فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 26 (تابستان 1397)
 • پیاپی 26 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • اسماعیل لله گانی، مصطفی زه تابیان * صفحات 1-16
  مطالعات متعدد در بازارهای مالی جهان موید این واقعیت هستند که می توان با بکارگیری معیارهای متناسب با ساختار و ویژگی های داده های مورد مطالعه، کارکرد مدل های مورد بررسی را به نحو قابل توجهی بهبود داد. در این میان تابع کاپولا از جمله مدلهایی است که در تعیین روابط توام متغیرهای مدل، توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است.
  در این پژوهش، در بهینه سازی پورتفویی از شاخص صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با هدف حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی، داده های شبیه سازی شده براساس همبستگی ناشی از تابع کاپولا و توزیع تعمیم یافته پارتو بعنوان ورودی مدل مبنای بررسی قرار گرفت. براساس آزمون آماری صورت گرفته با بکارگیری این رویه، عملکرد پورتفوی به طور معناداری بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی پورتفوی، تابع کاپولا، ارزش در معرض ریسک شرطی، توزیع تعمیم یافته پارتو
 • رومینا عطرچی *، شاهین رامتین نیا صفحات 17-30
  در استراتژی های معاملاتی با فرکانس معاملات بالا، هزینه های معاملاتی، اعم از هزینه های کارگزاری و مالیات، تاثیر بسیار زیادی روی ثروت نهایی حاصل از سرمایه گذاری داشته و قسمت بزرگی از آن را از بین می برند. در پژوهشی که توسط چا در سال 2007 انجام گرفت، 37 روش برای کاهش هزینه های معاملاتی در این استراتژی ها معرفی گردید. در این مقاله تلاش می شود، تا این 37 روش کاهش هزینه های معاملاتی، برای سه روش تشکیل سبد سهام، به صورت عملی پیاده سازی شده و نتایج بررسی و مقایسه گردند. در این پژوهش علی رغم معرفی روش های بهتر در کاهش هزینه های معاملاتی، چارچوبی مناسب نیز برای چگونگی مقایسه این روش ها معرفی می گردد.
  داده های مورد استفاده در این پژوهش، قیمت های تعدیل شده 10 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1394 می باشد. با استفاده از سه روش بهینه سازی سبد سهام میانگین-واریانس، میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط و پرتفوی مشابه بازار، سه سبد فرضی تشکیل شده و روش های کاهش هزینه های معاملات، روی هر یک از سبدها پیاده سازی می گردند. سپس با توجه به نتایج به دست آمده، بهترین روش های کاهش هزینه های معاملاتی معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: هزینه های معاملاتی، عملکرد سبد سهام، بهینه سازی، ارزش در معرض ریسک مشروط، فاصله بدون معامله
 • محمدهاشم بت شکن، فرشته رحیمی الماسی* صفحات 31-48
  هدف پژوهش حاضر بررسی نهادهای مالی لازم در تامین مالی طرح های زیرساختی از طریق بازار سرمایه ایران می باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش دلفی آمیخته انجام شده است. در ابتدا با بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته اولیه با خبرگان، یک چارچوب اولیه تدوین شد و برای تایید آن نظرسنجی از خبرگان در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه انجام شد، به نحوی که 42 پرسشنامه تکمیل شد و 28 جلسه مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه و جمع بندی شدند. براساس بررسی های انجام شده تقبل برخی پرداخت های مربوط به اوراق، فراهم سازی تسهیلات اضطراری، تشکیل سندیکای ضمانت اوراق با بانک ها، ایفای نقش بیمه گر اتکایی، حمایت از تشکیل انجمن مشترک بیمه برای صنعت حمل ونقل و انتشار اوراق بهادار بیمه ای توسط صندوق توسعه حمل ونقل مورد اجماع خبرگان قرارگرفت. همچنین مدیریت دارایی صندوق توسعه حمل ونقل از طریق یک نهاد تخصصی و ایجاد صندوق های سرمایه گذاری زیرساخت مورد تاکید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: نهادهای مالی، تامین مالی، طرح زیرساخت، حمل ونقل، بازار سرمایه
 • سیما عشوری *، محمدرضا رستمی صفحات 49-62
  در تحقیق حاضر اثر سرمایه گذاری موردانتظار، سودآوری موردانتظار و نسبت ارزش دفتری به بازار بر بازدهی موردانتظار بررسی می شود.
  برای محاسبه سودآوری موردانتظار و سرمایه گذاری موردانتظار از مدل فاما-فرنچ (2006) و برای محاسبه بازده مورد انتظار، ارزش بازار و نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام از روش های مرسوم استفاده شده است. با هدف افزایش قابلیت مقایسه، از دو متغیر رشد تعداد سهام و رشد ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به صورت مجزا بهره گرفته شده است. در این تحقیق از دو مرحله رگرسیون استفاده شده است. رگرسیون های مرحله اول جهت تخمین سرمایه گذاری مورد انتظار و سودآوری موردانتظار و رگرسیون های مرحله دوم جهت آزمون روابط بین متغیرها جهت تخمین بازده.
  نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین بازده مورد انتظار با سودآوری موردانتظار و ارزش دفتری به ارزش بازار است. رابطه بین بازده مورد انتظار با سرمایه گذاری موردانتظار معکوس و معنی دار بود. همه فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بازده مورد انتظار، سرمایه گذاری مورد انتظار، سودآوری مورد انتظار
 • مهری یحیایی *، علی حسن زاده صفحات 63-82
  در این مقاله عوامل موثر، موانع و مدل های مختلف تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان حوزه ICT در سطح جهانی شناسایی شده و در نهایت براساس الگوی [i] PESTLE، مدلی بومی برای تجاری سازی فناوری در شرکت های داخلی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، تمامی عوامل شش گانه الگوی PESTLE بر تجاری سازی فناوری موثر بوده و مهمترین عامل تاثیرگذار عامل اقتصادی و کمترین تاثیر بر تجاری سازی به عامل قانونی مربوط است. همچنین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی فناوری به ترتیب قوانین خاص در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتقال فناوری و لیسانس، سطح بلوغ تکنولوژیکی، دسترسی به موادخام وانرژی، نرخ بهره، نگرش مصرف کننده به کالا و خدمات، نحوه تخصیص منابع توسط دولت، برون سپاری فناوری، مهاجرت، مسایل اخلاقی، توسعه محصول جدید، چشم انداز سیاستهای آینده، توزیع درآمد، وضعیت اقتصاد داخلی و حقوق مالکیت فکری هستند.
  کلیدواژگان: تجاری سازی فناوری، شرکت های دانش بنیان، چارچوب PESTLE، فناوری نوآورانه حوزه ICT، اقتصاد مقاومتی
 • زهره حاجیها، جواد اورادی * صفحات 83-98
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و هزینه بدهی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شامل 27 شرکت خانوادگی و 76 شرکت غیرخانوادگی و دوره مطالعه، سال های 1387 تا 1394 را در بر می گیرد. در این پژوهش از امتیازهای سامانه رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران، برای تفکیک شرکت ها، به شرکت های با سطح افشای اطلاعات کم و زیاد، استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق داده های ترکیبی به روش تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و هزینه بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، هزینه بدهی در شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی بالاتر است. در ادامه و با بررسی فرضیه دوم پژوهش مشخص گردید که شفافیت اطلاعاتی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و هزینه بدهی اثر منفی و معناداری دارد. در نتیجه می توان اذعان کرد که در شرکت های خانوادگی با سطح شفافیت اطلاعاتی بالاتر، هزینه بدهی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: مالکیت خانوادگی، هزینه بدهی، شفافیت اطلاعات، تضاد نمایندگی
 • مسعود طادی، مجید آبکار *، وحید مطهری نیا صفحات 99-112
  معاملات الگوریتمی در سالهای اخیر، یکی از اصلی ترین زمینه های صنعت مالی بوده است. این نوع معاملات شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر برنامه های کامپیوتری جهت تصمیم گیری برای ارسال سفارشات هستند. استراتژی معاملات زوجی یکی از مشهورترین و در عین حال قابل فهم‏ترین روش های معاملات الگوریتمی است. به منظور پیاده‏سازی استراتژی معاملات زوجی می‏توان از چندین رویکرد مختلف و یا ترکیبی از این رویکردها بهره برد. یکی از این رویکرد ها، رویکرد فاصله‏ای است. در این پژوهش، به منظور به کارگیری این استراتژی، زوج سهم ها از صنعت استخراج کانه های فلزی و داده های قیمت در بازه‏ی زمانی مربوط به سال 1395 انتخاب شده اند. سپس با اعمال استراتژی زوجی و پس آزمایی آن، عملکرد استراتژی معاملات زوجی با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با فرض وجود سیستم فروش استقراضی و در محدوده آستانه مطلوب، بازدهی معاملات زوجی از استراتژی خرید و نگهداری بیشتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: معاملات الگوریتمی، استراتژی معاملات زوجی، رویکرد فاصله ای، فرصت آربیتراژی، استراتژی خرید و نگهداری، انتخاب سهم
 • محمد حسین عبدالرحیمیان، تقی ترابی *، سیدجلال صادفی شریف، رویا دارابی صفحات 113-130
  مطابق با اهداف تعیین شده، تحقیق ترکیبی در بخشهای کیفی و کمی تحقیق عملیاتی شد. در مرحله کیفی ضمن اتخاذ استراتژی پدیدارنگاری، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان بازار سرمایه انجام و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، که هیجده مولفه شناسایی شد. بر اساس این مولفه ها پرسشنامه بخش کمی تحقیق طراحی گردید. تعداد 400 پرسشنامه به صورت نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس توزیع شد که 275 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید . داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی و مقوله های اصلی تحقیق از قبیل عوامل فرهنگی ، شناختی، احساسی و شخصیت شناسایی شدند. همچنین داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و Amos Graphic و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این است که زیربنایی ترین عامل در رفتار سرمایه گذاران همانا عامل فرهنگ می باشد. تورش های شناختی مقدم بر تورش های عاطفی هستند(نظریه ساخت واره) که در کنار تاثیر عامل شخصیت، موجب بروز رفتارهای توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی می شود.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری رفتاری، عقلانیت محدود، سوگیری شناختی، سوگیری احساسی، شخصیت
 • فریدون رهنمای رودپشتی *، هاشم نیکومرام، محمد حسام جهان میری صفحات 131-148
  این پژوهش بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان معیاری جهت تبیین بازدهی سهام با دیدگاهی رفتاری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای عدم اطمینان اطلاعاتی شامل ارزش بازار به دفتری (BV/MV)، سن شرکت (Age) اندازه واحد تجاری (MV)، نسبت پایین ترین قیمت به بالاترین قیمت سهام (LHR)، انحراف معیار بازده سهام (STD) و انحراف معیار جریان نقد عملیاتی (CFVOLA) می باشند بدین منظور چهار فرضیه فرعی برای بررسی این موضوع و داده‏های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1386 تا 1393 از طریق تشکیل پرتفوی بر اساس معیار استراتژی بالاترین قیمت در پنجاه و دو هفته گدشته و معیار استراتژی شتاب قیمت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان می دهد که برای همه متغیرهای مورد بررسی به جز STD (انحراف معیار بازده سهام) با افزایش درجه عدم اطمینان اطلاعاتی روند بازدهی سهام برای پرتفوی های برنده(بازنده) افزایش(کاهش) می یابد.
  کلیدواژگان: عدم اطمینان اطلاعاتی، بالاترین قیمت در 52 هفته، نقطه اتکا، مالی رفتاری
 • داوود احمدیان * صفحات 149-168
  در این طرح به بررسی قیمت سهام با استفاده از روش های مالی رفتاری برای بررسی قیمت سهام 50 شرکت از سازمان بورس اوراق بهادار طی سالهای1392- 1381 می پردازیم. همچنین می خواهیم نتایج روش مذکور را با نتایج روش های نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف مقایسه کنیم.
  پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل ازآنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. در مطالعات تایید شده است که واکنش رفتاری سرمایه گذاران می تواند به عنوان مولفه مهمی در فرایند قیمت گذاری بازار به حساب آید. یکی از تحقیقات جامعی که هر دو حالت بیش واکنشی و کم واکنشی را به شکل مدل ارائه کرده است، مدل باربریز و همکارانش است. در این مدل سرمایه گذاران با استفاده از شاخص روند تاریخی و بازگشت به متوسط، احتمال بازگشت به متوسط و روند قیمت ها را تخمین زده و بر آن اساس به قیمت گذاری سهم می پردازند که به نسبت مدل عقلایی متفاوت است.
  همچنین روش زنجیره مارکف برای تحلیل قیمت گذاری سهام بکار گرفته می شود. در این راستا مدل بررسی سود سهام با استفاده از زنجیره مارکف انجام می شود تا ارزش ذاتی سهام شرکت مزبور بدست آید. روند بررسی قیمت سهام به حل یک سیستم خطی برمی گردد.
  بعلاوه در روش تحلیلی نسبت قیمت سهام به سود(P/E) ، ضریب قیمت به سود از روش های متداول در ارزشیابی سهام توسط تحلیل گران به حساب می آید. با استفاده از اطلاعات شرکت های مختلف نتایج نشان داد نسبت P/E از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. این نسبت در چارچوب مدل سود از تجزیه و تحلیل بنیادی کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، نسبت PE، روش زنجیره مارکف، ارزش گذاری ارزش ذاتی سهام، بورس اوراق بهادار
 • محسن حمیدیان، محمدباقر محمدزاده مقدم، سجاد نقدی، جواد اسماعیلی * صفحات 169-184
  پیش بینی سود از دیرباز موردتوجه پژوهشگران بوده است. علاوه بر این یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پیش بینی سیاست تقسیم سود شرکت ها است. در این راستا، در پژوهش حاضر با آگاهی از موفقیت نسبی مدل های خطی و رگرسیونی در رضایت پژوهشگران در پیش بینی برخی مسائل مالی نظیر سیاست تقسیم سود و با استفاده از مدل های تک متغیره و چند متغیره شبکه عصبی، به پیش بینی سیاست تقسیم سود در 183 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 شامل 915 سال-شرکت پرداخته ایم. متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش بر اساس الگوی پژوهش مارش و مرتون (1987) انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از شبکه های عصبی چندمتغیره نسبت به مدل شبکه عصبی تک متغیره، در پیش بینی سیاست تقسیم سود، قدرت پیش بینی را افزایش می دهد؛ بنابراین بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سهامداران، سرمایه گذاران برای پیش بینی سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از شبکه های عصبی مصنوعی چندمتغیری استفاده کنند.
  کلیدواژگان: سیاست تقسیم سود، شبکه عصبی تک متغیره، شبکه عصبی چند متغیره
 • اکبر باقری *، علی رمضانی، عباس پورسعید صفحات 185-198
  هدف اصلی از این تحقیق، بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر نرخ بازدهی کل واقعی شرکت های پذیرفته شده منتخب گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای (39 شرکت نمونه از 43 شرکت این گروه) طی دوره زمانی 94-1390 در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. لذا ابتدا ضمن بیان کلیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با تامین مالی و روش های داخلی و خارجی آن به بررسی پیشینه تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) پرداختیم. در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق بر اساس آزمونهای تشخیصی مربوطه به روش اثرات ثابت انجام گرفت که نتایجه آن بیانگر تایید رابطه مثبت و معنادار تمام متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق (هزینه سرمایه، سود انباشته، اهرم مالی، ظرفیت سوداوری و اندازه شرکت) بر متغیر وابسته (نرخ بازده کل واقعی سهام) شرکت های تحت بررسی بدست آمد بطوریکه تمام فرضیه های تحقیق را می توان پذیرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در کنار پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تامین مالی، نرخ بازدهی کل واقعی، هزینه سرمایه، سود انباشته، اهرم مالی، ظرفیت سودآوری
 • علی مهدوی پارسا *، مرضیه نوراحمدی صفحات 199-220
  هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل محتوای اسناد بالادستی (شامل چشم انداز، ماموریت، اهداف، منشور اخلاقی و ارزش های بنیادین) 36 بانک و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکداری بدون ربای ایران از منظر حاکمیت شرکتی و مقولات و مفاهیم (متعارف و اسلامی) موجود در آن می باشد. در این مقاله پس از بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی و تحقیقات پیشین در این موضوع به بررسی و تحلیل اسناد بالادستی بانک های ایران پرداخته و مقولات مرتبط با حاکمیت شرکتی را استخراج نموده و سطح اهمیت این موضوع در بانک های ایرانی را ارزیابی نموده و در نهایت بانک های ایران را بر این اساس رتبه بندی می نماییم. روش پژوهش ما تحلیل محتوا می باشد. نتایج حاکی از آن است که سطح توجه به حاکمیت شرکتی و مفاهیم مختلف آن در اسناد بالادستی بانک های ایران نسبتا کم می باشد، که نشان دهنده سطح توجه پایین تصمیم گیران بانک ها به حاکمیت شرکتی می باشد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی اسلامی، بانکداری بدون ربای ایران، اسناد بالادستی بانک ها
 • مریم دولو *، زهره غلامی صفحات 221-236
  فاما و فرنچ (2015) با افزودن دو عامل سودآوری و سرمایه گذاری، مدل سه عاملی خود را توسعه داده و مدل پنج عاملی جدیدی ارائه نمودند. هدف پژوهش حاضر آزمون مدل 5 عاملی فاما-فرنچ و مقایسه آن با مدل های سه عاملی و مدل چهارعاملی است.
  برای این منظور نمونه ای متشکل از 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1393 مورد بررسی قرار می گیرد. جهت آزمون مدل یادشده از رویکرد تحلیل پرتفوی و آزمون گیبنز و همکاران (1989) استفاده می شود.
  نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که عوامل سودآوری عملیاتی و میزان سرمایه گذاری توانایی توضیح بازده پرتفوی را دارد. به طور کلی مدل 5 عاملی فاما-فرنچ موفق تر از سایر مدل ها در توضیح بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران عمل می کند. پس از آن مدل های 4 عاملی در پرتفوی های مختلف، متناسب با عواملی که پرتفوی براساس آن ها تشکیل شده، عملکرد بهتری نسبت به مدل های سه عاملی داشتند.
  کلیدواژگان: مدل 5 عاملی، سرمایه گذاری، سودآوری
 • علیرضا معطوفی * صفحات 237-258
  در این پژوهش به بررسی مشخصه های استرس مالی که مطابق با ادبیات پژوهش شناسایی شده اند، شامل عدم اطمینان سرمایه گذاران به ارزش بنیادین دارایی های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگهداری دارایی های ریسکی و عدم تمایل سرمایه گذاران به نگهداری دارایی های غیرنقد، در قالب 4 فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 95 شرکت (در قالب 5700 مشاهده شرکت- ماه) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تایید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، متغیرهای فوق الذکر به عنوان مشخصه های استرس مالی در بازار سرمایه ایران می باشند.
  کلیدواژگان: استرس مالی، ریسک، عدم اطمینان، عدم نقدشوندگی، عدم تقارن اطلاعاتی
 • غلامرضا زمردیان، داود قرشی *، نفیسه آقامیری، شبنم زارع صفحات 259-276
  در این مطالعه دو مدل ارزش گذاری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد دربازار سرمایه ایران مورد سنجش قرار گرفته است.نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی دوره زمانی 1389تا 1393است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای سنجش سرمایه فکری در پژوهش حاضر نیز از دو روش استفاده شده است که یکی ازروش های مذکور توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که دارای سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی وکارایی سرمایه ساختاری می باشد و روش پیشنهادی دیگر توسط انواری رستمی ملاک سنجش سرمایه فکری قرار گرفته که با چهار عملکرد (مالی ،اقتصادی،حسابداری؛تلفیقی) انجام شده همچنین اندازه شرکت، اهرم مالی و رشد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. آنچه در نتیجه گیری کلی آزمون در رابطه با عملکرد بر اساس سنجه های مختلف شرکت وسرمایه فکری می توان عنوان کرد این است که عملکرد شرکت(عملکرد حسابداری،عملکرد مالی،عملکرد اقتصادی،عملکرد تلفیقی) رابطه معناداری با سرمایه فکری ندارند.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، عملکرد مالی، عملکرد اقتصادی، عملکرد تلفیقی
 • محسن واعظ قاسمی *، سعید رمضانپور چهارده صفحات 277-296
  آگاهی از وضعیت مالی شرکت های بازار سرمایه همیشه یکی از دغدغه های سهامداران و تحلیلگران اقتصادی است؛ از این رو تحلیل گران و محقیق بازار های مالی همیشه به دنبال روش هایی برای پیش بینی شرایط آتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه بودند. تحقیق پیش رو نیز به دنبال ایجاد مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های حاضر در بازار بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. در این تحقیق از نسبت های مالی زیمنسکی در کنار یک متغیر کلان اقتصادی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها استفاده شده؛ جامعه آماری تحقیق از بین شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند. نسبت های مالی از صورت های مالی شرکت ها در بازه زمانی پنج ساله، بین سال های 1389 تا 1393 استخراج شده، که در نهایت 84 شرکت انتخاب و به دو دسته شرکت های سالم و ورشکسته با نسبت های برابر تقسیم شدند. برای ایجاد مدل پیش بینی و تجزیه و تحلیل داده ها از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با استفاده از الگوریتم پس انتشار استفاده شده. شبکه یک بار تنها فقط با استفاده از نسبت های مالی و بار دیگر با اضافه شدن متغیر کلان اقتصادی تحت آموزش قرار گرفت تا در نهایت این فرضیه تائید شود که دقت شبکه با اضافه شدن متغیر کلان اقتصادی افزایش می یابد. در نهایت مدل طراحی شده در حالت کلی دارای دقتی 92.95 درصدی، و 85 درصد پیش بینی درست شرکت های ورشکسته برای یک سال قبل از ورشکستگی را دارد.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، ورشکستگی، پیش بینی، الگوریتم پس انتشار خطا (BP)
 • مسلم پیمانی فروشانی *، امیرحسین ارضاء، محمدمهدی بحرالعلوم صفحات 297-312
  قیمت های خوشه ای به تمایل قیمت ها به اعداد گرد اشاره دارد. این موضوع در کشورهای مختلف و در خصوص متغیرهای مالی گوناگونی بررسی و نظریات متفاوتی برای توجیه آن ارائه شده است. در این پژوهش به بررسی وجود این رفتار در قیمت ها و عوامل موثر بر شدت آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های پربسامد بهره جسته و با تحلیل این داده ها با استفاده از آزمون ها و فنون آماری، شواهدی دال بر وجود این پدیده در بازار سرمایه ایران مشاهده شد. علاوه بر این از بین عوامل مختلف، متغیر اندازه و قیمت و همچنین متغیر مجازی تفکیک بورس و فرابورس بر شدت خوشه ای بودن قیمت ها موثر شناخته شد که از این بین، متغیر اندازه بر خلاف انتظار دارای ضریبی مثبت بود. نتایج تحلیل های انجام شده با فرضیات خرده قیمت گذاری، واکافت قیمت (صرفا در مورد متغیر قیمت و نه اندازه شرکت) و مذاکره همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: خوشه ای بودن قیمت، ارقام گرد شده، داده های پربسامد
|
 • Esmaeil Lalegani, Mostafa Zehtabian * Pages 1-16
  Several studies have confirmed with using criteria appropriate to the structure and characteristics of the data, the performance of the models significantly improved. The Copula function is one of the models in determining the relationship between variables has attracted a lot of attention. In this study, we investigated the portfolio of TSE industry indexes optimized to minimize the Conditional Value at Risk, simulated data based on Copula function and generalized Pareto distribution as input. The statistical analyzes implies portfolio performance improves significantly. Since the Copula functions are diverse, Compare the impact of any one risk reduction is recommended.
  Keywords: Portfolio Optimization, Copula function, Conditional Value at Risk, Generalized Pareto Distribution
 • Romina Atrchi *, Shahin Ramtinnia Pages 17-30
  Among 37 methods to reduce transaction costs introduced by Cha (2007), we recursively choose the best method for next period's investment in each of three portfolio strategies: Mean-Variance Optimization, Mean-CVaR Optimization, and the equally-weighted market. We identify a few of the best methods and offer a framework by which additional methods can be considered. Within our framework, the best methods recapture a substantial amount of wealth and significantly improve risk-adjusted performance, both economically and statistically. We used prices and returns of the 10 most active firms of Tehran Stock Exchange market, from 1391 to 1394 on a monthly basis in this research. The transactions costs reduction methods will be applied on them and the best methods will be identified. Also, a framework will be offered for comparison and investigation of new methods.
  Keywords: Transaction costs, Portfolio performance, Optimization, Conditional Value at Risk, No, trade region
 • Mohammad Hashem Botshekan, Fereshteh Rahimi Almasi * Pages 31-48
  The objective of this research is to study the necessary financial institutions for financing the infrastructure transport projects in Iran through the capital market. This study uses a mixed method. To prepare a primary framework, a systematic review was done and several half-structured interviews were undertaken with experts. To approve the primary framework, a survey of expert was done in a way that in the fields of roads, capital market and university, 42 questionnaires were filled, 28 interviews were carried out and 9 group meetings were held. Subsequently, the qualitative and quantitative results were compared and concluded according to the triangulation method. According to the experts consensus: undertaking some of securities charges, provision of emergency loans, guarantee syndication with banks, act as a reinsurer, support the formation of protection and indemnity association for the transportation industry, and issuance of insurance securities were proposed to be done by the Transport Development Fund. Furthermore doing the asset management of the Transport Development Fund by an expert institution and the development of Project infrastructure funds were emphasized.
  Keywords: financial institutes, finance, infrastructure project, transport, capital market
 • Sima Ashouri *, Mohammadreza Rostami Pages 49-62
  In the present study,we examined the effect of the expected investment, expected profitability and the book to market ratio on the market expected returns.
  Fama-French model(2006) was used To calculate the Expected profitability and the expected investment. expected return, market value and book to market ratio was calculated by conventional methods. with the aim of increasing comparability, the two growth variable number of shares and equity book value growth also has been used separately. study was conducted in two stages regression so that the first stage regressions to estimate the expected investment and profitability expected and second stage regressions also is used to examine the relationships between variables.
  The results show that there is a significant positive relationship between the expected return and the expected profitability and book to market ratio. The relationship between the expected return and the expected investment is significant negative. The results confirmed all the hypotheses.
  Keywords: Expected Investment, Expected Profitability, Expected Return, Book-to-Market, Fama, French
 • Mehri Yahiaei *, Ali Hasanzadeh Pages 63-82
  In this paper, effective factors, obstacles and various models of commercialization have been identified in ICT companies globally and Finally, has been proposed based on the PESTLE model, a native model for technology commercialization in domestic companies.
  The results of this study showed that all six factors of PESTLE model are effective on technology commercialization; the most important effective factor is economics and the least effective factor is legislation. Also, sequentially, the most important factors affecting the commercialization of technology are specific laws in the IT industry, technology transfer and licensing, technological maturity,access to raw materials and energy, interest rates, consumer's attitude to goods and services, government allocation, outsourcing Technology, Immigration, Ethical Issues, New Product Development, Prospects for Future Policies, Income Distribution, Internal Economic Situation, and Intellectual Property Rights.
  Keywords: Technology commercialization, Knowledge Based Companies, PESTLE Framework, ICT Innovative Technology, Resistance Economics
 • Zohre Hajiha, Javad Oradi * Pages 83-98
  The main purpose of this research, The effect of transparency of information on the relationship between family ownership and cost of debt for companies in Tehran Stock Exchange. Statistical population consisted of 27 family and 76 nonfamily companies of the study period of 2009 to 2016 year-on behalf. In this study using a scores of ranking system of disclosure quality and information science Tehran Stock Exchange, for the separation of firms, the firms with low and high level of information disclosure. The statistical method, used in order to test the second research hypothesis, is panel data. The results of the first hypothesis of this research showed that there is a significant positive relationship between family ownership and cost of debt. In other words, the cost of debt in family firms is higher than nonfamily firms. Then, by examining the second hypothesis, it became clear that transparency of information on the relationship between family ownership and the cost of debt has a significant negative effect. This indicates the fact that the family enterprise-level higher information transparency, cost of debt decreases.
  Keywords: family ownership, cost of debt, transparency of information, Agency conflict
 • Masood Tadi, Majid Abkar *, Vahid Motaharinia Pages 99-112
  Algorithmic trading has become one of the main strategies in financial industry. This kind of trading involves trading strategies based on computer programs to decide whether to send their orders. Pairs trading strategy is one of the most popular and however, most understandable strategies in algorithmic trading. To implement a pairs trading strategy we can utilize several approaches or a combination of them. In this paper the distance approach has been considered. In this approach the two stocks that have least square distance between their normalized prices are being chosen for pairs trading. In this study, in order to implement this strategy, shares pair of metallic ores mining industry and price data in the year of 1395 have been selected. The strategies and the test, performance test trading strategies buy and hold strategy compared. In this paper all of stocks are selected from mining of metal ore industry during the first 9 months of the 1392 SH. Finally, the performance of pairs trading strategy is compared with buy and hold strategy and after that the favorable range of threshold and optimum threshold size is calculated.
  Keywords: Algorithmic trading, Pairs trading strategy, Distance approach, Arbitrage opportunity, Buy, hold strategy, Stock Selection
 • M. Hossein Abdorrahimian, Taqi Torabi *, S. Jalal Sadeghisharif, Roya Darabi Pages 113-130
  In accordance with the objectives, qualitative and quantitative composition was operated. The strategy also phenomenography in qualitative section, in-depth semi-structured interviews conducted with experts capital market and analyzed using content analysis methods that eighteen components were identified. Whit this components the questionnaire of quantitative sectin was designed. A total of 400 questionnaires were distributed into available non random sampling and 275 completed questionnaires were collected. Data from the questionnaire using factor analysis to investigate and research the major issues such as cultural factors, cognitive, emotional, and personality were identified. Moreover, data through software SPSS and Amos Graphic using path analysis were analyzed. The results indicate that the most fundamental factor for the behavior of investors is culture. Cognitive bias etc. are precedence over emotional bias etc. (schema theory) alongside influence of personality, cause herding behaviors in the decision making private investors.
  Keywords: Behavioral Decision Making, Bounded Rationality, Cognitive Bias, Emotional Bias, Personalty
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti *, Hashem Nikoomaram, Mohammad Hesam Jahanmiri Pages 131-148
  The aim of this study is to investigate the informational uncertainty as a criterion to explain stock returns by a behavioral approach to the companies listed on the Tehran Stock Exchange. The informational uncertainty criteria include the book value to market value (BV / MV), company age (Age), the size of the entity (MV), lowest price to the highest price of the stock ratio (LHR), the standard deviation of stock returns (STD) and the standard deviation of operating cash flow (CFVOLA). To investigate this issue a main hypothesis and four sub-hypotheses developed for this purpose and data of 99 companies of Tehran Stock Exchange was analyzed for the period 2007 to 2014. Results show that for all the variables except for STD (standard deviation of stock returns), by increasing the degree of informational uncertainty, stock returns trend increases for winning portfolios.
  Keywords: informational uncertainty, Stock returns, Anchoring, behavioral finance
 • Davoud Ahmadian * Pages 149-168
  In this project, we study stock prices using behavioral financial methods to check stock prices of 50 companies from the Stock Exchange Organization during the years 2002-2013. We also want to compare the results of this method with the results of the methods of the stock price ratio to the Markov chain.
  Behavioral financial-based research suggests that there are many exceptions to financial markets, and the results indicate that psychological phenomena play an important role in determining behavior in financial markets. It has been confirmed in studies that behavioral responses of investors can be considered as an important component in the market pricing process. A robust research that presents both reactive and non-reactive modes in the form of a model is Barbierz et al. In this model, investors estimate the possibility of returning to the average and the trend of prices using historical trend index and return to average, and based on that basis, they contribute to pricing, which is different from that of rational model.
  Markov chain is also used for stock price analysis. In this regard, the stock dividend model is used to determine the inherent value of the stock in the Markov chain. The stock price review process converts to a linear system.
  In addition, in the analytical method, the share price to profit (earning) ratio (P / E), is considered by analysts as a common practice in valuing stocks. The results showed that the P / E ratio was more stable with the help of different companies’ data. This ratio is used in the framework of the profit model from basic analysis.
  Keywords: Behavior Finance, PE ratio, Markov Chain Method, Asset Pricing, Exchnage Security
 • Mohsen Hamidian, M.B. Mohhamadzadeh Moghadam, Sajjad Naghdi, Javad Esmaeili * Pages 169-184
  The topic dividend policy is one of the most leading issues in modern corporate finance affecting the firm value. The results of linear methods and regression could not satisfy researchers in forecasting of financial issues such as dividend policy.
  In this paper, we present a comparative analysis of the forecasting accuracy of univariate and multivariate Artificial Neural Network using a sample of 183 companies listed in the Tehran Stock Exchange through for the years 2011_2015.
  This study shows that the application of the multivariate neural network model results in forecasts that are more accurate than Univariate neural network forecasting models. Our findings show that forecast of a multivariate ANN incorporating Marsh and Merton (1987) variables is more accurate than univariate ANNs. Therefore, based on the results of the study we suggest that shareholders, investors and other stakeholders use multivariate ANNs to predict dividend policy of companies listed in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Dividend policy, Multivariate neural network, Univariate neural network, Marsh, Merton model
 • Akbar Bagheri *, Ali Ramezani, Abbas Poursaeed Pages 185-198
  The purpose of this study is to measuring the the effect of financing approaches on the total real rate of return of the Companies listed in Tehran stock exchange of listed companies in Tehran stock exchange. In this regard, we have tried to test some variables such as, cost of capital, Retained Earning, leverage, Profitability, firm’s Size to measure their impact on total real rate of return. In this study, at the first step there are 43 companies were studied in the field of producing companies and then there 39 companies were examined in the field of petrochemicals in the period from 1390 to 1394. At the next step, data is extracted from the financial statements of companies and then is analyzed by Eviews software and using panel data approach. The results show that research’s variables (incloading: cost of capital, Retained Earning, leverage, Profitability, firm’s Size) have positsve impact firm’s total real rate of return. It can be concluded that the relationship between financing approaches and independent variables. Finally, some recommendations are presented to inform shareholders and investors in this fims on how to use financing approaches.
  Keywords: Financing Approaches, Rate of Return Stock, Capital Market of Iran
 • Ali Mahdavi Parsa *, Marziyeh Nourahmadi Pages 199-220
  The aim of this paper is to investigate and analyze the content of documents (including vision, mission, objective, ethic charter and fundamental values) of 36 bank and credit institution operating in the banking system without rabbis from the perspective of corporate governance in its categories and concepts. In this paper, after reviewing the literature of corporate governance and previous research on this subject , we review and analysis of documents Iranians banks and exploiting issues related to corporate governance, and assessing importance of this issue in Iranian banks and finally on this basis we ranking Iranian banks. Our research method is content analysis. The results suggest that attention to corporate governance and its implications in the documents Iranian banks is relatively low, Which reflects the significantly lower level of decision-making banks to corporate governance.
  Keywords: corporate governance, Islamic corporate governance, banking without rabbis, documents the banks
 • Maryam Davallou *, Zohreh Gholami Pages 221-236
  Fama and French (2015) with the addition of two more elements - operating profitability and investment - developed their three-factor model and offered a new five-factor model. This study aimed to test the Fama-French five-factor model compared with the three-factor and four-factor models.
  For this purpose, a sample of 184 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1380 to 1393 is examined. For testing the model, Portfolio analysis and test of Gibbons et al (1989) is used.
  The results of this study revealed that operating profitability and investment are able to explain the return of portfolio. Fama-French five-factor model explains the excess return better than other models in Tehran Stock Exchange. Then four-factor model in different portfolios, depending on the factors made them, have better performance than three-factor models.
  Keywords: Five, factor model, Investment, Operating Profitibility
 • Ali Reza Matoufi * Pages 237-258
  This study examines the characteristics of Financial Stress identified consistent with the literature research, including Uncertainty about Fundamental Value of Assets, Asymmetry of Information, Decreased Willingness to Hold Risky Assets and Decreased Willingness to Hold Illiquid Assets in four hypotheses. The research method is descriptive and correlational and to analyze the relation between independent and dependent variables, multiple regression statistical methods were used. Then, to test the research hypotheses, using data on firms listed in Tehran Stock Exchange, through the sampling cup, 95 companies were selected as samples. The present results confirm the hypothesis that show all the variables mentioned above are indicators of financial stress in the capital markets in Iran.
  Keywords: Financial Stress, Risk, Uncertainty, Asymmetry of Information, Illiquidity
 • Gholamreza Zomorodian, Davood Ghoreshi *, Nafiseh Aqamiri, Shabnam Zare Pages 259-276
  In this study, two models of intellectual capital and its relation to the market value of assets is measured. The statistical population included to participate in the period since 128 of 1,389th to 1393. The statistical methods used to analyze the data, multiple regression and correlation coefficients. For measuring intellectual capital in the study of the two methods is that one method mentioned by Palyk name (value added intellectual capital) proposed that the three components of effective physical capital, the efficiency of human capital efficiency and structural capital is the proposed approach to other Rostami lights criterion by which to measure intellectual capital by taking 4 performance (financial, economic, accounting, and Integration) is done, the firm size, leverage, and growth was considered as control variables. The overall conclusion regarding test performance on various measures of intellectual capital can be said is that the performance of the company (accounting practices, financial performance, economic performance, combined yield) were not significantly related to intellectual capital are the.
  Keywords: intellectual capital, financial performance, the performance of integrated
 • Mohsen Vaez-Ghasemi *, Saeid Ramezanpour Chardeh Pages 277-296
  Being informed of capital market’s companies financial situation is one of the shareholders and economic analysts’ perturbation. Thus, financial market analysts and researchers were looking for methods to predict capital market’s company’s future conditions. This research is finding a model to predict bankruptcy of stock exchanges market’s companies with using the artificial neural network. In this research we used Zemijewski financial ratios with one macro – economic variable to predict companies’ bankruptcy. Population of study was selected from the accepted companies in Iran’s stock and exchanges organization. Financial ratios have been extracted from companies’ financial statement in a five years’ period between 2010 and 2014, finally we choose 84 companies that divided to salubrious and bankrupt equal number in each. We used multi-layer perceptron (MLP) with back propagation algorithm to create predictor model and data analysis. The network has been trained once with financial ratios and again with additional macro – economic variable to confirm that the accuracy of network model will increase by additional macro – economic variable. Ultimately the designed model in total mode has 92.95 percent of accuracy and 85 percent correct prediction of bankrupted companies for one year earlier of bankruptcy.
  Keywords: Artificial Neural Network (ANN), Bankruptcy, Prediction, Back Propagation Algorithm (BP)
 • Moslem Peymany Foroushany *, Amir Hossein Erza, Mohammad Mahdi Bahrololoum Pages 297-312
  Price clustering is the tendency of prices to be round numbers. This phenomenon is studied in different countries and in various financial variables and several hypotheses have been put forth to explain that. In this study, existence of this price clustering and factors affecting on it is tested in Iran capital market. To this, high frequency data is used and by means of statistical tests, the existence of price clustering is observed in Iran capital market. Furthermore, among all variables, only size, price and a dummy variable to distinguish between Tehran stock exchange and Iran Farabourse exchange, were effective on the intensity of price clustering and despite the expectations, size variable has a positive coefficient. Results are corresponded to odd-pricing, price resolution (just for price variable and not for size) and negotiation hypothesis.
  Keywords: Price Clustering, Round Numbers, High Frequency Data