فهرست مطالب

زیست شناسی کاربردی - سال سی‌ام شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال سی‌ام شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقاله پژوهشی
 • نجمه سادات آذری، منیر حسین زاده نمین، مهرزاد روغنی صفحات 5-14
  زعفران از خانواده زنبقیان که از لحاظ تغذیه ای و دارویی ارزشمند است. این گیاه از طریق بنه (corm)تکثیر می شود. جهت بررسی اثر عصاره آبی بنه بر سیستم ایمنی انسان، عصاره آبی بنه توسط داوطلبین بصورت خوراکی مصرف شد. نمونه خون دردو نوبت قبل و بعد از مصرف گرفته شد. افراد بر اساس ماده مصرفی در فاصله دو خونگیری در 3گروه (بدون مصرف عصاره، مصرف آب، مصرف عصاره آبی بنه) قرار گرفتند. بررسی مقادیر IgG ، IgM ،C3و C4در سرم با استفاده از پلیت های SRIDانجام گرفت. نتایج نشان داد مقادیر IgM،C3،C4وIgGدر گروه شاهد و گروه مصرف کننده آب بطور مختصر افزایش یافت ولی در گروه سوم مصرف کننده عصاره بنه افزایش در مقادیر C4 ،C3وIgG و کاهش در مقدار IgMمشاهده شد. این بررسی های مقدماتی نشان داد که عصاره آبی بنه زعفران می تواند باعث تحریک سیستم ایمنی ذاتی و ایمنی هومورال شود.
  کلیدواژگان: ایمن، ی هوم، ورال، بن، ه زعف، ران، سیس، تم ایمن، ی، سیس، تم کمپلم، ان
 • معصومه انوری*، حسین پورکاظم صفحات 15-30
  رنگ های آزو بدون هیچگونه پیش تصویه ای به فاضلاب وارد می شود و محیط زیست را آلوده می سازد. برای جلوگیری از آلودگی منابع آسیب پذیر، حذف آلاینده های رنگی مهم است. روش های سنتی تصویه پرهزینه می باشد و مشکلات عملیاتی شدن دارد. روش زیستی یک روش ارزان برای احیای رنگ ها به حساب می آید. برای این منظور نمونه های پساب از نقاط آلوده به رنگ برای جداسازی باکتری تجزیه کننده، جمع آوری شد. در مراحل بعد باسیل هوازی گرم مثبت جداسازی شد که توانایی چشمگیری در حذف رنگ را داشت. پارامترهای متغییر مختلفی مانند منبع کربن و نتروژن، حجم تلقیح، دما و اسیدیته برای بهینه سازی رنگ زدایی قرمز کنگو با استفاده از باکتری ها، استفاده شد. نتایج نشان داد پارامترهای اسیدیته، منبع نیتروژن و حجم تلقیح در رنگ زدایی قرمز تاثیرگذارتر بودند. رنگ زدایی زمانیکه زایلوز به عنوان منبع کربن و عصاره مخمر به عنوان منبع نیتروژن بود، افزایش یافت. درصد حجم تلقیح بهینه برای رنگ زدایی پنج درصد بود. اسیدیته بهینه جهت حذف رنگ توسط باکتری در شرایط اسیدی (pH=5) و دمای بهینه رنگ زدایی برابر با 25 درجه سانتیگراد بود. تحت شرایط بهینه رنگ زدایی در حدود 100% صورت پذیرفت. میزان رنگ زدایی بالا و شرایط آسان استفاده نشان داد که باکتری جداسازی شده پتانسیل بالایی در تصویه بیولوژیکی فاضلاب رنگرزی دارد و برای این امر می تواند استفاده شود. نتایج گزارش شده، نیاز به تحقیقات بیشتری برای اثبات سودمندی ایزوله جداسازی شده جهت تجزیه کاربردی رنگ ها مانند استفاده در تصویه پساب، دارد.
  کلیدواژگان: پساب نساجی، قرمز کنگو، باسیلوس سابتلیس، تجزیه زیستی، رنگ زدایی
 • احمد ایمانی*، کوروش سروی، سیران خانی صفحات 31-42
  مطالعه حاضر به منظور بررسی آسیب های نانو ذره مس بر ساختار بافت آبشش بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان در پیش و پس از یک دوره بازیابی طرح ریزی شد. برای این منظور مجموعا 135 قطعه بچه ماهی با وزن متوسط 30 گرم به صورت تصادفی در مخازن90 لیتری توزیع گردیدند. بچه ماهیان به مدت 21 روز تحت سه تیمار مختلف نانو ذره شامل 0، 25 و 50 میکروگرم در لیتر نانوذره مس قرار گرفتند و همچنین با هدف بررسی امکان ترمیم آسیب ها پس از حذف نانو ذره، ماهیان به مدت 21 روز دیگر پرورش یافتند. نمونه برداری از بافت آبشش در انتهای دو دوره انجام و با روش هماتوکسیلن-ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج مرحله اول بافت شناسی آبشش نشان داد که هر دو غلظت 25 و 50 میکروگرم در لیتر نانو ذره مس باعث ایجاد آسیب هایی همچون کاهش طول رشته های آبششی و هایپرپلازی اپتلیال گردید. همچنین تلانژکتازی و تجمع خون در تیمار 25 میکروگرم در لیتر قابل مشاهده بود. تجمع خون شدید در قسمت ابتدایی رشته های آبششی، افزایش فضای بین تیغه های آبششی و تخریب اپیتلیال در برخی نقاط تیغه های ثانویه آبششی در تیمار 50 میکروگرم در لیتر مشاهده شد. در مرحله دوم مطالعه نیز آسیب های بافتی البته با شدت کمتری وجود داشت. جمع بندی نتایج نشان می دهد نانو ذره سبب آسیب به بافت آبشش بچه ماهیان می گردد بنحوی که در غلظت های بالا، شدت این آسیب ها افزایش می یابد، و همچنین برخی از این آسیب ها حتی پس از اتمام مرحله مواجهه نیز در بافت هدف قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: نانوذره مس، آبشش، قزل آلای رنگین کمان، بچه ماهی
 • عادل جوادی، عزت الله اسفندیاری، علیرضا پورمحمد صفحات 43-54
  به منظور بررسی تاثیر آسکوربات و فولات بر پارامترهای جوانه زنی در شرایط تنش خشکی و شوری، دو آزمایش جداگانه در آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی روی رقم آذر 2 گندم نان اجرا گردید. در این راستا ابتدا بذور یکنواخت گندم 16 ساعت با غلظت های مختلف آسکوربات (0(شاهد)،0.5 و1میلی مولار)و فولات(0(شاهد)25و50 میکرومولار) پیش تیمار شدند. بعد از سپری شدن این مدت بذور در دمای اتاق تا رسیدن به وزن اولیه نگهداری شدند. سطوح مختلف تنش خشکی (0( شاهد)، 6-و 12-بار) با استفاده از محلول پلی اتیلن گلیگول 6000و سطوح مختلف تنش شوری (0(شاهد)، 75و 150میلی مولار) با استفاده از کلرید سدیم در محیط پتریدیش مدلسازی گردید. سپس پتریدیش های محتوی بذور گندم به مدت 8روز در دمای 24±1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70±5درصد و تاریکی نگهداری شدند. بعد از گذشت زمان یاد شده شاخصهای درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک کل گیاه چه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که پیش تیمار بذور با ویتامین ها حتی در شرایط مطلوب با کاهش هدر رفت اندوخته بذر، به اختصاص بیشتر آن به تشکیل ساختار گیاه چه کمک کرده و سبب ایجاد گیاه چه های قوی تری میگردد. در تنش های خشکی و شوری نیز پیش تیمار بذور با آسکوربات و فولات با ایجاد شرایط مناسب با آسیب های ناشی از تولید انواع اکسیژن فعال مقابله کرده و یا از تولید آنها پیشگیری می کنند که حاصل آن عدم بروز تنش اکسیداتیو در بذور در حال جوانه زنی است. برآیند این عوامل سبب افزایش میزان تنفس رشد و تشکیل گیاه چه های قوی تر میگردد. لذا افزایش میزان ویتامین های مورد اشاره در بذور میتواند با بهبود عملکرد متابولیسمی آن به استقرار بهتر گیاه چه به ویژه در شرایط دشوار محیطی کمک نماید.
  کلیدواژگان: آس، کوربات، خش، کی، ش، اخص های مرتب، ط ب، ا جوانه زن، ی، ش، وری و فولات
 • فاطمه جعفری*، زهره رمضانپور، مسعود ستاری صفحات 55-75
  ساختار جمعیت فیتوپلانکتون ها در نواحی ساحلی نتیجه عوامل محیطی مثل مواد غذایی، نور، چرا، دما وشوری است. دریای خزر در منطقه معتدله واقع شده است و تحت تاثیر آب هایی است که به آن وارد می شوند. شش ایستگاه در امتداد ساحل دریای خزر در استان گیلان از لحاظ وجود فعالیت های مختلف انسانی انتخاب شد. نمونه برداری به صورت ماهانه در دو فصل تابستان و پاییز 1391 انجام شد. در هر ایستگاه از فیتوپلانکتون ها به دو صورت کمی و کیفی نمونه تهیه شد و غلظت نیترات، فسفات و سیلیکات در هر بار نمونه برداری در آزمایشگاه اندازه گیری شد. میانگین غلظت نیترات، فسفات و سیلیکات به ترتیب 38/0±57/0، 03/0±11/0 و 3/0±87/0 میلی گرم در لیتر بود. غلظت نیترات و فسفات اختلاف معنی داری در بین ایستگاه ها نشان نداد، ولی در غلظت سیلیکات اختلاف معنی دار مشاهده شد.دیاتومه ها، هم از لحاظ ترکیب گونه ای و هم فراوانی، گروه غالب بودند و بعد از آن، سیانوفیت ، پیروفیت، کلروفیت، اوگلنوفیت و کریسوفیت قرار داشتند. تراکم فیتوپلانکتون در مدت مطالعه103× 103± 105×2 سلول در لیتر محاسبه شد. شاخص شانون با میانگین کل 77/0±00/2 اختلاف معنی داری بین ایستگاه دهکده ساحلی با ایستگاه های چابکسر و تالش نشان داد. در بین ایستگاه ها، از نظر تراکم فیتوپلانکتون ها اختلاف معنی دار مشاهده نشد. ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در منطقه مورد مطالعه، نسبت به مطالعات پیشین، تغییرات زیادی نشان داد. متغیرهای شیمیایی و زیستی در بینایستگاه های مختلف تقریبا متفاوت بودند و تحت تاثیر فعالیت های جامعه ساحلی قرار داشتند.
  کلیدواژگان: دریای خزر، فیتوپلانکتون، عوامل محیطی، متغیرهای شیمیایی
 • شقایق حسن پور، سهیل ایگدری، منوچهر نصری صفحات 76-87
  مقایسه ریختی پنج جمعیت ماهیشاهکولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel،1843 با استفاده از روش خط سیر پیرامونی به اجرا در آمد. برای این منظور تعداد 219 قطعه ماهی از رودخانه های گاماسیاب، کارون، کشکان، خرسان و سپید برگ با استفاده از الکتروشوکر صید گردید. از نیمرخ چپ تمامی نمونه ها عکس برداری و با استفاده از نرم افزار TpsDig2بر روی عکس ها خط سیر پیرامونی ترسیم و سپس به 150نقطه با فواصل مساوی بازنمونه گیری شدند. داده های خط سیر پیرامونی، در نرم افزار EFAwinبا انتخاب 17شکل هارمونیک و ضریب 2فوریر مورد آنالیزEFA قرار گرفتند و داده های غیر شکلی نیزبه روش روی هم گذاری عمومی حذف گردید. داده ها پس از تبدیل به فرمت قابل استفاده در نرم افزارPASTبا استفاده از آنالیزهای چندمتغیرهPCAو MANOVA/CVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد به جز جمعیت سپیدبرگ بین شکل بدن سایر جمعیت ها تفاوت های آماری معنی داری وجود دارد (P<0/05).براین اساس جمعیت های گاماسیاب وسپیدبرگ با داشتن بدنی دوکی شکل و جمعیت رودخانه های کشکان، کارون و خرسان نیز به واسطه ساقه دمی کوتاه ترقابل تفکیک بودند. مطالعه ی حاضر به خوبی قابلیت استفاده از ریخت سنجی هندسی (خط سیر پیرامونی) را برای تمایز جمعیت های مختلف شاه کولی جنوبی تایید کرد.
  کلیدواژگان: تن، وع زیس، تی، حوضه ه، ای آبری، ز ای، ران، ریخت شناس، ی، ریخت س، نجی هندس، ی، ماهی، ان ای، ران، ماهی شناس، ی
 • آیدا حمیدخانی، پریسا محمدی*، عزت عسگرانی، مریم یوسفی صفحات 88-98
  کاندیدا از جمله شایعترین مخمرهای عفونت زای انسانی می باشد و در سال های اخیر نرخ عفونت های ایجاد شده توسط این مخمر افزایش یافته است. شناسایی زود هنگام کاندیدا های بیماری زا نقش مهمی را برای انجام اقدامات درمانی و کنترل عفونت های بیمارستانی ایفا می نماید. روش های سنتی شناسایی کاندیدا نسبت به روش های مولکولی از حساسیت کمتری برخوردار بوده و به زمان بیشتری نیاز دارند. با توجه به وجود برخی محدودیت ها در روش های مولکولی مورد استفاده، در این مطالعه امکان استفاده از تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی 5 گونه ی کاندیدای بیماریزا یعنی کاندیدا پاراپسیلوسیس، کاندیدا گلابراتا، کاندیدا تروپیکالیس، کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا ارتوپسیلوسیس ارزیابی شد. بدین منظور ناحیه ی ITS2 با استفاده از پرایمر های ITS3-GC و ITS4 تکثیر شد و از محصولات به دست آمده در DGGE استفاده شد و نشان داده شد این تکنیک توانایی شناسایی گونه های مورد بررسی را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: کاندیدا، DGGE، PCR
 • شمیلا درویش علیپورآستانه، زرین مینوچهر*، آرمین مددکار سبحانی، مهران میراولیایی صفحات 97-115
  با هدف بررسی و شناسایی اسیدهای آمینه مهم از نظر ساختاری و عملکردی در خانواده الکل دهیدروژنازها که در طول تکامل محافظت شده اند، تجزیه و تحلیل کامپیوتری پیشرفته ای بر روی توالی و ساختار سه بعدی این آنزیم ها انجام شد. آنالیزتوالی با توجه به برخی خصوصیات اسیدهای آمینه از جمله همسانی، تشابه، انتروپی، هیدروفوبیسیتی برای تعیین سطح محافظت شدگی در هر جایگاه انجام گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده، مناطق بسیار محافظت شده ای در ساختار و توالی الکل دهیدروژنازها شناسایی شدند. با آنالیز بیشتر توالی ها و جایگاه های محافظت شده، معلوم شد که در این مناطق، خصوصیات مشترکی مشاهده می شود. نتایج محاسبات در این مطالعه نشان داد که این امکان وجود دارد که در جایگاه های ویژه ای از ساختار این آنزیم، الگوهای محافظت شده خاصی تعریف شود و بر آن اساس، پایداری ساختاری آنزیم که عامل غلبگی آن در طول تکامل است را توجیه کند. در این مطالعه دو منطقه کاملا محافظت شده که الگوی مشخصی را در توالی خود در طول تکامل حفظ کرده اند، مشخص شدند. به نظر می رسد این موتیف ها در تغییر آرایش فضایی آنزیم بعد از اتصال به سوبسترا یک نقش مکانیکی به عنوان لولا داشته باشند.
  کلیدواژگان: ساختار مرکزی، الکل دهیدروژناز، تجزیه و تحلیل چند متغیره
 • عذرا ربانی چادگانی*، معصومه بابایی، پرستو شهمیر صفحات 116-127
  در مطالعه حاضر اثر این دو دارو در مقایسه با هم بر روی پروتئین های کروماتین سلولهای ماکروفاژ ریوی موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. سلول های ماکروفاژ بطریق لاواژ تهیه و در حضور و عدم حضور غلظت های مختلف داروها برای زمان معین کشت داده شدند. سپس پروتئین های کروماتین استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش غلظت هر یک از این داروها، درصد بقای سلولهای ماکروفاژ پس از گذشت زمان انکوباسیون کاهش می یابد بطوری که در 80میکروگرم در میلی لیتر برای وینورلبین 50 در صد و برای دانومایسین 73 درصد میرسد. در غلظت های پایین ، این داروها تاثیر چندانی روی محتوای پروتئین های هیستونی کروماتین ندارند ولی در غلظت های بالاتر مقدارپروتئین H1 بشدت کاهش می یابد در حالیکه تغییرات در مورد هیستون های Core کم است. همچنین مقدارزیر جزء هیستون H1o، H1 ، و پروتئین های HMG نیز با افزایش غلظت داروهای ذکر شده کاهش می یابند. آنالیز وسترن بلات توسط آنتی بادی های ضد این پروتئین ها نیز نتایج را تایید میکند. رنگ آمیزی سلول ها با اتیدیم برومید-آکریدین اورنج نشان میدهد که اثر وینورلبین بر روی سلول های ماکروفاژ قویتر از دانومایسین است. از نتایج فوق چنین استنباط می شود که وینورلبین تمایل بیشتری به کروماتین سلول های ماکروفاژ دارد تا دانومایسین. احتمالا دارو با ایجاد اتصالات عرضی بین هیستون-هیستون یا هیستون- DNAدر سطح کروماتین باعث ایجاد فشردگی کروماتین شده بنابراین پروتئین ها کروماتین از طریق روش های معمول قابل استخراج نمی باشند.
  کلیدواژگان: هیستون ها، کروماتین، سلولهای ماکروفاژریوی، دانومایسین، وینورلبین
 • زهرا زکی مولا، منیژه پاکروان فرد*، نسرین فراست صفحات 128-136
  گل همیشه بهار Calendula L. متعلق به خانواه آفتابگردان و قبیله Calenduleae می باشد. موطن اصلی این گیاه در حوزه دریای مدیترانه، خاورمیانه و اروپای مرکزی بوده و از آنجا به سایر نواحی دیگر انتقال یافته است. در این مطالعه به بررسی گرده شناسی چند گونه از این جنس پرداختیم. گرده ها از نمونه های هرباریومی جدا شدند و به کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند. نوع دانه گرده Tri zono colporate و tetra zono colporate بوده و با توجه به مقدار نسبت های متفاوت P/E شکل دانه های گرده در دید استوایی متفاوت بود همچنین تزئینات از نوع خار دار (echinate) بود. صفات دانه های گرده با استفاده از روش های آماری چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از آنالیز خوشه ایرابطه گونه ها را مورد ارزیابی قرار دادیم. علاوه بر آن متغییر ترین صفات با استفاده از آنالیز تجزیه به عامل ها تعیین شدند و مشخص شد که با توجه به صفاتی مانند شکل دانه گرده، طول محور قطبی، طول شیار، فاصله خارها، قطر منفذ و طول قاعده خار می توان گونه ها را از هم جدا کرد.
  کلیدواژگان: گل همیشه بهار، دان گرده، آنالیز خوشه ای، میکروسکوپ الکترونی نگاره
 • مریم سی سخت نژاد، رقیه ذوالفقاری*، پیام فیاض صفحات 137-157
  خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر منفی می گذارد و از آن جایی که جنگل های زاگرس با اقلیم مدیترانه ای جز جنگل های خشکی گرا هستند، به این منظور تاثیر تنش خشکی بر روی صفات رویشی و فیزیولوژیک و جذب عناصر در دو گونه ی بلوط (برودار و وی ول) بررسی شد. برای انجام این آزمایش، تیمار در 4 سطح کنترل و تنش خشکی اعمال شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تنش خشکی تاثیرات منفی بر پارامتر های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در دو گونه بلوط مورد نظر داشت، به طوری که اکثر پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی کاهش یافت اما نرخ نشت الکترولیت اندامها افزایش یافت. نتایج جذب عنصر نیز نشان داد که تنش خشکی باعث افزایش میزان پتاسیم در ریشه و ساقه گردید. نتایج نشان داد که میزان شاخص تحمل نیز در گونه بلوط ایرانی در تمام پارامتر های مورد مطالعه به جز وزن تر و خشک برگ بیشتر از گونه وی ول می باشد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که گونه بلوط ایرانی نسبت به گونه وی ول با جذب سدیم کمتر برگ و در نتیجه نسبت سدیم به پتاسیم کمتر و نیز کاهش تعداد برگ توانست مقاومت بهتری را نسبت به تنش خشکی از خود نشان دهد.
  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، تنش خشکی، جذب عناصر، وی ول
 • فرخ قهرمانی نژاد *، سمانه اسکندری صفحات 158-171
  در این پژوهش، ویژگی های اپیدرم و برش مقطع عرضی برگ در 17 گونه از جنس Alliumمورد بررسی قرار گرفته است. در برش عرضی قسمت میانی برگ و مطالعه اپیدرم ویژگی هایی از قبیل؛ وجود رگبرگ میانی برجسته (دارای دو بازو و یک بخش میانی باشد)، وجود غلاف آوندی، وجود سلول های اسکلرانشیمی، تعداد لایه های سلول های اسکلرانشیمی، طول متاگزیلم، تعداد دستجات آوندی، اتصال یک دسته آوندی به دسته آوندی دیگر، طول پارانشیم نردبانی، وجود یا عدم وجود پارانشیم نردبانی و اسفنجی، وجود حفره هوا، وجود یا عدم وجود کرک، اندازه روزنه، طول روزنه، تراکم روزنه، تیپ روزنه، شکل سلول های اپیدرمی، طول و عرض سلول های اپیدرمی بررسی گردید. با توجه به صفات تشریحی مذکورA.elburzense و A.ubipetrense ویژگی های متفاوتی را از سایر گونه های بخش Acanthoprasonنشان دادند،A.convallarioides متعلق به بخش Codonoprasum ویژگی های مشابهی با گونه های بخش Allium دارد و A.lamondiae ویژگی های متفاوتی از سایر گونه های موجود در بخشAvulsea دارد.
  کلیدواژگان: Alliaceae، Allium، آناتومی برگ، ایران
 • مهدی کاکایی * صفحات 172-184
  مواد ژنتیکی متفاوت گیاهی، ذخایر بالقوه ای هستند که به عنوان پشتوانه ای ارزشمند برای متخصصین اصلاح نباتات به شمار می روند. مطالعه پروتئین های ذخیره ای بذر به دلیل این که کمتر تحت اثر محیط قرار می گیرند، اطلاعات قابل اعتمادی از تنوع ژنتیکی ژنوم لوبیا را در اختیار قرار می دهند. در این مطالعه تفکیک پروتئین های بذر 12 ژنوتیپ لوبیا بر اساس روش لاملی با کمک سیستم الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید 5/12 درصد آنالیز گردید. بررسی باندها با برنامه NTSYS تفاوت های درخور توجهی را نشان دادند. کمترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ شماره 11 (شکوفا) و بیشترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ شماره 12 (DF1083) بود. ضریب کوفنتیک محاسبه شده جهت آزمون برازش دندروگرام با داده های کیفی 89/0 بدست آمد که نشان دهنده برازش مناسب و مطلوب دندروگرام با داده های کیفی می باشد. نمودار حاصل از تجزیه به محورهای اصلی بر اساس پروتئین های ذخیره ای بذر لوبیا، دندروگرام پنج خوشه ایرا مورد تایید و انطباق قرار داد. بنابراین، با توجه به فواصل ژنوتیپ ها نسبت به هم، در برنامه های اصلاحی جهت بدست آوردن بالاترین هتروزیس، تلاقی ژنوتیپ های Ks21193 و شکوفا قابل توجیه می باشد. به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار پروتئین کل مربوط به ژنوتیپ های درسا و شکوفا بود.
  کلیدواژگان: لوبیا، پروتئین های ذخیره ای بذر، تنوع ژنتیکی، الگوی پروتئینی، SDS-PAGE
 • یاسمن محمدی چمپیری، مژده چله مال دزفول نژاد *، مهرزاد مصباح صفحات 185-196
  آزمایشی به منظور بررسی هورمونهای 3T و 4T به دنبال تجویز خوراکی ویتامین D در سه دوز متفاوت (IU1000، IU3000 وIU 5000 به ازای هرکیلوگرم وزن زنده) انجام شد. تعداد 180 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به وزن 25-20 گرم، به چهار تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. ماهی ها بمدت 60 روز با جیره های غنی شده با ویتامین D تغذیه شدند. سرم حاصله از نمونه ها در وسط و آخر دوره جهت بررسی و مطالعه هورمون های 3T و 4T به آزمایشگاه منتقل شدند تا از روش تست الایزای رقابتی سطوح این هورمون ها اندازه گیری شود. میزان 3T در تیمار (IU3000) و تیمار (IU5000)، در روز 30 تحقیق کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. هرچند میزان 3T در پایان دوره اختلاف معنی داری نسبت به تیمار کنترل و سایر تیمار ها نداشت اما با تداوم مصرف ویتامین D، افزایش سطح آنرا را در تیمارهای (IU3000 و IU5000) در روز 60 تحقیق شاهد بودیم و بالاترین میزان آن در تیمار (IU5000) مشاهده شد. هورمون 4T چه در وسط دوره و چه در پایان دوره، آنچنان تحت تاثیر ویتامین D افزوده شده به خوراک قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: تری یدو تیرونین، تترا یدو تیرونین، ماهی کپور معمولی، ویتامین D، کوکلسیفرول
 • محبوبه ضرابی*، المیرا نقدی، صفیه صوفیان صفحات 197-208
  سیکلوتیدها پپتیدهای کوچک غنی از باندهای دی سولفید هستند که از گیاهان جدا شده اند و دارای طیف وسیعی از فعالیت های زیستی شامل فعالیت ضد میکروبی، ضد تومور، حشره کشی وAnti-HIV می باشند. با توجه به افزایش باکتری های مقاوم به دارو، جامعه ی جهانی در حال رویارویی با یک چالش جدی است و نیازی ضروری به ترکیبات جدید برای درمان بیماری ها احساس می شود. سیکلوتید ها به عنوان پپتیدهای کوچک، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به ترکیبات دارویی نسل آینده را دارند.
  در این پژوهش، با هدف بررسی اثر ضد میکروبی سیکلوتید جدا شده از بنفشه ی ایرانی به نام سیکلوویولاسین o2 ،این پپتید را به غشا مدل باکتری نزدیک کردیم و به مدت 200 نانو ثانیه شبیه سازی دینامیک مولکولی انجام شد. آنالیز ها نشان داد که سیکلوویولاسین o2 درکمتر از 20 نانو ثانیه جذب غشا شده و به نظر می رسد ایجاد پیوند هیدروژنی در جذب پپتید به غشا نقش موثری دارد. در طول زمان شبیه سازی پپتید بر سطح غشا مدل باقی مانده و به درون آن نفود نمی کند این در حالیست که حضور پپتید در سطح غشا باعث افزایش بی نظمی در زنجیره های هیدروکربنی می گردد.
  کلیدواژگان: سیکلوتید، پپتید ضد میکروبی، شبیه سازی دینامیک مولکولی
|
 • Najme Sadat Azari, Monir Hosseinzadeh Namin, Mehrzad Roughani Pages 5-14
  Saffron (Crocus sativus L.) is a member of Iridaceae family and beside its usefulness nutrition, it is considered to be a valuable plant in phytomedicine. This plant propagates by corms. To evaluate the effect of corms aqueous extract on the human immune system, the aqueous extract was given to volunteer candidates as a soft drink. Blood samples were taken from candidates before and after administration. The candidates were divided into three groups on the basis of drinks received between intervals of two blood samples e.g none (control), water alone and aqueous extract.. The analysis of IgG, IgM, C3 and C4 amounts in serum was performed by using appropriate SRID kit. The results showed that the amounts of C4, C3, IgG and IgM of control and water consumption groups slightly increased but the third group who used corms aqueous extract showed that the concentration of C4, C3, IgG increased while IgM decreased. This primary evaluation study revealed that the aqueous extract of corms stimulates human’s innate and humoral immune system.
  Keywords: Complement system, humoral immunity, immune system, saffron corm
 • Massoumeh Anvari *, Hossein Pourkazem Pages 15-30
  Azo dyes are released into wastewater streams without any pretreatment environments. To prevent contamination of our vulnerable resources, removal of these dye pollutants is of great importance. Traditional methods of treatment are found to be expensive and have operational problems. Biological decolourization has been investigated as a method to degrade azo dyes .
  For this purpose, wastewater samples were collected from dye-contaminated sites to isolate Congo red decolourizing bacteria. one strains were obtained with potential for Congo red decolourization. On primary screening, an aerobic gram positive bacillus was found to have maximum observable Congo red decolourization activity.
  Different parameters such as various carbon source, nitrogen source, inoculum size, temperature and pH were optimized for decolourization of Congo red by using bacterial isolates. pH, nitrogen source and inoculum size were found to be most effective in dye decolorization.
  Enhanced decolourization was observed in presence of xylose as a carbon source and yeast extract as a nitrogen source.The optimum of inoculum size was found to be 5%. The optimum pH obtained for decolourization of Congo red by bacteria strains was 5.0. The optimum temperature was found to be 250C. under optimal conditions maximum decolourization percentage was about 100%.
  High decolorization extent and facile conditions show the potential for this bacterial strain to be used in the biological treatment of dyeing effluents. The results reported here warrant further investigation to establish the usefulness of these isolates for biodegradation application such as waste water treatment.
  Keywords: Textile wastewater, Congo red, B. Subtlis, Biodegradation, Decolorization
 • Ahmad Imani *, Kourosh Sarvi, Sairan Khani Pages 31-42
  Present study was to elucidate the histological damage of copper nanoparticles on gills of rainbow trout before and after a recovery period. To that end, total 135 fingerlings with an average body weight of 30 g were randomly allocated into nine polyethylene tanks (with 90 l volume). Fingerlings were exposed to three concentrations of copper nanoparticles, namely, 0, 25 and 50 ppb for 21 days. The recovery period was also lasted for another 21 days post nanoparticle exposure with no longer nanoparticle addition to culture media to assess the capacity of fish to recover the gill histoarchitecture. The gill samples were taken at the end of each period and stained with H&E method. Results from the first stage indicated that 25 and 50 25 μg/l Cu-NPs resulted in filament shrinkage and epithelial hyperplasia. Also, telangiectasis and blood congestion on tips of gill filaments of 25 μg/l Cu-NPs exposed group were observed. Severe blood congestion and increased inter-lamellar space along with moderate local epithelial degeneration of secondary lamellas were noticeable in 50 μg/l Cu-NPs exposed fish. Tissue damage was observable even after a 21-day recovery period. However, the severity of pathological alterations was lower. In conclusion, it is conceivable that copper nanoparticles can cause noticeable damage to gills which in some cases could be noticed even after post exposure recovery period.
  Keywords: Copper Nanoparticles, Gill, Rainbow Trout, Fingerlings
 • Adel Javadi, Ezatallah Esfandiari, Alireza Pourmohammad Pages 43-54
  In order to evaluate the effect of ascorbic acid and folic acid on germination parameters under drought and salinity stress, two separate experiments was carried out in completely randomized factorial design with Azar2 Wheat cultivar. In this experiment, wheat seeds were pretreated for 16 hours with concentration of zero (control), 0.5 and 1 mM of ascorbic acid and 25 and 50 μM folic acid. Seeds were then dried at room temperature until the initial weight. To apply drought and salinity stress the solution of polyethylene glycol 6000 at 0 (control), -6 and -12 bar and sodium chloride at zero, 75 and 150 mM concentration were used, , respectively. Subsequently, petri dishes containing wheat seeds were kept at temperature of 24±1°C, 70% relative humidity and darkness condition for 8 days. After the mentioned time, germination percentage, germination rate, root and shoot length and seedling dry weight were measured. The results showed that seed treatment with vitamins, even in favorable conditions, with reduction of the loss of seed reserves, can help more allocation of seed reserves at formation of seedling structure, and cause to generate of stronger seedlings. Under drought and salinity stress conditions, seed treatment with ascorbic and folic acid, by creating appropriate conditions, can prevent damages caused by generate reactive oxygen species or prevent from their production, which the result of its, is the absent expression of oxidative stress on in seed germination. These factors result in increasing growth respiration rate and formation of stronger seedlings. Therefore, increasing the amount of mentioned vitamins in seeds can improve the metabolic function, especially in difficult environmental situations and contribute in better seedling establishment.
  Keywords: Ascorbate, Drought, Folate, Germination- Related indicators, Salinity
 • Fateme Jafarari *, Zohreh Ramezan Pouur, Masoud Sattari Pages 55-75
  Phytoplankton community structure in coastal areas is a result of various environmental factors such as nutrients, light, grazing, temperature, and salinity. The Caspian Sea is located in temperate region and strongly influenced by water discharge into it. Six stations were selected to study anthropogenic effects on the phytoplankton community structure along the southwestern Caspian Sea coasts from Chaboksar through Talesh. Sampling was performed monthly in summer and autumn. Phytoplankton samples were taken quantitatively and qualitatively in each station. Concentrations of nitrate, phosphate and silicate were measured in the laboratory using spectrophotometer the average concentration of nitrate, phosphate and silicate were 0.57±0.38, 0.11±0.03 and 0.87±0.30 mg/l respectively. The concentration of nitrate and phosphate showed no significant difference among the stations, while silicate showed significant differences. Diatoms were the dominant group both in species composition and abundance followed by Cyanophytes, Dianoflagellates, Chlorophytes, Euglenoids and Chrysophytes respectively. Phytoplankton density was calculated 231± 103cell/ml during the study. The average Shannon index was 2.00±0.77 and revealed significant difference between stations. The average phytoplankton density was 245±39 cell/ml in stations, but no significant differences were found between stations. Variations in chemical and biological (diversity and density) variables were almost different between stations and could be influenced by coastal communities.
  Keywords: Caspian Sea, Phytopelankton, environmental factor, chemical variables
 • Shghaiegh Hasanpour, Soheil Eagderi, Manouchehr Nasri Pages 76-87
  The morphological comparison of five populations of Mosul bleak (Alburnus mossulensis Heckel, 1843) was done using Elliptic Fourier analysis. For this porpose a total of 219 specimens were caught from Tigris basin (Gamasiab, Karoon, Kashkan, Khersan and Sepidbarg Rivers) using electrofishing. The fish were photographed from left sides using a digital camera and the outline curve was digitized using TpsDig2 software and resampled to 150 equal distanced landmarks. The outline curveswere converted to a readable file format for EPA analysis using EFAWIN software and EFA analysis was done opting 17 shape harmonics with 2 constants and four coefficients per harmonic and non-shapeddata were removed usin general Procrustes analysis. The principal component analysis (PCA) and Manova/CVA were used for morphological comparison in PAST software. The results showed significant shape differences between populations but Sepidbarg population (p
  Keywords: Biodiversity, Geometric morphometrics, Inland water basins, Inland water fishes, Ichthyology, Morphology
 • Aida Hamidkhani, Parisa Mohammadi *, Ezzat Asgarani, Maryam Yoseffi Pages 88-98
  Candida species are the most common cause of fungal infections. Early identification of Candida species is necessary for effective antifungal therapy and can also facilitate control of hospital infections. Identification of Candida species by conventional methods is time-consuming with low sensitivity, but molecular approaches have provided an alternative way for their early diagnosis. Considering different molecular approaches limitation for diagnosis of Candida species, in this study PCR-DGGE was evaluated for detection of five different pathogenic Candida species including C.glabrata, C.tropicalis, C.albicans, C.orthopsilosis and C.parapsilosis. ITS2 region was amplified using ITS3-GC and ITS4 primer set and the amplified fragments were used in DGGE. The results showed that DGGE is capable of detection of Candida species being analyzed.
  Keywords: Candida, PCR, DGGE
 • Shamila Alipoor Astaneh, Zarrin Minuchehr *, Armin Madadkar-Sobhani, Mehran Miroliaei Pages 97-115
  A progressive computational analysis of available sequence and crystal structure data was used to identify functionally and structurally important residues in medium-chain Alcohol dehydrogenases super family throughout evolution. Altman and Gretsine core finding method was used to identify a core set of atoms with low structural variability. With further analysis of core regions in ADHs (solvent exposure and number of contacts) and also sequential analysis, we could infer the common properties of highly conserved positions in ADHs. The sequential analysis was done with respect to some special properties of amino acids in order to derive the level of conservation. The core structure analysis was re-judged in light of sequential analysis. Sixty percent of the core positions correspond to the highly conserved positions that were found by the sequence analysis.It seems that the core positions in ADHs are responsible for the maintenance of structural integrity and also contribute to the active site. Location of rigid parts of structures in catalytic domain may help to minimize the thermal fluctuation effect on substrate binding and would probably keep the structure in a good condition. Our data supports that it is possible to define patterns of conservity in some important region in sequence of Alcohol dehydrogenase and explain patterns of structural stability which are necessary for overcoming throughout evolution.
  Keywords: Alcohol dehydrogenase, Core structure, Sequence analysis, Structure analysis, Conservation study
 • Ozra Rabbani Chadgani *, Massoumeh Babai, Parstou Shahmir Pages 116-127
  In the present study the effect of daunomycin and vinorelbine on chromatin proteins in alveolar macrophages was investigated and compared. Alveolar macrophages were prepared by lavage and incubated in the absence and presence of various concentrations of the drugs. The histone and non-histone proteins were then extracted and analyzed. The results showed that upon increasing drugs concentration viability of the cells was decreased thus at 80 g/ml, 73% and 50% viability was obtained for daunomycin and vinorelbine respectively. Low concentrations of the drugs had no considerable effect on chromatin proteins content but at higher concentrations the amount of histone H1 was significantly decreased, whereas the content of core histones remained unchanged. The content of H1 subtype, H1o and HMG proteins were also decreased as drugs concentrations increased. Western blot analysis against histone and HMG proteins antisera also confirmed the results. Moreover, staining of the cells with ethidium bromide/acridine orange revealed higher toxicity of vinorelbine compared to daunomycin. From the results it is concluded that vinorelbine exhibits higher affinity to chromatin of alveolar macrophages than daunomycin. Binding of the drugs induce chromatin compaction possibly through histone-histone or histone-DNA cross links thus the proteins were not extractable with manual procedures.
  Keywords: Histones, Chromatin, Macrophages, Daunomycin, Vinorelbine
 • Zahra Zakimola, Maneezheh Pakravan *, Nasrin Farasat Pages 128-136
  The genus Calendula L. belongs to Asteraceae family and Calenduleae tribe. The main centers of it are Mediterranean area, middle east and central Europe and then it distributed to other regions. Here we study some species of Calendula species palynologicaly. The pollen grains separated from herbarium specimens and have investigated by light microscope and Scanning electron microscope (SEM). The pollen was trizonocolporate and tetra zonocolporate and based on P/E ratio in equatorial view the shapes were different. Also the sculpturing was echinate. The pollen characters were analyzed by using multi variate statistical analysis and the species relationships were evaluated by using cluster analysis and PCA diagram. Moreover the most variable characters by factor analysis were determined and use to separate species. Then we showed that some characters such as pollen shape, length of polar axis, length of colpus, distance between spines, pore diameter and diameter of spine base could useful for distinguishing the species.
  Keywords: Calendula, pollen grain, cluster analysis, SEM
 • Maryam Sisakhtnejad, Roghayeh Zolfaghari *, Payam Fayyaz Pages 137-157
  Drought is the one of the major environmental stresses that it has a negative effect on plant growth. The Zagros forests with Mediterranean climate are dry forests, So that, for this purpose, the effect of drought stress on growth and physiological traits and nutrient uptake in two species of Quercus (Brantii and Libani) were investigated. øFor doing this experiment, the treatment wase 4 levels includes of control and drought stress. The results showed that drought stress had negative effects on growth, morphological and physiological parameters of two oak species, so that most of parameters decreased but electrolyte leakage rate of organs were increased. Results of nutrient uptake also showed that K uptake rate of root and shoot was increased under drought stress. The results showed that stress tolerance index (STI) of Q. Brantii for all parameters except of fresh and dry weight of leaf were higher than Q. Libani. Overall, these results indicated that the Q. Brantii could show more resistant to drought stress than Q. Libani, which may be due to lower Na uptake rate of leaves and so Na/K ratio and number of leaf.
  Keywords: Quercus Brantii, drought stress, nutrient uptake, Quercus Libani
 • Farrokh Ghahremani Nejad *, Samane Eskandari Pages 158-171
  In this survey, leaf epidermal preparations and transverse sections of leaf 17 species of genus Allium were studied using light microscope. Several features of leaf anatomy transverse section outline and epidermal preparations, prominent midrib or not, presence or absence sclerenchyma cells, mesophyll features, vascular bundles characteristics, binding vascular bundles, cell shape, pore size, density stomatal, anticlinal walls, etc. are discussed here. Several anatomical characters in this study confirm the infrageneric classification of Allium. Regarding the anatomical features mentioned above, A.elburzens and A.ubipetrense, have different features than the other species in the section Acanthoprason. Allium convallarioides belongs to the section Codonoprasum which has similar features to species of Allium. and A.lamondiae has different features from other species of section Avulsea.
  Keywords: Allium, Alliaceae, leaf anatomy, taxonomy
 • Mehdi Kakaei * Pages 172-184
  Different genetic plant materials, are valuable as potential reserves and the basis for plant breeding of specialists. The study of seed storage proteins, due to they have been less affected by environment and provide reliable information from genome genetic diversity of beans. In the present study, was conducted seed storage protein profiles of 12 phaseolus vulgaris genotypes based on laemmeli method using polyacrylamide gel electrophoresis systems (SDS-PAGE) in a 12.5 percent. Investigation the bands by use software NTSYS showed considerable differences. Minimum and maximum number of bands, was belong to genotype 11 (Shokofa) and genotype 12 (DF1083), respectively. Cophenetic coefficient was calculated to test the goodness of fit for cluster analysis with qualitative data that 0.89 is the appropriate fit is cluster analysis with qualitative data. Chart analysis of the main axes of the seed storage protein beans, cluster analysis, and compliance was approved five cluster. Thus according to genetic distances between the genotypes, we can use cross between Ks21193 and Shokofa for obtain the highest amount of heterosis in future breeding program. The highest and lowest amount of total protein, was associated with genotypes Dorsa and Shokofa, respectively.
  Keywords: Bean, Genetic Variation, Protein Patterns, SDS-PAGE
 • Yasaman Mohamadi Champiri, Mojdeh Chelemal Dezfoulnejad *, Mehrzad Mesbah Pages 185-196
  In order to study T3 and T4 hormones followed by oral administration of three different doses of vitamin D (IU1000, IU3000 and IU 5000 kg live weight per day). 180 fry of common carp (Cyprinus carpio) weighing 25-20 g, were divided into four treatments and three replicates of 15 fish were randomly selected in a test environment. 60 days fish were fed diets fortified with vitamin D. At day 30 and day 60, the fish samples were collected and serum obtained from the blood samples to the laboratory for examination and study of hormones, T3 and T4 were transferred to the ELISA test to measure the levels of these hormones. The results of this study indicated that thyroid hormones in common carp (Cyprinus carpio), almost under the influence of oral administration of vitamin D correcting and omitting the over words have been. T3 so that the amount of treatment (IU3000) and treatment (IU5000), 30 R showed a significant decrease compared to controls. However T3 rate at the end of a significant difference compared with control and other treatments did not continue to take vitamin D, increasing its level in the tree (IU3000 and IU5000) on day 60 of the study saw the highest level of treatment (IU5000 ) was. But T4 hormones in middle or at the end of the period, was not affected by vitamin D added to the feed.
  Keywords: Thyroid hormones (T3, 4T), common carp (Cyprinus carpio), vitamin D3
 • Mahboubeh Zarrabi *, Elmira Naghdi Pages 197-208
  Cyclotides are small disulfide rich peptides isolated from plants. Cyclotides have a range of biological activities including anti-HIV, insecticidal, anti-tumor and anti-microbial. Because of the ever-increasing number of drug resistant bacteria, healthcare worldwide is facing a serious challenge and there is an urgent need for novel compounds to treat disease. Cyclotides have high potential to become the next generation of bio-active compounds.
  In this study, to evaluate the antimicrobial effect of cyclotides isolated from the Iranian violet we put cycloviolacin O2 near the bacterial model membrane and molecular dynamics simulations were performed for 200 nanoseconds. analysis show that cycloviolacin O2 adsorbs onto the membrane and it seems that hydrogen bonds have an important role in peptide adsorption onto the membrane. Over the simulation times, peptide remaining on the membrane surface and doesnt Penetrate into it, While the presence of peptide in the membrane surface increases irregularity of hydrocarbon chains.
  Keywords: Cyclotide, Antimicrobial peptide, Molecular dynamic simulation