فهرست مطالب

یافته - سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 75، زمستان 1396)
 • سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 75، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فرزانه حسنوندی، علی اشرف جعفری، شهلا احمدی صفحات 1-8
  مقدمه
  این مطالعه به منظور بررسی عملکرد ماده خشک و بازده اسانس بر روی 8 اکسشن از سه گونه مرزه آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهر خرم آباد انجام شد.
  مواد و روش ها
  بذور هر یک از اکسشن ها در سال 1389 داخل گلدان کشت شدند و پس از 16-14 برگه شدن به داخل زمین انتقال یافتند و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار کشت شدند. سپس عملکرد خشک، درصد اسانس و عملکرد اسانس در هکتار اندازه گیری شد. پس از جمع آوری داده ها تحلیل واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین گونه ها و بین اکسشن های داخل گونه ها از نظر کلیه صفات ارزیابی شده در سطوح احتمال 1 درصد اختلاف معنی دار بود. در بین گونه ها، گونه S. mutica و در بین اکسشن ها، اکسشن شماره 2 از گونه S. muticaاز نظر صفات مورد مطالعه برتری بهتری نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که عملکرد ماده خشک و بازده اسانس گونه S. mutica از دو گونه S.rechingerو S. Khuzestanica بیشتر بوده و به عنوان یکی از گونه های مناسب برای اهلی کردن کشت و کار در منطقه خرم آباد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مرزه، عملکرد ماده خشک، بازده اسانس، خرم آباد
 • فریده ملکشاهی، مسعود فرهادی نیا، پروانه قلی پور، مانیا جلیلوند صفحات 9-17
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 1395 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (2200 نفر) بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 330 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد راهبردهای یادگیری پینتریچ و دیگروت، خود کارآمدی تحصیلی جیکنز و مورگان و معدل دانشجویان بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنا داری بین راهبردهای یادگیری و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که راهبردهای یادگیری و ابعاد خود کارآمدی تحصیلی حدود 12 درصد نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین می کنند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر چشمگیر راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) و خود کارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی و فراشناختی، خود کارآمدی تحصیلی، دانشجویان، پیشرفت تحصیلی
 • سمیه آزادبخت، فرامرز سوری، تورج حسنی راد، حسین سوری صفحات 18-26
  مقدمه
  متامفتامین به سادگی از مواد شیمیایی در دسترس مثل پسودوافدرین ساخته می شود. این دارو که قبلا در درمان ADHD به کار برده می شد، سهم عمده ای از کنترل اعمال جنسی در مردان و زنان از طریق ترشح هورمون گنادوتروپین GNRH از هیپوتالاموس دارد. این هورمون از طریق عروق پورت وارد هیپوفیز قدامی شده و موجب ترشح هورمون LH و FSH می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف دوز مزمن متامفتامین بر روی هورمون های تستوسترون، LH و FSH در مردان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 30 نفر از مردان مصرف کننده دوز مزمن متامفتامین مراجعه کننده به کلینیک های درمانی در سطح شهر اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند. افراد مصرف کننده ابتدا پرسشنامه مقیاس شدت اعتیاد (ASI) را پر نموده و پس از خون گیری، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مدت مصرف متامفتامین بر روی میزان هورمون FSH تاثیر ندارد. تفاوت معنی داری بین زمان های مختلف مشاهده نگردید. ولی مدت مصرف متامفتامین بر روی میزان هورمون LH و تستوسترون تاثیر دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  مدت مصرف متامفتامین بر روی میزان هورمون LH و تستوسترون تاثیر داشته ولی بر روی هورمون FSH تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: متامفتامین، هورمون های تستوسترون، LH و FSH
 • حمید فروغی پور، کورش گودرزی صفحات 27-33
  مقدمه
  اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی مشکلات عدیده ای ایجاد می کند. برای رفع این مشکل به طور عمده از درمان دارویی استفاده می شود، لیکن این تحقیق به دنبال جایگزین غیر دارویی از طریق بازی های پرورشی است.
  مواد و روش ها
  از طریق روش پژوهش تصادفی کارآزمایی کنترل شده با استفاده از طرح گروه کنترل نابرابر و پیش آزمون-پس آزمون اقدام به گردآوری اطلاعات گردید. نمونه آماری شامل 46 دختر 6 ساله بود. آزمودنی ها از میان یک مهدکودک دخترانه شهر بروجرد انتخاب و از طریق ایجاد توالی تصادفی (24 نفر گروه تجربی و 22 نفر گروه کنترل) در دو گروه جایگزین شدند. ابزار تحقیق فرم مشاهده (PKBS) برای سنجش اختلالات رفتاری است. داده های حاصل از طریق آزمون تی مستقل و وابسته تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون مشکلات رفتاری درونی (001/0≥P) و بیرونی (001/0≥P) دختران پیش دبستانی گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون تی مستقل نشان می دهد که بین پس آزمون مشکلات رفتاری درونی (05/0P<) گروه تجربی و کنترل و بیرونی آنها (01/0P<) تفاوت معنی داری به نفع گروه تجربی وجود دارد. بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون مشکلات رفتاری درونی (69/0P=) و بیرونی (23/0P=) گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بازی های پرورشی تاثیر معنی داری بر بهبود اختلالات رفتاری دختران پیش دبستانی دارد. لذا مناسب است در مراکز مربوط برای کودکانی که اختلالات رفتاری دارند، بازی های پرورشی به عنوان یک برنامه درمانی غیر دارویی اعمال گردد.
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری، بازی های پرورشی، دختر، پیش دبستانی
 • زهره رافضی، معصومه اصغری، مریم مشایخ صفحات 34-42
  مقدمه
  سندروم روده تحریک پذیر از بیماری های گوارشی شایعی است که طبق مدل زیستی-روانی-اجتماعی، ویژگی های شخصیتی نقش عمده ای در شروع، عود و وخامت آن ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر مشخص کردن ویژگی های شخصیتی افراد مستعد سندروم روده تحریک پذیر بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی تحلیلی، ویژگی های شخصیتی 50 نفر از بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک که بیماری شان توسط متخصص گوارش تایید شده بود، با 50 نفر از افراد سالم مقایسه شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های شخصیت پنج عاملی نئو (NEO-FFI) گردآوری و با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر از روان آزرده خویی بیشتر و برون گرایی کمتری نسبت به افراد سالم برخوردارند (05/0>P) و از نظر سایر ویژگی های شخصیتی، تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های پژوهش بیانگر این بود که برخی ویژگی های شخصیتی، افراد را مستعد آسیب پذیری بیشتر نسبت به سندروم روده تحریک پذیر می کند و بر اساس ویژگی های شخصیتی می توان احتمال ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: سندروم روده تحریک پذیر، ویژگی های شخصیتی، مدل پنج عاملی
 • نور امیرمظفری، زهرا بابایی کسمایی، محدثه محسن پور صفحات 43-52
  مقدمه
  اشریشیاکلی رایج ترین عامل عفونت ادراری می باشد. مقاومت به سفالوسپورین ها به دلیل تولید بتالاکتامازهای طیف گسترده (ESBLs) اخیرا افزایش یافته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی ژن های CTX-M، SHV، TEM، OXA-1، PER-2 و VEB-1 در اشریشیاکلی جدا شده از نمونه های ادراری بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در گیلان بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 2267 نمونه ادرار در طول شش ماه از آزمایشگاه های منتخب گیلان از بیماران سرپایی جمع آوری شد. ابتدا با تست های بیوشیمیایی و افتراقی مثل MRVP و دکربوکسیلاسیون لیزین در محیط LIA، هیدرولیز اوره و TSI، تولید اوره و سیمون سیترات، ایزوله های اشریشیاکلی شناسایی شدند. جهت تعیین مقاومت دارویی از انتشار دیسک و برای تولید ESBL، از دیسک دوتایی با استفاده از دیسک سفتریاکسون، آموکسی کلاو و سفتازیدیم-کلاولونات استفاده شد. بررسی ژن های مورد مطالعه در ایزوله ها با PCR و پرایمرهای اختصاصی هر ژن انجام گرفت.
  یافته ها
  از 2267 نمونه، تعداد 167 ایزوله اشریشیاکلی شناسایی گردیدند. بر اساس روش دیسک دوتایی، 9/38% ESBL مثبت بودند. بررسی مولکولی نمونه ها نشان داد که میزان 32/70% ژن CTX-M، 64/9% ژن TEM، 88/4% ژن SHV، 02/57% ژن OXA-1 و 01/12% ژن PER-2 را دارا هستند، اما VEB-1 یافت نشد. تعدادی از ایزوله ها نیز دارای چندین ژن مقاومت به طور همزمان بودند. از نظر آماری بین جنس و سن با این بیماری و همچنین بین توانایی تولید ESBL و وجود ژن های مورد بررسی رابطه مستقیم وجود دارد (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر بیش از نیمی از ایزوله های اشریشیاکلی مولد ESBL بودند. با توجه به اینکه عوامل مقاومت روی عناصر ژنتیکی متحرک قرار دارند، شناسایی سریع این سویه ها می تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آن ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: ESBL، اشریشیاکلی، عفونت های ادراری
 • حمید امینی، محمدعلی آذربایجانی، کمال عزیزبیگی بوکانی صفحات 53-60
  مقدمه
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مکمل زنجبیل بر بیان ژن آنزیم های کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و سطوح مالون دی آلدهید (MDA) بود.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی نیمه تجربی، از میان دانشجویان پسر 25-20 ساله دانشگاه شاهد، 20 نفر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی روزانه یک گرم کپسول زنجبیل را در دوزهای 250 میلی گرمی، 4 بار در روز و به مدت 8 هفته دریافت کردند. افراد گروه کنترل نیز دارونما (مالتودکسترین طعم داده شده) را به همین شکل دریافت کردند. نمونه های خونی 72 ساعت قبل از شروع و 72 ساعت بعد از اتمام پروتکل تحقیق، گرفته شد. از روش های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، t همبسته و مستقل و همچنین نرم افزار SPSS (نسخه 22) و اکسل استفاده شد. همچنین سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بین گروه ها تفاوتی در بیان ژن آنزیم های آنتی اکسیدانی و سطوح MDA دیده نشد (144/0P= برای SOD، 234/0P= برای CAT، 1/0P= برای GPX و 201/0P= برای MDA). در گروه تجربی، مکمل زنجبیل تنها باعث کاهش معنادار MDA شد (01/0P=).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت 8 هفته مصرف مکمل زنجبیل احتمالا می تواند بدون تاثیر گذاشتن بر بیان ژن آنزیم های آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: مکمل گیاهی، فشار اکسایشی، بیان ژن
 • احسان رشیدیان، سکینه نادعلی، سید محمد نایب آقایی، حسن نوروزیان صفحات 61-70
  مقدمه
  اکثر سویه های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی بوده و این باکتری عامل اصلی بیماری کلی باسیلوز طیور است، صدمات اقتصادی عفونت های حاصل از E.coli خصوصا در صنعت طیور بسیار بالا بوده و سالانه هزینه های زیادی صرف درمان بیماری های ناشی از آن با آنتی بیوتیک ها می شود، لذا هدف از این مطالعه ارزیابی حضور ژن bla-CTX-M در جدایه های اشریشیاکلی به دست آمده از نمونه های مرضی طیور می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 100 جدایه باکتری اشریشیاکلی از اندام های مختلف طیور مبتلا به کلی باسیلوز جداسازی گردید و با استفاده از تست های بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفت، جدایه ها از نظر حضور ژن های CTX-M به روش PCR بررسی شدند.
  یافته ها
  از 100 جدایه مورد بررسی 4 جدایه (4%) به صورت ESBL مثبت بودند، از این تعداد نیز 25% دارای ژن CTX-M بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت اشریشیاکلی در عفونت های طیور و همچنین شیوع بالای سویه های تولیدکننده بتالاکتاماز وسیع الطیف باید از روش های تشخیصی سریع در تعیین این سویه ها در آزمایشگاه ها به صورت روتین استفاده گردد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند که اشریشیاکلی کومنسال دستگاه گوارش طیور به عنوان مخزنی برای بتالاکتامازهای وسیع الطیف بوده که این موضوع از لحاظ بهداشت عمومی و انتقال مقاومت های آنتی بیوتیکی به انسان دارای اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: کلی باسیلوز، بتالاکتاماز، اشریشیاکلی
 • داود کردستانی، آزاده قمری صفحات 71-80
  مقدمه
  امروزه بیماری های قلبی عروقی به عنوان مهم ترین عامل مرگ ومیر در جهان شناخته شده است. پژوهش حاضر با مقایسه تاب آوری روانی، سبک زندگی و کیفیت زندگی در بین بیماران قلبی- عروقی و افراد سالم انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع علتی- مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه افراد دارای بیماری قلبی- عروقی بیمارستان شهید مدنی خرم آباد بودند. 196 نفر بیماران قلبی- عروقی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با 196 نفر افراد سالم همتاسازی شده، مقایسه گردیدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از آزمون های تاب آوری روانی (کونور و دیویدسون، 2003)، سبک زندگی (لعلی و همکاران، 1391) و کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1996) استفاده شد. داده ها توسط آزمون یومان ویتنی و با سطح اطمینان 95% و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین سبک زندگی و مولفه های آن، همچنین بین کیفیت زندگی و مولفه وضعیت کلی سلامتی، حیطه سلامت جسمانی، حیطه روانشناختی، حیطه محیط زندگی و تاب آوری روانی در بیماران قلبی- عروقی و افراد سالم تفاوت معناداری وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه بیماران قلبی- عروقی نمرات پایین تری را نسبت به افراد سالم در شاخص های تاب آوری، سبک زندگی و کیفیت زندگی به دست آوردند، به نظر می رسد که احتمالا تاب آوری و سبک زندگی خاص و کیفیت زندگی ویژه آنها در زمینه سازی بیماری یا حفظ علائم موثر می باشد و در زمان درمان بیماران می تواند مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی، عروقی، تاب آوری، سبک زندگی، کیفیت زندگی
 • احمدعلی ناجی، فریده حسین ثابت، زهره پوراسدی صفحات 81-92
  مقدمه
  امروزه با افزایش فشارهای زندگی و به سبب آن فشار روانی، سلامت روانی افراد به مخاطره افتاده است. در همین راستا، می توان به سبک شخصیتی و میزان استحکام روانی افراد اشاره کرد که بر سلامت روان تاثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کننده استحکام روانی در سلامت روان به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری ابعاد شخصیت خواهد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ای مقطعی 273 دانشجوی پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 93-92 به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ارزیابی متغیرها با استفاده از پرسشنامه های سلامت عمومی، شخصیت پنج عاملی نئو و استحکام روانی کلاف انجام شد. داده ها با روش مدل یابی تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL تحلیل شد.
  یافته ها
  مجذور خی مدل فرضی برابر با 47/2 به دست آمد، این شاخص با سطح معناداری 116/0 غیر معنادار بوده که بیانگر متناسب و برازنده بودن مدل هست. شاخص های برازندگی دیگر 98/0=GFI، 97/0=NFI، 97/0=CFI، 93/0=AGFI و 06/0=RMSEA است که میزان قابل قبول مدل را داراست. متغیر تعهد، کنترل زندگی و اعتماد به نفس در روابط بین فردی به صورت غیرمستقیم توانستند سلامت روان را پیش بینی نمایند (05/0P<) و کنترل هیجان و اعتماد به نفس در روابط بین فردی به صورت مستقیم توانستند سلامت روان را پیش بینی نمایند (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  برخی ویژگی های استحکام روانی فارغ از اثر شخصیت می توانند موجب سلامت روانی شوند که طبق یافته ها کنترل هیجان و اعتماد به نفس از اهمیت بیشتری برخوردارند. پیشنهاد می شود برای بهبود سلامت روانی این عوامل مورد آموزش قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، ابعاد شخصیت، استحکام روانی
 • اصغر محمدی، سید رضا حسینی فرد، حسن قاسمی، بهنام علی پور، آمنه یارنظری، پریسا حسن پور، اباذر روستازاده، محمد نجفی، عظیم شمس بیرانوند، عبدالله امیرفرهنگی صفحات 93-105
  مقدمه
  تنگی عروق کرونری یکی از عوارض ابتلا به آترواسکلروزیس بوده که می تواند منجر به کاهش اکسیژن رسانی به بافت قلب و سکته قلبی شود. پلی مورفیسم rs1050450 یکی از پلی مورفیسم های مهم آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز-1 (GPx1) بوده که می تواند فعالیت آنتی اکسیدانتی آن را تغییر دهد. همچنین دو پلی مورفیسم آنزیم NADPH اکسیداز، پلی مورفیسم های rs4673 و rs13306294، پیشنهاد شده است که نقش مهمی در عملکرد این آنزیم دارند. در این مطالعه ما به بررسی پلی مورفیسم های rs1050450، rs4673 و rs13306294 در بیماران با تنگی عروق کرونری پرداختیم.
  مواد و روش ها
  190 نفر از بیماران آنژیوگرافی شده به دو دسته بیمار (114=n) و کنترل (76=n) تقسیم شدند. پس از نمونه گیری پروفایل لیپیدی و مکان های پلی مورفیک به ترتیب با روش های روتین آزمایشگاهی و تست RFLP-(ARMS) PCR ارزیابی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه تفاوت معناداری بین سطوح پلاسمایی LDL و درجه تنگی عروق دیده شد. ما همچنین بین پلی مورفیسم rs13306294 و تنگی عروق کرونری رابطه معناداری مشاهده کردیم اما زمانی که سن، جنس و BMI لحاظ شد تفاوت معناداری بین پلی مورفیسم های rs1050450، rs4673 و rs13306294 و تنگی عروق کرونری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  پلی مورفیسم های rs4673، rs13306294 و rs13306294 نقشی در پیشرفت تنگی عروق کرونری ندارند.
  کلیدواژگان: تنگی عروق کرونری، پلی مورفیسم، rs4673، rs13306294، rs13306294
 • امید یعقوب پور یکانی، محمد علی آذربایجانی، مقصود پیری، پروین فرزانگی صفحات 106-116
  مقدمه
  اثرات ضد التهابی و ضد آپوپتوتیک فعالیت بدنی مشخص شده است و اثربخشی آن وابسته به شدت، مدت و نوع می باشد. چون چاقی به عنوان التهاب خفیف مزمن در نظر گرفته می شود، منطقی است آسیب های دژنراتیو بافتی به ویژه در کبد به عنوان مرکز متابولیسم رخ دهد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر دو نوع تمرین هوازی (استقامتی و تناوبی شدید) بر نشانگران آپوپتوز هپاتوسیتی در رت های تغذیه شده با غذای پرچرب بود.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی تجربی، 28 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی در چهار گروه کنترل نرمال، کنترل- غذای پرچرب، غذای پرچرب-تمرین استقامتی، غذای پرچرب-تمرین شدید تناوبی قرار گرفتند. در مرحله اول به مدت 13 هفته آزمودنی ها غذای پرچرب دریافت نمودند. پس از آن به مدت 12 هفته، هفته ای 5 جلسه به تمرین پرداختند. در پایان دوره، پس از بیهوشی بافت کبد جهت سنجش بیان ژن های مسیر آپوپتوز برداشته شد.
  یافته ها
  تمرین با شدت بالا موجب افزایش معنی دار بیان ژن BAX شد (01/0P=)، در حالی که اثر معنی داری بر بیان ژن Bcl-2 نداشت (06/0P=). تمرین شدید تناوبی در مقایسه با تمرین استقامتی با شدت متوسط موجب افزایش در نسبت 2 BAX/Bcl- شد. الگوی تغییرات Caspase-9 نیز مشابه تغییرات نسبت BAX/Bcl-2 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد، اثر فعالیت بدنی بر مسیر آپوپتوز هپاتوسیتی وابسته به نوع و شدت آن می باشد. لذا توصیه می گردد از تمرینات استقامتی با شدت متوسط برای حفاظت کبد از آسیب های ناشی از تغذیه با غذای پرچرب استفاده شود.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، BAX، BCL، 2، CASPASE، 9
 • مهری دارایی صفحات 117-126
  مقدمه
  عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی می توان کارآمد دانست که عملکرد تحصیلی فراگیران آن در دوره های مختلف دارای بیشترین و بالاترین رقم باشد.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان فنی-مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 7761 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 351 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967)، پرسشنامه افسردگی بک (1996) و معدل دانشجویان در سال تحصیلی 95-1394 بود. جهت تحلیل داده ها از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین افسردگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین عزت نفس و ابعاد آن (عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی) و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، عزت نفس تحصیلی، عزت نفس خانوادگی و افسردگی 08/0 از واریانس نمرات عملکرد تحصیلی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش را تبیین می کنند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر مشاهده شد که میان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان، رابطه منفی و معنادار و نیز میان عزت نفس و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، افسردگی، عزت نفس
|
 • Farzane Hasanvandi, Ali Ashraf Jafari, Shahla Ahmadi Pages 1-8
  Background
  In order to study of dry matter yield and essential oil efficiency in8 accession of three species Saturja in agricultural research station of Khorramabad, the experiment was carried out during 2010.
  Materials And Methods
  Seeds of the accession were sown in pots and transferred to field in 14-16 leaves stage seedling. The spaced plants were cultivated in randomized complete blocks with three replications. For measurement of essential oil efficiency, in the flowering stage, the foliages were harvested and dried. The essential oil was extracted by vapor method distillation. The essential oil production was calculated by dry matter yield x oil%. The data were collected and analyzed for yield and morphological traits. The means of treatments were compared by DMRT method.
  Results
  The results showed significant that differences between species and accession within species for all of the traits except plant surviving rate (P
  Conclusion
  Results obtained in this study showed that dry matter yield and oil content of S.mutica is more than S.Khuzestanica and S.rechingeri. This species was proposed as a suitable species for domestication and cultivation in Khorramabad region.
  Keywords: Saturja, Dry matter yield, Essential oil, Khorramabad
 • Farideh Malekshahi, Masoud Farhadinia, Parvaneh Qulipor, Mania Jalilvand Pages 9-17
  Background
  The purpose of this study was to investigate the relationship between learning strategies and academic self-efficacy with the academic achievement of students of Lorestan University of Medical Sciences in the academic year in 2016.
  Materials And Methods
  Descriptive-analytic study was a correlation type. All students of the Lorestan University of Medical Sciences in 2016 (2,200 people) participated our sample, that 330 samples were selected using stratified random sampling. Data collection tools were Pintrich and DiGrowth Standard Questionnaire (1990); Jakensomorgan's (1999) self-efficacy and Student's average . Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis using step by step method.
  Results
  Results showed a positive and significant relationship between learning strategies and self-efficacy with academic achievement. Also, regression results showed that learning strategies and academic self-efficacy dimensions account for about 12% of student's academic achievement scores.
  Conclusion
  The results of this study showed that the learning strategies (cognitive and metacognitive) and academic self-efficacy had a significant effect on student's academic achievement.
  Keywords: Cognitive, Metacognition Strategies, Academic Self, Efficacy, Students, Academic Achievement
 • Somayeh Azadbakht, Faramarz Souri, Toraj Hasani Rad, Hosein Souri Pages 18-26
  Background
  Methamphetamine is simply made from available chemicals such as pseudoephedrine, this drug was previously used to treat ADHD, and a major contribution to controlling sexual acts in men and women is through the secretion of the GNRH gonadotropin hormone from the hypothalamus. This hormone enters the anterior pituitary through the portal vessels and secretes the LH and FSH hormone. The purpose of this study was to investigate the relationship between chronic methamphetamine consumption on testosterone, LH and FSH in males.
  Materials And Methods
  In this study, 30 men with chronic methamphetamine dose referred to health clinics in the city for the use of random sampling method and were assessed. The subjects completed the questionnaire of the Addiction Severity Index (ASI) and transferred to the laboratory after blood sampling.
  Results
  The results showed that the duration of taking methamphetamine does not affect the amount of FSH. There was no significant difference observed between different times. However, the amount of methamphetamine consumption affects the level of LH and testosterone levels.
  Conclusion
  Duration of taking methamphetamine has an effect on the level of LH and testosterone, but does not affect the FSH hormone.
  Keywords: Methamphetamine, Testosterone hormones, LH, FSH
 • Hamid Foroughipour, Korosh Goodarzi Pages 27-33
  Background
  Behavioral disorders in preschool children causes a lot of problems. They mainly use medical treatment to solve this problem. But this research looks for a non-pharmacological alternative through the educational games.
  Materials And Methods
  Data were gathered through randomized controlled trial method by using unequal control group design with pre-post test plan. The sample included 46 six years old girls. They were slected from a kindergarten in Boroujerd city, and through the creation of a random sequence divided to two groups, 24 as experimental and 22 as control groups. The instrument was (PKBS) observation form in behavior disorders status.Data were analyzed by independent and dependent T tests .
  Results
  The results showed that there is a significant difference between the mean of the pre-test and post-test in internal (p≥0.0001) and external behavioral disorders (p≥0.0001) of preschool girls. Independent T test showed that there is significant difference between post-test of internal (p≥0.05) and external (p≥0.01) behavioral disorders of experimental and control groups to benefit of experimental group. There is no significant difference between pre-test and post-test of internal (p≥0.69) and external (p≥0.23) behavioral disorders in the control group.
  Conclusion
  According to the results the educational games showed significant effect on the improvement of behavioral disorder of preschool girls, therefore, it is approprate to apply the games as a non-pharmacological program in the relevant centers for children with behavioral disorders.
  Keywords: Behavioral disorders, Educational games, Girls, Preschool
 • Zohreh Rafezi, Masomeh Asghari, Maryam Mashayekh Pages 34-42
  Background
  The irritable bowel syndrome is one of the common gastrointestinal disorder and according to biopsychosocial model, personality traits play major role in onset, relapse and severity of IBS. The aim of the current research was to determine the personality traits of IBS patients.
  Materials And Methods
  In this analytical cross -sectional study, the personality traits of 50 individuals, diagnosed as IBS patients by Gastroenterologist and 50 healthy individuals were compared. The data was gathered by NEO personality inventory (NEO-FFI) and analyzed by multivariate analysis of variance.
  Results
  The findings of the research showed that patients with IBS, have more neuroticism and less extraversion in comparison with healthy individuals (p 0/05).
  Conclusion
  The results of this research indicated that some personality traits make individuals more vulnerable to IBS and probability of IBS infection could be predicted based on personality traits.
  Keywords: Irritable Bowel Syndrome, Five, Factor Model, Personality Traits
 • Nour Amirmozafari, Zahra Babaiekasmaie, Mohaddeseh Mohsenpour Pages 43-52
  Background
  Escherichia coli is one of the most common causative agent of urinary tract infection. In recent years, resistance to cephalosporins has been considerably on the rise due to production of extended spectrum beta-lactamases (ESBLs.( This study was aimed to determine the survey of CTX-M, SHV, TEM, OXA-1, PER-2, and VEB-1 which are the most famous ESBL genes in E. coli isolated from outpatients with UTI in Guilan.
  Materials And Methods
  A total of 2267 urine samples were collected from outpatients suffering from UTIs. After primary biochemical and differential tests like MRVP, Lysin dacarboxilation in LIA medium, Urea hydrolysis test, TSI and Simon citrate test, samples containing E. coli were identified. Antibiotic susceptibilities were determined by disk diffusion. Double disk tests using Cephtriaxon, Amoxiclave and Cephtazidime-clavolonate were performed for phenotypic ESBL production assay. ESBL-producing genes were evaluated by PCR.
  Results
  Among the 2267 urine samples, 167 E. coli cells were isolated. From these E. coli isolates, 38.9% were shown to be ESBL producers by the Double disk method. Based on the molecular analysis, the frequency of ESBL-producing genes were, CTX-M (70.32%), TEM (9.64%), SHV (4.88%) OXA-1 (57.2%), and PER-2 (12.1%). VEB-1 was not detected in the analyzed samples. Also, some of the isolates had more than one ESBL-producing gene. Statistically, there was a direct correlation between gender and age with the infection.
  Conclusion
  In this study, more than half of the isolated bacteria were ESBL-producers. As the resistance-inducing genes are carried on mobile genetic elements, rapid detection of resistant species is of major importance to prevent their dissemination.
  Keywords: ESBL, E. coli, UTI
 • Hamid Amini, Mohammad Ali Azarbayjan, Kamal Azizbeigi Pages 53-60
  Background
  The purpose of this study was to investigate the effect of ginger supplementation on the gene expression of catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD) enzymes and malondialdehyde (MDA) levels.
  Materials And Methods
  In a semi-experimental trial, 20 students with 20-25 years old from Shahed were selected and randomly divided into experimental (10) and control (10) groups.
  The experimental group received one gram of ginger capsule at the doses of 250 mg, four times a day, for eghit weeks. Control subjects, also received placebo (maltodextrin) in the same manner. Blood samples were taken 72 hours before the start and 72 hours after the completion of the research protocol. The statistical methods of Kolmogorov-Smirnov, t dependent and independent, as well as SPSS (version 22) and Excel were used (P
  Results
  There was no difference between the groups in the gene expression of the antioxidant enzymes and MDA levels (p = 0.144 for SOD, p = 0.234 for cat, p = 0.1 for GPX, and p = 0.201 for MDA). In the experimental group, ginger supplement lead to significant reduction in MDA levels (p = 0.01).
  Conclusion
  According to the results of this study, it can be said that eghit weeks of supplementation of ginger may reduce the lipid peroxidation without affecting gene expression of antioxidant enzymes.
  Keywords: Herbal supplement, Oxidative stress, Gene expression
 • Ehsane Rashidian, Sakineh Nadali, Seyed Mohammad Nayeb Aghaee, Hasan Noruzian Pages 61-70
  Background
  Most strains of E.coli with multi drug resistance are major cause of colibacillosis in poultry. The economic damages caused by E.coli infections, especially in the poultry industry and also the costs of the disease treatment with antibiotics are very high annually. Therefore, the aim of this study was to investigate the prevalence of bla CTX-M genes in E.coli isolates obtained from poultry disease in Khorramabad city.
  Materials And Methods
  In this present study, 100 E.coli isolates were collected in variable organs of birds with colibacillosis and then confirmed with biochemical tests. All the positive samples were there after investigated for the presence of CTX-M genes by PCR.
  Results
  4 (%4) out of 100 E.coli isolates were ESBL positive based on the results of combined disk tests. PCR analysis using the specific primers revealed that %25 contained β-lactamases genes encoding CTX-M.
  Conclusion
  Giving the importance of E.coli infections in poultry and high prevalence of ESBL- producing strains of rapid diagnostics should used routinely to determine the strains in the laboratories. The results of this study show that the E.coli is saprophytic gastrointestinal reservoir for ESBL. This issue is very important in terms of public health and the transfer of antibiotic resistance to humans.
  Keywords: Colibacillosis, E.coli, ESBL, CTX, M
 • Davood Kordestani, Azadeh Ghamari Pages 71-80
  Background
  Today cardiovascular diseases are the main cause of death in the known world. This study aimed to compare the lifestyle, quality of life, psychological resilience among healthy individuals and patients with cardiovascular disease.
  Materials And Methods
  The method of present study is causal-comparative. The study population consists of all patients with cardiovascular diseases in Madani Hospital of Khorramabad. The 196 patients with heart disease- Coronary were selected by available sampling and they were compared with 196 matched healthy subjects. Tools for measuring the research variables were life style test (Lali et al., 1391), quality of life (WHO, 1996) and psychological resilience (Connor, 2003). Data were analyzed by U-Mann Whitney test with the level of %95.
  Results
  There was a significant difference in life styles and its indicators between patients with cardio- vascular and healthy volunteer. Also, there was a significant difference between quality of life, general health, physical health, psychological dimension, the realm of the living environment in the heart patients and healthy subjects. There was a significant difference in psychological resilience among cardiac patients and healthy individuals.
  Conclusion
  Since that cardiovascular disease showed lower scores than the healthy subjects in the indicators of resilience, lifestyle and quality of life gained, it seems that likely resilience, lifestyle and special quality of life keep symptoms at the time of treatment and it can be considered on treatment.
  Keywords: Cardiovascular disease, lifestyle, Mental resilience, Quality of life
 • Ahmad Ali Naji, Farideh Hosseinsabet, Zohreh Pourasadi Pages 81-92
  Background
  Today, with the increasing pressures of life and, consequently, increasing stress, mental health is endangered. In this regard, the style of personality and mental toughness is noted that is effects on mental health. The aim of this study was to investigate the predictive role of psychological toughness in mental health both directly and indirectly through the mediation of personality dimensions.
  Material and
  Methods
  In a cross sectional study 273 students at Allameh Tabataba’i University Campus in the 2014-2015 school year with cluster sampling were selected. Variables assessments were done by the General Health Questionnaire (GHQ), Personality Assessment Inventory short form (NEO) and Kalaf mental toughness questionnaires. Data were analyzed by the path analysis modeling method and using SPSS-21 and LISREL software.
  Result
  Chi-square theoretical model of this study was equal to 2.47; the measure is insignificantly according to significant level of 0.116 which at first glance may suggest that the model is appropriate and representative of the society. Other fitness indicators, including indicators of GFI=0.98, NFI=0.97, CFI=0.97, AGFI=0.93 & RMSEA=0.06 which is accepted according to the model offered.
  Commitment, live control and self confidence in interpersonal relation indirectly predicted mental health (p
  Conclusion
  Some features of mental toughness regardless of the effect of the character can cause mental health that According to the findings, emotional control and self-confidence are more important. It is suggested that these items be taught to improve mental health.
  Keywords: Mental health, Personality dimensions, Mental toughness
 • Asghar Mohammadi, Reza Hosseini-Fard, Hasan Ghasemi, Behnam Alipour, Amene Yarnazari, Parisa Hasanpour, Abazar Roustazadeh, Mohammad Najafi, Azim Shams Beiranvand, Abdolah Amirfarhangi Pages 93-105
  Background
  Coronary artery stenosis is one of the atherosclerotic complications which can lead to decreased oxygen supply in heart tissue and heart attack. rs1050450 Polymorphism is one of polymorphisms in GPx1 gene that may change its antioxidant activity. Furthermore, two polymorphisms of NADPH Oxidase, rs4673 and rs13306294, are suggested to have a role in the function of this enzyme. In this study, we examined the rs1050450, rs4673 and rs13306294 polymorphisms in the patients with coronary artery stenosis.
  Materials And Methods
  190 angiography subjects are subdivided into two groups (patients (n =114) and control (n =76)). Lipid profile and polymorphic sites were measured by routine laboratory tests and RFLP-(ARMS) PCR, respectively.
  Results
  In this study we, observed the significant difference between serum LDL level and degree of stenosis. Also, we observed significant difference for rs13306294 polymorphism between patients and controls. On the controlling age, gender and BMI, no correlations were observed between rs13306294, rs1050450 and rs4673 polymorphisms and coronary artery stenosis (P
  Conclusion
  rs13306294, rs4673 and rs13306294 polymorphisms have not a basic role in the progression of coronary artery stenosis.
  Keywords: Stenosis, Polymorphism, Rs4673, Rs1050450, Rs13306294
 • Omid Yaghoobpour Yekani, Mohammad Ali Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Parvin Farzanegi Pages 106-116
  Background
  Anti-inflammation and anti-apoptotic effects of physical activity have been proven and its effectiveness depends on intensity, duration and type.
  Since obesity is considered as a mild chronic inflammation, it is reasonable that the degenerative damages occurin tissues, especially in the liver as the center of metabolism. The aim of this study was to investigate the effect of two types aerobic training (endurance and high intensity interval training) on markers of hepatocyte apoptosis in rats fed with high fat diet.
  Materials And Methods
  In an experimental trial, 28 male Wistar rats were randomly divided into four groups: control-normal diet, control-high fat diet, endurance training-high fat diet and high intensity training-high fat diet. In the first stage, rats were fed with high fat diet for 13 weeks.Then, they trained for 12 weeks, 5 sessions per week. At the end of the experimental period, the rats were anesthetized and the liver tissue was removed to evaluate the expression of regulatory genes in the pathway of apoptosis.
  Results
  High intensity training induced significant increase in the expression BAX gene(P=0.001) whereas, there was no significant effects on BCL-2 gene (p=0.06). High intensity training compared with endurance training caused an increase in BAX/ Bcl-2 ratio. Pattern of Caspase-9 changes was similar to the BAX/ BCL-2 ratio.
  Conclusion
  The results showed that the effect of physical activity on the pathway of hepatocytes apoptosis depends on the type and intensity of training. Therefore, it is recommended to use moderate endurance training to protect the liver from damage caused by high fat diet.
  Keywords: Apoptosis, BAX, Bcl, 2, Caspase, 9
 • Mehry Daraei Pages 117-126
  Background
  Academic performance indicates the success of an educational system in each community in targeting and paying attention to individual needs. Therefor, the educational system can be efficient when their academic performance of students has the highest and highest rates in different periods.
  Materials And Methods
  The research method was descriptive - correlation. The statistical population consisted of studying students of Engineering- Technical and Humanities sciences at Islamic Azad University, Khorramabad branch in 2015-2016 academic year that were 7761 people. Sample size determined 351 people by Kerjci-Morghan table and selected by stratified method. The data collection tool was Coopersmith Self-Esteem Scale (1967), Beck Depression Inventory (1996) and the scores average of the students. For data analysis was used indicators as Frequency, frequency percentage, mean and standard deviation and tests as Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression.
  Findings: The results showed that, there is a negative and significant relationship between depression and academic performance of students, positive and significant relationship between self-esteem and its dimensions (between public self-esteem, family self-esteem, social self-esteem and academic self-esteem) and academic. Also, based on the results of regression analysis, family self-esteem, depression and academic self-esteem, 8% from variance in the academic performance of participating students scores in the research is explained.
  Results
  This research conducted in order to survey the relationship between self-esteem and depression with academic performance and also multiple regression analysis of their relationships
  Conclusion
  Considering the importance of educational performance and depression and self-esteem as its related variables.
  Keywords: Academic achievement, Depression, Self, esteem