فهرست مطالب

راهور - پیاپی 41 (بهار 1397)
 • پیاپی 41 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا خاوندی*، میرعلی میرغفاری، رامین رسولی صفحات 9-39
  زمینه و هدف

  گسترش روزافزون شبکه راه ها و تغییرات مداوم آن ها به دلیل ترافیک، شرایط آب وهوایی و محیط، تاثیر بسیار زیادی بر وقوع تصادفات دارد؛ و در نتیجه آن تلفات جانی، خسارات مالی و مسائل دیگری به وجود خواهد آمد. خسارت و تلفات ناشی از وقوع تصادفات جاده ای در جوامع مختلف و به ویژه در جوامع جهان سوم بسیار قابل توجه است؛ لذا هدف از این مطالعه، معرفی مدل مناسب برای پیش بینی تصادفات جاده ای و ارزیابی تاثیر بارندگی و یخ بندان بر وقوع آن ها می باشد.

  روش

  در این پژوهش، پس از جمع آوری آمار و اطلاعات موردنیاز، ازجمله تصادفات به وقوع پیوسته در محورهای منتهی به پلیس راه شهرستان میانه و داده های آب وهوایی مناطق مربوطه، اثرات هرکدام از عوامل آب وهوایی بررسی شد و همبستگی آن با وقوع تصادفات موردتحلیل قرار گرفت. سپس از مدل شبکه عصبی، برای مدل سازی برخوردهای ثبت شده (جرحی، فوتی و خسارتی) و نیز تصادفات سال های 1391 تا 1393، در شرایط بارش و یخ بندان استفاده شد. همچنین تصادفات به کمک مدل پواسون نیز پیش بینی شدند.

  یافته ها

   بر اساس بررسی انجام شده بین متوسط دما و تعداد تصادفات می توان دریافت که با افزایش دما، تعداد تصادفات به دلیل افزایش ترددها دچار تغییراتی شده و عموما در ماه های سرد سال، کمترین ترافیک عبوری و کمترین تعداد تصادفات گزارش شده است.

  نتیجه گیری

   نتایج مدل سازی نشان داد که هر دو مدل پواسون و شبکه عصبی، توانایی مناسبی در پیش بینی تعداد تصادفات دارند، ولی باید توجه داشت که شبکه عصبی از دقت بالاتری برخوردار است. در مدل شبکه عصبی، ضریب تبیین مرحله ساخت مدل بیش از 98 درصد و ضریب در مرحله اعتبارسنجی حدود 96 درصد گزارش شد. این مولفه در مدل پواسون برای مراحل ساخت و اعتبارسنجی به ترتیب برابر 53 درصد و 64 درصد به دست آمد. همچنین بررسی های آماری نشان داد که بین تعداد تصادفات مشاهده شده و مدل سازی شده در سطح 5 درصد، تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: بارندگی، یخ بندان، پیش بینی تصادفات، مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدل پواسون
 • محمدعلی جوادیان، ام البنین بذرافشان*، عدنان صادقی لاری، مهشید سوری صفحات 41-62
  زمینه و هدف

  حمل ونقل جاده ای در کشور ما رایج ترین و در دسترس ترین روش جابه جایی کالا و مسافر می باشد. وسایل نقلیه موتوری در حمل ونقل جاده ای، انقلابی ایجاد نموده و منافع زیادی برای جامعه انسانی به ارمغان آورده اند؛ اما متاسفانه این منافع با تلفات انسانی زیادی در جاده ها همراه شده اند. تصادفات جاده ای درنتیجه ترکیبی از عوامل مختلف محیطی، رفتاری و فناورانه روی می دهند. در سال های اخیر، نقش شرایط جوی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصادفات جاده ای، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده و مطالعات زیادی در این زمینه به انجام رسیده است.

  روش

  در پژوهش پیش رو، تاثیر برخی از مولفه های اقلیمی بر تصادفات جاده ای در یکی از محورهای کشور (محور بندرعباس - سیرجان) موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مربوط به تصادفات رخ داده در محور مذکور برای سال های 1393 و داده های روزانه اقلیمی در دوره زمانی یادشده با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی اسپیرمن موردبررسی قرار گرفت. بدین جهت مولفه های اقلیمی دما، یخ بندان، برف، باران، ابرناکی، بارش، دید افقی، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی به عنوان متغیر مستقل و تصادفات رخ داده در محدوده مطالعاتی به عنوان متغیر وابسته انتخاب شدند.

  یافته ها

   پس از تجزیه وتحلیل داده ها مشخص شد که مولفه اقلیمی دما، بیشترین تاثیر را بر تصادفات در محدوده مطالعاتی داشته است. همچنین مشخص گردید که بیشترین تعداد تصادفات در شرایط هوای آفتابی و دمای بیش از 25 درجه اتفاق افتاده اند. در پایان نیز نقشه های پهنه بندی جاده ازلحاظ میزان خطر تصادف در هریک از شرایط مختلف آب وهوایی برای محور موردمطالعه ترسیم شد.

  نتیجه گیری و پیشنهاد ها

   برخلاف مناطق سرد و خشک در ایران که شرایط برف و یخ بندان موثرترین عامل در تصادفات است، در مناطق خشک و گرم به ویژه در جنوب کشور، عنصر اقلیمی دما عامل اصلی تصادفات است. براین اساس، پیشنهاد می شود با احداث ایستگاه هواشناسی جاده ای در محور فوق، نسبت به رصد لحظه به لحظه شرایط دمایی در شرایط گرم آب وهوایی مبادرت شود.

  کلیدواژگان: حمل ونقل جاده ای، تصادف، مولفه های اقلیمی، جاده بندرعباس - سیرجان، تحلیل همبستگی
 • علی عبدی کردانی، حمید بیگدلی راد* صفحات 63-87
  مسئله عدالت و برابری ازجمله موضوعات مهمی است که در برخی مطالعات طراحی شبکه موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. مفاهیم مختلفی از برابری مطرح شده است؛ ازجمله برابری بین نسل ها، برابری بین مالکان زمین و برابری بین استفاده کنندگان از سیستم. همچنین راه های مختلفی برای درنظرگرفتن این معیار در مسئله بررسی شده است، مثل حل مسئله به صورت چندهدفه یا افزودن شرایط برابری به صورت محدودیت. منظور از عدالت اجتماعی در این پژوهش، آن است که طرح توسعه شهری درنظرگرفته شده که شامل اخذ عوارض از شهروندان و خرج کردن برای آن ها است، به گونه ای باشد که اختلاف منافع کاربران شبکه بین هر زوج از نواحی ترافیکی از مقدار کم و قابل قبولی تجاوز نکند. در پژوهش حاضر، یک مدل برنامه ریزی برای حل هم زمان دو مسئله قیمت گذاری و طراحی شبکه با لحاظ کردن شرایط عدالت اجتماعی بررسی شده است. نتایج حل مسئله در دو وضعیت با و بدون رعایت شرایط عدالت در خصوص نرخ عوارض بهینه نیز نتایج مشابهی در پی داشت. درحالی که نرخ عوارض بهینه برای وضعیت عدم رعایت شرط عدالت برابر با 85/1 واحد پول به دست آمد، در حالتی که شرایط عدالت اجتماعی و برابری رعایت شد، این نرخ برابر با 6/1 واحد پول به دست آمد؛ که در مقایسه با حالت شرایط عادی (بدون درنظرگرفتن شرایط عدالت اجتماعی)، کاهش میزان بهینگی تابع هدف و جواب مسئله مشاهده می شود؛ یعنی منافع عمومی کل استفاده کنندگان از شبکه کاهش یافته است
  کلیدواژگان: شرایط عدالت اجتماعی، قیمت گذاری، طراحی شبکه، تعادل در شبکه و روش ابتکاری
 • سعید زنگنه صفحات 89-107

  در این پژوهش به پیش بینی تصادفات درون شهری در استان کرمانشاه با مدل های رگرسیونی خطی ساده و نیز همبستگی بین متغیرها در مدل رگرسیون خطی چندگانه پرداخته شده است. ضرورت انجام این پژوهش، این است که به ارائه مدلی کلی برای پیش بینی تصادفات درون شهری در هر استان پرداخته شود که برای برنامه ریزی های منطقه ای در هر استان در بخش تصادفات نیاز است. روش پژوهش در این مقاله به صورت تحلیلی می باشد که با استفاده از داده های دریافت شده از اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به تحلیل مبحث و موضوع موردنظر پرداخت شده است. هدف از این پژوهش، پیش بینی تعداد کل تصادفات، تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی با توجه به آمار و متغیرهای موجود در استان کرمانشاه است. متغیرهای موجود در این پژوهش و یا متغیرهای واردشده در مدل رگرسیونی شامل تعداد کل تصادفات، تعداد تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی، تعداد تصادفات در هوای آفتابی، ابری و بارندگی و تعداد وسایل سواری مقصر در تصادفات درون شهری (استان کرمانشاه) به صورت ماهانه طی 4 سال آماری از 1383 تا 1386 می باشد. در پژوهش حاضر برای انجام محاسبات از نرم افزار Spss نسخه 16 و Excel استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تعداد کل تصادفات درون شهری در استان کرمانشاه به طور متوسط در هر ماه 6/478 تصادف و تعداد تصادفات خسارتی درون شهری در استان کرمانشاه به طور متوسط در هر ماه 53/466 و تعداد تصادفات جرحی درون شهری به طور متوسط در هر ماه 37/67 و تعداد تصادفات فوتی درون شهری به طور متوسط در هر ماه 63/2 پیش بینی شده است. و همبستگی به دست آمده بین متغیرها نشان می دهد که همبستگی بین متغیرهای تعداد کل تصادفات با تعداد تصادفات خسارتی برابر با 941/0 و با متغیر تعداد تصادفات جرحی 603/0 و با متغیر تعداد تصادفات در هوای آفتابی برابر با 660/0 است که یک همبستگی قوی مثبت می باشد و افزایش هرکدام باعث افزایش تعداد کل تصادفات می شود

  کلیدواژگان: پیش بینی تصادفات درون شهری، مدل های رگرسیون خطی و چندگانه، استان کرمانشاه
 • اکبر کنعانی صفحات 109-137
  زمینه و هدف

  رعایت نشدن قوانین راهنمایی و رانندگی به وسیله رانندگان به عنوان یک رفتار انحرافی، یکی از اصلی ترین علل بروز بی نظمی در ترافیک شهری است. عوامل گوناگونی همچون وضعیت اقتصادی، شرایط اجتماعی و فرهنگی می تواند در رفتار انحرافی شهروندان در رعایت قوانین و هنجارهای ترافیکی تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین ارتباط متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص رعایت هنجارهای ترافیکی است.

  روش

  روش این پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، رانندگان شهرستان اسلامشهر می باشند. اطلاعات موردنظر در زمینه متغیرهای وابسته و مستقل از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و حجم نمونه موردبررسی با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ، 803/0 به دست آمده است. در پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Excell و Spss و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

  یافته ها

   نتایج به دست آمده بیانگر همبستگی بالا و مثبت بین متغیر اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی با رعایت هنجارهای ترافیکی می باشد و سه متغیر قادر به تبیین 6/72 درصد واریانس رفتارهای ترافیکی بهنجار رانندگان هستند.

  نتیجه گیری

   عوامل متعددی در پیدایش رفتارهای ناهنجار و آسیب زا موثر هستند که فرد مرتکب شونده، تنها بخشی از قضیه می باشد. درواقع باید عوامل تشدیدکننده رفتار ناهنجار را اصلاح نمود و در کنار آن، نسبت به آموزش افراد دارای رفتار ناهنجار پرداخت، نه اینکه او را سرکوب کرد.

  کلیدواژگان: هنجار، رفتار ترافیکی، ناهنجاری های ترافیکی، راننده، اسلام شهر
 • یاسر فروغی*، سمانه فروغی صفحات 139-168
  حوادث ترافیکی در ایران، وضعیت بسیار نگران کننده ای دارند. هرساله بیش از شانزده هزار کشته و ده برابر این تعداد، مصدوم و میلیاردها تومان خسارت حوادث جاده ای نشانگر وسعت تلفات فیزیکی و هزینه هایی است که بر جامعه ایران تحمیل می شود. بیشتر پژوهش ها، این حوادث را از منظر علل و با نگاهی عینیت گرایانه و آماری دنبال می کنند؛ اما آنچه در این میان کمتر موردتوجه قرار گرفته، جنبه های اجتماعی و فرهنگی ای است که گریبان گیر حادثه دیدگان می شود. هدف این مقاله، بررسی پیامدهای اجتماعی - فرهنگی تصادفات رانندگی است و با روشی «کیفی» و «مصاحبه» با مصدومان ناشی از این تصادفات، تلاش دارد ابعاد پنهان آن را روشن سازد. نتایج حاصل از این پژوهش نمایانگر طیف وسیعی از آسیب هاست که از سطوح خرد تا سطوح کلان جامعه را دربرمی گیرد. مهم ترین این پیامدها در سطح خرد که همان قربانیان و مصدومان حوادث هستند شامل سبک زندگی اجباری، افزایش احساس آنومی، افزایش فشار و استرس های روانی، تضییع حقوق فردی، تزلزل موقعیت شغلی و تحصیلی، زیان های مالی و هویتی، کاهش سرمایه اجتماعی و نظایر آن می شود؛ همچنین مهم ترین این پیامدها در سطح میانه یا خانواده شامل فشارهای چندجانبه اقتصادی، جانی و روانی به اعضای خانواده، بحران سرپرستی خانواده، تزلزل ساختار خانواده، ناامنی روانی و اقتصادی خانواده، تنزل پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده و نظایر آن می شود و در سطح کلان، پیامدهایی چون خسارات اقتصادی سنگین به دولت، قانون شکنی و قانون گریزی اجتماعی، کاهش متوسط سن امید به زندگی، هدررفتن مهارت ها و تخصص ها، افزایش هزینه های کنترل و نظارت پلیسی، کاهش قشر مولد و افزایش قشر ناتوان را دربرمی گیرد. حاصل این پیامدها، ترومای اجتماعی - فرهنگی است که به شکل پنهان جامعه را به مخاطره می اندازد
  کلیدواژگان: پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، تروما، تصادفات رانندگی، حوادث ترافیکی
|
 • Alireza Khavandi *, Mir Ali Mir Ghaffari, Ramin Rasouli Pages 9-39

  Road networks development and continual changes due to traffic and environmental factors, has a significant effect on accidents’ rate, which consequently cause casualties, financial losses and other problems. The purpose of this research study is to introduce an appropriate model for predicting accidents and evaluation the effects of rainfall and frost on road accident. Therefore, after collecting data in routs leading to Miyaneh city police station, each of the climate related factors effects was investigated and also the correlation between accidents occurrence and climate factor was analyzed. Then, the recorded collisions (injury, death and property damage) and the number of accidents during 1391-1393 in rainy and freezing condition, were modeled by neural network model. Also, the accidents number were predicted using Poisson model. Based on the relation between average temperature and the number of accidents, it was found that the number of accidents changed when the temperature rise, and generally in the cold months of year, because of the lowest traffic, the least number of accidents have been take place. The results showed that both Poisson and neural network models have a good ability to predict the total number of accidents. Artificial neural network had a better accuracy in accident prediction, which the R2 value in training and testing steps are about 98 and 96 percent, respectively. In Poisson model the R2 value for presented model and its validation were 53 and 64 percent, respectively. Also, statistical analysis showed that between observed and modeled number of accidents at the level of five percent, there is no significant difference.

  Keywords: rainfall, freezing, accident prediction, Artificial Neural Network Model, Poisson Model
 • Mohammad Ali Javadian, Omolbanin Bazrafshan *, Adnan Sadeghi Lari, Mahshid Soori Pages 41-62

  Road transport in our country the most common and the most accessible method is the movement of goods and passengers. Motor vehicles in road transport revolutionized and brought many benefits to human society. Unfortunately, the interests of human casualties have been accrued on the road. Road accidents as a result of a combination of various environmental factors, behavioral and technological occur. Weather conditions in recent years as one of the most important factors affecting road accidents has attracted the attention of many researchers and numerous studies have been conducted in this area.In the present study, the effect of climatic factors on road accidents in the country one of the axes (Axis of Bandar Sirjan) is studied. Therefore, climatic parameters of temperature, ice, snow, rain, cloudiness, precipitation, visibility, horizontal, relative humidity and sunshine hours and accidents as independent variables in the study area were chosen as the dependent variable.
  After analysis, it was found that the temperature climatic parameters in the study area had the greatest impact on accidents. It was found that the largest number of accidents occurred on weather conditions Sun temperature more than 25 degrees. At the end of the road in terms of accident risk zoning maps in each of the different climatic conditions to the axis of the draw.Unlike cold and dry in the snow and icy conditions most effective factor in the accident, in the south of the country, especially in the arid and hot climate, temperature element, the main cause of accidents. Accordingly, it is proposed the construction of a road weather station at the center of the above, to observe the minute weather conditions, temperature in hot conditions elsewhere.

  Keywords: Road Transport, Accidents, weather parameters, Bandar Sirjan road, correlation analysis
 • _ Ali Abdi Kordani, Hamid Bigdeli Rad * Pages 63-87
  Among the important issues, the question of justice and equality in the design of the network is being used. There have been various concepts of equality, including equality between generations, equality between landowners and equality between the users of the system. As well as ways for considering the measure in question is investigated, such as problem solving multi-objective or add conditions of equality as a restriction. In this study, the purpose of social justice that is considered urban development plan including toll of civilians and their spending in a way that conflicts of interests between any pair of area traffic network users does not exceed acceptable value. A parallel programming model to solve two problem of pricing and in terms of social justice networks is investigated. The results of two-state solution with and without observing the conditions of justice about the optimal toll rate has similar results. In the event that the optimal toll rate for non-compliance with the requirement of justice was equal to 1.85 currency, in the case of compliance with the conditions of social justice and equality, this rate was equal to 1.6 currency. Observation shoed that optimality of the objective function and answer are reduced, the general interest of the users of the network declined.
  Keywords: Social Justice, pricing, Network Design, balancing the network, innovative methods
 • SAEEDZANGANEH Pages 89-107

  Accidents are the most important factors in today's world, and accidents within the city may lead to further damages and traffics , due to the importance of this issue ,further research should be focused on accidents. In this thesis, the statistics taken from traffic patterns in Tehran have been used to predict the traffic accidents in the city of Kermanshah with simple linear regression models as well as multiple linear regression correlation between variables in the model. The aim of this study was to predict the total number of crashes, accidents leading to property or bodily damages and or death , according to the statistics of the variables in the Kermanshah Province. Variables in this study or variables that are imported in the regression model are : the study of total number of accidents, accidents with damages, maim and death, the number of accidents on sunny, cloudy or rainy weathers, and other vehicles responsible for accidents within the city (Kermanshah Province) during the four years from 1383 to 1386 on a monthly basis. In this survey softwares like Excel or Spss 16 has been used for calculations. The results show that the average of total number of accidents in the city of Kermanshah is 478.6 per month and the average of 466.53 damages and 67.37 bodily damages and 2.63 death accidents per month. The correlation between the variables shows , the total number of accidents with number of damage accidents equal to 0.941 and With the number of Death accidents is 0. 603 and With the number of accidents on sunny days equal to 0. 660 , that is a strong positive correlation so the increase in each of them will lead to the increase of others.

  Keywords: accident prediction within the city, linear, multiple regression models, Kermanshah province
 • Akbar Kanani Pages 109-137
  Background and Purpose

  Nonconformity driving of rules by drivers, As a deviant behavior, one of The main causes of irregularities are in urban traffic. Various factors like economic situation, Social and cultural conditions can affect citizens' diversion behavior In compliance with the rules and traffic norms have direct or indirect impact, the purpose of this research, determining the relationship between economic, social and cultural variables are about observing the norms of traffic.

  Method

  Research method in this is scrolling, Statistical population of this research are Drivers the city of Islamshahr. Information about dependent and independent variables was collected through the questionnaire. Sample size examined using the Cochran formula are 384 people. Validity of the questionnaire by Cronbach alpha is obtained 0.803 and in processing and analyzing data used of excell and Spss statistical software and for data analysis use of Pearson correlation coefficient tests and and multiple regressions.

  findings

  The results showed a high and positive correlation between economic, cultural and social variables, are with Observing traffic norms. the three variables are able to explain 72.6% of the variance of normal traffic drivers is drivers.

  Conclusion

  In the emergence of abnormal and traumatic behaviors, several factors as emerging factors and backgrounds are effective. that perpetrator, only part of the theorem. in fact, there must be exacerbating factors, Corrected abnormal behavior and besides it teaching people with abusive behavior , not that he suppressed him.

  Keywords: Norm, Anomy, traffic behavior, Traffic abnormalities
 • Yaser Forooghi *, Samaneh Forooghi Pages 139-168
  Abstract
  Traffic accidents in Iran have a lot of worrying situations. Each year about 23000 people are killed and ten times more injured and billions of dollars worth of damage are due to the size of the costs and casualties imposed on the Iranian community. Most investigations follow these events in terms of objectivistic and statistical reasons. But what is less at stake in this regard is the widespread social dimension of the consequences of the incident. Understanding these outcomes and injuries is so much that many people fall victim to the vulnerable and vulnerable group. The purpose of this paper is to investigate the social consequences that road traffic accident victims are experiencing and in a qualitative way trying to understand the different dimensions of these consequences at different levels.
  The results of this study reveal a wide range of injuries. ranging from micro levels to macro levels of society. At the micro level which is the same as the victims and the victims of accidentsthe most important of these consequences are: forced lifestyle, increased anomie feeling, increased stress and stress, personal rights violations, job and educational shakiness, financial and identit and reduced social capital. At the middle or family level these outcomes include: economicpsychological and psychological pressures on family members, family planning crisis, family planning shocks, family psychosocial insecurity, demographic decline of the family, and so on.At the macro level the consequences of heavy economic damage to the state, social exclusion and social exclusion, the decline in the average age of life expectancy, the wasting of skills and expertise, increased costs of police control and control,the reduction of the productive and increasing corpses
  Keywords: traumatic consequences social injuries, traffic accidents, traumatic injuries