فهرست مطالب

برنامه ریزی توسعه کالبدی - پیاپی 8 (زمستان 1396)
 • پیاپی 8 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • علی عشقی چهاربرج، حسین نظم فر *، عطا غفاری صفحات 11-26
  در دهه های اخیر خسارت های فراوان ناشی از زلزله به محیط و کالبد شهرها موجب شده است تا مفهوم تاب آوری برای کاهش آثار زیانبار زلزله بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاب آوری کالبدی منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله های احتمالی صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی است. جهت تحلیل داده ها؛ ابتدا در محیطGIS اقدام به مدل سازی براساس نتایج حاصل از فرایند تحلیل شبکه ی(ANP) شد با تلفیق لایه های موثر در تاب آوری محدوده موردمطالعه، نقشه تاب آوری کلی منطقه استخراج شد. در مرحله بعد با فازی سازی نقشه تاب آوری کلی، سناریوهای زلزله در شدت های مختلف طراحی و بر روی نقشه تاب آوری کلی منطقه اعمال شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در زلزله ای با شدت 6 ریشتر، 13/11 درصد از سازه های منطقه یک در دامنه تاب آوری کم و خیلی کم قرار می گیرند که به جزء محلات کامرانیه و دزاشیب بقیه قسمت های منطقه با آسیب پذیری جدی مواجه نمی شود. در زلزله ای با شدت 7 ریشتر، 39 درصد سازه های در دامنه تاب آوری کم و خیلی کم قرار می گیرند که بیشتر این سازه ها در محلات دربند، کامرانیه، کاشانک، دزاشیب و سوهانک می باشند. در زلزله ای با شدت 8 ریشتر، 29/52 درصد سازه ها با خطر جدی مواجه می شوند در این شدت از زلزله تقریبا تمامی بافت های روستایی از جمله ده دربند، ده امامزاده قاسم، ده درآباد، ده جماران، ده دزاشیب، ده سوهانک، ده چیذر، ده ازگل، ده اوین و ده تجریش در دامنه تاب آوری خیلی کم قرار می گیرد. در زلزله ای با شدت 9 ریشتر، دو دامنه تاب آوری کم و خیلی کم 45/67 درصد سازه منطقه را به خود اختصاص می دهند که بیشترین این سازه ها در نواحی 1، 3، 4، 5 و 8 منطقه قرار دارند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، شهر، زلزله، FuzzyANP، منطقه یک شهرداری تهران
 • داوود مهدوی *، الهام هزاریان صفحات 27-45
  مخاطرات طبیعی از دیرباز گریبان گیر بشر بوده و همیشه قسمتی از تاریخ زندگی بشر را تشکیل داده است. در میان پدیده های خطر آفرین، زمین لرزه های ویرانگر مسئول بیشترین شمار کشتار انسانی و زیان مالی بوده اند. این در حالی است که هم اکنون حدود یک چهارم جمعیت ایران در سکونتگاههای روستایی سکونت دارند و از طرفی، استقرار روستاها در نزدیکی یا بر روی خطوط گسل فعال، ضرورت دارد تا به لحاظ میزان آسیب پذری مورد واکاوی علمی قرار گیرند از اینرو هدف این پژوهش نیز ارزیابی آسیب پذیری کالبدی سکونتگاه های روستایی در شهرستان یزد در برابر زلزله است. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی بوده که ابتدا به جمع آوری اطلاعات مکانی و گرافیکی (نقشه) و تعیین موقعیت سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه در شهرستان یزد پرداخته شده و در مرحله بعد برای تحلیل و ارزیابی داده ها و شاخص های مورد مطالعه از مدل تصمیم گیری چندمعیاره Topsis و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه روستاهای مورد مطالعه دهستان فجر (عیش آباد، سعیدی، شحنه و خیرآباد به ترتیب با مقدار 99/0 ، 9/0 ، 87/0 و 75/0) در برابر وقوع زلزله دارای آسیب پذیری کمتر و کلیه روستاهای دهستان اله آباد(شامل حسین آباد، اکرم آباد ، اله آباد، فهرج و ده نو و محمد آباد به ترتیب با مقدار 03/0 ، 33/0، 36/0 ، 44/0، 52/0 و 6/0) به غیر از روستای طامهر از آسیب پذیری بیشتری در برابر زلزله دارند. افزون بر این بر اساس نتایج اکثر سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه قدمتی بیش از 20 سال، کیفیت سازه از نوع تیر چوبی و گلی، شبکه دسترسی نامناسب و... از یک طرف و عدم بیمه مساکن روستایی در برابر مخاطرات طبیعی عاملی هستند که ضریب آسیب پذیری را افزایش می دهند. به همین دلیل جهت بهبود وضعیت کالبدی نیازمند نوسازی و مقاوم سازی، برنامه ریزی مناسب و حمایت مدیران و برنامه ریزان امر می باشند.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری کالبدی، سکونتگاه های روستایی، زلزله، مدل Topsis وAHP، شهرستان یزد
 • لیلا وثوقی*، صادق خوش نمک، عبدالله صدیقی صفحات 46-55
  اکوتوریسم به عنوان یک استراتژی توسعه گردشگری که مبتنی بر اصول حفاظت محیط زیست و توجه به رفاه جامعه محلی است، با تجربه های موفقیت آمیزی در نقاط مختلف جهان همراه بوده است. در این ارتباط نقش اکوتوریسم روستایی در تکمیل و یکپارچگی با توسعه روستایی در قاعده کلی در جهان پذیرفته شده است. عوامل گوناگون و مختلفی در توسعه و شکوفایی اکوتوریسم نقش دارند که بازاریابی سبز یکی از آنها می باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقش آمیخته بازاریابی سبز در توسعه اکوتوریسم روستایی است. این تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نمونه آماری تحقیق 200 نفر از گردشگران روستای قره سو هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS 21 و lisrel 8/5 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری بر توسعه اکوتوریسم روستای قره سو تأثیرگذار می باشند. لازم به ذکر است، از بین عناصر آمیخته بازاریابی، ترفیع سبز تاثیر بیشتری بر توسعه اکوتوریسم روستای قره سو می گذارد. لذا، پیشنهاد می شود به دلیل اهمیت ترفیع سبز جهت تبلیغات، به مسائل زیست محیطی جاذبه های اکوتوریسمی روستا توجه ویژه ای مبذول شود و اقدامات و فعالیت هایی را که در راستای حفاظت از محیط زیست و کاهش تاثیرات منفی انجام می گیرد، به اطلاع گردشگران و جامعه محلی برسد.
  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی سبز، اکوتوریسم روستایی، قره سو
 • احمد حامی *، الهام فهام صفحات 56-65
  امروزه جایگاه زنان و پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی و اجتماعی و فراهم نمودن بستری برای پر کردن اوقات فراغت آنها یکی از مهمترین بحث ها در طراحی فضاهای فراغتی می باشد. توجه به حضور فعال زنان در اجتماع و نیز مسائل مربوط به آسایش آنها موجب احداث پارک های بانوان شده است. با این حال شناخت انگیزه های بانوان از رفتن به پارکها و تاثیر آن بر توسعه پارکها در ایران از جمله شهر تبریز مورد توجه قرار نگرفته است. این تحقیق جهت شناسایی انگیزه زنان برای مراجعه به پارک بانوان در شهر جدید سهند انجام شده است. در این راستا از 125 نفر از زنان در محدوده پارک بانوان شهر جدید سهند مصاحبه حضوری بعمل آمد. متن مصاحبه متشکل از سوالاتی درباره علل و انگیزه استفاده از پارکهای بانوان، عوامل موثر در تامین سلامت جسمانی بانوان و فعالیت های مورد علاقه آنها و همچنین درستی ایده ایجاد پارک های بانوان می باشد. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای spss و excel استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عامل اصلی در فراهم نمودن انگیزه مراجعه برای افراد ورزش و استفاده ازتجهیزات ورزشی و لاغری و رسیدن به تناسب اندام و بیکاری عامل مهم دیگر بانوان برای حضور در این پارک ها می باشد. هم چنین رهایی از تنهایی و گذران اوقات فراغت با اشخاص دیگر از جمله دوستان عوامل درونی موثر در مراجعه به پارکها بوده است. توسعه کالبدی فضاهای اجتماعی و همچنین امکانات ورزشی می تواند در موفقیت پارکهای بانوان نقش موثری ایفا کند.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت زنان، انگیزه، پارک های بانوان، شهر جدید سهند
 • رحمت الله بهرامی * صفحات 66-77
  طرح هادی روستایی با قدمتی بیش از سه دهه و با هدف تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی؛ اقتصادی و کالبدی اجرا می گردد. طرح هادی چشم انداز فضایی- کالبدی روستا را طراحی و بستری مناسب برای توزیع بهینه خدمات دولتی و عمومی فراهم و شرایط لازم را برای پایداری جمعیت روستا ایجاد می کند. پژوهش با هدف ارزیابی اجرای طرح های هادی درابعاد کالبدی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و زیستی در سطح دهستان نگل انجام گرفته است. تحقیق به صورت توصیفی از نوع پیمایشی که در آن27 گویه در ابعاد مختلف کالبدی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه براساس کوکران308 خانوار انتخاب شده اند. برای معناداری از آزمون کای اسکوئر؛ برای رتبه بندی از آزمون فریدمن و از روش تحلیل سلسله مراتبی برای سطح بندی استفاده شده است. نتایج نشان دادکه اجرای طرح هادی به لحاظ کالبدی در راستای بهبود وضعیت شبکه معابر؛ بهبود آلودکی ناشی از گرد وغبار محلی؛ بهداشت روستا؛وضعیت دفع زباله نسبتا موفق عمل کرده اما از نظر فضایی؛ضریب دسترسی به خدمات روبنایی؛ خدمات ورزشی؛ تفریحی؛نوسازی مسکن ناموفق عمل کرده است. برای بهبود عملکرد طرح هادی؛ بازنگری درتدوین قوانین؛هماهنگی وجلب مشارکت نهادهای مرتبط با روستا و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای طرح ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: روستا، طرح هادی، دهستان نگل، رضایت مندی
 • آزاده اربابی سبزواری*، فرنیاز نجاری مهربان صفحات 78-85
  در این مقاله شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در ارتفاعات حوضه آبخیز طالقان بررسی شده است. برف به عنوان یکی از عوامل اصلی ذخیره آب نقش مهمی در رفع چالشهای موجود در مدیریت منابع آب خصوصا درمناطق کوهستانی ایفا میکند.آب حاصل از ذوب برف، نقش مهمی در ایجاد رواناب سطحی، تغذیه آبهای زیرزمینی را داراست. پوشش برف معرف میزان آب ذخیره شده در حوضه های کوهستانی است. بنابراین تاثیر آن به عنوان آب معادل برف اهمیت بسیار بالایی در شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز طالقان دارد.
  بر اساس مطالعات انجام شده در این منطقه، با توجه به ویژگیهای طبیعی و اقلیمی شرایط نسبتا مساعدی جهت رشد و توسعه باغداری و کشاورزی و تراکم شهری فراهم آورده است.
  مدل آبدهی روزانه را با مجذور ضریب همبستگی 45% شبیه سازی کرد.نتایج این تحقیق نشان میدهد که مدل شبیه ساز SRM ابزاری بسیار مناسب برای برآورد میزان رواناب حاصل ازذوب برف میباشد و از دقت بالایی برخوردار است. و این مدل جهت تخمین و پیش بینی جریان ذوب برف و مدیریت منابع آب کارآمد می باشد.و همچنین در توسه کالبدی و بهبود شرایط زیست محیطی بسیار حائز اهمیت میباشد.
  کلیدواژگان: نابرابری درآمدی منطقه ای، اقتصادسنجی فضایی، شاخص نابرابری تایل، همگرایی رشد
 • اسماعیل علی اکبری*، مجید اکبری صفحات 86-100
  توسعه میان افزا مقوله ای پیچیده و چندوچهی است. اهمیت این سیاست توسعه، در پایداری شهر و حفاظت محیط پیرامون شهر است. این مقاله کوشیده است با روش توصیفی- تحلیلی واستفاده از داده های اسنادی، عرصه های توسعه میان افزا را پهنه بندی و بر اساس آن برنامه ها و اولویت های اقدام سناریو ی توسعه کالبدی تهران را شناسایی نماید. نتایج نشان می دهد تهران از نظر پهنه بندی منطقه ای و کاربری، ظرفیت ها و فرصت های میان افزایی یکسانی ندارد و سناریوی توسعه کالبدی تهران برای درونی کردن توسعه بایستی به آن توجه نماید.اولویت دادن به مناطق پیرامونی و پهنه های نیازمند مداخله، بهره گیری از توان میان افزایی اراضی توسعه جدید در کوتاه مدت، تعیین فضاها و کارکردهای جایگزین برای استقرار در عرصه های توسعه مجدد، جلوگیری از تفکیک و حفظ یکپارچگی ذخایر توسعه جدید و مجدد برای اسکان و درون ریزی جمعیت و ایجاد کارکردهای چندمنظوره و تجدید حیات محله های هدف در بافت فرسوده بر اساس برنامه ریزی پایین به بالا، شالوده اولویت های برنامه اقدام سناریوی توسعه کالبدی برای درونی کردن توسعه تهران است.
  کلیدواژگان: توسعه میان افزا، پهنه بندی، توسعه کالبدی، کلانشهر تهران
 • مصطفی طالشی*، اسدالله حیدری صفحات 101-114
  یکی از چالش های اساسی نظام برنامه ریزی فضای سرزمینی و بویژه فضاهای محلی_منطقه ای در ایران، ازهم گسیختگی عملکردی سکونتگاههای شهری و روستایی و درپی آن نابسامانی ساختاری _کارکردی نظام سکونتگاهی است.یکی از رویکردهای کارآمد در تعدیل ازهم گسیختگی و تعادل بخشی به منظور الگوی متوازن و پایدار، الگوی شبکه منطقه ای است. در این ارتباط برخی از نظام های سکونتگاهی در مراحل آغازین شکل گیری و برخی دچار آسیب های ناشی از تحولات در گذار از نظام شبکه نامتوازن به شبکه متوازن می باشند. نظام سکونتگاهی ناحیه هشترود - چاراویماق در مرحله آغازین شکل گیری نظام شبکه منطقه ای دچار موانع ساختاری _ کارکردی است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های تحقیق استقرایی و بکارگیری الگوهای تحقیق کمی و در پاره ای از موارد کیفی عوامل و نیروهای اثرگذار در شکل گیری شبکه منطقه ای مورد آزمون قرار گرفته است. درتحلیل کمی ازروش تحلیل شبکه Nodexl، سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل های AHP و خوشه بندی در روش کیفی نیز با انجام مصاحبه های منظم با بهره برداران و ذینفعان چگونگی جریان های کالا، اطلاعات و سرمایه مورد بازشناسی قرارگرفته و یافته های تحقیق نشان داد جریان های فضایی اثرگذار برای شکل گیری شبکه منطقه ای درنخستین فعالیت های اقتصادی در بستر نظام کالبدی سکونتگاههای روستایی، اغلب ناقص و یا از الکوی یکسویه تبعیت می نماید. بمنظور تعدیل محدودیتهای ساختاری و تقویت نظام کارکردی در سکونتگاههای روستایی در ناحیه هشترود – چاراویماق بایستی با بهره گیری از سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری نهادهای دولتی مرتبط در کنار مشارکت هم افزا، بنیان های تولیدی توسط بهره برداران روستایی، پایه ریزی شود که درپی آن شبکه منطقه ای در تعامل با سایر شبکه های فرامنطقه ای و ملی قابل دستبابی است.
  کلیدواژگان: شبکه منطقه ای، پویش ساختاری -کارکردی، جریان های فضایی، کالبدی -فضایی، هشترود، چاراویماق
|
 • Ali Eshgi, Hossein Nazmfar*, Ata Gafari Pages 11-26
  The vast environmental damages of earthquakes have recently attracted more attentions to the concept of resilience to minimize the pernicious effects of such disaster. The present study evaluates the physical resilience in municipality region one of Tehran against the possible earthquakes. Using a descriptive-analytic method and GIS modeling, data were analyzed based on results obtained by network analysis process. The general resilience map of the region was drawn. Then a fuzzy technique was applied to the map to create different scenarios of earthquake magnitudes. The results indicated that in a probable earthquake of 6 Richter’s magnitude scale, 11.13 percent of constructions would locate at the low and very low resilience range. In such a scenario except two, other neighborhoods of the region would not be facing a serious vulnerability. With a probable 7 Richter’s scenario, the previous percentage would increase to 39. In a probable 8 Richter’s scenario, 52.29 percent of constructions would be faced with serious danger by which almost all rural textures fall in the very low range of resilience scale. Finally, in a probable 9 Richter’s scenario, 67.45 percent of constructions would fall at low and very low range of resilience scale. Most of them locate at areas of 1, 3, 4, 5 and 8 of the region.
  Keywords: resilience, city, Earthquake, Fuzzy ANP, region one of Tehran
 • Davood Mahdavi *, Elham Hezarian Pages 27-45
  Human beings have always been subject to the natural hazards as a permanent part of their life. Among them, devastating earthquakes are responsible for a large number of human casualty and financial losses. About a quarter of rural populations in Iran live in villages close to active geological faults. It necessitates a serious attention about the rate of vulnerability of such settlements. The present study aims to evaluate the physical vulnerability of rural settlements against earthquakes in Yazd County. A descriptive-analytical method is applied. Collected data include the spatial, graphical and locational data. Two models were used for data analysis: Topsis MDM and AHP. The results showed that all villages in Fajr rural district were less vulnerable against earthquake occurrence. In contrast, all villages in rural district of Allah Abad, except the village of Tamehr, were more vulnerable against earthquakes. Results also indicated that the age of most rural buildings were more than 20 years and their low-quality materials mainly include wood and mud. In addition, insufficient access to the networks and the lack of rural housing insurance are the other factors to increase the risk of vulnerability of rural settlements. For these reasons, it is necessary to encourage modernization and rehabilitation of buildings, selecting appropriate planning programs and supporting new ideas.
  Keywords: Vulnerability, rural settlements, Earthquake, Topsis, AHP, Yazd County
 • Leila Vossoughi *, Sadegh Khoshnamak, Abdollah Sedighi Pages 46-55
  Ecotourism is a strategy of tourism development based on environmental protection and local community welfare. It has been associated with successful experiences in different places of the world. The role of ecotourism in supplementing and integrating rural development is accepted as a bottom line in the world. Various factors are involved in the process of development and prosperity of ecotourism including green marketing as an important one. The aim of this study is to investigate the role of green mixed marketing in rural ecotourism development. The sample comprises 200 tourists and visitors of Ghare Su village who have been selected based on a random method. Questionnaire was used to collect the data and SPSS21 and Lisrel8.5 software were applied to statistical data analysis. Results of the study showed that all green mixed marketing elements such as green product, green price, green promotion and green place have affected the ecotourism development in Ghareh Su village as the case of the present study. Among the mentioned elements of mixed marketing, the green promotion is the most important factor in rural ecotourism development. In conclusion, it is suggested that due to the importance of green promotion to ecotourism attractions in the village, special attention should be paid to environmental issues and to inform the tourists and local community about the measures and activities that have been taken to protect the environment and reduce its negative impacts.
  Keywords: Green mixed marketing, rural ecotourism, Ghareh Su village
 • Ahmad Hami *, Elham Faham Pages 56-65
  Nowadays one of the most important issues in urban design is providing a valuable situation for women and fulfilling their physical, mental, social and recreational needs. Dealing with amenity issues of women and their active presence in society has necessitated the development of Ladies Parks in many Iranian cities. However, less attention has been paid to recognize women motivations to use such kind of parks and their effects on development of such spaces. Tabriz city is not exceptional among the Iranian cities. The present study aims to identify women motivations to go to Ladies Parks in Sahand, Tabriz. Using a face to face method, 120 visitors of the park were interviewed. The questions were about the reasons and motivations of women to go to the park, impacting factors on their physical health, their favorite activities and correctitude of creating Ladies Park idea. For analyzing the data, SPSS and Excel software were applied. The results of the present study showed that the main factor to motivate the women to use the Ladies Park is doing exercise and sport activities in order to reach the body fitness and weight losing. Also, some other reasons such as unemployment, loneliness, spending leisure time and visiting friends are the internal factors for using the Ladies Park by women of Sahand city. Physical development of social spaces as well as expansion of sport facilities can play an effective role in success of Ladies Parks.
  Keywords: women leisure time, motivation, Ladies Parks, new city of Sahand
 • Rahmatolllah Bahrami * Pages 66-77
  This is more than three decades that directorial rural plan is applied in rural areas of Iran aiming at renewing and conducting the expansion of villages in terms of social, economical and physical dimensions. The mentioned plan tries to design a spatial landscape for the village as well as an extent in which public and government services are distributed optimally. It also provides required conditions for rural population sustainability. The aim of present study is evaluating the economic, physical, social, and ecological dimensions of executing rural directorial plan in rural district of Neggel, Sanandaj. The applied method is a descriptive one by which 27 indices are evaluated. The sample includes 308 households selected based on Cochran method. To show the significance level, Chi-Square test is applied and for ranking and classification, Friedman test and HAP technique are applied respectively. From a physical view, the results indicate that conducting rural directorial plan has played a rather successful role in improvement of internal road and street network of villages, reducing the levels of pollution, enhancing sanitary conditions and garbage removal of villages. However, from a spatial view, it seems that the mentioned plans are not successful in terms of access to services such as renewing residential buildings, sport and recreational services. So, to enhance the functionality of rural directorial plans it is necessary to correct the regulations, coordination between involved organizations and increasing budgets and credits for implementation of the plans.
  Keywords: village, rural directorial plan, Neggel rural district, satisfaction
 • Azadeh Arbabi Sabzevar *, Farinaz Najari Mehrbani Pages 78-85
  In the present study the runoff resulted from snowmelt is simulated using the SRM model in Taleghan basin. Snow, as one of the main causes of water storage plays an important role in removal of the challenges in water resources management, especially in mountainous areas. The water resulted from snow melting plays an important role in the development of surface runoff and ground water recharge. Snow coverage represents the amount of water stored in mountain basins. Here, snow is considered as an equivalent for water and has a great effect on the hydrological simulation in Taleghan watershed. According to the studies carried out in this area, due to the natural and climatic characteristics of the region, there exist relatively favorable conditions for the development of horticulture, agriculture and urban expansion. The present study has simulated the daily yield model with the square of the correlation coefficient of 45%. The results indicated that the SRM Simulation Model is a suitable tool for estimating the amount of runoff resulted from snow melting with a high degree of accuracy. The applied model is a sufficient one to estimate and predict the flow of snowmelt and efficient management of water resources. The model is also very important in physical development and enhancement of the environmental conditions.
  Keywords: simulation, physical development, melting snow, SRM model, Taleghan
 • Esmaeil Aliakbari *, Majid Akbari Pages 86-100
  Infill development is a complex and multifaceted category. The importance of this development policy lies in sustaining the city and protecting its perepherial environment. This paper attempts to identify the areas of infill development, using a descriptive-analytical method and documentary data, and to identify the programs and priorities of the physical development scenario of Tehran metropolitan. The results show that based on a regional and land use prospect, Tehran does not have a same capacity and infill opportunities for all its regions. Thus, the physical development scenario of Tehran needs to pay more attention to the issue in order to reach an internalized development. Reaching such development requires the following attempts as primary bases for a physical development scenario: prioritizing the peripheral areas and areas requiring intervention, utilizing the potential of infill land use for new development in a short period of time, identifying alternatives and spaces for deployment in the areas of redevelopment, preventing the segregation, preserving the integrity of new and redeveloped reserves for settling down of the population, the creation of multifunctional functions and revitalization of target areas in a worn-out textures based on a bottom-up planning approach.
  Keywords: Infill development, zonning, physical development, Tehran metropolis
 • Mostafa Taleshi *, Asadollah Heidari Pages 101-114
  One of the main challenges of the territorial space planning system, especially local-regional spaces in Iran, is the functional disruption of urban and rural settlements, followed by structural-functional disorientations of the settlement system. One of the effective approaches in balancing disruption and balance adjustment toward a balanced and sustainable pattern is the regional network pattern. Regarding this issue, some settlement systems are in the early stages of formation and some suffer from the damage caused by the changes in the transition from unbalanced network to a balanced one. The settlement system of Hashtroud-Charoymagh district is faced the structural - functional barriers in the early stages of the formation of a regional network system. In the present study, an inductive research method along with a combination of quantitative and qualitative techniques is applied to test the factors and forces influencing the formation of regional network. For quantitative analysis, we have used the Nodexl network analysis, GIS, AHP model, and clustering techniques. In qualitative method, regular interviews with stakeholders were conducted to recognize the flow of goods, information and capital in the region. Research findings showed that the spatial flows of primary economic activities which affect the formation of a regional network were incomplete in rural settlement’s physical system, or were following a one-way pattern. In order to modify the structural constraints and strengthen the functional system of rural settlements in the Hashtroud-Charoymagh area, the following attempts need to be done: applying supportive policies and investment of related government institutions, increasing the rate of rural participation, and creating productive foundations by rural stakeholders. Such attempts might lead to form a regional network that would be in interaction with other transnational and national networks.
  Keywords: Regional Network, Structural-Functional Schema, Spatial Currents, Network Analysis, Hashtroud, Charoymagh