانه های دانشگاهی، مخازن سازمانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • حسن خودروان، علی بیرانوند*، آرمین رجب زاده، مهرنوش دارابی صفحات 113-154

  نوع پژوهش بر اساس هدف بنیادی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی استان خوزستان در سال 1399(378 نفر) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با کمک جدول کوکران 191 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محمودی و باقری (1392) در بعد مدیریت دانش شخصی و پرسش نامه هرسی و گلداسمیت (1980) در بعد بهره وری نیروی انسانی استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون t تک نمونه ای برای تعیین معنی داری اختلاف بین متغیرها، آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر و آزمون t مستقل دو نمونه ای و آزمون واریانس در نرم افزار اس پی اس اس 24 استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که کارکنان کتابخانه های عمومی با کسب نمره 18/3 در سطح مطلوب در مدیریت دانش شخصی قرار دارند. بین مهارت های مدیریت دانش شخصی، در مهارت توانایی از متوسط بالاتری برخوردار بوده و این نشان داد که از اعتمادبه نفس لازم جهت فراگیری سایر ابعاد مدیریت دانش لازم برخوردارند. برخلاف انتظار، افزایش تجربه و دانش ناشی از بالا رفتن مدرک تحصیلی و سابقه خدمت بر مهارت مدیریت دانش شخصی کارکنان موثر واقع نشد و تنها متغیر شخصی سن با مهارت های مدیریت دانش شخصی ارتباط دارد. متغیر سن به لحاظ برخورداری از تجربه و اعتمادبه نفس بالاتر در این سطح از میانگین نسبت به سایر متغیرها قرار گرفته است. مدیریت دانش شخصی نقش بسزایی در موفقیت مدیریت دانش سازمانی دارد. کتابداران کتابخانه های عمومی نیز مانند کارکنان سایر سازمان ها نیازمند برخورداری از مهارت های مدیریت دانش شخصی هستند تا بتوانند عملکرد شخصی و سازمانی را بهبود بخشیده و درنهایت بهره وری سازمان خود را افزایش دهند. مدیریت دانش شخصی نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش برای فرد و سازمان ایفا می کند. مدیریت دانش شخصی به بحث خود کارآمدی و ارزشمندتر ساختن افراد برای سازمان و درنتیجه ایجاد ارزش بیشتر برای تک تک کارکنان می پردازد. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه های عمومی با بهره وری نیروی انسانی در این کتابخانه ها پرداخته است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت دانش شخصی، بهره وری نیروی انسانی، کتابخانه های عمومی
 • فائقه محمدی*، رحیم پوری صفحات 155-199

  پژوهش کیفی حاضر، بررسی عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاه تبریز هست. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های وابسته به دانشگاه تبریز هستند که نمونه موردپژوهش، از بین این افراد، به روش هدفمند از نوع گلوله برفی به دست آمده و شامل 14 کتابدار است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از شیوه کدگذاری گلاسر و استراوس استفاده شده است. بر اساس یافته ها، عوامل کلیدی موثر در ایجاد خلاقیت و نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاه تبریز به سه دسته عوامل فردی، عوامل سازمانی و ویژگی های ایده تقسیم می شود. عوامل فردی شامل مواردی از قبیل داشتن روحیه نوآوری و خلاقیت، داشتن انگیزه ارائه ایده خلاق، داشتن تحصیلات مرتبط با شغل توسط کارکنان و مدیران، داشتن روحیه ریسک پذیری است. عوامل سازمانی دربرگیرنده دو عامل پشتیبانی از ایده های کتابداران و تخصیص بودجه است. همچنین عامل ویژگی های ایده شامل عواملی چون مقرون به صرفه بودن، هماهنگی با اهداف کتابخانه، قابلیت دیده شدن توسط سایر افراد و سازمان ها، قابلیت اجرایی ایده در محیط کتابخانه است. از نتایج این پژوهش، چنین برمی آید که استقبال مدیران کتابخانه ها از ایده های کتابداران، باعث ایجاد انگیزه در کتابداران خلاق می گردد، لذا پیشنهاد می شود جهت پویایی هرچه بیشتر کتابخانه ها، مدیران کتابخانه از ایده های خلاقانه کارکنانشان استقبال نموده و سعی در اجرایی کردن آن ها نمایند. همچنین ازآنجاکه عملی کردن ایده ها نیازمند حمایت مالی سازمان مادر است، لذا لازم است مدیران کتابخانه جهت تخصیص بودجه کافی به کتابخانه ها در راستای اجرایی نمودن ایده ها با رایزنی با مدیران مافوق و توجیه نمودن آنان بتوانند بودجه کافی برای کتابخانه دریافت کنند تا بتوانند با عملی ساختن ایده های خلاقانه، بهره وری از کتابخانه را بالا ببرند.

  کلیدواژگان: خلاقیت در کتابخانه ها، نوآوری در کتابخانه ها، کتابداران دانشگاه تبریز، کتابخانه های دانشگاهی
 • منصور ترکیان تبار*، مریم سلیمی صفحات 201-222
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتمادبه نفس با سواد رسانه ای در استفاده از شبکه  اجتماعی دانش آموزان (شاد) از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 398 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود است که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی - مورگان 196 نفر تعیین و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از پرسشنامه استاندارد اعتمادبه نفس کوپر اسمیت (1967) با ضریب پایایی 88/0 و برای سنجش میزان سواد رسانه ای معلمان در استفاده از شبکه اجتماعی شاد از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 81/0 استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 تجزیه وتحلیل شدند. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شد که نتیجه این آزمون نشان از توزیع نرمال داده های گردآوری شده داشت و به همین جهت نیز آزمون پیرسون برای بررسی فرضیه های پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان زن شهر دورود بین اعتمادبه نفس و هریک از ابعاد آن (اعتمادبه نفس عمومی، اعتمادبه نفس شغلی، اعتمادبه نفس اجتماعی و اعتمادبه نفس خانوادگی) با سواد رسانه ای در استفاده از شبکه  اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار دارند. بر اساس یافته های این پژوهش و پژوهش های مشابه می توان گفت داشتن اعتمادبه نفس و تقویت و ارتقاء سطح سواد رسانه ای می تواند باعث افزایش توانایی گروه های مختلف جامعه در استفاده از انواع فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی شود و این مهم در حوزه آموزش وپرورش بر توانمندی معلمان در بهره گیری و استفاده بهینه از شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) بسیار موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: اعتماد به نفس، سواد رسانه ای، شبکه اجتماعی دانش آموزان
 • عبدالحمید قوچانی غروی، محسن ایمانی نائینی*، علیرضا محمودنیا، حمیدرضا رضازاده بهادران صفحات 223-261
  هدف این پژوهش واکاوی انسان شناسی استاد مطهری و ترسیم شبکه معنایی الزامات تربیتی آن است. روش به کاررفته در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و استنباطی است که از طریق مراجعه مستقیم به آثار و اسناد دست اول به انجام رسیده است. این پژوهش نشان می دهد شهید مطهری در آثار خود ابتدا با بیان تمایزهای موجود میان انسان و سایر حیوانات، نتیجه می گیرد که امتیاز انسان بر حیوان در گرایش های ویژه انسانی است که در سرشت و طبیعت انسان نهاده شده است. سپس در مرحله بعد با تمایز نهادن میان افراد نیک و بد تاریخ و نشان دادن علت امتیاز گروه اول بر گروه دوم، ملاک انسانیت انسان را ارزش های انسانی معرفی می کند و درنهایت استدلال می کند که ارزش های انسانی همان گرایش های ویژه انسانی است که ریشه در سرشت و فطرت انسانی او دارد. این ارزش ها که به صورت بالقوه در نوع انسان هست همان استعدادهای ویژه انسان است که شهید مطهری آن ها را فطریات انسان می نامد. شهید مطهری اعتقاد دارد در تربیت، شناخت انسان، استعدادهای انسان، شناخت دقایق ذهن و عواطف و مشاعر انسان و حتی ریشه ماوراءالطبیعه وجود انسان لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: انسان شناسی، فطرت، تربیت، مطهری، شبکه معنایی
|
 • Zeynab Sabbaghi Bidgoli, Atefeh Sharif *, Fatemeh Zandian Pages 1-30
  The semantic web which facilitated information retrieval is based on linked data. Libraries that have an important role in authority data can affect future information systems. Therefore, publishing library data as linked data can be a step forward in the semantic web. This paper aims to design a framework for transforming the National Library of Iran Subject Headings into linked data and publish it on the web. This paper is an applied study that used the library method and review the related literature to design a linked data framework for the National Library of Iran Subject Headings. The designed framework was implemented to ensure that its publishing is possible. Thus, first, the data (i.e., Persian topical terms) were cleaned. Then using Open Refine software, they were transformed into an RDF version and linked with the Library of Congress Subject Headings dataset. The transformed version of Persian Subject Headings was imported into the Jena Fuseki RDF Store and finally, the subject headings were displayed through skosmos interface. The designed framework can be used for publishing the National Library of Iran Authority files as linked data. In this framework, linking with similar datasets was considered, and publishing a part of subject headings was successfully reported.
  Keywords: Linked data, the National Library of Iran Subject Heading, Open Refine, Data publication
 • Maryam Karami, Golnessa Galyani-Moghaddam *, Farhad Hadinejad Pages 31-66
  This study evaluates and ranks the scientific journals of psychology using the Data Envelopment Analysis (DEA) model. In this study of data envelopment analysis technique, Anderson-Peterson model, CRS and VRS output-oriented, 2018 JCR ratings scientific journals of psychology were evaluated and the top journals ranked. This study has a quantitative approach and is an applied research. The research method is scientometrics and bibliometrics using Operational Research techniques. In this study, using data envelopment analysis technique, Anderson-Peterson model, CRS and VRS output-oriented, 2018 JCR ratings scientific journals of psychology were evaluated and the top journals ranked. Findings show that with the help of JCR indicators and using Anderson-Peterson CRS and VRS model, more accurate rankings of journals can be achieved. The comparison of scientific journals is in the ranking of CRS and VRS models. The journal of Psychological Science in the Public Interest tops in both models. Scientific journals of psychology were evaluated and ranked using the Anderson-Peterson CRS and VRS models. Also, the evaluation indicators of scientific journals in the Clarivate Analytics database were reviewed and the top three journals in 11 areas of psychology and the top 30 journals in this field were identified and introduced. The top 30 journals and their differences in CRS and VRS models were compared and analyzed.
  Keywords: Evaluation, Ranking of scientific journal, Data Envelopment Analysis (DEA) Model, Citation indicators
 • Zoya Abam *, Mohaddeseh Afzali Pages 67-112
  Research Data Services (RDS) are defined as services that support the research data lifecycle. The purpose of this study was to identify the status of research data services (RDS) in central libraries of public universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) and to determine the status and identify its importance and requirements. The present reserch is an applied one in terms of purpose which has conducted in a descriptive-survey method. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The questionnaire consists of 4 parts and contains a total of 49 items. The statistical population consists of 94 managers of central libraries of public universities affiliated to the ministry of science, research and technology. Finally, 72 (76.59%) managers answered the questionnaire. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Research findings indicated that library managers have a positive attitude towards the importance of research data services and the more than 70% of them strongly agree that library data research services are of great importance. The findings also showed that all the requirements for research data services are very important. But based on average ratings, availability of appropriate technology infrastructure for research data services (8.85), development of enterprise repository software for research data management (8.85), existence of a research data plan for research data services (8.76), development of librarians' knowledge and skills in research data services (8.42) and librarians' desire to develop their knowledge and skills in research data services (8.33) were the most important requirements for providing research data services. In addition, currently, many libraries intend to perform research data services (between one to three years or more over the next three years), some of which have no plans to provide these services and few of them provide these services partially or completely.The findings also indicated that from the point view of managers the librarians' knowledge and skills of central libraries of public universities affiliated to the ministry of science, research and technology (3.1 average) are generally above average for performing research data services. Considering the importance of providing research data services by academic libraries, paying attention to the requirements of these services can be effective in improvement of performing the research data services in academic libraries. There is also a fundamental need to develop librarians' knowledge and skills in research data services. The results of this research can be used in universities, especially the central libraries of universities, to plan research data services.
  Keywords: research, technology, Research Data Services, university libraries, Organizational repositories, Ministry of Science
 • Hassan Khodravan, Ali Biranvand *, Armin Rajabzadeh, Mehrnoosh Darabi Pages 113-154

  Personal knowledge management plays an important role in the knowledge management process for the individual and the organization. Personal knowledge management discusses self-efficacy and making people more valuable to the organization and thus creating more value for each employee. Accordingly, the present study investigates the relationship between the personal knowledge management of public library librarians and the productivity of human resources in these libraries. The type of research is descriptive-analytical based on the basic purpose and method of data collection. The statistical population of this study includes all employees of public libraries in Khuzestan province in 2020 (378 people) who were selected as a statistical sample of the research by simple random sampling method and with the help of Cochran's table. To collect data, Mahmoudi and Bagheri questionnaire (2013) in the field of personal knowledge management and Hershey and Goldsmith questionnaire (1980) in the field of human resource productivity have been used. In this study, one-sample t-test to determine the significance of differences between variables, Pearson correlation test to examine the presence or absence of relationship between two variables and two-sample independent t-test and variance test in SPSS software 24 has been used. The results of the research findings show that public library staff with a score of 3.18 are at the desired level in personal knowledge management. Among personal knowledge management skills, they have a higher average in ability skills and this shows that they have the necessary confidence to learn other aspects of knowledge management.

  Keywords: Knowledge Management, Personal Knowledge Management, Manpower Productivity, public libraries
 • Faegheh Mohammadi *, Rahim Pouri Pages 155-199

  The purpose of this qualitative research is to examine the factors influencing creativity and innovation in university libraries from the perspective of Tabriz University librarians. The statistical population of this research includes all the librarians working in the central library and the libraries affiliated to the University of Tabriz, and the research sample was obtained from among these people in a targeted snowball method and includes 14 librarians. The data collection tool of current research was semi-structure interview. Glaser and Strauss coding method was used to analyze the data. Based on the findings, the key factors effective in creating creativity and innovation in university libraries from the perspective of Tabriz University librarians are divided into three categories including: individual factors, organizational factors, and idea characteristics. Individual factors include things such as having the spirit of innovation and creativity, having the motivation to present creative ideas, having job-related education by employees and managers, having the spirit of risk-taking. Organizational factors include the support of librarians' ideas and budget allocation. Also, the characteristics of the idea include factors such as cost-effectiveness, coordination with the goals of the library, visibility by other people and organizations, and the ability to implement the idea in the library environment. From the results of this research, it appears that library managers' acceptance of librarians' ideas motivates creative librarians, so it is suggested that library managers welcome the creative ideas of their employees and try to increase the dynamics of libraries and implementing them. Also, since the implementation of the ideas requires the financial support of the parent organization, it is necessary for the library managers to allocate sufficient funds to the libraries in order to implement the ideas by consulting with the superior managers and justifying them to be able to receive sufficient funds for the library. So that they can increase the productivity of the library by implementing creative ideas.

  Keywords: creativity in libraries, innovation in libraries, Tabriz University librarians, university libraries
 • Mansour Torkiantabar *, Maryam Salimi Pages 201-222
  The aim of this study was to investigate the relationship between self-confidence and media literacy in the use of students' social network from the perspective of female primary school teachers in Dorud by descriptive-correlation method. The statistical population of the study includes 398 female primary school teachers in Doroud. The statistical population of the study includes 398 female primary school teachers in Doroud, of which 196 were selected based on the Krejcie-Morgan table. Cooper-Smith (1967) standard self-confidence questionnaire was used to collect the required data for the research and a researcher-made questionnaire was used to measure teachers' media literacy in using social network (Shad). After collecting the questionnaires, the collected data were classified and analyzed using SPSS24 statistical software. Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of data distribution. The result of this test showed the normal distribution of collected data and therefore Pearson test was used to test the research hypotheses. The results of the study showed that from the perspective of female teachers in Doroud, between self-confidence and each of its dimensions (general self-confidence, job self-confidence, social self-confidence and family self-confidence) with media literacy in use Students have a positive and significant relationship with social network.
  Keywords: Confidence, media literacy, Student Social Network(Shad)
 • Abdolhamid Ghochani Gharavi, Mohsen Imani Naeini *, Alireza Mahmmudnia, Hamidreza Rezazadeh Bahadoran Pages 223-261
  The purpose of this research is to analyze the anthropology of Professor Motahari and draw the semantic network of its educational requirements. The method used in this research is descriptive-analytical and inferential, which was done through direct reference to first-hand works and documents. This research shows that Shahid Motahari in his works, first by stating the existing distinctions between humans and other animals, concludes that the superiority of humans over animals lies in special human tendencies that are embedded in human nature. Then, in the next stage, by distinguishing between the good and bad people of history and showing the reason for the privilege of the first group over the second group, he introduces human values as the criteria of humanity and finally argues that human values are the special human tendencies that are rooted in his human nature. These values, which are potentially present in human nature, are the special human talents that shahid Motahari calls them human nature. In the light of such knowledge, he believes that in education, it is necessary and necessary to know the human being, human talents, the details of the human mind, emotions and feelings, and even the supernatural root of human existence.
  Keywords: Anthropology, Nature, Education, Motahari, Semantic Network