فهرست مطالب

میکروب شناسی مواد غذایی - سال دهم شماره 2 (تابستان 1402)

مجله میکروب شناسی مواد غذایی
سال دهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا لطیفی، سودابه معینی، جعفر محمدزاده میلانی، تارا قربانی پیرشهید، پریا رهنما، لیلا روزبه نصیرایی * صفحات 1-13

  سالمونلا یکی از مهم ترین علت های شیوع بیماری های ناشی از غذا در جهان است. عمده ترین مواد غذایی مسیول در انتقال سالمونلا در کشور ایران تخم مرغ و گوشت مرغ می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از عصاره هیدرو اتانولی ریحان در کنترل سالمونلا تیفی موریم در سس مایونز می باشد. در این پژوهش ابتدا آزمایش‏های خاصیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریحان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج به دست آمده، غلظت‏های مورد نظر عصاره برای بررسی نهایی 25/0، 5/0 و 75/0 درصد در نظر گرفته شد. سپس خاصیت آنتی باکتریایی عصاره اتانولی ریحان روی باکتری سالمونلا تیفی موریم در سس مایونز طی 30 روز در دمای 25 و 4 درجه سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی های آماری نشان داد که سه غلظت مورد مطالعه به طور معنی داری (05/0>p) نسبت به نمونه شاهد موجب کاهش رشد باکتری سالمونلا تیفی موریم در طی دوره نگهداری شدند و با افزایش غلظت عصاره فعالیت ضد باکتری عصاره افزایش یافت به طوری که عصاره ریحان با غلظت ppm 7500 به طور معناداری در اکثر زمان ها کمتر از سایر تیمارها بود (05/0>p). تست ارزیابی حسی به روش هدونیک 5 نقطه ای صورت گرفت و نتایج آنالیز حسی ظاهر و رنگ در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نسبت به هم نداشتند. در ارتباط با طعم، بافت و پذیرش کلی سس، کمترین امتیاز حسی مربوط به تیمار با غلظت 75/0 درصد بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده میزان باکتری در هر دو دما در تمامی تیمارها کاهش یافت و این کاهش در تیمار شاهد ناچیز بود و با افزایش غلظت عصاره، فعالیت ضدباکتریایی آن افزایش یافت.

  کلیدواژگان: عصاره ریحان، ضد میکروبی، سالمونلا، سس مایونز، نگهدارنده
 • قاسم قربانی، ابراهیم رحیمی *، امیر شاکریان صفحات 12-23

  سودوموناس آیروژینوزا یک پاتوژن موجود در آب است که برای بهداشت عمومی نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. بسیاری از منابع آب محیطی به طور بالقوه مخزنی برای سویه های پاتوژنیک سودوموناس آیروژینوزا هستند. باتوجه به این که یک پاتوژن فرصت طلب است و مشکلات جدی را به وجود می آورد پس شناخت پاتوژنز، مقاومت آنتی بیوتیکی، تنوع ژنتیکی و روش های حذف آن از آب آشامیدنی لازم به نظر به نظر می رسد. در مورد بیماری زا بودن سودوموناس آیروژینوزا مطالعات زیادی صورت گرفته و ثابت شده است که یک فرآیند چندعاملی است. سودوموناس آیروژینوزا دارای دو سیستم سنجش حدنصاب به نام های las و rhl است که ارتباط سلول به سلول را از طریق تولید مولکول های سیگنال دهنده که اوتوایندیوسر نام دارند تسهیل می کند تا گیرنده های خاص را هدف قرار دهند. به دلیل اینکه سودوموناس آیروژینوزا نفوذپذیری کمی در غشای خارجی دارد و ازآنجایی که غشای خارجی به عنوان یک مانع عمل می کند، ذاتا به آنتی بیوتیک های مختلف مقاوم است. هنگامی که تحت فشار انتخابی آنتی بیوتیک قرار می گیرد، پاسخ القاشده بقای باکتری را تسهیل می کند و مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد می کند. مطالعات نشان می دهند که اندازه بزرگ ژنوم و پیچیدگی آن، باعث شده است که این باکتری با انواع محیط های مختلف سازگار و در آنجا رشد کنند. وجود این باکتری و ماندگاری آن در آب های محیطی خطر بزرگی برای سلامت عموم است و برای شناسایی کامل و تعیین کمیت سویه های MDR سودوموناس آیروژینوزا در بیمارستان ها و مقایسه ی آن ها با سویه های موجود در جامعه یا سایر فاضلاب ها لازم است مطالعات بیشتری انجام گیرد.

  کلیدواژگان: سودوموناس آیروژینوزا، آب، بیماریزایی، MDR، ضدعفونی کننده
 • امیررضا شویک لو *، راحله نژاد رزمجوی اخگر، سید سعید سخاوتی زاده صفحات 24-38

  نگرانی های بهداشتی سازمان غذا و دارو و وضع مقررات بهداشتی سخت گیرانه، مانع راه اندازی بسیاری از کسب وکارهای خانگی مواد خوراکی از جمله محصولات لبنی محلی در کشور شده است. این رویکرد موجب عدم توسعه ی این بخش از صنایع روستایی و عشایری و حتا از بین رفتن دانش بومی تولید برخی از این فرآورده ها شده که بسیار نگران کننده است.  هدف این تحقیق بررسی میزان انطباق برخی از محصولات لبنی محلی با استاندارد ملی و ضوابط بهداشتی کسب و کارهای خانگی است تا  ضمن رفع این نگرانی های بهداشتی  به  توسعه ی کارآفرینی در این حوزه کمک کرد. ارزیابی انطباق به روش ارزیابی مستقل (شخص سوم) انجام شد. نخست الزامات قانونی، یعنی استانداردهای ملی مربوط به محصولات لبنی و ضوابط بهداشتی کسب و کارهای خانگی ، انتخاب و گردآوری شدند. نمونه برداری از محصولات و سنجش ویژگی های فیزیکی-شیمیایی و  میکروبی بر اساس استاندارد های ملی مربوط انجام شد. سپس میزان انطباق این فرآورده ها با الزامات قانونی (استانداردهای ملی) با مطابقت دادن یافته ها با حدود استاندارد تعیین گردید. بر پایه ی نتایج به دست آمده، شاخص های بهداشتی فرآورده های پنیر لیقوان، پنیر کوزه ای، پنیر پوستی، پنیر سلماس، آروشه، کشک، قره قروت، چیکو، توف، دوغ و روغن حیوانی به طور مناسبی بر داده های استاندارد ملی منطبق هستند. برپایه ی نتایج به دست آمده، محصولات لبنی محلی مورد مطالعه را می توان بدون نگرانی از کیفیت میکروبی ویا آلاینده های شیمیایی مصرف کرده و از تولید آن ها پشتیبانی کرد. ساخت این فرآورده ها در قالب کسب و کارهای خانگی می تواند در ایجاد اشتغال و ارتقای اقتصاد مناطق روستایی نقش مهمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ایمنی مواد غذایی، صنایع روستایی، عشایر، دانش بومی
 • مهرداد خدادوست *، سمیه الهی، معصومه مرادی، حدیث کوپی، حسن دهقان، مینا گنجعلی دشتی صفحات 39-49

  خرما یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی می باشد که دارای ارزش غذایی بالایی است. کنترل کیفیت خرما جهت حفظ سلامت این ماده غذایی و رقابت در بازارهای جهانی حایز اهمیت می باشد. سالانه مقادیر زیادی خرما به دلیل آلودگی میکروبی کیفیت خود را از دست می دهند. این مطالعه جهت آنالیز کیفیت میکروبی محصول خرمایی است که در واحدهای تولیدی و بازار جنوب غرب استان خوزستان عرضه شده، انجام گرفته است. در این مطالعه 70 نمونه خرما که طی 20 ماه جمع آوری شده بودند طبق استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه مورد بررسی و تحلیل میکروبی قرار گرفتند. شمارش کلی میکروارگانیسم ها، کپک و مخمر، انتروباکتریاسه و شناسایی اشریشیاکلی در مورد نمونه های خرما انجام و نتایج آن مورد تحلیل آماری قرار گرفت. از کل 70 نمونه بررسی شده، 38 (28/54 درصد) نمونه ها به میکروب های مختلف آلوده بودند. 27/54 درصد از کل نمونه ها کپک، 57/18 درصد مخمر،10 درصد شمارش کلی میکروارگانیسم ها، 14/7 درصد انتروباکتریاسه و 28/4 درصد موارد اشرشیاکلی، بالاتر از حد مجاز استاندارد خرما بودند. نتایج نشان دهنده رشد انواع میکروب ها به ویژه کپک و مخمر در تعداد قابل ذکری از نمونه های خرما بود، که به عنوان یک خطر جدی برای به چالش کشیدن کیفیت و ایمنی خرما در نظر گرفته می شود. بنابراین باید روش های مختلف شستشو، فرآوری و بسته بندی خرما در مناظق مختلف بررسی و بهترین روش ها را با توجه به شرایط جغرافیایی و نوع رقم خرما انتخاب کرد تا کیفیت محصول نهایی خرما حفظ شود. 

  کلیدواژگان: خرما، میکروبیولوژی، کپک و مخمر، اشریشیاکلی
 • بیگم امیدی، شیلا صفاییان *، ناهید رحیمی فرد، رضوان موسوی ندوشن، بابک پوراکبری صفحات 50-61

  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باسیلوس سریوس در بستنی، کیک، پنیر و شیرخشک نوزاد انجام گرفت. بدین منظور 600 نمونه از مراکز فروش مواد غذایی در شهر تهران تهیه و به آزمایشگاه کنترل کیفی دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد و بر روی محیط کشت اختصاصی باسیلوس سریوس، MYP که حاوی مکمل پلی میکسین بی و زرده تخم مرغ بود، کشت داده شد. سپس از کلونی های صورتی رنگ تشکیل شده، رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز انجام شد و حساسیت باکتری های جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، پنی سیلین، وانکومایسین، سفازولین، متی سیلین، سفکسیم، سولفامتوکسازول تری متوپریم، کلرامفنیکل، سفپیم و تتراسایکلین براساس روش انتشار دیسک ارزیابی شدند. در هیچ یک از نمونه های کیک، پنیر و بستنی آلودگی به باسیلوس سریوس مشاهده نشد. اما از 150 نمونه شیرخشک نوزاد، 30 نمونه آلوده به باسیلوس سریوس (18 نمونه دارای کمتر از CFU/g 10 ، 7 نمونه CFU/g 102-10 و 5 نمونه بیشتر از CFU/g  102) بودند. نتایج آنتی بیوگرام نشان داد که باسیلوس سریوس های جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک های وانکومایسین (76/7 درصد)،  تتراسایکلین (70 درصد) و  کلرامفنیکل (3/63 درصد) بیشترین حساسیت و به آنتی بیوتیک پنی سیلین (100 درصد)،  سفکسیم (100 درصد) و  آمپی سیلین (7/96 درصد) بیشترین مقاومت را داشتند. نتایج کلی حاکی از شیوع قابل توجه باسیلوس سریوس در شیر خشک های مورد آزمایش بود، که با توجه به روند رو به رشد استفاده از شیر خشک و اهمیت بیشتر به کیفیت و ارزیابی سلامت در شیر خشک های مصرفی، باید بررسی آلودگی و رویکردهای پیشگیرانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شیرخشک نوزاد، مواد غذایی، باسیلوس سریوس، انتی بیوتیک
 • نسیم افشار، کیومرث امینی *، حمیدرضا مهاجرانی، ساسان ساکی صفحات 62-73

  جداسازی و شناسایی باکتری های دارای ویژگی های مفید از محصولات محلی می تواند در معرفی انواعی منحصر به فرد از پروبیوتیک ها نقش مهمی داشته باشد. این مطالعه با هدف جداسازی، شناسایی و بررسی توانایی باکتری های بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از غذای سنتی ترخینه در کاهندگی سطح کلسترول و تری گلیسیرید در محیط آزمایشگاهی انجام شده است. سویه های بومی بیفیدوباکتریوم از غذای محلی به نام ترخینه با استفاده از محیط کشت عمومی و اختصاصی جداسازی شده و براساس ویژگی های فنوتیپی، آزمونهای بیوشیمیایی استاندارد و بررسی توالی 16S rRNA شناسایی شدند. سپس نمونه های دارای خصوصیات پروبیوتیکی همچون مقاومت به اسید و صفرا از نظر حساسیت به آنتی بیوتیک های رایج مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین فعالیت کاهش کلسترول و تری گلیسیرید محیط کشت آنها به روش او-فتال آلدیید سنجیده شد. در طی این مطالعه تعداد 210 باکتری از  غذای ترخینه جداسازی شد که 13 سویه مشابه بیفیدوباکتریوم در بین آنها وجود داشت و از بین آنها 10 سویه دارای مقاومت نسبت به اسیدهای صفراوی و نمک بودند. بررسی حساسیت به آنتی بیوتیک ها نشان داد که اغلب سویه ها حساس به آنتی بیوتیک های رایج بودند و سویه های S4 و S1 به ترتیب میزان کلسترول را در محیط کشت به میزان58/0±75 و 13/0±71 درصد کاهش دادند (p<0.01). در بین سویه ها، سویه S4 و S10 و S1 به ترتیب42/0±65 درصد،74/0± 63 و 13/0±62 درصد میزان کاهش تری گلیسیرید را اعمال نمودند. داده های این مطالعه نشان داد که پروبیوتیک های جداسازی شده از غذای محلی ترخینه دارای پتانسیل جذب و کاهش کلسترول و تری گلیسیرید محیط کشت به میزان قابل توجه بوده اند.

  کلیدواژگان: بیفیدوباکتریوم، پروبیوتیک، ترخینه، کلسترول
 • مریم مظهری دهکردی، مجتبی بنیادیان *، حمدالله مشتاقی صفحات 74-86

  باکتری سالمونلا از جمله باکتری های بیماری زای است که می تواند در غذا و مواد اولیه غذایی راه پیدا کند. وجود این باکتری در مواد غذایی علاوه بر ایجاد بیماری باعث افت کیفیت تولید و کاهش رشد اقتصادی کشور نیز می شود. شیر و فراورده های آن از جمله مواد غذایی هستند که هم به طور اولیه و هم به طور ثانویه توسط کارکنان، آب و .. آلوده شده و به انسان انتقال می دهند. در این مطالعه، تعداد 100 نمونه شیرخام و 50 نمونه پنیر سنتی از نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری جهت جداسازی و شناسایی باکتری سالمونلا در شیرخام و پنیرهای سنتی با استفاده از آزمون های میکروب شناسی و آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای InvA، IE و FliCe مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های سالمونلا به روش دیسک انتشاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون های میکروبی نشان داد که 7 نمونه مشکوک آلوده به سالمونلا، 5 نمونه از شیر خام و 2 نمونه از پنیرهای سنتی بودند. در آزمون PCR  تعداد 3 نمونه از موارد مشکوک شیرخام (3 درصد) و 1 نمونه از موارد مشکوک پنیر سنتی (2 درصد)  سالمونلا تیفی موریوم بودند. نتایج آزمون آنتی بیوگرام روی جدایه های سالمونلا نشان داد بیش ترین حساسیت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین و سیپروفلوکساسین و بیش ترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، تتراسایکلین و تری متوپریم سولفامتوکسازول وجود دارد. بر اساس نتایج شیرهای خام و پنیرهای سنتی آلوده به باکتری سالمونلا تیفی موریوم بوده که نسبت به برخی از آنتی بیوتیکهای رایج در درمان عفونت با این باکتری مقاوم هستند. لذا بررسی فراورده های لبنی سنتی بخصوص پنیر از نظر پیشگیری از بروز بیماری در انسان بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سالمونلا، شیرخام، پنیر سنتی، PCR، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • نازیلا ارباب سلیمانی *، مریم مهدوی صفحات 87-98

  امروزه محققین معتقدند که با جلوگیری ازمرحله اتصال باکتری های بیماریزا به سلول میزبان می توان از ایجاد بیماری ممانعت کرد. یکی از راه های موثر در این امر استفاده از میکروارگانیسم های مفید بومی محصولات لبنی نظیر لاکتوباسیلوس های پروبیوتیکی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر با کتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر استافیلوکوکوس اوریوس تولید کننده اسلایم بود. 30  نمونه استافیلوکوکوس اوریوس از نظر تولید اسلایم و و وجود ژن های icaA وicaB موثر در تولید آن به ترتیب با روش های کنگو رد آگار اصلاح شده وPCR  بررسی شدند. بررسی قدرت تولید بیوفیلم باکتری های بیماریزا با روش میکروتیتر پلیت 96 خانه ای انجام شد. اثر ضدمیکروبی کشت کامل لاکتوباسیلوس پروبیوتیکی با استفاده از روش کشت دو لایه اصلاح شده بررسی شد.  تجمع پذیری لاکتوباسیلوس پلانتاروم باباکتری پاتوژن با استفاده از روش کواگریگیشن انجام شد. اثر ضد اتصالی باکتری پروبیوتیک بر استافیلوکوکوس اوریوس با روش میکروتیتر پلیت 96 خانه ای بررسی شد. نتایج نشان داد که 90درصد از  سویه ها اسلایم قوی و 60درصد آن ها بیوفیلم قوی تولید کردند .درصد فراوانی icaA و icaB به ترتیب برابر 60درصد و 50درصد بود. میانگین قطر هاله عدم رشد 30 نمونه استافیلوکوکوس اوریوس در حضور باکتری پروبیوتیک حدود 35 میلیمتر بدست آمد. میانگین درصد تجمع پذیری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اثر ضد اتصالی سوپرناتانت آن با استافیلوکوکوس اوریوس  به ترتیب 43 درصد و 57 درصد بدست آمد. .با توجه به نتایج به دست آمده،  لاکتوباسیلوس پلانتاروم در جلوگیری از اتصال، تشکیل بیوفیلم و بیماریزایی باکتری استافیلوکوکوس اوریوس دارای اثرات چشمگیری است و می تواند کاندید درمانی مناسبی باشد.

  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس پلانتاروم، اسلایم، استافیلوکوکوس اوریوس
|
 • zahra latifi, Sodabeh Moieni, Jafar Mohammadzadeh Milany, Tara Ghorbani Pir Shahid, Parya Rahnama, leila Roozbeh Nasiraie * Pages 1-13

  Salmonella is one of the important  food borne diseases, worldwide. Egg and meat are among the most important incriminated foods to cause salmonella infection in Iran. This study was designed to investigate possible inhibitory effects of ethanolic extract of basil on Salmonella in mayonnaise sauce. Salmonella is killed with baking food but there is problem with foods like sauce which contain raw egg and is not used any procedure for baking them while producing. The purpose of this project was to investigate the possibility to use ethanol extract of basil to control Salmonella Typhimurium in sauce. In the study, first of all the anti-bacterial property of ethanol extract of basil was tested. So, by appearing result test for final investigation densities of extract was purposed 0.25, 0.5 and 0.75%. Then anti-bacterial property of ethanol extract of basil on growth of salmonella in mayonnaise sauce for a period of 30 days in condition of 25oc and 4oc was investigated.The results of statistical studies showed that the three concentrations studied significantly (p <0.05) compared to the control sample reduced the growth of Salmonella Typhimurium during storage and with increasing the concentration of the extract increased the antibacterial activity of the extract so that the extract Basil with a concentration of 7500 ppm was significantly lower than other treatments in most cases (p<0.05). Sensory evaluation test was performed by 5-point hedonic method and the results of sensory analysis of appearance and color in different treatments were not significantly different from each other. Regarding the flavour, texture and total acceptability of the sauce, the lowest sensory score was related to the treatment with a concentration of 0.75%. Based on the obtained results, the amount of bacteria in both temperatures decreased in all treatments and this decrease was little in the control treatment and its antibacterial activity increased with increasing the concentration of the extract.

  Keywords: Basil extract, Antimicrobial, Salmonella, Mayonnaise, Preservative
 • Ghasem Ghorbani, Ebrahim Rahimi*, Amir Shakerian Pages 12-23

  Pseudomonas aeruginosa as a waterborne pathogen is a growing concern to public health sectors. Many sources of environmental water could potentially be acting as a reservoir for potentially pathogenic strains of P. aeruginosa. Due to the fact that P. aeruginosa is an opportunistic pathogen and causes serious problems, it seems necessary to know the pathogenesis, antibiotic resistance, genetic diversity and methods of removing it from drinking water. The pathogenesis of P. aeruginosa has been extensively studied and proven to be a multifactorial process, mediated by quorum sensing. P. aeruginosa possess two quorum sensing systems, las and rhl that facilitate cell to cell communication through production of signalling molecules termed autoinducers to target specific receptors for activation. P. aeruginosa is intrinsically resistant to various antibiotics due to a low permeability in the outer membrane, which acts as a selective barrier. However, this bacterium is a highly diverse pathogen that is capable of adaptation to the surrounding environment. When subjected to antibiotic selective pressure, the induced response facilitates bacterial survival and develops antibiotic resistance. literature suggests that the large genome size and genome complexity are responsible for the ability of this bacterium to adapt and thrive in a diverse range of environments. The presence and persistence of these bacteria in environmental waters may pose a great risk to the public health and requires further work to fully characterize and quantify the input of MDR P. aeruginosa strains from the hospitals compared with those originating from the general community or other wastewater related sources.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Water, pathogenesis, MDR, Disinfectants
 • Amir Reza Shaviklo *, Rahele Nezhad Razmjoui Akhgar, Seyed Saeed Sekhavatizadeh Pages 24-38

  The health concerns of the Food and Drug Organization and the imposition of strict health regulations have prevented the establishment of many home-based food businesses, including local dairy products, in Iran. This approach has caused the lack of development of this sector of rural and nomadic industries and even the loss of local knowledge of the production of some of these products, which is very worrying. The purpose of this research was to assess the conformity of some traditional dairy products with the national standard and health regulations of home businesses in order to help the development of entrepreneurship in this field. In this study, conformity assessment was done by the independent assessment method (third person). Initially, the legal requirements, i.e., the national standards related to dairy products and production health regulations, were selected and compiled. The sampling of products and measurement of physicochemical and microbial characteristics were carried out based on relevant national standards. Then, the degree of conformity of these products with the legal requirements (national standards) was determined by matching the findings with the standard limits. Based on the obtained results, the health conditions of Lighvan cheese, Jug cheese, skin cheese, Salmas cheese, Arushe, Kashk, Qaraqrout, Chiko, Tof, Dogh and ghee products were in good agreement with the national standard criteria. Therfore, these products can be consumed without worrying about microbial and heavy metals contamination. The development of these products in the form of home businesses can play an important role in creating employment and improving the economy of rural areas.

  Keywords: Food safety, rural industries, nomads, indigenous knowledge
 • Mehrdad khodadoust *, Somayeh elahi, Masoumeh Moradi, Hadis Koopi, Hassan dehghan, Mina Ganjali Dashti Pages 39-49

  Dates are one of the most important agricultural products and have a high nutritional value. Quality control of dates is important to maintain the health of this food and also to compete in global markets. Annually, large quantities of dates lose their quality due to microbial contamination. This study is performed to analyze the microbiological quality of the date that is offered in the production units and the market in the southwest of Khuzestan province.70 date samples collected during 20 months were examined and analyzed according to relevant national and international standards. Total counts, mold and yeast, Enterobacteriaceae and Escherichia coli identification were performed on all date samples and the results were statistically analyzed. It was found that 38 samples (54.28%) of the total samples were infected with various microbes. 54.27% of the total samples were mold, 18.57% yeast, 10% total counts, 7.14% of Enterobacteriaceae and 4.28% of E.coli cases were higher than the standard allowable date.The results showed the growth of microbes, especially mold and yeast in a significant number of date samples, which is considered as a serious risk factor to challenge the quality and safety of dates. Therefore, different methods of washing, processing and packaging of dates in different regions that have this product should be studied and the best methods should be selected according to geographical and local conditions and type of date cultivar to maintain microbial quality and subsequent quality of the final date product.

  Keywords: Dates, Microbiology, Mold, Yeast, E.coli
 • Beigom Omidi, Shila Safaian *, Nahid RahimiFard, Rezvan Mosavi Nadoshen, Babak Porakbari Pages 50-61

  The present study was conducted with the aim of evaluating the antibiotic resistance pattern of Bacillus cereus in ice cream, cake, cheese, and infant formula. For this purpose, 600 samples were prepared from food sales centers in Tehran and transferred to the quality control laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine of Tehran University of Medical Sciences and cultured on the special culture medium of Bacillus cereus, MYP, which contained polymyxin B supplement and egg yolk. Then, from the pink colonies, gram staining and catalase test were performed and the sensitivity of the isolated bacteria to ampicillin, penicillin, vancomycin, cefazolin, methicillin, cefixime, sulfamethoxazole, trimethoprim, chloramphenicol, cefepime and tetracycline was evaluated based on the disc diffusion method. According to the results, no contamination with B. cereus was observed in any of the cake, cheese and ice cream samples. However, out of 150 infant formula samples, 30 samples were infected with B. cereus (18 samples < 10 CFU/g, 7 samples had 10-102 CFU/g, and 5 samples>102 CFU/g). B. cereus isolated from infant formula has the highest sensitivity to vancomycin (67.76%), tetracycline (70%), and chloramphenicol (33.63%) antibiotics and had the highest level of resistance to penicillin (100%), cefixime antibiotics (100%) and ampicillin (67.96%). The general results indicated a significant prevalence of B. cereus in the tested milk, which due to the growing trend of using milk powder and more importance to the quality and health evaluation of milk powders for consumption, contamination investigation and preventive approaches should be given more attention.

  Keywords: Infant formula, Food, Bacillus cereus, Antibiotic
 • nasim afshar, kumarss amini *, Hamidreza Mohajerani, Sasan saki Pages 62-73

  Isolation and identification of bacteria with useful properties from local products can play an important role in introducing unique types of probiotics. The aim of this study was to isolate, identify and evaluation of the ability of Bifidobacterium bacteria isolated from Tarkhineh traditional food in lowering cholesterol and triglyceride levels of the culture medium. Native strains of Bifidobacterium were isolated from a local food called Tarkhineh using general and specific culture media and identified based on phenotypic characteristics, standard biochemical tests and 16S rRNA sequencing. Then, samples with probiotic properties such as resistance to acid and bile were examined in terms of sensitivity to common antibiotics. Cholesterol and triglyceride lowering activity of their culture medium was also measured by o-phthaldehyde method. During this study, 210 bacteria were isolated from Tarkhineh food, including 13 strains of like Bifidobacterium bacteria. Among them, 10 strains were resistant to acid and bile condition. Antibiotic susceptibility analysis showed that most strains were sensitive to common antibiotics and S4 and S1 strains reduced cholesterol in culture medium by 75 ± 0.58 and 71±0.13%, respectively (p<0.01). Among the strains, strains S4, S10 and S1 applied 65%, 63% and 62% reduction of the medium triglyceride, respectively. The data of this study showed that the probiotics isolated from the local food of Tarkhineh had the potential to absorb and reduce cholesterol and triglycerides of the culture medium to a significant extent. It seems that the potential of these strains to improve the lipid pattern can be further investigated.

  Keywords: Bifidobacterium, Probiotics, Tarkhineh, Cholesterol
 • Maryam Mazhari, Mojtaba Bonyadian *, Hamdallah Moshtaghi Pages 74-86

  Salmonella is one of the most important bacteria which cause illnesses, may exist in raw foods. The presence of this bacterium in food also causes a decrease in the quality of productions and a decrease in the economic growth. Milk and its products are among the food that may contaminate with Salmonella both primarily and secondarily by employees, water, etc., and transmitted to human. In this study, 100 samples of raw milk and 50 samples of traditional cheese from different parts of Chaharmahal and Bakhtiari province were obtained to isolate and identify Salmonella bacteria using microbiological, and polymerase chain reaction tests. Also, the antibiotic resistance of Salmonella isolates was evaluated by the diffusion disk method. The results of microbiological tests showed that 7 samples were contaminated with salmonella. Suspicious isolates included 5 samples belonging to raw milk and 2 samples belonging to traditional cheeses. The results of PCR test revealed that 3 samples of suspected isolates of raw milk (%3) and 1 sample of suspected isolates of traditional cheese (%2) were S. typhimurium. The results of the antibiogram test on Salmonella isolates showed the highest sensitivity to Gentamicin and Ciprofloxacin, and the highest resistance to Ampicillin, Tetracycline and Trimethoprim sulfamethoxazole antibiotics. According to the results of the present study, raw milk and traditional cheeses are contaminated with Salmonella typhimurium, which are resistant to some antibiotics. Although the contamination of raw milk is removed during the heat treatment steps such as pasteurization, boiling or sterilization, traditional cheeses contaminated with this bacterium are considered a potential risk for the health of consumers. Therefore, the examination of traditional dairy products, especially cheese, in terms of preventing the occurrence of diseases in humans seems to be more necessary.

  Keywords: Salmonella, Raw milk, Traditional cheese, PCR, Antibiotic resistance
 • Nazila Arbab Soleimani *, Maryam Mahdavi Pages 87-98

  The present study was conducted with the aim of evaluating the antibiotic resistance pattern of Bacillus cereus in ice cream, cake, cheese, and infant formula. For this purpose, 600 samples were prepared from food sales centers in Tehran and transferred to the quality control laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine of Tehran University of Medical Sciences and cultured on the special culture medium of Bacillus cereus, MYP, which contained polymyxin B supplement and egg yolk. Then, from the pink colonies, gram staining and catalase test were performed and the sensitivity of the isolated bacteria to ampicillin, penicillin, vancomycin, cefazolin, methicillin, cefixime, sulfamethoxazole, trimethoprim, chloramphenicol, cefepime and tetracycline was evaluated based on the disc diffusion method. According to the results, no contamination with B. cereus was observed in any of the cake, cheese and ice cream samples. However, out of 150 infant formula samples, 30 samples were infected with B. cereus (18 samples < 10 CFU/g, 7 samples had 10-102 CFU/g, and 5 samples>102 CFU/g). B. cereus isolated from infant formula has the highest sensitivity to vancomycin (67.76%), tetracycline (70%), and chloramphenicol (33.63%) antibiotics and had the highest level of resistance to penicillin (100%), cefixime antibiotics (100%) and ampicillin (67.96%). The general results indicated a significant prevalence of B. cereus in the tested milk, which due to the growing trend of using milk powder and more importance to the quality and health evaluation of milk powders for consumption, contamination investigation and preventive approaches should be given more attention.

  Keywords: Lactobacillus plantarum, slime, Staphylococcus aureus