فهرست مطالب

علوم مراقبتی نظامی - سال دهم شماره 1 (بهار 1402)

مجله علوم مراقبتی نظامی
سال دهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نگین مهرابی*، ناهید رجایی، سید امیر حسین پیشگویی، عفت آفاقی صفحات 1-10
  مقدمه

  ساکشن راه هوایی یکی از مداخلات مهم پرستاری در بیماران تحت تهویه مکانیکی می باشد. امروزه ساکشن داخل تراشه به عنوان یکی از دردناک ترین تجربه ی بیماران بستری در بخش های ویژه قلمداد می شود.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر درد ناشی از ساکشن بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شد.

  مواد و روش ها

  ا ین مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 36 بیمار (18 بیمار آزمون و 18 بیمار کنترل) تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش ویژه انجام شد. در این مطالعه از روش تصادفی سازی ساده جهت تخصیص واحدها در گروه آزمون و مداخله استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس دیداری دردCPOT  (Critical Care Pain Observation Tool) بعد از ساکشن و بعد از مداخله به منظور بررسی سطح درد بیماران استفاده شد. داده ها بعد از جمع آوری وارد نرم افزارSPSS نسخه 26 شد و به منظور تحلیل داده ها از آزمون های من ویتنی یو و ویلکاکسون استفاده شد. 0/05>P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  مطالعه حاضر برروی 36 بیمار تحت تهویه مکانیکی انجام شد. در بررسی متغیرهای دموگرافیک تفاوت معناداری از نظرجنس (1/000P=)، بیماری زمینه ای (0/603P=)، سطح هوشیاری (0/443P=)، مصرف سیگار(1/000P=)، علت بستری (0/558P=)، راه هوایی (1/000P=)، دریافت مخدر (1/000P=) دیده نشد. در گروه آزمون میزان درد بعد از مداخله به طور معناداری کاهش یافته بود (0/001P<) ولی در گروه کنترل میزان درد بعد از 20 دقیقه نه تنها کاهش نداشت؛ بلکه از نظر آماری، به طور معناداری با افزایش همراه بوده است (0/001P<).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر ماساژ بازتابی کف پا در کاهش درد ناشی از ساکشن در بیماران تحت تهویه مکانیکی، استفاده از این روش در بخش های مراقبت ویژه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بخش مراقبت ویژه، درد، ساکشن، ماساژ بازتابی کف پا
 • لیلا افسری، علی صمدی*، مریم خالصی صفحات 11-21
  مقدمه

  پایش شاخص های جسمانی و عوامل موثر بر عملکرد نیروهای نظامی در آماده سازی و ارتقاء توان نظامیان حایز اهمیت است.

  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش میزان فعالیت بدنی و شاخص های آنتروپومتریکی دانشجویان افسری و بررسی ارتباط این شاخص ها با کیفیت خواب آن ها بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی 120 نفر از دانشجویان نظامی یک دانشگاه افسری منتخب واقع در شهر تهران به شیوه در دسترس و از طریق فراخوان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سنجش های آنتروپومتریکی (قد، وزن، دور کمر و دور گردن) به همراه پرسشنامه فعالیت بدنی و کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS  نسخه 20 و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.

  یافته ها

  49/17 درصد دانشجویان مورد مطالعه میزان فعالیت بدنی متوسط و 50/83 درصد آن ها فعالیت زیادی داشتند. شاخص توده بدنی 87/5 درصد آزمودنی ها در محدوده طبیعی و تنها 11/67 درصد در محدوده اضافه وزن بود. همچنین، 27/5 درصد آزمودنی ها کیفیت خواب خوب و 27/5 درصد کیفیت خواب پایینی داشتند. بین میزان فعالیت بدنی با شاخص توده بدنی (0/430- =r، 0/001˂=P) و کیفیت خواب (0/271-=r، 0/004=P) ارتباط معکوس و معناداری داشت، بین سایر شاخص ها ارتباط معناداری مشاهده نشد (0/05<P).

  نتیجه گیری

  عمده دانشجویان نظامی از نظر ترکیب بدنی، میزان فعالیت بدنی و کیفیت خواب شرایط مناسبی داشتند. سطح فعالیت بدنی شاخص مهمی در پیش بینی شاخص توده بدنی بود. با وجود این، بین فعالیت بدنی و کیفیت خواب ارتباط ضعیفی مشاهده شد. با توجه به اهمیت خواب در عملکرد نظامیان، انجام مطالعات بیش تر برای تعیین عوامل موثر بر کیفیت خواب توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ترکیب بدن، خواب، دانشجویان نظامی، فعالیت بدنی، شاخص آنتروپومتریکی
 • مسلم ازقندی، طاهر شهریاری، نگین ناصح*، فرزانه فنایی صفحات 22-38
  مقدمه

  تامین آب سالم و تصفیه آلاینده های نو ظهور مثل آنتی بیوتیک ها بخش مهمی از موضوع گسترده آب شناسی نظامی است. امروزه فرایندهای فتوکاتالیستی به منظور حذف این عوامل بسیار مطلوب عمل می کنند و قادر هستند در اکثر مواقع بدون تولید محصولات جانبی، موثر واقع شوند.

  هدف

  هدف از این مطالعه سنتز سبز نانوذره مغناطیسی MnFe2O4 و تعیین کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی تتراسایکلین از محلول های آبی به عنوان الگویی موثر جهت تصفیه فاضلاب داروسازی نظامی می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه آزمایشگاهی است که در یک راکتور ناپیوسته و در دمای اتاق بر روی نمونه های سنتتیک انجام شد. ابتدا نانوذره مغناطیسی MnFe2O4 با استفاده از عصاره گیاه بادرنج بویه به روش سبز سنتز و توسط آنالیز های XRD، FESEM، TEM، FTIR و VSM مشخصه یابی شد و سپس اثربخشی آن در فرایند حذف فتوکاتالیستی تتراسایکلین در حضور نور UV با بررسی پارامترهای مختلفی نظیر؛ (pH (3-9، دوز کاتالیست (0/025 - 1گرم بر لیتر)، غلظت اولیه تتراسایکلین (5-100 میلی گرم بر لیتر) و زمان تماس (180-5 دقیقه) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه، شکل کروی و سطح یکنواخت نانوذره سنتز شده با اندازه 50-40 نانومتر و به علاوه، خاصیت سوپرپارامغناطیسی نانوذره سنتز شده مورد تایید قرار گرفت. همچنین، آزمایشات فتوکاتالیستی نشان داد، حداکثر راندمان تخریب تتراسایکلین در شرایط بهینه (9=pH، دوز نانوذره= 0/5 گرم بر لیتر، زمان ماند =200 دقیقه و با غلظت اولیه 20 میلی گرم بر لیتر تتراسایکلین) 68/71 درصد به دست آمد که در مقایسه با نتایج آزمایشات فتولیز در شرایط مشابه 33/66 درصد افزایش راندمان را نشان داد. ازسویی، نتایج آزمایشات پایداری و استفاده مجدد این نانوذره کاهش 4 درصد راندمان حذف تتراسایکلین را پس از شش سیکل نشان داد. لازم به ذکر است، سینتیک سرعت واکنش در این مطالعه از مدل شبه درجه اول پیروی نمود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطلوب به دست آمده در این مطالعه، این فرایند جهت حذف آلاینده های دارویی و تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی نظامی و همچنین بیمارستان های نظامی نیز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نانوذره سبز مغناطیسی MnFe2O4، تتراسایکلین، تخریب فتوکاتالیستی، محلول های آبی، فتولیز نور فرابنفش
 • نرگس قنبری، مجید معینی زاده*، محمد جواد اصغری ابراهیم اباد صفحات 39-45
  مقدمه

  یکی از ضروریات مهم در هر سازمان (اعم از دولتی یا خصوصی) نیل به اکتساب هرچه بیشتر رفتارکارآفرینی است، امری که  افزایش عملکرد سازمان را در پی خواهد داشت.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش انگیزش شغلی در پیش بینی رفتارکارآفرینی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران با میانجیگری خودکارآمدی بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر مشهد بود که در سال 1401-1400 مشغول به کار بوده اند. از بین تمامی افراد شاغل، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران، مقیاس رفتارکارآفرینی موریسون، و مقیاس انگیزش شغلی کیچنر جمع آوری گردید و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 26 انجام شد.

  یافته ها

  داده های پژوهش حاکی از آن بود که بین انگیزش شغلی و رفتارکارآفرینی (0/01>r=0/51 ،P)؛ بین انگیزش شغلی و خودکارآمدی (0/01>r=0/79 ،P)؛ بین خودکارآمدی و رفتار کارآفرینی (0/01>r=0/68 ،P)  همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین خودکارآمدی در پیش بینی رفتار کارآفرینی از روی انگیزش شغلی (0/001>F=53/11 ،P) نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش که همسو با نتایج پیشین است، نشان داد که می توان با در نظر گرفتن انگیزش شغلی، خودکارآمدی در برنامه های آموزشی سازمان ها، رفتار کارآفرینی را در کارکنان افزایش داد.

  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، خودکارآمدی، رفتار کارآفرینی
 • توحید سیدی کزنق، هنگامه حبیبی*، سید امیر حسین پیشگویی، ناهید رجایی صفحات 46-57
  مقدمه

  فقدان حساسیت اخلاقی و وجود افکار ناکارآمد حرفه ای در پرستاران بخش اورژانس حایز اهمیت است، چرا که تصمیمات اشتباه آسیب های جبران ناپذیری برای بیمار به همراه دارد.

  هدف

  هدف از انجام این مطالعه تعیین عملکردهای شغلی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران بر اساس متغیرهای حساسیت اخلاقی و افکار ناکارآمد حرفه ای می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی همبستگی در سال 1400 بر روی 152 نفر پرستار شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های منتخب آجا و همچنین پرستارانی که دارای سابقه خدمت در بخش اورژانس بودند و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم مشخصات فردی و شغلی، پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون و پرسشنامه اخلاق ناکارآمد حرفه ای بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی) و آزمون هایی مانند t-Test با سطح معناداری 0/05P<توسط نرم افزارSPSS   تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  اکثریت شرکت کنندگان در پژوهش زن بودند (60/5 درصد). میانگین عملکرد شغلی پرستاران 9/53± 26/54، میانگین نمره کل افکار ناکارآمد پرستاران 12/51±61/01 و میانگین نمره کل حساسیت اخلاقی 15/09± 70/84 بود. از نظر بیمارستان، در ابعاد نمره کل افکار ناکارآمد و زیرابعاد سردرگمی و ناتوانی در تصمیم گیری، انتظار غیرممکن، اهمیت به دیگران و کمال گرایی، تفاوت معنی داری وجود داشت. پرستاران از حساسیت اخلاقی نسبتا بالایی (51/3 درصد) برخوردار بوده و عملکرد شغلی بالایی (73 درصد) نیز داشتند. نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که حساسیت اخلاقی قادر است حدود 32 درصد از تغییرات متغیر عملکرد شغلی را پیش بینی نماید.
   

  نتیجه گیری

  با توجه به سطح بالای حساسیت اخلاقی در میان پرستاران، عملکرد شغلی آنها در سطح بالایی قرار داشت و تحت تاثیر افکار ناکارامد حرفه ای قرار نگرفته بود. همچنین این مطالعه نشان داد که حساسیت اخلاقی قادر است تغییرات عملکرد شغلی پرستاران را به صورت معناداری پیش بینی نماید.

  کلیدواژگان: اخلاق، اورژانس، پرستاران، حساسیت اخلاقی، کیفیت مراقبت
 • مهدی مسیح آبادی، رحیم سروری، علی مهرابی توانا، رمضانعلی عطایی، مجتبی سپندی، مصطفی مه ابادی* صفحات 58-68
  مقدمه

  نایسریا مننژیتیدیس  باکتری بیماری زایی است که درنازوفارنکس افراد مستقر می شود. این باکتری دارای سیزده گروه سرولوژیکی مختلف بوده ولی شایع ترین گروه های دخیل در ایجاد بیماری مهلک مننژیت، گروهای سرولوژیکی A، B، C، W135 و Y می باشند. این بیماری در نیروهای نظامی اهمیت خاصی دارد و تعیین و شناسایی افراد ناقل گروه های سرمی مختلف نیز حایز اهمیت است.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین میزان حاملان گروه های سرولوژیکی نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش PCR در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) قبل و بعد از واکسیناسیون انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی حلق 115 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در سال 1399 صورت گرفت. نمونه گیری توسط سوآپ داکرون از ته حلق  انجام شد. نمونه ها در محیط کشت اختصاصی و غنی کننده کشت داده شدند. پس از 24 تا 48 ساعت گرمخانه گذاری، جهت تعیین هویت سویه ها از روش های بیوشیمیایی استفاده شد. سپس با روش PCR (Polymerase Chain Reaction) گروه های سرولوژیکی آن ها مشخص گردید.

  یافته ها

  از 115 دانشجو، در مرحله قبل از واکسیناسیون دوگانه مننژیت مننگوکوکی (دی والان مننگوکوک A+C) هیچ سروگروه سرمی نایسریا مننژیتیدیس جداسازی نشد. در مرحله بعد از واکسیناسیون از تعداد 68 نفر دانشجو، دو مورد نایسریا مننژیتیدیس شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  یافته های این تحقیق حاکی از آن است که هیچ گروه سرولوژیکی در گلوی افراد قبل از واکسیناسیون مشاهده نشده است. در حالی که پس از واکسیناسیون و زمانی که دانشجویان در خوابگاه بودند، دو مورد نایسریا مننژیتیدیس گروه C شناسایی شد. شاید رعایت اصول بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در زمان پاندمی کرونا (کووید 19) نتایج این مطالعه را تحت تاثیر قرار داده باشد. ممکن است در شرایط عادی و عدم اجرای مقررات خاص مرتبط با کرونا، تعداد موارد مثبت پس از حضور دانشجویان در خوابگاه بیشتر از موارد شناسایی شده در این تحقیق باشد

  کلیدواژگان: حاملان، گروه های سرولوژیکی، نایسریا مننژیتیدیس، واکنش زنجیره ای پلی مراز
 • کیمیا صباغ، نظر قنبرزهی، نسترن حیدری خیاط*، فرشید الازمنی نوده صفحات 69-78
  مقدمه

  خطاهای بالینی از مسایل مهم در محیط های مراقبت و سلامت است. دانشجویان پرستاری نیز ممکن است به علت تجربه و مهارت پایین بیشتر از پرستاران مرتکب خطا شوند.

  هدف

  هدف از این مطالعه توصیفی تعیین فراوانی و علل مرتبط با بروز خطاهای دارویی دانشجویان کارورز پرستاری در استان سیستان و بلوچستان است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع مقطعی توصیفی بود. 102 دانشجوی کارورز پرستاری ترم هفتم و هشتم استان سیستان و بلوچستان به روش سرشماری در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته سه بخشی شامل اطلاعات دموگرافیک، نسخه 19 و با آمار توصیفی شامل SPSS جزییات مرتبط با خطای دارویی و علل خطاهایی دارویی بود. تحلیل داده ها با نرم افزار آماری میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی مانند آزمون یو من ویتنی کای اسکویر، کروسکال والیس انجام شد.

  یافته ها

  79 دانشجوی کارورز (77/2 درصد)، خطای دارویی را گزارش کردند. خطای ناشی از ناآشنایی با نام تجاری داروها (44/1 درصد)، زمان تجویز اشتباه دارو (37/3 درصد) و دادن داروی کشیده شده در سرنگ بدون کنترل کاردکس و یا دستور پزشک (33/3 درصد) شایع ترین انواع خطاهای دارویی بود. خوانا نبودن خط پزشک (58/8 درصد) شایع ترین علت بروز خطا بود.

  نتیجه گیری

  اغلب دانشجویان پرستاری کارورزی در عرصه خطاهای دارویی را گزارش کردند که این یک زنگ خطر است. برگزاری دوره های پیش کارورزی جهت مرور دسته های دارویی، نا مهای تجاری و محاسبه دوز داروها و آشنایی با دستورات پزشک جهت پیشگیری از بروز خطا الزامی است.

  کلیدواژگان: پرستار، دانشجوی پرستاری، خطای دارویی، کارورزی در عرصه
 • سحر پاریاب، ربابه زروج حسینی، علیرضا مسعودی، ابراهیم باغشنی، مهدی عبادی، غزاله مسعودی، محدثه محمودی صابر، جواد خواجه مظفری، امید گرکز* صفحات 79-86
  مقدمه

  اساتید دانشگاه به دلیل تاثیرگذاری بسیار بر محیط خود به ویژه دانشجویان، علاوه بر انجام وظایف علمی و پژوهشی خود، نقش اخلاقی حساسی نیز در تربیت و آموزش دانشجویان دارند. لذا، پرداختن به اخلاق حرفه ای در این گروه ضروری است.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین میزان رعایت اخلاق حرفه ای در اعضای هییت علمی و مدرسین بر اساس خود ارزیابی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی که در سال تحصیلی 1401-1400 انجام شد، 121 نفر از اعضای هییت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به روش تمام شماری وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و کیفیت عملکرد اساتید هوشی السادات و همکاران استفاده شد. داده ها بعد از جمع آوری، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و با کمک آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. (P<0/005)

  یافته ها

  از 121 مدرس شرکت کننده در مطالعه 70 نفر (9/57 درصد) مرد و بقیه زن و میانگین سنی شرکت کنندگان 6/18±39/14 سال بود. بیش ترین گروه سنی شرکت کنندگان (66 نفر) بین 45-36 سال (54/5 درصد) و محل فعالیت بیشتر مدرسان (46 نفر) دانشکده پزشکی (38 درصد) بود. 71 نفر دکترا (58/7 درصد)، 108 نفر هییت علمی (89/3 درصد) بودند و 79 نفر سابقه بین 1-5 سال (65/3 درصد) داشتند. بین نمره اخلاق با هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط معنادار وجود نداشت. میانگین و انحراف معیارکلی نمره اخلاق 16/30±151/29 بود. و بیش ترین نمره به ترتیب مربوط به حیطه های التزام عملی 4/04±34/57، توانایی حرفه ای 4/35±33/76، مدیریت و رهبری کلاس 3/89±30/68، اخلاق حرفه ای 2/69±26/42 و توانایی علمی و آموزشی 3/38±25/84 بود.

  نتیجه گیری

  میزان رعایت اخلاق حرفه ای به صورت کلی در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سطح عالی بوده ولی بعضی از نمرات حیطه ها پایین بوده که لازم است مسیولین دانشگاه با برگزاری کارگاه، دوره های آموزشی، پمفلت و منشورهای اخلاقی این زیر حوزه ها را ارتقا بدهند.

  کلیدواژگان: اخلاق، رفتار، خود ارزیابی، مدرسین
 • مرتضی خاقانی زاده، ناهید رجایی*، اکرم پرنده صفحات 87-99
  مقدمه

  خودمراقبتی معنوی نقش مهمی در تطابق پرستاران با شرایط تنش زای حرفه ای داشته اما اکثرا مورد غفلت سیستم های بهداشتی قرار گرفته است.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی برنامه های خودمراقبتی معنوی پرستاران در ایران و سایر کشورها می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر مروری روایتی بوده و با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، فارسی و لاتین Pubmed, SID, Iran doc, Magiran و جستجوی دستی در Google scholar با استفاده از کلید واژه های پرستار، کارکنان بهداشتی، خودمراقبتی معنوی، مراقبت از خود، سلامت معنوی و سیاست گذاری سلامت و معادل لاتین آن ها و بدون محدودیت زمانی (تا سال 2022) صورت گرفت. در مجموع از تعداد 35309 مقاله بدست آمده با توجه به معیارهای ورود، 33 مقاله مرتبط وارد مطالعه شد.

  یافته ها

  با وجود اینکه معنویت در پرستاری جایگاه ویژه داشته اما اجرای خودمراقبتی معنوی در پرستاران با موانع فردی (عدم درک مفهوم خودمراقبتی و عدم ارزش گذاری، بی انگیزگی، بی اطلاعی از نیاز های معنوی و تصورت نادرست از معنویت) و سازمانی (خودخواهانه بودن خودمراقبتی به عنوان خرده فرهنگ پرستاری، فشار کاری زیاد همراه با حقوق پایین، عدم توجه و برنامه ریزی مسیولین در این زمینه) همراه است. سیاست گذاران سلامت کشورهایی از جمله آمریکا، ژاپن، کانادا، انگلستان، استرالیا و لبنان با اجرای راهکارهایی از جمله تدوین برنامه های ملی، تشکیل انجمن ها و برگزاری برنامه های آموزشی و ایجاد الزام در خودمراقبتی از طریق لحاظ در کد های اخلاقی به ارتقای سطح خودمراقبتی معنوی پرستاران کمک کرده اند. اما در کشور ایران برنامه ای در این زمینه فعلا در حال اجرا شدن نیست و مطالعه ای در این زمینه یافت نگردید.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود سیاست گذاران سلامت کشور ایران، با الگو قرار دادن برنامه های کشورهای پیشرو در زمینه خودمراقبتی معنوی پرستاران، به ارتقای توان خودمراقبتی معنوی پرستاران کمک نمایند.

  کلیدواژگان: ایران، پرستاران، خودمراقبتی، سیاست گذاری، معنوی
|
 • Negin Mehrabi*, Nahid Rajai, Seyyed Amir Hosein Pishgooie, Effat Afaghi Pages 1-10
  Introduction

  Airway suctioning is one of the most important nursing interventions in patients under mechanical ventilation.Today, endotracheal suctioning is considered as the most painful experience of patients admitted to special wards.

  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of foot reflexology massage on pain caused by suction in patients under mechanical ventilation admitted to intensive care units.

  Materials and Methods

  This study was performed as a clinical trial on 36 patients (18 experimental patients and 18 control patients) under mechanical ventilation admitted to the intensive care unit. In this study, a simple randomization method was used to place patients in the experimental and intervention groups.To collect information from the demographic questionnaire and CPOT (Critical care pain observation) scale after suction and after the intervention to assess the level of pain in patients. Data were collected in SPSS software version 26 and to analyze the data. Mann-Whitney U and Wilcoxon tests were used.

  Results

  The present study was performed on 36 patients under mechanical ventilation. In the study of demographic variables, there was a significant difference in terms of gender (P=1.000), underlying disease (P=0.603), level of consciousness (P=0.443), smoking (P= 1.000), cause of hospitalization (P=0.558), airway (P=1.000), drug intake (P=1.000) was not seen. In the experimental group, the amount of bad pain from the intervention had decreased (P<0.001) and was statistically significant, but in the control group, the amount of pain after 20 minutes not only did not decrease but also increased (P<0.001) and was statistically significant. It is meaningful.

  Conclusion

  Due to the effect of reflexology foot massage in reducing the pain caused by suction in patients under mechanical ventilation, the use of this method in intensive care units is recommended.

  Keywords: Foot Reflexology Massage, Intensive Care Unit, Pain, Suction
 • Leila Afsari, Ali Samadi*, Maryam Khalesi Pages 11-21
  Introduction

  Monitoring anthropometric indices and factors affecting performance is significant importance for the preparation and performance enhancement in military forces.

  Objective

  The purpose of the present study was to investigate the level of physical activity, anthropometric measures, and sleep quality, as well as their relationship in military students.

  Material and Methods

  The study was conducted on 120 students who were selected through convenience sampling method by recruitment. Measurements included anthropometric measures (height, weight, waist and neck circumference), physical activity (PA) level (International Physical Activity Questionnaire) and quality of sleep (Pittsburgh Questionnaire). Spearman's rank-order correlation test was used to check the correlation between variables (SPSS 20).

  Results

  All subjects were moderately (49.17%) or vigorously active (50.83%). The body mass index (BMI) of most subjects (87.5%) was in the normal range and only 11.67 of them were overweight. The waist circumference results revealed that the WC of all the subjects was within the normal range. Moreover, 72.5% of subjects had good sleep quality and 27.5% had poor sleep quality. There was a significant inverse relationship between the PA level and the BMI (r=-0.430,P˂0.001), as well as between the PA level and sleep quality (r= -0.271, P=0.004). No significant relationship was found between other variables (P>0.05).

  Conclusion

  Most subjects were in good condition in terms of body composition, PA level, and sleep quality; moreover, PA level was an important indicator in predicting BMI. However, a weak relationship was observed between PA level and sleep quality. Since sleep is a significant factor in military performance, further studies are warranted to determine the factors affecting sleep quality.

  Keywords: Body composition, Physical activity, Sleep, Military students, Anthropometric indices
 • Moslem Azqandi, Taher Shahryari, Negin Nasseh*, Farzaneh Fanaei Pages 22-38
  Introduction

  Supplying safe water and treating emerging pollutants such as antibiotics is an important part of the broad issue of military hydrology. Today, photocatalytic processes work very well to remove these factors and can be effective most of the time without producing side products.

  Objective

  The aim of this study is to synthesize MnFe2O4 magnetic nanoparticles and determine their efficiency in the photocatalytic removal of tetracycline from aqueous solutions, as an effective model for the treatment of military pharmaceutical wastewater.

  Materials and Methods

  This research is a laboratory study that was conducted in a batch reactor at room temperature on synthetic samples. First, the magnetic nanoparticle MnFe2O4 was synthesized using the extract of Dracocephalum plant and characterized by XRD, FESEM, TEM, FTIR, VSM analyses and its effectiveness in the process of photocatalytic removal of tetracycline in the presence of UV light was evaluated by examining various parameters such as pH (3-9), catalyst dose (0.025-1g/L), tetracycline concentration (5-100mg/L), contact time (5-20 min).

  Results

  The spherical shape and the uniform surface of the synthesized nanoparticle with the size of 40-50 nm and in addition, the superparamagnetic properties of the synthesized nanoparticle were confirmed. Also, the photocatalytic experiments showed that the maximum efficiency of tetracycline degradation in optimal conditions was %68.71, which showed an increase in efficiency of %33.66 in similar conditions compared to the results of photolysis experiments. After six cycles, the efficiency of tetracycline removal decreased by %4 in the stability results of this nanoparticle.  It should be noted that the reaction rate kinetics in this study followed the pseudo-first-order model.

  Conclusion

  Based on the favorable results obtained in this study, this process is suggested for the removal of pharmaceutical pollutants and wastewater treatment in military pharmaceutical industries and military hospitals.

  Keywords: Magnetic Green Nanoparticle MnFe2O4, Tetracycline, Photocatalytic Degradation, Aqueous Solutions, Ultraviolet Light Photolysis
 • Narges Ghanbari, Majid Moeenizadeh*, Mohammad Javad Asghari Ibrahimabad Pages 39-45
  Introduction

  One of the important requirements in any organization (whether public or private) is to acquire as much entrepreneurial behavior as possible, which will increase the performance of the organization.
  Qbjective: The purpose of this research was the role of job motivation in predicting the entrepreneurial behavior of employees of the Martyr and Veterans Affairs Foundation with the mediation of self-efficacy.

  Material and Methods

  The method of the present research is a correlational description and Convenience sampling method . The population of this research included all the employees of the Martyr and Veterans Affairs Foundation of Mashhad city who worked in the year 1400-1401. Among all working people, 150 people were selected as a sample using Table Morgan. Data were collected using the self-efficacy questionnaire of Scherer et al., Morrison's entrepreneurial behavior scale, and Kitchener's career motivation scale, and finally, data analysis was done using SPSS version 26.

  Results

  The research data indicated that there is a positive and significant relationship between job motivation and entrepreneurial behavior (r=./51, P<0.01); between job motivation and self-efficacy (r=./79, P<0.01); between self-efficacy and entrepreneurial behavior (r=./68, P< 0.01). Also, self-efficacy plays a mediating role in predicting entrepreneurial behavior based on job motivation (F = 53.11, P < 0.001).

  Conclusion

  The results of this research, which are in line with the previous results, showed that it is possible to increase the entrepreneurial behavior of employees by considering job motivation, self-efficacy in the training programs of organizations.

  Keywords: Entrepreneurial Behavior, Job Motivation, Self-Efficacy
 • Tohid Seyedi, Hengameh Habibi*, Seyed Amir Hosein Pishgooie, Nahid Rajai Pages 46-57
  Introduction

  Lack of moral sensitivity and the existence of dysfunctional professional thoughts in emergency department nurses are important. Because wrong decisions cause irreparable damage to the patient.

  Objective

  The aim of this study was to evaluate the job performance of nurses in the emergency department of selected military hospitals in Tehran based on the variables of moral sensitivity and dysfunctional professional thoughts.

  Materials and Methods

  A descriptive-correlational study was conducted in 2020. The target population was nurses working in the emergency departments of selected military hospitals in Tehran. The sample size was 152 people. Sampling was done by stratified random sampling. Data collection tools included demographic and occupational characteristics form, Lutzen Ethical Sensitivity, Patterson Job Performance and Inefficient Professional Ethics Questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and frequency percentage) and tests such as a t-test with a significance level of P <0.05 by SPSS software.

  Results

  The majority of study participants were women (60.5%). Most nurses had high moral sensitivity (51.3%). The mean job performance of nurses was 26.54±9.53. The mean total score of nurses' dysfunctional thoughts was 61.1±12.51. In addition, the mean total score of moral sensitivity in the present study was 70.84 ± 15.09. Between different hospitals, there was a significant difference in the total score scores of dysfunctional thoughts and sub-dimensions of confusion and inability to make decisions, impossible expectations, importance to others and perfectionism. There was no significant difference between moral sensitivity and dysfunctional professional thoughts among selected hospitals. Nurses had relatively high moral sensitivity (51.3%) and high job performance (73%). Regression results showed that moral sensitivity can predict about 32% of changes in job performance variables.

  Conclusion

  Due to the high level of moral sensitivity among nurses, their job performance was at a high level and they were not influenced by dysfunctional professional thoughts. This study also showed that moral sensitivity is able to predict changes in nurses' job performance significantly.

  Keywords: Behavior, Dysfunctional Thoughts, Job Performance, Moral Sensitivity, Nurse
 • Mehdi Masih Abadi Pages 58-68
  Introduction

  Neisseria meningitidis is a pathogenic bacterium that settles in the nasopharynx of people. This bacterium has thirteen different serological groups, but the most common groups that play a role in causing the fatal disease of meningitis are serological groups A, B, C, W135 and Y. This disease is of special importance in the military forces  and determining and identifying carriers of different serogroups is very important

  Objective

  This study was conducted to determine the number of carriers of Neisseria meningitidis serological groups using the  PCR (Polymerase Chain Reaction) method in students of Baqiyatullah University of Medical Sciences before and after vaccination.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on the pharynx samples of 115 students of Baghiyallah University of Medical Sciences in 2019. Sampling was done by Dacron swab from the pharynx. The samples were cultured in a specific and enriching culture medium.After 24 to 48 hours of incubation, biochemical methods were used to determine the identity of the strains. Then, their serological groups were determined by PCR method.

  Results

  From 115 students, no serogroup of Neisseria Meningitidis was isolated in the stage before the double vaccination of Meningococcal Meningitis (De Vallan Meningococcal A+C).In the post-vaccination stage, two cases of Neisseria Meningitidis were detected among 68 students.

  Conclusion

  The findings of this research indicate that no serological group was observed in the throat of people before vaccination. While vaccination and when the students were in the dormitory, two cases of Neisseria Meningitidis group C were detected. The observance of health principles, especially the use of masks during the coronavirus pandemic (COVID-19), has influenced the results of this study. It is possible that under normal conditions and the non-implementation of special regulations related to Corona, the number of positive cases after the presence of students in the dormitory is more than the cases identified in this research.

  Keywords: Carriers, Serological Group, Neisseria Meningitidis, Polymerase Chain Reaction
 • Kimiya Sabagh, Nezar Ghanbarzehi, Nastaran Heydarikhayat*, Farshid Alazmani Noodeh Pages 69-78
  Introduction

  Clinical errors are an important issue in the care and health fields. Nursing students may also make more mistakes than nurses due to their low experience and skills.

  Objective

  The aim of this descriptive study was to determine the frequency and causes associated with medication errors in internship nursing in Sistan and Baluchistan Provinces.

  Material and Methods

  This research was a descriptive cross-sectional study. In total, 102 nursing intern students in the field in the seventh and eighth semesters of Sistan and Baluchistan province participated in the study by census method. The data collection instrument was a three-part researcher-made questionnaire including demographic characteristics, details related to medication error, and causes of medication errors. Data was analyzed by SPSS statistical software version 19 and with descriptive statistics including mean, and standard deviation and inferential statistics like Mann-Whitney U test, Chi-square and Kruskall-Wallis test.

  Results

  79 (77.2%) ofstudents reported medication error. Error due to unfamiliarity with the brand name of drugs (44.1%), incorrect time of administration of the drug (37.3%) and giving the drug drawn in the syringe without checking the patients’ record or doctor’s prescription (33.3%) were the most common types of medication errors. Doctor’s handwriting (58.8%) was the most common cause of medication errors by students.

  Conclusion

  Most students reported the medication error, which is an alarm. It is necessary to hold pre-internship courses to review drug categories, brands and calculate the dose of drugs and reading the physician’s orders to prevent medication errors.

  Keywords: Internship, Medication Error, Nurse, Nursing Student
 • Sahar Paryab, Robabeh Zarouj Hosseini, Alireza Masoudi, Ebrahim Baghshani, Mehdi Ebadi, Ghazaleh Masoudi, Mohadeseh Mahmoudi Saber, Javad Khajeh Mozaffari, Omid Garkaz* Pages 79-86
  Introduction

  University professors,due to their great impact on their environment,especially students, in addition to performing their scientific and research duties, also have a sensitive moral role in educating students.Therefore,it is necessary to address professional ethics in this group.

  Objective

  This study was conducted to determine the level of professional ethics in faculty members and teachers based on self-assessment in Shahroud University of Medical Sciences.

  Methods

  In this descriptive-analytical study conducted in the academic year 2022-2021,121 faculty members and teachers of Shahroud University of Medical Sciences were included in the study by counting method.To collect data,two questionnaires were used: demographic information and quality of performance of Sadat et al.Data were collected and analyzed using SPSS software version 18 with the help of descriptive and analytical statistics (P <0.005).

  Results

  Out of 121 teachers participating in the study,70 (57.9%) were male and the rest were female and the mean age of the participants was39.14±6.18 years.The highest age group of participants(66 people)was between 36-45 years (54.5%)and the most active place was the teachers(46 people)of the medical school(38%).In terms of education, having a degree,71 people had a doctorate (58.7%), 108 people had a scientific degree(89.3%)and 79 people had a history of1-5 years(65.3%).There was no significant relationship between ethics score and any of the demographic variables.The mean and standard deviation of the morality score was151.29± 16.30.And the highest scores,respectively, related to the areas of practical commitment34.57 ± 4.04,professional ability of33.76 ± 4.35,The management and leadership of the class was30.68±3.89,the professional ethics was26.42 ± 2.69 and the scientific and educational ability was25.84 ± 3.38.

  Discussion

  The level of professional ethics in general among the professors of Shahroud University of Medical Sciences is at a high level,but some scores in the fields are low,which is necessary. University officials should promote these sub-areas by holding workshops, training courses, pamphlets and ethical charters.

  Keywords: Behavior, Ethics, Self-Assessment, Teachers
 • Morteza Khaghanizadeh, Nahid Rajai*, Akram Parandeh Pages 87-99
  Introduction

  Spiritual self-care has played an important role in adapting nurses to stressful professional conditions, but has often been neglected by health systems.

  Objective

  The purpose of this study is to investigate spiritual self-care programs of nurses in Iran and other countries.

  Materials and Methods

  The present study is a narrative review and by searching the Persian and English databases, PubMed, SID, Iran doc, Magiran and a manual search in Google Scholar using the keywords nurse, health workers, spiritual self-care, self-care, spiritual health and health policy was done without time limit (until 2022). In total, out of 35309 articles obtained according to the inclusion criteria, 33 related articles were included in the study.

  Results

  Despite the special place of spirituality in nursing, the implementation of spiritual self-care in nurses with individual barriers (lack of understanding of the concept of self-care and lack of evaluation, lack of motivation, ignorance of spiritual needs and misconception of spirituality) and organizational (selfish selfishness as a subset Nursing culture is associated with high workload with low salaries, lack of attention and planning of officials in this field. Health policymakers in countries such as the United States, Japan, Canada, the United Kingdom, Australia and Lebanon by implementing strategies such as developing national programs, forming associations and training programs and creating a requirement in self-care through ethical codes to raise the level of Nurses' spiritual self-care has helped. However, no program in this field is currently being implemented in Iran and no study has been found in this field.

  Conclusion

  It is suggested that health policymakers in Iran, by modeling the programs of leading countries in the field of spiritual self-care of nurses, help improve the spiritual self-care capacity of nurses.

  Keywords: Iran, Nurses, Policymaking, Spiritual, Self-Care