فهرست مطالب

علوم مراقبتی نظامی - سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا پورسلیمان، شهلا علیاری، سیمین تاج شریفی فر، سید امیرحسین پیشگویی صفحات 1-12
  مقدمه
  از مهم ترین شاخص های بهداشتی هر کشوری میزان مرگ و میر نوزادان و زنان باردار است که می توان با ارائه خدمات بهداشتی در زمان مناسب از مرگ و میر آنان به ویژه در بلایا جلوگیری کرد.
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه، تدوین برنامه درسی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی حرفه ای (پرستار، ماما و بهیار) به منظور ایجاد آمادگی لازم برای ارائه خدمات مراقبتی از مادران و نوزادان در بلایا می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از لحاظ هدف و ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، کیفی به روش دلفی است که در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام گرفت. در مرحله اول، برنامه درسی پیشنهادی ، با مراجعه به منابع داخلی و بین المللی و با توجه از نتایج به دست آمده از نیازسنجی تدوین و در مرحله دوم، به منظور تعیین میزان مطلوبیت برنامه درسی پیشنهادی از شیوه دلفی در دو دور استفاده شد. نمونه آماری این مطالعه، در روش دلفی 12 نفر از صاحب نظران این رشته بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب گردیدند. در این مطالعه، اجماع بیش از 90 درصد ملاک توافق نظر متخصصان و کارشناسان بود.
  یافته ها
  در این مطالعه برنامه درسی مراقبت از مادران و نوزادان در بلایا بر اساس فرآیند 6 مرحله ای کرن تدوین گردید. مطلوبیت برنامه درسی تدوین شده با روش دلفی در دو دور مورد تائید خبرگان قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  برنامه تدوین شده در این مطالعه، دارای ویژگی های کاربردی بوده و می تواند نقش تعیین کننده ای را در اعتلای سطح دانش ارائه دهندگان خدمات بهداشتی نیروهای مسلح جهت ارائه خدمات به مادران و نوزادان در بلایا ایفا نماید.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، بلایا، زنان باردار، مراقبت بهداشتی، نوزادان
 • مسعود چهری، زهرا فارسی، آرمین زارعیان صفحات 13-25
  مقدمه
  امروزه نقش بیماری نارسایی قلب در کاهش میزان کیفیت زندگی افراد امری اثبات شده است؛ اما در خصوص تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی این دسته از بیماران مطالعات کمتر و نتایج متناقضی به چشم می خورد.
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب در بیمارستان منتخب آجا بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کارآزمایی بالینی، تعداد 48 بیمار مبتلا به نارسایی قلب (درجه دو و سه) مراجعه کننده به درمانگاه های قلب بیمارستان منتخب آجا در سال 1396، به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون (24 نفر) و کنترل (24 نفر) قرار گرفتند. به منظور بررسی میزان کیفیت زندگی از پرسشنامه استاندارد SF-36 که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته است، استفاده شد؛ و سپس برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقا سلامت پندر که یکی از الگوهای موثر و پیشگوکننده کیفیت زندگی است در گروه آزمون اجرا شد. کیفیت زندگی بیماران در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری نظیر آزمون تی مستقل، کای اسکوئر، یومن ویتنی و آزمون دقیق فیشر توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح (0/05 P<)، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون آماری تی مستقل نشان داد که دو گروه قبل از اجرای مداخله در تمام ابعاد نمره کیفیت زندگی همسان بودند و تفاوت معنادار آماری نداشتند (0/05 P>) اما بعد از اجرای برنامه مراقبتی میانگین نمره افراد در گروه مداخله در ابعاد عملکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، سلامت عمومی، نشاط و شادابی، عملکرد اجتماعی و سلامت روان و نمره کل کیفیت زندگی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنادار آماری داشت و این نمرات در گروه مداخله افزایش داشت (0/05 P<) همچنین، میانگین نمرات در دو بعد دردهای جسمی و نقش عاطفی بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنادار نداشتند (0/05 P>). علاوه بر این، بر اساس آزمون تی زوجی نمرات ابعاد عملکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، سلامت عمومی، نشاط و شادابی، عملکرد اجتماعی و سلامت روان در گروه کنترل بعد از مداخله تفاوت معنادار نداشتند (0/05 P>) اما در دو بعد دردهای جسمی، نقش عاطفی نمرات در گروه کنترل بعد مداخله تفاوت معنادار مشاهده شد (0/05 P<) و همچنین در گروه مداخله نمره قبل و بعد از مداخله در تمام ابعاد به جز ایفای نقش عاطفی تفاوت معنادار آماری وجود داشت (0/05 P<).
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از الگوهای برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر اثرات قابل توجه و معنی داری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دارد. لذا، توصیه می شود به منظور بهبود کیفیت زندگی این گونه بیماران برنامه ریزی ها و تدابیر لازم توسط پرستاران، مدیران و سایر مسئولین مراقبتی و تربیتی اعمال شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مدل ارتقاء سلامت پندر، نارسایی قلب
 • پیام امیران *، ماهره پورربیع، عالیه فاطمی مهر صفحات 26-33
  مقدمه
  ایمنی، به معنای پرهیز از وارد شدن هر گونه آسیب به فرد در حین انجام فعالیت های روزمره است. ایمنی دارای ابعاد گسترده و متنوعی است که از جمله؛ می توان به رعایت آن در محیط های درمانی اشاره نمود. رعایت اصول ایمنی در محیط های بهداشتی - درمانی از جمله عواملی است که می تواند نقش موثری در ارتقای سطح سلامت بیمار در این مراکز داشته باشد.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و رعایت دستورالعمل های ایمنی بیماران بستری در بیمارستان توسط کادر پرستاری و پزشکی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت توصیفی- مقطعی بود، 132 پرستار و پزشک واجد شرایط به روش طبقه ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد و بومی سازی شده ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق راهنمای پرسشنامه، کسب میانگین پاسخ مثبت 70 درصد و بالاتر از آن نشان دهنده سطح فرهنگ ایمنی بالا، بین 50 تا 69 درصد نشان دهنده سطح فرهنگ ایمنی متوسط و زیر 50 درصد نشان دهنده سطح فرهنگ ایمنی پایین در نظر گرفته می شود.
  یافته ها
  در این پژوهش بیشترین گروه شرکت کننده پرستار و بهیار (70 درصد) بودند. اکثر شرکت کنندگان (65 درصد) سابقه کار بالای 5 سال داشتند. نتایج نشان داد که کارکنان شاغل در این مرکز، از سطح متوسط فرهنگ ایمنی بیمار برخوردار هستند. از ابعاد 12 گانه تشکیل دهنده فرهنگ ایمنی بیمار، دو شاخص کار تیمی و دادن پاسخ های غیر تنبیهی در موارد بروز خطا، به ترتیب با میانگین پاسخ مثبت 70 و 68 درصد، در ردیف بیشترین پاسخ مثبت در رابطه با رعایت اصول فرهنگ ایمنی بیمار قرار داشتند. از طرفی شاخص گزارش دهی وقایع و یادگیری سازمانی به ترتیب با میانگین پاسخ مثبت 38 و 40 درصد در پایین ترین سطح قرار داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به ارتقای فرهنگ ایمنی بیماران و رعایت آن توسط مدیر و پرسنل واحدهای بیمارستانی برای بهبود ایمنی بیمار، گزارش دهی حوادث پیش آمده، بهبود کار تیمی بین بخشی و پاسخ های غیرتنبیهی به بروز خطاهای احتمالی می باشد
  کلیدواژگان: بیمارستان، پرستار، پزشک، بیمار، فرهنگ ایمنی
 • نجمه طهماسبی کوهپایه، آرمین زارعیان *، سید امیر حسین پیشگویی صفحات 34-45
  مقدمه
  بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه که به واسطه تغییرات وضعیت هوشیاری، اتصال دستگاه تهویه مکانیکی و دریافت داروهای آرام بخش اغلب قادر به برقراری ارتباط کلامی نمی باشند کاری پیچیده و از اساسی ترین مشکلات پرستاران است. سنجش مناسب درد این بیماران نیازمند استفاده از یک مقیاس معتبر و قابل اعتماد می باشد. مقیاس غیر کلامی درد شامل شاخص های رفتاری و فیزیولوژیک می باشد، قسمت رفتاری شامل، حالات صورت، فعالیت/تحرک، گاردینگ و قسمت فیزیولوژیک شامل علائم حیاتی فشار خون، ضربان قلب و تنفس می باشد. در مطالعات فراوانی پس از تعیین اعتباریابی به عنوان یک مقیاس قابل اطمینان جهت پایش و ارزیابی درد در بیماران فاقد ارتباط کلامی توسط انجمن درد آمریکا معرفی شد، اما در ایران ترجمه و اعتباریابی نشده است.
  هدف
  هدف این مطالعه ترجمه، بازنگری و اعتباریابی مقیاس غیر کلامی درد در بیماران فاقد ارتباط کلامی بستری در بخش مراقبت ویژه بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع روش شناسی بود که در فاصله زمانی اردیبهشت تا بهمن ماه سال 1396 در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های نظامی شهر کرمان انجام شد. پس از ترجمه، مقیاس غیرکلامی درد توسط خبرگان و انجام اصلاحات و بازنگری در آیتم های آن احراز کیفی روایی صوری با نظرخواهی از استفاده کنندگان ابزار و برای تعیین کمی، روایی صوری از روش تعیین تاثیر بالینی استفاده شد. اعتبار محتوا با نظرخواهی از صاحب نظران و پانل خبرگان تعیین شد. تعیین روایی سازه به روش آزمون فرضیه صورت پذیرفت. جهت تعیین پایایی از روش پایایی بین ارزیابان استفاده شد و با استفاده از همبستگی درون خوشه ایو درون گروهی میزان توافق بین ارزیابان اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان عددی نسبت روایی محتوا بر اساس تعداد افراد پانل در جدول اصلاح شده لاوشه با 15 نفر متخصص و نقطه برش 49/0 محاسبه شد. میزان روایی محتوای کل مقیاس با روش اندازه گیری متوسط شاخص روایی محتوای، 82/0 محاسبه شد و میزان مرتبط بودن گویه ها با درد بیماران برای همه آیتم ها تایید شد. توافق نظر پژوهش گر و پرستاران ارزیاب با استفاده از ضریب توافق کاپا برای آیتم های حالت صورت، فعالیت، حالت گارد و هیجان بالاتر از 4/0 حاصل شد و در این آیتم ها پایایی مقیاس مورد تائید قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  ترجمه و بازنگری مقیاس غیرکلامی درد امکان دسترسی آسان پرستاران به یک ابزار مناسب و استاندارد جهت ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی در بخش مراقبت ویژه را فراهم نمود. آموزش و به کارگیری این مقیاس موجب توانمند ساختن کارکنان درمان بخصوص پرستاران در پایش، مدیریت و کنترل درد بیماران شده که با کاهش وقوع درد و طول مدت آن منجر به افزایش کیفیت مراقبت ها می گردد.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، بخش مراقبت ویژه، درد، مقیاس غیر کلامی درد
 • یگانه عدالت دوست*، نسرین بهرامی نژاد، نسرین حنیفی، سقراط فقیه زاده صفحات 46-53
  مقدمه
  عفونت های مرتبط با سلامت مشکلات جدی بوده و ایمنی بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد. بهداشت دست موثرترین راه برای جلوگیری از این عفونت ها است.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش نسبت به بهداشت دست در کارکنان شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی شهر زنجان در سال 1393 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بر روی 88 نفر از کارکنان شاغل در بخش های ویژه دو بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان که بر اساس نمونه گیری تصادفی از نوع پواسن انتخاب شده بودند، انجام شد. آگاهی و نگرش کارکنان در ارتباط با بهداشت دست به ترتیب از طریق پرسش نامه استاندارد توصیه شده WHO و محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. کلیه کارکنان شاغل اعم از پزشک، پرستار و سایر کادر درمان (تکنسین رادیولوژی و آزمایشگاه) در اردیبهشت 1393 مورد بررسی قرار گرفته و سپس داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که صفر درصد آگاهی ضعیف، 7/47 درصد آگاهی متوسط، 1/34 درصد شرکت کنندگان سطح آگاهی خوب و تنها 2/18 درصد آگاهی خیلی خوب داشتند. در مورد سطح نگرش مجموعا 4/95 درصد از افراد مورد مطالعه نگرش مثبت نسبت به بهداشت دست داشتند. همچنین آزمون های آماری T-test و کروسکال والیس در مورد مشخصات جمعیت شناختی این حقیقت را روشن ساخت که تنها متغیرهای سطح تحصیلات، وضعیت حرفه ای، آخرین دوره بازآموزی با آگاهی رابطه ی معنی داری را نشان دادند (0/05 P<). در مورد ارتباط با سطح نگرش تنها مشخصه ای که مبین تفاوت نمونه ها از نظر سطح نگرش می باشد، بخش محل خدمت بود (0/05 P<). همچنین نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که بین آگاهی و نگرش همبستگی مثبت و رابطه معنی داری وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  علیرغم نگرش مثبت، آگاهی کارکنان شاغل در بخش های مراقبت ویژه نسبت به بهداشت مطلوب و بهینه نیست. جهت داشتن عملکرد مطلوب نیاز به آموزش و برنامه ریزی بیشتری در این زمینه وجود دارد.
  کلیدواژگان: آگاهی، بخش مراقبت ویژه، بهداشت دست، کارکنان بخش ویژه، نگرش
 • اشرف سادات حکیم*، سیما سروش صفحات 54-62
  مقدمه
  اجرای دستورات دارویی، بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت بیمار و همچنین خطرناک ترین وظیفه پرستار است که خطا در انجام آن با بروز پیامدهای نامطلوب، تهدیدی برای امنیت بیمار، محسوب می شود.
  هدف
  این پژوهش با هدف مقایسه انواع، علل و راهبردهای کاهش خطای دارویی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که در سال 1395 بر روی مربیان (20 نفر) و دانشجویان پرستاری (80 نفر) در دانشکده پرستاری و مامایی اهواز انجام شده است. ابزار مطالعه، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بود که روایی آن بر طبق نظرات ده نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر بررسی شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. سطح معنی داری برای کلیه آزمون ها کوچک تر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 75 درصد از مربیان پرستاری حداقل یک بار شاهد بروز خطای دارویی در دانشجویان پرستاری و 75/48 درصد از دانشجویان پرستاری بیش از یک بار مرتکب خطای دارویی شدند. بیشترین نوع خطای دارویی از دیدگاه مربیان، دادن داروی اشتباه (3/17 درصد) و از نظر دانشجویان سرعت بالای انفوزیون (49/16 درصد) بیان شده است. بیشترین علل خطاهای دارویی از دیدگاه مربیان کمبود اطلاعات دارویی (22/0±95/4) و از نظر دانشجویان بی دقتی و حواس پرتی (77/0±3/4) بود. بیشترین دارویی که در مورد آن اشتباه رخ داده به ترتیب سفازولین، جنتامایسین و رانی تیدین بوده است. بهترین راهبردهای کاهش اشتباهات دارویی از دیدگاه مربیان شامل اختصاص دادن زمان بیشتر در کارآموزی به تکرار اطلاعات دارویی و محاسبات آن ها (89/20 درصد) و از دیدگاه دانشجویان ارائه درس داروشناسی بر اساس مراقبت پرستاری (90/17) ذکر شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اشتباهات دارویی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری بسیار محرز می باشد، بنابراین تدوین برنامه های آموزش مداوم برای افزایش اطلاعات دارویی و کاهش بروز خطاها ضروری است.
  کلیدواژگان: خطای دارویی، دانشجویان پرستاری، راهبرد، مربیان
 • کوروش زارع، اشرف سادات حکیم، عبدالازهرا نعامی، محسن شفیعی صفحات 63-71
  مقدمه
  روش های سنتی رهبری و مدیریت در شرایط پویا و متغیر امروزی موثر نیست. در همین راستا لزوم استفاده از شیوه های نوین رهبری مانند سبک تحول آفرین، در مدیریت پرستاری امری بدیهی است.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با اشتیاق کاری انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی که در سال 1395 انجام شد، 240 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر اهواز برای بررسی اطلاعات مورد نیاز، با روش سرشماری انتخاب شدند و پرسشنامه های سبک رهبری چندعاملی و اشتیاق کاری را تکمیل کردند. داده ها با روش آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه و نرم افزار spss نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مطالعه، روابط مثبت و معنی داری بین ابعاد رهبری تحول آفرین از جمله نفوذ آرمانی (97/5±19/19)، انگیزش الهامی (62/3±10)، برانگیختگی عقلانی (22/3±74/9) و ملاحظه فردی (24/3±88/8) با حیطه های اشتیاق به کار (نیرومندی، وقف، جذب) وجود دارد (001/0 P<). همچنین یافته های تحقیق نشان دادند که انگیزش الهامی، بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق کاری برخوردار است (001/0 P<).
  بحث و نتیجه گیری
  حمایت و هدایت کارکنان که از ویژگی های سبک رهبری تحول آفرین است، می تواند امنیت روانشناختی پرسنل پرستاری را افزایش دهد و از این طریق اشتیاق کاری و دلبستگی به کار در آنان تقویت شود.
  کلیدواژگان: رهبری، تحول، اشتیاق کاری، پرستاریان
 • مهدی محسنی*، حمید اکبری، داود حکمت پو، خاطره عنبری صفحات 72-79
  مقدمه
  تعبیه کاتتر ورید محیطی یکی از شایع ترین روش های تهاجمی درمانی است که در بیمارستان ها به منظور رساندن مایعات، دارو و الکترولیت ها و داشتن راه وریدی استفاده می شود و شایع ترین عارضه آن فلبیت است. فلبیت، خطرناک بوده و می تواند منجر به تشکیل لخته، ایجاد ترومبوفلبیت، آمبولی و کاهش طول مدت زمان استفاده از کاتترهای وریدی شود.
  هدف
  این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول و پانسمان با گاز استریل در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش جراحی مردان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 96 بیمار بخش جراحی مردان بیمارستان ولیعصر (عج) اراک در سال 1392 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه پماد کلوبتازول و پانسمان استریل تقسیم شدند. در گروه کلوبتازول پس از رگ گیری پماد در قسمت دیستال استعمال و محل پانسمان می گردید و در گروه پانسمان با گاز استریل پس از رگ گیری گاز استریل در دیستال استفاده و پانسمان می گردید. محل فلبیت در سه دوره زمانی 24، 48 و 72 ساعت پس از رگ گیری با استفاده از مقیاس فلبیت بررسی شد.
  یافته ها
  فراوانی فلبیت با هر درجه ای بعد از کانولاسیون در دو گروه نشان داد که در 24 ساعت اول بعد از رگ گیری (3 مورد گروه کلوبتازول و 4 مورد گروه پانسمان استریل) تفاوت معنادار نبود (59/0 P<). ولی در 48 ساعت (8 مورد گروه کلوبتازول و 18 مورد گروه پانسمان استریل) و 72 ساعت بعد از رگ گیری (27 مورد گروه کلوبتازول و 42 مورد گروه پانسمان استریل) تفاوت معنادار بود (001/0 P<). دو گروه از لحاظ شدت فلبیت در دو زمان 24 ساعت (31/0 P<) و 48 ساعت (54/0 P<) تفاوت معناداری نداشتند ولی در 72 ساعت (006/0 P<) بعد از رگ گیری بین دو گروه معنادار بود و در گروه کلوبتازول نسبت به پانسمان استریل کمتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از پماد کلوبتازول به عنوان روشی جهت پیشگیری از فلبیت متعاقب رگ گیری وریدی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کلوبتازول، پانسمان با گاز استریل، فلبیت، کاتتر وریدی
|
 • L. Poursoleyman, Sh Aliyari, St Sharififar, Sah Pishgooie Pages 1-12
  Introduction
  Of the most important health indices in countries are deaths of children and pregnant females, which can provide health services at the right time to prevent their deaths.
  Objective
  The purpose of this study was to develop a curriculum for professional health care providers (Nurse, Midwife, and practical nurses) to prepare for the provision of health care services for mothers and newborns in disasters.
  Materials And Methods
  This research was an applied research and in terms of the research method, a quantitative research with delphi method, which was carried out at the AJA university of Medical Sciences in 2017, was conducted. In the first stage, the proposed curriculum was developed by referring to domestic and international sources and based on the results of the need assessment. In the second step, in order to determine the desirability of the offered curriculum, a Delphi method was used in two rounds. The statistical sample of this study was 12 experts in this field, who were sampled with Targeted and snowball selection. In this study, the consensus was more than 90% of the criteria agreed by experts.
  Results
  Based on the need assessment from Armed Healthcare Provider in Tehran, a curriculum for maternity and newborn health care in disasters was developed based on the six-step Kern process.
  Discussion and
  Conclusion
  The curriculum developed in this study has functional quality and can play a decisive role in raising the level of knowledge of army health care providers in providing services to mothers and newborns in disasters.
  Keywords: Curriculum, Disaster, Health Care, Newborn, Pregnant Woman
 • M. Chehri, Z. Farsi, A. Zareiyan Pages 13-25
  Introduction
  The role of heart failure in reducing the quality of life is approved. However, with regard to the impact of a healthcare plan based on the Pender health promotion model on quality of life, there are few studies with conflicting results on this group of patients.
  Objective
  The current study aimed at investigating the effect of a healthcare program based on Pender Health Promotion Model on quality of life in patients with heart failure in a military hospital.
  Materials And Methods
  In the current clinical trial, 48 patients with heart failure (grades 2 and 3) referred to the heart clinic of a military hospital in 2017 were selected by the purposive sampling method and randomly divided into two groups including the case (n=24) and the control (n=24) groups. In order to assess the quality of life, the SF-36 standard questionnaire with confirmed validity and reliability was used. Then, a healthcare program developed based on the Pender health promotion model-based care program was performed in the case group. The quality of life of patients was assessed in both groups in pre-test and post-test. Data were analyzed with SPSS version 21 using statistical tests such as independent t test, paired t test, chi-square, the Mann-Whitney U and the Fisher exact tests. P
  Results
  The results of independent t test showed no significant difference in the total score of quality of life and its dimensions between the two groups prior to implementation of the healthcare plan (PDiscussion and
  Conclusion
  Use of a health care program based on the Pender health promotion model significantly affected the quality of life in patients with heart failure. Therefore, it is recommended to take appropriate measures by nurses, administrators, and other health care providers in order to improve the quality of life of such patients.
  Keywords: Heart Failure, the Pender Health Promotion Model, Quality of Life
 • P. Amiran *, M. Pour Rabi, A. Fatemi Mehr Pages 26-33
  Introduction
  Safety is defined as the avoidance of any damage to individuals, while daily activities continue. Safety has a wide range and various aspects, such as safety in health-care environments. Consideration of safety principles in health-care environments is one of the key factors playing an effective role in the improvement of patients in the centers.
  Objectives
  The current study aimed at determining the level of awareness and adherence to safety instructions on hospitalized patients in nursing and medical staff.
  Materials And Methods
  The current descriptive, cross sectional study was conducted on 132 nurses and physicians selected by stratum-based method. Data collection was performed using a standard localized scale to assess patient’s safety culture. Data was analyzed with SPSS version 16. According to the scale guidelines, obtaining ≥70% of total score indicates a high level of safety culture, while getting 50%-69% of total score shows an average safety culture level; and scores
  Results
  In the present research, majority of the participants was nurses and midwives (70%). Most of the participants (65%) had more five years of experience. Results showed that the staff worked at this center got an average level of patient safety culture. According to 12 aspects of patient safety culture, two indices of teamwork and non-punitive responses to errors were among the high-level positive responses, with the average positive response rates of 70% and 68%, respectively. On the other hand, the indices of event reporting and organizational learning were in the lowest levels, with the average positive response rates of 38% and 40%, respectively.
  Discussion and
  Conclusion
  The results of the current study shows the importance of improving patients’ safety by the managers and hospital staff, in terms of reporting the incidents, improving inter-sectional team works, and non-punitive responses in the case of errors.
  Keywords: Hospital, Nurse, Physician, Patient, Safety Culture
 • N. Tahmasbikouhpaie, A. Zareiyan *, Sah Pishgooie Pages 34-45
  Introduction
  Pain evaluation in patients admitted to intensive care unit (ICU) that are often not able to communicate verbally due to changes in consciousness, mechanical ventilation, and taking relaxation medications is a complicated task and one of the most basic problems for nurses. Proper pain measurement in such patients requires the use of a valid and reliable scale. Non-verbal pain scale (NVPS) includes behavioral and physiological indicators. The behavioral part of the scale includes facial expressions, activity/mobility, and guarding, and the physiological part includes the vital signs as blood pressure, heart rate, and respiration. The validity of the scale as a reliable instrument to monitor and evaluate pain in patients without verbal communications was confirmed in many studies and accordingly it was introduced by the American Pain Society, but it is not translated into Persian language and accordingly not validated in Iran.
  Objective
  The current study aimed at translating, reviewing, and validating NVPS in patients without verbal communication who admitted to ICU.
  Materials And Methods
  The current methodological research was conducted from May 2011 to May 2012 in ICUs of military hospitals in Kerman, Iran. After the translation of NVPS by experts, reviewing and reforming its items, the qualitative validity was confirmed based on the comments of the respondents and the method of determining the clinical impact was used to determine its quantitative face validity. The content validity was determined by the panel of experts and opinion polls. Structural validity was determined by the hypothesis testing method. The method of agreement between evaluators was used to estimate reliability, and by the use of intra-cluster correlation within the group, the agreement between the experts was measured.
  Results
  The content validity ratio was calculated based on the number of experts in the panel using the modified Lowsheh table and cut off point was 0.49. The content validity of the scale was 0.82 using the average content validity index; the relevance of the item to the pain of the patients was confirmed for all the items. The agreement between the researcher and under study nurses was assessed using the Kappa agreement coefficient for facial, activity, guard state, and excitement items as >0.4. The scale reliability was also confirmed in the items.
  Discussion and
  Conclusion
  Translation and revision of NVPS provided an appropriate and standard tool for the nurses to assess the level of pain in adult patients without verbal communication admitted to ICU. The training and application of this scale have made it possible to empower the treatment staff, especially nurses, to be able to monitor, manage, and control the pain of the patients, which by reducing the level of pain and its duration, the quality of care can also be improved in such patients.
  Keywords: Intensive Care Unit, Nonverbal Pain Scale, Pain, Validation
 • Y. Edalatdoust*, N. Bahraminejad, N. Hanifi, S. Faghihzadeh Pages 46-53
  Introduction
  Health care-related infections are serious problems that influence patient›s safety settings. Hand hygiene is the most effective method for preventing these infections.
  Objectives
  The current study aimed at investigating health care workers› knowledge and attitude towards hand hygiene in intensive care units of educational hospitals affiliated to Zanjan University of Medical Sciences, during year 2014.
  Materials And Methods
  The present study was a descriptive cross-sectional study, which was conducted on 88 health care workers of Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit (CCU) in two educational hospitals affiliated to Zanjan University of Medical Sciences, who were selected by random sampling. Knowledge and attitude of the participants toward hand hygiene, was examined through World Health Organization (WHO) recommended standardized questionnaire and researcher-designed questionnaire, respectively. All health care workers, including physicians, nurses and others (radiology and laboratory technicians), were enrolled in the study during May 2014. Collected data were analyzed by using SPSS software, version 16.
  Results
  The findings showed that none of the participants had poor knowledge, 47.7% had moderate knowledge, 34.1% had good knowledge, and only 18.2% had very good knowledge. Regarding attitude, 95.4% of the participants had a positive attitude towords hand hygiene. T-test and Kruskal-Wallis statistical tests on demographic characteristics also showed that variables, such as level of education, professional status, and the last round of retraining course with knowledge and workplace had a significant relationship with attitude. The result of the correlation test showed a significant relationship between knowledge and attitude.
  Discussion and
  Conclusion
  Despite the positive attitude of intensive care unit staff towards hand hygiene, their knowledge is not desirable and optimal, and having favorable knowledge and performance requires more training.
  Keywords: Attitude, Hand Hygiene, Health Care Workers, Knowledge, Intensive Care Units, Zanjan
 • Ashrafalsadat Hakim *, S. Soroosh Pages 54-62
  Introduction
  Drug order is an important patient care practice and also a life threatening event if not observed by the nurses.
  Objective
  The current study aimed at comparing the types, causes, and strategies of medication error reduction from the viewpoint of nursing teachers and students.
  Materials And Methods
  The current cross sectional study was conducted on nursing teachers (n = 20) and students (n = 80) of School of Nursing and Midwifery of Ahvaz, Iran, in 2017. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, which its validity was assessed based on the viewpoint of 10 faculty members. The test-retest method was used to determine the reliability of the questionnaire. Data were analyzed with SPSS version 16 using descriptive and inferential statistics. The significant level was
  Results
  The results showed that majority of teachers (75%) observed at least once a medication error made by nursing students and 75.48% of nursing students reported commitment in medication errors more than once. The commonest type of medication error from the viewpoints of teachers (17.3%) was the wrong drug, and high speed infusion from the viewpoint of nursing students (16.49%). The main causes of medication errors from the viewpoint of teachers were inadequate drug information (4.95 ± 0.22), and carelessness and distraction from the viewpoints of nursing students (4.3 ± 0.77). The most drugs involved in such errors are cefazolin, gentamicin, and ranitidine, respectively. The best strategies to reduce medical errors from the viewpoints of teachers (20.89%) was the allocation of more time on the internship to develop drug information and dosages. The students (17.90%) believed that a course of pharmacology for nursing care can be helpful.
  Discussion and
  Conclusion
  Since medication errors are very evident from the viewpoint of nursing teachers and students, designing a curriculum to develop drug information and reduce such errors is essential.
  Keywords: Medication Error, Nursing Students, Strategies, Teachers
 • K. Zarea, A. Hakim *, A. Naami, M. Shafiei Pages 63-71
  Introduction
  Traditional methods of leadership and management in today dynamic and changing world are not helpful. Use of modern leadership methods such as transformational in nursing management seems necessary.
  Objective
  The current study aimed at determining the relationship between transformational leadership and work engagement.
  Materials And Methods
  In the current descriptive-analytical study, 240 nurses from teaching hospitals in Ahvaz, Iran, in 2016 were selected by census method to assess the required data, and complete multifactor leadership style and work enthusiasm questionnaires. Data were analysed by simple and multiple correlation coefficient.
  Results
  The results of the study showed positive and significant correlations between the aspects of transformational leadership (ideal influence (19.19 ± 5.97), inspirational motivation (10.3 ± 3.2), rational arousal (9.74 ± 3.22), consideration individual (8.88 ± 3.24), and level of passion for work (strength, endowment, and absorption) (P Discussion and
  Conclusion
  Support and guidance of the staff, as the leadership style characteristics, can enhance psychological security of the nursing staff and through which their work engagement is strengthened.
  Keywords: Leadership, Nurse, Transformational, Work Engagement
 • M. Mohseni*, H. Akbari, D. Hekmat Po, Kh Anbari Pages 72-79
  Introduction
  Peripheral venous catheter installation is one of the most common invasive practices used in hospitals to deliver fluids, drugs, and electrolytes intravenously during emergency events and the most common complication associated with their application is phlebitis. It is a serious complication, which can lead to clot formation, thrombophlebitis, embolism, and reduced use of intravenous catheters.
  Objectives
  Therefore, the current study aimed at comparing the effect of clobetasol ointment and sterile gauze dressing on the prevention of phlebitis caused by peripheral venous catheter in patients admitted to a surgery ward.
  Methods and
  Method
  The current clinical trial was performed on 96 patients admitted to the Department of Males’ Surgery in Vali-e-Asr Hospital, Arak, Iran in 2013. Patients were randomly divided into two groups of clobetasol ointment and sterile gauze dressing. In the clobetasol group, after catheterization of the venous, the ointment was applied to the distal area and the area was dressed and in the sterile gauze dressing group, after catheterization of the venous, gauze was applied in the distal area after sterilization. The location of phlebitis was investigated three times, 24, 48, and 72 hours after the catheterization, based on phlebitis scale.
  Results
  The frequency of phlebitis in any degree after cannulation in the two groups showed no significant difference during the first 24 hours after installation (three cases of clobetasol ointment and four cases of sterile gauze dressing) (P=0.059). However, there was a significant difference in 48 hours (three cases of clobetasol ointment and 18 cases of sterile gauze dressing) and 72 hours (27 cases of clobetasol ointment and 42 cases of sterile gauze dressing) after installation between the groups (P
  Conclusion
  Use of clobetasol ointment as a method to prevent phlebitis due to venipuncture is recommended.
  Keywords: Clobetasol, Sterile Gauze Dressing, Phlebitis, Venous Catheter