فهرست مطالب

 • پیاپی 161 (خرداد 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/27
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مهدی رسولی، یاسر جعفری خطایلو، جواد اشرفی هلان صفحات 1-11
  سابقه و هدف
  تخریب سلول های بتای تولید کننده انسولین به واسطه سلول های T باعث ایجاد دیابت نوع یک (T1D) می شود. از آن جایی که کاربنوکسولون دارای اثرات محافظت سلولی و ضد التهابی است و نشان داده شده که قادر به سرکوب سلول های TH17 موثر در پاتوژنز T1D می باشد، لذا در این مطالعه اثر کاربنوکسولون در بیماری T1D در موش های C57BL/6 بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش نر خالص C57BL/6 به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم کرده و در 3 گروه از موش ها با استرپتوزوتوسین دیابت القا شد. یک گروه کنترل مثبت و دو گروه دریافت کننده mg/kg/day 50 کاربنوکسولون، به طوری که در یک گروه 7 دز و در دیگری 5 دز دارو به صورت داخل صفاقی تزریق شد و سپس 7 و 14 روز پس از القای بیماری به بررسی میزان قند خون ناشتا (FBS)، سایتوکین های پیش التهابی IL-1β، IL-6 و TNF-α و تغییرات پاتولوژیک پانکراس در طی سیر بیماری پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که کاربنوکسولون باعث افزایش میزان IL-1β، IL-6، TNF-α و FBS شده و نفوذ سلول های التهابی به جزایر پانکراس را افزایش می دهد که معنی دار بود (05/0< p).
  استنتاج: به نظر می رسد که کاربنوکسولون با افزایش میزان سایتوکاین های پیش التهابی باعث شکستن تعادل Th17/Treg شده، تعداد سلول های Th17 افزایش یافته در نتیجه باعث ایجاد اثرات سمی روی سلول های بتای پانکراس شده و بر شدت بیماری افزوده است.
  کلیدواژگان: دیابت نوع یک، کاربنوکسولون، سایتوکاین های پیش التهابی، هیستوپاتولوژی پانکراس
 • مریم طاهری، خدیجه جامی الاحمدی، فاطمه کلالی نیا صفحات 12-23
  سابقه و هدف
  بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی از مهم ترین دلایل ناکارآمد بودن رژیم های شیمی درمانی است. گانکیرین از معدود پروتئین های انکوژنی است که به عنوان تنظیم کننده منفی مسیرهای مهم سرکوبگر تومور نقش مهمی را در پیشبرد روند سرطانی شدن سلول ها ایفا می نماید. در این مطالعه، در یک غربالگری اولیه به مقایسه میزان بیان پایه گانکیرین در سلول های مقاوم به داروی سرطان تخمدان و معده انسانی با سلول های والد حساس به دارو، پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، میزان بیان انکوپروتئین گانکیرین در سطح mRNA و پروتئین در رده های سلولی مقاوم به دارو با بیان آن در رده های سلولی والد حساس به دارو به ترتیب با استفاده از تکنیک های Real Time RT-PCR و Western Blotting مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان دهنده کاهش معنی دار بیان گانکیرین در سلول های سرطان تخمدان مقاوم به دارو (A2780/RCIS بیان کننده ترانسپورترهای مقاومت داروییMRP2 ) (00/0p=) در مقابل رده سلولی والد حساس به دارو در سطح mRNA بود (240/0p=). هم چنین بیان گانکیرین در رده های سلول سرطان معده مقاوم (EPG85-257/RDB بیان کننده ترانسپورترهای مقاومت دارویی MDR 1) در سطح mRNA و پروتئین کم تر از سلول والد حساس به داروی آن بود.
  استنتاج: در مجموع نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معکوس بین میزان بیان گانکیرین با بروز فنوتیپ مقاومت دارویی از طریق افزایش بیان پمپ های ترانسپورتر دارویی بود. لذا، این فرضیه پیشنهاد می شود که افزیش بیان ترانسپورترهای دارویی می تواند مهارکننده خواص مهاجم تومورزا در سلول های سرطانی باشد.
  کلیدواژگان: گانکیرین، مقاومت چند دارویی، سرطان تخمدان، سرطان معده
 • خدیجه بازویی، محبوبه نصیری، هاجر کامفیروزی صفحات 24-32
  سابقه و هدف
  رونوشت غیرکدکننده طویل Lnc-Ang362 نقش اساسی در بیان miR-221 و miR-222 ایفا می کند. ناک داون Lnc-Ang362 منجر به کاهش بیان این دو میکرو RNA و همچنین کاهش تکثیر سلول های ماهیچه صاف عروق، در پاسخ به آسیب عروقی می شود. در این مطالعه برای اولین بار ارتباط احتمالی بین پلی مورفیسم rs7887062A/G، Lnc-Ang362 با خطر بروز بیماری عروق کرونر آترواسکلروتیک در بیماران با ریسک پایین مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 299 نفر شامل 150 بیمار مبتلا به اختلال عروق کرونر آترواسکلروتیک و 149 فرد سالم به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین ژنوتیپ مارکر پلی مورفیسم A/G rs7887062 با روش PCR-RFLP انجام گرفت و نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS 19 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری در جهت کاهش خطر بروز بیماری عروق کرونر بین ژنوتیپ هتروزیگوت AG و ژنوتیپ های حامل آلل G (GG+AG) مشاهده گردید. آلل G ریسک بروز بیماری را کاهش می دهد (004/0 = p،7/0-15/0 :CI 95 درصد، 32/0 :OR). در تقسیم بندی جمعیت براساس جنسیت، کاهش ریسک بروز بیماری درحضور ژنوتیپ هتروزیگوت و ژنوتیپ های حامل آلل G در جمعیت زنان و مردان مشاهده شد.
  استنتاج: واریانت رونوشت Lnc-Ang362 احتمالا می تواند به عنوان مارکر مولکولی برای غربال گری افراد کم خطر مستعد بروز بیماری های عروق کرونر آترواسکلروتیک در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: Lnc-Ang362، بیماری های عروق کرونر، پلی مورفیسم
 • مجید انوشیروانی، مهدی بخشایی، یگانه تیموری، محمدرضا مهری صفحات 33-44
  سابقه و هدف
  رینوسینوزیت مزمن به عنوان یک بیماری شایع، دارای علائم بالینی متعددی می باشد. در دهه های اخیر به منظور تعیین کرایتریای تشخیصی آن، صرفا چند علامت بالینی اصلی مد نظر قرار گرفته اند و عملا بقیه علائم نادیده گرفته شده اند. از آن جایی که بر اساس مطالعات تطبیقی، CRS قابل تناظر با بیماری نزله و زکام در مکتب طب ایرانی می باشد، پژوهش حاضر با مروری بر برخی علائم و پیامدهای این بیماری در دو مکتب طب کلاسیک و ایرانی، قصد دارد تا چشم انداز تشخیصی فراگیرتری از آن پیشنهاد نماید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کتابخانه ای با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پزشکی و مراجعه به کتب مرجع طب ایرانی، کلید واژه های انگلیسی، عربی و فارسی مربوط به سینوزیت مزمن و نزله و زکام بدون محدودیت زمانی مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده با یکدیگر مقایسه شدند و مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بررسی متون و مقالات موجود درباره بیماری رینوسینوزیت مزمن، نشان داد که طیف وسیعی از علائم و پیامدها در این بیماری قابل مشاهده است. پیچیدگی چهره بالینی رینوسینوزیت مزمن در برابر درک خطی رایج از آن، موجب شده است که طراحی یک چارچوب نهایی برای تعریف و توصیف سمیولوژیک آن دشوار گردد.
  استنتاج تقلیل علائم و پیامدهای رینوسینوزیت مزمن به نشانه های عضوی (بینی سینوسی)، باعث نادیده گرفتن طیف وسیعی از بیمارانی می شود که با وجود علائم خارج عضوی، علائم عضوی آن ها بارز نیست و همین امر موجب لغزش تشخیصی و مغفول ماندن برخی بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن می گردد. بنابراین ما رویکرد جامع تری برای تشخیص رینوسینوزیت مزمن از طریق بررسی نشانه ها و علائم موضعی و عمومی به منظور درمان بهتر و کیفی تر پیشنهاد می کنیم.
  کلیدواژگان: رینوسینوزیت مزمن، طب ایرانی، علائم خارج عضوی
 • مهتاب ادهمی، آرزو ریانی، محمود موسی زاده، حدیث احسانی، مریم زمان زاده صفحات 45-53
  سابقه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی وضعیت سلامت دهان در افراد با سابقه وابستگی به مواد مراجعه کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد شهر ساری بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی با استفاده از نمونه گیری خوشه ایدر 5 مرکز ترک اعتیاد در نواحی مختلف شهر ساری انجام پذیرفت. شاخص DMFT( تعداد دندان های « پوسیده»، «از دست رفته» و « پرشده») در 120 نمونه محاسبه گردید.از آنالیزهای آماری ANOVA ،T-test و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.
  یافته ها
  در مجموع 104 مرد و 16 زن که به مراکز منتخب مراجعه کرده بودند در این مطالعه شرکت کردند. میانگین DMFT افراد 30/8 ± 53/19 دندان گزارش شد. افرادی که سن شروع به مصرف مواد پایین تر، طول مدت اعتیاد 10 سال یا بیش تر، مسواک زدن کم تر از یک بار در روز و مصرف بیش تر از سه بار در روز مواد قندی در میان وعده های غذایی را داشتند، به طور معنی داری DMFT بالاتری داشتند. هم چنین آنالیزهای آماری مشخص کرد که سن، تحصیلات، مسواک زدن، مصرف مواد قندی، طول مدت اعتیاد و زمان آخرین ملاقات دندانپزشکی با تغییر فاکتورهای DT، MT و FT رابطه معنی داری دارد.
  استنتاج: افراد با سابقه وابستگی به مواد مراجعه کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد شهرستان ساری وضعیت سلامت دهان نا مناسبی داشتند. با توجه به وضعیت نامناسب، انجام اقدامات مناسب آموزشی، پیشگیری و درمانی در راستای ارتقاء سلامت دهان و بالا رفتن کیفیت زندگی در افراد با سابقه اعتیاد لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، سلامت دهان، مواد مخدر، بهداشت دهان
 • مینا دانایی، غفار بنام، محسن مومنی صفحات 54-65
  سابقه و هدف
  رعایت شیوه زندگی سالم در دوران جوانی می تواند تاثیر به سزایی در پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن داشته باشد. سلامت دانشجویان رشته های مرتبط با پزشکی به دلیل جایگاه حرفه ای آن ها در نظام سلامت بسیار مهم است. در مطالعه حاضر شیوه زندگی ارتقا دهنده سلامت و عوامل تاثیرگذار بر آن در دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بررسی می شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 650 دانشجوی رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای در سال 1395 در کرمان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود ایفای استاندارد health promoting life style (HPLP-II) بود. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیز رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در شرکت کنندگان این مطالعه9/22 ± 93/104 بود. میانگین نمره ارتقادهنده سلامت با جنس دانشجویان، وضعیت تاهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی داری نداشت. ارتباط معنی داری بین میانگین نمره رفتارهای ارتقا دهنده سلامت، ابعاد تغذیه، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس و رشته تحصیلی مشاهده شد (005/0< p).
  استنتاج: دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر رفتار ارتقادهنده سلامت وضعیت مناسبی ندارند و شیوه زندگی دانشجویان داروسازی و دندانپزشکی به مراتب از دانشجویان پزشکی نامناسب تر می باشد. سیاستگذاران باید توجه ویژه ای به آموزش و ترویج رفتارهای سلامت محور در اقشار دانشجو داشته باشند.
  کلیدواژگان: شیوه زندگی، ارتقا سلامت، دانشجویان
 • فاطمه بابانژاد، جمشید یزدانی چراتی، بیژن شعبانخانی، رسول علیاننژاد، ساسان صایر، سعید قاسمخانی صفحات 66-74
  سابقه و هدف
  سرطان ریه یکی از شایع ترین سرطان ها در جهان و سومین عامل مرگ و میر در ایران است. هدف مطالعه حاضر تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر بقای بیماران مزبور می باشد.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه هم گروه تاریخی، داده ها از پرونده های پزشکی 259 نفر از مبتلایان به سرطان ریه که بین سال های 1384 تا 1394 به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه نموده بودند، استخراج شد. رخداد موردنظر، فوت بیمار بر اثر سرطان ریه تعیین گردید. برای برآورد احتمال بقای بیماران از روش کاپلان مایر و اثر متغیرهای مختلف بر زمان بقای بیماران از مدل مخاطرات متناسب کاکس در نرم افزار R استفاده شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر میانگین سن تشخیص بیماران 46/12±86/62 می باشد. هم چنین میانگین و میانه بقای بیماران به ترتیب 33/3±93/2 و 4/2 سال به دست آمد. تعداد 140 نفر (54 درصد) از بیماران فوت نمودند. احتمال های بقای 1، 2 و 3 ساله به ترتیب 63 درصد ، 53 درصد و 46 درصد برآورد گردید. براساس نتایج مدل مخاطرات متناسب کاکس (05/0p<) بین زمان بقای بیماران و متغیرهای PCO2 (021/1HR=)، سن تشخیص بیماری (805/0HR=)، نوع تومور NSCLC نسبت به SCLC (567/0HR=) و متاستاز مغز (792/1HR=) ارتباط معنی دار وجود دارد.
  استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه بسیار کوتاه است و با افزایش سن بیماران کاهش می یابد. هم چنین خطر مرگ در بیماران دارای سرطان ریه سلول کوچک (SCLC) و بیمارانی که دچار متاستاز مغز شده اند، بیش تر از سایر بیماران می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان ریه، زمان بقا، رگرسیون کاکس، روش کاپلان مایر
 • خدیجه صفی زاده جم مختاری، قاسم عابدی، ابوالفضل مروی صفحات 75-87
  هدف
  به منظور ارتقاء سلامت و جلوگیری از مراجعه مکرر و غیرضروری به مراکز تخصصی و اتلاف منابع، نظام سطح بندی خدمات اجرا شد، که ارتباط بین این سطوح از طریق نظام ارجاع صورت می گیرد. هدف این مطالعه، تحلیلی بر نظام ارجاع بیماران در برنامه پزشک خانواده شهری با رویکرد SWOT بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش کیفی با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته در سال 1395 انجام شد. حجم نمونه شامل 20نفر از کارشناسان خبره، پزشکان خانواده، مدیران اجرایی و کارشناسان شاغل دربخش بیمه و 10نفر از دریافت کنندگان خدمات بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه ها، اطلاعات به روش تحلیل ساختار و درون مایه تحلیل گردید.
  یافته ها
  نقاط قوت شامل: کاهش هزینه ها، دسترسی عادلانه، ارتقاء سطح سلامتی و ارائه خدمات به صورت سطح بندی تکاملی بودند. نقاط ضعف شامل عدم آگاه سازی مردم ومسائل مربوط به پزشکان، کیفیت نظارت، مدیریت، مکانیسم پرداخت، پرونده الکترونیک سلامت، سازمان های بیمه گر و امکانات ناکافی مراکز بهداشتی درمانی بودند. فرصت ها شامل: اهمیت سلامت نزد رهبری ومجلس، اشتغال زایی، بخش خصوصی، همکاری سازمان های بیمه گر و سطح سواد بالای گروه هدف (مردم) وتهدیدها شامل: نبودن هماهنگی وهمسویی بین سیاستگذاران، درمان محور بودن نظام سلامت، کم توجهی مردم به مراقبت های بهداشتی و رسوخ بخش خصوصی بودند.
  استنتاج: نتایج نشان داد اگرچه اجرای صحیح نظام ارجاع سبب ارتقاء سلامت جامعه و کاهش هزینه های بهداشتی درمانی می شود، اما در شرایط فعلی این سیستم از قواعد خود پیروی نمی کند.که با عوامل متعددی در ارتباط است که اهتمام جدی، برنامه ریزی صحیح و اقدام به موقع مدیران نظام سلامت را به منظور مرتفع نمودن آنها، طلب می کند.
  کلیدواژگان: چالش های نظام ارجاع، نقاط قوت و ضعف نظام ارجاع، پزشک خانواده
 • طیبه منصوری، محمود علی محمدی، رامین نبی زاده نودهی، کامیار یغماییان، علی آذری صفحات 89-107
  سابقه و هدف
  شناسایی ریسک و احتمالا وقوع آن در مدیریت پسماندهای بیمارستانی به منظور مرتفع سازی هزینه های مازاد و جلوگیری از شیوع بیماری ها دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر انالیز کمی و تعیین اجزای پسماندهای بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا ساری، بررسی وضعیت مدیریت پسماند و اولویت بندی ریسکهای موجود می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی – مقطعی بوده و در سال 95 در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا انجام شد. روش چوپانگولوس به منظور انالیز کمی- فیزیکی پسماند استفاده گردید. چک لیست ارزیابی سریع منحصر به فرد به منظور تعیین وضعیت مدیریت پسماند و مدل های آنالیز مقدماتی خطر و حالت شکست – آنالیز اثرات برای تعیین و اولیت بندی ریسک های بکاررفت.
  یافته ها
  مجموع پسماندهای تولیدی، عادی، عفونی و نوک تیز و برنده به ترتیب برابر 54/1011، 45/600 ، 94/384 ، 15/26 کیلوگرم در روز حاصل شد. پلاستیک، مواد آلی و منسوجات بیشترین درصد پسماند را تشکیل داده اند. در ابزار ارزیابی سریع منحصر بفرد نمره به دست آمده توسط بیمارستان 15/82 درصد بود که وضعیت مدیریت پسماند را عالی نشان می دهد. در مدل آنالیز مقدماتی خطر و حالت شکست – آنالیز اثرات 23 حالت خطا مشاهده شد که در این بین 9 خطا دارای عدد اولویت ریسک بالای 100 بود.
  استنتاج: مدل های مورد بررسی نشان دادند که مخلوط کردن پسماند های تیز وبرنده با سایر زباله ها، ریختن پسماندهای غیر عفونی و شبه خانگی در سطل های عفونی وبلعکس، از ریسک بالایی برخوادار بوده و نیاز به اقدامات اصلاحی دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماندهای بیمارستانی، آنالیز کمی، ارزیابی ریسک، آنالیز مقدماتی خطر، حالت شکست - آنالیز اثرات
 • زهرا وفایی نژاد، سید زهره کاظمی، سید مسعود میرمعینی، هدایت الله پیروتی، احسان صادقیان، محمد محمدعلی وجری، نور فتاح، محمد اسحاق روضه، مهدی جعفری صفحات 108-114
  سابقه و هدف
  سرطان دهانه رحم سومین علت مرگ ناشی از سرطان، در زنان می باشد. با توجه به اهمیت و فقدان مطالعات انجام شده در این زمینه و نیز مشخص نبودن روند این سرطان در کشور، این مطالعه با هدف بررسی بروز و روند تغییرات سرطان دهانه رحم در کشور ایران انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی که با استفاده از تحلیل مجدد داده های موجود انجام گرفت، از داده های نظام ثبت سرطان در ایران طی سال های 1382 تا 1388 استفاده گردید. میزان های بروز مستقیم گزارش شده، براساس جمعیت سازمان بهداشت جهانی (WHO) استاندارد سازی شد و روند بروز این بیماری در کشور با استفاده از نرم افزار STATA ترسیم گردید.
  یافته ها
  بررسی آمار ثبت سرطان در سال های 1382 تا 1388، میزان بروز سرطان دهانه رحم در کشور در سال های 1382 تا سال 1387 روند صعودی و در سال 1388- 1387 روند نزولی به خود گرفت. در این مدت 4273 مورد سرطان دهانه رحم در کل کشور ثبت گردید، که این تعداد از 394 مورد در سال 1382 به 907 مورد در سال 1388 رسیده است، که نشان دهنده ی رشد سه برابری موارد کشف و گزارش شده، می باشد.
  استنتاج: بر اساس نتایج مطالعه، بروز سرطان دهانه رحم در ایران به خصوص در مناطق مرکزی کشور در حال افزایش می باشد. از این رو تشخیص زودرس به وسیله غربالگری و آموزش بهداشت به منظور پیشگیری اولیه به ویژه در افراد در معرض خطر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سرطان دهانه رحم، روند بروز، اپیدمیولوژی
 • محمد شکرزاده، محبوبه رحمتی کوکنده، نرگس کارگردارابی، منا مدانلو، مرجان فلاح، عباس محمدپور صفحات 115-120
  سابقه و هدف
  میفه پریستون یک استروئید صناعی خوراکی با فعالیت های آنتی گلوکوکورتیکوییدی و آنتی پروژسترونی است. لذا استفاده از میفه پریستون درطی دوران بارداری می تواند برای خانم های باردارخطرناک باشد چرا که منجر به آسیب های سیتوژنتیکی و در نتیجه سقط جنین می شود. ترکیبات فلاو نوییدی مثل نارنجین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند و سبب از بین بردن رادیکال های آزاد مختلف می شوند و از آن جایی که این ترکیب در ایران فراوان است، این مطالعه با هدف بررسی اثرات سلولی نارنجین در برابر آسیب های سیتوژنتیکی ناشی از میفه پریستون بر روی لنفوسیت های خونی با روش میکرونوکلئوس انجام شد.
  موادوروش ها
  در این مطالعه تجربی با استفاده از سرنگ آغشته به هپارین ml5 از نمونه خون وریدی از 5 داوطلب مرد سالم و غیرسیگاری تهیه گردید. غلظت های مختلف نارنجین و بعد از آن μg/ml43 از دوز آسیب زای میفه پریستون به سلول تزریق شدند. جهت ارزیابی تولید میکرونوکلئوس در لنفوسیت های دوهسته ای مهارشده در سیتوکینز، لام تهیه و با میکروسکوپ نوری بررسی شد. با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون Anova (posttest:Tukey)، مقادیر مختلف میانگین ها با هم مقایسه شدکه 05/0< p به عنوان معنی داری درکار آمده است.
  یافته ها
  بالاترین میزان میکرونوکلئوس مربوط به گروه کنترل مثبت به مقدار 528/1±67/17 وکم ترین میزان میکرونوکلئوس مربوط به گروه نارنجین با دوز μg/ml232 به مقدار5774/0±333/1می باشد (05/0< p). دوز μg/ml232 نارنجین به همراه میفه پریستون باعث تغییرات قابل ملاحظه ای در تعداد هسته های میکرونوکلئوس در مقایسه با نمونه بدون نارنجین شده است.
  استتنتاج: نارنجین یک آنتی ژنوتوکسیک قوی در برابر آسیب های ناشی از میفه پریستون می باشد. بنابراین احتمالا می توان از آن به عنوان یک عامل محافظتی در برابر اثرات سمی میفه پریستون استفاده کرد.
  کلیدواژگان: میفه پریستون، نارنجین، سمیت ژنتیکی، میکرونوکلئوس
 • علی عسکری، رمضانعلی عطایی، مهدی قربانعلی زادگان، علی مهرابی توانا صفحات 121-126
  سابقه و هدف
  تشخیص سریع عفونت های پنوموککی به منظور درمان موفق و پیشگیری از عواقب آن بسیار مهم است. لذا، هدف ز این مطالعه راه اندازی روش PCR براساس ژن های رمزکننده کپسول استرپتوکوکوس پنومونیه بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، براساس سکانس رفرانس ژن های cpsB، cpsD، aroE و psaA استرپتوکوکوس پنومونیه پرایمرهای اختصاصی طراحی گردید. هر باکتری به طور جداگانه مورد استخراج ژن قرار گرفت. پروتکل PCR طراحی و انجام شد. محصول PCR سکانس و نتایج به صورت توصیفی تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، پرایمرهای طراحی شده علیه ژن های cpsB، cpsD، aroE و psaA قادر به تکثیر قطعات 159، 202، 254 و 286 جفت بازی هستند. مقایسه و همسان سازی قطعات تکثیر شده با ژن های رفرانس همولوژی 100 درصدی را نشان داد.
  استنتاج: نتایج حاکی از آن بود که می توان با استفاده از ژن های ویرولانس سویه های استرپتوکوکوس پنومونیه بیماری زا را از سویه های غیر بیماری زا و نیز سویه های ویریدانس تشخیص داد. بنابراین، با استفاده از روش ارایه شده در این تحقیق احتمالا بتوان سویه های بیماری زای استرپتوکوکوس پنومونیه را تشخیص داد و گزارش نمود.
  کلیدواژگان: زنجیره واکنش پلی مراز، استرپتوکوکوس پنومونیه، ژن های سازنده کپسول
 • نازنین ایزدی، مریم ملک، سید مسعود نبوی صفحات 127-132
  سابقه و هدف
  سندرم پای بی قرار (Restless leg syndrome) (RLS) یک اختلال عصبی حسی- حرکتی می باشد. آگاهی نسبت به شیوع این سندرم در بین بیماران مولتیپل اسکلروزیس و شناخت عوامل مرتبط با آن می تواند در جهت ارتقای کیفیت زندگی این بیماران مفید باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 300 بیمار مبتلا به MS مراجعه کننده به کلینیک جامعه MS صورت گرفت. بیماران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پس از معاینه پرسشنامه های مربوطه (دموگرافیک، مشخصات بیماری و پرسشنامه تشخیص RLS) تکمیل گردید.
  یافته ها
  فراوانی این سندرم در بین بیماران مولتیپل اسکلروزیس، 3/43 درصد بود. فاکتورهای همراه مشاهده شده شامل سن بالا، مدت زمان ابتلا، الگوی بیماری و میزان ناتوانی ناشی از بیماری MS بود.
  استنتاج: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، RLS در بیماران مبتلا به MS شیوع بالایی دارد. بررسی RLS در ارزیابی روتین بیماران به ویژه در موارد شکایت از اختلال خواب و تشخیص و درمان به موقع آن می تواند منجر به ارتقاء کیفیت زندگی این افراد شود.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، سندرم پاهای بی قرار، اختلال خواب
 • حمیده دلجو، محمد جواد عصاری، عبدالرحمن بهرامی، محمد ذوالحواریه صفحات 133-137
  سابقه و هدف
  داروهای سیکلوفسفامید و ایفسفامید دو داروی پرکاربرد و خطرناک در مراکز کموتراپی می باشند. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان آلودگی سطوح مراکز کموتراپی با داروهای سیکلوفسفامید و ایفسفامید بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1395 در سه مرکز کموتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. بدین منظور، 28 نمونه از سطوح آلوده جمع آوری و بعد از آماده سازی با روش استخراج فاز جامد، توسط دستگاه HPLC/UV تجزیه گردید.
  یافته ها
  میانگین میزان آلودگی سیکلوفسفامید و ایفسفامید در سطوح به ترتیب 8/63 ±28/57 و 5/5±15/44 نانوگرم در سانتی مترمربع به دست آمد. بیش ترین میزان آلودگی در سطوح زیر هود و کم ترین آن در ایستگاه پرستاری و محل استراحت کارکنان مشاهده گردید. نتایج هم چنین حاکی از وجود آلودگی در لباس و دستکش پرستاران بود.
  استنتاج: نتایج نشان داد که میزان مصرف روزانه داروها، موقعیت قرار گیری اتاق آماده سازی و تزریق دارو، ایستگاه پرستاری و محل استراحت کارکنان و هم چنین برنامه نظافت روزانه، تعمیر و نگهداشت سیستم های تهویه موضعی، مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر آلودگی سطوح در مراکز کموتراپی می باشد.
  کلیدواژگان: دارو درمانی، سیکلوفسفامید، ایفسفامید، مواجهه شغلی، پایش محیطی، بیمارستان ها
 • هوشنگ اکبری، روانبخش اسمعیلی صفحات 138-143
  بلوک راه هوایی فوقانی روش انتخابی برای انتوباسیون بیدار در بیماران با احتمال راه هوایی مشکل دار می باشد. بیمار مورد نظر آقایی 67 ساله بود که به علت گرفتگی صدا و سختی در تنفس به بیمارستان مراجعه نمود. در بررسی استروبوسکپی، وجود یک توده نسبتا بزرگ به اندازه تقریبی 10×12×12 میلی متر در دهانه ورودی نای تشخیص داده شد که با روش بیدار، لوله گذاری شده و سپس تحت جراحی قرار گرفته و بیمار از بیمارستان مرخص شد. بنابراین توصیه می شود که در صورت مراجعه بیماری با گرفتگی صدا، بیمار سریعا بیهوش نشود، چون ممکن است به علت بزرگی توده دچار انسداد راه هوایی، عدم لوله گذاری و ایست قلبی تنفسی گردد.
  کلیدواژگان: بلوک راه هوایی، انتوباسیون مشکل، استروبوسکپی
 • محمود موسی زاده، مهران اسدی علی ابادی، فرشته رستمی، فرشته فرشیدی، نرگس کریمی صفحات 144-153
  سابقه و هدف
  سندرم تونل کارپ، شایع ترین مونونوروپانی فشارنده عصب محیطی می باشد که به علت افزایش فشار عصب مدین در ناحیه مچ دست ایجاد می شود. نتایج جستجوهای الکترونیکی در مطالعات متعدد نشان داده است که شیوع این سندرم در ایران در جمعیت های مختلف، متفاوت می باشد. بر همین اساس هدف مطالعه حاضر تعیین شیوع سندرم تونل کارپال در ایران با استفاده از متاآنالیز می باشد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از واژه های کلیدی مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی مورد جستجو قرار گرفت. بعد از غربالگری مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج و ارزیابی کیفیت، مقالات مرتبط دریافت شد. داده های مربوط به متغیرهای نام نویسنده، سال انتشار، حجم نمونه، توصیف نمونه ها، معیارهای بررسی، میزان شیوع سندرم تونل کارپال وارد فرم الکترونیکی فایل Excel شد. خطای معیار شیوع سندرم تونل کارپال در هر مطالعه بر اساس فرمول توزیع دو جمله ای محاسبه شد. با لحاظ نمودن شاخص های هتروژنیتی I-squared و Q از مدل اثر تصادفی یا ثابت برای برآورد کلی شیوع استفاده شد. هم چنین آنالیز حساسیت، متارگرسیون و بررسی تورش انتشار انجام گرفت.
  یافته ها
  با انجام جستجوی ساختار یافته، تعداد 10 مقاله واجد معیارهای ورود بودند که 11 مورد شواهد را در خصوص شیوع سندرم تونل کارپ در ایران فراهم نموده است. تعداد 14525 نفر در مطالعات اولیه وارد شده به متاآنالیز مورد بررسی قرار گرفتند که شیوع سندرم تونل کارپال در بین مطالعات اولیه از 82/1 درصد الی 6/64 درصد متغیر بوده است. شیوع کلی سندرم تونل کارپال بر حسب معاینه فیزیکی در ایران با فاصله اطمینان 95 درصد و بر اساس مدل اثر تصادفی برابر (31/21-74/13) 53/17 درصد برآورد گردید.
  استنتاج: نتایج متاآنالیز نشان داد که شیوع کلی سندرم تونل کارپال در ایران نسبتا بالا است. ضمن این که فراوانی آن بایستی بر حسب گروه های هدف مختلف مورد ملاحظه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپال، الکترودیاگنوز، شیوع، متاآنالیز
 • مسعود کیقبادی، جواد اختری، مهدی فخار، سعید امامی، حسن میرزایی صفحات 154-165
  بیماری لیشمانیوز مشکلی عمده در بهداشت عمومی است و تا به امروز هیچ واکسن موثری که به صورت تجاری در دسترس باشد برای این بیماری کشف نشده است. استراتژی کنترل بیماری تنها متکی به درمان است اما در حال حاضر داروهای موجود برای درمان بیماری محدود است و دغدغه کنونی افزایش مقاومت نسبت به داروهای رایج می باشد. اولین گام در شناسایی داروهای جدید شناسایی یک تارگت دارویی مناسب است. در همین راستا، آگاهی از مسیرهای متابولیکی که انگل لیشمانیا در چرخه زندگی خود و برای بقا از آن استفاده می کند، ضروری است و نیز انتخاب یک هدف در مسیر بیولوژیکی انگل و قارچ است که در بدن میزبان وجود نداشته باشد و یا متفاوت از ترتیب‏های ژنی میزبان باشد و این نکته مهم را باید در نظر داشت که کشف داروهای جدید مستلزم صرف هزینه های بسیار بالا و هم چنین صرف زمان زیادی(تا 15 سال) می باشد. در نتیجه انتخاب داروهای مورد تایید در بازار برای بیماری های مختلف از جمله بیماری لیشمانیوز با در نظر گرفتن مکانیزم عمل دارو و جنبه های دیگر بسیار مقرون به صرفه می باشد. از طرفی با توجه به این که داروی میلتفوسین (به عنوان یک داروی ضد سرطان) تنها داروی خوارکی موثر جهت درمان انواع لیشمانیوزها می باشد، در سال های اخیر محققین با تمرکز روی اثرات ضد لیشمانیایی ترکیبات دارویی و یا داروهای ضد سرطان به دنبال یافتن داروی جایگزین موثرتر و دارای عوارض کم تر می باشند. لذا در این مطالعه، تنها به مرور داروهای ضد سرطان که تا کنون اثرات ضد لیشمانیایی آن ها در شرایط درون تنی و برون تنی منتشر شده است می پردازیم.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز، تارگت های دارویی، داروهای ضد سرطان
 • آنا میفور، مصطفی رضایی طاویرانی صفحات 166-184
  با به پایان رسیدن پروژه ژنوم انسان مشخص شد که مکانیسم مولکولی رفتار سلول ها در شرایط مختلف را نمی توان از روی توالی ژن های آن ها پیشگویی کرد. در نتیجه، تمرکز اکثر پژوهش های زیستی فراتر از ژنوم رفته و بر روی موضوع بسیار چالش بر انگیز یعنی نقش محصولات ژن ها متمرکز شده است. امیکس ها به جای تجزیه و تحلیل تک تک اجزای یک ارگانیسم از طریق روش های معمول بیوشیمیایی، مانند عملکرد یک ژن، پروتئین و یا واکنش بیوشیمیایی آن به بررسی همه اجزا و اثرات متقابل آن ها روی یکدیگر در یک مکان می پردازند. در دو دهه گذشته، فن آوری های امیکس تقریبا در همه جنبه های تحقیقات بالینی و دارویی، از جمله کشف نشانگر زیستی، کشف هدف دارو، ارزیابی اثربخشی، ارزیابی ایمنی، مکانیسم عمل دارو و پزشکی شخصی به عنوان ابزارهای کارآمد و قدرتمند مورد استفاده قرار گرفته اند. این مطالعه ابتدا به معرفی و پیشرفت های موجود در فن آوری های امیکس هم چون ژنومیکس، ترنسکریپتومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس می پردازد و سپس به کاربرد و چشم انداز پیش روی کاربردهای علوم امیکس در تحقیقات بالینی، دارویی، به ویژه در زمینه های کشف اهداف دارویی، نشانگرهای زیستی بیماری ها و پزشکی شخصی اشاره خواهد کرد.
  کلیدواژگان: پروتئومیکس، ژنومیکس، متابولومیکس، بیومارکر، پزشکی شخصی، امیکس
|
 • Mehdi Rasouli, Yaser Jafari-Khataylou, Javad Ashrafi-Helan Pages 1-11
  Background and
  Purpose
  Destruction of insulin-producing beta cells by T cells causes type-1 diabetes (T1D). Carbenoxolone has cytoprotective and anti-inflammatory effects, and has been shown to be capable of suppressing Th17 cells that are effectively involved in the pathogenesis of type 1 diabetes, therefore, we studied the effect of Carbenoxolone on T1D in C57BL/6 mice.
  Materials And Methods
  Forty male C57BL/6 inbred strain mice were randomly divided into four groups and in three groups diabetes was induced by streptozotocin. A positive control group was considered and two other groups received 50 mg/kg/day i.p. carbenoxolone (7 and 5 doses). Then, on days 7 and 14 after the disease induction, fasting blood sugar (FBS) level, anti-inflammatory cytokines IL-1β, IL-6 and TNF-α, and pathological changes of the pancreas were studied during the course of the disease.
  Results
  Carbenoxolone increased the levels of IL-1β, IL-6, TNF-α, and FBS. Also, it significantly increased infiltration of inflammatory cells into the pancreatic islets (P
  Conclusion
  It seems that carbenoxolone triggers a breakdown in Treg/Th17 balance by increasing the levels of pro-inflammatory cytokines and increases the number of Th17 cells, thereby causing toxic effects on the pancreatic beta cells and increasing the severity of the disease.
  Keywords: type 1 diabetes_carbenoxolone_pre-inflammatory cytokines_histopathology of pancreas
 • Maryam Taheri, Khadijeh Jamialahmadi, Fatemeh Kalalinia Pages 12-23
  Background and
  Purpose
  Multidrug resistance (MDR) phenotype is a major complication in cancer chemotherapy. Gankyrin is a key point molecule in cell cycle regulation and may contribute to drug-resistance phenotype of tumor cells. The aim of this study was to compare the basal Gankyrin expression level in ovarian and gastric drug-resistant cells with their parental drug-sensitive cells.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the Gankyrin expression at mRNA and protein levels in drug resistance cell lines was compared with their parental drug sensitive cell lines by real time RT-PCR and Western blotting.
  Results
  Gankyrin mRNA expression in A2780/RCIS cells was statistically lower than A2780 cells (p= 0.00) but their difference was not statistically significant at protein level (p= 0.240). In addition, Gankyrin expression in EPG85-257/RDB was lower than its parental drug sensitive cell line at mRNA and protein level.
  Conclusion
  This study found an opposite relationship between Gankyrin expression and MDR phenotype related to the overexpression of MDR transportes. This suggestes for the first time that the incidence of MDR phenotype could inhibit tumorgenisity.
  Keywords: gankyrin, multidrug resistance, ovarian cancer, gastric cancer
 • Khadijeh Bazooei, Mahboobeh Nasiri, Hajar Kamfiroozi Pages 24-32
  Background and
  Purpose
  A long non-coding transcript Lnc-Ang362 plays critical role on the expression of miR-221 and miR-222. Knockdown of Lnc-Ang362 reduces the expression of these miRNAs as well as vessel smooth muscle cell proliferation in response to vascular injury. This study, for the first time, considered the possible association between Lnc-Ang362 rs7887062A/G polymorphism with the risk of atherosclerotic coronary artery disease (CAD) in low risk patients.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 299 subjects, including 150 patients with atherosclerotic CAD and 149 healthy individuals (control group) enrolled. Genotyping of the rs7887062 was done using PCR-RFLP method. Data were analyzed using SPSS v.19.
  Results
  The frequency of heterozygote AG and G-allele carriage (GG) genotypes were greater in controls compared to the patients, supporting the protective role against CAD. The G allele reduced the risk of disease (OR: 0.32, 95%CI: 0.15- 0.7, P=0.004). In cross tabulation of the study population based on gender, reduced risk of CAD in the presence of AG and G-carriage genotypes was seen in both males and females.
  Conclusion
  Lnc-Ang362 variant could be considered as a molecular screening marker for low risk susceptible subjects to atherosclerotic CAD.
  Keywords: Lnc-Ang362, coronary artery disease, polymorphism
 • Majid Anushiravani, Mahdi Bakhshaee, Yegane Teimouri, Mohammadreza Mehri Pages 33-44
  Background and
  Purpose
  Chronic Rhinosinusitis (CRS) as a common disease has different clinical signs and symptoms. In the recent decades only a few local signs and symptoms of CRS are included in its diagnostic criteria while many important ones seem to have been missed out. Considering the very close compatibility of CRS with “Nazlah” and “Zokam” in the manuscripts of Persian Medicine, we reviewed some signs, symptoms and consequences of CRS in the main literatures of both modern medicine and Persian Medicine in order to suggest a more comprehensive diagnostic perspective.
  Materials And Methods
  This study reviewed medical databases and main manuscripts of Persian Medicine using English, Arabic, and Farsi keywords including chronic rhinosinusitis, Nazlah, and Zokam with no time limitation. Data were then compared, interpreted, and analyzed.
  Results
  Studying the data available showed that a wide range of signs, symptoms, and consequences are ob observable served in CRS. The complexity of clinical features of CRS versus the current linear understanding of it, has led up to some difficulties to design a final framework for defining and semiologic description of CRS.
  Conclusion
  Reducing the CRS diagnostic criteria just to some of its local nasosinusal features may cause diagnostic ignorance of a wide spectrum of patients whose nasosinusal appearances are not so obvious while having other problems outside the organ. So we suggest a more comprehensive approach to recognize CRS through considering both local and general signs and symptoms for a better and more qualitative treatment.
  Keywords: chronic rhinosinusitis, Persian medicine, organic symptoms
 • Mahtab Adhami, Arezoo Rayyani, Mahmood Moosazadeh, Hodis Ehsani, Maryam Zamanzadeh Pages 45-53
  Background and
  Purpose
  The purpose of this study was to evaluate the oral health status in people with history of drug abuse.
  Materials And Methods
  This cross- sectional study was done in five addiction treatment centres located in Sari, Iran 2016-2017, using random cluster sampling. The Decayed, Missing and Filled teeth (DMFT) index was calculated for 120 samples. ANOVA, T-test, and multiple linear regression model were applied for statistical analysis.
  Results
  A total of 104 men and 16 women participated in this study. The mean DMFT of subjects was 19.53±8.30 teeth. Individuals with a lower age of the onset of drug abuse, addiction period of ≥ 10 years, and those who brushed less than once a day and took sweet snacks more than three times daily had significantly higher DMFT. Statistical analysis also indicated that age, education, brushing pattern, sweet consumption, duration of drug use and the time of last dental visit showed to have a significant relationship with changes in DT, MT, and FT indexes.
  Conclusion
  Individuals with a history of drug dependence studied here, had a poor oral health status. Therefore, appropriate educational, preventive and therapeutic actions are required to improve oral health and the quality of life in people with history of drug abuse.
  Keywords: addiction, oral health, drug, oral hygiene
 • Mina Danaei, Ghafar Benam, Mohsen Momeni Pages 54-65
  Background and
  Purpose
  Healthy lifestyle is an important factor in prevention of chronic diseases. The health of medical students is highly influential due to their fundamental role in every health system. In this study, the health-promoting lifestyle and its determinants were evaluated in medical, dental, and pharmacy students.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 650 students using stratified sampling in Kerman, Iran 2016. The health-promoting lifestyle profile (HPLP-II) was used and data was analyzed applying univariate and multivariate linear regression analysis in SPSS.
  Results
  The mean score for health-promoting lifestyle was 104.93±22.9 which had no significant relationship with gender, marital status, living condition, and the education levels. There was a significant association between the field of study and the mean score for health-promoting lifestyle, nutrition, spiritual growth, interpersonal relationship, and stress management (P
  Conclusion
  The health-promoting lifestyle is believed to be inappropriate in medical, dental and pharmacy students in Kerman University of Medical Sciences. However, medical students had a better lifestyle compared to dental and pharmacy students. Authorities should provide university students with training programs on healthy lifestyle.
  Keywords: lifestyle, health promotion, university students
 • Fatemeh Babanejhad, Jamshid Yazdani Charati, Bizhan Shbankhani, Rasoul Aliyannejhad, Sasan Saber D., Saeed Ghasemkhani Pages 66-74
  Background and
  Purpose
  Lung cancer is the third cause of death and amongst the five common cancers in Iran. The aim of this study was to analyze the survival rate of patients with lung cancer and identifying the variables influencing their survival.
  Materials And Methods
  In a retrospective cohort study, the data was extracted from the medical records of 259 patients with lung cancer who had attended Tehran Shariati Hospital during 2005-2015. The survival rate was estimated using the Kaplan-Meier method and log-rank test was applied for comparison of survival function. The event was specified as death due to lung cancer. The Cox’s proportional hazard model was used to investigate the effect of various variables on patient survival time using the R software.
  Results
  The mean age of the patients was 62.86±12.46 and the estimated median survival time was 2.4 years (2.93±3.33). Hundred and forty patients (54%) died. According to the Kaplan-Meier method, 1, 2, and 3 years survival rates were estimated to be 63%, 53%, and 46%, respectively. Based on Cox proportional hazards analysis, the patient’s survival time was significantly associated with PCO2 (HR= 1.021), age at diagnosis (HR= 0.805), type of tumor (NSCLC vs. SCLC) (HR= 0.567), and brain metastasis (HR= 1.792).
  Conclusion
  The survival time for patients with lung cancer was found to be quite short. This time decreases by increase in patients’ age. Also, the risk of death in a patient either with SCLC or metastasis was higher than other patients.
  Keywords: lung cancer, survival time, Cox Regression Analysis, Kaplan–Meier estimator
 • Khadije Safizadehe Chamokhtari, Ghasem Abedi, Aboalfazl Marvi Pages 75-87
  Background and
  Purpose
  Leveling of health services and resources is implemented in Iran to promote the health situation and preventing unnecessary visits and waste of human and financial resources. The relationship between these levels is built through referral system. The aim of this study was to analyze the patient referral system at all levels of the health system using Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) approach.
  Materials And Methods
  This qualitative study was done by semi-structured and in-depth interviews in 2016. The sample size consisted of 20 people including administrative officers, family physicians, executive managers, and individuals working in insurance sector and 10 people receiving insurance services who were selected purposefully. Data was analyzed using content and structural analysis.
  Results
  The strengths included: reducing the costs, providing equitable access to health services, promoting the health level, and providing services in an evolutionary level. The weaknesses included not informing the people, physician issues, poor monitoring and evaluation, management issues, payment mechanisms, electronic health records, insurance organizations, and inadequate facilities and equipment of health centers. Opportunities included: the importance of health and health care for the leadership and the parliament, job creation, active participation of the private sector, the high level of literacy of the target group (people), and the cooperation of insurance organizations. The threats included lack of coordination and alignment between policy makers and planners, the therapeutic focus of health system, lack of attention of people to health care, and the influences of private sector.
  Conclusion
  The appropriate implementation of referral system promotes the health of society and increases the healthcare burden. But today, it does not follow its own rules which is caused by different factors. Therefore, health authorities should address these by appropriate planning and timely actions.
  Keywords: referral system challenges, strength, weakness, referral system, family physician
 • Tayebeh Mansouri, Mahmoud Alimohammadi, Ramin Nabizadeh Nodehi, Kamyar Yaghmaeian, Ali Azari Pages 89-107
  Background and
  Purpose
  Identification of risk in hospital waste management have a major role in reducing the cost of surplus and preventing the spread of diseases. In this quantitative analysis, we aimed at determining waste components, evaluating hospital waste management, and prioritizing the risks in Sari Fatemeh Zahra Hospital.
  Materials And Methods
  We performed a descriptive-cross-sectional study in 2015. Tchobanoglous method was used for quantitative-physical analysis of the waste. The individualized rapid assessment tool was applied to evaluate waste management. Preliminary Hazard Analysis and failure mode and effect analysis models were used to identify and prioritize the risks.
  Results
  Total waste production, general waste, infectious wastes, and sharp objects were 1011.54, 600.45, 384.94, and 26.15 kg/day, respectively. Plastics, organic materials, and textiles constituted the highest amount of waste products. According to the individualized rapid assessment tool, the score obtained by the hospital was 82.15% indicating an excellent waste management. In preliminary hazard analysis, failure mode, and effect analysis models, 23 errors were observed, of which 9 had a priority number greater than 100.
  Conclusion
  The models studied showed that mixing the sharp waste material with other garbage, disposal of non-infectious and semi-household waste in infectious bins and vice versa are of high risk and need corrective measures.
  Keywords: hospital waste management, quantitative analysis, risk assessment, preliminary hazard analysis, Hazard Analysis, Failure mode
 • Zahra Vafaeinezhad, Zohreh Kazemi, Masoud Mirmoeini Seyyed, Hedayatollah Piroti, Ehsan Sadeghian, Mohammad Mohammad Ali-Vajari, Noor Fattah, Mohammd Eshagh Roza, Mehdi Jafari Pages 108-114
  Background and
  Purpose
  Cervical cancer is the third leading cause of cancer-related death in women. There are not enough information about the trends of this cancer in Iran, so, this study aimed to investigate the incidence and trends of changes in incidence of cervical cancer in Iran.
  Materials And Methods
  This study was a reanalysis of existing data (2003-2009) obtained from the National Cancer Registry in Iran. The incidence rates were standardized based on population as suggested by World Health Organization. Then, the incidence trend of cervical cancer was determined by STATA.
  Results
  An increasing trend of cervical cancer was seen between 2003 and 2008 while a descending trend of the disease was observed in 2008- 2009. A total of 4273 cases of cervical cancer were registered in Iran. The number of people who developed the disease raised from 394 in 2003 to 907 in 2009, showing a three-fold increase.
  Conclusion
  According to current study, the incidence of cervical cancer is increasing in Iran, especially in central regions. Therefore, early detection through screening programs and trainings, particularly in patients at higher risk of cervical cancer is recommended.
  Keywords: cervical cancer, trend of incidence, epidemiology
 • Mohammad Shokrzadeh, Mahboube Rahmati Kukandeh, Narges Kargar Darabi, Mona Modanloo, Marjan Fallah, Abass Mohammadpour Pages 115-120
  Background and
  Purpose
  Mifepristone is an oral synthetic steroid with antiglucocorticoid and antiprogesterone activities. Therefore, it could be dangerous during pregnancy since it causes cytogenetic damage and, consequently, abortion. Flavonoid compounds such as naringin have antioxidant properties and eliminate various free radicals. Naringin is abundantly found in Iran, so, we investigated its cellular effects against cytogenetic damage caused by mifepristone on blood lymphocyte using micronucleus method.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 5ml Venous blood were collected from 5 healthy and non-smokers using heparin syringe. Different naringin concentrations followed by 43µg/ml damage dose of mifepristone were injected to the cells. To evaluate the production of micronucleus in restrained binucleated lymphocytes in cytokine, the slides were prepared and evaluated by optical microscopy. The mean values were compared applying ANOVA test (posttest: Tukey) in SPSS and p
  Results
  The highest frequency of micronucleus was observed in the positive control group (17.67±1.528) and the lowest was seen in the naringin group at 232µg/ml (1.33.5774) (P
  Conclusion
  Naringin is a potent antigenotoxin against the damage caused by mifepristonethan, therefore, it could be used as a protective agent against the toxic effects of mifepristone.
  Keywords: mifepristone, naringin, genotoxicity, micronucleus
 • Ali Asgari, Ramezan Ali Ataee, Mahdi Ghorbanalizadegan, Ali Mehrabi Tavana Pages 121-126
  Background and
  Purpose
  Fast diagnosis of pneumococcal infections is of great importance in achieving successful outcomes. The aim of this study was to use PCR process based on capsular encoding genes of Streptococcus pneumonia.
  Materials And Methods
  In this experimental study, specific primers were designed based on the reference sequences of the Streptococcus pneumoniae cpsB, cpsD, aroE, and psaA genes. All bacteria were subjected to DNA extraction separately. Then, the PCR protocol was performed. Sequencing of the PCR products was done and data was analyzed descriptively.
  Results
  The primer pairs against the cpsB, cpsD, aroE, and psaA genes amplified 159, 202, 254, and 286 bp fragments, respectively. The alignments and comparison of amplified sequences showed a high homology (100%) with the reference genes.
  Conclusion
  According to this study, it is possible to diagnose Streptococcus pneumoniae based on virulence genes, and differentiate the pathogenic Streptococcus pneumoniae from nonpathogenic strains and also viridans groups. Therefore, this method is suggested in diagnosis of pathogenic Streptococcus pneumoniae strains.
  Keywords: PCR, Streptococcus pneumoniae, capsular genes
 • Nazanin Izadi, Maryam Malek, Massood Nabavi Seyed Pages 127-132
  Background and
  Purpose
  Restless Legs Syndrome (RLS) is a neurological disorder which can reduce the duration and quality of sleep and consequently affect quality of life. Understanding the prevalence of this syndrome in patients with multiple sclerosis (MS) and its associated factors could be of great benefit in enhancing their quality of life.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 300 MS patients attending an MS clinic. They were selected using random sampling. After clinical examination, demographic information and disease characteristics were recorded and RLS rating scale was used for each patient.
  Results
  The prevalence of RLS was 43.3% in MS patients. Some factors were found to be responsible including older age, longer MS duration, pattern of disease and the level of disability caused by MS.
  Conclusion
  RLS evaluations should be done regularly in MS patients especially in those with sleep disorders. This could cause timely diagnosis and treatment, thereby leading to a better quality of life in these patients.
  Keywords: multiple sclerosis, restless legs syndrome, sleep disorder
 • Hamideh Deljou, Mohammad Javad Assari, Abdolraman Bahrami, Mohammad Zolhavarieh Pages 133-137
  Background and
  Purpose
  Cyclophosphamide and ifosfamide are two most widely used and hazardous drugs in chemotherapy centers. This study aimed at determining surface contamination with cyclophosphamide and iphosphamide in chemotherapy centers.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out in three chemotherapy centers affiliated with Hamedan University of Medical Sciences, Iran 2016. Twenty eight samples were collected from contaminated surfaces. The samples were then prepared by solid phase extraction and analyzed by HPLC/UV apparatus.
  Results
  The mean values for surface contamination of cyclophosphamide and ifosfamide were 57.28 ± 63.8 and 44.15 ± 5.5 ng/cm2, respectively. The highest levels of contamination with both drugs were observed at exhaust hood surfaces and the lowest level of contamination was seen in nursing station and staff resting place. The clothes and gloves of nurses were also found to be contaminated.
  Conclusion
  Daily number of medications, the location of drug preparation room and injection room, nursing station, staff resting place, daily cleaning programs, and repairing and maintenance of ventilation systems were amongst the major factors affecting surface contamination in chemotherapy centers.
  Keywords: drug therapy, cyclophosphamide, ifosfamide, occupational exposure, environmental monitoring, hospitals
 • Hooshang Akbari, Ravanbakhsh Esmaeili Pages 138-143
  Local block and awake intubation are the choice for airway management in patients with anticipated difficult airways. This paper reports a case of a 67 year old man with snoring and hoarseness and laryngeal mass in stroboscopy (12X12X10), candidate for elective surgery. He was intubated awake and the mass was resected. Therefore, patients with horseness and snoring should not be anesthetized immediately since the mass might be large and intubation would be difficult.
  Keywords: airway block, difficult intubation, stroboscopy
 • Mahmood Moosazadeh, Mehran Asadi-Aliabadi, Fereshteh Rostami, Fereshteh Farshidi, Narges Karimi Pages 144-153
  Background and
  Purpose
  Carpal Tunnel Syndrome is the most common entrapment neuropathy caused by increased pressure of median nerve in the wrist area. The results of electronic searches in several studies have shown different prevalence rates of this syndrome in Iran in different populations. So, the purpose of this study was to estimate the prevalence of carpal tunnel syndrome in Iran using meta- analysis.
  Materials And Methods
  Relevant keywords were searched in national and international databases. The articles were then selected based on inclusion/ exclusion criteria and quality assessment. Data including author names, year of publication, sample size, sample descriptions, assessment criteria, and the prevalence rate of carpal tunnel syndrome were entered in Excel. The standard error of the prevalence of carpal tunnel syndrome in each study was calculated based on the formula for binomial distribution. According to the I-squared heterogeneity and Q indices, the random or fixed effect model were used to estimate the overall prevalence. Also, sensitivity analysis, meta-regression, and survey of publication bias were carried out.
  Results
  A systematic search was completed and 10 articles met the inclusion criteria with 11 evidence of the prevalence of carpal tunnel syndrome in Iran. A total of 14525 people had been studied in whom the prevalence of carpal tunnel syndrome varied from 1.82% to 64.6%. The overall prevalence of carpal tunnel syndrome with physical examination based on the random effect model was estimated to be 17.53% (95% CI, 13.74- 21.31%).
  Conclusion
  This meta- analysis showed a relatively high prevalence of carpal tunnel syndrome in Iran. But, the frequency of this syndrome in different target groups requires further investigations.
  Keywords: carpal tunnel syndrome, Electrodiagnostic, prevalence, meta-analysis
 • Masoud Keighobadi, Javad Akhtari, Mahdi Fakhar, Saeed Emami, Hassan Mirzaei Pages 154-165
  Leishmaniasis is a major public health problem, but so far there are no effective commercially available vaccines for this disease. Its control strategy is only reliant on therapy, but currently the drugs available for the treatment of leishmaniasis are also limited and a great concern is the rapid rate of resistance to common drugs. The first step in discovery and development of new drugs is to identify an appropriate drug target. Accordingly, it is important to recognize the metabolic pathways in which the leishmania parasites live and selecting a target in the parasite biological pathway, absent in the host or different from the host homolog. Discovery of new drugs requires high costs and takes a lot of time (up to 15 years). Therefore, choosing the approved drugs in the market for various diseases, including leishmaniasis is very cost-effective considering the mechanism of drug action and other aspects. Miltefosin is an effective anti-cancer agent that is also used for different types of leishmaniasis. In recent years, researchers have focused on the anti-leishmanial effects of pharmaceutical compounds or anticancer drugs to find more effective compounds with lower side effects. The present article mainly reviews the anticancer drugs that have been tested for their anti-leishmanial effects in both in vitro and in vivo conditions.
  Keywords: leishmaniasis, drug targets, anti-cancer drugs
 • Anna Meyfour, Mostafa Rezaei-Tavirani Pages 166-184
  Completion of the human genome project revealed that the molecular mechanisms of cellular responses to different situations cannot be predicted from the sequence of their genes. Hence, most biological researches are focused on the roles of proteins which are much more challenging tasks. Omics technologies, instead of analyzing individual components of an organism by conventional biochemical methods such as the function of a gene, protein or biochemical reaction, study all the components and their interactions within a global site. In the past two decades, omics technologies have been used as efficient and powerful tools in almost all aspects of clinical and pharmaceutical researches, including biomarker discovery, drug target discovery, evaluation of the efficacy of drugs, safety assessment, and personalized medicine. In this article, omics technologies such as genomics, transcriptomics, proteomics and metabolomics, and their advances are reviewed and their applications in clinical and pharmaceutical researches, particularly in the areas of drug targets, biomarkers, and personalized medicine are discussed.
  Keywords: proteomics, genomics, metabolomics, biomarker, personalized medicine, Omics