فهرست مطالب

پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) - سال سی و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال سی و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی با عصاره هیدروالکلی گیاه مامیثا (Glaucium corniculatum curt)
  مهران میراولیایی *، راضیه عارفیار، ادرشیر طالبی، اکرم امین جعفری، محسن زحمتکش صفحات 1-15
  زمینه و هدف
  کاهش عوارض ترمیم زخم و افزایش سرعت بهبودی از جنبه های مورد تحقیق علم جراحی است. شناخت داروهای ارزان و موثر به خصوص فرآوردهای گیاهی، مورد توجه عموم می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گیاه مامیثا (خشخاش بحری) بر روند ترمیم زخم پوستی و هم چنین مقایسه با تتراسیکلین در موش نر بالغ می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 30 موش نر صحرایی همسان از نژاد آلبینو در 3 گروه 10 تایی به طور کاملا تصادفی تقسیم شدند. پس از ایجاد زخم در شرایط یکسان بر روی آن ها تاثیر عصاره گیاه مامیثا و پماد تتراسیکلین بر روند ترمیم زخم غیرعفونی بررسی گردید. برای این منظور، یک گروه کنترل نیز در نظر گرفته شد. پس از هفت و چهارده روز تیمار توسط عصاره گیاه مذکور و پماد تتراسیکلین روند ترمیم زخم در تمام گروه ها در لایه درم و اپیدرم بررسی شد. پماد گیاهی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری نشان داد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که عصاره هیدروالکلی گیاه مامیثا به واسطه ی ترکیبات آلکالوئیدی و فلاوونوئیدی روند ترمیم زخم پوستی را در لایه درم و اپیدرم سریع تر می کند.
  کلیدواژگان: ترمیم زخم، درم، اپیدرم، عصاره گیاه، مامیثا
 • لیلا جانی پور، لیلا فهمیده *، بهمن فاضلی نسب * صفحات 16-32
  در این تحقیق سعی شد تا روابط خویشاوندی و فاصله ژنتیکی جمعیت های زیره سبز مورد ارزیابی قرار گیرد. تعداد پنج جمعیت زیره سبز جمع آوری و با استفاده از 10 آغازگر RAPD و 10 آغازگر ISSR بررسی خواهد شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای NTsys pc2. 1، GenAlex6. 501 و Popgene32 تجزیه و تحلیل خواهند شد. در نشانگر RAPD در مجموع 182 باند تکثیر که آغازگرTIBMBC03 دارای بیشترین تعداد باند (27) ، شاخص مارکری (15/12) و شاخص چندشکلی (5/0) و در نشانگر ISSR در مجموع 135 باند تکثیر که آغازگر UBC809 دارای بیشترین تعداد باند (18) ، شاخص مارکری (56/7) و شاخص چندشکلی (42/0) بودند. در نشانگر RAPD، بیشترین میزان شاخص تنوع ژنی نی (32/0) و شاخص شانن (233/0) متعلق به جمعیت زیره سبز سبزوار و در نشانگر ISSR نیز بیشترین میزان شاخص تنوع ژنی نی (18/0) و شاخص شانن (27/0) متعلق به جمعیت زیره سبز سبزوار بود. کمترین میزان تشابه (144/0) بر اساس نشانگر RAPD مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز کاشان و در نشانگر ISSR نیز کمترین میزان تشابه (085/0) مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز کاشان و همچنین بر اساس اطلاعات حاصل از نشانگر RAPD و ISSR توام، کمترین میزان تشابه (117/0) مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز کاشان بود. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که زیره سبز سبزوار به عنوان مرکز تنوع این گیاه بر اساس جمعیت های مورد بررسی پیشنهاد و دورترین جمعیت ها جهت تلاقی های احتمالی و ایجاد تنوع جدید و مفیدتر زیره سبز سبزوار و زیره سبز کاشان معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: تن، وع ژنتیکی، زیره سبز، RAPD، ISSR
 • آرزو عزیز خواجه، ابراهیم دورانی * صفحات 35-48
  بدلیل اهمیت و جایگاه گوجه فرنگی در رژیم غذایی انسان، یک سیستم باززایی درون شیشه ای تکرار پذیر برای تراریختی ژنتیکی با کاربرد تجاری در آن ضروری است. تقسیم فعال سلولی در زمان تلقیح بافت های گیاهی با آگروباکتریوم در موفقیت تراریختی نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. برای این منظور در این تحقیق اثر پیش تیمار یک اکسین قوی به همراه چند تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی دیگر بر اندام زایی دو رقم زراعی گوجه فرنگی شامل گیلاسی و فلات 111 مورد مطالعه قرار گرفت. ریزنمونه های کوتیلدون و هیپوکوتیل هفت روزه در محیط کشت پایه MS تکمیل شده با 3 درصد ساکارز و 6/0 درصد آگار و غلظت های مختلفی از IAA، NAA و BAP قرار داده شدند. پیش تیمار 2،4-D اثری بر باززایی نداشت و فقط منجر به تشکیل کالوس شد و پس از واکشت این کالوس ها در محیط کشت های حاوی تنظیم کننده های رشد گیاهی دیگر نیز باززایی مشاهده نشد. بالاترین درصد باززایی در رقم گیلاسی در محیط کشت حاویBAP (3 یا 5/1 میلی گرم بر لیتر) باضافه 1/0 میلی گرم بر لیتر IAA مشاهده شد. بیشترین تعداد شاخساره تشکیل شده از کوتیلدون های رقم گیلاسی در محیط کشت حاوی BAP (3 یا 5/1 میلی گرم بر لیتر) باضافه 1/0 میلی گرم بر لیتر IAA مشاهده شد. ریشه زایی شاخساره ها در محیط کشت حاوی 2 میلی گرم بر لیتر IBA صورت گرفت.
  کلیدواژگان: باززایی، پیش تیمار 2، 4، D، کشت بافت، گوجه فرنگی
 • لیلا میرجانی *، میترا امام، سید رضا طبایی عقدایی صفحات 55-66
  گل محمدی Mill. ) (Rosa damascena از مهمترین گونه های معطر است که دارای خواص دارویی و اثرات درمانی می باشد. در این تحقیق، بررسی باززایی جهت ایجاد تنوع ژنتیکی بر روی 18 ژنوتیپ مختلف گل محمدی صورت گرفت. القای کالوس بر قطعات برگ، گلبرگ، میله و گوشوارک برگ ژنوتیپ های مزبور انجام گردید. کشت ریزنمونه ها روی محیط MS نیمه جامد با غلظتهای مختلف هورمونی انجام گردید. میزان کل کال زایی در هر ژنوتیپ اندازه گیری شد و داده های حاصل در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سیستم SPSS مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن انجام شد. بین ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری در سطح 01/0 P<مشاهده شد و همچنین نتایج حاصل از آزمون دانکن نشان داد که ژنوتیپ های استانهای آذربایجان شرقی و غربی دارای کمترین پتانسیل کال زایی و ژنوتیپ اصفهان 6 بیشترین پتانسیل کال زایی بر روی بهترین محیط کالزایی شاملMS حاوی یک میلی گرم در لیتر Kinetin و 5 میلی گرم در لیتر PCPA (mono chloro phenoxy acetic acid) می باشند. جهت باززایی از محیطهای کشت پایه MS و B5 و DKW به همراه هورمون های متنوع در غلظت های مختلف استفاده گردید. از بین این هجده ژنوتیپ فقط در کالوس های بوجود آمده از ساقه ژنوتیپ اصفهان4 در محیط MS‎ے BA باززایی صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل، باززایی در گل محمدی تحت تاثیر ژنوتیپ، نوع ریزنمونه و غلظت تنظیم کننده های رشد قرار می گیرد و استفاده بهینه از این فاکتورها در نیل به اندام زایی مناسب و باززایی گیاه از کالوس در جهت ایجاد و بکارگیری تنوع سوماکلونی، امری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: گل محمدی Mill. Rosa damascena، اندام‏زایی، باززایی، کالوس، ژنوتیپ و تنظیم کننده های رشد
 • هوشنگ رحمتی *، هومن شیروانی صفحات 67-78
  علف باغ (Dactylis glomerata) یکی از گندمیان مهم مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. تنوع ژنتیکی 15 اکوتیپ از این گونه مرتعی با استفاده از 20 آغازگر ISSR مورد بررسی قرار گرفت، که از این 20 آغازگر تنها 12 عدد دارای باندهای واضح و واجد امتیازدهی بودند. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 90 مکان را تکثیر کنند که از این تعداد 67 باند چند شکل مشاهده شد. آغازگر IS5 بیشترین تعداد باند (12) و آغازگرهای IS7،IS12 ، IS10 و IS15 کمترین تعداد باند (5) را داشتند. میانگین درصد چند شکلی و محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) به ترتیب برابر 45/75% و 33/0 بود. آغازگرهای IS10 و IS9 بیشترین میزان محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) را داشتند. تجزیه خوشه ایبرای اکوتیپ ها بر اساس ضریب تشابه دایس صورت گرفت که اکوتیپ های مورد بررسی در 4 گروه قرار گرفتند که تنوع ژنتیکی با تنوع جغرافیایی تطابق نداشت. همچنین این نتایج تا حدودی با تجزیه به مختصات اصلی (PCo) مطابقت داشت.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، نشانگر مولکولی، اکوتیپ، Dactylis glumerata
 • سنبل ناظری *، صابره نوری، پرهام حسینی صفحات 79-92
  پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند، که مصرف آن ها در بدن میزبان باعث تقویت و تعادل در فلور میکروبی روده می شود و اثرات مفیدی را در سلامتی میزبان به همراه دارد. لاکتوباسیلوس ها از فراوان ترین میکروارگانیسم های پروبیوتیک هستند، که لاکتوباسیلوس پلانتاروم یکی از باکتری های شاخص این گروه است. بنظر می رسد مصرف فراورده های غذایی حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم، سبب کاهش عفونت دستگاه گوارش و خطر بیماری التهاب روده ای و اثر تحریک کننده ی سیستم ایمنی گردد. هدف از این تحقیق بررسی امکان حضور لاکتوباسیلوس پلانتاروم در سرکه سیب است. میکروارگانیسم های موجود در نمونه های سرکه ی سیب جداسازی و برخی ویژگی های بیوشیمیایی آن ها از قبیل تخمیر قندها و عمل آنزیم های کاتالاز و اکسیداز خارج سلولی بررسی شدند. شناسایی مولکولی سویه ها توسط آغازگر اختصاصی لاکتوباسیلوس پلانتاروم انجام شد. خواص پروبیوتیکی این باکتری ها از جمله توانایی رشد درpH و غلظت های صفراوی مختلف بررسی گردید. از بین هشت میکروارگانیسم استخراج شده از سرکه های سیب، سه جدایه با پرایمر های اختصاصی لاکتوباسیلوس پلانتاروم، باند اختصاصی تشکیل دادند. این باکتری ها گرم مثبت و کاتالاز و اکسیداز منفی بودند. این سویه ها بخوبی در محیط های اسیدی و صفراوی رشد کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که سرکه سیب می تواند منبع مناسبی برای جداسازی لاکتوباسیلوس پلانتاروم باشد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، سرکه سیب
 • ارزیابی ارتباط چندشکلی ژن FTO با صفات لاشه و فراسنجه های خونی در بره های آمیخته افشاری-برولا مرینو
  وحید سلمانی، محمد طاهر هرکی نژاد *، معصومه صالح، مراد پاشا اسکندری نسب، داریوش سلیمی صفحات 93-105
  ژن FTO یک عامل رونویسی را کد می کند که در بیان ژن های مرتبط با سنتز چربی دخالت دارد. در مطالعه حاضر ارتباط چند شکلی در نواحی اگزون چهار و اگزون نه ژن FTO با صفات لاشه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 97 راس بره نر آمیخته افشاری × برولامرینو با سن تقریبا یکسان مورد استفاده قرار گرفتند. از تمام دام ها نمونه خون جهت استخراج DNA و اندازه گیری فراسنجه های خون گرفته شد. آغازگرهای لازم برای نواحی اگزون چهار و اگزون نه که به ترتیب، قطعاتی به طول bp518 و bp 468 را تکثیر می کردند، طراحی گردیدند. جهت بررسی چند شکلی در نواحی یاد شده، ابتدا نواحی مورد نظر توسط PCR تکثیر و سپس محصولات به دست آمده پس از واسرشته سازی با استفاده از تکنیک SSCP و بارگذاری بر روی ژل اکریل آمید 10 درصد مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از تعیین ژنوتیپ در ناحیه اگزون چهار، سه ژنوتیپ AA، AB و AC و در ناحیه اگزون نه نیز دو گروه ژنوتیپی DD و DE مشاهده شدند که بین ژنوتیپ های این نواحی از لحاظ صفات لاشه و فراسنجه های خونی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. برخلاف مطالعات پیشین، در مورد گوسفند، در پژوهش حاضر ارتباطی بین نواحی مورد مطالعه در ژن FTO و صفات چربی، وزن تولد و پیش از کشتار مشاهده نشد. برای ارزیابی جامع تر ارتباط این ژن با صفات مربوط به چربی لاشه در گوسفند تحقیقات بیشتری که در آن بخش های دیگر این ژن مورد بررسی قرار گیرد، لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: گوسفند افشاری، ژن FTO، صفات لاشه، چندشکلی، SSCP
 • علی ریاحی مدوار *، معین الدین نصیری بزنجانی، فاطمه رضایی، امین باقی زاده صفحات 106-116
  رزمارینیک اسید یک ترکیب با ارزش دارویی است و در گیاهان از طریق مسیر بیوسنتز فنیل پروپانوئیدی تولید می شود. در این تحقیق، محتوی رزمارینیک اسید، فلاونوئید کل و همچنین بیان ژن آنزیم تیروزین آمینوترانسفراز (TAT) در گیاهچه های 30 روزه بادرنجبویه تیمار شده به مدت 8 ساعت باغلظت های مختلف نانوذره اکسید مس (0، 50، 200، 500، 1000 و 2000میلی گرم بر لیتر) مورد آنالیزقرار گرفتند. محتوی رزمارینیک اسید گیاهچه های تیمار شده در تمامی غلظت ها بصورت معنی داری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. بیشترین محتوی این ماده موثره در تیمار گیاهچه ها با پایین ترین غلظت نانوذره مشاهده شد و با افزایش غلظت نانوذره در محیط محتوی آن کاهش یافت. جالب توجه اینکه، بیان ژن آنزیم TAT نیزالگویی مشابه با محتوی رزمارینیک اسید نشان داد. محتوی فلاونوئید کل گیاهچه های تیمار شده نیز بصورت گرادیان تا غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت و در بالاترین غلظت بصورت معنی داری نسبت به غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر کاهش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده، چنین بنظر می رسد که این نانوذره با تاثیر بر بیان ژن های درگیر در بیوسنتز ترکیبات فنلی محتوی فلاونوئید و رزمارینیک اسید را تحت تاثیر قرارداده است.
  کلیدواژگان: بادرنجبویه، رزمارینیک اسید، نانو ذرات اکسید مس، فلاونوئید
 • لیلا مهدیزاده فانید *، مینا آدمپورزارع، حسن شاهرخی صفحات 117-128
  اختلاف طیف اتیسم (ASD) اختلال عصبی پیچیده دوران کودکی است که توسط نقص در ارتباطات کلامی و غیر کلامی، تعاملات اجتماعی متقابل، رفتارهای کلیشه ای، علایق و فعالیتها توصیف شده است. در طول رشد مغز جنینی Reelin سیگنالی را برای مهاجرت مناسب نورون های جدید حاصل از تقسیم میتوزی فراهم می کند. از آنجایی که ژن Reelin نقش بسیار مهمی در این فرآیند مهاجرتی دارد بنابراین، این ژن به عنوان یک ژن کاندید بالقوه برای اوتیسم در نظر گرفته شده است. در این مطالعه هدف بررسی ارتباط احتمالی پلی مورفیسم های این ژن (اگزون 22 ، ،rs362691 C>G و اینترون 59 ، rs736707 C>T) با اختلال طیف اوتیسم در جمعیت آذری در ایران بوده است. در این مطالعه مورد-شاهدی، 74 بیمار مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و 88 فرد سالم استفاده شده است. استخراج DNA ژنومی از لکوسیت های خون محیطی به روش پروتئیناز K و salting out انجام شد. ژنوتیپ های جایگاه پلی مورفیسمی با استفاده از تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمراز- طول قطعه محدود (PCR-RFLP) انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری آنلاین javastat با استفاده از تست کای اسکوار، با سطح معناداری 0. 05 >P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرکانس ژنوتیپی و آللی بین دو گروه کنترل و بیمار تفاوت معنی داری نشان ندادند. بنابراین، این SNP ها نمی توانند به عنوان یک نشانگر زیستی مولکولی مفید برای پیش بینی استعداد ژنتیکی برای اختلال طیف اوتیسم در بیماران ایرانی- آذری باشد.
  کلیدواژگان: اتیسم، ژن Reelin، پلی مورفیسمی، مارکر مولکولی
 • سیدمحسن اصغری *، عبدالعلی وارسته، مجید تقدیر، محمودرضا آقامعالی صفحات 129-141
  پروتئاز های خانواده ترمولیزین زیر مجموعه ای از سوپر فامیلی متالوپروتئاز های روی می باشند. این خانواده دارای یک یون روی بوده که نقش مهمی در عملکرد آنزیم داشته و همچنین شامل تعداد متفاوتی کلسیم بوده که در پایداری آن ها موثر است. عملکرد آنزیم های این خانواده به حرکت های کانفورماسیونی ویژه ی جایگاه فعال بستگی دارد. جایگاه فعال در این خانواده بین دو دمین انتهای آمینو و انتهای کربوکسی واقع شده و پیشنهاد شده است که این خانواده در هنگام کاتالیز متحمل حرکت hinge-bending شده که منجر به بسته و باز شدن شکاف جایگاه فعال شده و احتمال بروز تغییرات ساختاری را در حین فرآیند کاتالیز مطرح می سازد. در این مطالعه فعالیت آنزیمی ترمولیزین در مقایسه با الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات ساختاری آنزیم ها با استفاده از شبیه سازی مولکولی مطالعه گردید. نتایج نشان داد که از یک طرف، ترمولیزین به دلیل کاهش زاویه لولا نسبت به الاستاز دارای تمایل بیشتری نسبت به سوبسترا بوده و از طرف دیگر، باز تر بودن دهانه جایگاه فعال در الاستاز نشان دهنده آزادی حرکت بیشتر باقی-مانده های کاتالیتیک در الاستاز و در نتیجه بالاتر بودن ثابت سرعت کاتالیتیک می باشد. در مجموع، کارآیی کاتالیتیک دو آنزیم در دمای 60 درجه تفاوت چندانی را نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: ترمولیزین، فعالیت آنزیمی، زاویه لولا، شبیه سازی دینامیک مولکولی
 • فاطمه دهقان نیری *، مریم میرحسینی، سودابه مفاخری، محمدمهدی ضرابی صفحات 155-165
  علم و فناوری نانو تولید ماده در ابعاد نانومتری و بهره برداری از خواص و پدیده های آن در ابزارها و سامانه های نوین است. نانوذرات تولید شده به روش زیستی در علوم مختلف پزشکی، اپتیک، الکترونیک و مکانیک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه اثر ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از عصاره آبی اندام های هوایی کنجد به دو روش دیسک و چاهک بررسی شد. جهت تایید تولید نانوذرات نقره از دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج 300 تا 600 نانومتر و جهت اندازه گیری ابعاد و شکل نانوذرات از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. ذرات حاصل کروی بوده و در محدوده 18 تا 70 نانومتر قرار داشتند. به منظور بررسی ترکیبات آلی احتمالی که در سنتز نانوذرات دخالت دارند آنالیز FTIR انجام شد. آبراساس نتایج حاصل از این تحقیق، نانوذرات تولید شده بوسیله عصاره آبی گیاه کنجد فعالیت ضد میکروبی موثری علیه باکتری های Bacillus subtilis، Escherichia coli، Staphylococcus aureus، مخمر Saccharomyces cerevisiae و قارچ بیماریزای Candida albicans نشان دادند. بدین وسیله می توان از اندام های بدون استفاده کنجد بعنوان یک منبع زیستی مفید برای سنتز نانوذرات نقره در مقیاس صنعتی با هزینه بسیار کم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، کنجد، عصاره آبی، اثر ضد باکتری، اثر ضد قارچی
 • فاطمه نژادعلیمرادی *، خسرو منوچهری، فاطمه نصیبی، مسعود ترکزاده ماهانی، فرخنده رضانژاد صفحات 166-176
  یکی از اولین اثرات تنش های مختلف، تغییر در بیان ژن های مربوط می باشد. بنابراین مطالعه بیان ژن برای بررسی اثر تنش دارای اهمیت ویژه است. بررسی بیان یک ژن نیاز به اندازه گیری دقیق و تجدید پذیر میزان mRNA به صورت کمی یا نیمه کمی دارد. برای بهینه سازی (نرمال کردن) داده ها، انتخاب ژن های کنترل درونی (مرجع یا خانه دار) مناسب، که بیان آن ها در طول تیمار نوسان نداشته باشند، اهمیت دارد. ژن های GAPDH و EF1α در بسیاری مطالعات بعنوان ژن های مرجع استفاده می شوند. در این پژوهش بیان این دو ژن تحت پیش تیمار اسپرمین (صفر و 1/0 میلی مولار) و شوری (صفر و 80 میلی مولار سدیم کلرید) و پایداری بیان آنها در بافت برگ و ریشه گیاه کدو مورد بررسی قرار گرفت. بررسی بیان ژن های مرجع نشان داد که بیان ژن GAPDH در دو اندام متفاوت است و تحت تنش شوری و کاربرد اسپرمین نیز تغییر می نماید اما بیان EF1α نسبت به GAPDH در برگ و ریشه از پایداری بیشتری برخوردار است. بنابراین، نتایج پیشنهاد می کنند که ژنGAPDH نقش مهمی در مقاومت به تنش شوری در کدو ایفا می کند. همچنین استفاده از ژن مرجع EF1α در بهینه سازی بیان ژن را در کدو تحت تنش شوری پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: بیان نیمه کمی، شوری، فاکتور نرمال سازی
|
 • A histopathological evaluation of wound healing action of extracts from Glaucium corniculatum (L.) Curt
  Mehran Miroliaei *, Akram Aminjafari Pages 1-15
  Background And Objective
  Reducing the complications associated with the healing of wounds and speeding up the wound healing process are among the topics of research for surgery science. There is a public interest in identifying efficient and cost-effective medicines, particularly herbal products. This study was aimed to investigate the effect of hydro-alcoholic extract of Mamisa plant (Khashkhash Bahri) on wound healing and to compare its effect with that of tetracycline in adult male rats.
  Methods and materials: In this study, 30 male albino rats were randomly divided into three groups of 10 rats. After wounding the rats in a similar condition, the effects of Mamisa plant and tetracycline ointment on healing noninfectious wounds were examined. Accordingly, a control group was also considered. After seven and fourteen days of treatment using the plant extract and tetracycline ointment, we examined the trend of wound healing process in the dermis and epidermis layers in all groups. Compared with the control group, the herbal ointment group showed a significant difference (p
  Conclusion
  Considering the results, it seem that the hydro alcoholic extract of Mamisa plant, because of its alkaloid and flavonoids compounds, speed up the wound healing in the dermis and epidermis layers.
  Keywords: wound healing, dermis, epidermis, plant extract, Mamisa
 • Leila Janipour, Leila Fahmideh *, Bahman Fazeli Nasab * Pages 16-32
  in this study tries to kinship and genetic distance between populations is assessed cumin. A total of five population of cumin were collected and then were analyzed using 10 RAPD primers and 10 ISSR primers. To analysis of data will be used NTsys pc2.1, GenAlex6.501 and Popgene32 software. The RAPD primers gave 182 Amplified bands that TIBMBC03 primer had the highest bands (24), marker index (12.15) and diversity index (0.5) and The ISSR primers gave 135 Amplified bands that UBC809 primer had the highest bands (18), marker index (7.56) and diversity index (0.47). In RAPD marker, the highest Nei diversity (0.32) and Shanoon diversity (0.333) was belong to cumin of Sabzvar and also in ISSR marker the highest Nei diversity (0.18) and Shanoon diversity (0.27) was belong to cumin of Sabzvar. According to RAPD marker, the lowest value of similarity (0.114) between Sabzvar and Kashan Cumin and also in ISSR primer, the lowest value of similarity was observed (0.085) between Sabzvar and Kashan Cumin. Moreover, according to both ISSR and RAPD analysis, the lowest genetic similarity was 0.117 between Sabzvar and Kashan Cumin. The results of this study showed that Sabzevar cumin is recommended as a center of plant diversity on the basis of studied populations and the farthest population to earliest possible crosses and create a variety of genetic diversity were cumin of Sabzevar and Kashan.
  Keywords: genetic diversity, Cuminum cyminum, RAPD, ISSR
 • Arezou Aziz Khajeh, Ebrahim Dorani * Pages 35-48
  Because of the importance of tomato in the human diet, a reproducible in vitro regeneration system with commercial applications is necessary for its genetic transformation. Active cellular division at the time of inoculation of plant tissues by Agrobacterium, has a crucial role in plant transformation efficiency. To achieving this purpose, the effects of an auxin pretreatment, flowed with other plant growth regulator treatments on tomato organogenesis was investigated. Cotyledon and hypocotyl explants were prepared from seven day seedlings and were placed on MS medium supplemented with 3% sucrose and 0.6% agar and different concentrations of IAA, NAA and BAP. Pretreatment of explants with 2,4-D had no effect on plant regeneration; but lead to callus formation. Calli didn’t produce shoot in other mediums. The highest percentage of regeneration was observed in Cherry cultivar in mediums containing BAP (3 or 1.5 mg/l) 0.1 mg/l IAA. The highest shoot formation was noted in cotyledon explants of Cherry tomato in MS mediums supplemented with 3 or 1.5 mg/l BAP 0.1 mg/l IAA. Rooting of shoots was done in medium containing 2 mg/l IBA.
  Keywords: Regeneration, tissue culture, Tomato, 2, 4, D pretreatment
 • Leila Mirjani *, Mitra Emam, Seyed Reza Tabaee Pages 55-66
  Rosa damascenes Mill. is a most important aromatic plant that it has pharmacies properties'. In this research regeneration of 18 different accessions was studied for genetic diversity production. Callus induction was achieved on leaf, petiole, stipule and filament sections of these accessions. Culture of explants was done on semi solid MS medium supplemented with growth regulator(s) in different concentrations of 2, 4- D, IBA, NAA, PCPA, Kinetin and BAP. Total callus induction about each accession was measured and these data were analyzed at randomized complete design by using of SPSS software (2006). Averages were compared by Duncan's multiple rang test. Genotypes showed significant differences (P
  Keywords: Rosa damascenes Mill, organogenesis, Callus, accession, Growth regulators
 • Houshang Rahmati *, Houman Shirvani Pages 67-78
  Cocksfoot (Dactylis glomerata) is a perennial grass that is used for pastures and hay production.Genetic variation for 15 ecotype were surveyed using the number of 20 ISSR primers, that the number of 12 primers can be scored. The ISSR primers can be produced the number of 90 bands, which the polymorphism was showed for the number of 67 bands. The primer of IS5 showed the highest number of band (12 bands) and IS7, IS12, IS10 and IS15 showed the lowest number of band (5 bands). The average of polymorphism percentage and polymorphism information content (PIC) between populations was 75.45% and 0.33 respectively. The highest polymorphism information content (PIC) was belonged to IS9 and IS10. Classification of cluster analysis showed that the ecotype were divided into 4 groups and the genetic diversity of the ecotype not matching with the geographical diversity, also the results of grouping by using analysis of coordinate analysis (PCo) were confirmed.
  Keywords: Genetic variation, molecular marker, Ecotype, Dactylis glomerata
 • Sonbol Nazeri *, Sabere Nouri, Parham Hosseyni Pages 79-92
  Probiotics are live microorganisms, that their usage in host, strengthen and balance the intestinal microflora and have beneficial effects on host health as well. Lactobacillus are the most common type of probiotic microorganisms, which Lactobacillus plantarum is one of the most important of these bacteria. Reduction of intestinal infection and gastro-intestinal inflammatory diseases risk, and immune stimulating efficacy are believed provieded by consumption of Lactobacillus plantarum containing food products. The purpose of this research is identification the probable presence of bacteria Lactobacillus plantarum in apple vinegar using molecular and biochemical methods. Microorganisms were isolated from apple vinegar and some biochemical characteristics such as fermentation of sugars, and extracellular catalase and oxidase enzymes activity, were studied. Molecular identification of strains was performed by specific primer. Their probiotic properties, as ability to grow in different pH and bile salt concentrations, were examined. Of eight microorganisms, isolated from apple vinegar, three strains presented specific band by Lactobacillus plantarum specific primers. These bacteria, were gram-positive and catalase and oxidase-negative. These strains grew pretty well in acidic and bile environments. The results showed that apple vinegar could be a good source for isolation of Lactobacillus plantarum.
  Keywords: probiotics, Lactobacillus plantarum, apple vinegar
 • Evaluation of the Association of Polymorphism in FTO Gene with Carcass Traits and Blood Parameters in Afshari× Booroola Merino cross lambs
  Vahid Salmani, Mohammad Taher Harkinezhad * Pages 93-105
  FTO gene is a transcription factor in genes associated with synthesize of lipids. In the present study, we investigated the relationship between polymorphism in fourth and ninth exons of FTO gene with carcass traits. To do that, 97 male cross lambs (Afshari × Booroola Merino) of almost the same age were used. Blood samples were taken from all animals for DNA extraction and blood parameters were measured. Primers pairs for fourth exon and ninth exon were designed based on DNA sequences available for cow; the lengths of the target DNA were 518 and 468 bp respectively. Polymorphism in this area was identified using amplification of target DNA by PCR. Conformational differences were studied by denaturation and monitoring of the PCR products using SSCP technique and loading on 10 % acrylamide gel. In the fourth exon, three genotypes namely AB, AA and AC and in the ninth exon area two genotypes, DD and DE were observed. There was no significance difference observed between these genotypes in terms of carcass traits and blood parameters. Although in other species except sheep there is a relationship between allel of this gene and fat and obesity traits but was not found any relationship in studied area of this gene with fat traits, birth weight and weight before slaughter in sheep. However, to have a better conclusion about this gene and it’s relation with fat content of carcass in sheep further study with large number of samples and on other parts of this gene is necessary.
  Keywords: Afshari× Booroola Merino cross lambs, FTO, carcass traits, Polymorphism, SSCP
 • Ali Riahi *, Moein Nasiri, Fatemeh Rezaei, Amin Baghizade Pages 106-116
  Rosmarinic acid (RA) is a valuable medicinal compound which can be produce through the phenilpropanoid biosynthesis pathway. In this research, RA accumulations, flavonoid content and TAT gene expression were analyzed in 30 days old Lemon balm seedlings which treated with different concentrations of CuO nanoparticles for 8 hours. RA contents were significantly evaluated in treated seedlings with all nano particles concentrations in compared to the control. The most content of this matter was seen in the treated seedlings with the lowest nanoparticles and decreased by increasing nano particles in media. Interestingly, the TAT gene expression showed the similar pattern as seen for RA content. The total flavonoid content gradually increased up 1000 mg/L concentration and significantly decreased at the highest concentration rater to 1000 mg/L. Based on the results, it seems the nanoparticle affected flavonoid and RA contents through effect on the genes expression which involve in phenolic compound biosynthesis pathway.
  Keywords: Melissa officinalis, Tyrosine aminotransferase, Rosmarinic acid, Nano, particles
 • Leila Mehdizadeh Fanid *, Mina Adampourzare, Hasan Shahrokhi Pages 117-128
  Autism spectrum disorder (ASD) is a complex childhood neuropsychiatric disorder that is characterized by deficits in verbal and non-verbal communication, reciprocal social interactions, stereotypic behaviors, interests, and activities. During emberyonic brain development, Reelin provides signal for proper migration of newly generated postmitotic neurons. Since the Reelin plays a crucial role in these migratory processes. Therefore, reelin gene is considered as a potential candidate gene for autism. In this study, we aimed to investigate the probable association of polymorphisms of Reelin gene, Intron 59 (C/T) and exon 22 (C/G) with autism spectrum disorder in Iranian-Azeri population. In this Case-control study, we recruited 74 patients with Autism spectrum disorder and 88 healthy controls. Genomic DNA isolated from blood leukocytes by the proteinase K and salting out method. SNP genotyping was carried out by polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) technique. The collected data were analyzed through javastat online statistics software, using Chi-square (X2), with a significance level of 0.05. The allele and genotype frequencies did not show significant difference between cases and controls (p>0.05).Therefore, this SNPs could not be used as a useful molecular biomarker to predict genetic susceptibility for autism spectrum disorder in Iranian-Azeri patients.
  Keywords: Autism, Reelin gene, Polymorphism, molecular marker
 • Seyed Mohsen Asghari * Pages 129-141
  Thermolysin- like proteases (TLPs) belong to subset of Zn-metalloproteases superfamily. The family includes a zinc ion which plays a critival role in the function of enzyme and some different calcium ions to improve stability of the structure. The enzyme function of this family depends on specific conformational motions of active site. The active site in this family is located between N-terminal and C-terminal domain and it has been proposed that TLPs endure a hinge-bending motion during catalysis resulting in “closure” and “opening” of the active-site cleft and raise the probability of structural changes during catalytic process. In this study, the activity of thermolysin compared with elastase achieved from Pseudomonas aeruginosa was investigated and structural changes of the enzymes were investigated by molecular dynamics simulation. The results disclosed that, on one hand- due to reduced hinge-angle- thermolysin tends to greater affinity to the substrate, however, the open mouth of active site represents more freedom of movements of catalytic residues in elastase and therefore catalytic rate constant (kcat) is higher. In general, catalytic efficiency of two enzymes does not reveal much difference at 60 °C.
  Keywords: thermolysin, enzyme activity, Hinge, bending, molecular dynamics simulation
 • Fatemeh Dehghan *, Maryam Mirhosseini, Soudabe Mafakheri, Mohammad Mehdi Zarabi Pages 155-165
  Nanoscale science and technology is production of structures with nanoscale dimensions and utilization of their properties in modern tools and systems. The nanoparticles produced by biomedical sciences are used in medicine, optics, electronics and mechanics. In this study the antimicrobial and antifungal effects of silver nanoparticles from aerial parts of sesame were studied by diffusion disc and well methods. Spectrophotometer with a wavelength of 300 to 600 nm and scanning electron microscope (SEM) were used to verify the production of silver nanoparticles and to measure size and shape of the nanoparticles, respectively. Produced silver nanoparticles were spherical in the range of 18 to 70 nm. FTIR was done to indicate the potential role of different functional groups in the synthetic process. Based on the results of this study, nanoparticles produced by aqueous extract of sesame showed effective antimicrobial activity against Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Saccharomyces cerevisiae and pathogenic fungi, Candida albicans. Therefore useless organs of sesame can be used as a biological source for the synthesis of nanoparticles in an industrial scale with a very low cost.
  Keywords: Silver nanoparticles, Sesame, aqueous extract, antibacterial effect, antifungal effect
 • Fatemeh Nejad Alimoradi * Pages 166-176
  One of the first effects of various stresses is related Changes in gene expression. So, the study of the effect of stress on gene expression is of special importance. The analysis of gene expression requires precise and reproducible measurements for quantitative or semi-quantitative mRNA level. For normalization of the data, the selection of suitable internal control (reference or housekeeping) genes, whose expression do not fluctuate during treatments is important. The GAPDH and EF1α genes are used as reference genes in many studies. In this study, the expression of two reference genes under spermine (0 and 0.1 mM) pretreatment, salinity (0 and 80 mM NaCl), and the stability of their expression in leaves and roots of pumpkin were investigated. Study of the reference genes expression showed that the expression of GAPDH gene varied in both different organs and under salinity stress and spm application, but EF1α gene has more stable expression than GAPDH gene in the roots and leaves. Therefore, the results of this study suggest that GAPDH plays an important role in salt stress tolerance in pumpkin, and also EF1α, can be used as suitable reference gene for normalization of gene expression analysis in pumpkin under salinity stress.
  Keywords: Normalization factor, Salinity, Semi, Quantitative expression