فهرست مطالب

میکروب شناسی مواد غذایی - سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پژوهشی
 • کیوان امین الرعایا *، مهدی شریفی سلطانی، رضا حاجی اسماعیلی صفحات 1-8
  لیستریا مونوسایتوژنز یکی از عوامل بیماری زای غذایی است که در مواد غذایی خام وجود دارد و توانایی رشد در زمان نگهداری در سرما را دارد و می تواند باعث عفونت مصرف کنندگان شود. شیر خام یکی از شناخته شده ترین غذاهاست که آلودگی لیستریایی در آن یافت شده است. به دلیل افزایش تمایل مصرف کنندگان به مصرف شیر خام در سال های اخیر، عفونت های بازپدید لیستریایی مجددا افزایش پیدا کرده است. هدف از این مطالعه ارزیابی خصوصیات ضد لیستریایی نایسین، عصاره رزماری و مخلوط توام آن ها با یکدیگر در شیر در دمای یخچالی (1±4 درجه سانتی گراد) بود. در این تحقیق پنج تیمارشامل؛ نمونه شاهد بدون عصاره رزماری (A)، نمونه شیر حاوی 5/0 درصد عصاره رزماری (B)، نمونه شیر حاوی 1 درصد عصاره رزماری (C)، نمونه شیر حاوی 1000 واحد بین المللی نایسین (D) و نمونه شیر حاوی 0.5 درصد عصاره رزماری + 500 واحد بین المللی نایسین (E) آماده گردید و به تمام نمونه ها 107 کلنی در هر میلی لیتر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح گردید. تمام نمونه ها در روزهای 0، 1، 2، 3، 4 و 5 مورد آزمون شمارش لیستریا مونوسایتوژنز قرار گرفتند. براساس نتایج؛ عصاره رزماری و نایسین رشد لیستریا را کاهش دادند. بیشترین خصوصیت ضد لیستریای به ترتیب در نمونه E، D و C دیده شد. خصوصیت ضد میکروبی عصاره رزماری در غلظت بالاتر به شکل معنی داری از غلظت پایین تر بیشتر بود (p<0.05). احتمالا نیسین اثر سیرنرژیستی بر ویژگی ضد میکروبی عصاره رزماری بر ضد لیستریا از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسایتوژنز، نیسین، عصاره ررزماری، شیر
 • معصومه احسان بخش، علیرضا صادقی*، مجتبی رئیسی، مریم ابراهیمی، مهدی کاشانی نژاد صفحات 9-25
  هدف از این مطالعه، ارزیابی خواص پروبیوتیکی و ضد باکتریایی لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس جدا شده از خمیرترش های سبوس گندم و سبوس برنج بود. بدین منظور، زنده مانی این جدایه ها در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش، اثر آنتاگونیستی آنها در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، اشریشیا کلی و سدوموناس پوتیدا به عنوان شاخص های باکتریایی غذازاد، قابلیت تجمعی جدایه های مذکور در برابر اشریشیا کلی به عنوان عامل عفونی روده و همچنین الگوی مقاومت آنها در برابر برخی از آنتی بیوتیک های رایج و قابلیت همولیز خون توسط این جدایه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، لیستریا مونوسیتوژنز از بین شاخص های باکتریایی، بیشترین حساسیت را در برابر هر دو جدایه لاکتیکی از خود نشان داد. علاوه بر این، بیشترین درصد بازدارندگی پالیده های کشت این جدایه های لاکتیکی به ترتیب در مورد فازهای لگاریتمی و سکون لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم در برابر لیستریا مونوسیتوژنز و فاز سکون پدیوکوکوس پنتازاسئوس در برابر سودوموناس پوتیدا مشاهده شد. همچنین لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم در مقایسه با جدایه دیگر به شکل معنی داری از زنده مانی بیشتری در 3pH= و نمک صفراوی 3/0 درصد برخوردار بود (05/0>p). علاوه بر این، هر دو جدایه لاکتیکی در برابر آنتی بیوتیک های ونکومایسین، استرپتومایسین، نالیدیکسیک اسید، سیپروفلاکساسین و جنتامایسین مقاوم بودند. قابیلت تجمعی لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس با اشریشیا کلی نیز به ترتیب معادل 52/31 و 90/16 درصد محاسبه شد و قابلیت همولیز خون توسط هر دو جدایه لاکتیکی نیز منفی بود.
  کلیدواژگان: جدایه لاکتیکی، خواص پروبیوتیکی، اثر ضد باکتریایی، خمیرترش های سبوس گندم و سبوس برنج
 • عزیزه حیدری، محمود رضازاد باری *، صابر امیری صفحات 27-38
  کامبوجا نوشیدنی تخمیری غیرلبنی است که ماده اولیه مورد استفاده در تولید آن معمولا چای سیاه شیرین شده با شکر می باشد. هدف این مطالعه، تولید محصول جدید چای کامبوجا با استفاده از چای سفید و سرکه سیب، که دارای خواص آنتی اکسیدانی بالا هستند، می باشد. برای این منظور، اثرقند مایع خرما (100-40درصد وزنی/حجمی) به عنوان منبع کربن برای تخمیر کامبوجا، سرکه سیب (15-30 درصد) و زنجبیل (g/L 75/0- 25/0) برکیفیت میکروبی، خواص شیمیایی و ویژگی های تغذیه ای نوشیدنی کامبوجا در طول مدت زمانفرآیند تخمیر(1 تا 15روز) در قالب طرح Box-Behnken مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با گذشت زمان تخمیر وزن لایه سلولزی و اسیدیته نمونه ها افزایش ولیpH نمونه ها کاهش یافت که غلظت قند مایع خرما و مدت زمان فرآیند تخمیر بر این ویژگی ها معنی دار بود ( 05/0P<). همچنین بیشترین مقدار پلی فنل بر حسب گالیک اسید و قدرت آنتی اکسیدان برحسب درصد مهار رادیکال های آزاد DPPH در روز پانزدهم مشاهده شد که اثر مدت زمان فرآیند تخمیر بر این ویژگی ها معنی دار بود ( 05/0P<). بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در نوشیدنی کامبوجا تهیه شده از چای سفید و قند مایع خرما که حاوی زنجبیل و سرکه سیب بود، مدت زمان فرآیند تخمیر تنها عاملی بود که بر تمامی ویژگی های مورد مطالعه اثر معنی دار داشت ( 05/0P<). همچنین می توان نتیجه گرفت که به جز زنجبیل که باعث کاهش مخمرها شد ( 05/0P<)، سایر فاکتورهای مورد مطالعه تاثیر معنی داری بر ویژگی های چای کامبوجای تولیدی نداشتند ( 05/0P>).
  کلیدواژگان: کامبوجا، چای سفید، زنجبیل، سرکه سیب، قند مایع خرما
 • الهام احمدی پور، سمیرا بهرامیان * صفحات 39-46
  ترکیبات بازدارنده رشد میکروارگانیزم ها را می توان همراه با فیلم ها و پوشش های خوراکی به منظور کاهش رشد میکروارگانیزم ها در سطح مواد غذایی مورد استفاده قرار داد. از مزایای این روش استفاده از غلظت های پایین تر ترکیبات ضد میکروب و کاهش سرعت انتشار آن ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر اسانس بنه زیرگونه ی کوردیکا در قالب پوشش خوراکی آلژینات سدیم بر مهار رشد کپک پنی سیلیوم کریسوژنوم در نان انجام شد. بدین منظور ابتدا حداقل غلظت بازدارندگی اسانس بر کپک به روش رقیق سازی در محیط کشت تعیین شد. سپس اسانس با و بدون پوشش آلژینات در سطح نان مورد استفاده قرار گرفت و درصد مهار رشد کپک ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که اسانس بنه در شرایط محیط کشت در غلظت mL/L 25 مانع از رشد کپک می گردد. اسانس بنه در غلظت mL/L 125 در سطح نان، بدون پوشش آلژینات 28/71% و همراه پوشش آلژینات 45/74% مهار رشد کپک را در پی داشت.
  کلیدواژگان: اسانس بنه، پوشش خوراکی، کپک، نان، آلژینات
 • بررسی آلودگی پوشش های سلفون ایرانی مورد استفاده در مواد غذایی به باکتری های ایجاد کننده بیماری های حاصل از غذا
  حاجیه قاسمیان صفایی*، نسرین میرزایی، احمد رضا بهرامی، بیان سعیدی، ابراهیم رحیمی صفحات 47-54
  امروزه استفاده از پوشش سلفون به ویژه برای مواد غذایی در دنیا رواج بسیاری دارد.این پوشش نسبت به هوا، چربی، ترکیبات روغنی و مهمتر از همه باکتری نفوذ ناپذیر است و همین مسئله استفاده از آن را برای بسته بندی غذایی بسیار مفید ساخته است. باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس آرئوس از مهمترین پاتوژن ها و رایجترین عامل ایجاد بیماری های حاصل از غذا می باشند. ده عدد سلفون ایرانی با برندهای مختلف انتخاب گردید و توسط روش های بیوشیمیایی و رقتهای سریالی، شناسایی صورت گرفت. پس از شناسایی میکروارگانیسم، از محیط کشت اختصاصی آنها برای تایید حضور باکتری های مورد نظر استفاده گردید. از میان ده نمونه سلفون، هفت نمونه عاری از هرگونه آلودگی بوده در حالی که تنها دو نمونه دارای آلودگی از جنس باسیلوس سرئوس و یک نمونه آلودگی از جنس استافیلوکوکوس آرئوس دیده شد. طبق نتایج حاصل از رقت های سریالی، CFU/gr 6X104، CFU/gr 102×2 باسیلوس سرئوس و CFU/gr 7X101 استافیلوکوکوس آرئوس شمارش گردید. حداکثر مجاز باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس آرئوس در هر گرم از سلفون باید توسط سازمان های بین المللی استاندارد سازی تعیین گردد. همچنین اهمیت حضور باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس آرئوس بر روی سطح سلفون ها و بیماری های حاصل از آن در پوشش سلفون که با مواد غذایی در ارتباط است، نیاز به بررسی مداوم دارد.
  کلیدواژگان: سلفون، بسته بندی، بیماری های حاصل از غذا، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس آرئوس
 • سیاوش مکتبی *، مهدی زارعی، رویا رستمی صفحات 55-65
  سدیم دودسیل سولفات (SDS) یکی از میکروب کش های قوی آلکالین سولفاته است که امروزه در صنایع بهداشتی و آرایشی کاربرد دارد. در این مطالعه اثر باکتری کشی حداقل غلظت کشنده SDS بر روی 4 پاتوژن عمده مواد غذایی شامل اشرشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز در سرم فیزیولوژی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا غلظت های متفاوتی از SDS تهیه و طبق روش های استاندارد MIC و MBC برای هر چهار باکتری محاسبه گردید. سپس اثر حداقل غلظت کشنده SDS بر زنده مانی باکتری های فوق در دمای 4 درجه و 25 درجه سانتی گراد در طی بازه های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تعیین MIC و MBC نشان داد که اشرشیاکلی و سالمونلا تقریبا حساسیت یکسانی نسبت به SDS دارند در حالی که لیستریا مونوسیتوژنز نسبت به سایر باکتری ها حساسیت بسیار بیشتری نسبت به SDS دارد. میزان زنده مانی باکتری ها تحت شرایط سرد به مراتب بالاتر از شرایط معمولی 25 درجه است. SDS در دماها و زمان های مختلف نقش موثری در کاهش جمعیت این باکتری های بیماریزا دارد. افزایش دما باعث افزایش اثر ضد باکتریایی SDS می شود. ضمنا باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در مقایسه با سایر باکتری های مورد مطالعه در برابر SDS بسیار حساس تر است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، می توان از سدیم دودسیل سولفات برای کاهش جمعیت باکتری های بیماری زا خصوصا لیستریا مونوسیتونز بر روی سطوح، مواد غذایی و تجهیزات استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سدیم دودسیل سولفات، اشریشیا کلی، سالمونلاتیفی موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز
 • تاثیر دماهای متفاوت انکوباسیون و نوع استارتر بر ویژگی های شیمیایی و ویژگی های حسی ماست همزده تهیه شده از شیر میش
  گلسا مهرابادیان، علیرضا شهاب لواسانی *، سارا موحد صفحات 67-81
  ماست یک فراورده لبنی تخمیری با فوائدتغذیه ای بیشمار می باشد که در تولید آن غلظت مناسب باکتری های آغازگر و دمای گرمخانه گذاری نقش قابل توجهی دارد. بنابراین هدف از این تحقیق تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی ماست تهیه شده از شیر میش حاوی غلظت های متفاوت استارتر و دماهای متفاوت گرمخانه گذاری می باشد. تیمارها شامل ماست تولیدی از شیرمیش به ترتیب تیمار A : حاوی 2 درصد استارتر و دمای انکوباسیون Co 42، تیمار B : حاوی 1% استارتر و دمای انکوباسیون Co 37 تیمار C (شاهد) : حاوی 1% استارتر و دمای انکوباسیون Co 42 تیمار D : حاوی 2% استارتر و دمای انکوباسیون Co 37 تیمار E : حاوی 3% استارتر و دمای انکوباسیون Co 42 و تیمار F : حاوی 3% استارتر و دمای انکوباسیون Co 37 . نتایج نشان داد که درصدهای چربی، ماده خشک و رطوبت در طی دوره نگهداری ثابت ماند و به موازات افت pH، اسیدیته (دورنیک) در طی دوره نگهداری 22 روزه به طور مداوم افزایش یافت. درصد پروتئین تیمارهای B و C در طی دوره نگهداری 22 روزه افزایش یافت شمارش باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در طی دوره نگهداری 22 روزه کاهش یافت. ارزیابی حسی امتیازات طعم و بافت برای تیمارهای مختلف تا پایان دوره نگهداری کاهش یافت با این حال امتیازات اختصاص داده شده برای تیمار D بسیار شبیه به تیمار شاهد بود. با توجه به موارد فوق نتیجه گیری شد که تیمار D از نظر تمام خصوصیات بسیار به تیمار شاهد نزدیک می باشد.
  کلیدواژگان: ماست همزده، باکتریهایاستارتر، دمای انکوباسیون، شیر میش، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 • مروری
 • امیر شاکریان، سحر نوری، محمد نودرگاه * صفحات 83-94
  بروسلوز یا تب مالت، بیماری مشترک بوده که توسط باکتری های گرم منفی جنس بروسلا ایجاد می شود. بروسلوز در ایران یک مشکل جدی بهداشتی محسوب می شود و معمولا از دام یا فرآورده های دامی آلوده به انسان منتقل می گردد. در کشور ایران این بیماری آندمیک است و میزان آن در سال های اخیر افزایش داشته است. باتوجه به این که شیر و فرآورده های آن به دلیل ارزش بالای غذایی از اهمیت بسزایی در تغذیه انسان برخورداراند و آلودگی آن ها از راه های مهم انتقال این بیماری است، لذا در این مطالعه مروری آلودگی شیر و فرآورده های آن بعنوان یکی از راه های مهم انتقال بیماری از سال1327 تا 1396 در ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای تشخیص بروسلوز روش های متعددی وجود دارد اما در سال های اخیر کاربرد روش های مولکولی مثل واکنش زنجیره ایی پلیمراز و روش های سرولوژی مانند الایزا به دلیل حساسیت و دقت بالا بیشتر شده است. پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بروسلوز براساس وضعیت اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و بطور کلی ریشه کنی و کنترل بروسلوز از دو جنبه اقتصادی و بهداشتی دارای اهمیت است. لذا افزایش آگاهی دامداران و آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانه های جمعی و بالا بردن سطح آگاهی در زمینه بیماری های قابل انتفال از شیر و فرآورده های آن می تواند مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: شیر، بروسلا، آزمون حلقه ای شیر، الایزا، ایران
|
 • Keyvan Aminoroaya*, Mahdi Sharifi Soltani, Reza Hajiesmaili Pages 1-8
  Listeria monosytogenes is one of food borne pathogens that presence in raw foods and capable of growth during cold storage and cause infection in consumers. Raw milk is one of the most particular foods associated with listeria contamination. Reemerging listerial infection increased because of increase the consumer interest to consume of raw milk in last years. This study was conducted to evaluate the anti-listerial effect of nisin, rosemary extract and mixed of them in milk at refrigerator temperature (4±1ºC). Five treatments of milk were prepared; control sample with no nisin and rosemary extract (A), milk contain 0.5% rosemary extract (B), milk contain 1% rosemary extract (C), milk contain 1000 IU nisin (D) and milk contain 0.5% rosemary extract 500 IU nisin (E). 107 cfu/ml Listeria monosytogenes was inoculated in each sample. All samples were exanimate for Listeria monosytogenes count on day 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Based on results; rosemary extract and nisin reduced the listerial growth. Highest anti-listerial activity was shown in sample E, D and C respectively. The antimicrobial effect of rosemary extract at high concentration significantly (p
  Keywords: Listeria monosytogenes, Nisin, Rosemarry extract, Milk
 • Masoumeh Ehsanbakhsh, Mojtaba Raeisi, Maryam Ebrahimi, Mahdi Kashani Nejad, Alireza Sadeghi * Pages 9-25
  The aims of this study were to evaluate the probiotic and antibacterial properties of Lactobacillus paraplantarum and Pediococcus pentosaceus isolated from wheat bran and rice bran sourdoughs. For mentioned purpose, survival of the isolates in simulated conditions of gastrointestinal tract, their antagonistic activity against Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coliand Pseudomonas putida as foodborne indicator bacteria, ability of aggregation with E. coli as an infection agent of intestine and profile resistance of these lactic acid bacteria (LAB) isolates against some of routine antibiotics and their hemolysis activity were also investigated. Based on the results, the highest sensitivity of the bacterial indicators towards LAB isolates was observed in L. monocytogenes. Furthermore, the highest inhibition of LAB cell-free culture filtrate (CCF) were belonged to L. paraplantarum logarithmic and stationary CCF, against L. monocytogenes and P. pentosaceus stationary CCF, against P. putida. The survival of L. paraplantarum was also significantly (P
  Keywords: LAB isolate, Probiotic properties, Antibacterial effect, Wheat bran, rice bran sourdoughs
 • Azizeh Heydari, Mahmoud Rezazade Bari *, Saber Amiri Pages 27-38
  Kombucha is a non-dairy fermented drinks which the raw material for its production usually is sweetened black tea with sugar. The aim of the present study was to produce a new product from white tea and apple vinegar, which has high antioxidant properties. For this purpose, effect of date syrup (40-100%W/V) as a carbon source of Kombucha fermentation, apple vinegar (15-30%) and ginger (0.25-0.75 g/L) on microbial quality, chemical properties and nutritional characteristics of Kombucha during fermentation period (1-15 days) using Box-Behnken design was investigated. The results showed that acidity and cellulosic layer increased during the fermentation period but pH decreased which statistically affected by date syrup concentration and fermentation time (p0.05).
  Keywords: Kombucha, White tea, Ginger, Apple vinegar, Date Syrup
 • Elham Ahmadipoor, Samira Bahramian * Pages 39-46
  Antimicrobial agents can be incorporated into edible films and coatings to reduce the risk of microbial growth on food surfaces. This offers advantages such as the use of small antimicrobial concentrations and low diffusion rates. Therefore, this study aimed to determine the antifungal effect of Pistacia atlantica subsp. Kurdica essential oil in sodium alginate coating against Penicillium chrysogenum growth in bread. First, minimum inhibitory concentration of essential oil (EO) against mold was determined by agar dilution method. Then, the EO with or without alginate coating was applied on bread surface and the percent inhibition of radial growth was determined. The results showed that Bene’s EO at concentration of 25 mL/L inhibits the mold growth. At concentration of 125 mL/L of EO on bread surface, without alginate coating 71.28% and with alginate 74.45% mold growth inhibition was observed.
  Keywords: Pistacia atlantica subsp. Kurdica essential oil, Edible coating, Mold, Bread, Alginate
 • The study of Iranian food contact plastic wrap contamination with bacteria causing food-borne disease
  Hajieh Ghasemian Safaei *, Nasrin Mirzaei, Ahmand Reza Bahrami, Bayan Saeidi, Ebrahim Rahimi Pages 47-54
  The use of plastic wrap for foodstuff is very common in the world. Plastic wrap is impermeable to air, oils, greases, and more importantly, bacteria which makes it useful for food packaging. Bacillus cereus and Staphylococcus aureus are of important pathogens and the most common cause of food-borne disease.Ten Iranian plastic wraps with different brands were chosen and identification was done by biochemical test and serial dilution methods. After microorganism identification, selective and differential medium cultures were used to confirm bacteria. Among ten Iranian plastic wrap; seven samples were devoid of any contamination, while two samples had Bacillus cereus contamination and one plastic wrap sample had Staphylococcus aureus contamination. According to the result of serial dilution, 1.6X104 CFU and 2.1X102 CFU Bacillus cereus and 1.7X101 CFU Staphylococcus aureus was counted. Acceptable microbial limits for Bacillus cereus and Staphylococcus aureus per gram of plastic wrap need to be established by international organizations for standardization. Besides, the presence of Bacillus cereus and Staphylococcus aureus on plastic wrap surface and related disease in food contact plastic wrap needs to have a continuous investigation.
  Keywords: plastic wrap, packaging, food-borne disease, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus
 • Siavash Maktabi *, Mehdi Zarei, Roya Rostami Pages 55-65
  Sodium dodecyl sulfate (SDS) is one of the strong alkaline sulfates germicidal which is used in health and beauty purposes. In this study, the effect of minimum bactericidal concentration of SDS on 4 major foodborne pathogens including Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in normal saline was studied. Different concentration of SDS was made and based on standard methods the level of MIC and MBC for all strains was measured. Then the least bactericidal concentration of SDS on viability of strains in 4 and 25°C in different time's periods was studied. MIC and MBC results showed that E. coli and S. typhimurium have a similar sensitivity to SDS; meanwhile L. monocytogenes is so sensitive to SDS among the studied strains. The rate of viability of the strains is much higher in cold condition than in ambient temperature. SDS has an effective role in reducing the population of studied bacteria in different temperatures and time. Raising the temperature increases the antibacterial effect of the SDS. Also Listeria monocytogenes is very more sensitive to SDS in comparison to other studied bacteria. So according to the results of the study, sodium dodecyl sulfate could be useful for reducing population of pathogenic bacteria especially Listeria monocytogenes on surfaces, foodstuffs and equipment.
  Keywords: Sodium dodecyl sulfate, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus
 • Combined effects of different concentrations of starter culture and incubation temperatures on physicochemical, microbial and sensory features of stirred yogurt produced from Sheep's milk
  Golsa Mehrabadiyan, Ali Reza Shahab Lavasani *, Sara Movahed Pages 67-81
  Yogurt gels are a type of soft solid. Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus are yogurt starter cultures widely used in the dairy industry. Co-culture of these bacteria leads to higher biomass yield than their separate single strain culture. Incubation temperature also affected some physicochemical and sensory features of yogurt, so the aim of this work is to determined physicochemical and sensory features of yogurt containing different concentrations starter and different incubation temperatures made from sheep’s milk. The preparation of all treatments(T) as follows, Yogurt produced from: 2% starter culture and incubation temperature 42˚C ,T(A); 1% starter culture and incubation temperature 37˚C,T(B); 1% starter culture and incubation temperature 42˚C,T(C: as a Control); 2% starter culture and incubation temperature 37ᵒC, T(D); 3% starter culture and incubation temperature 42˚C, T(E) and 3% starter culture and incubation temperature 37˚C,T(F).the results indicated that fat%, dry matter% and moisture% did not change during 22 days of storage period and parallel to drop of pH, acidity (Dornic scale) continuously increased. The protein content of treatments B,C; continuously increased during 22 days storage period. The starter culture bacterial counts of yogurt showed that both Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus decreased during storage period. Sensory evaluation was performed for two features (flavor and texture). The scores for these features decreased during storage period but scores that allocated for treatment D were highly similar to control sample. According to above mentioned, it was concluded that treatment D was more similar to treatment C as a control sample.
  Keywords: Stirred yogurt, Starter culture, incubation temperature, Sheep's milk, physicochemical properties
 • Amir Shakerian, Sahar Nouri, Mohammad Nodargah * Pages 83-94
  Brucellosis or Malta-Fever, is a zoonotic disease that cause by gram negative brucella bacteria and is a serious health problem in the Mediterranean area. It usually transmitted to humans from livestock or tainted livestock products. Brucellosis in humans followed by consumption of raw milk, its products and soft cooked meat. It’s endemic as well as in our country and it has increased in recent years. Regarding the health of milk and its products due to the high value in humans food is paramount important and contamination of milk and its products from important ways of disease transferring, therefore in this article provides overview of dairy-products contamination as one the important transfer ways since 1948 to 2016. There are several methods to diagnose, but in recent years, according to the molecular methods such as PCR or serology ones as ELISA due to the sensitivity and a high degree of accuracy are payed attention. Prevention, control and eradicate program of brucellosis have been different according to the economic condition various in countries and broadly eradicate and control of brucellosis is important from tow aspects of health and economic. Raise up awareness of poultry- mans and educating consumers by the mass media and raise up awareness about transferable disease from milk and its products can be useful.
  Keywords: Milk, Brucella, Milk Ring Test, ELISA, Iran