فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مونا اسدی، محمدعلی شفیعا *، سعید یعقوبی صفحات 1-28
  در بلایای طبیعی، نیاز مبرم مصدومان به کالاهای ضروری اغلب خود منجر به تشدید بحران می شود؛ بنابراین مکان یابی انبارهای توزیع کالا و تاسیس این انبارها در مناطقی که امدادرسانی را تسریع بخشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، یک مدل مکان یابی-تخصیص تسهیلات بحران با هدف کاهش هزینه ها ارائه شده است؛ به طوری که این مدل تحت شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن تقاضای پویا تا 72 ساعت پس از آغاز بحران، انبارهای تاسیس شده را به نقاط آسیب طبق سناریوهای مختلف تخصیص می دهد. همچنین احتمال خرابی تسهیلات و مسیرها، به منظور افزایش قابلیت اطمینان، در مدل در نظر گرفته شده و انبارها در دو نوع مطمئن و نامطمئن و همچنین انبارهایی پشتیبان برای احداث فرض شده اند. مدل پیشنهادی بر روی مطالعه موردی زلزله در شهر تهران پیاده سازی شده است. سپس مسئله برای تعداد مختلف تسهیلات اجرا شده و تحلیل حساسیت و اعتبارسنجی صورت گرفته است. همچنین با بهره گیری از روش آرما تقاضای امداد برای سال 1398 پیش بینی و نتایج به دست آمده گزارش شده است. نتایج نشان می دهد مکان یابی انبارهای توزیع امداد و تخصیص مناطق براساس مدل پیشنهادی می تواند باعث بهبود امدادرسانی شده و به مدیران جهت مقابله با بحران کمک نماید.
  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان، زلزله تهران، مکان یابی، تخصیص، مدل آرما، تقاضای پویا
 • سارا سادات ترکستانی، سید محمد سیدحسینی *، احمد ماکویی، کامران شهانقی صفحات 29-56
  در یک شبکه حمل ونقل عمومی (هوایی–زمینی)، هدف اصلی انتقال مسافر از مبدا به مقصد و توجه به اهمیت خدمت رسانی است. در نظر گرفتن انواع مختلف وسیله حمل ونقل و به دنبال آن افزایش خدمت رسانی (تنوع خدمات)، یکی از مسائل مهم و اساسی در سیستم های مکان یابی هاب سلسله مراتبی است. همچنین بررسی اثر اختلال (عامدانه و غیرعامدانه)، تغییرات دامنه ارتباطات در شبکه توزیع، مکان یابی ها و تخصیص های مجدد و طراحی شبکه ای پایدار جهت پاسخ گویی با وجود اختلال، ازجمله مسائلی هستند که در حوزه مکان یابی هاب سلسله مراتبی کمتر موردتوجه قرار گرفته شده اند. در این پژوهش برای طراحی پایدار شبکه مکان یابی هاب سلسله مراتبی، با در نظر گرفتن حمل ونقل چندوجهی و محدودیت ظرفیت خدمات رسانی در دو سناریو عدم وجود اختلال و وجود اختلال، از یک مدل خطی استفاده شده و مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار بهینه سازی گمز و شبیه سازی مونت کارلو (نرم افزار متلب) حل شده است. از نتایج حاصل از سناریو عدم وجود اختلال برای به دست آوردن احتمال اختلال گره هاب های غیرمرکزی و مسیرهای هابی برای سناریو وجود اختلال استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل و روش حل پیشنهادی حتی با وجود اختلال، تغییرات مکان یابی گره هاب های غیرمرکزی و تخصیص های مجدد سطوح سلسله مراتب شبکه، می تواند پاسخ گوی تقاضاهای موجود باشد. افزایش ضریب تخفیف، افزایش بازه اختلال و همچنین افزایش تعداد گره هاب های غیرمرکزی در شبکه سبب افزایش هزینه کلی شبکه می شود. همچنین افزایش سطوح خدمت رسانی، توجه به انواع مسیرها و وسیله های حمل ونقل می تواند قدرت تصمیم گیری در شبکه را گسترش دهد.
  کلیدواژگان: مکان یابی هاب سلسله مراتبی، حمل ونقل چند وجهی، اختلال، شبیه سازی مونت کارلو
 • مهسا جهانگرد، فروغ معین مقدس * صفحات 57-83
  مسئله مکان یابی تسهیلات یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث در حوزه مسائل تصمیم گیری است. کاهش هزینه ها همواره یکی از اصلی ترین اهداف این مسائل بوده است. در سال های اخیر با افزایش نگرانی های زیست محیطی، توجه به انتشار گازهای مضر و آلودگی های ناشی از آن ها به عنوان یکی دیگر از معیارهای تاثیرگذار در امر مکان یابی تسهیلات و نیز تخصیص مشتریان به آن ها درآمده است. در این مقاله، مسئله دو هدفه مکان یابی تسهیلات ظرفیت دار چند منبعی و چند محصولی با توجه همزمان به هزینه های مالی و میزان انتشار گاز موردبررسی قرار گرفته است. ابتدا، مدل ریاضی مسئله ارائه و سپس برای حل مسئله از روش تجزیه وتحلیل پایدار به کمک شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. با به کارگیری این روش می توان میزان پایداری جواب های بهینه پارتو به منظور تصمیم گیری بهتر برای تاسیس انبارها و تخصیص مشتریان به آن ها را تعیین نمود. درنهایت، نتایج محاسباتی ارائه و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: مسئله مکان یابی تسهیلات، لجستیک سبز، بهینه سازی چند هدفه، تجزیه وتحلیل پایداری، چند محصولی، چند منبعی
 • سعید جهانیان، مهدی محمودصالحی *، مهشید حسینی صفحات 85-111
  درک سودآوری مشتری و حفظ مشتریان سودآور، هسته اصلی فعالیت های مدیریت ارتباط با مشتری و بخش مهمی از رشد یک کسب و کار موفق است؛ بنابراین، هدف از انجام این تحقیق ارائه چارچوبی برای اندازه گیری سودآوری مشتریان، بخش بندی آن ها بر مبنای ارزشی که برای سازمان دارند و رتبه بندی آن ها بر اساس اولویت های حفظ مشتری در سازمان است.
  بدین منظور از تحلیل سودآوری مشتری بر مبنای هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا برای محاسبه سودآوری مشتریان و از الگوریتم k-Means برای خوشه بندی مشتریان بر اساس RFM اصلاح شده استفاده شد. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی است که در یکی از مجموعه رستوران های برگر زغالی (شعبه ظفر) از ابتدای آذرماه 1393 تا پایان اردیبهشت ماه 1394 انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نگاشت خوشه های مشتریان به منظور درک بهتر رفتار مشتریان و رتبه بندی آن ها، در چهار طبقه مفهومی دسته بندی شد. خوشه های مشتریان براساس عناوین «وفادار امروز»، «مشتریان رقبا»، «وفادار فردا» و «آماده پذیرش پیشنهاد رقبا» نگاشته و برچسب گذاری شد.
  کلیدواژگان: حفظ مشتری، تحلیل سودآوری مشتری، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا، مدل RFM، الگوریتم k، Means
 • احسان خاکبازان، سید کمال چهارسوقی *، فریماه مخاطب رفیعی صفحات 113-136
  توجه به یکپارچگی تصمیمات مالی و فیزیکی برای رسیدن به رشد پایدار ارزش، امری حیاتی است. دراین بین مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر ارزش، با در نظر گرفتن عواملی مانند مدیریت سرمایه در گردش، دارایی ها و بدهی ها، تلاش دارد به این مهم دست یابد. تصمیمات مرتبط با مدیریت دارایی ها و بدهی ها و نیز نحوه و میزان تامین مالی، همواره یکی از مهم ترین تصمیماتی است که هر بنگاه اقتصادی با آن مواجه است. چنین تصمیماتی تحت تاثیر برخی نسبت های مهم مالی قرار دارند که تاکنون در مدل های بهینه سازی زنجیره تامین به آن ها توجه نشده است. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط به منظور یکپارچه سازی تصمیمات مالی و فیزیکی در یک زنجیره تامین چند سطحی، چند دوره ای و چندمحصولی با هدف بیشینه نمودن ارزش افزوده اقتصادی، به عنوان یکی از پرکاربردترین معیارهای سنجش ارزش، ارائه شده است. یکی از مهم ترین وجوه متمایزکننده این مقاله، تامین مالی از طریق استقراض کوتاه مدت مشروط بر رعایت نسبت های مهم مالی است. در ضمن، عواملی چون پیش خرید و پیش فروش در کنار خریدوفروش مدت دار و توجه به ارزش زمانی پول از دیگر عناصر متمایزکننده این مقاله هستند. در قسمت نتایج، پس از ارائه مسائلی با ابعاد مختلف و تائید اعتبار و کارایی مدل پیشنهادی، به بررسی اثرات تغییرات نرخ نسبت های مالی و وجود شرایط خریدوفروش نقدی و مدت دار بر روی ارزش زنجیره پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین مبتنی بر ارزش، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی، پیش خرید و پیش فروش، خریدوفروش مدت دار
 • فرشته خلج، عین الله پاشا *، رضا توکلی مقدم، مهران خلج صفحات 137-157
  تابع تشخیص یا تابع جرم احتمال، نقش مهمی را در نظریه دمپستر شافر ایفا می کند. بر اساس این تابع، می توان اندازه های باور و امکان را برای بیان اطلاعات ناسازگار، متناقض، ناکافی و نامطمئن به دست آورد. معمولا این اندازه ها توسط چندین کارشناس ارائه شده و قابل اندازه گیری با مقادیر دقیق احتمالی نیستند. در این مقاله، روش تصمیم گیری جدیدی برای حل مسائل چندمعیاره، بر اساس تابع تشخیص و اندازه های باور، پیشنهاد شده است. سه عنصر اصلی در نظر گرفته شده در تابع تشخیص شامل 1- درجه یا اندازه باور از درستی، 2- اندازه عدم باور از نادرستی گزینه و 3- میزان یا درجه عدم قطعیت باور درباره گزینه موردنظر در مجموعه کل گزینه ها است. در روش پیشنهادی، فاصله بین اندازه های باور توسط کارشناسان متعدد بیان شده و فاصله آن تا حالت ایده آل، با استفاده از عملگرهای بیشینه و کمینه محاسبه می شود. از فاصله به دست آمده می توان به عنوان اندازه بهینه بین هر گزینه و گزینه ایده آل به منظور رتبه بندی و انتخاب مطلوب ترین گزینه استفاده کرد. در این روش، وزن معیارها و وزن سه عنصر تعریف شده تابع تشخیص در فرآیند تصمیم گیری موردتوجه قرار می گیرد. در انتها نیز دو مثال کاربردی برای روش پیشنهادی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: نظریه دمپستر شافر، توابع باور، تصمیم گیری چندمعیاره
 • نادیا رسولی، فاطمه مرندی، نسیم نهاوندی * صفحات 159-185
  کمینه کردن هزینه و دستیابی به بیشینه سطح کیفیت محصول، ازجمله عوامل کلیدی در موفقیت زنجیره تامین است. شبکه زنجیره تامین با چهار سطح (چند تامین کننده، چند مونتاژگر میانی، یک مونتاژگر نهایی و یک خرده فروش) و با تولید تک محصولی متشکل از 4 جزء در نظر گرفته شده است. در این تحقیق علاوه بر انتخاب تامین کننده که در اکثر مقالات انجام شده، انتخاب مونتاژگر و انبار جهت ذخیره سازی محصولات نهایی نیز انجام می گیرد. با توجه به اینکه مونتاژ محصولاتی مثل خودرو، تراکتور و... در چند مرحله انجام می گیرد، لذا در این تحقیق مونتاژگران به دو گروه مونتاژگران میانی و نهایی تقسیم شده است. هر جزء از محصول، توسط مونتاژگران میانی مونتاژ شده و برای مونتاژ نهایی به مونتاژگر نهایی ارسال می شود. در این مقاله رویکرد تلفیقی برای انتخاب مونتاژگران میانی بر مبنای تصمیم گیری چندشاخصه با روش تاپسیس و انتخاب تامین کنندگان بر مبنای تصمیم گیری چندهدفه با دو هدف کمینه سازی هزینه و بیشینه سازی کیفیت و با روش چبیشف آرمانی ارائه شده است. معیارهای در نظر گرفته شده برای مونتاژگران میانی شامل هزینه، کیفیت، زمان ارسال و وارانتی است که وزن این معیارها با روش آنتروپی تعیین می شود. کارایی رویکرد پیشنهادی با مثال عددی بررسی شده و جواب ها در حالت تک هدفه و دو هدفه مقایسه شده اند.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، انتخاب مونتاژگر، تصمیم گیری چند شاخصه، تصمیم گیری چندهدفه
 • زینب رضایی، عادل آذر *، عباس مقبل باعرض، محمود دهقان نیری صفحات 187-215
  در عصر حاضر، محیط پیش روی سازمان ها محیطی پیچیده، آشفته و همراه با عدم اطمینان است. ساختار سازمانی متناسب یکی از عوامل اساسی جهت دستیابی سازمان به اهدافش و رویارویی با چالش های محیطی محسوب می شود. مدل های طراحی ساختار باید به گونه ای باشد که انواع پیچیدگی های پیش روی سازمان مانند پیچیدگی موجود در محیط و پیچیدگی روابط بین ذی نفعان را درک کند. مدل سیستم های مانا (VSM) رویکردی برای عارضه یابی و طراحی ساختار سازمانی است که ریشه در سایبرنتیک سازمانی دارد. این رویکرد، مدلی انتزاعی یا طرحی کلی و عام برای کمک به طراحی ساختار سازمانی به شمار می رود. اساس این مدل آن است که وجود زیرسیستم های مشخصی در سازمان و روابط بین آن ها می تواند منجر به مانایی سازمان در محیط پیچیده شود. در پژوهش حاضر، از روش شناسی سه مرحله ای این مدل که شامل مراحل شناسایی سیستم، عارضه یابی سیستم و کنترل جریان های اطلاعاتی، کانال های ارتباطی و خطاهای پرتکرار است، به منظور عارضه یابی ساختار سازمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده شده است. به کارگیری روش شناسی فوق نشان داد که در سازمان موردمطالعه، مجموعه ای از زیرسیستم ها، جریان های اطلاعات و همچنین کانال های ارتباطی برای دستیابی به مانایی نواقصی دارند که رفع این کمبودها سازمان را جهت حرکت به سمت مانایی توانمندتر خواهد کرد.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، سایبرنتیک سازمانی، مدل سیستم های مانا (VSM)
 • محمدرضا صادقی مقدم *، ایمن قاسمیان صاحبی صفحات 217-242
  ایران جزو کشورهایی به شمار می رود که نرخ وقوع فجایع طبیعی به ویژه زلزله در آن بسیار بالا بوده و ازاین رو، مدیریت زنجیره تامین بشردوستانه قبل، حین و بعد از حادثه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از اجزای این زنجیره، مراکز فوریت های پزشکی هستند. مراکز فوریت های پزشکی با رسیدگی به موقع به بیماران باعث کاهش مرگ ومیر و زیان های جبران ناپذیر ناشی از جراحات و صدمات حوادث می شوند. بنابراین، محل استقرار این مراکز نقش اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد و جانمایی این مراکز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه جانمایی صحیح مراکز فوریت های پزشکی با هدف حداکثر کردن پوشش تقاضا و کاهش زمان امداد و نجات در یک زنجیره تامین بشردوستانه می باشد. به منظور پاسخ به مسئله بهبود کیفیت پاسخگویی به تقاضا در مراکز فوریت های پزشکی یک مدل ریاضی ارائه شد که با درنظرگرفتن برخی شرایط برای مسئله، اقدام به یافتن بهینه ترین تعداد مکان ها برای بهبود کیفیت پاسخ گویی نموده است. برای حل این مسئله، یک الگوریتم ابتکاری که در آن از دو الگوریتم فرا ابتکاری استفاده شده است، ارائه شد. سپس تعداد 16 سناریو با استفاده از الگوریتم ارائه شده حل شد که با توجه به دقت پاسخ های به دست آمده و سرعت بالای همگرایی الگوریتم پیشنهادی می توان از آن در شبکه های بزرگ و پیچیده ای که در آن ها رسیدن به جواب دقیق در زمان معقول امکان پذیر نیست، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین بشردوستانه، جانمایی، مراکز فوریت پزشکی، شبیه سازی تبرید
 • میترا فهیمی *، محمدرضا مهرگان، محمد ابویی اردکان صفحات 243-265
  تحقیق در عملیات و معماری/معماری سازی سیستم دو حوزه برای مواجهه با پیچیدگی هستند. هر دوی آن ها به صورت گسترده در رشته های گوناگون مورداستفاده قرارگرفته اند؛ هرچند معماری/معماری سازی نسبت به تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می شود. بررسی ها بر روی تحقیقات پیشین معماری/معماری سازی سیستم نشان دهنده نبود فرآیند ایجاد معماری است. در این مطالعه می خواهیم با مقایسه بنیان های فلسفی هر دو حوزه در سطح روش شناختی، مفید بودن رویکردهای تحقیق در عملیات را به منظور ایجاد نظریه برای معماری/معماری سازی سیستم نشان دهیم. بر این اساس با استفاده از منطق حملی، رویکردهای تحقیق در عملیات -تحقیق در عملیات سخت، تحقیق در عملیات نرم و تحقیق در عملیات انتقادی- به جز تحقیق در عملیات پست مدرن می توانند ابزار مفیدی برای معماری/معماری سازی سیستم باشند. بنابراین در اولین گام، گزاره های حملی معماری/معماری سازی سیستم و پارادایم های تحقیق در عملیات استخراج شد و سپس بر اساس منطق حملی با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین برای استانداردسازی در نگارش، از زبان برنامه نویسی LISP استفاده شد. درنهایت، خلاصه نتایج در قالب سلسله مراتب مفهومی معماری سازی و تحقیق در عملیات و با اقتباس از سلسله مراتب مفهومی ارائه شده توسط پاول تاگارد ارائه شد. این سلسله مراتب مفهومی، بازنمایی از رابطه میان رویکردهای تحقیق در عملیات و معماری سازی سیستم است.
  کلیدواژگان: پارادایم های تحقیق در عملیات، سلسله مراتب مفهومی، معماری، معماری سازی سیستم، منطق حملی
 • علی محمدی، مجتبی خلیفه *، مسلم علی محمدلو، عباس عباسی، محمود اقتصادی فرد صفحات 267-297
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره تامین چهار سطحی با در نظر گرفتن تفکر سیستمی و کل گرا، در راستای پوشش دادن سه بخش است. بخش اول، در سطوح تصمیم‏گیری تاکتیکی و رابردی، ملاحظات مالی را در کنار ملاحظات عملیاتی –برخلاف اندک مطالعات گذشته- در نظر گرفته و در قالب مدل‏سازی ریاضی، ابعاد مالی و عملیاتی را یکپارچه ساخته است. بخش دوم، مدل ریاضی را با رویکردی جدید و بر اساس ارزش شرکت بهینه کرده و این رویکرد را با رویکردهای سنتی که صرفا به دنبال حداقل کردن زیان یا حداکثر کردن سود هستند، مقایسه و ارزیابی نموده است. در بخش سوم، دو هدف ارزش شرکت و تغییرات حقوق صاحبان سهام به طور همزمان مدنظر قرار گرفته و با به کارگیری برنامه‏ریزی فازی-آرمانی بین دو هدف مصالحه بر قرار شده است. همچنین با توجه به اهمیت نوسانات قیمت و تقاضا در زنجیره تامین، تحلیل حساسیت روی آن ها انجام و تغییراتشان بر توابع هدف و ضریب مصالحه به طور همزمان نشان داده شده است. این مطالعه جهت مدل‏سازی ریاضی و حل مدل از نرم‏افزار GAMS 24 و حل‏کننده CPLEX استفاده کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از اهمیت نقش رویکرد مالی و ادغام رویکرد عملیاتی و مالی در راستای اهداف زنجیره تامین و کسب مزیت رقابتی پایدار، ارائه تحلیل مناسب از نقایص دیدگاه های سنتی (که فارغ از نگاه مالی، رویکرد کل‏گرا و یکپارچه به زنجیره تامین بوده است) و ارائه مصالحه مناسب میان اهداف چندگانه است.
  کلیدواژگان: سیستم زنجیره تامین چند سطحی، مدل سازی ریاضی، رویکرد عملیاتی، رویکرد مالی، برنامه ریزی آرمانی فازی
 • محمد ولی پور *، فاطمه کیانی فر، امین دولتی صفحات 299-323
  اجرای سیستم ERP در سازمان ها مستلزم به کارگیری سرمایه مالی، انسانی و دانشی فراوان است؛ ازاین رو، تحلیل معیارها و عوامل اثربخش در انتخاب این سیستم بسیار حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین روابط ساختاری میان عوامل مذکور در شرکت های فعال در صنعت خودرو است. داده های این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان با حداقل 10 سال سابقه مدیریت و مشاوره در حوزه آی. تی. و پیاده سازی سیستم ها گردآوری شد. با استفاده از روش DANP، روابط درونی میان معیارها و همچنین اهمیت بحرانی هر یک از آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه، برای ساختاردهی معیارها و ارائه مدل سیستماتیک به تصمیم گیرندگان، از روش ISM استفاده شده است. نتایج این پژوهش شناخت دقیق تری از معیارهای کلیدی گزینش سیستم مناسب منابع سازمان فراهم می سازد که این شناخت می تواند فرآیند اجرا و کنترل این سیستم را برای مدیران صنعت خودروسازی هموار نماید.
  کلیدواژگان: سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، صنعت خودروسازی، مدل سازی ساختاری تفسیری، DANP
|
 • Mona Asadi, Mohammad Ali Shafia *, Saeed Yaghoubi Pages 1-28
  Needs of affected people for relief commodities in the natural disasters often make crisis worse. Therefore location of distribution of depots and setup these depots wherever accelerate fast distribution have a special importance. In this paper a location-allocation model of distribution facilities with the objective of minimizing the costs has been proposed. So that this model under uncertainty allocates the established depots to affected areas under different scenarios considering dynamic demand in which over the first 72 hours after the beginning of the crisis. Also two kinds of reliable and unreliable depots and backup depots with the possibility of damage to facilities and routs has been considered to increase the reliability. The proposed model has been applied on a case study the earthquake in Tehran city. Then we have solved the problem for a different number of facilities and performed a sensitivity analysis and validation process. Also the demand for relief has been forecasted for the year 1398 with the ARMA method and the results have been reported. Computational results show that location of distribution depots and allocation of the areas according to the proposed modelcan improve the aid and help managers to manage the crisis.
  Keywords: Reliability, Earthquake of Tehran, location, allocation, ARMA model, Dynamic demand
 • Sara Sadat Torkestani, Seyed Mohammad Seyedhosseini *, Ahmad Makui, Kamran Shahanaghi Pages 29-56
  Passenger transferring between origins to destinations, regarding the matter of the variety of services are the main goal in a public transportation (air and ground systems). So, considering the different types of vehicles and increasing different levels of services are the essential issues in hierarchical hub location problems. As well as the effect of disruption (Deliberately and unintentionally), changing the scope of the connectivity in a distribution systems, locations, re–allocations and designing the sustainable network in the presence of disruption are the problems which are less reviewed in a hierarchical hub location field. In this paper a linear model used for designing a sustainable capacitated hierarchical hub location problems considering multi modes of transportation based on two scenarios, with or without any disruption. This model has been solved with GAMS 23.4.3 optimization software and Monte Carlo simulation method (MATLAB R2016a). Based on the results of the network without any disruption, the disruption probability obtained to be used in a network under disruption. The results show that, the model and the proposed solution method, can satisfy the demands in the presence of disruption, changing the location of non–central hub nodes and the re–allocation in each levels of hierarchy. Increasing the discount factors, disruptions and the number of non-central hub nodes increases the total costs of the hierarchical hub network. Also increasing the levels of services, considering the different paths and vehicles can expand the decision making ability in a network.
  Keywords: Hierarchical Hub Location, Multi–Modes Transportation, Disruption, Monte Carlo Simulation
 • Mahsa Jahangard, Foroogh Moeen Moghadas * Pages 57-83
  Facility location problem is one of the most important and useful topics in the field of decision-making. Cost reduction is always one of the main criteria in these problems. Since environmental concerns increment in recent years, harmful gas emissions and environmental pollution is regarded as other affective criteria in locating of facilities and also allocating them to customers. In this paper, a capacitated bi-objective facility location problem with multi-source and multi-product is studied. In this problem, financial costs and gas emissions are considered simultaneously. First the mathematical model is presented, and then a robustness analysis using Mont Carlo simulation method is applied for solving it. Through using this method it is possible to determine stability level of Pareto optimal solutions to make better decisions for establishing facilities and allocating customers to them. Finally, the computational results are presented.
  Keywords: Facility location problem, Green logistics, multi, objective optimization, Robustness analysis, multi, product, multi, resource
 • Saeed Jahanyan, Mahdi Mahmoudsalehi *, Mahshid Hosseini Pages 85-111
  The quantification of customer profitability and the retaining the profitable customers are the core of the customer relationship management activities and a critical part of growing a successful business. This research aims to provide a framework for measuring and evaluating customer profitability, categorizing them based on their value to the business and ranking them according to priorities of customer retention in the business. We implement a customer profitability analysis using time driven activity-based costing and the k-Means algorithm for clustering customers based on the modified RFM method. Finally, in order to quantify the customer behavior and ranking them, we map customer clusters into four conceptual categories. This research is a case study of the Charcoal Burger Restaurant Franchise in the Zafar Street Branch from Early December 2014 until the end of May 2015. Customer’s clusters include of today's loyal customers, customers of competitors, loyal for tomorrow and ready to offer competitors.
  Keywords: Customer Retention, Customer Profitability Analysis, Time, Driven Activity Based Costing, RFM Model, k, Means Algorithm
 • Ehsan Khakbazan, S. Kamal Chaharsoghi *, Farimah Mokhatab Rafiei Pages 113-136
  Sustainable growth of share value of a company, regardless of financial flow and integration of financial decisions with other physical decisions, is not reachable. Value based supply chain management, attempts to make it possible through managing working capital, assets and debts. Decisions regarding assets management and financing has always been though decisions every company face. Such decisions, are affected by financial ratios which has not been considered in any optimization models. In this paper a mixed integer programming is presented to integrate financial and physical decisions in a multi echelon, multi period and multi commodity supply chain in order to maximize economic value added, as a most prevalent value metric. Financing through short term borrowing considering fulfillment of financial ratios as well as option of credit buy and sell along with pre sell and pre buy are the most important contributions. Problems with different sizes are solved in order to approve effectiveness of the proposed model. The effect of financial ratios variation and various buy and sell options on supply chain value are analyzed afterward.
  Keywords: Value based supply chain, Economic value added, Financial ratios, Pre, buy, pre, sell, Credit buy, sell
 • Fereshteh Khalaj, Einollah Pasha *, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Mehran Khalaj Pages 137-157
  Basic probability assignment or mass function is an important tool in Dempster-Shafer theory. Based on this function, belief and plausibility functions are used to present insufficient, inconsistencies or conflict information. Generally, the information source is based on expert’s opinions when the deterministic probability of any proposition may not be obtained. In this paper, a new method for solving multi-criteria decision-making is proposed based on belief functions. Three main elements are considered in the definition of the belief functions are: (1) the degree of the true belief or belief function, (2) the degree of the false belief or non-belief function (3) the degree of uncertainty for each alternative among alternatives. In the proposed method, the amount of different distance between an alternative and the ideal alternative can be measured based on the minimum and maximum operators. It may help to utilize the belief measure between the ideal alternative and each alternative to rank the alternatives with respect to measure the value and then select the desirable one. Furthermore, in the proposed method, the weighted criteria and weighted belief function are considered in the decision-making process. Finally, two illustrative examples are given to demonstrate its application effectiveness.
  Keywords: Dempster Shafer theory, belief function, multi, criteria decision, making
 • Nadia Rasouli, Fatemeh Marandi, Nasim Nahavandi * Pages 159-185
  Minimization of costs and maximization of product quality are key factors for success in a supply chain network (SCN).The SCN is considered four echelons: suppliers, middle assemblers, final assembler and retailers that supply a single type product consists of four components. In this paper in addition to the supplier selection, the assemblers and warehouses are selected. The assembly process of the products such as automobile, tractor, consist of multiple stage, therefore in this paper, the assemblers are divided in two groups: multiple middle assemblers (which assemble the component of the product), a final assembler (assembles the final product). In this paper an integrated approach for middle assemblers selection based on multi attribute decision making (MADM) and suppliers selection based on multi objective decision making (MODM) is proposed. First the weight of the attributes (cost, quality, delivered time and warranty) is determined by ENTROPY method and then the middle assemblers are selected by TOPSIS method. The model consists of two
  Objectives
  minimization of costs and maximization of quality which is solved by CHEBYSHEV goal programming to select suppliers. Application of proposed method is shown by numerical example and optimal solutions have been compared considering one objective and two objectives.
  Keywords: supplier selection, assembler selection, multi attribute decision making, multi objective decision making
 • Zeinab Rezaee, Adel Azar *, Abbas Moghbel, Mahmoud Dehghan Nayeri Pages 187-215
  Nowadays, organizations are encountered to increasing complexity and uncertainty in their internal and external environment. A well-designed organizational structure is a cornerstone of achieving an organization’s goals while suiting the environmental challenges. Design models for organization structure must be in a way to consider the inherent complexity of the environment as well as the complexity of stakeholders’ relationships. Viable System Model (VSM) which is rooted in Organizational Cybernetics, is capable of considering the external and internal complexities of organizations. This approach is an outline for diagnosing and designing organizational structure. The fundamental idea of VSM is the existence of specific systems, and their relations in an organization. These can lead the organization toward viability and survivability. This study employed VSM for diagnosing the organizational structure of Iranian Construction Engineering Organization based on three steps methodology which includes system identification, system diagnosis, and checking information flows, communication channels and frequent faults. Applying proposed methodology shown that, a set of systems, information flows, and communication channels have deficiencies in the organization, which needs to be amended in order to achieve viability and the ability to cope with the challenges.
  Keywords: Organizational Structure, Organizational Cybernetics, Viable System Model
 • Mahamadreza Sadeghi Moghadam *, Iman Ghasemian Sahebi Pages 217-242
  In Iran the rate of natural disasters, especially the earthquake, is very high, hence the humanitarian supply chain management before, during and after the disaster occurrence is very important. In other hand emergency medical centers are main part of this chain. Emergency medical centers with timely treatment of injuries reduced the irreversible damage of disaster. Therefore, the location of these centers has a major role in reducing the response time to affected people and the locating of these centers is very important. The main objective of this study is to determine the location of emergency medical centers in order to maximize the demand coverage and reduce the rescue time in a humanitarian supply chain. In order to solve the emergency medical centers location problem a mathematical model was presented, considering some conditions for the problem and sought to find the optimal locations for the establishment of these centers. To solve this problem, an innovative algorithm was presented in which two meta-heuristic algorithms were used. Then, 16 scenarios were solved by using the proposed algorithm. Due to the accuracy of the obtained responses and the high speed of the convergence of the proposed algorithm, it can be used in large and complex problems that cannot reach the exact answer in a reasonable time.
  Keywords: Humanitarian supply chain, Locating, Emergency Medical Centers, Simulated Annealing Algorithm
 • Mitra Fahimi *, Mohammad Reza Mehregan, Mohammad Abooyee Ardakan Pages 243-265
  Operation research and system architecture/architecting are two fields to tackle complexity. Both of them are widely used in various discipline. However, architecture/architecting is most dominant than OR to tackle complex problems. Survey on system architecture/architecting literature, show the lack of process of creating architecture. In this paper we want to compare fundamental philosophy of both in methodology level to show usefulness of Operation research approaches to create theory for system architecting/architecture. According to this, using categorical logic, different Operation research approaches- Hard Operation research, soft Operation research and critical Operation research - except Postmodern Operation research can be useful tools to system architecture/architecting. So in first step categorical propositions of system architecture/architecting and Operation research paradigms was extracted and then based on categorical logic they were compared. In addition, LISP programming language was used to standardize the writing. Finally, a summary of the results was presented in the form of a conceptual hierarchies of architecting and Operation research adapted from the conceptual hierarchies introduced by Paul Thagard. This conceptual hierarchies is representation of the relation between Operation research approaches and system architecting.
  Keywords: categorical logic, conceptual hierarchies, Operations research paradigms, system architecture, architecting
 • Ali Mohammadi, Mojtaba Khalifeh *, Moslem Alimohammadlou, Abbas Abbasi, Mahmoud Eghtesadifard Pages 267-297
  Designing supply chain network system is one of the basic issues in supply chain management. In supply chain, financial flows exist like physical flows. The purpose of this study is to design a four level supply chain network considering holistic and systems thinking, which was conducted in three stages. The first stage, deals with tactical and strategic level of decision making –unlike previous studies- has considered both financial and operational considerations and has integrated the financial and operational dimensions by mathematical modeling. In the second stage, the mathematical model was optimized according to the company’s value and besides that, this new approach has been evaluated and compared with traditional approaches that only focus on minimizing the loss or maximizing the profit. In the third stage the value of the company and change in its equity, as two objectives of the companies are optimized simultaneously and compromised using fuzzy goal programming. Sensitivity analysis on main parameters was conducted. GAMS and CPLEX solver were used as software for mathematical modeling. Results indicated on the importance role of financial approach and integration of financial and operational approach in chain purposes and obtaining sustainable competitive advantage. In addition, results clearly revealed the deficiencies of traditional approaches that disregard financial view and holistic and integrated approach to the supply chain.
  Keywords: Multi Echelon Supply Chain System, Mathematical Modeling, Operational Approach, Financial Approach, Fuzzy Goal Programming
 • Mohammad Valipour Khatir *, Fatemeh Kianifar, Amin Dowlati Pages 299-323
  The implementation of ERP systems in organizations involves the use of financial, human and knowledgeable capital;therefore, it is very important to analyze the effective criteria and factors in choosing this system.The purpose of this study is to explain the structural relationships between the mentioned factors in active companies in automotive industry.The data for this research was collected with a survey of experts with at least 10 years of experience in consulting and management in the field of information systems and implementation of systems.Using the DANP method, the internal relations between the criteria and the critical importance of each of them were analyzed. In the following, the ISM method was used to structure the criteria and present a systematic model for decision makers.The results of this research provide a more accurate understanding of the key criteria for choosing the appropriate ERP system. So this recognition can pave the way for the implementation and control of the system for automotive executives.
  Keywords: Enterprise resource planning system, Automotive industry, Interpretive Structural Modeling, DANP