فهرست مطالب

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) - پیاپی 86 (زمستان 1396)
 • پیاپی 86 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منصور مومنی، حسین صفری، محسن رستمی، امین مصطفایی، رضا سلیمانی دامنه صفحات 1-23
  ارزیابی عملکرد از ضروریات هر سازمانی به منظور برنامه ریزی و کنترل است. ارزیابی بانک ها عملکردشان مستقیم و غیرمستقیم روی کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد، عمدتا با مدل های تحلیل پوششی داده ها انجام می گیرد. بانک ها همانند بسیاری از سازمان ها دارای یک ساختار شبکه ای دومرحله ای هستند. از آنجا که مدل های سنتی تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم توجه به ساختار داخلی و دیدگاه جعبه سیاه از ارزیابی چنین ساختاری ناتوان هستند و نمی توانند منبع عدم کارایی را به خوبی مشخص کنند، در این تحقیق ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای شعاعی و سپس بر مبنای ایده راسل یک مدل غیرشعاعی توسعه داده شد. در مرحله بعد از مدل غیرشعاعی ارائه شده در یک مطالعه کاربردی و تجربی جهت ارزیابی ساختار دومرحله ای 30 بانک شامل مرحله جمع آوری سپرده و مرحله سوداوری استفاده شد. همچنین ریسک فعالیت های بانکی با در نظر گرفتن اقساط معوقه به عنوان خروجی نامطلوب مورد توجه قرار گرفت. نتایج کارایی مراحل و شبکه نشان می دهد که مدل مقاله، ارزیابی بهتری از عملکرد بانک ها ارائه می کند و منبع عدم کارایی را بهتر مشخص می کند. مدل های ارائه شده را می توان به ساختارها و کاربردهای دیگر نیز توسعه داد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های شبکه ای، مدل های غیرشعاعی، بانک ها
 • بهروز رضایی منش، عقیل قربانی پاجی صفحات 25-60
  این پژوهش درصدد است تا به بررسی تاثیر میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در ارتباط بین عوامل استرس زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی بپردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش پیمایشی توصیفی و مقطعی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استرس کوپر و همکاران (1988) و اسمیت (1981)، رفتارشهروندی سازمانی اورگان (2006) و حمایت سازمانی ادراک شده شومیلا (2012) جمع آوری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی صوری، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شد سپس اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart –PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هم چنین از آزمون های سوبل و واف (VAF) برای اندازه گیری شدت اثر و آماره تی نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که عوامل استرس زای شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده موثر بوده است. از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل های انجام شده با استفاده از آزمون سوبل نشان داد که تقریبا 33 درصد از تغییرات عوامل استرس زای شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی از طریق متغیر میانجی حمایت سازمانی ادراک شده تبیین می شود.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، رفتارشهروندی سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، سازمان محیط زیست
 • جواد پورکریمی، محمدرضا کرامتی، علیرضا محمدی صفحات 61-96
  پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین صلاحیت های حرفه ای کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور و با روش آمیخته(کیفی و کمی) انجام شد. بدین منظور در بخش کیفی از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه نیمه ساختمند با 24 نفر از مدیرکل، معاونین، روسای ادارات، روسای گرو‏ه ها و کارشناسان مسئول آموزش پرداخته شد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و شانزده مولفه شامل دانش و اطلاعات آموزشی، دانش سازمانی، دانش منابع انسانی، مهارت های فناوری، مهارت های اجتماعی، مهارت های شغلی، مهارت های مدیریتی، توانایی های تخصصی، توانایی های مدیریتی و اجرایی، توانایی های فکری، نگرش مثبت به آموزش سازمانی، نگرش سیستمی به سازمان، نگرش به یادگیری سازمانی، دیدگاه حل مسئله ای، ویژگی های شغلی و ویژگی های رفتاری مورد شناسایی قرار گرفت. سپس در بخش کمی به تبیین وضعیت صلاحیت حرفه ای کارشناسان آموزش پرداخته شد. جامعه آماری در این بخش کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور بودند که به صورت تصادفی 107 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش پرسشنامه بود که بر اساس مولفه ها و زیر مولفه های شناسایی شده در بخش کیفی تدوین شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.97 محاسبه شد و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی موردسنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مولفه های ذکرشده به خوبی صلاحیت حرفه ای کارشناسان آموزش را تبیین می کنند. همچنین یافته های بخش کمی نشان داد که صلاحیت حرفه ای کارشناسان آموزش در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد و مولفه های دانش سازمانی و مهارت های شغلی در سطح متوسط قرار دارند.
  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، کارشناسان آموزش، سازمان امور مالیاتی
 • امین نیک پور صفحات 97-123
  رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی به دلیل نقش برجسته آن در کسب مزیت رقابتی، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته و مدیریت استعدادهای سازمانی به طور مستقیم و با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان از جمله متغیرهای اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین مدیریت استعداد و رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان است که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و پست سازمانی کارشناسی و بالاتر بوده و تعداد 286 نفر با استفاده از فرمول کوکران، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور جمع آوری داده از 4 پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایایی آن ها به تایید رسید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. یافته های پژوهش ضمن تایید مدل مفهومی، نشان داد که مدیریت استعداد علاوه بر تاثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر رفتار کارآفرینانه تاثیر می گذارد که میزان تاثیر غیرمستقیم از میزان تاثیر مستقیم بیشتر است. هم چنین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین مدیریت استعداد و رفتار کارآفرینانه تایید شد.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار کارآفرینانه
 • فرشته منصوری موید، فاطمه یاوری گهر صفحات 125-144
  الزامات زندگی کنونی باعث گردیده که زنان علاوه بر نقش های سنتی، به ایفای نقش های اکتسابی نیز بپردازند. به همین دلیل زنان همواره در تعارض بین فعالیت های درون و بیرون منزل قرار دارند و این امر باعث بروز استرس ناشی از نقش های متعدد می گردد که این امر بر سلامت جسمی و روحی زنان و نیز، رضایتمندی آنان از فعالیت‏های بیرون و درون منزل تاثیر دارد. از سوی دیگر خودکارآمدی در زنان سبب می شود که تاثیر استرس بر رضایتمندی آنان تا حدودی تعدیل گردد. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل در دستگاهای دولتی ایران با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری خودکارآمدی زنان، طراحی و انجام گرفت. نوشتار حاضر، یک پژوهش کاربردی، کمی و توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه زنان شاغل در دستگاه های دولتی در شهر تهران می باشد. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه، تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که رابطه معنادار و مستقیمی میان استرس نقش و رضایتمندی در زنان شاغل وجود دارد و هر چه خودکارآمدی در زنان بیشتر باشد تاثیر استرس نقش های متعدد بر رضایتمندی در زنان، کاسته می شود.
  کلیدواژگان: استرس نقش، رضایتمندی تاهل، رضایتمندی والدینی، رضایتمندی شغلی، خودکارآمدی
 • داود حسین پور، فاطمه شمس صفحات 145-166
  امروزه توجه و سرمایه گذاری بر جنبه های مثبت برای موفقیت سازمان ها ضروری است . در این راستا رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن در سازمان ایجاد سرمایه روانشناختی می کند که به باور پژوهشگران این سرمایه قادر به تامین مزیت رقابتی برای سازمان ها است. کسب مزیت رقابتی برای هر سازمانی در هر صنعتی اهمیت دارد. با توجه به گستردگی رقابت در صنایع غذایی طبق بررسی های انجام شده صنایع غذایی کاله به عنوان یکی ازبرند های معتبر به عنوان قلمرو مکانی تحقیق انتخاب شد.
  روش تحقیق توصیفی- همبستگی ، جامعه آماری 170 نفر از کارشناسان و مدیران در شرکت کاله می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بوده، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی سازه و محتوا تایید شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی، میانگین و t استفاده شد و مدل یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تاثیر مثبت هر چهار بعد رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقابتی است .
  کلیدواژگان: رفتار سازمانی مثبت، مزیت رقابتی، خوش بینی، امیدواری، خودکارآمدی، تاب آوری
|
 • Mansor Momeni, Hosein Safari, Mohsen Rostami, Amin Mostafaee, Reza Soleymani-Damaneh Pages 1-23
  Performance evaluation for each organization is necessary to plan and control. Banks are part of public service and their performance influences peoples life quality, and their performance evaluation is mostly done with DEA models. As other organizations banks include a two-staged network structure. The traditional DEA models are inefficient for evaluation because of not paying attention to internal structure and black-box perspective and cant determine the source of inefficiency well, so in this research first an oriented NDEA model and then a non-oriented model based on Russell idea were developed. In next stage, the presented non-oriented model was used in an applied and experimented study for performance evaluation of 30 banks two-staged structure including deposit-collecting stage and profit-making stage. Also, the risk of banks activities was considered with regard to delayed payments as undesirable output. The result of stages and network efficiency show the research model gives a better evaluation of banks performance. The presented models can be developed to other structures and applications.
  Keywords: Performance Evaluation, NDEA, Non-Oriented Models, Banks
 • Behrooz Rezaeemanesh, Aghil Ghorbani Paji Pages 25-60
  This study aims to investigate the effect of perceived organizational support mediates rol in the relationship between job stressors with organizational citizenship behavior. As for the research objectives, the present study can be classified as an “applied research”, while as for data gathering, it is descriptive as a cross-sectional survey. The required data using questionnaires were collected about stress Cooper et al (1988) and Smith (1981), organizational citizenship behavior Organ (2006) and perceived organizational support shumaila (2012). The reliability and validity study, using a factor loadings, Cronbach Alpha, composite reliability, validity: convergent validity and divergent validity. The data were analyzed using SPSS and Smart –PLS software. Also The Sobel test and VAF for measuring the effect and t – value of mediator variables. Data analysis showed that job stressors have negative significant on organizational citizenship behavior and perceived organizational support. On the other hand, analysis is performed using Sobel test indicated that almost 33% of job stressors on organizational citizenship behavior change through the mediating variable of perceived organizational support.
  Keywords: Job Stressors, Organizational Citizenship Behaviors, Perceived Organizational Support, Department of Mazandaran Environment
 • Javad Poorkarimi, Mohammad Reza Keramati, Ali Reza Mohammadi Pages 61-96
  The aim of this study is to identify and appraise the professional competencies of the country tax affairs organization’s education experts. This study is objective, developmental and functional in terms of data gathering, and it is also qualitative and quantitative. For this purpose, in the qualitative section, a semi-structured interview was accomplished with 24 persons of general managers, deputies, heads of offices, heads of groups and education experts through purposeful sampling. For analyzing interviews, the content analysis method was used and then sixteen components were identified consist of knowledge and educational information, organizational knowledge, human resources knowledge, technology skills, social skills, job skills, management skills, technical abilities, administrative abilities, intellectual abilities, positive attitude toward organizational education, systematic approach to organization, attitudes toward organizational learning, Problem-solving approach, job characteristics and behavioral characteristics. In this section, the statistical society was the country tax affairs organization’s education experts in which 107 persons were randomly selected as sample. The questionnaires were utilized in this section which were determined according to identified components and sub-components in the qualitative section. The reliability of questionnaires was calculated by the Cronbach's alpha coefficient of 0.97and the validity was evaluated by the confirmatory factor analysis. Results of the confirmatory factor analysis indicated that mentioned components could properly determine the professional competence of education experts. Additionally, findings of the quantitative section implyied that the professional competence of education experts is at a relatively desirable level and components of organizational knowledge, as well as job skills, are at average level.
  Keywords: Professional Competence, Education Experts, Tax Affairs Organization
 • Amin Nikpour Pages 97-123
  Entrepreneurial behavior in the public sector is attractive for experts because of its prominent role in achieving competitive advantage. Talent management is among the variables affecting on entrepreneurial behavior directly and by mediating role of job satisfaction and organizational commitment. The objective of recent research is to determine the mediating role of job satisfaction and organizational commitment on the relationship between talent management and entrepreneurial behavior in public sector. This research is a kind of correlation- descriptive research that has been conducted through a survey. The population has consisted of employees in public organizations of Kerman city. They are all graduates and have organizational positions and 286 persons have been selected as of sample using Cochran’s formula. The data gathering tool has been 4 questionnaires that the validity and reliability of the questionnaires approved. Descriptive and inferential statistical (structural equation modeling) have been used to analyze the data. The results of this research confirmed the conceptual model, also showed that talent management beyond its direct impact, exerts indirect impact on entrepreneurial behavior through the mediators of job satisfaction and organizational commitment that the extent of indirect impact is significantly higher than direct impact. Also the mediating role of job satisfaction and organizational commitment on the relationship between talent management and entrepreneurial behavior has confirmed.
  Keywords: Talent management, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Entrepreneurial Behavior
 • Fereshteh Mansouri Moayyed, Fatemeh Yavari Gohar Pages 125-144
  Todays, besides the traditional roles of women they play several roles and sometimes there is conflict among them. The role conflict affect their mental and physical health and leads to dissatisfaction. On the other hand, self-efficacy moderates the effect of role stress on their satisfaction. So this is an applied research which has developed to investigate the effect of role stress on women satisfaction in the public section by considering the moderating role of self-efficacy. The statistical population of this study is composed of employed women that holding governmental jobs in Tehran. Based on the Cochran formula 390 individuals have been considered as the statistical sample. For data collection the standard questionnaires were applied. The validity and reliability of the questionnaires were tested and the required changed were applied. As the results show, the relation between role stress and satisfaction among women is direct and meaningful. About self-efficacy, the result show that this moderating variable plays an important role in this model. It means that whatever the self-efficacy is improved in women the negative impact of role stress on their satisfaction is low. It means that by improving self-efficacy in women, they experience a good fleeing to their life.
  Keywords: Role stress, Marital Satisfaction, Parental Satisfaction, Job Satisfaction, Self- Efficacy
 • Davod Hosseinpour, Fatemeh Shams Pages 145-166
  Nowadays, particular attention and investment on positive aspects is necessary for organizations success. In this regard, positive organizational behavior and its various aspects create psychological capital which, in researcher's view, can provide competitive advantage for organizations. Obtaining competitive advantage is of high importance and priority for organization in different industries.
  With regard to high completion in food industries and based on thorough investigations, Kaleh food industries, known as a famous brand inside and outside Iran, were selected as the case study.The data collection instrument was questionnaire. The Reliability and Validity of the questionnaire were confirmed by Cronbach's alpha and Construct and Content Reliability, respectively.
  For data analysis, correlation coefficient, average test and t-test were calculated, and construct equation modeling was presented. The findings of the study confirmed the significant effect of all four dimensions of positive organizational behavior on competitive advantage.
  Keywords: Positive Organizational Behavior_Competitive Advantage_Self – Efficiency_Hope_Optimism_Consistency