فهرست مطالب

پرستاری، مامایی و پیراپزشکی - سال سوم شماره 1 (تابستان 1396)
 • سال سوم شماره 1 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاضل دهون، وجیهه باغی، ئه سرین لطفی، رضا قانعی قشلاق * صفحات 1-17
  زمینه و هدف
  دیابت قابل درمان نیست اما با رعایت رژیم های درمانی قابل کنترل است. عدم پایبندی به رژیم های درمانی منجر به ظهور سریع عوارض دیررس دیابت و کنترل نامطلوب متابولیکی و پیامدهای بالینی ضعیف می شود. هدف مطالعه حاضر تحلیل وضعیت پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری یکپارچه، تمامی مقالات فارسی و انگلیسی دارای متن کامل (از سال 2000 به بعد) در زمینه پایبندی به رژیم های درمانی در بیماران دیابتی نوع دو مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی SID، Magiran و Science Direct، PubMed، Google Scholar، Scopus با کلیدواژه های «تبعیت از درمان»، «پایبندی به درمان»، «compliance»، «concordance» و «adherence» به دست آمدند و در نهایت 53 مقاله وارد مطالعه شدند.
  یافته ها
  مرور 53 مقاله مرتبط نشان داد که افسردگی، مشکلات مالی، تجربه عوارض دارویی و بیماری، مشکلات حافظه، مصرف هم زمان چندین دارو و پیچیده بودن رژیم درمانی از مهم ترین بازدارنده های پایبندی به رژیم درمانی بیماران دیابتی بودند. اعتقاد به ضروری بودن داروها و حمایت از بیمار نیز جزء بیشترین تسهیل کننده های پایبندی به درمان بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت پایبندی به رژیم های درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و شیوع بالای عدم پایبندی به درمان، لازم است به بیماران در این زمینه آموزش داده شود و اقداماتی جهت رفع بازدارنده های پایبندی به درمان اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: دیابت، پایبندی به درمان، بازدارنده ها، تسهیل کننده ها
 • فائزه راستگو، پروانه وصلی *، کاملیا روحانی، امین رضا امینی صفحات 18-30
  مقدمه و هدف
  اصل مهم در پیشگیری از پوکی استخوان، شناخت طرز فکر، روش زندگی و عادات روزانه افراد است و ازآنجایی که دوران کودکی و نوجوانی بهترین زمان برای افزایش توده استخوان است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1396 در شهرستان قوچان و بر روی 209 دختر نوجوان که به روش نمونه گیری چندمرحله ای از دبیرستان های دخترانه انتخاب شده بودند، انجام شد. پرسشنامه پژوهشگر ساخته دارای 38 سوال و چهار بخش حاوی مشخصات جمعیت شناختی، آگاهی، باور و عملکرد نوجوانان در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بود که پس از انجام روایی و پایایی و کسب رضایت آگاهانه، توسط شرکت کنندگان به صورت خودگزارش دهی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و به کمک آمار توصیفی و استنباطی آزمون های آماری مناسب تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشتر دختران نوجوان آگاهی در سطح متوسط (59/3 درصد)، باور در سطح خوب (75/1 درصد) و عملکرد در سطح متوسط (66/5 درصد) را گزارش نمودند. بین متغیر باور در مورد پیشگیری از پوکی استخوان با شغل مادر ارتباط معنی داری وجود داشت (0/045p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه که نشان داد دختران نوجوان علی رغم داشتن باور خوب، آگاهی و عملکرد در سطح متوسطی داشتند، لزوم برنامه های آموزشی از طریق رسانه های جمعی و برگزاری کلاس های آموزشی ضروری به نظر می رسد و همچنین فراهم آوری تسهیلات رایگان ورزشی و نظارت دقیق بر تغذیه دختران در مدارس از اقدامات مناسب دیگر به شمار می روند.
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، آگاهی، باور، عملکرد
 • مهناز صیادی، احمد وهابی، سیروان صیاد، هاجر کاشفی، بشری وهابی * صفحات 31-42
  زمینه و هدف
  خودکارآمدی تحصیلی دلالت بر باور یک فرد به توانایی هایش در دستیابی به اهداف و فعالیت های آموزشی دارد که شکل گیری آن متاثر از عوامل مختلفی است. این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه انسجام خانواده با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال 95-1394 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه آماری مورد بررسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آن ها 500 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از روش نمونه گیری طبقه بندی با تخصیص متناسب استفاده شد؛ به این صورت که هر دانشکده به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد و از هر دانشکده به نسبت سهم دانشجویان آن دانشکده، نمونه های نهایی به صورت تصادفی از بین کلاس های درس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه انسجام خانواده فیشر و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بودند بعد از تکمیل پرسشنامه ها توسط دانشجویان مورد مطالعه، داده های موجود در پرسشنامه با نرم افزارSPSS نسخه 20 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی انسجام خانوادگی دانشجویان مورد بررسی برابر با 11/24±59/07 و میانگین نمره کلی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مورد بررسی برابر با 18/88±103/45 بود. بین خودکارآمدی تحصیلی و انسجام خانوادگی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود داشت (0/43=r، 0/001p=).
  نتیجه گیری
  برگزاری کلاس های آموزشی در مورد اهمیت خانواده و با هم بودن و همچنین برقراری رابطه عاطفی خوب و مناسب با همدیگر برای والدین در مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج توصیه می شود.
  کلیدواژگان: انسجام خانوادگی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجو، رابطه
 • بشری وهابی، احمد وهابی، سیروان صیاد *، مهناز صیادی، دائم روشنی، شهناز حاجی صحنه صفحات 43-52
  زمینه و هدف
  خودکارآمدی تحصیلی دلالت بر باور یک فرد به توانایی هایش در دستیابی به اهداف و فعالیتهای آموزشی دارد،که شکل گیری آن متاثر از عوامل مختلفی است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی تحصیلی با متغیرهای جمعیت-شناسی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج در سال تحصیلی 95-1394 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی بود که روی 398 نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج در سال تحصیلی 95-1394 انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ایبود. برای جمع آوری داده ها از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار، تی تست مستقل و آنالیز واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مورد بررسی بر مبنای نمره 100 برابر با 12/04±64/41 بود. دو گروه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کردستان (12/13±64/49) و آزاد اسلامی سنندج (11/57±63/90) از نظر نمره خودکارامدی با هم تفاوت معنی داری نداشتند. (0/65=p). بین خودکارآمدی تحصیلی و شغل مادر (0/004=p) و وضعیت اقتصادی خانواده (0/02=p)، تفاوت آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نمره میانگین کارآمدی تحصیلی دانشجویان بالاتر از حد متوسط است؛ متغیرهایی مثل برخورداری از امکانات مالی و تحصیلات والدین می تواند به عنوان عوامل موثر در افزایش باورهای خودکارآمدی دانشجویان مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، دانشجو، خودکارآمدی
 • رحیم بقایی، فریبا حسین زادگان *، لیلا مختاری، سعدی میهن دوست صفحات 53-64
  مقدمه و هدف
  آموزش و تربیت دانشجویان دکترای پرستاری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از آن ها انتظار می رود به عنوان عواملی جهت پیشرفت علم پرستاری، مشاوران حرفه ای و محققان آینده پرستاری عمل نمایند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری ایران با دو کشور ترکیه و اردن می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی- تطبیقی حاضر در سال 1396 انجام شد. در این مطالعه نظام آموزش پرستاری ایران در مقطع دکتری با عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی دو کشور ترکیه و اردن مقایسه گردید. پس از جستجوی اینترنتی، داده های موردنیاز جمع آوری و با استفاده از الگوی بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه، تطبیق های موردنظر صورت گرفت.
  یافته ها
  زمان شروع آموزش دوره ی دکتری پرستاری کشور ترکیه، ایران و اردن به ترتیب در سال های 1972، 1995 و 2005 میلادی بود. از نظر مشخصات و ساختار دوره بین سه کشور شباهت های زیادی مشاهده گردید تنها تفاوت در کشور ترکیه، وجود گرایش های مختلف دکترای پرستاری و امکان ورود به دوره دکتری از کارشناسی بود. در هیچ کدام از این سه کشور به استفاده از فناوری های پیشرفته آموزشی و آموزش از راه دور اشاره ای نشده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن نقش و وظایف فارغ التحصیلان دوره دکترای پرستاری و در نظر گرفتن نیازهای پیچیده و در حال تغییر جامعه، در اهداف، رسالت، محتوای برنامه درسی، نحوه ارائه و ارزشیابی این دوره، بازنگری هایی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، برنامه درسی، مدل بردی
 • امجد محمدی بلبان آباد، هیوا محمدی *، پریا زمانی، سلام وطن دوست، بیژن نوری صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  همودیالیز یکی از درمانهای جایگزین در بیماران مبتلا به مرحله انتهایی بیماری کلیه می باشد. علیرغم نقش حیاتی همودیالیز در حفظ حیات، این بیماران با مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی فراوانی مواجه می شوند. وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی در طولانی مدت، تحت تاثیر کفایت درمان با دیالیز قرار دارد و بررسی آن در اداره بیماران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی شهر سنندج انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 143بیمار تحت همودیالیز مراجعه کننده به واحد دیالیز بیمارستان توحید سنندج به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و محاسبه، ثبت مقدار شاخص کفایت دیالیز (KT/V ) بود. کلیه محاسبات براساس نرم افزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره کلی کفایت دیالیز 0/28±1/32 بود. کفایت دیالیز بیماران به طور نسبی در وضعیت مطلوبی قرار داشت (58%). از بین تمامی متغیرهای جمعیت شناختی تنها جنسیت با کفایت دیالیز ارتباط معنادار داشت. به طوری که در زنان نمره کفایت دیالیز به طور معناداری بیشتر از مردان بود (0/001=P).
  نتیجه گیری
  اکثریت بیماران تحت همودیالیز دارای کفایت دیالیز مطلوب بودند. اما در 40% بیماران کفایت دیالیز از کارآیی مناسب برخوردار نبود، لذا توصیه می شود ضمن ارزیابی دوره ای کفایت دیالیز در مراکز همودیالیز اقداماتی در جهت بررسی علل پایین بودن آن انجام گیرد.
  کلیدواژگان: کفایت دیالیز، همودیالیز، نارسایی مزمن کلیه
 • لیلا مختاری *، عبدالله خرمی مارکانی صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  منشور حقوق بیمار یکی از مهم ترین محورهای حاکمیت خدمات بالینی می باشد که رعایت آن رضایت بیمار و کادر درمانی را به دنبال داشته و عدم رعایت آن، موجب پیامدهای نامطلوب و بی اعتمادی مردم نسبت به کادر درمانی می شود. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه بیماران و همراهان آن ها نسبت به رعایت منشور حقوقی بیمار در بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی خوی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 300 نفر از بیماران بستری و همراهان آن ها در بیمارستان های شهر خوی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و میزان رعایت منشور حقوقی از طریق پرسشنامه روا و پایا مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 18 و آزمون های همبستگی و کای اسکوئر استفاده شد.
  یافته ها
  میزان رعایت منشور حقوقی در قلمرو روحی و روانی از دیدگاه بیماران (65/3%) خوب و از دیدگاه همراهان (52/7%) متوسط ارزیابی شد. میزان رعایت منشور حقوقی در قلمرو جمعی و فیزیکی از دیدگاه بیماران (70%) خوب و از دیدگاه همراهان (68/7%) متوسط بود. در هر دو گروه بین سن، جنس، سطح تحصیلات و وضعیت تاهل با میزان رعایت منشور حقوقی ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه در این مطالعه، میزان رعایت منشور حقوقی متوسط تا مطلوب ارزیابی شد لذا بهتر است فرهنگ سازی، توجه به حقوق کلیه ذینفعان، شناسایی موانع و تاثیر عوامل مختلف، از جمله جایگاه حرفه ای و تفاوت های محیطی در ارزیابی این ضرورت، مورد توجه سیاست گذاران در طراحی برنامه های ترویجی و نظارتی جهت بهبود وضعیت رعایت حقوق بیمار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: منشور حقوقی بیماران، حاکمیت بالینی، همراهان بیمار
|
 • Fazel Dehvan, Vajiheh Baghi, Asrin Lotfi, Reza Ghanei Gheshlagh * Pages 1-17
  Background and Aim
  Diabetes can not be treated, but it can be controlled by treatment regimens. Failure to adhere to therapeutic regimens leads to rapid onset of diabetes complications and undesirable metabolic control and poor clinical outcomes. The objective of this study was to assess the status of medication adherence in patients with type 2 diabetes.
  Materials and Methods
  In this integrated review, all Persian and English articles with full text (from 2000 onwards) were reviewed for medication adherence in type II diabetic patients. These studies are available from the national and international databases SID, Magiran and Science Direct, PubMed, Google Scholar, Scopus with the keywords "compliance", "concordance" and "adherence" and finally, 53 articles were included in the study.
  Results
  A review of 53 related articles showed that depression, financial problems, adverse drug reactions and illness, memory problems, multiple drug use and complexity of the diet were among the most important inhibitors of adherence to the diet of diabetic patients. Belief in the necessity of medications and patient support were also among the most facilitators of adherence to treatment.
  Conclusion
  Considering the importance of medication adherence in patients with type 2 diabetes and high prevalence of non compliance with treatment, patients should be trained in this field and measures should be taken to remove medication adherence inhibitors.
  Keywords: Diabetes, medication adherence, medication noncompliance
 • Faezeh Rastgoo, Parvaneh Vasli *, Camelia Rohani, Aminreza Amini Pages 18-30
  Background And Aim
  The main principle in osteoporosis prevention is to understand the mindset, general lifestyle and daily routines of individuals. Since the years of childhood and adolescence are the golden time to increase bone mass, the aim of this study was to determine the knowledge, attitude and practice related to prevention of osteoporosis in adolescent girls.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 209 adolescent girls selected by a multi-stage sampling design from girlish high schools in Quchan City in 2017. The researcher-made questionnaire consisted of 38 questions and four sections containing demographic characteristics, knowledge, attitude and pracice of adolescents in the prevention of osteoporosis. After performing the validity and reliability the participants completed the questionnaires in a self-reported manner with informed consent. Data were analyzed by SPSS software version 18 using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Most of the adolescent girls reported moderate awareness (59.3%), attitude in a good level (75.1%), and moderate practice (66.5%). There was a significant relationship between attitude in prevention of osteoporosis and mother's job (p = 0.045).
  Conclusion
  According to the results of the study, which showed that adolescent girls had a moderate level of knowledge and practice despite having good attitudes, the need for educational programs through mass media and conducting educational classes was necessary, as well as providing free sports facilities and Careful monitoring of girl's nutrition in schools is another important measure.
  Keywords: Osteoporosis, Knowledge, Attitude, Practice
 • Mahnaz Sayyadi, Ahmad Vahabi, Sirvan Sayyadi, Hajar Kashefi, Boshra Vahabi * Pages 31-42
  Background and Aim
  Academic self-efficacy implies a person's belief in his or her abilities in achieving educational goals and activities, the formation of which is influenced by various factors. This study was conducted to determine the relationship between family cohesion and academic self-efficacy in students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2015-2016.
  Methods & Materials: In this cross-sectional study the statistical population was Kurdistan University of medical sciences students, among whom 500 were studied. In this study, random stratified sampling with proportional allocation was used and each faculty was considered as a category, and the final samples were randomly selected from the classrooms from each faculty considering the share of the students of that faculty. Data were collected by Fischer Family Integrity Questionnaire and Educational Self-Efficacy Questionnaire. After completing questionnaires by the students, the data were analyzed using SPSS version 20.
  Results
  The mean score of family cohesion among the students was 59.07±11.24 and the mean score of the academic self-efficacy of the students was 103.45±18.88. There was a positive and significant relationship between academic self-efficacy and family cohesion among students (r=0.43, p
  Conclusion
  It is recommended to hold educational classes on the importance of families and their togetherness, as well as good and appropriate emotional relationships with each other for parents in health centers in Sanandaj.
  Keywords: Family cohesion, Academic self, efficacy, Student
 • Boshra Vahabi, Ahmad Vahabi, Sirvan Sayyad *, Mahnaz Sayyadi, Daem Roshani, Shahnaz Hajisahne Pages 43-52
  Background and Aim
  Educational self-efficacy implies a person's belief in his or her abilities in achieving educational goals and activities, the formation of which is influenced by various factors. The aim of this study was to determine the relationship between academic self-efficacy and demographic variables in students of Kurdistan and Islamic Azad universities of Sanandaj during the academic year of 2011-2012.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was carried out on 398 students of Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad University in Sanandaj during the academic year of 2015-2016. Sampling method was clustered. Demographic information form and academic self-efficacy questionnaire were used to collect data. Data were analyzed by SPSS software version 20 and descriptive and inferential statistics including mean, standard deviation, independent t-test and one-way analysis of variance were analyzed.
  Results
  The mean score of academic self-efficacy of students was 100 ± 64.41 ± 12.04. Two groups of students in Kurdistan University of Medical Sciences (64.49 ± 12.13) and Islamic Azad University of Sanandaj (11.57 ± 63.90) did not have a significant difference in self-efficacy scores (p=0.65). There was a significant difference between academic self-efficacy and mother's job (p = 0.004) and household economic status (p = 0.02).
  Conclusion
  The average score of student's academic performance is higher than average; variables such as having financial resources and parental education can be considered as effective factors in increasing student self-efficacy beliefs.
  Keywords: Academic self, efficacy, Student, Self, efficacy
 • Rahim Baghaei, Fariba Hosseinzadegan *, Leila Mokhtari, Soda Mihandoust Pages 53-64
  Background and Aim
  The education and training of nursing PhD students is of great importance because they are expected to act as factors for the advancement of nursing science, professional counselors and future nursing researchers. The aim of this study was to compare the Iranian nursing curriculum with the two countries of Turkey and Jordan.
  Methods & Materials: A descriptive-comparative study was conducted in 2017. In this study, Iran's nursing education system was compared in PhD level with the components of educational program of the two countries of Turkey and Jordan. After searching the Internet, the required data was collected and using the Bread Model, four stages of description, interpretation, juxtaposition and comparison were done.
  Results
  The beginning of Ph.D. nursing education in Turkey, Iran and Jordan was in 1972, 1995 and 2005, respectively. With regard to the characteristics and structure of the course among the three countries, there were many similarities. The only difference was that in Turkey, there were different branches in nursing and the possibility to enter the Ph.D. from the bachelor's degree. None of these three mentioned countries, uses advanced educational and telemedicine technologies.
  Conclusion
  According to the results of this study, while considering the role and duties of nursing graduates and taking into account the complex and changing needs of society, it is suggested to make reviews in the goals, mission, curriculum content, presentation and evaluation of this course.
  Keywords: Comparative Study, Curriculum, Nursing PhD, Brady Model
 • Amjad Mohammadi Bolbolanabad, Hiwa Mohammadi *, Pariya Zamani, Salam Vatandost, Bijan Nouri Pages 65-72
  Background and Aim
  Hemodialysis is one of the alternative therapies in patients with end stage renal disease. Despite the vital role of hemodialysis in maintaining life, these patients face a lot of physical, mental and social problems. The hemodialysis status of patients in the long run is influenced by the adequacy of hemodialysis treatment and its analysis is particularly important in the management of patients. The present study was conducted to determine the adequacy of hemodialysis in hemodialysis patients in Sanandaj.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 143 patients undergoing hemodialysis referring to the dialysis ward of Tohid Hospital in Sanandaj city were selected by census. The data collection tool comprised of demographic characteristics and calculation, recording the value of the hemodialysis adequacy index (KT/V). All calculations were performed using SPSS 21 software using descriptive and inferential tests.
  Results
  The results of the study showed that the average total score of hemodialysis adequacy was 1.32±0.28. Patient hemodialysis adequacy was in a favorable situation (58%). Among all demographic variables, only gender had significant correlation with hemodialysis adequacy. In women, hemodialysis adequacy score was significantly higher than males (P=0.001).
  Conclusion
  The majority of hemodialysis patients had satisfactory hemodialysis adequacy. However, in 40% of hemodialysis patients, the adequacy of hemodialysis was ineffective. Therefore, it is recommended that a periodic assessment of the adequacy of hemodialysis in hemodialysis centers should be undertaken to investigate its underlying causes.
  Keywords: dialysis adequacy, hemodialysis, chronic renal failure
 • Leila Mokhtari *, Abdollah Khorami Markani Pages 73-82
  Background and Aim
  Patient's bill of rights is one of the most important aspects of the clinical services that its observation can cause patient and staff satisfaction. Lack of it leads to complications and patient mistrust of the health care workers. The purpose of this study was to determine the perspective of patients and their relatives about the patients’ rights in hospitals of Khoy University of medical sciences.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytic study, 300 hospitalized patients and their relatives in Khoy hospitals were selected by Convenience sampling. Data were collected using valid and reliable questionnaire and analyzed by SPSS software version 18 and using correlation and Chi-square tests.
  Results
  Respecting rights in psychological realm from the perspective of patients (65/3%) were good and from the perspective of their relatives (52/7%) were moderate. Respecting rights in physical realm from the perspective of patients (70%) were good and from the perspective of their relatives (68/7%) were moderate. There was no significant relationship between respecting rights and age, gender, income, educational status and history of hospitalization (p> 0.05).
  Conclusion
  As regarded in this study, the degree of respecting rights was moderate to good, so, culture, paying attention to the rights of all stakeholders, identifying barriers and various factors, including the professional and environmental differences in the assessment of the need, should be considered by policy makers to design promotional and regulatory programs for improving the rights of the patient.
  Keywords: Patient's rights, Clinical Governance, Patient relatives