فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی - سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نوئل سرکیسیان، شهناز طباطبایی *، امیر کاوسی صفحات 1-16
  اختلالات اسکلتی- عضلانی در بروز نشانگان فرسودگی شغلی نقش اساسی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین این دو متغیر در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران پرداخته شد. از کل 136 بیمارستان، تعداد 25 بیمارستان (15 دولتی و 10 خصوصی) به طور تصادفی انتخاب شدند، سپس گروه نمونه شامل 234 نفر از کارکنان اتاق های عمل عمومی از هر دو نوع بیمارستان به شیوه در دسترس در مطالعه شرکت کردند و به پرسشنامه های نوردیک و مسلچ پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین اختلالات اسکلتی- عضلانی با خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بر این اساس سیستم های بهداشتی و درمانی با اتخاذ رویکردهای ارگونومیک و روان شناختی می توانند در کاهش تاثیرات منفی اختلالات اسکلتی- عضلانی و افزایش سلامت جسمانی و روانی کارکنان و به تبع آن کل جامعه نقش مهمی داشته باشند.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، فرسودگی شغلی
 • صالحه پیریایی * صفحات 17-36
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست در رابطه بین انگیزش اجتماع یار و عملکرد شغلی است.اعضای نمونه پژوهش حاضر شامل 360 نفر (260 مرد و 100 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش به پرسشنامه انگیزش اجتماع یار، مقیاس عملکرد تکلیفی مقیاس انگیزش درونی، مقیاس هویت تکلیف ادراک شده و مقیاس صداقت در پرسشنامه قابلیت اعتماد پاسخ دادند و جهت تحلیل داده ها از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که انگیزش اجتماع یار رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد شغلی دارد و انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست تعدیل کننده این رابطه هستند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که انگیزش اجتماع یار عامل مهمی در ارتقای سطح عملکرد شغلی کارکنان است و هم چنین این رابطه زمانی قوی تر می شود که افراد از سطح بالاتر انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست برخوردار باشند. بنابراین با ارتقای سطح این متغیرها در کارکنان می توان به میزان بیشتری از آثار مثبت انگیزش اجتماع یار کارکنان در سازمان ها بهره مند شد.
  کلیدواژگان: انگیزش اجتماع یار، عملکرد شغلی، انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده، قابلیت اعتماد سرپرست
 • حسین شکرکن، مرجان شمسی *، محمد منتخب یگانه صفحات 37-56
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با توجه به میانجی گری اعتماد سازمانی و تعدیل گری عزت نفس سازمان محور به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان خدماتی بود که از این تعداد 204 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه رهبری چندعاملی، مقیاس اعتماد سازمانی، مقیاس خلاقیت سازمانی و پرسشنامه عزت نفس سازمان محور. برازش الگوی پیشنهادی، آزمون اثر واسطه ای و تعدیل گر از طریق تحلیل معادلات ساختاری، روش بوت استراپ و رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها بیانگر تطابق و برازش الگوی نهایی با داده ها بودند. در الگوی نهایی، رهبری تحولی به طور مستقیم و نیز با میانجی گری اعتماد سازمانی بر خلاقیت سازمانی تاثیرگذار بود. همچنین تحلیل رگرسیون تعدیلی نشان داد که عزت نفس سازمان محور رابطه بین رهبری تحولی و خلاقیت سازمانی را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: رهبری تحولی، خلاقیت سازمانی، اعتماد سازمانی، عزت نفس سازمان محور
 • جهانگیر کرمی، علی زکی یی *، فاطمه دهقان، پروانه کریمی، شهریار آتش جامعه صفحات 57-70
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی و توانمندسازی روان شناختی با فرسودگی شغلی در قالب یک الگوی ساختاری انجام گرفت. به منظور انجام این مطالعه کلیه کارکنان شرکت گاز کرمانشاه به تعداد450 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی و پرسشنامه فرسودگی شغلی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها، از روش های آماری همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین صفت شخصیتی روان رنجوری با فرسودگی شغلی رابطه مثبت، بین صفت شخصیتی برون گرایی، توافق جویی و مسئولیت پذیری و نیز توانمندسازی روان شناختی با فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی گشودگی با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار نبود. یافته ها همچنین نشان دادند که ضرایب مسیر روان رنجوری به فرسودگی شغلی از طریق توانمندسازی روان شناختی، و برون گرایی به فرسودگی شغلی از طریق توانمندسازی روان شناختی معنی دار نمی باشند اما ضریب مسیر توافق جویی به فرسودگی شغلی از طریق توانمندسازی روان شناختی معنی دار می باشد.
  کلیدواژگان: صفات شخصیتی، توانمند سازی روان شناختی، فرسودگی شغلی
 • مهنوش امینی *، حسین سماواتیان، عالیه حقیقی، محمدرضا براتی صفحات 71-82
  مهارت های ارتباطی از جمله مهارت های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. پرستاران به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی جهت برقراری ارتباط مناسب با همکاران و بیماران داشته باشند تا از آرامش، رضایت و سلامت بهره مند شوند. هدف این تحقیق تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان بوده است. جامعه آماری کلیه پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان سال 1394 (96 پرستار زن و مرد در 5 بخش) بود که از میان آن ها 18 پرستار برای شرکت در گروه آزمایشی و 18 پرستار برای شرکت درگروه کنترل به عنوان نمونه آماری و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. مداخله انجام شده یک جلسه کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی برای گروه آزمایشی به مدت 6 ساعت بود. برای ارزیابی استرس شغلی هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله آموزشی از پرسشنامه استاندارد استرس شغلی دیویس استفاده شد. تحلیل در سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی، میزان استرس شغلی را کاهش داده است (0/01>p).
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های ارتباطی، استرس شغلی پرستاران
 • علی مهداد *، ایران مهدیزادگان صفحات 83-94
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه حمایت سازمانی و سرمایه روان شناختی با عملکرد انطباقی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یکی از بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان به تعداد 400 بود. از این جامعه آماری تعداد 212 نفر به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های حمایت سازمانی، سرمایه روان شناختی و عملکرد انطباقی بودند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به شیوه گام به گام) تحلیل گردید. نتایج نشان داد که تنها بین سرمایه روان شناختی با عملکرد انطباقی رابطه معنی دار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد که سرمایه روان شناختی توانست تا 13 درصد از واریانس عملکرد انطباقی را تبیین نمایند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که از طریق بهبود و ارتقای سرمایه روان شناختی می توان عملکرد انطباقی کارکنان سازمان ها را افزایش داد.
  کلیدواژگان: حمایت سازمانی، سرمایه روان شناختی، رفتار انطباقی
|
 • N. Sarkissian, Sh. Tabatabai *, A. Kavousi Pages 1-16
  Musculoskeletal disorders can be considered as an important factor in relation to job burnout syndromes. This study was conducted to investigate the relationship between musculoskeletal disorders and job burnout syndromes in state-owned and private hospitals in Tehran. Out of 136 hospitals, 25 hospitals (15 state-owened and 10 private) were selected by random sampling method. Participants were 234 employees (selected by convenience sampling method) of general operating rooms in state-owned and private hospitals who completed Nordic and Maslach Job Burnout Questionnaires. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used for data analysis. Results showed that musculoskeletal disorders have significant positive relationships with emotional exhaustion, depersonalization and inefficacy. Accordingly health care systems can reduce the negative effects of musculoskeletal disorders by using ergonomics and psychological approaches and also enhance the physical and mental health of employees and society as a whole.
  Keywords: musculoskeletal disorders, job burnout
 • S. Piryaei * Pages 17-36
  The purpose of this study was to investigate the moderating role of intrinsic motivation, perceived task significance and manager trustworthiness in relationship between prosocial motivation and job performance. Prosocial Motivation Scale, Task Performance Subscale, Blais Work Motivation Inventory, Perceived Task Significance Scale and Integrity Subscale of Manager Trustworthiness Scale were administered to 360 employees of NISOC who were selected by stratified random sampling method. Data were analyzed by hierarchical regression analysis. Results indicated that prosocial motivation was positively related to job performance. Intrinsic motivation, perceived task significance and supervisor trustworthiness moderated this relationship. Present study showed that prosocial motivation is an important factor in promoting job performance and also this relationship will be stronger when employees have high levels of intrinsic motivation, perceived task significance and supervisor trustworthiness. So, promoting employee’s intrinsic motivation, perceived task significance and manager trustworthiness lead to more positive effects of prosocial motivation in organizations.
  Keywords: prosocial motivation, job performance, intrinsic motivation, perceived task significance, supervisor trustworthiness
 • H. Shokrkon, M. Shamsi *, M. Montakhab Yegane Pages 37-56
  The purpose of this study was to investigate the effect of transformational leadership on organizational creativity with mediating role of organizational trust and moderating role of organization-based self-esteem. The Participants included 204 employees who were selected by stratified random sampling method. They completed Multifactor Leadership Questionnaire, Organizational Trust Scale, Organizational Creativity Scale and Organization-Based Self-Esteem Questionnaire. Fitness of the proposed model, indirect effect, and moderating effect were examined by structural equation modeling (SEM), bootstrap procedure, and moderated hierarchical regression, respectively. Findings indicated that the final model fit the data significantly. The results also indicated that transformational leadership had direct effect on organizational creativity and indirectly through organizational trust. Furthermore, moderated regression analysis showed that organization-based self-esteem moderated the relationship between transformational leadership and organizational creativity.
  Keywords: transformational leadership, organizational creativity, organizational trust, organization, based self, esteem
 • J. Karami, Ali Zakiei *, F. Dehghan, P. Karimi, Sh. Atash Jameh Pages 57-70
  The purpose of the present study was to investigate the relationship of personality traits and psychological empowerment with job burnout. The participants were 450 employees of Kermanshah Gas Company who were selected by census sampling method. Data were collected by five factor model of personality, psychological empowerment and job burnout questionnaires. Correlation coefficients, regression analysis and path analysis were used for data analysis. Results indicated that neuroticism had a positive relationship with job burnout, extraversion, agreeableness and accountability negatively related with job burnout, and psychological empowerment had negative relationship with job burnout. The relationship between openness and job burnout was not significant. Findings also showed that the effects of neuroticism and extraversion on job burnout through psychological empowerment are not significant. Moreover, agreeableness had an significant effect on job burnout through psychological empowerment.
  Keywords: : personality traits, psychological empowerment, job burnout
 • M. Amini *, H. Samavatyan, A. Haghighi, M.R. Barati Pages 71-82
  Communication skills are of basic survival skills in the current era. Nurses, due to their job demands, should possess the communication skills. The aim of this study was to investigate the effectiveness of communication skills training on job stress in nurses of Isfahan Hojjatieh hospital. From 96 working nurses in 5 wards of this hospital, 36 persons were selected by stratified random sampling method who randomly assigned to two groups (control and experimental). The intervention consisted of a 6-hour communication skills workshop for the experimental group. For measuring job stress in both groups before and after the intervention, the Occupational Stress Questionnaire was used. Data analysis using ANCOVA, revealed that communication skills training reduce job stress.
  Keywords: Communication skills, job stress
 • A. Mehdad *, I. Mehdizadegan Pages 83-94
  The main purpose of this research was to investigate the relationship of organizational support and psychological capital with adaptive performance. Statistical population includes all employees of a private hospital in Isfahan. From this population, 212 employees were selected by convenience sampling method. Organizational support, psychological capital and adaptive performance questionnaires were used for data collection. Data were analyzed with Pearson correlation coefficients and stepwise regression analysis. The results showed that there is a significant positive relationship between psychological capital and adaptive performance. Moreover, results of regression analysis showed that the psychological capital was able to predict 13 percent of adaptive performance variance. Therefore, based on the results, it may be concluded that employees adaptive performance could be increased by improvement and development of psychological capital.
  Keywords: organizational support, psychological capital, adaptive performance