فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی برخورداری صفحه 13
  یکی از زیر ساخت های اصلی فرهنگ در جامعه ی ماخرده فرهنگ فولکلور می باشد که تجلی گاه فرهنگ واقعی جامعه محسوب می شود. این خرده فرهنگ مشتمل برآداب و رسوم، ادبیات شفاهی به جا مانده از گذشتگان و یکی از نشانه های غنای فرهنگی می باشد. در فرهنگ فولکلور آداب و رسوم، ادبیات عامیانه و اسطوره از پایه های اصلی به شمار می روند که بر یکدیگر اثر متقابل دارند و پرداختن به یکی بدون دیگری امکان پذیر نمی باشد. در واقع آثار اندیشه ها و زندگانی نیاکان ما، در ذهن ملت ادبیات عامیانه و نمود خارجی و تجسم بیرونی آنها آداب و رسوم نامیده می شود. به بیانی دیگر آداب و رسوم و ادبیات عامیانه یادگارهای شفاهی از زندگی و طرز تفکر اجداد دیرین ماست که سینه به سینه نقل شده و گویای سرگذشت مردم ما، در دوران کهن است که از دلایل قدمت و خصایص ملی محسوب می شوند. اسطوره نیز جزئی از فرهنگ فولکلور است که در تقابل با آداب و رسوم و ادبیات عامیانه نقش مهمی ایفا کرده است و تاثیر ژرفی در آنها به جای گذاشته است. یکی از این آداب و رسوم مراسم شب شیش می باشد که در نقاط مختلف کشور با تفاوت های جزئی و خمیر مایه ی مشترک برگزار می گردد. و از آنجا که مشت نمونه ی خروار است بر آن شدیم تا ضمن بیان چگونگی این رسم کهن در دهستان دشت خاک زرند کرمان به عناصر اسطوره ای موجود در آن نقبی بزنیم.
  کلیدواژگان: شب شیش، موجودات نامرئی اهریمنی، اسطوره، آداب و رسوم، ادبیات عامیانه
 • رسول پروان صفحه 25
  کشاورزی تا دهه 1350ش/1970م صنعت مهم ایران محسوب می شد و به فن آوری هایی با تکیه بر دانش بومی دست یافته بود. کشاورزی در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه بردسیر در استان کرمان نقش اساسی داشته است و در تعیین مسیر توسعه آینده آن حائز اهمیت زیادی است. این مقاله به این سوال پاسخ می دهد که چه نوع فن آوری هایی در کشاورزی سنتی منطقه بردسیر در دهه های گذشته به کار رفته است و چه آداب و رسوم و باورهایی در این زمینه در بین بومیان منطقه رایج بوده است؟ از فن آوری های بومی کشاورزی در منطقه بردسیر می توان به تامین آب، فنون مربوط به حفر قنات، فن آوری کاشت بذر، مبارزه با آفات، برداشت محصول و نگهداری آن در طول سال اشاره کرد. دانش بومی کشاورزی در منطقه بردسیر تا اواسط قرن اخیر با استفاده از امکانات محدود توانسته است ابزار لازم برای کشاورزی را تامین کند و با استفاده از شیوه هایی بومی، مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول را به سرانجام رساند که این شیوه ها همراه با آداب ورسوم و باورهایی بوده اند. این مقاله دارای روش تحقیق توصیفی است و گردآوری اطلاعات با پژوهش های میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است. پژوهش های میدانی در شهر بردسیر و توابع آن شامل روستاهای محمودآباد، ماهونک، گزوئیه و درونوئیه انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: آداب و رسوم، باورهای سنتی، بردسیر، فن آوری بومی، کشاورزی سنتی
 • المیرا واعظی زاده صفحه 49
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی پسوند «- u» در گویش کرمانی است که علی‏رغم شباهت در کارکرد به پایه‏های دستوری مختلفی متصل شده و به لحاظ معنایی کاملا یکسان عمل نمی‏نماید. این وند با پیوستن به عناصر قاموسی مختلف، مجموعه‏ای متنوع از مفاهیم مختلف را پدید می‏آورد؛ معانی ای از قبیل: تصغیر، صمیمیت، تحقیر، فراوانی، دارندگی، تشبیه و…. صرف شناختی نیز با درنظرگرفتن این نوع حوزه‏ها‏ی معنایی پیچیده در ذهن بر آن است تا با بررسی روابط میان صورت و معنا، گوشه‏ای از این دانش تجربی متبلور در ذهن و شناخت را به ما بشناساند. به همین روی، نگارنده این پژوهش با بهره ‏گیری از سازوکارهای صرف شناختی مطرح شده توسط هماوند (2011) و دستاوردهای آن همچون نظریه ‏مقوله‏بندی، مفهوم‏سازی و حوزه‏سازی به بررسی عملکردهای معنایی ناظر به این پسوند پرداخته و در نهایت شاخص‏های شناختی دخیل در شکل‏گیری ‏آن‏ها‏ را مورد بررسی قرار داده‏ است.
  کلیدواژگان: صرف شناختی، ‏مقوله‏بندی، مفهوم‏سازی، حوزه‏ سازی، گویش کرمانی
 • بررسی تناسب های زبانی در نام گذاری دوقلوها / (مطالعه موردی نام های دوقلوه ای کرمانی متولد سال 1392)
  منوچهر فروزنده فرد صفحه 65
  نام شناسی حوزه ای از زبان شناسی است که به بررسی جنبه های گوناگون نام و نام گذاری مانند جنبه های زبانی، اجتماعی و روان شناختی آن ها می پردازد. یکی از موضوعاتی که در این حوزه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و می تواند نظر زبان شناسان و جامعه شناسان را به خود جلب کند، بررسی تناسب های زبانی در نام های دوقلوهاست. نگارنده با این فرض که شباهت های ظاهری و رفتاری دوقلوها باعث می شود والدین برای آن ها نام های مشابهی در نظر بگیرند، کوشیده است تناسب های زبانی موجود در نام های دوقلوهای کرمانی متولد سال 1392 را در سه حوزه واج شناسی، صرف و معنی شناسی بررسی و طبقه بندی کند و سپس نتایج به دست آمده از سطوح مختلف تحلیل را با یکدیگر مقایسه نماید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تناسب واج های آغازی و پایانی، تناسب در ساختمان کلمه و تناسب های مذهبی، اسطوره ای و فرهنگی از مهم ترین انواع تناسب زبانی در نام های دوقلوها به شمار می روند. همچنین در بخش دیگری از مقاله با نگاهی آماری، برخی گرایش های زبان شناختی در نام گذاری کودکان تحلیل شده است. نتایج این پژوهش علاوه بر یاری رساندن به تحلیل های جامعه شناسان زبان در حوزه نام گذاری، اهمیت تناسب بلاغی در نام گذاری را نیز نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تناسب زبانی، نام شناسی، نام گذاری، دوقلوها، گرایش های زبان شناختی
 • مرتضی عبدالله پور چناری، علی دره کردی، عشرت کریمی افشار صفحه 97
  در پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر کرمان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد موردبررسی قرارگرفته است. نمونه ای 40 نفری از یک دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. با اجرای پرسشنامه نگرش سنج نسبت به اعتیاد، 20 نفر از آزمودنی ها که نمره بالاتری کسب کردند (گرایش مثبت تری نسبت به مصرف مواد داشتند) را در گروه آزمایش و از بقیه دانش آموزان 20 نفر را به طور تصادفی انتخاب و به عنوان گروه کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 1 ماه در 8 جلسه مهارت های زندگی آموزش داده شد؛ اما بر گروه کنترل هیچ متغیری اعمال نشد. در پایان، هر دو گروه توسط فرم ب مقیاس نگرش سنج نسبت به اعتیاد پس آزمون شدند. داده ها توسط روش های آماری تحلیل کوواریانس و آزمون t تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به سوءمصرف مواد موثر بوده است.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، تغییر نگرش، پیشگیری، سوءمصرف مواد مخدر
 • شمس علی نقوی، وحید رضا میرابی، محمدحسین رنجبر صفحه 115
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین اخلاق کاری کارکنان و رضایت مشتریان در ستاد مرکزی شرکت هواپیمایی ماهان کرمان انجام گردید. بدین منظور 158 نفر از کارکنان این مجموعه با استفاده از فرمول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. به منظور سنجش متغیرهای مورداستفاده در پژوهش از دو پرسش نامه اخلاق کاری کارکنان (پتی، 1990) و رضایت مشتری رامپرساد (ترجمه ماندگانی، 1389) استفاده شد. روایی و پایایی این ابزار مجددا مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین اخلاق کاری کارکنان و تمامی مولفه های آن با رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون انجام شده نیز نشان داد که از بین مولفه های اخلاق کاری کارکنان، دل بستگی و علاقه به کار و روح جمعی و مشارکت کارکنان بهترین پیش بینی کننده رضایت مشتریان بودند. همچنین، نتایج آزمون های انجام شده حاکی از آن بود که بین دیدگاه های افراد در مورد متغیرهای مورد مطالعه برحسب ویژگی های دموگرافی نظیر تحصیلات، سابقه خدمت و سن تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری، رضایت مشتریان، روابط انسانی سالم، روح جمعی و مشارکت، دل بستگی به کار و پشتکار
 • ویدا اندیشمند صفحه 139
  رویدادها و حوادث همواره با حیات انسان عجین و هر دم به نوعی در مقابل بشر، تظاهرهای مختلفی دارند. این پیشامدهای متفاوت، تاثیراتی در مقیاس های متفاوت بر روح، روان و جسم افراد داشته که با نوع ویژگی های شخصیتی، میزان تحمل و تاب آوری و سطح سلامت روان افراد ارتباط مستقیم دارد.
  روش پژوهش علی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان عضو داوطلب و غیرعضو داوطلب در جمعیت هلال احمر شهر کرمان بوده اند و حجم نمونه شامل 98 نفر در دو گروه 49 نفره عضو داوطلب و غیرداوطلب با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. به منظور بررسی آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو (1990) ، سلامت روان عمومی گلدبرگ (1979) و تاب آوری کانرودیویدسون (2003) استفاده شده است، از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن) جهت توصیف و تحلیل داده ها استفاده شد.
  نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی، تاب آوری و سلامت روان دانش آموزان عضو داوطلب در جمعیت هلال احمر و غیرعضو از لحاظ آماری، تفاوت معنی دار وجود دارد؛ به طوری که افراد عضو داوطلب در جمعیت هلال احمر در ابعاد شخصیتی (برونگرایی، وجدانگرایی، توافق پذیری، تجربه پذیری) و متغیر تاب آوری و سلامت عمومی نمرات بالاتری را نسبت به افراد غیرعضو داوطلب بدست آوردند. بیشترین تفاوت دو گروه در میزان تاب آوری و کمترین میزان تفاوت در سلامت عمومی دیده شد.
  داوطلبان منابع قوی و پتانسیلی بالقوه برای دولت ها و سازمان های بشردوستانه به شمار می روند؛ در همین راستا برنامه ریزی صحیح، اصولی و بنیادین در بکارگیری این قدرت بالقوه می تواند در جوامع مختلف در دستیابی به توسعه پایدار موثر باشد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیت، تاب آوری، سلامت روان، جمعیت هلال احمر
 • عباسعلی رستمی نسب، سمیه محمدصادقی پور صفحه 155
  هدف این پژوهش، شناسایی رابطه تربیت، اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در اسلام است. برای رسیدن به این هدف،دیدگاه اسلام از منظر قرآن و احادیث و روایات مربوط به پیامبر اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و صاحب نظران اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، کیفی است؛ بدین طریق که مطالب مربوط به سه رکن اساسی مقاله تا حدی از منابع معتبر استخراج گردیدند که می تواند مفاهیم کلیدی را تعریف و با تجزیه و تحلیل داده ها رابطه آن ها را نشان دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند، اقتصاد مقاومتی تا حدود بسیار زیادی، همان روش اقتصاد اسلامی است که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در نتیجه، سبک زندگی مبتنی بر اعتقادات اسلامی (در خصوص زندگی اقتصادی فرهنگی) گرفتار مشکلات فروانی شده است. نتایج پژوهش توصیه می نماید که برنامه ریزان و طراحان اقتصادی بایستی با مبانی نظری اقتصاد اسلامی و روش های اقتصادی آن آشنا شوند و بر اساس این مبانی نظری، سازمان ها و ساختارهای اقتصادی توانمند را به وجود آورند و تمام افراد جامعه را با روش های اقتصاد اسلام آشنا و تربیت نمایند تا رفتارهای اقتصادی متناسب با اعتقادات اسلامی در زندگی افراد به وجود آید و شامل بخشی از سبک زندگی اقتصادی در فرهنگ و تمدن اسلامی گردد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، تربیت، تربیت اسلامی، سبک زندگی، اقتصاد اسلامی
 • اکرم رنجبر صفحه 179
  این مقاله اساسا به نقش توسعه منابع انسانی در جابه جایی نیروی کار می پردازد و سعی دارد بر این نکته تاکید ورزد که توجه و سرمایه گذاری آموزشی برای نیروی انسانی تنها سرمایه گذاری است که نه تنها مستهلک نمی شود، بلکه به طور فزاینده، بازده آن افزایش می یابد و میزان آن قابل اندازه گیری نیست. برای توسعه منابع انسانی، زمینه هایی لازم است که عمده ترین آن آموزش است. به طورکلی در این مقاله، پس از ذکر ابعاد منابع انسانی و مولفه ها و ابعاد توسعه منابع انسانی و همچنین چالش هایی که سازمان با استفاده از توسعه منابع انسانی می تواند با آن ها روبه رو شود به ضرورت به کارگیری نیروی انسانی متخصص در راستای نیازهای سازمان، توسعه امکانات آموزشی و بهسازی و ارتقای نیروی انسانی، آموزش آن ها، نیازهای مقدماتی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی می پردازد. در پایان نقش مهم و کلیدی توسعه نیروی انسانی در جابه جایی مناسب و انواع جابه جایی ها بیان شده است. پیام اصلی مقاله حاضر، آن است که توسعه نیروی انسانی سازمان، زمانی موفق است که به منابع انسانی با دید علمی نگاه نموده و ضرورت به کارگیری نیروی انسانی در مشاغل مناسب و توجه به رضایت شغلی و نیازهای آن ها از سوی مدیریت سازمان را تاکید دارد.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، جابه جایی نیروی انسانی، گردش شغلی
 • فریده خاندانی زاده، حمدالله منظری توکلی، زهرا هوده کرمانی صفحه 201
  تحقیق حاضر با هدف «بررسی رابطه بین نگرش دینی مدیران با تعهد سازمانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1393-1392» انجام شده است. روش انجام پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری، این پژوهش را مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل می دهند، در مجموع تعداد جامعه آماری 100 نفر می باشد. با توجه به تعداد کم مدیران از روش تمام شماری استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد شده نگرش دینی (سراج زاده، 1377) و تعهد سازمانی (مایر و آلن، 1984) استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد میانگین تعهد سازمانی در کل بر روی مقیاسی با دامنه 125-25 برابر با 5/84 که بالاتر از میانگین مورد انتظار (75) و میانگین نگرش دینی بر روی مقیاسی با دامنه 90-18 برابر با 69 که بالاتر از میانگین مورد انتظار (54) بدست آمد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داده که از میان ابعاد دینداری فقط بعد عاطفی و دینداری در کل با متغیر تعهد سازمانی در کل رابطه معناداری وجود دارد ولی سایر ابعاد نگرش دینی با متغیر وابسته در کل رابطه معناداری یافت نگردید.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، رگرسیون، نگرش دینی
|
 • Morteza Barkhordari Page 13
  One of the most fundamental infrastructures of culture in our society is folklore subculture which is a reflection of the real culture of the society. This subculture includes customs and traditions as well as the oral literature inherited from the antecedents and is a symbol of cultural richness. In folklore culture, customs and traditions, folk literature and myth are the main foundations having mutual influence on each other in such a way that investigating one is not possible without taking the others into consideration. In fact, the works, thoughts and lives of our ancestors when investigated as present in people’s minds are named folk literature and when regarded as their outside representation are called customs and traditions. In other words, customs and traditions and folk literature are the oral remainders of the life and thoughts of our ancient ancestors transferred orally. These are indicative of our people’s history in ancient times which prove ourlong history and national characteristics. Myth is also a component of folklore culture which has played a crucial role as compared with customs and traditions and folk literature and has deeply influenced them. One of these traditions is the sixth night after birth, called Šab-e Šeš, which is held in various parts of the country with nuance differences but acommon base. Since you may know by a handful the whole sack, this study attempted to describe this ancient tradition in Dasht-e Khak village in Zarand, Kerman with regard to its mythical components.
  Keywords: sixth night after birth (Šab-e Šeš), invisible evil creatures, myth, customs, traditions, folk literature
 • Rasoul Parvan Page 25
  Agriculture was an important industry in Iran until 1970 and used certain technologies based on native knowledge. It played a fundamental role in economic and cultural development of Bardsir, a city in Kerman, and was significantly important in determining the future path of development. This article attempted to provide an answer to this question: What kind of technologies were used in traditional agriculture in Bardsir in past decades and what customs, traditions and beliefs were ubiquitous among native people? Thetechnologies used by natives were those of water supply, qanat digging, seeding, pest control, crop harvesting and crop storage throughout the year. The native agricultural knowledge in Bardsir has helped provide with the required agricultural tools using the limited facilities till the middle of the recent century. It also used native methods to accomplish crop planting, maintenance and harvesting under the influence of certain customs, traditions and beliefs. This study was a descriptive one which utilized field research and library research to collect data. Field research was conducted in Bardsir and the surrounding area including Mahmudabad, Mahunak, Gezuiyeh and Darounouiyeh.
  Keywords: customs, traditions, traditional beliefs, Bardsir, native technology, traditional agriculture
 • Elmira Vaezizade Page 49
  The present study aimed to investigate “u” suffix in Kermani dialectwhichis connected to various grammatical basesdespite similarity in function and is not totally similar concerningsemantic aspects. By being added to various lexical items, this affixcreates a various set of different concepts. The meanings including: diminution, intimacy, debasement, frequency, possession, similitude and etc. By considering these semantic complex fields in the mind, morphologyattempts to evaluate the relationship between form and meaning and recognizepart of this empirical knowledge in mind and recognition. Thus, the author of this study applied cognitive morphology mechanisms raised by Hamawand (2011) and investigatedtheirachievements as categorization, conceptualization and configuration to studythe semantic functions of this suffix and finally evaluated relevant cognitive indices in their formation.
  Keywords: Cognitive Morphology, Categorization, Conceptualization, configuration, Kermani dialect
 • Manouchehr Forouzandehfard Page 65
  This article is an effort in onomastics; a field of linguistics dealing with the various aspects of name and naming including linguistic, social and psychological aspects. One of the subjects so far overlooked in this field is the investigation of linguistic concinnity in naming twins which can be of interest for linguists as well as sociologists. Supposing that similarities in appearance and behavior cause the parents to name their twins by using similar words, the author has tried to study and classify the linguistic concinnity in the names of Kermani twins born in the year 1392 A.H.S. in three linguistic fields (phonology, morphology and semantics) and compare the results of these three levels of analysis. The results of this study show that concinnity in the first and last phonemes, concinnity in word structure and semantic concinnities related to religion, myths and culture are the most important similarities in twins’ names. In the other part of the article, some linguistic trends in naming children are analyzed from a statistical point of view.The results of this study can help sociolinguists with their analyses and can reveal the importance of rhetorical concinnity in naming.
  Keywords: Linguistic Concinnity, Onomastics, Naming, Twins, Linguistic Trends
 • Mortezaabdollah Poor Chenari, Ali Dare Kordi, Eshratkarimiafshar Page 97
  This research investigated the effectiveness of teaching life skills on changing the attitude of male high school students in Kerman toward drug abuse and addiction. A sample of 40 students of a high school was selected randomly. With the implementation of attitude questionnaire on addiction, 20 participants with higher scores (with a more positive attitude toward using drugs) were placed in experimental group and from among the rest of the students, 20 were selected randomly and placed in control group. Thereafter, life skills were taught to the experimental group for 8 sessions within a month but no variable was performed on control group. At the end, both groups were tested via form B which was the attitude scale on addiction. Data were analyzed by means of statistical methods including covariance analysis and t test. The results of statistical analysis revealed that teaching life skills was effective in changing the attitude of students toward drug abuse.
  Keywords: life skills, change of attitude, prevention, drug abuse
 • Shams Ali Naghavi, Vahid Reza Mirabi, Mohammad Hossein Ranjbar Page 115
  This study aimed at investigating the relationship between staff work ethics and customer satisfaction in central office ofMahan Air in Kerman. For this purpose, 158 staff of this company were selected via Cochran formula and simple random sampling method. In order to measure the variables of this research, work ethics questionnaire (Petty, 1990) and customer satisfaction questionnaire by Rampersad (translated by Mandegani, 2010) were utilized. The validity and reliability of the research tools were reinvestigated. Data analysis and hypothesis testing were also carried out using Pearson’s Correlation Coefficient and One-Way Analysis of Variance (ANOVA). The research results revealed that there was a positive and significant relationship between staff work ethics and all its components with customer satisfaction. The results of regression testing indicated that from among the components of staff work ethics, interest in work, collective spirit and participation in work were the best predictors of customer satisfaction. Moreover, the results of the conducted tests demonstrated that there was no significant difference among the viewpoints of the participants of the study regarding their demographic information like education, work experience and age.
  Keywords: work ethics, customer satisfaction, good human relations, collective spirit, partnership, interest in work, seriousness in work
 • Vida Andishamnd Page 139
  Introduction
  events are always associated with human life and occur with different appearances in any moment. Such different events have different effects on one’s mind and body and are in direct relationship with one’s personality traits, resilience and mental health.
  Method
  the research method wascausative -comparative. The research populationincluded volunteer and non-volunteer students who weremembersofthe Red Crescent Society of Kerman. The sample included 98 subjects divided into two equal groups of volunteer and non-volunteer members selectedthrough cluster sampling method. The test of research hypotheses wasdoneby Neo personality inventory (NEO-PI) (1990), Goldberg general health questionnaire (GHQ) (1979) and Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) (2003). Data were described and analyzed by inferential descriptive statistics (Freedman test).
  Findings: the results showed that there wasa statistically significant difference between the volunteer and non-volunteer students who weremembers of the Red Crescent Society according to their personality traits, resilience and mental health. That is, volunteer members gainedhigherscores in comparison withnon -volunteer members in personality traits (Extraversion, Conscientiousness, Agreeableness and openness to experience), resilience and general health. The most significant difference between the two groups was observed in resilience and the least significant difference was in general health.
  Conclusion
  volunteers are considered as powerful resources and potentials for governments and humanitarian organizations. Therefore, correct, principled and fundamental planning in applying such potential power can be effective in different societies in order to achieve sustainable development.
  Keywords: personality traits, resilience, mental health, Red Crescent Society
 • Abbasali Rostami Nasab, Somayye Mohammad Sadeghi Pour Page 155
  The present study aimed at unraveling the relationship between training, resistance economy and lifestyle in Islam. To reach thispurpose,this article investigated the Islamic viewpointoneconomy based on Quran and a variety of hadith and narrations from the prophet of Islam (PBUH) and his household, as well asIslamic scholars. The study followed a qualitative method. It collected the required information about its three main concepts from reliableresources,then the key terms of the study were defined based on the gathered data and analyzed to investigate the relationship. The findings of the study revealed that resistance economy, to a large extent, is the Islamic approach to economy, but has been overlooked in ourcountry. Consequently,Islamic lifestyle (regarding cultural and economiclife) had encountered a lot of problems.Based on the results of this study, it is recommended that economic planners become familiar with the theoretical principles and methods of Islamic economyand design powerful economic organizations and structures based on them. Furthermore,all members of the society should be trained based on Islamic approaches to economy.As a result,proper Islamic behavior is disseminated in the society and can be expanded tocover the economic lifestyle in Islamic culture and civilization.
  Keywords: Resistance economy, training, Islamic training, lifestyle, Islamic economy
 • Akram Ranjbar Page 179
  This article is essentially involved with investigating the role of human resource developmentin movement of labor force. This study attempted toemphasize the point that educational investment for human resource is the only type of investment which is not only never destroyed and wasted, but also exponentially increased and can’t be measured. In order for human resource development, certain foundations are required the most important of which is education. Generally, in this article, different dimensions of human resource, components and dimensions of human resource development as well as the challenges encountered by the organization in using human resource developmentwere investigated. Thereafter, the necessity of recruiting expert human resource as per the requirements of the organization, development of educational facilities, improvement of human resource and their education and basic requirements to attract and maintain human resource were discussed. At the end, the significant and key role of human resource development in movement of human resource and various types of movement were elaborated. The main message of this article is that human resource development is successful when human resource is viewed scientifically; it emphasizes the necessity for managers toemploy human resource for proper jobs and take their job satisfaction and requirements into account.
  Keywords: human resource, human resource development, human resource movement, job rotation
 • Faridehkhandanizadeh, Hamdollahmanzaritavakoli, Zahra Houdehkermani Page 201
  The aim of this research was to study the relationship between managers’ religious viewpoint and organizational commi-tmentamongthe personnel of Shahid Bahonar University of Kerman in the educational year 2013-2014. The survey method was used in this research and the statistical populationof the research consisted of 100managers of Shahid Bahonar University of Kerman. Because of few numbers of managers, this research used census method. Standardized questionnaires of religious viewpoint (Serajzade, 1998) and organizational commitment (Allen and Meyer, 1984) wereused to collect data. The research data wereanalyzed by descriptive statistics, PearsonCorrelation Coefficient and regression test. The results showed that the average of organizational commitment, in total, in one scale within 25-125 range, was84.5, which washigher than the expected average (75) and the average of religious viewpoint in one scale within 18-90 range, was69, which was alsohigher than the expected average (54). The results of PearsonCorrelation test showed that concerningreligiosity aspects, there is a meaningful relationship only between religiosity and emotionalaspects, in total, and organizational commitmentvariable, in total, but there was nosignificant relationship between other aspects of religious viewpoint and the dependent variable in total.
  Keywords: Organizational commitment, regression, religious viewpoint