فهرست مطالب

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1395)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالقاسم کریمی * صفحات 1-18
  پرورش روح و روان انسان و تربیت جامعه دینی بر اساس نهادینه کردن آموزه های قرآنی، پیوندی ناگسستنی با تاروپود باور به قیامت دارد. یکی از ویژگی های مهم قیامت که علمش نزد پروردگار محفوظ مانده است و پنهان بودنش برای تربیت نفوس بشری، معنا می یابد، زمان وقوع آن است که با پایان حیات این جهانی رقم می خورد. از منظر قرآن کریم آثاری که بر مخفی بودن زمان قیامت مترتب می شود، از یک سو فرد را با آزادی در اعمال، مسئولیت پذیر می کند و با خوف و رجا، نگرشی امیدبخش فرا روی او قرار می دهد و از او تلاش گری صادق و پارسا می سازد و از غفلت، ترس، اضطراب و دنیاطلبی رهایی می بخشد؛ از سوی دیگر، جامعه ی بشری را به سوی اطاعت پذیری، تکلیف مداری، اخلاق محوری و انتظار و آمادگی دائمی جهت حضور در محضر الهی رهنمون می کند و سرانجام طیف گسترده ی دشمنان دین الهی را ناامید و منفعل می سازد. در این مقاله درصدد تبیین مهم ترین ثمرات تربیتی اختفای زمان قیامت از منظر آیات قرآن با استفاده از دیدگاه مفسرین هستیم.
  کلیدواژگان: اختفای زمان قیامت، مسئولیت پذیری، تکلیف مداری، خوف و رجا، آمادگی و انتظار
 • مقصود امین خندقی *، فاطمه سادات جعفرنیا صفحات 19-40
  در این پژوهش، تبیین ماهیت تفسیر تربیتی مدنظر بوده است. بدین منظور، ابتدا ماهیت این تفسیر با نظر به گونه شناسی بازنگری شده از دیدگاه های موجود از تفسیر تربیتی، تبیین شد و بر اساس سه معیار اصلی، یعنی روش تفسیر، شمول آیات و معنای تربیت، برای هر کدام از دیدگاه های ذیل هر معیار، مهم ترین ویژگی های ذاتی و عرضی که در مجموع، با یکدیگر سازنده ی ماهیت هرگونه تفسیر تربیتی هستند، شرح و تفصیل داده شد. برای تعیین ماهیت تفسیر تربیتی با نظر به گونه شناسی وضع مطلوب، بر اساس معیار هدف تفسیر تربیتی که جامعیت و ژرفای مطلوبی دارد، ماهیت تفسیر تربیتی تعیین گردید. ذیل معیار هدف تفسیر تربیتی، شش طبقه، شامل استخراج و شرح نکات تربیتی، مقایسه و تطبیق با یافته های سایر علوم، چهره گشایی از حقایق قرآن، تایید گزاره های قرآن/علوم تربیتی، استخراج عناصر تربیتی و نظریه پردازی- قرار دارد. در ادامه، ماهیت هر یک از این طبقات بررسی شد. همه ی این طبقات به جز هدف نظریه پردازی، در دو ویژگی، یعنی داشتن نگاه محدود به تفسیر تربیتی و محدودیت در دستاورد ها و تولیدات مشترک هستند. بر این اساس، نظریه پردازی به عنوان ماهیتی مقبول برای تفسیر تربیتی شرح و بسط داده شد. برای توضیح این ماهیت، مباحثی مانند گستردگی نگاه به تعلیم و تربیت و ارتقای تفسیر تربیتی در حکم دیدگاه ی فراکنشی مطرح شد که به دانش موجود تربیت اکتفا نکرده و در پی بازسازی این قلمرو معرفتی است و در نهایت، ایده ی اصلی این پژوهش، یعنی هدف نظریه پردازی برای تفسیر تربیتی، ضرورت ها و برخی الزامات آن بررسی شد.
  کلیدواژگان: تفسیر تربیتی، قرآن، علوم تربیتی اسلامی، ماهیت، نظریه پردازی
 • سهراب مروتی *، علی باقی نصرآبادی، مهدی اکبرنژاد، سید محمدرضا حسینی نیا، عباس رسولی صفحات 41-58
  هر مجموعه ای در مسیر حرکت خود به سوی کمال، با طراحی چشم اندازی مطلوب، نیل به اهداف اساسی خود را دنبال می کند. در میان عناصر تشکیل دهنده ی چشم انداز تربیتی جامعه ی دینی، مولفه های تربیتی، به سبب جهت دهی به اهداف چشم انداز، محوریت داشته و نگارنده بر آن اهتمام دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی قرآنی- روایی، برای پاسخ دادن به این سوال انجام شده است که مولفه های تربیتی چشم انداز جامعه ی دینی کدامند؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که رشد کمالات انسانی از غایات تربیتی جامعه ی دینی است و با در نظر گرفتن اصل زیربنابودن مسائل تربیتی در خلق چشم انداز جامعه ی دینی به غایت این اهداف، که کارآمدی موثرتر جامعه ی دینی در دنیای کنونی است، اشاره می کند. نتیجه آن که، مهم ترین مولفه های تربیتی جامعه ی دینی که در طرح چشم انداز نقش محوری دارند، در ابعاد چهار گانه ی: «دانایی، توانایی، زیبایی و نیکویی» تقسیم و با استناد به آیات و روایات بررسی شده اند.
  کلیدواژگان: مولفه های تربیتی، چشم انداز، جامعه ی دینی، تربیت
 • فاطمه دریس، الخاص ویسی *، بهمن گرجیان، ساسان شرفی صفحات 59-76
  یکی از حوزه های علمی جدیدی که با ذهن انسان ارتباط مستقیم دارد، حوزه ی شناختی است که روزبه روز، بر تعداد پژوهش های میان رشته ای در این حوزه افزوده می شود. حوزه ی «اخلاق» و» تربیت»، به سبب ماهیت روان شناختی و ارتباط مستقیم با ذهن و پیچیدگی های آن، از طریق مطالعات این چنینی، قابل بررسی هستند. علوم شناختی و علوم وابسته به آن نظیر زبان شناسی شناختی، به سبب ماهیت ارتباطی، ابزار لازم جهت انجام پژوهشی که پرده از ارتباط علوم شناختی و علوم تربیتی بردارد، در اختیار پژوهشگران قرار داده است. نگارنده نیز درصدد آن است که با استفاده از این ابزار در رمزگشایی معنایی قرآن، گامی ناچیز بردارد. یکی از اصول معناشناسی شناختی، جسمی شدگی ساختار مفهومی است. به عقیده ی جانسون، تجربیات ما از جهان خارج، ساخت هایی در ذهن ما پدید می آورند که ما آنها را به زبان خود انتقال می دهیم. این ساخت های مفهومی، همان طرح واره های تصویری اند. درواقع، طرح تصویری، نوعی ساخت مفهومی است که انسان بر اساس تجربیات فیزیکی خود در جهان خارج، آنها را می سازد. این تجربیات عینی، امکان درک دیگر مفاهیم در حوزه های انتزاعی تر نظیر زبان را، به انسان می دهد. مارک جانسون این تجربه ها را، در قالب سه حوزه ی کلی طرح واره های حرکتی، طرح واره های حجمی و طرح واره های قدرتی تقسیم بندی می کند. در پژوهش حاضر با تحلیل کلام وحی، سی مورد از طرح واره های موضوعی تکرارشونده استخراج شد که بر اساس بسامد وقوع و اهمیت موضوع در سه طبقه ی آموزه های درجه یک، آموزه های درجه دو و آموزه های درجه سه دسته بندی شدند. بر اساس یافته های این مطالعه، بیشترین فراوانی، مربوط به گروه مفاهیم درجه یک با موضوعات وحی، معاد، نبوت، بهشت، جهنم و تبعیت (پیروی) بود.
  کلیدواژگان: معناشناسی شناختی، طرح واره های تصویری، طرح واره های حرکتی، طرح واره های حجمی، طرح واره های قدرتی، آموزه های تربیتی
 • عبدالجبار زرگوش نسب *، فرهاد جلیلیان صفحات 77-92
  این پژوهش در پی آن است تا برداشتی نو از احادیث درباره ی تنبیه کودک، به منظور تربیت و تادیب او ارائه دهد. احادیث مرتبط به دو دسته تقسیم می شوند: دست های بر عدم مشروعیت تنبیه کودک دلالت دارند و دسته ی دیگر بر خلاف دسته ی اول، بر جواز و مشروعیت راهبرند. هر دو دسته از لحاظ دلالت و راه حل تعارض میان آن ها، بررسی می شوند. بر مبنای آنچه از مفاهیم احادیث پیامبر (ص) و معصومین (ع) برمی آید، نباید به شخصیت کودک لطمه ای وارد شود؛ زیرا دارای عواطف لطیفی است که در بستر زمان گام به گام شکل گرفته و به رشد می رسد. شکوفایی وی نیازمند محیط آموزش و پرورش سالم و مناسب است. در دوران معاصر، با توجه به پیچیدگی جوامع بشری و افزایش جرائم و بزهکاری، لازم است برای تربیت کودکان، تنبیه مناسب با وضعیت روحی و عاطفی آنان و راهکارهایی مناسب از منظر احادیث به دست آورد. نوشتار حاضر با هدف بررسی تنبیه کودک از منظر احادیث به شیوه توصیفی_تحلیلی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: حدیث، کودک، تربیت، تادیب، تنبیه
 • عبدالله میراحمدی *، محبوبه زارع صفحات 93-112
  دروغ نزد اندیشمندان اسلامی از دو منظر اخلاقی و فقهی قابل بررسی است. در این میان، اخلاق پژوهان به توسعه در زمینه ی اقسام دروغ قائلند. شاخص ترین پیامد تربیتی دروغ که نوعی خیانت محسوب می شود، «اغراء به جهل» یا کشاندن انسان به راهی خلاف واقع است. از این رو، ادیان الهی بر مبنای فطرت حقیقت گرای بشر، در تمام ساحات زندگی انسان، با «دروغ» به مخالفت برخاسته اند. آنها ضمن بررسی ریشه های درونی و بیرونی دروغ، پیامدهای تربیتی آن را برشمرده اند و در نهایت، به راه های علمی و عملی مبارزه با دروغ همت گماشته اند؛ بنابراین، در نفی دروغ، میان هیچ یک از ادیان الهی ازجمله اسلام و مسیحیت اختلافی وجود ندارد. در این میان، محور اختلاف به مصداق های دروغ بازمی گردد. در باور اندیشمندان مسیحی، دروغ هیچ گونه استثنایی ندارد و مصداق های آن، گسترده و شامل موقعیت های مختلف می شود؛ درحالی که علمای اسلامی، بر مبنای قاعده ی عقلانی اهم و مهم در موقعیت ها و شرایط خاص، توریه و تقیه را، راهکارهایی برای خروج از خطرها و تهدیدها معرفی می کنند. این امر سبب شده است، برخی اندیشمندان مسیحی، دین اسلام به ویژه مذهب تشیع را، متهم به جواز و پذیرش دروغگویی کنند. پژوهش حاضر با بررسی دروغ در اسلام و مسیحیت از سه منظر، به اشکال های اندیشمندان مسیحی و اختلاف نظر آنان با علمای اسلامی دراین باره پاسخ می دهد و ثابت می کند با وجود بحث ها و اتهام های موجود، میان اسلام و مسیحیت، درباره ی «دروغ» و پیامدهای تربیتی آن هیچ اختلافی وجود ندارد و توریه و تقیه، در هیچ یک از این دو دین، دروغ به شمار نمی آیند.
  کلیدواژگان: دروغ، پیامدهای تربیتی، اسلام، مسیحیت، توریه، تقیه
|
 • Abdolghasem Karimi * Pages 1-18
  Growing spirit and mind of human beings and educating the religious society based on inculcating holy Quran's preaches an inseparable tie with the belief to resurrection. One of the important qualities of resurrection that doing it is preserved by the God and it being hidden finds meaning for educating human beings. Its date is determined by the end of the world. From Holy Quran view the symptom that causes the resurrection to be hidden .on the one hand it makes a person responsible for freedom in work and set promising view with fear and hope and makes him an honest hard worker and set free from carelessness- fear- agitation- and secularism. On the other hand, it leads human beings to attend human society to divine presence with compliance- being responsible- ethical- expectation- permanent readiness. Finally, it makes a wide range of enemies of Gods religion passive and desperate. In this essay, we are going to explain the most important educational benefits of concealment of the time of resurrection from the prospective of Quran verses by using the interpreters view.
  Keywords: Resurrection, Hidden time, Responsibility, Ethical, Expectation, Permanent readiness
 • Maghsoud Amin Khandaghi *, Fateme Sadat Jafarnia Pages 19-40
  In this research, the nature of educational interpretation has been considered. In this regard, firstly, the nature of this interpretation has been explained in terms of revised typology from the Available perspective of educational interpretation and based on the three main criteria, the method of interpretation, the inclusion of verses (Ayat) and meaning of education, for each of the following points of each criterion, the most important substantive and accidental features, which together made the nature of any educational interpretation, have been elaborated. In order to determine the nature of educational interpretation, in terms of desired typology, the nature of educational interpretation was determined based on aim of educational interpretation that is desirable and comprehensible. Below goal of educational interpretation, six classes include extracting and describing educational points, comparing them with the findings of other sciences, revealing the Quran truths, Confirmation Quran/educational sciences propositions, extracting educational elements, and theorizing. Subsequently, the nature of each of these classes was analyzed. All of these classes, exception of the theorizing, have two characteristics, a limit view to educational interpretation and limitation in achievements and products. Accordingly, theorizing was expanded as an accepted essence for educational interpretation. In order to explain this nature, discussions such as the breadth of the view to education and the promotion of educational interpretation were introduced in the form of proactive view that did not satisfy to existing knowledge and seek to reconstruct this epistemic domain, and ultimately, main idea of this research, that's mean the orizing, some of its requirements was examined.
  Keywords: Educational Interpretation, Nature, Theorizing, The Quran, Islamic Educational Sciences
 • Sohrab Morovati *, Ali Baghi Nasrabadi, Mahdi Akbarnezhad, Seyed Mohammad Reza Hosini Nia, Abbas Rasuly Pages 41-58
  Each set moves towards perfection with a desirable perspective by designing its fundamental goals and it pursues its basic goals. Among the elements that form the educational perspective of the religious community, educational components are focused on the goals of the author due to orientation to the goals of the perspective. The current research is descriptive-analytic and Qur’anic-ritual attitude. To answer this question, “what are the educational components of the perspective of the religious community”? The findings of the research in this regard are that the growth of human perfections is one of the educational goals of the religious community. Considering the principle of underinvestment of educational issues in creating the perspective of the religious community, these goals, which are more effective, is a religious community in the current world. As a result, the most important educational components of the religious community that have a central role in the perspective of the vision are divided into four dimensions: "knowledge, ability, beauty and goodness" and based on verses and narrations, has been studied.
  Keywords: Educational components, vision, religious community, Education, perspective
 • Fatemeh Deris, Elkhas Veysi *, Bahman Gorjiyan, Sasan Sharafi Pages 59-76
  One of the new scientific fields that is directly related to the human mind is the cognitive field that increases the number of interdisciplinary researches in this area. The field of “ethics “and “education”, due to the psychological nature and direct connection with the mind and its complexities, can be examined through such studies. Cognitive science and its related sciences, such as cognitive linguistics, have provided researchers with the means of conducting research that reveal the relationship between cognitive science and education. The researcher also intends to take a negligible step by using this tool in the semantic decoding of the Quran. One of the principles of cognitive semantics is conceptual structure. According to “Johnson”, our experiences of the outside world create constructs in our minds that we express to their own language. Human beings construct their physical experiences according to conceptual structures which help them comprehend more abstract experiences. “Mark Johnson” categorizes these schema within three categories: path schema, containment schema and force schema. This article has investigated the frequency of this tool in conveying moral concepts in the Holly Quran to the audience. For this purpose, 6236 Ayah from the Holly Quran were investigated and analyzed on the basis of frequency of image schema. The findings show that the most frequency belongs to path schema with 57.5%, then containment schema stands at the second step (total percentage of 32%). Force schema (with the percentage of 10.5%) is the less frequent one. The most frequent moral issues belong to Revelation, Prophecy, Obey and Follow, Heaven and Hell. Other issues like wisdom, Misguide and Rebellion were identified as grade two and grade three concepts according to the frequency of happening.
  Keywords: Cognitive Semantics, Iimage schema, Path schema, Containment schema, Force schema, Moral Hints
 • Abdol Gabar Zargoshnasab *, Farhad Jalelyan Pages 77-92
  This research seeks to present a new conception of the hadith about punishing the child in the direction of his education and guidance. Hadiths are divided into two categories; one category denotes the legitimacy of punishing the child, and the second category implies the opposite of the first category. Both categories are discussed in terms of the implications of conflict resolution between them. What comes from the concepts of the hadiths of the Prophet (pbuh) and the infallibles (a) is not to harm the child's personality because he has subtle emotions that are shaped and developed in the context. His development requires a healthy and appropriate educational environment. In the contemporary times, due to the complexity of human societies and the increase of crimes and delinquency, it is necessary for the education of children, to receive appropriate punishment with their spiritual and emotional state and appropriate from the point of view of the hadiths .The present article aims to investigate the punishment of the child from the perspective of the hadiths in an analytical descriptive manner.
  Keywords: Hadith, Child, Education, Discipline, Punishment
 • Abdollah Mirahmadi *, Mahboobah Zare Pages 93-112
  The lies of Islamic scholars can be examined from both moral and legal points of view. Divine divinity, based on the true nature of mankind, is opposed to "lies" in all aspects of human life. Therefore, in denying a lie, there is no difference between any divine religion, including Islam and Christianity. In the meantime, the axis of conflict turns to lies. In the belief of Christian thinkers, lies are no exception and their examples are broad and include different situations. While Islamic scholars, considering the important and important rationale in certain situations and circumstances, introduce cases such as Thouiry and Taqiyah as strategies for the elimination of threats and threats. This has led some Christian scholars to accuse Islam of allowing and accepting lying. The present study, by way of explanation and analysis of the content, by comparative analysis of the lies between Islam and Christianity, proves that, despite the controversy and allegations, there is no difference between these two religions about the lie of falsehood, and Touiry and Taqiyah are neither lies in Islam nor in Christianity and it is not a lie.
  Keywords: Lie, Islam, Christianity, Thouiry, Taqiyah