فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 38 (تابستان 1397)
 • پیاپی 38 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/23
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دکتر سید حسین سجادی، رحیم بنابی قدیم* صفحات 5-20
  هدف این مقاله تحلیل و بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تاثیر محافظه کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان های نقدی و عدم تقارن پایداری سود و همچنین اثر متقابل آن ها با شاخص های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی برای 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1392-1387 که به روش حذف تصادفی انتخاب شده اند، موردبررسی قرارگرفته است. از آزمون چاو برای تعیین همگن یا ناهمگن بودن داده ها استفاده شده است، که نتایج آن یا بیانگر به کارگیری روش رگرسیون تلفیقی و یا روش داده های پانلی است. برای داده های پانلی، برای تخمین مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار 7- Eviews، از مدل های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری مشروط تاثیر معنی داری بر حق الزحمه حسابرسی دارد و اثر متقابل مدل های محافظه کاری با شاخص های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی، در کل معنی دار نیست و در مواردی که معنی دار می باشد این اثر سبب تعدیل حق الزحمه حسابرسی شده است.
  کلیدواژگان: محافظه کاری، حق الزحمه حسابرسی، حاکمیت شرکتی، استقلال هیئت مدیره
 • دکتر غلامرضا سلیمانی امیری، الهام حسنی آذر داریانی * صفحات 21-38
  در این پژوهش نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تاییدشده است، استفاده شده است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش، مدیران، روسا، سرپرستان، مسئولان، کارشناسان ارشد، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت نفت فلات قاره ایران در ستاد و مناطق شش گانه عملیاتی در سال 1393 بوده است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از آزمون تی- تست استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که حسابرسی داخلی نتوانسته است نقش خود را به خوبی در شرکت ایفاء نماید و به لحاظ کارکردی اثربخش نبوده است و عملکرد فعلی حسابرسی داخلی مطابق با نقش های مورد انتظار از آن نبوده است.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، اثربخشی، ارزیابی عملکرد
 • دکترشهناز مشایخ *، زهرا شمس صفحات 39-54
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت کار حسابرسی و ارتباط با ارزش اقلام حسابداری نظیر سود و ارزش دفتری سرمایه است. به این منظور ارتباط با ارزش سود و ارزش دفتری سرمایه شرکت هایی که توسط حسابرسان معتمد بورس (دارای رتبه الف در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) حسابرسی می شوند و سایر شرکت ها مورد مقایسه قرار می گیرند. در این راستا از دو نمونه مجزا استفاده شده است. نمونه اول شامل 110 شرکت که توسط موسسات رتبه الف و نمونه دوم شامل 82 شرکت که توسط سایر موسسات معتمد بورس حسابرسی می شوند. نتایج بیانگر آن است که اعلام سود و ارزش دفتری سرمایه در خصوص شرکت هایی که توسط شرکت های معتمد بورس مورد حسابرسی واقع می شوند، نسبت به سایر شرکت ها، نوسان بیشتری در بازده سهام آن ها ایجاد می کند. در نتیجه اطلاعات مربوط به سود و ارزش دفتری سرمایه در خصوص شرکت هایی که کیفیت حسابرسی بالاتری دارند، ارتباط با ارزش بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که انجام حسابرسی توسط موسسات رتبه الف موجب افزایش ارتباط با ارزش شرکت ها می گردد.
  کلیدواژگان: حسابرسی، ارتباط با ارزش، سود، سرمایه، بازار سرمایه
 • دکتر مجید زنجیردار *، خدیجه ایرانی مشتقین صفحات 55-66
  این مقاله به بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1392 پرداخته است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته اند، ولیکن اولا تاثیر انواع محافظه کاری شرطی (سود و زیانی) و غیر شرطی (ترازنامه ای) هر دوبا هم، بر ریسک سقوط قیمت سهام تا به حال مورد بررسی قرارنگرفته است. ثانیا رابطه چرخه عمر شرکت به عنوان یکی از ویژگی های اقتصادی شرکت در رابطه ی بین محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی نگردیده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 94 شرکت انتخاب گردید که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که 52 عدد- سال در شرکتهای در مرحله رشد 470 عدد- سال در شرکتهای در مرحله بلوغ و 42 عدد- سال در شرکتهای در مرحله افول می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی با ریسک سقوط قیمت سهام در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت ها متفاوت است.
  کلیدواژگان: محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیر شرطی، ریسک سقوط قیمت سهام، چرخه عمر شرکت ها
 • دکتر عباس علیمرادی شریف آبادی *، فریبا نریمانی صفحات 67-80
  این تحقیق به مطالعه اثر چسبندگی هزینه ها بر رابطه کیفیت سود و مولفه های موثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1391 پرداخته است. ازآنجاکه کیفیت سود یک مفهوم نسبی می باشد، در این پژوهش از میان عوامل موثر بر کیفیت سود متغیرهای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، صادقانه بودن سود و به موقع بودن سود انتخاب گردیده است. ما برای انجام پژوهش 84 شرکت را از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تصادفی انتخاب کرده ایم و برای تجزیه وتحلیل و آزمون از مدل رگرسیون چندگانه استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنادار چسبندگی هزینه ها (به عنوان یک متغیر جدید) بر کیفیت سود از یکسو و تاثیر منفی و معنادار بر رابطه بین پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و صادقانه بودن سود با کیفیت سود از سوی دیگر است. با این حال تاثیرچسبندگی هزینه ها بر رابطه ی مولفه دیگر (به‏موقع بودن سود) با کیفیت سود به لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفت. با اینکه در مورد هریک از موضوعات چسبندگی هزینه و کیفیت سود تحقیقات فراونی انجام شده، بررسی اثر تعدیلی چسبندگی هزینه بر کیفیت سود نه تنها در بازار سرمایه ایران بلکه در جهان – تا جایی که بررسی شد برای اولین بار در این مقاله صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: کیفیت سود، چسبندگی هزینه ها، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، صادقانه بودن سود، به موقع بودن سود
 • دکتر مهدی رضایی * صفحات 81-94
  پیشرفت و تحول در مدیریت بخش های عمومی و حسابداری این بخش ها در کشورهای پیشرفته و سپس در کشورهای درحال توسعه بسیار موردتوجه بوده است. علیرغم ایجاد تحولات در حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در ایران رشد و توسعه چندانی نیافته است. این پژوهش موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران را موردبررسی قرار می دهد.
  پژوهش حاضر ترکیبی از مطالعه توصیفی و پیمایشی است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. این پژوهش جامعه دانشگاهی را درنظر گرفته است. این جامعه شامل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ی حسابداری در دانشگاه های سراسری است. به منظور تائید یا رد فرضیه های پژوهش از آزمون تی و برای رتبه بندی میزان تاثیرگذاری آن ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد کلی آموزشی، قانونی، سیاسی و حرفه ای در عقب ماندگی حسابداری بخش عمومی تاثیر دارند. وجود مشکلات آموزشی در حسابداری بخش عمومی، کمبود نیروی متخصص در این بخش، نبود قوانین و مقررات الزام آور به اندازه کافی، ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی، وجود مشکلات در نظام بودجه ریزی، کم میلی بخشهای عمومی به پاسخ گویی، کم میلی استفاده کنندگان به پاسخ خواهی، کمبود ارتباطات مالی و عملیاتی در سطح بین المللی، عدم تمایل حرفه حسابداری به بخش عمومی و اداره مالی و عملیاتی بخش ها و زیرمجموعه ها به شکل متمرکز 10 فرضیه پژوهش بودند که مورد تائید قرار گرفت. همچنین سه عامل ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های اجرایی مربوط به آن ها، بی میلی بخش های عمومی به پاسخ گویی و مشکلات بودجه ریزی به ترتیب مهم ترین عوامل و موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی هستند.
  کلیدواژگان: حسابداری بخش عمومی، موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی، عوامل محیطی
 • دکتر زهرا لشگری، عباس اسدپور، سعید صمیمی *، رسا اسدپور صفحات 95-108
  تولید ناخالص داخلی که ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است، از نماگرها و اطلاعات اقتصادی بازار پول و سرمایه است. این مولفه از ارکان مهم بخش مالی اقتصاد جامعه نشات می گیرد ودرتجزیه و تحلیل و ارزیابی های اقتصاد مالی هرکشوری مورداستفاده قرار می گیرد. هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی با عوامل ریسک سرمایه (ارزش، اندازه، نسبت بدهی به دارایی، بازده سهام و صرف ریسک بازار) می باشد. بدین منظورمتغیرهای پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های فصلی و پرتفلیوبرای 42 فصل موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها نشانگرهمبستگی بسیار ضعیف بین رشد متغبرمستقل و وابسته پژوهش می باشد؛ همچنین براساس آزمون p رابطه معناداری بین رشد تولید ناخالص داخلی و بازده حاصل از عوامل ریسک، ارزش، اتدازه، نسبت بدهی به دارایی، صرف ریسک بازارو بازده فصلی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، ارزش و اندازه، نسبت بدهی به دارایی، صرف ریسک بازار، بازده سهام
 • غلامرضا علی خانی، دکتر محمود همت فر * صفحات 109-120
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای بوده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نسبت موفقیت در جامعه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار رابطه وجود دارد همچنین میان تغییرات درآمد، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی با تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای مورد مطالعه رابطه ی معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده بازار، هزینه مالی، تغییرات اقلام
 • قدرت الله حیدری نژاد *، دکتر جواد نیک کار، الهه ملک خدایی صفحات 121-144
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر سود هدف و انگیزه های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پدیده چسبندگی هزینه وجود دارد و در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی شده) شدت چسبندگی هزینه، کاهش می یابد. علاوه بر این، مدیران در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف نسبت به عدم وجود چنین انگیزه ای، برای یک مقدار کاهش فروش یکسان، هزینه ها را با سرعت بیشتری کاهش می دهند. همچنین، نتایج نشان داد که انگیزه های رسیدن به سود هدف در سال گذشته، سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه در دوره جاری ‏می‏شود.
  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه، انگیزه رسیدن به سود هدف، انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی شده
 • وحید احمدیان، دکتر حسین اعتمادی *، دکتر محمد علی آقایی صفحات 145-164
  ادبیات حسابداری حاکی از آن است که شرایط اقتصادی، بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و اخبار بد مرتبط با شرکت تاثیرگذار است و این امر منجر به تغییر رفتار گزارشگری مالی شرکت های سهامی می شود. در این پژوهش، شرایط مذکور از جنبه چرخه های تجاری مورد توجه قرار گرفته و واکنش محافظه کاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری به تغییرات چرخه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1381 تا 1393 است که بر اساس روش فیلتر هدریک پرسکات با ورودی مقدار تولید ناخالص داخلی به دوره های رونق و رکود تقسیم شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس مدل های توسعه یافته باسو برای محافظه کاری و مدل استون و هریس برای ارتباط ارزشی سود حسابداری حاکی از آن است که دو متغیر مذکور به تغییرات وضعیت اقتصادی واکنش نشان می دهند؛ به گونه ای که ارتباط ارزشی سود حسابداری، در دوره رکود اقتصادی نسبت به دوره رونق بیشتر است. همچنین در دوره رکود نسبت به دوره رونق اقتصادی، محافظه کاری حسابداری بیشتری اعمال شده است.
  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، ارتباط ارزشی سود حسابداری، چرخه های تجاری
 • مریم کفایت، دکتر مهدی بصیرت * صفحات 165-178
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اهمیت مدیریت سرمایه ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت ها، صورت گرفته است. در این پژوهش، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی وصول مطالبات وچرخه ی تبدیل وجوه نقد بعنوان مولفه های مدیریت سرمایه ی در گردش در نظر گرفته شده است. داده های سال های 1381 الی 1392، 64 شرکت از جامعه ی آماری شرکت های صنایع خودرو و ساخت قطعات و صنایع پتروشیمی و مواد شیمیایی سازمان بورس اوراق بهادار تهران نمونه ی آماری این پژوهش بوده است. اندازه ی شرکت (با مقیاس لگاریتم طبیعی فروش)، رشد فروش، نسبت بدهی مالی ونقدینگی، بعنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با کمک روش آماری رگرسیون باداده های ترکیبی، فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دادکه افزایش طول دوره ی وصول مطالبات، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی و چرخه ی تبدیل وجوه نقد، تاثیر منفی و معناداری بر میزان سودآوری شرکت ها دارد. بنابراین مدیران می توانند با کاهش طول دوره ی وصول مطالبات، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی و چرخه ی تبدیل وجوه نقد در سطح مطلوب، میزان سودآوری را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: سرمایه ی در گردش، سودآوری و بورس اوراق بهادار
|
 • Seiied Hossein Sajadi, Rahim Bonabi Ghadim* Pages 5-20
  The main propose of this research is the analyses of effect of Conditional Conservatism on Audit Fees of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this study, The impact of conditional conservatism based on three models of a) Basu (1997) standard regression, b) the accruals–cash flows–based model, and c) the current and lagged earnings–changes model as well as their interaction with corporate governance indicators on audit fees for the 79 companies listed on the Stock Exchange, between the years 1391-1386, which were selected by random removal method, Has been investigated. Chow test are used to determine whether data are homogeneous or heterogeneous. The results of this test, indicate that either the regression method or form of panel data should be used. For panel data, to estimate the research model using the Eviews7 software, fixed effects and random effects models were used.The results show that the Conditional conservatism has a significant effect on audit fees. Interaction effect of conservatism models whit corporate governance indicators on audit fees, in total is not significant and on cases where the significance, this work is modify the audit fees.
  Keywords: Conditional Conservatism, Audit Fees, Corporate Governance, Independence of the Board
 • Gholamreza Soleimani Amiri, Elham Hasani Azar Daryani * Pages 21-38
  In this research have been investigated role, effectiveness and evaluation of internal audit in the Offshore Oil Company as a subsidiary of the national oil companies. In this study, a questionnaire that its reliability and validity has been confirmed, is used to collect data. The population studied in this research was included managers, directors, supervisors, authorities, senior specialists, external auditors and internal auditors of Iranian Offshore Oil Company's headquarter and six operation areas in 1393 year. To test the hypotheses of this study is used T-test.
  The findings showed that the internal auditor has failed to play its role well in the company and that function is not effective and current performance of internal audit is not in accordance with the its expected role.
  Keywords: Internal Audit, Effectiveness, Performance Evaluation
 • Shahnaz Mashayekh *, Zahra Shams Pages 39-54
  The purpose of this study is to investigate the relationship between the audit quality and the value relevance of accounting items such as profit and book value of equity. To this end, the association with the value relevance of the earnings and the book value of the equity of the companies audited by trusted auditors (ranked A in the ranking of the Tehran Stock Exchange) and other companies is compared. In this regard, two separate samples are used. The first sample includes 110 companies that audited by auditors rated A , and the second sample includes 82 companies audited by other trusted institutions. The results indicate that the announcement of earnings and book value of capital in the case of companies that are audited by trusted auditor will create more fluctuations in their returns than other companies. As a result, information about earnings and the book value for companies with higher audit quality is more valuable than other companies. The results of this study show that auditing by auditors ranked A increases the value relevance of companies.
  Keywords: Auditing, Value Relevance, Earning, Equity, Capital Market
 • Dr Majid Zanjirdar *, Khadijeh Irani Moshtaghin Pages 55-66
  This paper examine the effect of conditional and unconditional conservatism on the stock prices crash risk, with emphasis on the life cycle of companies in companies listed in tehran stock exchange for the period 1387 to 1392.Also past studies examines to study the relationship between conservatism and stock prices crash risk, but firstly ever since not examine effect variety conditional conservatism (profit and loss) and unconditional conservatism (balance sheet) altogether on the stock prices crash risk, secondly not examine the relationship life cycle of companies capacity economic property of companies in the relationship between conservatism and stock prices crash risk. For this study, a sample of 94 companies was selected using A total of 564 observed for the period was R 52 470 Dd- Dd- in companies in the growth stage and mature companies in Dd- 42 years in the business is in decline. Statistical methods used in this study is multiple regression method. The results show that the relationship between conditional conservatism and unconditional conservatism with stock price crash risk in each of the different stages of the life cycle of companies.
  Keywords: Conditional Conservatism, Unconditional Conservatism, Stock Prices Crash Risk, Corporation Life Cycle
 • Abbas Alimoradi Sharif Abadi *, Fariba Narimani Pages 67-80
  This research studies the moderation effect of the sticky cost on the relationship between the earning quality and its determinants of the listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2008 to 2012.Many variables have been considered as determinants of the earning quality in the previous studies, however in this research four variables including persistence, predictability, honesty, and timeliness have been selected as important determinants of the earning quality.
  We have randomly selected 84 companies among all companies in Tehran Stock Exchange and used moderated multiple regression models for analyzing the data and testing the hypotheses. The results show a significant negative relationship between the sticky cost and the earning quality (as a new determinant of earning quality) and significant inverse effect on the relationship between the earning quality and persistence, predictability and honesty. Nevertheless, no significant effect of the sticky cost on the relationship between the earning quality and timeliness could be found. As the main contribution of this study, it should be mentioned that no research as studied so far the moderating effect of the sticky cost on the relationship between the earning quality and its determinants not only in the Iran’s capital market, but in the world, as far as we searched.
  Keywords: Earning Quality, Sticky Cost, Persistence, Predictability, Honesty Profit, Timeliness
 • Mehdi Rezaei * Pages 81-94
  Progress and development in public sector management and accounting in developed countries and in developing countries has been highly regarded. Factors and multiple components and models to explain and predict these developments have been considered. Despite the change in public sector accounting and reporting at the global level, in Iran has not been much development in this sector.
  This is a descriptive research and we use survey method. A questionnaire was used to collect data. This research is considered an academic community. The community consists of graduates of master's degree or higher in accounting at national universities. The questionnaire contains 30 questions to test the hypothesis. In order to test research hypothesis t-test and to ranking them Friedman test has been used. The results show that the broad dimensions such as educational, legal, political and accounting profession retardation influence in public sector accounting. Educational problems in public sector accounting, lack of expertise in this sector, the lack regulations, lack of public sector accounting standards and the lack of budgeting problem, accountability problem, lack of operational and financial communications at the international level, the unwillingness of the accounting profession in the public sector and centralize management in public sectors is 10 sub-categories that we test and confirm. Lack of public sector accounting standards and, the reluctance of the public sector to accountability and budgeting problems as the most important factors and obstacles to the development of public sector accounting.
  Keywords: Public Sector Accounting, Obstacles to the Development of Public Sector Accounting, Environmental Factors
 • Zahra Lashgari, Abbas Asadpour, Saeed Samimi *, Rasa Asadpour Pages 95-108
  Gross domestic production as one of the macroeconomic variables is considered as an economical information indicator in money and capital markets. Such a component stems from the important financial sector underlying premises of the social economy and it is usually applied in the financial economy evaluations and analysis in every country. The objective of the current study is to survey the relationship between the gross domestic production and capital risk factors (value, size, debt to assets ratio, stock return and market risk premium). To do so, the study variables have been evaluated by taking advantage of a multivariate regression model based on the seasonal data and a portfolio consisting of the data for 42 seasons. The results obtained in the hypothesis rests section of the study show that there is a very weak and faint correlation between the independent and dependent variables growth; also, based on p-test it has been found that there is no significant relationship between gross domestic production growth and the output obtained from the risk factors, including value, size, debt-assets ratio, market risk premium and the seasonal return.
  Keywords: Gross Domestic production (GDP) Growth, Value, Size, Debts to Assets Ratio, Market Risk Premium, Stock Return
 • Gholamreza Ali Khani, Mahmood Hemmatfar * Pages 109-120
  The purpose of this research is to investigate the relationship between changes in profit and loss account items and market value added changes in companies admitted to Tehran Stock Exchange. The research method in this research is descriptive-correlational and in terms of its purpose. The method of data collection has been library studies. In order to test the research hypotheses, Pearson correlation coefficient and success rate test in society have been used. The results of this study showed that there is a relationship between changes in profit and loss statement items and market value added changes, and there is a significant relationship between changes in income, cost and operating costs with changes in market value added in the companies studied.
  Keywords: Value Added Market, Financial Expenses, Items Changes
 • Ghodratollah Haidarynezhad *, Javad Nikkar, Elahe Malek Khodaii Pages 121-144
  The aim of this study is to investigate the effect of Earnings Targets and managerial incentives on Intensity Cost Sticky In companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose three hypotheses are developed and data on the 120 companies in Tehran Stock Exchange for the period between 1384 to 1393 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed that there is in companies listed in Tehran Stock Exchange phenomenon Cost Sticky and In case of the presence of incentives to meet earnings targets (incentives to avoid losses, incentives to avoid earnings decreases and incentives to meet earnings forecast), Intensity Cost Sticky is reduced. Additionally, managers for an amount equal declining sales, cut costs more aggressively in the presence of incentives to meet earnings targets than absent these incentives. Also, the results showed that motivation to meet earnings targets last year, Caused increase of Intensity Cost Sticky in the current period.
  Keywords: Cost Sticky, Incentives to Meet Earnings Targets, Incentives to Avoid Losses, Incentives to Avoid Earnings Decreases, Incentives to Meet Earnings Forecast
 • Vahid Ahmadian, Hosein Etemadi *, Mohamad Ali Aghaei Pages 145-164
  Accounting literature suggests that economic conditions in response to good news and bad news related to the company's investors affect and this leads to a change in the behavior of corporate financial reporting. In this study, aspects of the business cycle is taken into consideration and Accounting conservatism the information content of accounting earnings reaction to changes in the business cycle is examined. The sample consists of 145 companies listed in Tehran Stock Exchange for the years 1381 to 1393 are based on weighted average of the total market was divided into periods of boom and bust. The results based on the model, developed by Basu for accounting conservatism and Harris Aston model for the information content of accounting earnings indicate that test the hypothesis that these two variables react to changes in economic conditions. Also during the recession than in boom periods, more accounting conservative had been applied.
  Keywords: Accounting Conservatism, Value Relevance of Earnings, Business Cycles
 • Maryam Kefayat, Mehdi Basirat * Pages 165-178
  Current study aimed to investigate the impact of the importance of working capital management. In this research, the repayment period of payable accounts, period of inventory turnover, period of receiving demands, and conversion of circle of cashes have been considered as components of working capital management. Data of the study were collected from 64 companies of car industries and producing parts, petrochemical industries and chemical materials, and stock exchange of Tehran between years of 2002 to 2013. Company size (with sale natural logarithm scale), sale growth, the ratio of financial debt, and liquidity have been considered as control variables. Using statistical regression method with combined data, research hypotheses were analyzed. Obtained results indicated that the period of receiving demands, period of inventory turnover, and conversion of circle of cashes, and repayment period of payable accounts have negative and significant impact on the profitability of companies. Therefore, managers can increase the profitability by reducing period of receiving demands, period of inventory turnover, and conversion of circle of cashes, and repayment period of payable accounts.
  Keywords: working capital, profitability, stock exchange