فهرست مطالب

نشریه رسانه و فرهنگ
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هامون مهدوی*، حسین اردلانی صفحات 1-32
  عکاسی در جایگاه رسانه ای موثر در بیان واقعیات اجتماعی و ارتقا سطح آگاهی جمعی، دارای نقش های روایتی و مفهومی کارآمد است. عکس های جنگ ایران و عراق به عنوان متونی ضمنی از عوامل گفتمانی، مولفه های اجتماعی و شناختی، از جمله نظام های ارزشی اجتماعی- فرهنگی هستند. دراین پژوهش نگارندگان تلاش دارند تا با استفاده از مفاهیم نظری موجود در نشانه شناسی گفتمانی به عنوان روشی کارآمد برای بررسی و شناخت چگونگی سازو کار نشانه ها در خدمت تولید معنا و نیز تدوین الگویی منسجم و نظام مند برای استخراج و تفسیر اطلاعات موجود در عکس های دفاع مقدس را مورد بررسی قرار دهد. هدف پژوهش پاسخ به این پرسش ها است که ساختارهای بازنمودی، تعاملی و ترکیبی عکس های دفاع مقدس از چه الگوهایی تبعیت می کنند و این سه ساختار چگونه نقش عکس ها در بازنمود مفهوم دفاع مقدس را نمایان می سازند؟ عکس های مورد تحلیل از آثار آلفرد یعقوب زاده عکاس جنگ تحمیلی به دلیل ویژگی روایتگری آنها انتخاب شده اند. یافته ها نشان داد که عکس های مورد پژوهش، مملو از منابع نشانه ای روایتی، مفهومی، دارای ساختارهای گفتمان مدار و ایدیولوژی نهفته ای هستند که نقشی موثر در شکل گیری تعاملات در حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را ایفا می نمایند.
  کلیدواژگان: دفاع مقدس، عکاسی جنگ، نشانه شناسی گفتمانی، آلفرد یعقوب زاده
 • مسعود جلیلوند خسروی*، مرضیه کریمی صفحات 33-63
  آب به عنوان مهم ترین عنصر حیات از دیرباز در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه و ارزشمندی دارد. این مهم با توجه به بحران های زیست محیطی ایجاد شده در جهان اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. همچنین شناخت دقیق رسانه و بهره گیری از ظرفیت های آن برای کمک به بحران های آبی مفید فایده است. این پژوهش با هدف معرفی راهکارهای رسانه ای اقناع مخاطبان در پی تسهیل تاثیرگذاری رسانه بر فرهنگ مصرف آب است. در فاز اول ضمن بهره گیری از اسناد و پژوهش های پیشین با استفاده از روش پیمایش در استان البرز (هشتگرد، اشتهارد، کرج، نظرآباد) 605 پرسشنامه تکمیل شد که نشانگر نگرش مردم استان به وضعیت آب استان و راه های مصرف آب است. در فاز دوم پژوهش با بهره گیری از نتایج حاصل شده از پیمایش فاز اول، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و تولیدکنندگان حوزه رسانه، مدیران حوزه آب و مدیران رسانه صورت گرفت. پس از تحلیل محتوای کیفی این مصاحبه ها 42 راهکار به منظور اقناع رسانه ای استخراج شد که می توان آن ها را در دو نگاه انتقادی و مطالبه گری و نگاه ترویجی در سه محور 1. پیش بینی: تدابیر سازمانی 2. جهت گیری: رویکرد تولید پیام 3: پسینی: روش ها و قالب های تولید و توزیع پیام دسته بندی نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت مصرف، مصرف آب، اقناع، مخاطب، رسانه
 • مریم حاجی محمدجعفر، فاطمه سید ابراهیمی نژاد*، علی کریمی فیروزجایی صفحات 65-88
  این مقاله به بازنمایی نمادین مقاصد گردشگری ایران می پردازد و تلاشی برای رمزگشایی از شیوه های تبلیغاتی برای به چالش کشیدن رقبا در یک بافت نمادین است. به این منظور پنج ویدیوی تبلیغات گردشگری ایرانی بر پایه اصول نشانه-معناشناسی بررسی شدند. هدف این مقاله پاسخ به این سوال بود: مقاصد گردشگری در ایران چگونه نمایش داده می شوند؟ تجزیه و تحلیل نشان داد که ویدیوهای تبلیغاتی گردشگری بر نوعی خود شرق شناسی تمرکز دارند. این تمرکز تا حدودی نشان دهنده نگاه نهادی است که در مواد تبلیغاتی گردشگری ایران نفوذ کرده است. این نگاه تصویری از ایران به عنوان یک کشور شرقی مسلمان بازتولید می کند که با استراتژی های گردشگری دهه های آینده مطابقت ندارد. این نوع تبلیغات هنگام تلاش برای اعتلای کشور در چندین زمینه مشکل ایجاد می کند و علاوه بر آن همه فعالیت های گردشگری را در بر نمی گیرد. بر مبنای تحلیل ارایه شده، پیشنهاداتی برای روندهای تبلیغاتی آتی ارایه شده-است.
  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی، تبلیغات، گردشگری، کنش، تنش
 • سودابه حسنی دخت، سید محمد زرگر*، داوود نعمتی انارکی، احتشام رشیدی صفحات 89-113

  رسانه های خبری نقش بسیار مهمی در شکل گیری افکار عمومی در جوامع دارند. اهمیت این نقش نه در مراجعه تعداد زیاد مخاطبان به این رسانه ها، بلکه در میزان اعتماد اجتماعی است که مخاطبان به رسانه خبری پیدا می کنند. لذا هدف کلی تحقیق حاضر، ارایه مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران کووید 19 است. در تحقیق حاضر با توجه به سوالات تحقیق و ماهیت اکتشافی بودن آن، جهت گیری پژوهش از نوع آمیخته با رویکرد داده بنیاد و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت رسانه (اساتید دانشگاهی، مسیولین سازمان صدا و سیما) بودند که به روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. در مرحله کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 165 نفر بودند که تعداد 116 نفر مطابق فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق هر یک از متغیرهای شناسایی شده از طریق مصاحبه در قالب متغیرهای علی، مداخله گر، محوری، زمینه ای، راهبردهای و پیامدهای دسته بندی و تعیین، و بر اساس دسته بندی انجام شده، مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران کووید 19 ترسیم شد.

  کلیدواژگان: رسانه، اعتماد، رسانه خبری اعتمادساز، بحران کووید 19
 • سید حمید حسینی* صفحات 115-139
  رسانه ها یکی از عوامل و نیروهای مهم تغییرات اجتماعی در جوامع اند. از این رو باید برای این نهادهای تاثیرگذار سیاست هایی در سطح کلان تدوین کرد تا بتوان بیشترین بهره برداری را از آنها به عمل آورد. رویکرد شناختی با توجه به در نظر گرفتن نقش فرد تصمیم گیرنده، عوامل سازمانی و تاثیر محیط، بهتر می تواند مدل سیاست گذاری را تبیین نماید. هدف اصلی: هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی جامع در سیاست گذاری رسانه ی ملی با رویکرد شناختی است. روش تحقیق در این پژوهش با استفاده از روش دلفی مهمترین عوامل موثر بر سیاست گذاری رسانه ای استخراج گردید و یازده عامل استخراجی از روش دلفی در قالب ماتریس خود تعاملی ساختاری، تفسیری در اختیار خبرگان قرار گرفت تا ارتباط بین عوامل شناسایی شود و پس از تعیین روابط آنها مدل سیاست گذاری رسانه ای رسانه ی ملی با رویکرد شناختی تدوین شده و در اختیار پانل خبرگان قرار گرفت. روش جمع آوری داده های مورد استفاده محقق در این پژوهش روش دلفی و روش جمع آوری عوامل ابتدایی در مصاحبه با خبرگان ،تحلیل مصاحبه های عمیق از روش ZMET بوده است.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری رسانه ای، علوم شناختی، مدل سیاستگذاری رسانه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • شیوا مژدهی فر، علی اکبر رزمجو* صفحات 141-171

  رادیو بعنوان رسانه ای جمعی که خصوصیات منحصربفردی نسبت به دیگر رسانه ها دارد، می تواند همانند یک مرکز قدرتمند فرهنگی-اجتماعی؛ عمل کند. دراین میان زبان و ادبیات کهن فارسی گسترده ترین افق فرهنگی-اجتماعی است که در خلال گزارش های آن می توان مولفه های اصلی هویت را بازشناخت. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که کاربرد ظرفیت های هویتی ادبیات کهن در برنامه های رادیویی به چه صورت است؟ برای رسیدن به این مقصود از روش داده بنیاد استفاده شده است. باتوجه به یافته های پژوهش، پنج مرحله برای کاربرد بهینه از عناصر هویتی ادبیات کهن در برنامه های رادیویی شناسایی شد که عبارتنداز: شناخت ظرفیت های ادبیات کهن، شناسایی ظرفیت های رسانه رادیو جهت بهره گیری از ادبیات کهن، شیوه های بهره گیری از ادبیات کهن در برنامه های رادیویی، آماده سازی عوامل انسانی و ارایه راهکارهای مدیریتی. نتایج حاکی از آن است که برای بهبود عملکرد رسانه رادیو جهت ترویج هویت اجتماعی اسلامی-ایرانی، توجه هرچه بیشتر به ادبیات کهن سرزمینمان ضروری است و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران باید رویکرد جدی تری نسبت به استفاده از ادبیات کهن ایرانی در برنامه ها اتخاد کرده و ضمن آموزش و ایجاد انگیزه در عوامل انسانی، از ابزارهای رسانه رادیو جهت ترویج هویت اجتماعی با استفاده از ظرفیت های ادبیات کهن استفاده کند.

  کلیدواژگان: ادبیات کهن، برنامه رادیویی، فرهنگ، هویت، هویت اجتماعی
 • هوشنگ زمانی، اعظم راودراد*، مهناز رونقی نوتاش صفحات 173-205

  از دیرباز تاثیرگذاری گرایشات طبقه حاکم بر آثار و دست آوردهای مختلف افراد در جوامع وجود داشته است، سینما به عنوان یکی از دست آورد های فردی و جمعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در کشور ایران که با رخ دادن یکی از بزرگترین انقلاب های قرن، تغییرات گفتمانی شگرفی را تجربه کرد، بررسی جامعه شناختی این تغییر گفتمان و تاثیر آن بر آثار و تولیدات هنری شایان توجه و مطالعه بوده است، لذا مطالعه رویکردهای حاکم در عرصه برنامه ریزی و تعیین خط مشی های هنری فرهنگی در سال های اول انقلاب اسلامی از عناصر تشکیل دهنده این مقاله است. سیوال این است که دست اندرکاران ساخت و تهیه یک فیلم در کشور تا چه اندازه به این سیاست گذاری ها توجه داشته اند؟ به عبارت دیگر روابط گفتمانی نظام سیاسی حاکم بر جامعه تا چه میزان در آثار سینمایی کشور رخنه کرده و میزان موفقیت و یا عدم موفقیت این گفتمان تا چه اندازه ای بوده است؟بنابراین با تحلیل و تفسیر سیاست گذاری های فرهنگی و نقش آن ها در شکل گیری آثار هنری با روش تحلیل گفتمان انتقادی مورد مطالعه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: گفتمان، ساختار، سیاستگذاری فرهنگی، تولیدات هنری، فیلم
 • پرنیان سرافراز، هدایت الله نیکخواه*، یاسر رستگار صفحات 207-236

  هدف پژوهش حاضر، بررسی جامعه شناختی مصرف موسیقی و ارتباط آن با قانون گریزی در بین شهروندان بندرعباس می باشد. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد.داده های تحقیق به کمک دو نرم افزار SPSS و Amos Graphics مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین گرایش به مصرف سبک موسیقی عامه پسند(سنتی، فولکلور و پاپ) می باشد. یافته های استنباطی بیانگر رابطه ی مثبت بین سرمایه فرهنگی و گروه همسالان با میزان مصرف موسیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که بین دینداری و میزان مصرف موسیقی از لحاظ آماری رابطه معکوس وجوددارد. گروه همسالان بر اساس نتایج، نتوانسته است تاثیری بر سبک های مصرف موسیقی جوانان داشته باشد؛ اما بین دینداری با سبک موسیقی نخبه گرا رابطه معکوس وجود دارد. نتایج همچنین بیانگر رابطه ی بین سرمایه فرهنگی با سبک موسیقی عامه پسند و نخبه گرا می باشد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که میزان و سبک مصرف موسیقی تاثیری بر میزان قانون گریزی نشان نداده است.

  کلیدواژگان: موسیقی، مصرف موسیقی، قانون گریزی، سرمایه فرهنگی، بندرعباس
 • محمدعلی شاکری*، حسن بشیر صفحات 237-269

  یکی از مهم ترین محمل های اثرگذاری «شبکه های اجتماعی دیجیتال» بر «فرهنگ و ارتباطات» در جوامع بشری، توانایی ویژه این شبکه ها برای «جریان سازی در راستای رواج اخبار جعلی در سپهر رسانه ای جامعه» است. اخبار جعلی به عنوان یکی از محصولات جریان سازی رسانه ای، باوجود قدمتی به بلندی قدمت رسانه ها، در عصر شبکه های اجتماعی دیجیتال، رشدی بیش از پیش یافته است.نوشتار پیش رو در گام نخست، مهم ترین خصایص، کارکردها و تاثیرات شبکه های اجتماعی دیجیتال را در مجموع نظریه های موجود در این باره، دنبال نموده و ضمنا منابع رسانه ای ورود اخبار جعلی در قالب جریان های اجتماعی را به عرصه افکار عمومی معرفی نموده است. سپس در گام دوم، با تمرکز روی فرآیند جریان سازی شبکه های اجتماعی دیجیتال، طی اجرای ده مصاحبه نیمه ساخت یافته با برخی کارشناسان و صاحب نظران متخصص در این حوزه، مهم ترین سازوکارهای جریان سازی در این شبکه ها در راستای نشر اخبار جعلی را در چهار قالب «هشتگ»، «طوفان»، «کمپین» و «جریان» تبیین نموده است. مقاله در نهایت نشان می دهد که سازوکار «جریان» به عنوان نقطه اوج سازوکارهای جریان سازی در شبکه های اجتماعی مجازی، نهادینه سازی موضوع مورد نظر در مخاطبان را با تامین شش شرط، ازجمله «همراهی اینفلوینسرها»، «توجه به اقتضایات بستر» و «سوار شدن بر محمل وقایع روز» دنبال می نماید.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، جریان سازی، اخبار جعلی
 • مهدی علی شریفی، نوروز هاشم زهی، سید علی رحمان زاده*، سید وحید عقیلی صفحات 271-297

  تحقیق حاضر به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صداوسیمای ایران پرداخته است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و راهبرد مصاحبه اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل استادان و متخصصان حوزه ی رسانه و همچنین مدیران سطوح عالی سازمان صداوسیما است. با بررسی های صورت گرفته تعداد حجم نمونه آن ها 12 نفر است، و از روش نمونه گیری نظری هدفمند استفاده شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و برای صحت سنجی داده ها، از روش دلفی فازی استفاده شده است. بررسی ها نشان داد که عوامل شش گانه: عوامل مرتبط با مشتری، مدیریت ، زیرساخت ، محتوا ، رسانه و بازاریابی، از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صداوسیما است. نتایج حکایت از آن دارد که در صداوسیما لازم است، ارتباط با مشتری، مد نظر قرارگیرد. از سویی دیگر هر قدر میزان به کارگیری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد محتوای تعاملی و آموزنده ، تعامل سازمان با رسانه های اجتماعی و استراتژی های بازاریابی، توسط سازمان صداوسیما بهبود یابد ، باعث رشد و توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صداوسیما خواهد شد.

  کلیدواژگان: توسعه بازاریابی اجتماعی، سازمان صدا و سیمای ایران، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی
 • محمدعلی اصالتی، نسیم مجیدی قهرودی*، محمد دادگران صفحات 299-326

  این مقاله گزیده ای از یک رساله دانشگاهی است که به بررسی روش های اقناعی مورد استفاده در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران می پردازد. این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی  و تحلیل کیفی پیام های بازرگانی (تبلیغات تجاری) تلویزیون ایران ،  و همچنین تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق کارشناسان تبلیغات ، روش های اقناعی که سازندگان تیزرهای تبلیغاتی برای اثرگذاری بر مخاطب و اقناع  مخاطبان استفاده می کنند را پیدا کند. گرچه تبلیغات بازرگانی به میزان بسیار زیادی از علم ارتباطات متاثر شده است  اما اهمیت افزایش فروش در تبلیغات سبب شده است تا تحقیقات صورت گرفته در حوزه تبلیغات صرفا پیدایش روشی برای افزایش فروش را در دستور کار قرار دهد و از پیشرفت علوم ارتباطات در حوزه تبلیغات چشم پوشی کند. تحقیق فوق تلاش می کند توجه به روش های اقناعی در تبلیغات تجاری را در حوزه علوم ارتباطات انجام دهد تا به پیشرفت علوم ارتباطات در حوزه تاثیر رسانه ها کمکی کرده باشد. روش تحقیق در پژوهش فوق ، چند روشی ، شامل دو روش تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه عمیق است. با توجه به دسترسی به پیام های بازرگانی پخش شده در سال 98 و 99 ، تیزرهای تبلیغاتی پخش شده در این دو سال جامعه آماری برای تحلیل کیفی هستند. حجم نمونه تعداد پیام های ذخیره شده می باشد. اما تعداد حجم نمونه مورد بررسی رسیدن به اشباع نظری و حد کفایت بوده است. جامعه آماری برای مصاحبه عمیق ، کارشناسان تبلیغات تجاری تلویزیون و سازندگان تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون هستند. حجم نمونه مورد مصاحبه ، رسیدن به اشباع نظری و حد کفایت خواهد بوده که تعداد مصاحبه های انجام شده هفت مصاحبه می باشد. شیوه اندازه گیری ، تحلیل تیزرها به عنوان اسناد موجود بوده و تکنیک ثبت و ضبط داده ها از متن و تصاویر و صدای تبلیغات به دست آمده است.

  کلیدواژگان: اقناع، روش های اقناعی، تبلیغات، تبلیغات تجاری، تلویزیون
 • ویدا همراز*، محمد شهبازی، محمدمهدی لبیبی صفحات 327-353

  دربین انواع برنامه های رادیویی، آگهی های خدمات عمومی یا PSA مهمترین وسیله برای انتقال پیامهای اجتماعی رایگان به مخاطبان شناخته می شوند. این مقاله که با هدف مطالعه وضعیت بازنمایی ارزشهای اجتماعی در اینگونه آکهی ها در ایران انجام شده است بر مبنای نظریه «ساختار ارزشی شوارتز» ده بعد انگیزشی برای ارزش ها مشخص شده و 57 ارزش اجتماعی متفاوت را در نظر گرفته است تا بازتاب این ارزش ها در نمونه های بدست امده را برسی کند.این پژوهش با تحلیل محتوای کیفی 10 نمونه از آگهی های اجتماعی پخش شده درشبکه رادیویی ایران انجام شده ونتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در هر آگهی خدمات عمومی که ساخته و ارایه می شود به صورت خودآگاه و ناخوداگاه برای ارایه پیام از این ارزش ها سود می جویند و به شکل های مختلف و مرتبط باهم این ارزش ها انعکاس می یابند. اما با توجه به رویکرد سازمان وهر شبکه این ارزشهای اجتماعی در سلسله مراتبی از اهمیت قرار می گیرند مثلا اگر رویکرد سازمان توجه و اهمیت به مسیله سلامت و یا محیط زیست باشد، تهیه کنندگان و برنامه سازان نیز تلاش می کنند که این موضوعات را در برنامه ها و آگهی ها منعکس نمایند.

  کلیدواژگان: ارزش های اجتماعی، آگهی خدمات عمومی، رادیو
|
 • Hamoon Mahdavi *, Hossein Ardalani Pages 1-32
  Photography as an effective media in expressing social facts and raising the level of collective consciousness has effective narrative and conceptual roles. The photographs of the Iran-Iraq war are implicit texts of discourse factors, social and cognitive components, including socio-cultural value systems. In this research, the authors try to use the theoretical concepts in discourse semiotics as an efficient method to investigate and understand how signs work in the service of producing meaning, as well as developing a coherent and systematic model for extracting and interpreting existing information. Examine the holy defense in the photos. The purpose of the research is to answer these questions: what patterns do the representational, interactive and combined structures of the holy defense photos follow, and how do these three structures show the role of photos in representing the concept of holy defense? The research method . The analyzed photographs were selected from the works of Alfred Yaqoubzadeh, a photographer of the imposed war, because of their narrative characteristics. The findings showed thaphotographs are full of narrative and conceptual symbolic resources, have discourse-oriented structures and hidden ideology, which play an effective role in the formation of interactions in the social, political and cultural fields.
  Keywords: sacred defense, war photography, discourse semiotics, Alfred Yaqoubzadeh
 • Masoud Jalilvand Khosravi *, Marzie Karimi Pages 33-63
  Water is the most essential element of life, This matter has gained double importance due to the environmental crises created. we are witnessing the growing influence of media on the formation of society's culture. Therefore, it is useful to know the media and take advantage of its capacities to help with water crises. Therefore, the current research aims to find out the media strategies to persuade the audience to manage water consumption in Alborz province, The research is defined in two phases. In the first phase, 605 questionnaires were completed in Alborz province (Hashtgerd, Eshtehard, Karaj, Nazarabad) by survey method, which shows the attitude of the people of the province towards the water situation of the province. In the second phase of the research, using the results obtained from the first phase survey, 16 semi-structured interviews were conducted with media experts and producers, water managers, and media managers. After analyzing the qualitative content of these interviews, 42 strategies were extracted for persuading the media, which can be divided into two aspects: critical and demanding, and promotion in three axes: 1. Forecasting: organizational measures 2. Direction: Message Generation Approach 3: Retrospective: Methods and formats for generating and distributing categorized messages.
  Keywords: consumption management, Water Consumption, persuasion, Audience, Media
 • Maryam Haji Mohammad Jafar, Fatemeh Seyed Ebrahimi Nejad *, Ali Karimi Firooz Jaaie Pages 65-88
  This paper is a research semio-semantic representation of Iran's tourism destinations and is an attempt to decipher how advertising methods challenge their competitors using semiotic analysis. For this purpose, five Iranian tourism advertising videos were examined based on the principles of semio-semantics. The main purpose of this paper was to answer a single question: How are tourism destinations displayed in Iran? The analysis showed that tourism promotional videos focus on a kind of Orientalism itself. This focus is somewhat indicative of the institutional perspective that has permeated Iranian tourism advertising materials. This view paints a picture of Iran, as an Eastern Muslim country, and is inconsistent with the tourism strategies of the coming decades. This type of advertising creates problems in several areas when trying to promote the country. Based on the analysis provided, suggestions for future advertising trends are provided.
  Keywords: Advertising, Semiotic-semantics, Tourism, action, tension
 • Soodabeh Hosnidokht, Seyyed Mohammad Zargar *, Davoud Nemati Anaraki, Ehtesham Rashidi Pages 89-113

  News media play a very important role in the formation of public opinion in societies. Therefore, the general goal of this research is to present a trust-building news media model in the context of the Covid-19 crisis. In this research, according to the research questions and its exploratory nature, the direction of the research is mixed with the database approach, and in terms of the purpose, it is applied research. The statistical population in the qualitative part of the research included experts in the field of media management (university professors, officials of the Broadcasting Organization) who were selected by the snowball method and theoretical saturation criteria. In the quantitative stage, the statistical population included managers, assistants and experts of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization in the number of 165 people, of which 116 people were selected according to Cochran's formula by non-random sampling method. In this research, each of the variables identified through interviews in the form of causal, intervening, central, contextual variables, strategies and consequences of classification and determination, and based on the classification, the trust-building news media model was drawn in the conditions of the Covid-19 crisis.

  Keywords: Media, Trust, News Media Trust-Building, Covid-19 Crisis
 • Seyed Hamid Hosseini * Pages 115-139
  Media is one of the critical factors and forces of social changes in societies. Therefore, macro-level policies should be formulated for these influential institutions to make the most of them. The cognitive approach can better explain the policy-making model by considering the role of the decision-maker, organizational factors, and the influence of the environment. Main goal: The main goal of this research is to present a comprehensive model of national media policy-making with a cognitive approach. Research method In this research, the most critical factors affecting media policy were extracted using the Delphi method, and eleven factors extracted from the Delphi method in the form of a self-interactive-structural matrix were provided to the experts to identify the relationship between the factors. And after determining their relationships, the national media policy model with a cognitive approach was formulated and provided to the panel of experts. The method of data collection used by the researcher in this research was the Delphi method. The method of collecting primary factors in interviews with experts was the analysis of in-depth interviews using the ZMET method.
  Keywords: media policy, cognitive sciences, media policy model, radio, television of the Islamic Republic of Iran
 • Shiva Mozhdehifar, AliAkbar Razmjoo * Pages 141-171

  The present study seeks to answer the question of how the identity capacities of ancient literature are used in radio programs? To achieve this goal, the data-based method has been used. According to the research findings, five steps were identified for the optimal use of the identity elements of ancient literature in radio programs, which are: recognizing the capacities of ancient literature, identifying the capacities of radio media to use ancient literature, method Utilization of ancient literature in radio programs, preparation of human factors and presentation of management solutions. The results indicate that in order to improve the performance of radio media to promote Islamic-Iranian social identity, it is necessary to pay more attention to the ancient literature of our country and the Broadcasting Organization of the Islamic Republic of Iran should take a more serious approach to using ancient Iranian literature in programs. Adopt and, while educating and motivating human agents, use radio media tools to promote social identity using the capacities of ancient literature.

  Keywords: Ancient Literature, Radio Program, Culture, identity, Social Identity
 • Houshang Zamaniazim, Azam Ravadrad *, Mahnaz Ronaghi Noutash Pages 173-205

  Since a long time there has been the influence of the ruling class's tendencies on the works and achievements of different people in the societies,cinema as one of the individual and collective achievements has not been exempted from this rule. In the country of Iran, which experienced tremendous discourse changes with the occurrence of one of the biggest revolutions of the century,the sociological investigation of this discourse change and its effect on artistic works and productions has been worthy of attention and study. Therefore, the study of the prevailing approaches in the field of planning and determining artistic-cultural policies in the first years of the Islamic Revolution is one of the constituent elements of this article.The question is,to what extent have those involved in the production and production of a film in the country paid attention to these policies? In other words,to what extent have the discourse relations of the political system ruling the society penetrated into the country's cinematographic works,and to what extent has the success or failure of this discourse been? Therefore,by analyzing and interpreting cultural policies and their role It has been studied in the formation of works of art with the method of critical discourse analysis

  Keywords: Discourse, structure, Cultural Policy, Artistic productions, film
 • Parnian Sarafraz, HedayatAllah Nikkhah *, Yaser Rastegar Pages 207-236

  The purpose of this study is to investigate the sociology of music consumption and its relationship with breaking law among citizens of Bandar Abbas. The research method is survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The research data were analyzed using SPSS and Amos Graphics software. The results show that the most tendency to use popular music style (traditional, folk and pop). Inferential findings indicate a positive relationship between cultural capital and peer group with music consumption. Findings showed that there is a statistically inverse relationship between religiosity and music consumption. Based on the results, the peer group could not have an effect on youth music consumption styles; but there is an inverse relationship between religiosity and elite music style. The results also show a relationship between cultural capital and popular and elite music styles. According to the research results, it can be said that the amount and style of music consumption has not shown an effect on the degree of breaking law.

  Keywords: music, music consumption, breaking law, Cultural Capital, Bandar Abbas
 • MohammadAli Shakeri *, Hassan Bashir Pages 237-269

  One of the most important factors in the impact of "digital social networks" on "culture and communication" in human societies is the special ability of these networks to "streaming" especially "fake news" in the media sphere of a society. Fake news as a media streaming product, despite its long history, has grown more and more in the age of digital social networks.The article tried to follow the most important features, functions and effects of digital social networks in all theories in this regard as the first step. The article also introduces typical media resources through which the fake news enter the public opinion. Then, focusing on the process of digital social networks streaming, the article reveals the most important streaming mechanisms in digital social networks for publishing fake news in four: "Hashtag", "Storm", "Campaign" and "Stream". This mostly achieved by analyzing ten semi-structured interviews with some experts in this field. Finally, the article shows that the "Stream" mechanism, as the culmination of streaming mechanisms in digital social networks, can institutionalize every subject in the audience by providing six conditions such as "accompanying influencers", "paying attention to the network requirements" and "riding on the bearer of day events".

  Keywords: social networks, Media Streaming, Fake News
 • Mehdi Alisharifi, Nowroz Hashemzehi, Seyed Ali Rahmanzade *, Seyedvahid Aqili Pages 271-297

  The present research has identified the influencing factors on the development of social marketing in the Islamic Republic of Iran Broadcasting. The current research has a qualitative approach and an exploratory interview strategy. The statistical population of the research, according to its subject area, includes professors and specialists in the field of media, as well as high-level managers of the Islamic Republic of Iran Broadcasting. According to the surveys, their sample size is 12 people, and the theoretical sampling method has been used. In this research, thematic analysis method was used to analyze the data, and fuzzy Delphi method was used to validate the data. Surveys show that six factors: factors related to the customer, management, infrastructure, content, media and marketing, are among the main factors influencing the development of social marketing in the organization. The results indicate that it is necessary to consider communication with the customer in the organization. On the other hand, as much as the amount of using hardware and software equipment, creating interactive and informative content, the organization's interaction with social media and marketing strategies is improved by the organization, it will cause the growth and development of social marketing in the organization.

  Keywords: social marketing development, the Islamic Republic of Iran Broadcasting, Social media, cyberspace
 • MohammadAli Esalati, Nasim Majidi *, Mohamad Dadgaran Pages 299-326

  audience by qualitatively analyzing TV commercials and analyzing the content of in-depth interviews of advertising experts. Multi-method research method includes two methods of qualitative content analysis and in-depth interview. Business messages broadcast in 1998 and 1999 are statistical communities for qualitative analysis. The sample size was 106 teasers. The statistical community for in-depth interviews are business advertising experts. The number of interviews conducted is seven. The method of measurement was the analysis of teasers as available documentsAnd the technique of recording data is obtained from the text, images and sound of advertisements. The method of measurement in interviews is interview analysis and the technique of recording data was reverse questionnaire design. Sampling method in content analysis was random sampling and in-depth interview was snowball method. The results show that TV commercials use 50 general persuasive methods and 58 partial persuasive methods.

  Keywords: persuasion, persuasive methods, Advertising, commercial advertising, television
 • Vida Hamraz *, Mohammad Shahbazi, MohammadMahdi Labibi Pages 327-353

  Among radio programs, public service announcement or PSA are the most important means of conveying free social messages to the audience. This article aims to study the representation of social values in such acacias in Iran, based on Schwartz's "value structure" theory, identifies ten motivational dimensions for values and considers 57 different social values to reflect this value. This research is done by analyzing the qualitative content of 10 samples of social announcement broadcast on the Iranian radio network and the results of the research show that in each announcement, the public services that it creates and provides. These values are consciously and subconsciously used to convey the message and are reflected in different and related forms. However, according to the approach of the organization and each network, these social values are in a hierarchy of importance. For example, if the approach of the organization is to pay attention to health or the environment, producers and programmers also try to have this topics in programs and announcement.

  Keywords: social values, public service announcement, radio