درباره نشریه
ISSN:
2345-539x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مهدی رئیسی
سردبیر:
دکتر ابراهیم رحیمی
مدیرداخلی:
دکتر فهام خامسی پور
تلفن:
038-33361045
سایت اختصاصی:
jfm.iaushk.ac.ir
نشانی:
شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده میکروب شناسی مواد غذائی، دفتر مجله
صندوق پستی:
166
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/01
مدیر مسئول
دکتر مهدی رئیسی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Mehdi Raissy
Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Aquatic Animal Health
مدیرداخلی
دکتر فهام خامسی پور
دانشکده دامپزشکی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی
Faham Khamesipour
Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر ابراهیم رحیمی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
Ebrahim Rahimii
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Food Hygiene and Quality Control
هیات تحریریه
دکتر امیر شاکریان
استاد واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Amir Shakerian
Professor, Shahrekord unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health Food
دکتر سیدشهرام شکرفروش
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Seyyed Shahram Shekarforoosh
Professor, University of Shirazu
Specialist: Food Hygiene
دکتر محمدرضا محزونیه
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Mahzounieh
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
دکتر گیتی کریم
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: صنایع لبنیات، بهداشت و صنایع شیر
Giti Karim
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: dairy industries, Health and milk industries
دکتر مهرداد قوامی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mehrdad Ghavami
Professor, Science and Research Unit of Tehran, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Science and food industry
دکتر ناهید رحیمی فرد
دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Nahid Rahimifard
Associate Professor, Food and Drug Administration,
Specialist: Laboratory Science
دکتر مجتبی بنیادیان
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
Mojtaba Bonyadian
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
Specialist: Food Hygiene and Quality Control
دکتر افشین جوادی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Afshin Javadi
Associate Professor, abriz Branch, Faculty of Veterinary Medicine,, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health Food
ویراستارفارسی
دکتر مهدی رئیسی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Mehdi Raissy
Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Aquatic Animal Health
دکتر فهام خامسی پور
دانشکده دامپزشکی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی
Faham Khamesipour
Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Branch, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی رئیسی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Mehdi Raissy
Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Aquatic Animal Health
دکتر فهام خامسی پور
دانشکده دامپزشکی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی
Faham Khamesipour
Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۲