فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 30 (بهار 1397)
 • پیاپی 30 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیه شبان پیشه، عباسعلی رضاییان * صفحات 9-16
  سابقه و هدف
  امروزه وجود بتالاکتامازهای وسیع الطیف در باکتری های جدا شده از بیماران بستری که مقاومت چندگانه دارویی را بیان می کنند، یک واقعیت و معضل مهم بهداشتی در اکثر کشورها محسوب می گردد.
  روش کار
  تعداد 346 سویه انترو باکتریاسه از نمونه های مختلف درکهورستان جداسازی شد. برای تعین مقاومت نمونه ها، تست آنتی بیو گرام انجام شد.
  در نهایت ایزوله های ESBL مثبت، توسط روشPCR از نظر ژن های TEM،CTX-M، SHV مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتیجه
  از 346 ایزوله مورد بررسی، 162 ایزوله کلبسیلا و132 ایزوله اشریشیا کلی به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم یا سفوتاکسیم و یا هر دو آن ها مقاوم بودند. همچنین 82 (26/42%) ایزوله مولد ESBL بودند.
  بحث: با توجه به درصد بالای مقاومت به سفالوسپورین های نسل سوم انجام دقیق آزمایش های آنتی بیوگرام قبل از تجویز آنتی بیوتیک در عفونت های ناشی از ارگانیسم های تولید کننده ESBL ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: بتالاکتامازهای وسیع الطیف، اشریشیاکلی، عفونت ادراری، TEM، CTX، M، SHV
 • سمیرا نادری نژاد، فاطمه حقیر سادات، قاسم عموعابدینی *، سعیده رجایی نجف آبادی، عظیم اکبرزاده صفحات 17-24
  سابقه و هدف
  نیوزوم ها به دلیل نیمه عمر بالا در پلاسمای خون امکان رسانش موثر عوامل شیمی درمانی به بافت توموری را ایجاد می کنند و بازده درمانی داروی شیمی درمانی را افزایش می دهند. در این مطالعه نانو نیوزوم حاوی دوکسوربیسین سنتز شدند. دوز بهینه دارو تعیین شد و اثر ضد سرطانی نانو ذره حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  نیوزوم های حاوی کلسترول و اسپن 60 با نسبت مولی 85:15 با روش آب پوشانی لایه نازک تهیه گردیدند. در مرحله آب پوشانی به منظور تعیین غلظت بهینه دارو، غلظت های مختلف داروی دوکسوربیسین رقیق شده با آب مقطر به کار گرفته شد. هم چنین در پایان سمیت سلولی با تست MTT سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی است دوز بهینه دارو mg/ml 5/0 است. درصد محصور سازی فرمولاسیون بهینه، سایز و شاخص پراکندگی به ترتیب 69/81، 9/102 و 128/0 می باشد. طی 144 ساعت، میزان رهاسازی دارو 35 درصد بوده است. سامانه تهیه شده می تواند عوارض جانبی دوکسوربیسین را کم کند و در مقابل سلول های سرطانی موثر واقع شود.
  بحث: این مطالعه نشان داد که دوز دارو در مقدار بهینه، نقش مهمی در بهبود درصد درون گیری دارو دارد که از نظر اقتصادی بهینه است هم چنین باعث می شود در مصرف بالینی، دوز کم تری دارو با بیش ترین اثر درمانی وارد بدن بیمار می شود. کاهش دوز مصرفی دارو هم چنین سبب می شود سلول های سالم کم تر مورد آسیب قرار گیرند. آهسته رهش بودن سامانه دلیل اصلی افزایش سمیت داروی شیمی درمانی است.
  نتیجه گیری
  سامانه نیوزومی تهیه شده سامانه ای آهسته رهش با سایز بسیار کم تر از 150 نانومتر و درصد بالای محصورسازی دارو می باشد که می تواند جهت غلبه بر عوارض جانبی داروی دوکسوربیسین آزاد استفاده شود. سامانه حاصل در مقابل سلول های سرطان مغز استخوان موثر است.
  کلیدواژگان: دوز موثر، نیوزوم، دوکسوربیسین، رهایش، سرطان مغز استخوان
 • نیلوفر شاملو، سعید ذاکر بستان آباد*، رضا میرنژاد صفحات 25-34
  سابقه و هدف
  بتالاکتاماز CTX-M به عنوان یک مکانیسم مقاومت درمقابل بتالاکتام ها درپاتوژن های گرم منفی شناخته شده است. هدف تعیین ژنCTX-Mدرکلبسیلاپنومونیه مولدESBL درمناطق مختلف شهر تهران به روش مولکولیPCR می باشد.
  مواد و روش ها
  176 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جداسازی و تعیین هویت شدند. مقاومت باکتری ها نسبت به دیسک های آنتی بیوتیکی تعیین شد. سپس در سویه های مولد ESBL، وجود ژن CTX-M با روش مولکولی PCR بررسی شد.
  یافته ها
  در تست فنوتیپی تاییدی 81/56 % ایزوله ها ESBL بودند و فراوانی ژن CTX-M برابر 28 % بود. بیشترین میزان مقاومت، مربوط به آنتی بیوتیک آمپی سیلین(89/24%) وکمترین مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک ایمی پنم(06/6%) بود.
  بحث: ژن های بتالاکتاماز CTX-M شیوع بالایی در ایزوله های مولد ESBLدارد; لذا اعمال ابزارهای مناسب کنترل عفونت و راهکارهای مناسب درمانی در بخش های مختلف بیمارستان های مورد مطالعه برای جلوگیری از انتشار آن ها ضروری است.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، ژن CTX، M، واکنش های زنجیره ای پلیمرازی
 • منصوره قوام*، زینب سلیمانی نژاد، علی طویلی صفحات 35-44
  سابقه و هدف
  مشگک از خانواده چتریان است که در طب سنتی برای درمان سردرد و کمردرد استفاده می شود. این تحقیق به منظور انتخاب بهترین پیش تیمار برای شکستن خواب بذر و آغاز جوانه زنی و رشد گیاهچه مشگک انجام شد
  مواد و روش ها
  آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار در سال 1395 در دانشگاه کاشان اجرا گردید. تیمارها شامل نیترات پتاسیم 1/0 و2/0 درصد مدت 72 ساعت، اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 5 دقیقه، سرمادهی به مدت 35 روز در دمای 5+ درجه سانتی گراد، خیساندن در آب مقطر و شاهد بودند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک، در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. تیمار خراش دهی بوسیله اسید سولفوریک به طور کامل مانع جوانه زنی شد.
  بحث: بیش ترین درصد جوانه زنی در محلول نیترات پتاسیم مشاهده شد. بنابراین نیترات پتاسیم در پاسخ به فرایندهای متابولیکی بذور مفید است
  نتیجه گیری
  با توجه به این که مهم ترین دلیل کاهش پراکنش این گیاه طول دوره خواب بذر می باشد، لذا استفاده از نتایج این تحقیق به جوانه زنی این گیاه دارویی کمک خواهد نمود.
  کلیدواژگان: مشگک، بذر، جوانه زنی، خانواده چتریان
 • سید امین اشکان، سعید ذاکر بستان آباد*، سینا میرزا احمدی صفحات 45-52
  سابقه و هدف
  شایع ترین عارضه در سه ماهه اول و دوم حاملگی سقط جنین است. هدف ازاین تحقیق بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم،XPO5 rs11077 & DROSHA rs10719 ماشین آلات ساخت miRNA در زنان مبتلا به سقط مکرر خودبخودی می باشد. تا در صورت اثبات ارتباط، از آن به عنوان نشانگر تشخیصی در خانم هایی که دارای سقط مکرر می باشند، استفاده شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، از نمونه خون 50 زن مبتلا به سقط مکرر خودبخودی و همچنین 24 زن بدون سابقه سقط و دارای حداقل دو باروری موفق که به آزمایشگاه مسعود تهران مراجعه کرده بودند، استفاده شد. DNA با استفاده از کیت مخصوص از نمونه های خون محیطی دارای EDTA استخراج شد. پلی مورفیسم 2 ژن XPO5 rs11077 و DROSHA rs10719 با روشTetra-ARMS PCR بررسی و به وسیله ی الکتروفورز ژل آگارز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  فراوانی های ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم rs11077(A/C) از ژن XPO5 هیچ رابطه معنی داری را بین دو گروه بیمار و کنترل نشان نداد. در مقابل فراوانی ژنوتیپی و آللی در پلی مورفیسم rs10719(T/C) از ژن DROSHA رابطه معنی داری را بین بیماران و نمونه های کنترل نشان دادند و ژنوتیپ TT به طور معنی داری در گروه بیمار بالاتر از گروه کنترل بود.
  بحث: بررسی های ما پیشنهاد می کند که پلی مورفیسم rs10719(T/C) از ژن DROSHA ممکن است با استعداد ابتلا با RPL در جمعیت ایرانی مرتبط باشد و آلل T ممکن است در افزایش بروز بیماری نقش داشته باشد.
  نتیجه گیری
  می توان گفت بررسی پلی مورفیسم های دستگاه ساخت میکروRNA به تنهایی ثابت کرد در ژن DROSHA rs10719 ارتباطی با سقط وجود دارد که نیاز به بررسی همزمان با ژن های دیگر دخیل در سقط را نیز دارد تا نتایج این تحقیق به صورت کاملا کاربردی در تشخیص علل ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: سقط مکرر خودبخودی، DROSHA، XPO5، پلی مورفیسم rs11077، rs10719
 • احسان یوسفوند، کیومرث صفی نژاد*، حسن محمد اصغری صفحات 53-60
  سابقه و هدف
  سیر (garlic) با نام علمی allium sativum یکی از بیشترین تحقیقات گیاهی- دارویی را تاکنون به خود اختصاص داده است، که دارای اثرات ضد میکروبی فراوانی می باشد. هدف ازانجام این مطالعه، بررسی اثرغلظت های مختلف عصاره سیر بر روی سه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه و شیگلادیسانتریه و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه، عصاره ی سیر تهیه گردید و برای تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) این عصاره ها از روش استاندارد لوله ای (standard tube test) استفاده شد، همچنین برای مقایسه با آنتی بیوتیک ها، از روش دیسک دیفیوژن استفاده گردید. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و مقایسه میانگین ها با روش توکی انجام شد.
  یافته ها
  MIC عصاره ی سیر با غلظت های مختلف بر حسب mg/dl بر روی سه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه و شیگلادیسانتریه به ترتیب، در عصاره خالص: 15، 23،mm25 و غلظت mg/dl : 12، 20، mm22 و غلظت mg/dl : 10، 16، mm18 و غلظت mg/dl : 0، 13، mm 15 و غلظت های برای هر سه باکتری صفر می باشد.
  بحث: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی اثرات ضد باکتریایی عصاره سیر بر روی سه باکتری مذکور اثر بازدارندگی داشت.
  نتیجه گیری
  یافته ها در این تحقیق نشان داد اثر مهاری عصاره سیر بر روی باکتری های مذکور، در شرایط آزمایشگاه، تقریبا به خوبی اثر مهاری آنتی بیوتیک های تست شده می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره سیر، MIC، اثر مهاری، اثرات ضد باکتریایی
 • بتول اصغری، غلامرضا داشاب* صفحات 61-71
  سابقه و هدف
  مطالعه حاضر به منظور آگاهی از روند تکاملی و مولکولی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن بتالاکتوگلوبولین در پستانداران، آنالیز فیلوژنی و روند انتخاب طبیعی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن بتالاکتوگلوبولین در گونه های مورد مطالعه از بانک اطلاعاتی ژنوم (NCBI) به دست آمده و هم تراز شدند. درصد جانشینی و جایگزینی نوکلئوتیدها با روش حداکثر درست نمایی و همچنین ترسیم درخت فیلوژنتیک به روش Neighbor- Joining بدست آمدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد جانشینی انتقالی بیشتر از جانشینی تقاطعی است و نسبت dN/dSبرابر70/0 محاسبه شد که نشان دهنده انتخاب خالص در طی تکامل این جایگاه ژنی است. نتایج درخت فیلوژنتیک نشان دهنده مسیرهای تکاملی مختلف ژن بتالاکتوگلوبولین در گونه های مختلف شامل پنج دسته از گونه های (گاو، بوفالو وگاومیش)، (گوسفند و بز)، اسب و گراز وحشی بود که گاو، بوفالو و گوسفند بیشترین قرابت را داشتند.
  بحث: جهش و انتخاب در طی سالیان گذشته سبب به وجود آمدن پروتئین های جدید، واریته های جدید و سبب تثبیت عملکرد آنها در طی روند تکامل و پیشرفت در جهت خالص سازی عملکرد آنها گردیده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس این تحقیق، نواحی حفاظت شده بخش اندکی از توالی ژن بتالاکتوگلوبولین را تشکیل می دهد که این امر نشان دهنده چندشکلی بالای این ژن و همچنین مستعد بودن آن به تغییرات نوکلئوتیدی و جهش می باشد.
  کلیدواژگان: انتخاب طبیعی، بتالاکتوگلوبولین، پستانداران، روند تکاملی، فیلوژنی
 • مائده سجادیان، منیر دودی*، عباس شیرمردی صفحات 71-78
  سابقه و هدف
  به دلیل شیوع نسبتا بالای بیماری های ناشی از حضور فلز سرب در خاک های آلوده به نفت مراکز صنعتی، سپس انتقال این فلز به گیاهان و جانوران و در نهایت به انسان و خطرات بالایی برای سلامتی انسان و سایر موجودات زنده ، چنین به نظر می رسد که شناسایی و جداسازی میکروارگانیسم های با مقاومت بالای فلزی و در نهایت حذف زیستی می‏تواند گام مهمی در روند تکاملی سیستم ‏های پاکسازی خاک های آلوده به سرب مراکز صنعتی محسوب گردد.
  مواد و روش ها
  نمونه‏ گیری از 3 ناحیه از خاک آلوده به نفت منطقه سی برنج مسجدسلیمان انجام شد. برای جداسازی باکتری های مقاوم به سرب از روش رقت در آگار و محیط کشت ΙΙ PHG حاوی غلظت های 5/0، 1، 2، 5/2، 3، 5/3، 4 میلی مول بر لیتر سرب استفاده شد. برای شناسایی باکتری های جذب کننده سرب ابتدا از تست های بیوشیمیایی و سپس روش مولکولی کلنی- PCR استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 5 ایزوله باکتریایی مقاوم به سرب جداسازی و شناسایی شد، که در بین آن ها باکتری Proteus mirablis strain AOUC-001 بالاترین میزان مقاومت به سرب (4MIC= ) را نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این که باکتری های مورد بررسی در این پژوهش قادر به جذب سرب در شرایط آزمایشگاهی بودند و رشد نسبتا مناسبی را در حضور این فلز از خود نشان دادند، بنابراین به نظر می رسد گزینه مناسبی برای حذف زیستی سرب از خاک های آلوده به نفت در آینده باشند. به شرطی که این خاک ها ی آلوده جهت جداسازی این باکتری ها با فیلتره کردن تیمار شوند .
  کلیدواژگان: باکتری های مقاوم به فلز، سرب، خاک های نفتی، شناسایی مولکولی، حداقل غلظت بازدارنده (MIC)
 • جاوید تقی نژاد*، بابک براتی، علی صادقی صفحات 79-84
  سابقه و هدف
  عفونت‏های دستگاه ادراری (UTI) از شایع ترین عفونت‏های باکتریایی در سنین کودکی، بزرگسالان و زنان محسوب می شوند. بنابراین لازم است بلافاصله بعد از تشخیص عفونت ادراری، نسبت به درمان مناسب اقدام گردد. در مطالعه حاضر به منظور تعیین مقاومت دارویی ایزوله های استرپتوکوکوس های گروه B جدا شده از ادرار انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی و مقطعی بر روی 3676 بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه مرجع شهرستان سلماس در طی سال 1394 انجام گرفته است. که از این تعداد 2754 نفر زن 922 نفر مرد بودند. نمونه های ادراری میانی گرفته شده از بیماران پس از انتقال به محیط Todd Hewith در محیط کشت‏های بلاد آگار کشت داده شدند. الگوی حساسیت و مقاومت دارویی سویه‏ های استرپتوکوکوس با استفاده از روش انتشار دیسک روی محیط مولر هینتون آگار بر اساس دستورالعمل‏های استاندارد CLSI انجام گردید.
  یافته ها
  از مجموع 3678 نمونه، 47 مورد مثبت (36 زن و 11 مرد) شدند. استرپتوکوکوس های گروه B در برابر کلیندامایسین و اوکسازالین بیشترین درصد و بقیه به ترتیب جنتامایسین، تتراسایکلین، سفتی‏زوکسیم، آمیکاسین، سفالکسین، تری متوپریم، آمپی‏سیلین، سیپروفلوکساسین و در آخر سیفکسیم از خود مقاومت نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع عفونت های دستگاه ادراری، دانش الگوی مقاومت محلی و درمان بموقع ضروری است. این مطالعه نشان داد که بیشترین فراوانی مقاومت دارویی به استرپتوکوکوس گروه B اختصاص دارد. این مسئله نیازمند توجه بیشتر مسئولین بهداشتی–درمانی شهرستان سلماس است.
  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، عفونت ادراری، استرپتوکوکوس ها، سلماس
 • پروین موسوی، سعید ذاکر بستان آباد *، رضا میرنژاد صفحات 85-94
  سابقه و هدف
  به تازگی باکتری های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف( ESBL)که توانایی هیدرولیز اکثر آنتی بیوتیک های بتالاکتام را دارند، در سراسر جهان شیوع زیادی یافته اند و به عنوان یک مشکل اساسی در درمان عفونت های باکتریایی مطرح هستند.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر، 100 باکتری E. coli از نمونه های بالینی جدا شد و با توجه به استانداردهای CLSI و با استفاده از روش Combined Disk ، باکتری های تولید کننده آنزیم بتالاکتاماز شناسایی و سپس فراوانی ژن TEM با استفاده از روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 100نمونه E.coli جدا شده ،60 نمونه مولد آنزیم بتالاکتاماز بودند واز این تعداد، 48 نمونه)80 درصد( دارای ژن TEMبودند.
  نتیجه گیری
  این یافته ها اهمیت ژن TEM را در هیدرولیز داروهای بتالاکتام در میان سویه های E.coli در شهرستان رباط کریم نشان می دهد. شناسایی این ژن وتعیین پراکندگی آن می تواند روند تشخیص و درمان بیماران را سرعت بخشید.
  کلیدواژگان: TEM، E.coli، ESBL
 • زهرا لزومی*، محمد فائزی قاسمی، خسرو عیسی زاده صفحات 95-109
  سابقه و هدف
  لینکومایسین جزءترکیبات لینکوز آمید می باشد که به طور معمول دارای 6 و 8 دی اکسی 6 آمینو اکتوز لینکوز آمین است. هدف از این مطالعه بهینه سازی تولید لینکومایسین توسط استرپتومیسس لینکولنسیس PTCC 1629با استفاده از روش کلاسیک یک فاکتور در یک زمان بوده و طراحی آزمایشات بوده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق ابتدا بهینه سازی منابع کربن و نیتروژن آلی و معدنی توسط روش تغییر یک فاکتور در یک زمان انجام پذیرفت. سپس شرایط بهینه تولید توسط روش طراحی آزمایشات انجام گرفت. فعالیت آنتی بیوتیکی تولید شده با استفاده از سویه های استانداردانجام شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که گلوگز و نیترات پتاسیم به ترتیب مناسب ترین منابع کربن و نیتروژن برای تولید لینکومایسین توسط استرپتومیسس لینکولنسیسPTCC 1629 هستند. باکتری های گرم مثبت به لینکومایسین تولید شده توسط استرپتومیسس لینکولنسیسPTCC 1629 حساس اند، ولی سویه های گرم منفی مورد آزمایش به این آنتی بیوتیک مقاوم می باشند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده، منبع کربن گلوکز و منبع نیتروژن نیترات پتاسیم در میزان تولید آنتی بیوتیک بهترین اثر را دارند، اما سایر منابع کربن و نیتروژن مورد آزمایش اثر مهمی بر میزان تولید نمی گذارند.
  کلیدواژگان: لینکومایسین، بهینه سازی، Streptomyces lincolenesis PTCC 1629، یک فاکتور در یک زمان
 • الهام سیاسی*، فرناز سهراب وند، ندا گوهری صفحات 110-123
  سابقه و هدف
  عفونت های ادراری مردان فاکتور بسیار مهمی در ناباروری مردان است. از فراوان ترین و مهم ترین عامل باکتریایی تخریب کننده اسپرماتوژنز، باکتری E.coli می باشد. هدف این تحقیق بررسی حضور ژن های fim H ، pap و afa در نمونه هایsemen آلوده به E.coli در مردان نابارور بود.
  مواد و روش ها
  100 نمونه semen آنالیز و کشت داده شد. با تست های بیوشیمیایی نوع پاتوژن ها شناسایی گردید. نمونه های E.coli جهت استخراج ژنوم جداسازی شدند و با PCR فراوانی ژن های fim H ، pap و afa در آن ها بررسی گردید.
  یافته ها
  از 100 نمونه semen، 53 نمونه باکتریایی شامل: 86/18 % E.coli، 33/33 % استافیلوکوک، 09/45 % استرپتوکوک و 88/5 % کلبسیلا جداسازی گردید. نمونه های آلوده به E.coli دارای تحرک و مورفولوژی اسپرم غیر نرمال بودند. حضور ژن هایH fim و pap با فراوانی بالا 100% در نمونه های E.coli مشاهده شد، اما ژن afa در هیچ یک از نمونه ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نمونه های semen مردان نابارور آلوده به باکتری E.coli بود. از آنجایی که این باکتری یک پاتوژن مهم دستگاه تناسلی است، شناسایی موقعیت و شیوع ژن های بیماری زا از جمله کدکننده ادهزین ها می تواند در کنترل عفونت و راه های درمان موثر باشد. بنابراین بررسی حضور ژن های fimH و pap در نمونه های مردان نابارور آلوده با E.coli می تواند ارتباط عفونت باکتریایی با ناباروری را مطرح نماید.
  کلیدواژگان: ژن fim H و pap و afa، عفونت ادراری، ناباروری مردان، E.coli
|
 • Somayyeh Shabanpishe, Abasali Rezaeian * Pages 9-16
  Aim and
  Background
  Today, the presence of broad-spectrum beta-lactamases in bacteria isolated from patients who express multiple drug resistance is a major health problem in most countries.
  Materials And Methods
  A total of 346 samples of different clinical strains of enterobacteriaceae were isolated from Kahooresten. To determine the resistance of the samples, an antibiotic test was performed. Finally, ESBL isolates were tested by PCR for TEM, CTX-M, and SHV genes.
  Results
  Of the 346 isolates studied, 162 isolates of Klebsiella and 132 isolates of Escherichia coli were resistant to ceftazidime antibotic or cefotaxime, or both. Also, 82 (42.26%) were isolates producing ESBL.
  Conclusions
  Due to the high percentage of resistance to third-generation cephalosporins, accurate antibiotic testing before antibiotics is required in infections caused by ESBL-producing organisms.
  Keywords: ESBL, Escherichia coli, urinary tract infection, TEM, CTX, M, SHV
 • Samira Naderinezhad, Fateme Haghiralsadat, Ghasem Amoabediny *, Saeideh Rajaei Najafabadi, Azim Akbarzade Pages 17-24
  Aim and
  Background
  Because of high half- life of niosomes in blood plasma makes the possibility of delivery of chemotherapy agent to tumor tissue and improves the therapeutic index of chemotherapy drug. In this study, the nano-nisomes contained doxorubicin was synthesized. The effective dose of drug was determined and anti-cancer effect of resulting nanoparticle was evaluated.
  Material &
  Methods
  Niosome containing cholesterol, span 60 with the 85:15 molar ratios were prepared by thin film hydration method. In the hydration step, various concentration of doxorubicin diluted with distillated water were used to determine the optimized drug concentration. The cellular cytotoxicity was finally examined using MTT assay.
  Results
  The results imply that optimized drug dose is 0.5mg/ml. The entrapment efficiency; size diameter and polydispersity index of optimal formulation are 81.69, 102.9 and 0.128, respectively. The amount of drug release is 35% during 144 hours. The prepared system reduces the side effects of doxorubicin and be effective against cancer cells.
  Discussion
  This study showed that the optimal dose of drug plays an important role in improving the percent of drug loading that is economically optimal. Also it leads to expose the patient's body with the lower doses of medication and the most therapeutic effect. Reduce the dose of medication also causes less damage to healthy cells. Sustained-release property of system is the main reason for the increased toxicity of chemotherapy drug.
  Conclusions
  Prepared niosomal system is slow release with size diameter less than 150 nm and high drug entrapment efficacy that can be used to overcome the side effect of free doxorubicin. The resulting system is effective against bone marrow cancerous cells.
  Keywords: Effective dose, noisome, doxorubicin, release, bone marrow cancer
 • Niloufar Shamlou, Saeed Zaker Bostanabad *, Reza Mirnejad Pages 25-34
  Aim and
  Background
  Extended-spectrum beta-lactamase of CTX-M type is considered as an Important mechanism resistant to beta-lactamases in gram- negative pathogen and is widely increasing. Klebsiella pneumoniae species are able to produce extended-spectrum beta- lactamase (ESBLs). The aim of this study was to detect the prevalence of CTX-M gene in ESBLs produsing Klebsiella pneumoniae isolated form patients in different region of TEHRAN city from December2016 to july 2017 by using PCR method.
  Material and
  Methods
  In this analytical- descriptive study antibacterial susceptibility patterns of 176 Klebsiella pneumoniae tested to Cefepime, Ampicillin, Gentamicin, Amikacin, Cefalotine, Ceftazidime, Piperacillin, Ciprofloxacin, Imipenem, Cefotaxime , Nitrofurantoin, Trimethoprim using disk diffusion method. In addition, confirmatory test for detecting ESBLs phenotypes was performed using Cefotaxim-Clavulanic acid combination disk. The presence of CTX-M gene was assessed by using PCR.
  Results
  Confirmatory phenotypic test showed 56.81% of the isolates were ESBL positive. The prevalence of CTX-M gene in isolated Klebsiella pneumoniae was 28%. In this study, the highest resistance was observed for ampicillin antibiotics (24.88%) and the least resistance to antibiotic imipenem (6.06).
  Conclusion
  High frequency of CTX-M gene in ESBL produsing isolates indicates that this enzyms plays an important role in resistance to beta lactam containing anti biotics. Therefore, proper infection control tools and appropriate therapeutic approaches in different parts of the hospitals are necessary to prevent their release.
  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Extended, spectrum beta, lactamase bla CTX, M gene
 • Mansureh Ghavam *, Zeinab Soleimaninejad, Ali Tavili Pages 35-44
  Aim and
  Background
  Ducrosia anethifolia Boiss is from the Apiaceae family, which is used in traditional medicine as a headache and back pain remedy. This research was conducted to select the best pretreatment for breaking seed and seed germination and seedling growth.
  Material and
  Methods
  Experiment was conducted in a completely randomized design with 6 treatments and 4 replications in University of Kashan in 2016. Treatments included potassium nitrate 0.1% and 0.2% for 72 hours, sulfuric acid 98% for 5 minutes, chilling for 35 days at 5 ° C, soaking in distilled water and control.
  Results
  The results showed that the effect of different treatments on germination percentage, germination rate, root and stem length and fresh and dry weight were significant at 1% probability level. Sulfuric acid scarification treatment completely prevented germination.
  Discussion
  The highest germination percentage was observed in potassium nitrate solution. Therefore, potassium nitrate is useful in response to metabolic processes of the seeds
  Conclusion
  Considering that the most important reason for reducing the distribution of this plant is the length of the seed dormancy, the use of the results of this study will help to germination of this herb.
  Keywords: Ducrosia anethifolia Boiss, Seed, Germination. Apiaceae
 • Seyed Amin Ashkan, Saeed Zaker Bostanabad *, Sina Mirzaahmadi Pages 45-52
  Aim and
  Background
  Abortion is the most common complication in the first and second trimester of pregnancy. The concept of abortion refers to the termination of pregnancy before the twentieth week of gestation. Women who experience consecutive abortions more than twice can be said to be suffering repeated abortions.
  Objective
  This study aims at investigating the relationship between the XPO5 rs11077 polymorphism and DROSHA rs10719 miRNA machinery gene in women suffering spontaneous repeated abortions so that it can be used as a diagnostic marker for women with repeated abortions if such a relationship is confirmed.
  Materials And Methods
  The blood samples of 50 women with spontaneous recurrent abortions and those of 24 women with no history of abortion and at least two successful births were used in this study and the women were selected from those admitted to Masoud labaratory in Tehran. DNA was extracted using a special DNA extraction kit from whole blood samples with EDTA. The XPO5 rs11077 gene polymorphism 2 and DROSHA rs10719 were investigated using the Tetra-ARMS PCR method and analyzed using agarose gel electrophoresis.
  Results
  The frequencies of Genotypic and allelic rs11077 (A / C) polymorphism of XPO5 gene did not show any significant difference between the two patient and control groups. However, the frequency of genotypic and allelic rs10719 (T / C) polymorphism of DROSHA gene showed a significant difference between the patients and the control samples and TT genotype was shown to be significantly higher in the patient group than in the control group.
  Discussion
  Our findings suggest that the rs119 (T / C) polymorphism of the DROSHA gene may be associated with the susceptibility to RPL in the Iranian population, and the T allele may increase the incidence of this disease.
  Keywords: spontaneous recurrent abortions, machinery genes, DROSHA, XPO5, rs11077 polymorphism, rs10719 polymorphism
 • Ehsan Yousefvand, Kyumars Safinejad *, Hassan Mohammad Asghari Pages 53-60
  Aim and
  Background
  One of the most important researches is related to garlic and it has great anti-bacterial properties. The purpose of this research is the evaluation of garlic extract effect with various concentrations on Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia and Shigella dysenteriae bacteria and also comparing the results in laboratory situation.
  Material and
  Methods
  In this study, garlic extract was prepared and to determine the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of the extract, the Standard Tube Test was used. As well as, to compare with antibiotics, the Disk Diffusion Method was used. The experiment was conducted in a completely randomized design with 3 repetitions and comparisons of the averages were performed using Tukey's method.
  Results
  The MIC of garlic extract based on Mg/dl on studied bacteria with extract of respectively: 15, 23 and 25mm with concentration of 1/2 Mg/dl; 12, 20 and 22mm with concentration of 1/4Mg/dl; 10, 16 and 18mm with concentration of 1/8 Mg/dl; 0, 13 and 15mm with the concentration of 1/16, 1/32 and 1/24 was zero. According to the results of this research in laboratory condition anti-bacterial properties of garlic has the inhibitory effect on studied bacteria.
  Conclusion
  The results indicate that the inhibitory effect of garlic extract on studied bacteria, in laboratory environment, is as good as antibiotics.
  Keywords: garlic extract, MIC, inhibitory effect, anti, bacterial properties
 • Batol Asghari, Gholam Reza Dashab* Pages 61-71
  Aim and
  Background
  This study was performed to determine the evolutionary and molecular trend of BLG gene nucleotide sequence in mammals, phylogenetic analysis and the trend of natural selection.
  Materials And Methods
  The nucleotide sequence of the BLG gene in studied species were obtained and balanced from genome database (NCBI). Substitution and replacement percent of nucleotides were obtained using maximum likelihood, and phylogenetic tree drew using Neighbor-Joining method.
  Results
  The results showed that the transitional substitution was more than transversional substitution. The numerical value of dN/dS was 0.70, indicating negative selection during evolution of this gene. The results of phylogenetic tree for this gene showed different evolutionary routes in different species including five categories such as (cow and buffalo), (sheep and goat), horse and wild boar, in which cow, buffalo and sheep had the most relationship.
  Discussion
  Mutations and natural selection have been resulted in the development of new varieties, new proteins and also stabilizing their performance during the evolution and progress toward purification of their performance.
  Conclusion
  According to the results of this study, protected areas constitute a small part of LGB gene sequence which reflects the polymorphism of this gene as well as being susceptible to variations and mutations.
  Keywords: BLG, Mammals, Natural selection, Phylogeny, process of evolution
 • Maedeh Sajadian, Monir Doudi *, Abbas Shirmardi Pages 71-78
  Aim and
  Background
  Due to the high prevalence of diseases caused by the presence of lead in soil contaminated with petroleum industrial centers, then transfer the metal to plants and animals and eventually humans and high risks for human health and other living things. It seems that identify and isolate microorganisms with high strength steel and the biological removal can be an important step in the evolution of contaminated soil cleanup systems considered industrial centers.
  Material and
  Methods
  The was sampling of three areas of oil contaminated soils C-branch Masjed Soleiman. To isolate resistant bacteria lead ΙΙ PHG agar dilution method and the culture medium containing concentrations of 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5 and 4 mMol per liter of lead were used. To identify of resistant bacteria lead , first was used of biochemical tests and then molecular methods PCR- colony.
  Results
  In this study, 5 resistant bacteria lead from oil contaminated soils were isolated and identified that among of them Proteus mirabilis strain AOUC-001 bacteria and showed maximum resistance to lead (MIC=4mM).
  Discussion and
  Conclusion
  According to the bacteria examined in this study could lead bioabsorption in -vitro and growth rather appropriate in the presence of the metal showed, so it seems a good candida for bioremedation of lead from oil contaminated soils in the future. Provided that the contaminated soils to isolate the bacteria to be filtered out treatment.
  Keywords: Heavy metal resistant bacteria, Pb, Oil contaminated soils, Molecular identification, Minimum inhibitory concentration (MIC)
 • Javid Taghinejad*, Babak Barati, Ali Sadeghi Pages 79-84
  Aim and
  Background
  Urinary tract infections (UTI) are considered as the most common bacterial infections in young children, adults and women. Therefore appropriate treatment is necessary immediately after diagnosis. In the present study strains of Group B Streptococcus were isolated from urine to determine the drug-resistant.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study was carried out on 3676 patients at reference laboratory of Salmas city in 1394 of which 2754 were women and 922 were men. Mid-stream urine samples taken from patients were transferred to the Todd Hewith media then were cultured in blood agar. Antibiotic susceptibility of streptococcal strains and drug-resistance patterns were conducted using the disk diffusion method on the Mueller Hinton culture medium according to guideline standards.
  Results
  Out of 3678 samples, 47 samples (36 females and 11 males) showed positive results. Group B Streptococcus was mostly resistant against oxazoline and clindamycin. The rest of drug-resistancy pattern respectively includes gentamicin, tetracycline, ceftizoxime, amikacin, cephalexin, trimethoprim, ampicillin, ciprofloxacin, and cefixime.
  Conclusion
  Considering the prevalence of urinary tract infections, especially in children under 2 years and also in girls, the knowledge of local resistance pattern and well-timed treatment are imperative. This study showed that group B Streptococcus represents the highest frequency of drug resistance. This issue requires more attention of Health officials is Salmas city.
  Keywords: drug resistance, urinary infections, Streptococcus, Salmas
 • Parvin Mousavi, Saeed Zaker Bostan Abad*, Reza Mirnejad Pages 85-94
  Aim and
  Background
  Urinary tract infections is one of the most common infectious diseases whichmany factors are involved, but bacteria such as E.coli is the most important agent of urinary tract infections. Antibiotic resistance as a major problem in the treatment and control of these infections is considered. The aim of this study was to determine the genes that cause resistance to betalactam family of antibiotics on E.coli isolated from urinary tract infections in Robat karim city.
  Material &
  Methods
  In the present Cross-sectional study which was conducted over a period of 6 months, 123 samples of E.coli were collected from Robat karim hospitals for molecular analysis of TEM genes, causing antibiotic resistance by (PCR) method.Data were analyzed using SPSS statistical test.
  Results
  PCR showed that the gene frequency of TEM (80%) and the highest and lowest prevalent of genes were related toTEM in E.coli isolated from urinary tract infections respectively.
  Conclusion
  According to the high prevalence of resistance to beta-lactam antibiotics, the current study showed that the noted geneTEM play an important role in facilitating the spread of antimicrobial resistance in this region
  Keywords: TEM, E, coli, ESBL
 • Zahra Lozomi *, Mohammad Faezi Ghasemi, Khosro Issazadeh Pages 95-109
  Aim and
  Background
  Lincomycin is a constituent of the lincosamide group, which typically feature a 6, 8-dideoxy-6-aminooctose lincosamine. The purpose of this study was to optimize production of lincomycin by streptomyces lincolnesis PTCC 1629 using classical one-factor-at-a-time method.
  Material and
  Methods
  Streptomyces lincolnesis PTCC 1629 was provided from Persian Type Culture Collection, Tehran, Iran. Starch casein agar and yeast extract-malt extract media were used for primary culture and production of lincomycin, respectively. Optimization of carbon and nitrogen sources were performed according to classical one-factor-at-a-time method. Antimicrobial susceptibility tests were analyzed using standard strains including; Micrococcus luteus PTCC 1408, Staphylococcus aureus PTCC 1189, Streptococcus pyogenes PTCC 1447, Staphylococcus epidermidis PTCC 1435, Bacillus cereus PTCC 1154, Escherichia coli PTCC 1395, Salmonellatyphi PTCC 1609 and Shigella flexneri PTCC 1234.
  Results
  The obtained results showed that glucose and potassium nitrate were the most suitable carbon and nitrogen sources for lincomycin production by S. lincolnesis PTCC 1629, respectively. Amongst the test strains gram positive bacteria were susceptible to lincomycin production by S. lincolnesis PTCC 1629, but gram negative test strains were resistant to this antibiotic.
  Conclusion
  Theobtainedresults in this study showed that optimization of carbon and nitrogen sources could improve lincomycin production by S. lincolnesis PTCC 1629 with significant antibacterial activity against gram positive bacteria.
  Keywords: Lincomycin, Streptomyces lincolnesis PTCC 1629, Optimization
 • Elham Siasi *, Farnaz Sohrabvand, Neda Gohari Pages 110-123
  Aim and
  Background
  Male urogenital tract infection is one of the most causes of male infertility. Among bacterial species, E.coli is the most important pathogen thatcaused defection in spermatogenesis. The purpose of this study was todetermine of fim H,pap and afa genes in E.coli isolated of infertile men semen.
  Materials And Methods
  100 semen samples were cultured. Bacteria were identified according to standard bacteriological methods. Then DNA was extracted from E.coli isolated and frequency of afa,pap and fim H genes were analyzed by PCR.
  Results
  from 100 samples of semen,53 bacteria were isolated, as, E.coli (18.86%), staphylococci (33.33%), streptococci (45/09%) and klebsiella (5/88%). E.coli infected samples had abnormality in sperm motility and morphology. Frequency of fim H and pap genes in E.coli strains were 100%, also afa gene didn`t find in any of samples.
  Discussion
  results showed that 18.86% E.coli was isolated from infertile men semens. E. coli is an important genital pathogen and prevalence of the pathogenic genes, including adhesions, is effective in the control and treatment of the male infertility. This study indicated the prevalence of fim H and pap genes in E.coli contaminated samples could be related to males infertility.
  Keywords: E. coli, fim H, pap, afa genes, male infertility, Urinary infection