فهرست مطالب

رسانه و فرهنگ - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علمی - پژوهشی
 • حسین اکبری * صفحات 1-22
  مطالعه حاضر به بررسی وضعیت هویت ملی جوانان و ابعاد سازنده آن و رابطه استفاده از انواع رسانه های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان پرداخته است. برای سنجش هویت ملی ابعاد شش گانه مشخص و سپس رابطه مصرف انواع رسانه ها با ابعاد مختلف هویت ملی و شاخص ترکیبی هویت ملی بررسی شده است. مطالعهبا روش پیمایشی بر روی 380 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مصرف رسانه ای مربوط به استفاده از تلویزیون و ماهواره است. بررسی وضعیت هویت ملی جوانان نشان داد که میانگین هویت ملی جوانان 70 (در بازه 0 تا 100) است. مدل ساختاری رابطه استفاده از انواع رسانه ها با هویت ملی نشان داد که از میان شش رسانه مورد بررسی ماهواره با ضریب 0.23- دارای رابطه منفی و تلویزیون داخلی با ضریب 0.16 رابطه مثبت و معنی داری با هویت ملی جوانان دارند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، جوانان، مصرف رسانه ای، برنامه های رسانه مقدمه و بیان مساله
 • حسن بشیر، امیر حاتمی* صفحات 23-46
  هدف از این مقاله بررسی نقش آگهی های بازرگانی تلویزیون در ترویج سبک زندگی می باشد.در این راستا پس از مطالعه تحقیقات پیشین در این حوزه، از مولفه های سبک زندگی بوردیو به منظور ارزیابی مولفه های ترویج سبک زندگی استفاده شده است.مولفه های مورد بررسی در این مدل با تمرکز بر سه طبقه اجتماعی بالا، پایین و متوسط با تکنیک تحلیل محتوای کمی مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق کلیه پیام های بازرگانی پخش شده شبکه جم در زمستان 1394 می باشد.نتایج بررسی نشان داد که هر چهار مقوله مورد بررسی(لوازم داخلی محیط خانه، محیط بیرون خانه، ورزش ها و تفریحات و نقش های منزلتی) سبک زندگی مرتبط با طبقات بالای اجتماعی را ترویج می نمایند.همچنین نتایج بررسی نشان داد که تمرکز اصلی این تبلیغات بر ترویج سبک زندگی منطبق با طبقات بالای اجتماعی در دو مقوله «لوازم داخلی محیط خانه»و« محیط بیرون خانه» می باشد
  کلیدواژگان: تبلیغات، سبک زندگی، طبقه اجتماعی، تحلیل محتوای کمی
 • رقیه جامع*، سید محمد دادگران صفحات 47-69
  مقاله حاضر، موانع خصوصی سازی رسانه (تلویزیون) را مورد بررسی قرار داده است. به منظور بررسی موانع خصوصی سازی با استفاده از روش دلفی، موانع اصلی شناسایی شده و در چهار گروه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی-قانونی طبقه بندی شده است. با استفاده از یافته های روش دلفی پرسشنامه تحقیق طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق 600 نفر و جامعه نمونه 234 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و استخراج شده است. یافته های تحقیق با از استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون پارامتریک بررسی یک جامعه یا آزمون t تست، تحلیل شده است. داده های جمع آوری شده که به صورت عبارتهای کلامی جمع آوری شده، با در نظر داشتن مقدار عدد فازی نظیرش، دیفازی گردیده و برخی از شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی از مرکز محاسبه شده است برای آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون پارامتریک بررسی میانگین یک جامعه یا آزمون t تست استفاده شده است. بدین منظور از نرم افزارهای SPSS و Excel برای انجام عملیات آماری بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: خصوصی سازی، تلویزیون، موانع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی
 • هاجر خباز *، محسن آیتی، محمد رضایی صفحات 71-86
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب و تیک های عصبی انجام گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، همبستگی است. نمونه ی پژوهش، شامل 249 نفر از دانشجویان (دختر و پسر) بودند که تجربه ی استفاده از اینترنت را داشتند. برای جمع آوری داده ها از نگرش سنج محقق ساخته ی اثرات اینترنت استفاده شد. این سنجه نگرشی توسط 15 متخصص بررسی و اعتبار صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش، روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، میزان و نوع استفاده از اینترنت به عنوان متغیر پیش بین، حدود 16% تغییرات متغیر وابسته ( اختلال خواب و تیک عصبی ) را تبیین می کند. نتایج تحقیق نشان داد میزان استفاده از برخی کاربردهای اینترنتی همانند تعامل با سایت های اجتماعی با اختلال خواب و تیک های عصبی رابطه مثبت و میزان استفاده از برخی کاربردهای دیگر همانند استفاده از سایتهای آموزشی با متغیر وابسته رابطه منفی دارد.
  کلیدواژگان: اختلال خواب، تیک، اینترنت، دانشجویان
 • سیدعلی رحمان زاده *، مهرداد توکلی صفحات 87-104
  رسانه های گروهی بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه های داخلی نیستند و آن را باید در جای دیگری مانند مدارس، دانشگاه ها، رسانه های خارجی و رسانه های محیطی (مثل بیلبوردها، دیوارنوشته ها و...) و ارتباطات میان فردی جستجو کرد. بعبارت دیگر، رسانه های جمعی تاکنون تاثیر قابل توجهی برآگاهی شهروندان تهران از حقوق شهروندی نداشته اند، و لازم است این نقش آنها مورد بازبینی قرار گرفته، و تقویت شود.برای بررسی بیشتر، مطالعه و پژوهشی پیرامون موضوع تاثیر استفاده از رسانه های داخلی (تلویزیون، رادیو و مطبوعات) بر آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود، در میان ساکنین شهر تهران صورت گرفت ، و از دیدگاه های نظریه پردازانی چون لرنر ، راجرز،کاتز و... استفاده شد. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل میزان استفاده از رسانه های گروهی،میزان رضایت از برنامه های آموزشی و اعتماد به رسانه های داخلی بوده و جامعه آماری تحقیق نیز افراد 18 سال به بالای ساکن شهر تهران می باشند.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، رسانه، آگاهی
 • فرهاد زیویار، جعفر حسن خانی *، رضا رحمتی صفحات 105-128
  اینک صحبت در خصوص این موضوع که شبکه های اجتماعی خود به تحولات سیاسی زیادی جامه عمل پوشانده، چنانکه در تحولات بیداری اسلامی عربی مشاهده میکنیم، چندان دور از واقعیت نیست. بدون تردید نمیتوان انقلاب ها و جنبشهای اخیر منطقه را جدای از نقش رسانه و شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داد. رسانه های بین المللی شده و شبکه های اجتماعی مجازی، چه تاثیری بر هویت ملی (و بهطور خاص حوزه ی تمدنی فارسی زبان) کاربران ایرانی داشته است؟ از یکسو شکاف دیجیتال(digital divide) در توزیع اطلاعات از ناحیه رسانه بین المللی شده، توان تاثیرگذاری آنرا سلب نموده، و از دیگرسو، جهانی شدن مانع ازکارآمدی کارگزاری آگاهی بخش بین المللی شده، شده است که این مورد دوم خود، به دو دلیل منجر به بازگشت به هویت مادر (و در اینجا حوزهی تمدنی فارسی) می شود و توانایی رسانه بین المللی شده در جهت ایجاد دو و چند دستگی تمدنی و ملی را از کار انداخته است، این دو دلیل،یکی ضرورت توجه به هویت مادر و دیگر، ضرورت شکل گیری و قوام ائتلاف تمدنی است. که برای اثبات این دو مورد از اعضا و شهروندان شبکه های اجتماعی فیس بوک و تلگرام آزمونی صورت گرفته است
  کلیدواژگان: حوزه ی عمومی جدید، رسانه بین المللی شده، هویت تمدنی، شبکه ی اجتماعی، فیس بوک، تلگرام
 • محمد علی صفورا، اصغر فهیمی فر، مجید بلادپس* صفحات 129-152
  هدف این نوشته آشکار نمودن منشاء و بنیان های روایت سینمایی، یعنی امکان ها و ضرورت های آن، است. روایت سینمایی به مثابه رفتار انسان ریشه در ذات و نحوه هستی انسان دارد و ضرورتا برآمده از ذات انسان است. در این مقاله از منظر پروای وجود، یعنی از منظر یکی از وجوه بنیادین انسان، و با راهنما قرار دادن نگرش کلی هایدگر به هستی به ماهو و هستی انسان و حقیقت یا ناپوشیدگی و با روشی توصیفی-تحلیلی سعی در تبیین ضرورت ها و امکان های روایت به مثابه زبان، امکان ها و ضرورت های مونتاژ سینمایی بر مبنای حضور نامتعین و آموخته های انضمامی برآمده ایم، و در نهایت و پس از بررسی روایت از این سه زاویه روشن خواهد گشت که پروای وجود به مثابه سرشت ذاتی انسان که دغدغه حقیقت یا ناپوشیدگی موجود و وجود را دارد، و از آن رو که باهم-بودن و لذا زبان به ماهو زبان، و نیز آموخته های انضمامی را ضرورت می بخشد، مبنای بروز رفتاری همچون روایت سینمایی در انسان است.
  کلیدواژگان: روایت، روایت سینمایی، زبان، حضور امر حاضر، آموخته های انضمامی
 • محمدحسن صیف*، سعید طالبی، مرضیه تاجوران صفحات 153-172
  پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدل علی روابط نفوذ اجتماعی و هنجار ذهنی بر نگرش جوانان به برنامه های ماهواره ای با تاکید بر نقش واسطه ای درک از سهولت دسترسی و سودمندی برنامه ها انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهرهای استان فارس تشکیل می دهد که به روش خوشه ایچند مرحله ای و تصادفی از تعداد 600 نفر با استفاده از پرسشنامه مصاحبه شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای نفوذ اجماعی، هنجار ذهنی، سودمندی ادراک شده و درک از سهولت دسترسی بر نگرش استفاده از ماهواره اثر مستقیم و معنادار دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلایل گرایش افراد به شبکه های ماهواره ای و میزان اثرگذاری این شبکه ها بر آنها، فرایند پیچیده ای است که به متغیرها و عوامل متعددی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از انگیزه و میزان استفاده از رسانه ها، میزان وابستگی و دسترسی به رسانه ها، سود معنوی و رضایت حاصله از رسانه و غیره.
  کلیدواژگان: نفوذ اجتماعی، هنجار ذهنی، سودمندی ادراک شده، درک از سهولت دسترسی
 • گارینه کشیشیان * صفحات 173-203
  جامعه پذیری سیاسی نوع خاصی از آموزش سیاسی است که به موجب آن مردم نگرش ها، ارزش ها، باورها، عقاید و رفتارهای خود را به نحوی توسعه می دهند تا برای یک شهروند خوب شدن در کشورشان مساعد باشد. همچنین جامعه پذیری سیاسی فرایندی است که بوسیله آن مردم به عقایدشان راجع به سیاست شکل می دهند. بنابراین مردم در حین فرایندی که جامعه پذیری سیاسی نامیده می شود با فرهنگ سیاسی آشنا می شوند. آموزش سیاسی از کودکی آغاز و در سراسر عمر شخص ادامه می یابد. با این وجود تحولات شگرف در فناوری اطلاعات واقعیت انکارناپذیری است که می تواند تغییرات اساسی در روند فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی ایجاد نماید. در این مقاله نقش فناوری اطلاعات بر جامعه پذیری سیاسی و به تبع آن فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش پژوهش در این مقاله توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای خواهد بود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحولات فناوری اطلاعات بر فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی خواهد بود. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که چون جامعه پذیری سیاسی منجر به رفتار سیاسی می شود؛ پس بر فرهنگ سیاسی نیز تاثیر گذار است و توسعه فناوری اطلاعات در این دگرگونی نقش اساسی را ایفا می نماید.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، رفتار سیاسی، عصر اطلاعات، آموزش سیاسی، جمهوری اسلامی ایران
 • شروین مقیمی زنجانی * صفحات 205-226
  دو جریان اصلی حاکم بر حوزه فلسفه اخلاق عبارت اند از: اخلاق فضیلت (virtue ethics) و اخلاق وظیفه گرا (deontological ethics). دریافت فضیلت محور از اخلاق دریافتی است که اغلب دانشوران حوزه فلسفه اخلاق آن را بارزترین ویژگی تفکر اخلاقی کلاسیک قلمداد می کنند. درواقع فلسفه اخلاق مورد نظر افلاطون و ارسطو و به تبع آنها فیلسوفان اسلامی و مسیحی، فلسفه اخلاقی بود که می بایست به فضیلت مندشدن آدمی می انجامید. این در حالی است که اخلاق وظیفه گرا، عمدتا اخلاقی است که با تحولات ژرف سده های اخیر در حوزه تفکر ملازم بوده است؛ تحولاتی که در آن مبنای داوری اخلاقی عمل به وظیفه از سوی شخص آن هم با ابتنای بر مقوله حقوق انسانی است. ما در این مقاله خواهیم کوشید تا از اولویت اخلاق وظیفه گرا بر اخلاق فضیلت در عرصه ی رسانه دفاع کنیم. «اولویت» در اینجا به معنای «برتری» نیست بلکه سخن بر سر آن است که ما برای رسیدن به اخلاق فضیلت محور در عرصه ی رسانه، ضرورتا نیازمند شناسایی اولویت اخلاق وظیفه گرا بر اصول اخلاق فضیلت در این عرصه هستیم.
  کلیدواژگان: رسانه، فلسفه اخلاق، اخلاق وظیفه گرا، اخلاق فضیلت محور
|
 • Hossein Akbari * Pages 1-22
  This study examined the situation of youth’s national identity and constructive dimensions and the relationship between the use of domestic and foreign media and youth’s national identity. To measure the national identity specified six dimensions andthen is investigated the relationship of media types with dimensions of national identity andcombined index of national identity. The studydone of 380 young people aged 15 to 29 that are in 22 regions in Tehran.The results showed themost consumption of the media is the TV and satellites. The study of youth’s national identity situation showed that average of youth’s national identity is 70 (range 0 to 100). The study of structural equation model of relationship showed thatamong of the six media that studied, satellites with coefficient of -0.23 have negative and significant relationship and domestic television with coefficient of 0.16 have a positive and significant relationship with youth’s national identity
  Keywords: national identity, youth, media consumption, media programs
 • Hasan Bashir, Amir Haatami * Pages 23-46
  The purpose of this paper is examining the role of TV commercials on lifestyle. In this regard, after studies the Literature Review in this field, used Bourdieu life style component for lifestyle factors. Component of this model studies with foc`us on three social layer (high, medium and low) by Quantitative content analysis. The statistical population included all advertises in GEM TV on winter 1394. The results showed that all four factors (Furnishing the home, Outside the house, Sports and recreation and Social roles), promote the life style Belongs to the upper layer of social. The results showed that the main focus of the ads on promote of a lifestyle consistent with the upper classes in two factor Furnishing the home and Outside the house.
  Keywords: advertise, lifestyle, Quantitative content analysis
 • Roghiyeh Jame *, Mohammad Dadgaran Pages 47-69
  During the past few years, there has been growing interests in reducing costs of products and services among developing countries. Privatization is believed to be one of the most important techniques to increase relative efficiencies of publically held Organizations. In this thesis, we study important barriers on privatization of Media Industry (TV) in Iran. The proposed study of this thesis designs and distributes a questionnaire using a sample of 234 out of 600 graduate students who were enrolled in media communication studies and examined 14 hypothesis based on one-side t-test.
  Results show that cost of television privatization, short and long term investment security,, economical barriers, people’s attitude towards private media does not influence media privatization.
  Keywords: media, privatization, cultural, social, economical barriers
 • Hajar Khabaz *, Mohsen Ayati, Mohammad Rezaei Pages 71-86
  The present study aimed at investigating the extent and type of use of the internet with the student's attitude regarding the effect of the internet on sleep disorder and nervous ticks. The study was experimental in nature and the data collection method was correlational. The sample was 249 student-internet-users both male and female. They were selected based on their availability. In order to collect the data, a researcher-made attitude-meter was used. The meter was examined by a group of 15 experts and affirmed both content- and form-wise. The cronbac alpha in the attitude-meter of the internet's effect for sleep disorder and nervous ticks was /85 in this study and /81 in another one. In order to analyze the data, the multiple-variable regression method was used in a step by step manner. The results showed that the multiple correlational coafficent was /39 which means the extent and the type of the use of the internet can be the predictive variable interpreting the variation of the dependent variable at about /16. Furthermore, it was found that the extent of the use of some of the internet's applications such as social networking like Facebook had a positive relationship with an increase in sleep disorder and nervous ticks. The extent of the use of the some other applications such as educational websites had a negative relationship with the dependent variable
  Keywords: sleep disorder, tick, internet, student
 • Seyed Ali Rahmanzade *, Mehrdad Tavakoli Pages 87-104
  This research studies the influence of using mass media(TV.Radio and press)on awareness of civilrights among the residents of Tehran.To achieve this aim,the viewpoint of theorists like lerner,Rodgers,cotz and,… has used. The independent variants in this research includes the using of massmedia, the amounts of satisfaction with training programs,trust to deomestic media. In this research,the surveying and questionnaire technique has been used for collecting data among the repliers. The research statistic society includes of the people with 18years old and above in Tehran. The typical society is 400ones that have been selected inmultistage clustering sampling. The data of the research had analyzed by SPSS software,that the results are as follows:Media because of different reasons, including lack of satisfaction and trust of the audience , have a marginal role in training civil rights to citizens, so teaching resource in the field of civilrights in Tehran, are not local media,and it should be somewhere else, such as schools, universities, foreign media and environmental media (eg, billboards, graffiti, etc.) and interpersonal communications.In other words, the mass media have not a significant influence on civilrights knowledge in Tehran,and this role must been reviewed and strengthened.
  It should be noted that the higher age and education of people cause to higher awareness of civilrights,but there is not any meaningful relationship between gender and the place of born with the awareness of civilrights, among the people of Tehran
  Keywords: civilrights, awareness, media
 • Farhad Ziwyari, Jafar Hasankhani *, Reza Rahmati Pages 105-128
  The Interwoven and complex world of the twenty-first century wich is charecterized by unorganized and informal technologic progress, is facing a multiplicity of actors. The objective and subjective conflicts between sub-national actors such as ethnic groups, and supranatinal actors such as multinational companies and institutions And regional groups and associations is one of the features of current society. This, along with the awareness, knowledge, and information empowerment, are emerging as International and domestic agents of the world. The main question of this study is: what is the effect of internationalized media and virtual social networks, on the national identity (and in particular the sence of belonging to the Persian-language civilization ) of iranian users? It is hypothesized that using internatioalized media and virtual social networks Is a cause of reinforcing national idedntity, increasing the sence of belonging to persian civilization and returning to the mothers identity.
  Keywords: The new public sphere, internationalized media, social networks, Facebook, Telegram
 • Mohammad Ali Safoora, Ali Asghar Fahimifar, Majid Beladpas * Pages 129-152
  Aim of this article is to bring to light the grounds and the origins of film narratives, namely its possibilities and necessities. Film narratives as the work and behavior of human being is necessarily originated in and grounded on the essence and the mode of his Being. In this article from the viewpoint of care of Being, that is, one original characteristics of human beings, and regarding to Heidegger's general thought of Being as such, essence of human being, and truth or unconcealment, has been tried to explicate the necessities and the possibilities of narratives as language, the necessities and the possibilities of cinematic montage on the basis of indeterminate presence and concrete acquisitions. Finally, researching the narratives from these three viewpoints, it will be shown that the care of Being as the primordial essence of human beings that cares truth or unconcealment of entities and Being, is the origin and ground of film narratives as the human being's behavior, that is, if the care of Being that necessitates Mitsein [being-with] and accordingly the language as such, and also necessitates concrete acquisitions which are essential in order for human being and other living beings to remain constantly as what they already are, was not the essence of human being then the cinematic montage and editing would not be possible at all
  Keywords: Narratives, Film Narratives, Language, The presence of what is present, Concrete Acquisitions
 • Mohammad Hassan Seif *, Saeed Talebi, Marzieh Tajvaran Pages 153-172
  the present study was done with the aim of presenting a causal model for relationships, Socialinfluence and Subjectivenorm emphasizing the mediating role of perceptionease of access and perceived usefulness programs of the Fars Youth people’ attitude to thesatellite programs.
  toward satellites T.V. The population of all residents over 15 years in fars were randomly selected through Multistagecluster sample of 600 questionnaires were evaluated. The findingshas shown that the variables of socialinfluence, subjective norm, perceived usefulness andperceivedfacility ofuseofsatellite media have a direct and significant effect on the Useofsatelliteattitude. The author of the survey conclude the causes of pupulation’ attitude toward the satellites T.V. channels and their effectiveness is a complex process which is related to many variables and factors. Some of the factors are as follow: access and media facilities, spiritual benefit, the rate of satisfaction in using the media.
  Keywords: Socialinfluence, Subjectivenorm, perceived usefulness, perceptionease of access
 • Garineh Keshishyan* Pages 173-203
  Political socialization is a particular type of political learning whereby people develop the attitudes, values, beliefes, opinions and behaviors that are conducive to becoming good citizens in their country. Political socialization is the process by which people form their ideas about politics. Therefore, people acquire political culture through a process known as political socialization. Political learning begins in childhood and continues over a person’s lifetime. As well as the domestic developments of Information Technology (IT) can create fundamental changes in the process of political culture and socialization. In this article, the role of information technology in the political socialization and political culture will be examined subsequently in Islamic Republic of Iran. The method used in this article is analytical descriptive and the procedure of data collection will be from library.The aim of this study is going to be to evaluate the impact of technological developments on the political culture and socialization.
  Keywords: Information Technology, Political Behavior, Information Era, Political Education, Islamic Republic of Iran
 • Shervin Moghimi Zanjani * Pages 205-226
  We can recognize two distinguished mainstreams in the moral philosophy. The virtue Ethics and the deontological ethics. The former is conception that many scholars in moral philosophy call it as the clearest characteristic of the moral thought of classics. In fact moral philosophy for Plato and Aristotle and their followers in the middle ages namely for Islamic and Christian philosophers, should lead to virtuous life. While in the deontological ethics, after profound evolutions in the recent centuries, the foundation of ethical judgment is based on “duty” or “obligation”, the conception is itself grounded on the modern philosophy of right. Relying on original texts of virtue-oriented and deontologist philosophers, we attempt in this article to take the “priority” of deontological ethics over virtue ethics in the media sphere into consideration. This priority does not mean superiority, but it means that if we want predicate the media on virtue ethics, we firstly and necessarily needs to recognize priority of the deontological ethics over the virtue ethics.
  Keywords: media, moral philosophy, deontological ethics, virtue ethics