فهرست مطالب

مهندسی عمران شریف - سال سی و چهارم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال سی و چهارم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پژوهشی
 • سیدمهدی زهرایی*، محمدرضا شیبانی صفحات 3-11
  سازه های با دیوار برشی بتنی، علی رغم تمامی مزیت های موجود، از نقایصی نیز رنج می برند. از جمله ی آنها می توان به سختی فراتر از نیاز جهت ارضاء محدودیت های جابه جایی آیین نامه یی و در نتیجه ی آن، انعطاف پذیری کم و نیاز بیشتر به شکل پذیری سازه در برابر بارهای جانبی زلزله نام برد. همچنین عدم توجه کافی به محل اتصال دیوار به سقف های سازه، می تواند در اثر ناکافی بودن ظرفیت برشی ناحیه ی اتصال، باعث آسیب های جدی به سازه در هنگام زلزله بشود. به همین منظور، در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با استفاده از چیدمانی نوین از میراگرهای تغییر مکانی فولادی، ضمن تعدیل سختی خیلی زیاد، نیروهای لرزه یی وارد بر سازه را کاهش و با جلوگیری از معایب احتمالی، رفتار سازه را بهبود داد. این میراگرها به نحوی استفاده شده اند که بیشترین تغییر مکان ها را تجربه کنند و استهلاک بالایی از انرژی را فراهم آورند. در انتها، ضمن بررسی مثال عددی نشان داده شده است که با روش مذکور، دوره ی تناوب مود اول سازه افزایش چشم گیر می یابد و به عنوان مثال، شتاب مطلق و برش پایه ی ساختمان فولادی 4 طبقه با دیوارهای برشی بتنی می تواند تا 40\٪ کاهش یابد.
  کلیدواژگان: دیوار برشی بتنی، میراگر جاری شونده ی صفحه مثلثی، رفتار لرزه یی، استهلاک انرژی، برش پایه
 • میلاد تاج دینی*، مسعود حاج علیلو صفحات 13-22
  خاک سیمان مخلوطی از سیمان پرتلند، خاک و آب است که به واسطه ی عمل آبرفت سیمان و تراکم، اجزاء آن به هم می چسبد و ترکیبی متراکم، بادوام و با نفوذپذیری کم و مقاوم در برابر سایش ایجاد می کند. با توجه به اینکه تاثیر افزودن نانوسیلیس در سال های اخیر در پارامترهای مختلف فیزیکی و مکانیکی بتن بررسی شده است، در پژوهش حاضر به دلیل تفاوت های معنادار بین بتن و خاک سیمان، نظیر: درصد ریزدانه ی مصرفی قابل توجه در خاک سیمان و عیار کمتر سیمان آن، به تاثیر افزودن محصولات سیلیسی در مصالح مذکور پرداخته شده است. برای این منظور در پژوهش حاضر از 3 نوع محصول سیلیسی، شامل: میکروسیلیس (با سطح ویژه ی $21\،m^2/g$) و 2 نوع نانوسیلیس (با سطح ویژه های $200\،m^2/g$ و $380\،m^2/g$) در طرح اختلاط استفاده شده است. پارامترهای اندازه گیری شده در آزمایش های انجام شده، شامل: پارامترهای تراکم، مقاومت فشاری و ضریب نفوذپذیری بودند که بر روی طرح های اختلاط مختلف آزمایش شدند. نتایج آزمایش ها حاکی از آن است که مصالح خاک سیمان با افزودن محصولات سیلیسی، عملکرد رفتاری بسیار مناسب تری از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: خاک - سیمان، نانوسیلیس، آزمایش تراکم، مقاومت فشاری، ضریب نفوذپذیری
 • آرش شیرمحمدی فردانبه، کاظم برخورداری * صفحات 23-34
  انفجار مواد منفجره در خاک ماسه یی اشباع، تولید موج فشاری شدید می کند، که با افزایش قابل توجه فشار آب منفذی و کاهش تنش موثر
  در خاک همراه است. این شرایط ممکن است باعث روان گرایی خاک شود.تاکنون مطالعات اندکی توسط مهندسان ژئوتکنیک و پدافند غیر عامل در زمینه ی روان گرایی خاک ناشی از انفجار و چگونگی کاهش خسارت های ناشی از آن انجام شده است. مدل سازی عددی روان گرایی خاک ناشی از انفجار به دلیل ساختار پیچیده ی خاک، دامنه ی بالای بارگذاری، مدت زمان کوتاه انفجار، کرنش بالا و فشار آب منفذی پیچیدگی هایی به همراه دارد. همچنین نتایج به دست آمده از روش تجربی، وابستگی زیادی به شرایط سایت و روش انجام آزمایش دارد. در نوشتار حاضر، پدیده ی روان گرایی خاک ناشی از انفجار در فضای سه بعدی با استفاده از نرم افزار L S-D Y N A شبیه سازی شده است. برای مدل سازی خصوصیات خاک از مدل رفتاری موهر کولمب اصلاح شده استفاده شده است. علاوه بر این، مطالعات پارامتری برای بررسی تاثیر پارامترهای مربوط به مشخصات خاک و شرایط بارگذاری بر تولید فشار آب منفذی اضافی باقی مانده و نسبت فشار آب منفذی اضافی
  باقی مانده انجام شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش مدول بالک اسکلت خاک و فاصله پیمایش به ترتیب فشار آب منفذی اضافی باقی مانده افزایش و کاهش می یابد. پارامترهای چسبندگی خاک، زاویه ی اصطکاک داخلی بیشینه و باقی مانده ی خاک تاثیری بر تولید فشار آب منفذی اضافی باقی مانده ندارند.
  کلیدواژگان: روان گرایی خاک ناشی از انفجار، L S-D Y N A، انفجار زیرسطحی، مدل سازی عددی، ماسه ی اشباع
 • سینا رضوان*، امیرهوشنگ اخویسی صفحات 35-45
  رفتار مصالح بنایی، غیر ایزوتروپیک است و در گذشته، مدل هایی ارتوتروپیک برای مدل سازی آن در مقیاس ماکرو ارائه شده است، ولی به دلیل نیاز به پارامترهای فراوان و پیچیده بودن آن، از مدل های مذکور زیاد استقبال نشده است. برای رفع نواقص ذکر شده، یعنی ساده کردن تحلیل و در عین حال بالا بردن دقت آن، در پژوهش حاضر از مدل چندصفحه یی به منزله ی ابتکاری جدید جهت تحلیل دیوار بنایی استفاده شده است. چارچوب رفتاری مدل چندصفحه یی به عنوان روشی قوی در پیش بینی ناهمسازی رفتار ماده (ذاتی و تحمیلی) شناخته می شود. تاکنون روش مذکور برای مصالحی از قبیل: خاک، سنگ و بتن استفاده شده است. در پژوهش حاضر، برای اولین بار از روش مدل چند صفحه یی در تحلیل سازه های بنایی استفاده شده است. در ابتدا با توجه به مشخصات مصالح بنایی که در کارهای ارزشمند پیشین در زمینه ی مصالح بنایی صورت گرفته است، سعی شده است تا صحت سنجی بررسی توان روش چندصفحه یی جهت مدل سازی رفتار بنایی صورت پذیرد و پس از حصول اطمینان از کارکرد مطلوب روش مذکور در تولید رفتار بنایی، برنامه یی نوشته شود تا بتواند از طریق روش بارافزون کنترل تنش، نمودار ظرفیت باربری تغییر مکان انواع دیوارهای بنایی را به دست دهد. تمامی داده های ارائه شده در نوشتار حاضر، از طریق کدنویسی در نرم افزار متلب حاصل شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل غیرخطی، مصالح بنایی، روش چندصفحه یی، اجزاء محدود
 • محمود رضا عبدی *، حامد میرزایی فر، حسینعلی محمدرحیمی صفحات 47-57
  در پژوهش حاضر، با اختلاط الیاف پلی پروپیلن و آهک با کائولینیت و انجام آزمایش تورم توسط دستگاه تحکیم، تغییرات تورم و فشار مخلوط ها بررسی شده است. نمونه های رس با 0٫05، 0٫10 و 0٫20 درصد الیاف و 1، 3 و 5 درصد آهک به صورت مجزا و به طور هم زمان مخلوط و سپس یک سری از آنها در آب خالص و سری دیگر با محلول $\r m10000\،p p m$ سولفات سدیم اشباع شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن الیاف و آهک به طور قابل ملاحظه یی باعث کاهش تورم نمونه ها می شود. افزودن آهک تا 3\٪، بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته و مقدار الیاف بهینه ی نمونه ها 0٫10\٪ تعیین شده است. لذا آهک، افزودنی موثرتری نسبت به الیاف به منظور کنترل و کاهش تورم است، که بیان گر تاثیرٓگذاری بیشتر عوامل شیمیایی در مقایسه با عوامل فیزیکی است. همچنین افزودن آهک به خاک رس در حضور سولفات سدیم، به طور قابل ملاحظه یی باعث افزایش میزان و فشار ناشی از تورم شده است.
  کلیدواژگان: تورم، تثبیت، کائولنیت، پلی پروپیلن، سولفات سدیم
 • میلاد خاتمی راد، هاشم شریعتمدار * صفحات 59-67
  دیوار برشی فولادی شیاردار، شیارهای عمودی دارد و هنگامی که تحت بارهای جانبی قرار می گیرد، بخش بین شیارهای آن تغییر شکل انحنای دوطرفه می دهد و با تشکیل مفصل خمیری خمشی در انتهای شیارها، انرژی ورودی به سازه را مستهلک می سازد. در نوشتار حاضر، برای بررسی اثر شکل شیار و نوع سخت کننده ی انتهایی در رفتار دیوار برشی فولادی شیاردار، تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار A B A Q U S انجام شده است. پس از مدل کردن دیوار شیاردار در نرم افزار مذکور، با استفاده از آزمایش انجام شده توسط کورتس و لیو، راستی آزمایی شده است. سپس رفتار لرزه یی 3 مدل با شکل شیارهای متفاوت و 3ٓمدل با شکل سخت کننده های انتهایی متفاوت تحلیل و با یکدیگر مقایسه شده است. منحنی های چرخه یی، استهلاک انرژی، کمانش خارج از صفحه، سختی اولیه و مقاومت بحث و بررسی شده است. شکل شیار پیشنهادی باعث کاهش سختی اولیه، افزایش مقاومت، افزایش شکل پذیری و استهلاک انرژی می شود. همچنین شکل سخت کننده ی انتهایی اثر به سزایی در افزایش سختی اولیه و مقاومت دیوار شیاردار دارد.
  کلیدواژگان: دیوار برشی فولادی شیاردار، تحلیل عددی، استهلاک انرژی، منحنی چرخه یی
 • یادداشت فنی
 • حمید اسکندری*، سعید مرشدی تربتی صفحات 69-76
  در مطالعه ی حاضر، دوام جدول های بتنی در برابر سیکل های یخبندان و ذوب بررسی شده است. بدین منظور 27 طرح بتن به روش پرسی خشک با نسبت های آب به سیمان پایین طراحی شده است. طرح اختلاط ها با سیمان های رده ی مقاومتی مختلف (2325، 1425 و 1525 که مقاومت 28 روزه ی ملات سیمان بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع در آب به سیمان، 0٫485 است). عیار متفاوت سیمان و نسبت های آب به سیمان و ریزدانه به سیمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که انتخاب نوع سیمان می تواند تاثیر به سزایی در مقاومت فشاری و خمشی و نیز دوام در برابر یخبندان و ذوب جدول های بتنی داشته باشد. در تمامی نمونه ها، چرخه های یخبندان و ذوب، کاهش مقاومت فشاری را نشان می دهند. همچنین با ثابت بودن نسبت آب به سیمان و افزایش مقدار سیمان، مقاومت خمشی زیاد می شود. طرح شماره ی 25 که با سیمان رده ی 525، عیار سیمان 400 و نسبت آب به سیمان 0٫27 ساخته شده است، می تواند بهینه ترین طرح اختلاط باشد.
  کلیدواژگان: دوام، جدول های پرسی خشک، سیکل های یخبندان و ذوب، مقاومت خمشی، مقاومت فشاری
 • منصوره کدخدای بلقور، عبدالحسین حداد، حجت دهستانی صفحات 77-85
  جابه جایی های ناشی از حفاری در عمق زمین به عوامل زیادی، از جمله: وضعیت زمین شناسی، وضعیت آب های زیرزمینی، هندسه و عمق حفاری، روش حفاری، کیفیت و مدیریت ساخت وابسته است. آگاهی از میزان تاثیر هر کدام از پارامترهای تاثیرگذار می تواند باعث انجام اقدامات پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ایجاد صدمه به ساختارهای سطحی و یا کاهش آن شود. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، مقایسه ی تغییر شکل های واقعی رخداده در سطح زمین حاصل از رفتارسنجی با مقادیر تحلیل عددی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در میزان نشست خاک است. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت نشان می دهد برای یک نسبت ثابت از ارتفاع خاک روی لوله به قطر لوله، با افزایش زاویه ی اصطکاک و افزایش عمق استقرار لوله علاوه بر کاهش مقدار نشست، شیب تغییرات نشست نیز کاهش می یابد. شکل کلی نمودارها نشان می دهد در حالت کلی با ثابت نگه داشتن ضخامت لایه ی خاکی، با افزایش قطر لوله، میزان نشست افزایش می یابد و زیاد شدن زاویه ی اصطکاک نیز به افزایش مذکور کمک می کند. همچنین هر چه نسبت ارتفاع لایه ی خاکی به قطر لوله، عدد کمتری باشد، مقادیر نشست بزرگ تری به دست می آید.
  کلیدواژگان: میکروتونلینگ، لوله رانی، تغییر شکل خاک، تحلیل عددی، آنالیز حساسیت
 • مصطفی خانزادی، فرناد نصیرزاده*، مصطفی میر صفحات 87-95
  مقدار بهره وری در پروژه های ساخت از یک سو، تحت تاثیر عوامل مختلف با رفتار پیوسته در طول زمان و از سوی دیگر، تحت تاثیر تعامل و اندرکنش موجود بین نیروی انسانی حاضر در پروژه بوده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از یک پارچه سازی، روش شبیه سازی پویایی سیستمی و روش مدل سازی عامل محور، ابزاری نوین برای مدل سازی و پیش بینی بهره وری در پروژه های ساخت ارائه شده است. استفاده از روش شبیه سازی ترکیبی پویایی سیستم و مدل سازی عامل محور، امکان در نظر گرفتن انواع عوامل موثر در بهره وری را به صورت هم زمان میسر می سازد. در پژوهش حاضر، کلیه ی عوامل و فاکتورهای اثرگذار، که رفتاری پیوسته در طول زمان دارند، با استفاده از روش شبیه سازی پویایی سیستم مدل سازی شده اند. در ادامه، برای در نظر گرفتن تاثیر تعاملات بین نیروی انسانی حاضر در پروژه در بهره وری، از رویکرد مدل سازی عامل محور استفاده شده است. درنهایت، با ترکیب و یک پارچه سازی دو مدل شبیه سازی پویایی سیستم و مدل سازی عامل محور، مدلی ترکیبی برای پیش بینی میزان بهره وری با در نظر داشتن کلیه ی عوامل اثرگذار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بهره وری، شبیه سازی ترکیبی، شبیه سازی پویایی سیستم، مدل سازی عامل محور
 • سینا داودی، امیررضا ممدوحی*، محسن فلاح زواره صفحات 97-106
  علی رغم مزایای فراوان پیاده روی، استفاده ی کودکان از آن طی دهه های اخیر کاهش یافته است. مرجع{1} لذا شناخت عوامل موثر در پیاده روی کودکان به مدرسه بسیار ضروری است. با وجود این و به خصوص در کشورمان، مطالعات زیادی در زمینه ی مذکور صورت نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، سنجش تاثیر نگرش شامل: نگرش والدین نسبت به شیوه ی پیاده روی و نگرش نسبت به ایمنی در کنار متغیرهای اجتماعی اقتصادی در تمایل والدین نسبت به پیاده روی کودکان شان در سفر به مدرسه است. نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1394 در مشهد از طریق توزیع پرسش نامه بین دانش آموزان 28 مدرسه و تکمیل آن توسط والدین صورت گرفته است $\r m{(N=625)}$. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای دسته بندی مولفه های نگرش ها و مدل سازی معادلات ساختاری براساس نگرش های والدین در کنار متغیرهای خانوار انجام شد. در تمایل والدین نسبت به پیاده روی کودکان شان، در حالی که نگرش نسبت به ایمنی ترافیک بی معنی به دست آمد، نگرش نسبت به پیاده روی با ضریب بزرگ (0٫34) معنی دار شد. اگرچه ضرایب متغیرهای خودروی شخصی خانوار، گواهینامه ی مادر و پدر، تحصیلات مادر، متوسط درآمد خانوار و فاصله ی خانه از مدرسه کوچک به دست آمد، اما معنی دار بودند. یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می دهد که در برنامه ریزی مدارس برای کمک به حمل ونقل پایدار، تمرکز بر بهبود نگرش های عام و کاربردی والدین نسبت به پیاده روی راه گشاست.
  کلیدواژگان: سفر تحصیلی، دانش آموز دبستانی، پیاده روی، نگرش ایمنی، نگرش پیاده روی
 • حسن شرفی *، امین فلاحی، الهه مرادی، محمد حاجی عزیزی صفحات 107-114
  در نوشتار حاضر، به بررسی آثار طول و ضخامت سگمنت های بتنی اجرا شده در تونل در نشست های عرضی و طولی سطح زمین پرداخته شده است. در انجام آنالیزها از روش اجزاء محدود (F E) با استفاده از نرم افزار A B A Q U S استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ابتدا نتایج به دست آمده از مدل ساخته شده در نرم افزار A B A Q U S جهت صحت سنجی با نتایج تجربی و مشاهده های محلی برای قطعه ی 28−5S از خط 1 متروی میلان مقایسه شده است. درنهایت، اثر ضخامت و طول سگمنت های بتنی که به کمک دستگاه E P B T B M نصب شده اند، در نشست سطحی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند با افزایش ضخامت و نیز افزایش طول قطعات و به تبع آن افزایش طول گام های حفاری در روش ذکر شده از تونل زنی، هم در راستای طولی و هم راستای عرضی تونل، مقدار نشست های سطحی کاهش می یابند که به دلیل افزایش سختی محیط به علت اجرای پوشش تونل است. همچنین با افزایش ضخامت و طول سگمنت ها، افت حجمی ایجاد شده در اثر حفاری تونل کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: نشست، E P B T B M، سگمنت بتنی، تونل، اجزاء محدود
 • حسن ترابی پوده*، پرستو همه زاده، حجت الله یونسی، امیرحمزه حقی آبی صفحات 115-123
  در نوشتار حاضر، الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی (C F O) به منظور بهره برداری بهینه از سیستم های چندمخزنه ارزیابی شده است. به دلیل ضعف الگوریتم مذکور در حل مسائل بهره برداری، تغییراتی در آن ایجاد و الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده (R C F O)پیشنهاد شده است. در ابتدا، یک مسئله ی 4 مخزنه بهینه سازی شد. تابع هدف مسئله با استفاده از روش های C F O و R C F O به ترتیب 0٫45 و 0٫01 درصد اختلاف با بهینه ی مطلق دارند. پس از موفقیت الگوریتم R C F O در حل سیستم 4 مخزنه، یک سیستم 10 مخزنه انتخاب شد. تابع هدف به دست آمده از الگوریتم های C F O و R C F O به ترتیب 7٫1 و 0٫13 درصد اختلاف با بهینه ی مطلق دارند. باتوجه به موفقیت الگوریتم R C F O در حل سیستم 4 و 10 مخزنه می توان نتیجه گرفت که الگوریتم R C F O، پتانسیل مناسبی جهت کاربرد در حل مسائل پیچیده ی بهره برداری از سیستم های چندمخزنه ی واقعی دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی، الگوریتم فراکاوشی، بهره برداری چندمخزنه، مدل برنامه ریزی خطی
 • محسن اژدری *، نرگس نظری صفحات 125-134
  تغییر رفتار خاک از حالت کشسان خمیری به حالت کشسان در حین بارگذاری تناوبی را سازواری می نامند. در نوشتار حاضر، رخداد سازواری در حین چرخه های تر و خشک سازی رس آماسی غیر اشباع به وسیله ی سطح مرزی خمیری شبیه سازی و به منظور دست یابی به هدف مذکور، از تابع پتانسیل خمیری استفاده شده است. به این ترتیب که هرگاه قله ی تابع پتانسیل خمیری، یعنی موقعیتی که گرادیان کرنش خمیری به موازات محور تنش انحرافی است، به مسیر تنش افقی موجود در چرخه های تر و خشک سازی برسد، کرنش های حجمی خمیری از بین می رود و رفتار خاک کاملا کشسان می شود. لذا، برای نزدیک کردن قله ی تابع پتانسیل خمیری به مسیر تنش از پارامتر شکل تابع پتانسیل خمیری کمک گرفته می شود. تغییرات پارامتر مذکور با تعداد چرخه های بارگذاری هیدرولیکی به صورت کاهشی است و این امر موجب کاهش اندازه ی تابع پتانسیل خمیری و نزدیک شدن قله ی تابع پتانسیل خمیری به مسیر تنش می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل، نزدیک بودن مسیر تنش به قله ی تابع مذکور، رخداد سازواری را تسریع می کند. بنابراین با تغییر تاریخچه ی تنش خاک مورد بررسی، می توان زمان رخداد ذکر شده را تسریع کرد یا به تعویق انداخت.
  کلیدواژگان: رس آماسی غیر اشباع، سازواری، سطح مرزی
 • سیدمحسن حائری*، مجید بیگی، سعید صابری، امیر اکبری گرکانی صفحات 135-141
  خاک لس در حالت خشک و یا در رطوبت طبیعی، مقاومت مناسب و نشست پذیری کم دارد، اما در صورتی که بارگذاری شود و رطوبت آن متناسب با بار وارده از حد مشخصی عبور کند، ساختار خاک به یک باره فرو می ریزد و نشست ناگهانی زیادی در آن رخ می دهد و موجب تخریب سازه می شود. به منظور ارزیابی رفتار هیدرومکانیکی خاک های مذکور، تعدادی آزمایش بر روی نمونه های دست نخورده از خاک لس گرگان با استفاده از دستگاه سه محوری غیراشباع ارتقاء یافته در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. تعدادی از آزمایش ها در شرایط اعمال مکش ساختاری ثابت و تنش خالص میانگین متغیر انجام شده است. در نوشتار حاضر، نتایج حاصل از انجام برخی از آزمایش های مذکور با یک تحلیل سه فازه و درنظر گرفتن پارامترهای خاک در شرایط غیراشباع ارزیابی و سپس با الهام از مفاهیم کلاسیک مکانیک خاک های غیراشباع، یک مدل رفتاری اصلاح شده ی جدید که انطباق مناسبی با رفتار خاک های فروریزشی دارد، جهت پیش بینی رفتار خاک های مذکور ارائه شده است.
  کلیدواژگان: خاک فروریزشی، خاک لس، نمونه ی دست نخورده، دستگاه سه محوری غیراشباع، سطح تسلیم - بارگذاری
|
 • S.M. Zahrai *, M.R. Sheibani Pages 3-11
  The use of concrete shear walls in lateral resistance systems comes with certain disadvantages. Low ductility against lateral loadings due to their high stiffness and low vibration period of these systems can be mentioned as their drawbacks. Inadequate attention to shear capacity of the connecting region of roof and shear wall is also worth noting. These problems can increase the vulnerability of the structure when subjected to lateral loads. Previous studies have demonstrated the benefits of providing energy dissipation devices to improve structure behavior. Metallic dampers, such as Added Damping and Stiffness (ADAS) and Triangular Added Damping and Stiffness (TADAS), are among the simplest energy dissipating devices that are being used in design of the new generation of earthquake-resistant structures. Application of such devices in the lateral resistance system of a structure imposes a reduced maximum on internal forces. In this article, a more practical arrangement of yielding metal dampers has been proposed to reduce the base shear of the structure and improve its response and, as a result, diminish the seismic damages caused by earthquakes. The proposed arrangement is designed in a way that can allow the largest displacements and cause the highest energy dissipation.To demonstrate, a numerical example of optimal damper designs with different excitation inputs was presented. Ground acceleration records of the Imperial Valley, Kobe, Loma Prieta, and Northridge earthquakes were used as the disturbing ground motion in a series of numerical simulations of a multi-story steel building. The numerical simulations were carried out using Sap2000 program and the nonlinear dynamic behaviors of the different systems were compared to those of the conventional reinforced concrete shear wall equipped structure. Results indicated that the TADAS devices exhibited excellent energy dissipation and ductility leading to a massive increase in period of the first mode of vibration accompanied with up to 40 percent decline in peak values of base shear and absolute accelerations of the stories.
  Keywords: RC shear walls, TADAS yielding dampers, Seismic Behavior, Energy dissipation, base shear
 • M. Tajdini *, M. Hajialilue-Bonab Pages 13-22
  SoilcementisamixtureofPortlandcement,soilandwater, inwhichhydrationofcementandcompactioncauses the material's constituents to bond together, making a dense and durable composition with low permeability and abrasion resistant. According to the de nition of ACI 116R, soil-cement is a mixture of soil and a certain amount of cement and water which has been compacted to a high density. A more comprehensive de nition has been provided in ACI 230 IR, which de nes the soil-cement as a hard material with speci c engineering properties produced by mixing, compaction and curing of soil, aggregate, Portland cement, additives and water. Alltypesofsoilscanbeusedinsoil-cementconstruction, except the organic and plastic soils and reactive sands. The most ecient soils for soil cement are those containing 5 to 35% of nes passing sieve 200. However, the soils containing more than 2% of organic materials are strictly unacceptable. Soil-cement application in dams and pavements construction has grown rapidly in recent years. These mixtures are similar to concrete, the main di erence being the type and size of aggregate particles used. Soil-cement is principally made of round natural nes, while concrete is made of aggregates. Because most of the recent researches are focused on the addition of nano-SiO2 on concrete, in this paper, we decided to use nano-SiO2 particles in soil-cement and observe the out coming e ects. Since there are no particles passing sieve 200 in concrete and this restriction does not apply to soil-cements, some tests were carried out on thenano-SiO2 soil-cement matrix because of the meaningful di erence between concrete and soil-cement. The test procedure consists of moisture-dry density, uncon ned compressive test, and hydraulic conductivity. In these tests, silica fume (with speci c surface area of 21m2=g) and, nano-SiO2 (with speci c surface areas of 200 and 380m2=g) were added to soil-cement. The results show that adding certain amounts of nano-SiO2 particles to soil-cement matrix can improve compressive strength and reduce impermeability and speed hydra tion reactionsin the matrix in the presence of nano -SiO2 particles.
  Keywords: Soilcement, nano-SiO2, Compactiontest, UCS, Hydrulic conductivity
 • A. Shirmohammadi, K. Barkhordari Bafghi * Pages 23-34
  Detonation of explosives in saturated sandy soils generates high-intensity compressive stress waves. These stress waves cause a significant increase in pore water pressure and a decrease in effective stress that may cause soil liquefaction. Therefore, understanding the mechanism of explosion-induced soil liquefaction development and how to decrease its damages can be vitally important for geotechnical and passive defense engineers. Because of the complex structure of soil, high amplitude blast loading, short time of detonation, high strain and pore water pressure, the numerical modeling of explosion-induced liquefaction is very complicated. Moreover, experimental results are highly dependant on the site condition and methods of experiment. In this paper, an explosion-induced soil liquefaction phenomenon has been simulated in three-dimensional space using LS-DYNA V971 R4.2 explicit dynamic nonlinear finite-element analysis code. To model soil properties in these analyses, MAT-FHWA-SOIL saturated sandy soil has been used which is available in LS-DYNA code with the modified Mohr-Coulomb behavior. To apply blast loading, a buried cylindrical explosive charge located on the axis of symmetry of the model has been used. The JWL equation of state has been applied to simulate blast phenomenon. In addition to numerical modeling of explosion-induced soil liquefaction phenomenon, parametric studies have been conducted for the investigation of effects of parameters in relation to soil properties and loading conditions on the generation of residual excess pore water pressure. The obtained results from this research demonstrate that increasing the skeleton bulk modulus of the soil leads to the increasing residual excess pore water pressure. Soil parameters, such as cohesion, maximum, and residual internal friction angle, are the factors that have no effect on the generation of residual excess pore water pressure.
  Keywords: E?x?p?l?o?s?i?o?n-i?n?d?u?c?e?d l?i?q?u?e?f?a?c?t?i?o?n, L?S-D?Y?N?A, u?n?d?e?r?g?r?o?u?n?d b?l?a?s?t, n?u?m?e?r?i?c?a?l m?o?d?e?l?i?n?g, s?a?t?u?r?a?t?e?d s?a?n?d
 • S. Rezvan *, A.H. Akhaveisi Pages 35-45
  Masonry behaviors are non-isotropic, and orthotropic models were represented in the past to simulate masonry behavior in macro scale, but, because of being complex and dependent on an enormous amount of parameters, these models were not welcomed by engineers. To resolve these disadvantages, simplify the analysis process, and increase its accuracy, a new initiative method has been used to analyze masonry walls, known as multi-laminate framework. The concept of multi-laminate framework is based on a numerical approximation of a certain physical property distributed over the volume of a media. This approach can be numerically achieved by summing up the multiplications of the property values by the specified weighted coefficients for those points and considering them as an approximate representative value for the media. Substantially the overall macroscopic quantities, such as strain, stress, and their rates, should be expressible in terms of the relevant semi-microscopic quantities by means of a systematic averaging process. Accordingly, based on this framework, the behavior of a three-dimensional porous medium is averaged and approximated into the appropriate summation of slipping behavior of sampling planes. Consequently, this slip feature must be representatives of the real variations that are taken place through the structural units. Therefore, the preciseness of the solution is highly related to employed constitutive relation for frictional slip. Two general aspects are known using frictional boundary conditions. The first concerns itself with the strength of a structure that contains joints on which slip may occur; the second is the question of stability of motion once slip deformation does occur. The well-known Mohr-Coulomb's law, as the simplest constitutive relations which may satisfy the expected features in material behavior after some modifications, can be the best choice. Multi laminate framework is an applicable and strong method in predicting anisotropy of material behavior (inherent and imposed). So far, this method has been used to model materials such as soil, stone and concrete. In this paper, for the first time, it is used to model masonry structures. All the data, represented in this paper, have been produced through codes written in MATLAB software.
  Keywords: N?o?n?l?i?n?e?a?r a?n?a?l?y?s?i?s, m?a?s?o?n?r?y, m?u?l?t?i-l?a?m?i?n?a?t?e f?r?a?m?e?w?o?r?k?s, f?i?n?i?t?e-e?l?e?m?e?n?t m?e?t?h?o?d
 • M. Abdi *, H. Mirzaeifar, H. Mohammad-Rahimi Pages 47-57
  In the current research the effects of random polypropylene fibers and lime addition on swelling behavior and expansive pressures of kaolinite using odometer were investigated. Samples were prepared using optimum moisture contents and maximum dry densities determined by conducting standard Proctor compaction tests. Clay samples were mixed with 0.05, 0.1 and 0.2% fibers and stabilized with 1, 3 and 5 % lime as dry weight of soil. After preparation and setting up samples in odometer, they were inundated with water or 10000-ppm sodium sulphate solution. Results showed that lime addition reduces maximum dry density and increases optimum moisture content of samples whereas fiber addition does not affect these characteristics significantly. Fiber and particularly lime addition substantially reduced swelling potentials and pressures. Optimum lime and fiber percentages determined in this research were 3 and 0.1%, respectively, and the lime showed a much more effective additive than polypropylene fibers in reducing swelling and the associated pressures. This indicates that chemical compounds formed because of lime _ clay reactions are more effective in reducing swelling potential than the physical interactions between polypropylene fibers and clay particles. Inundation of lime-stabilized kaolinite samples with sodium sulphate solution as compared to those samples saturated with water significantly increased swelling potential and pressure. Calcium silicate hydrate (CSH) and calcium aluminate hydrate (CAH) compounds formed as a result of dissolution of $SiO_2$ and $Al_2O_3$ from clay particle structure in the environment with a high pH of 12.3 binds clay particles together, reduces their affinity for water absorption and thus swelling. The presence of sodium sulphate results in the formation of ettringite with a substantial potential for water absorption in lime-stabilized kaolinite samples, thus promoting swelling. Ettringite forms in environments with high pH and active sulphates.
  Keywords: K?a?o?l?i?n?i?t?e, l?i?m?e, p?o?l?y?p?r?o?p?y?l?e?n?e f?i?b?e?r, s?w?e?l?l?i?n?g, s?o?d?i?u?m s?u?l?p?h?a?t?e
 • M. Khatamirad, H. Shariatmadar * Pages 59-67
  Every building needs a system that resists the horizontal demands from lateral forces such as wind and earthquakes. Such systems are commonly known as Lateral Force Resisting (LFR) Systems. The steel slit shear wall is a new LFR system intended for zones of high seismicity. The essential component of the steel slit shear wall system is the slit. The shear wall has columns of slits forming links in between them. In the presence of lateral forces, these links work as a series of small flexural members in parallel and behave in double curvature reaching yield at both ends. The most notable advantages of such a system are its ductile behavior and high ability to dissipate energy. In addition, the system is very versatile in terms of placement. Furthermore, the dimensions of the system are convenient and the openings -required to install windows and doors can be easily accommodated. In the event of an earthquake, all damaged panels can be easily removed and replaced by new ones. The steel slit shear walls are entirely fabricated at factory. and then fully bolted at construction site. Thus, costly field welds are not necessary for installation of the system, which can be significantly functional in design and retrofit of structures.In this paper, numerical analysis using Abaqus is performed to evaluate the effect of slit shape and edge stiffener on behavior of steel slit shear wall. In order to verify the efficiency and accuracy of the employed finite-element method, Cortes and Liu tests are conducted. Then, three steel shear wall models with different slit shapes and three steel shear wall models with different edge stiffeners are established. The hysteresis curves, energy dissipation capacity, failure mode, out-of-plane deformation, and ductility of the shear wall models are compared and analyzed. The numerical results show that the proposed slit shapes models decrease the stiffness and improve the strength, ductility, and energy dissipation capacity. Furthermore, although the literature shows that the width of edge stiffener has negligible effects on the stiffness and strength of steel slit shear wall, this paper shows that the edge stiffener type significantly improves the stiffness, strength, and energy dissipation capacity.
  Keywords: S?t?e?e?l s?l?i?t s?h?e?a?r w?a?l?l, F?E?M a?n?a?l?y?s?i?s, e?n?e?r?g?y d?i?s?s?i?p?a?t?i?o?n, h?y?s?t?e?r?e?s?i?s c?u?r?v?e
 • H. Eskandari *, S. Morshedi Torbati Pages 69-76
  High quality precast hydraulic dry concrete curbs may affect the properties of concrete materials consisting of aggregates, cement, water-cement ratio, production method, technical principles during construction, production, and environmental conditions. To achieve high-quality pre-cast pressed concrete curbs, this study investigate various cement types, quantity of cement as well as water to cement ratio, which have not been studied before.Usually, the hydraulic pressing is based on a six-mould hydraulic press, with up to 400 ton of pressing force. This process consists of filling a mould with a wet mix concrete, and then applying excessive water pressure nest is then expelled and compaction is complete. Moreover, immediately after pressing, curb is strong enough to be handled and is removed from the press, and then stacked near the machine within a dry atmosphere of the building for an overnight curing.The present study investigates freeze-thaw resistance of dry concrete curb. For this purpose, 27 concrete mixes are designed and casted by dry pressing method for concrete curb that is uses low water- to- cement ratios. Mixes were constructed by different cement strength grades (352-2, 425-1, and 525-1 based on which the 28-day strength of cement mortar in $Kg/cm^2$ for water to cement ratio is 0.485.), cement quantity, various water to cement ratios, and cement to fine aggregate ratios.The results show that the types of cement can significantly affect compressive strength, flexural strength, and durability of dry pressed concrete curb. In all cycles of freezing and thawing of specimens, compressive strength is shown to be lower with constant water to cement ratio, and with the increase of the amount of cement, the flexible strength increases. The mix design of row 25 with cement strength grade 525, cement quantity of 400, and water to cement ratio of 0.27 is the most optimal mix design selection.
  Keywords: D?u?r?a?b?i?l?i?t?y, d?r?y p?r?e?s?s?e?d c?u?r?b?s, f?r?e?e?z?e-t?h?a?w c?y?c?l?e?s, f?l?e?x?u?r?a?l s?t?r?e?n?g?t?h, c?o?m?p?r?e?s?s?i?v?e s?t?r?e?n?g?t?h
 • M. Kadkhoday Balghour, A. Haddad, H. Dehestani * Pages 77-85
  In recent years, micro tunneling method has been developed quickly in comparison to other open excavation methods. Micro tunneling is a method for installing the pipelines, channels and underground conduits.In recent years, micro tunneling method has been developed quickly compared to other open excavation methods. In this method, hydraulic jacks are used for pipe driving with a special design. The pipes are placed behind the excavation drill, driven into the ground along with the ground excavation simultaneously. The result of this method is a flexible, impermeable and resistant structure construction pipelines. The micro tunneling method reduces the requirement number of transporting materials for operation activities and the machines traffic and devices. Too As a result, its events are reduced. According to this method, almost all the activities are performed underground. Hence, the negligible interferences are occurred with environment. Thus, the amount of environmental deterioration is very low. In some cases, performing the operation, increases the negative effects of vibrations from pipe driving and causes the problems such as settlements or swelling (heaving) of the ground surface. Upon analysis, some parameters have more influences rather than others, and some of them could be ignored due to low importance in the model. Therefore, investigating the effect of various independent parameters is important, i.e. sensitive analysis. The aim of this study is to compare the actual deformations occurred in ground surface due to behavior survey with the values of numerical modeling. In addition, this study aims to investigate the effect of various parameters on soil settlement values.
  Keywords: M?i?c?r?o t?u?n?n?e?l?i?n?g, p?i?p?e d?r?i?v?i?n?g, s?o?i?l d?e?f?o?r?m?a?t?i?o?n, n?u?m?e?r?i?c?a?l m?o?d?e?l?i?n?g, s?e?n?s?i?t?i?v?i?t?y a?n?a?l?y?s?i?s
 • M. Khanzadi, F. Nasirzadeh *, M. Mir Pages 87-95
  In recent years, micro tunneling method has been developed quickly in comparison to other open excavation methods. Micro tunneling is a method for installing the pipelines, channels and underground conduits.In recent years, micro tunneling method has been developed quickly compared to other open excavation methods. In this method, hydraulic jacks are used for pipe driving with a special design. The pipes are placed behind the excavation drill, driven into the ground along with the ground excavation simultaneously. The result of this method is a flexible, impermeable and resistant structure construction pipelines. The micro tunneling method reduces the requirement number of transporting materials for operation activities and the machines traffic and devices. Too As a result, its events are reduced. According to this method, almost all the activities are performed underground. Hence, the negligible interferences are occurred with environment. Thus, the amount of environmental deterioration is very low. In some cases, performing the operation, increases the negative effects of vibrations from pipe driving and causes the problems such as settlements or swelling (heaving) of the ground surface. Upon analysis, some parameters have more influences rather than others, and some of them could be ignored due to low importance in the model. Therefore, investigating the effect of various independent parameters is important, i.e. sensitive analysis. The aim of this study is to compare the actual deformations occurred in ground surface due to behavior survey with the values of numerical modeling. In addition, this study aims to investigate the effect of various parameters on soil settlement values.
  Keywords: M?i?c?r?o t?u?n?n?e?l?i?n?g, p?i?p?e d?r?i?v?i?n?g, s?o?i?l d?e?f?o?r?m?a?t?i?o?n, n?u?m?e?r?i?c?a?l m?o?d?e?l?i?n?g, s?e?n?s?i?t?i?v?i?t?y a?n?a?l?y?s?i?s
 • S. Davoudi, A.R. Mamdoohi *, M. Fallah Zavareh Pages 97-106
  Educational travel, due to the impact on health, safety, security, achievement, and personality of the child, forms an important part of children's daily activities. Such trips are also related with other social problems such as traffic congestion, consumption of non-renewable resources, and the environmental pollutions. According to international studies and despite a clear advantage of the active transportation (walking and cycling), the share of active transport of educational purposes has been decreasing. Recent studies have suggested that, in addition to demographic and traditional characteristics (such as social and environmental variables), parent's attitudes towards walking and safety may have a key role in children mode in school trips. For the lack of studies assessing safety and walking attitude, this study aims to seek the role of parental attitudes toward walking and safety on the preferences of using walking as a mode in school trips. 820 questionnaires were designed and distributed among 28 public and private elementary schools, both boys and girls in Mashhad in mid-February 2014. 625 fully completed questionnaires were returned. Using factor analyses (exploratory and confirmatory) and structural equation modeling, assessment of the psychological and socioeconomic variables was conducted. Results suggest that there is a strong positive relationship between parental attitudes towards walking and walking as a preferred mode in their children daily school trips $(P .05)$. Also, results show that the number of vehicles the household owns, the father and mother driving license status, mother's educational status, and average annual household income were all recognized to be statistically significant in the mode type preferred for the daily educational students trips $(P
  Keywords: E?d?u?c?a?t?i?o?n?a?l t?r?a?v?e?l, e?l?e?m?e?n?t?a?r?y s?c?h?o?o?l s?t?u?d?e?n?t, w?a?l?k?i?n?g, s?a?f?e?t?y a?t?t?i?t?u?d?e, w?a?l?k?i?n?g a?t?t?i?t?u?d?e
 • H. Sharafi *, A. Fallahi, E. Moradi, M. Haji Azizi Pages 107-114
  In recent years, the need to make greater use of urban spaces on the one hand and the lack of these spaces in comparison with the ever- increasing demand of urban society are reasons for optimum utilization of available spaces with underground constructions such as tunnels. Most of these excavations with large volume of drilling are located at shallow depths and close to surface which cause displacements in the groundand effect of these movements can be seen as surface settlements in the soil. Surface settlements can be very influential in surface structures such as buildings and facilities that are located in densely populated urban areas and the vicinity of the excavated tunnels. The control of these settlements in order to protect surface structures during tunnel excavation, is the most important issue considered by design engineers. Analytical, experimental, and numerical methods for estimating these settlements were studied and presented by several researchers. However, experimental and semi-experimental methods are not able to include all parameters; so they cannot perform detailed calculation in complex problems. For this reason, the use of numerical methods was developed in order to accelerate and increase the accuracy of calculations, beside methods was developed.In the present work, the effect of tunnel support on surface settlement has been studied by using finite- element method after verification of the model results made with ABAQUS software along with the experimental results and observations of sections s5-28 of the Milan underground line1. As the thickness and length of the concrete lining as geometric parameters that affect the support system stiffness, they can affect the surface settlements caused by tunnel excavation. Therefore, it is important that the support have the optimum size to have the greatest effect on reducing the settlements. Finally, in the present work, the effect of thickness and length of concrete segments installed with EPB-TBM ,has been studied. Keywords: settlement, EPB-TBM, concrete segment, tunnel, finite element.
  Keywords: S?e?t?t?l?e?m?e?n?t, E?P?B-T?B?M, c?o?n?c?r?e?t?e s?e?g?m?e?n?t, t?u?n?n?e?l, f?i?n?i?t?e e?l?e?m?e?n?t
 • H. Torabi Poude *, P. Hamezade, H. Yonesi, A.H. Haghi Abi Pages 115-123
  In recent years, optimization of multi-reservoir systems operation is taken into consideration among water resource researchers. Optimization problems and highly increased computation time are the problems that caused by increasing the number of periods, as well as, reservoirs. In recent years, the water resource researchers have paid attention to the multi-reservoir systems operation that have been optimized using different algorithms such as Genetic algorithm, Harmony search algorithm, Honey bee mating optimization algorithm, Particle swarm optimization and Ant colony optimization. The central force optimization (CFO) is another meta-heuristic algorithm which has been applied in various optimization areas such as improving bandwidth in electronics, micro strip antenna design, and optimization of drinking networks. The results indicate that CFO method is able to solve the optimization complex problems. CFO with its major application in the field of electronics, nothing has been reported on its application in multi-reservoir systems operation thus far.In this paper, CFO has been applied to optimize the multi-reservoir systems operation. Despite the great capability of CFO in solving the optimization problems, it did not come to acceptable results in optimization of multi-reservoir systems operation. This algorithm has difficulty in solving the constrained and multi-dimensional problems. Also it is trapped into local optimum. For this purpose, some changes in the structure of the algorithm including normalization of the acceleration, mutation usage, history location, adding the main repetition cycle, and Repetitive Central Force Optimization algorithm (RCFO) were proposed. Most of these changes are made to prevent the above mentioned local optimum problem. After introducing the new algorithm was applied to optimize a four-reservoir system. The objective function in CFO and RCFO algorithms had a difference of 0.45 and 0.01% with the absolute optimum respectively. After the success in the case of four-reservoir system, RCFO algorithm has been applied to a ten-reservoir system. The value of the objective function in CFO and RCFO algorithms has a difference of 7.1 and 0.13% with the absolute optimum respectively. In both cases, the running time in CFO was approximately twice the running time of RCFO. And due to the occupation of the system memory in CFO method, the duration will be far longer in large repetitions. According to the success of RCFO algorithm in solving the problems in four- and ten-reservoir system, it can be concluded that this algorithm has an appropriate potential to be applied in solving complicated problems of real multi-reservoir systems operation.
  Keywords: C?e?n?t?r?a?l f?o?r?c?e o?p?t?i?m?i?z?a?t?i?o?n, h?e?u?r?i?s?t?i?c a?l?g?o?r?i?t?h?m, o?p?t?i?m?i?z?a?t?i?o?n o?f m?u?l?t?i r?e?s?e?r?v?o?i?r s?y?s?t?e?m?s, l?i?n?e?a?r p?r?o?g?r?a?m?m?i?n?g m?o?d?e?l
 • M. Ajdari *, N. Nazari Pages 125-134
  Numerous constitutive models have been developed to date based on the effective stress principle to perform qualitative and quantitative simulations of the hydro-mechanical characteristics of the unsaturated non-expansive soils observed in the experiments. However, the hydro-mechanical behavior of expansive clays has been rarely investigated through the theory of plasticity. The aim of this paper is to simulate the shakedown incident in expansive unsaturated clays under drying-wetting cycles within the framework of a plastic bounding surface model.To achieve the objective, the versatility of the shape parameter of the plastic potential is used: in shakedown phenomenon, the dynamic response of the soil structure is elastic-plastic followed by the recoverable response to the imposed cyclic loading. Hence, during the drying-wetting cycles, as the peak of the plastic potential converges to the horizontal stress path, plastic volumetric strain decreases until there is no further plastic strain and behavior of the soil is purely elastic. The plastic potential shape parameter changes with the number of cyclic loading: therefore, the size of plastic potential reduces and peak of the plastic potential converges to stress path.The role of the suction on the hydro-mechanical behavior of soils is also briefly explained, and effective stress is carefully chosen as the single stress state variable to develop the stress-strain constitutive relationships. A novel method is proposed to determine the effective stress parameter of unsaturated soils from the volume change behavior. In addition, suction plays the role of the hardening parameter in the proposed model besides the plastic volumetric strain.The elastic-plastic relationships of the proposed bounding surface for unsaturated geo-materials are described. The model is calibrated using the experimental data, and the results are discussed in detail. Results of the research show that as stress path gets close to the peak of plastic potential, shakedown occurs by a less number of loading cycles. As a result, different stress histories can postpone or anticipate the shakedown response.
  Keywords: E?x?p?a?n?s?i?v?e u?n?s?a?t?u?r?a?t?e?d c?l?a?y, s?h?a?k?e?d?o?w?n, b?o?u?n?d?i?n?g s?u?r?f?a?c?e
 • S. M. Haeri *, M. Beigi, S. Saberi, A. Akbari Garakani Pages 135-141
  Many parts of the world mainly in arid and semiarid zones, including Iran, are covered with Aeolian deposits of collapsible loessial soils. This kind of soil exists in many parts of Iran especially in Eastern part of the country from North to South. Loessial deposits are characterized with high void ratio, visible root type open pores, low density, and low water content. The natural slopes in Loessial deposits are nearly vertical and this geomorphological feature is an indication of the presence of Loess in that area. Loessial deposits normally have high strength and low deformability under natural water content or dry conditions. However, when they are subjected to excessive wetting while under a present or increasing load, the metastable structural bonds of the soil will break, and sudden large excessive deformations and collapse of the soil occur, which may lead to severe damages to or total destruction of the structures built on such soils.Many researchers have studied this behavior mainly using double oedometer tests to assess the amount of anticipated collapse under certain loads. However, few of them studied the behavior of such collapsible soils in an unsaturated soil mechanics context. Most of such researches were conducted on reconstituted specimens and very few among them studied undisturbed or intact samples. However, in order to assess the hydro-mechanical behavior of this type of soils, numerous unsaturated triaxial tests have been conducted using a modified unsaturated triaxial device at Sharif University of Technology on undisturbed loessial samples taken from the city of Gorgan. In this paper, the results of some of the performed tests under applying constant matric suction and variable mean net stresses were re-analyzed by considering classical unsaturated soil mechanics concepts, and a new modified hydromechanical constitutive model was presented to predict the hydromechanical behavior of collapsible soils. The outcome of this research was proved promising, and the comparison between the results of the tests and the predicted values using the proposed method showed results of the tests and the predicted values using the proposed method showed very good agreement.
  Keywords: C?o?l?l?a?p?s?i?b?l?e s?o?i?l?s, l?o?e?s?s, u?n?d?i?s?t?u?r?b?e?d s?p?e?c?i?m?e?n, u?n?s?a?t?u?r?a?t?e?d t?r?i?a?x?i?a?l d?e?v?i?c?e, l?o?a?d-c?o?l?l?a?p?s?e c?u?r?v?e, u?n?s?a?t?u?r?a?t?e?d c?o?n?s?t?i?t?u?t?i?v?e m?o?d?e?l