فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال ششم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لیلا مردانیان دهکردی، لادن ناصح*، منیره باباشاهی صفحات 6-13
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی دانش و نگرش مردم شهر اصفهان در زمینه پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی انجام شد.
  زمینه
  بیماری های قلبی عروقی عمده ترین علت مرگ و ناتوانی به شمار می روند. فقدان آگاهی درباره عوامل خطرساز این بیماری ها باعث عدم رعایت سبک زندگی سالم و زمینه پیدایش یا پیشرفت بیماری می شود.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1395 بر روی 384 نفر از مردم اصفهان انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه های پژوهشگرساخته درباره دانش و نگرش نسبت به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی جمع آوری و با آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارSPSS (نسخه 16) تحلیل شدند.
  یافته ها
  مشارکت کنندگان از دانش خوبی درباره پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی برخوردار بودند (میانگین نمره 13/11 با انحراف معیار 1/94) (از حداکثر نمره 14). همچنین، نگرش افراد درباره پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی مثبت بود (میانگین نمره 30/36 با انحراف معیار 4/05) از حداکثر نمره 40). بر اساس یافته ها دانش درباره پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی با آموزش های دریافت شده قبلی و تحصیلات ارتباط آماری معنی دار داشت، اما ارتباط آماری معنی داری بین نگرش و ویژگی های دموگرافیک مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  دانش مردم شهر اصفهان درباره پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی خوب و نگرش آنها در این زمینه مثبت بود. با آموزش عوامل خطرساز بیماری های قلبی می توان دانش و نگرش مردم را نسبت به این بیماری ها بهبود بخشید و گامی مهم در تغییر سبک زندگی افراد و پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی برداشت.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی عروقی، دانش، نگرش
 • شهناز پولادی*، فاطمه دهقان آزاد، محمدرضا یزدانخواه فرد، رحیم طهماسبی، عبدالرضا احمدی صفحات 14-23
  هدف
  این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی پرسشنامه آگاهی، نگرش و بکارگیری خودمراقبتی در بیماران تحت عمل بای پس عروق کرونر مبتنی بر مدل والتز انجام شد.
  زمینه
  رفتارهای خودمراقبتی در بیماران قلبی از ارکان اصلی درمان این بیماران می باشد. عدم بکارگیری رفتارهای خودمراقبتی صحیح سبب کاهش پیشرفت بهبودی این دسته از بیماران می شود و هزینه های زیادی را بر سیستم بهداشتی تحمیل می کند.
  روش کار
  در این مطالعه روش شناختی، طراحی و روان سنجی پرسشنامه طی چهار مرحله: 1) تعریف مفهوم نظری و عملیاتی خودمراقبتی بیماران تحت عمل بای پس عروق کرونر در زمینه بیماری، رژیم غذایی، دارویی، مراقبت از زخم، فعالیت بدنی، فعالیت جنسی، فعالیت اجتماعی، وضعیت روحی روانی و استعمال دخانیات؛ 2)طراحی گویه های پرسشنامه با الگوگیری از دیگر ابزارهای مورداستفاده در زمینه بیماری های قلبی؛ 3) تعییین اعتبار صوری (سنجش میزان تناسب، دشواری و ابهام گویه ها و میزان اهمیت توسط بیماران) و اعتبار محتوای پرسشنامه (سنجش میزان مناسبت و ضرورت گویه ها توسط اساتید و متخصصین و محاسبه شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا؛ و 4) بررسی همسانی درونی پرسشنامه با تعیین ضریب آلفای کرونباخ انجام شد.
  یافته ها
  اولین نسخه پرسشنامه با 56 گویه طراحی شد و در طی فرایند سنجش روایی و پایایی، 15 گویه حذف گردید. نسخه نهایی این پرسشنامه با 41 گویه در 3 حیطه آگاهی (14 گویه)، نگرش (7 گویه) و بکارگیری (20 گویه) استخراج گردید. نتایج حاصل از فرایند روان سنجی پرسشنامه شامل شاخص روایی محتوایی 0/99، نسبت روایی محتوایی 0/96 و همسانی درونی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 0/70 نشان دهنده روایی و پایایی مطلوب این پرسشنامه می باشد.
  نتیجه گیری
  این پرسشنامه با 41 گویه قابلیت بکارگیری در سیستم های ارزیابی بیماران تحت عمل بای پس عروق کرونر را دارا می باشد. اندازه گیری روایی سازه جهت روایی ابعاد پرسشنامه حاضر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مطالعه متدولوژیک، روان سنجی، بای پس عروق کرونر، آگاهی، نگرش، خودمراقبتی
 • اعظم شهباز، معصومه همتی مسلک پاک* صفحات 24-33
  زمینه
  بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مکررا به دلیل بدتر شدن علایم بیماری بستری می شوند. بستری در بیمارستان علاوه بر کاهش کیفیت زندگی، هزینه های زیادی را نیز به این بیماران تحمیل میکند. برای کنترل این بیماری، تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در مبتلایان به این اختلال اهمیت ویژه ای دارد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط رفتارهای خودمراقبتی با بستری مجدد در افراد با نارسایی قلبی صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، تعداد 245 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با سابقه بستری مجدد در سال 1395 از مراکز آموزشی درمانی طالقانی و سیدالشهدای ارومیه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شاخص خودمراقبتی بیماران نارسایی قلبی بود. از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کای دو جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره خودمراقبتی بیماران، 45/59 با انحراف معیار 7/6 بود و رفتارهای خودمراقبتی اغلب بیماران در سطح متوسط بود. نتیجه آزمون پیرسون نشان داد که بین میانگین نمره رفتارهای خودمراقبتی و میانگین نمره بستری مجدد در سه ماهه گذشته ارتباط آماری معنادار و معکوسی وجود دارد (0/223-r= و 0/0001p≤).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه رفتارهای خودمراقبتی اکثر بیماران از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نبود و بین رفتارهای خودمراقبتی و بستری مجدد ارتباط معکوس وجود داشت، پیشنهاد می شود عوامل موثر بر رفتارهای خودمراقبتی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با مداخله بر روی این عوامل از میزان بستری مجدد این بیماران کم کرد.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، بستری مجدد، نارسایی قلبی
 • رسول حشمتی* صفحات 44-55
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه کاهش استرس بر اساس بهوشیاری بر افسردگی و اضطراب افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر بعد از جراحی بای پس عروق کرونر بود.
  زمینه
  مشکلات افسردگی و اضطراب در افراد با بیماری عروق کرونر درمان شده با جراحی بای پس عروق کرونر متداول است. بنابراین، بررسی مدل های درمانی موثر برای تعدیل هیجان های منفی این بیماران اهمیت زیادی دارد.
  روش کار
  روش پژوهش به صورت تک آزمودنی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر شهر تبریز بود که طی شش ماه دوم سال 1395 جهت اقدامات توانبخشی بعد از جراحی به بیمارستان شهید مدنی شهر تبریز مراجعه کردند. شرکت کنندگان، 4 مراجعه-کننده بودند که برنامه آموزش کاهش استرس بر اساس بهوشیاری را طی 8 جلسه هفتگی دریافت نمودند. اضطراب و افسردگی آزمودنی ها از طریق پرسشنامه اضطراب بک، و پرسشنامه افسردگی بک، قبل و پس از آموزش سنجیده شد. برای تحلیل داده ها از درصد بهبودی، درصد داده های ناهمپوش (Percent of Non-overlapping Data)، تفاوت استاندارد میانگین و اندازه اثر، و برای تفسیر، از نمودار چشمی استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها روش کاهش استرس بر اساس بهوشیاری منجر به بهبودی هیجان های منفی اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر بعد از جراحی بای پس عروق کرونر می شود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که کاهش استرس بر اساس بهوشیاری، مداخله ای موثر برای کنترل هیجان های منفی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر بعد از جراحی بای پس عروق کرونر است.
  کلیدواژگان: کاهش استرس بر اساس بهوشیاری، افسردگی، اضطراب، بیماری عروق کرونر، جراحی بای پس عروق کرونر
 • معصومه فیفایی، افسانه کجایی بیدگلی*، حسن رجبی مقدم، محمدصادق پورعباسی، مجتبی صحت صفحات 56-64
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تغییر وضعیت بر کمردرد بعد از آنژیوگرافی قلبی انجام شد.
  زمینه
  طولانی بودن زمان استراحت در تخت سبب افزایش شکایت بیماران از کمردرد متعاقب آنژیوگرافی می شود.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 98 بیماری که جهت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر در سال 1393 به بیمارستان شهید بهشتی کاشان مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در این مطالعه، فرم جمع آوری داده ها از سه بخش مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، مقیاس عددی درد و چک لیست کنترل خونریزی و هماتوم تشکیل شده بود. بیماران گروه کنترل مراقبت معمول بعد از آنژیوگرافی شامل استراحت در تخت به مدت 6 ساعت همراه با بی حرکت نگه داشتن اندام مبتلا را دریافت کردند، اما وضعیت بیماران گروه آزمون بر روی تخت در طی 6 ساعت اول پس از آنژیوگرافی به صورت متناوب تغییر داده شد. بیماران در دو گروه آزمون و کنترل از نظر شدت درد، بروز خونریزی و تشکیل هماتوم، بلافاصله بعد از انتقال به تخت بخش بستری، و سپس دو، چهار و شش ساعت بعد از آنژیوگرافی بررسی شدند. داده های مطالعه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارSPSS نسخه 11.5 تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، تفاوت معنی داری میان میانگین شدت کمردرد بیماران گروه آزمون و کنترل پس از انتقال به بخش (0/004p=)، 4 ساعت (0/0001≥p) و 6 ساعت (0/0001≥p) پس از آنژیوگرافی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه تغییر وضعیت بیماران پس از آنژیوگرافی بدون ایجاد عوارضی همچون هماتوم و خونریزی باعث کاهش بروز کمردرد در بیماران شد. لذا می توان گفت این مداخله می تواند به عنوان یک روش مطلوب برای کاهش شدت کمردرد در بیماران پس از آنژیوگرافی اجرا شود.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی عروق کرونری، تغییر وضعیت، هماتوم، خونریزی، کمردرد
 • آنولین اصلان، رویا خرمی، جلال رضایی، محمد گودرزی، زهرا عباسی دولت آبادی * صفحات 66-73
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی آخرین رویکردها و روش های درمانی در پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی در جراحی های ارتوپدی انجام شد. زمینه: ترومبوآمبولی وریدی از جمله عوارض رایج پس از جراحی های بزرگ از جمله جراحی های ارتوپدی است که می توان از طریق درمان های پیشگیرانه از بروز آن پیشگیری نمود. یافته ها: خطر ترومبوآمبولی وریدی در طول جراحی، به ویژه جراحی های ارتوپدی، که با عوارض و موارد مرگ قابل ملاحظه ای همراه است افزایش زیادی داشته است. بدون پیشگیری، خطر ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی افزایش چشمگیری خواهد داشت. ویژگی های یک روش پیشگیری اولیه آن است که به آسانی مدیریت شود و بدون محدودیت و نیاز به مشاهدات آزمایشگاهی، ایمن و موثر واقع شود و مقرون به صرفه باشد. نتیجه گیری: از معیارهای انتخاب یک عامل دارویی، علاوه بر عوارض جانبی آن و ترجیح بیمار، کارایی و ایمن بودن آن نیز است. استفاده از داروهای ضد انعقاد پروفیلاکسی در بیمارانی که تحت اعمال جراحی بزگ ارتوپدی قرار می گیرند خطر ترومبوآمبولی وریدی را به طور چشمگیری کاهش می دهد، ولی به طور کامل برطرف نمیکند.
  کلیدواژگان: ترومبوآمبولی، جراحی ارتوپدی، داروهای ضد انعقاد
 • زهرا سادات حسینی* صفحات 74-79
  هدف
  این گزارش مروری با هدف پرداختن به موضوع بروز آریتمی های قلبی در افراد با خونریزی مغزی تهیه شد.
  زمینه
  به دنبال آسیب های داخل جمجمه ای ممکن است انواع اختلالات ریتم قلب و تغییرات ساختاری رخ دهد. بروز تغییرات ریتم قلبی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه، 25 تا 90 درصد گزارش شده است. در صورت عدم تشخیص این تغییرات در بیماران با انواع خونریزی های مغزی، امکان بررسی ها و درمان های غیرضروری وجود دارد.
  روش کار
  مطالعه مروری حاضر با بررسی مطالعات منتشر شده در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2017 از طریق جستجو در پایگاه های داده ای و موتورهای جستجو شامل Google Scholar، Pubmed، Science Direct، SID، Magiran با استفاده از کلیدواژه های electrocardiogram، arrhythmias، ECG abnormalities، intracranial hemorrhage، subarachnoid hemorrhage و آریتمی قلبی، خونریزی های مغزی، آنومالی ریتم قلب انجام شد.
  یافته ها
  تحریک سیستم عصبی خودکار به واسطه تحریک هایپوتالاموس و افزایش سطح کاتکولامین های در گردش در افراد دچار خونریزی مغزی، دو مکانسیم مهم و کلیدی است که سبب بروز اختلالات ریتم قلب و آسیب ماهیچه میوکارد می شود.
  نتیجه گیری
  شناسایی به موقع تغییرات الکتروکاردیوگرام در افراد با خونریزی های مغزی از عوامل موثر در تعیین پیش آگهی و وخامت وضعیت بالینی است. به نظر می رسد اخذ تاریخچه دقیق پزشکی و ثبت الکتروکاردیوگرام در بدو پذیرش بیماران با تشخیص خونریزی مغزی و به طور ویژه خونریزی تحت عنکبوتیه، در مراکز درمانی از اقدامات ضروری است.
  کلیدواژگان: خونریزی تحت عنکبوتیه، خونریزی داخل جمجمه ای، آریتمی
|
 • Mardanian-Dehkordi Leila, Ladan Naseh *, Monireh Babashahi Pages 6-13
  Aim: The purpose of this study was to determine the knowledge and attitude of Isfahan people about prevention of cardiovascular disease.
  Background
  Cardiovascular disease is the main cause of death and disability in all societies. Lack of knowledge about risk factors of heart disease is associated with unhealthy lifestyle and increasing progression of cardiovascular disease.
  Method
  This descriptive analytical study was conducted in 2016 on 384 people of Isfahan, located in the centre of Iran. Data was collected by a researcher-made questionnaire with three parts of personal information, awareness and attitude questions about prevention of cardiovascular disease. The data were analyzed in SPSS 16 using descriptive and inferential statistics.
  Findings: Participants had good knowledge of the prevention of cardiovascular disease (with the knowledge mean score of 13.11±1.94 of the maximum score 14). Also, people's attitudes towards cardiovascular disease prevention were positive (with the mean score of 30.6±4.05 of maximum score of 40). There was not a statistically significant difference between the score of knowledge in terms of age, sex, marital status and family history of heart disease, but knowledge about prevention of heart disease was associated with the previously received training and educational level. There was not a statistically significant difference between the score of attitude in terms of demographic characteristics.
  Conclusion
  The knowledge and attitude about prevention of heart disease among Isfahan people was good and associated with the previously received training. So, providing educational programs about risk factors of cardiovascular disease may improve knowledge of and attitude towards heart disease and play an important role in improving lifestyle and prevention of cardiovascular diseases.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Cardiovascular disease
 • Shahnaz Pooladi *, Fatemeh Dehghan-Azad, Mohammadreza Yazdankhahfard, Rahim Tahmasbi, Abdolreza Ahmadi Pages 14-23
  Background
  Self-care behaviors in cardiac patients are one of the essential factors in their treatments. The failure to apply proper self-care behaviors reduces their recovery and imposes high costs on the health care system.
  Aim: This study aimed for design and psychometric measurement of the questionnaire on attitude, knowledge and utilization of self-care for patients undergoing coronary artery bypass graft surgery based on Waltz model
  Method
  In this methodological study, the following four steps were conducted for design and psychometric measurement of the questionnaire: 1) defining the theoretical and practical self-care concept for patients undergoing coronary artery bypass graft surgery in the domains of physical activity, sexual activity, social activity, mental state, and smoking; 2) designing the items of the questionnaire using other instruments which are being used in heart diseases; 3) determining the face validity (the assessment of facility, difficulty, and ambiguity of the items and their importance for patients) and content validity of the questionnaire (the assessment of appropriateness and necessity of items by experts opinions and measuring CVR and CVI; 4) the internal consistency of the questionnaire was evaluated by determining the Cranach's alpha coefficient.
  Findings: The first version of this questionnaire was produced with 56 items, of which 15 items were deleted during the process of validity and reliability confirmation. The final version of the questionnaire was provided with 41 items in three domains; knowledge domain with 14 items, attitude domain with 7 items and utilization domain with 20 items. The results of the psychometric procedure for the questionnaire was the content validity index of 0.99, the content validity ratio of 0.96 and the internal consistency of the questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 0.7 representing appropriate validity and reliability of the questionnaire.
  Conclusion
  This 41-item questionnaire can be utilized in the assessment process of these patients. Measuring construct validity is recommended for the validity of the domains of the present questionnaire.
  Keywords: Methodological study, Psychometrics, Coronary artery bypass graft, knowledge, attitude, Self-care
 • Azam Shahbaz, Masumeh Hemmati-Maslakpak * Pages 24-33
  Aim: This study aimed to determine the relationship between self-care behaviors and readmission in people with heart failure.
  Background
  People with heart failure are frequently hospitalized due to worsening symptoms. Admission to hospital reduces quality of life of patients, also imposes large costs for them. To control this disease, adherence to self-care behaviors is important.
  Method
  In this descriptive analytical study, 245 heart failure patients with the history of readmission were recruited with convenience sampling method from Taleghani and Syedalshohada teaching hospitals of Urmia, in 2016. Data collection tool included self-care heart failure Index. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS.
  Findings: Self-care mean score in participants was 45.59±7.6 and most patients had a moderate level of self-care behaviors. Pearson correlation coefficient showed a reverse statistically significant correlation between self-care score with the number of hospitalization (r=-223, p≤0.0001).
  Conclusion
  Self-care behaviors of the majority of patients was not favorable in terms of quality and there was a reverse correlation between self-care behaviors and readmission, It is suggested further investigating the factors affecting self-care behaviors and taking actions to deal with these factors.
  Keywords: Self-care, Readmission, Heart failure
 • Rasoul Heshmati * Pages 44-55
  Aim: The aim of this study was to examine the effect of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on depression and anxiety in people with coronary artery disease (CAD) treated with coronary artery bypass graft (CABG) surgery.
  Background
  Depression and anxiety are common in people with CAD treated with CABG. Therefore, it is important to investigate if effective therapeutic models can influence the negative emotions of these patients.
  Method
  The research method was single-subject and the statistical population of this study included all people with coronary artery disease who referred to Shahid Madani Hospital in Tabriz, Iran, during the second six months of the year 2016 for rehabilitation after surgery. The study sample consisted of four available people with CAD who received eight sessions of MBSR training by the researcher. The subjects were assessed before and after receiving the MBSR training by Beck Depression Inventory, and Beck anxiety Inventory. The data were analyzed through recovery percentage, percent of non-overlapping data (PND), standardized mean difference (SMD) and visual analysis of the charts.
  Findings: The findings showed that MBSR training reduced anxiety and depression in people with CAD following treatment with CABG.
  Conclusion
  Based on these findings, it be can concluded that MBSR is an effective treatment for management of negative emotions of people with CAD treated with CABG.
  Keywords: Mindfulness-Based Stress Reduction, Depression, Anxiety, Coronary artery disease, Coronary artery bypass graft surgery
 • Masomeh Fifaie, Afsaneh Kojaie-Bidgoli *, Hasan Rajabi Moghadam, Mohammad-Sadegh Pourabbasi, Mojtaba Sehat Pages 56-64
  Aim: The aim of this study was to examine the effect of changing position on back pain after cardiac catheterization.
  Background
  Prolonged bed rest after coronary angiography produces back pain.
  Methods
  This was a quasi-experimental study conducted on 98 patients who had been admitted for coronary angiography in Shahid Beheshti Hospital of Kashan, Iran, in the year 2014. Patients were randomly allocated to intervention and control group. In this study, data collection form consisted of three sections including demographic information, numerical pain scale, and bleeding and hematoma control checklist. Patients in the control group received routine care after coronary angiography including bed rest for 6 hours without movement of effected limb. However, patients’ position in the intervention group was intermittently changed during the first 6 hours after catheterization. Patients in the intervention and control group were assessed in terms of severity of pain, and bleeding and hematoma, immediately after moving to the ward, and then two, four and six hours after angiography. The data were analyzed in SPSS version 11.5 using descriptive and inferential statistics.
  Findings: The result showed that there were statistically significant differences between the intervention and control group in terms of mean score of back pain immediately after moving to the ward (p≤0.0001), and 4 hours (p≤0.0001) and 6 hours (p≤0.0001) after angiography.
  Conclusion
  In this study, changing position of patients after angiography reduced back pain in patients without causing any complication like hematoma and bleeding; therefore, it can be concluded that applying this intervention could be considered as a convenient way to relieve back pain in patients after coronary angiography.
  Keywords: Coronary angiography, position change, bleeding, hematoma, back pain
 • Anolin Aslan , Roya Khorami , Jalal Rezaii , Mohammad Godarzi , Zahra Abbasi Dolatabadi * Pages 66-73
  Aim: The purpose of this study is to review new achievements in prevention and treatment of venous thromboembolism (VTE) in orthopedic surgeries. Background. Method: This is a comprehensive review of literature published between 1998-2017 about prevention and treatment of VTE in orthopedic surgeries that was conducted through searching scientific databases and search engines Ovid, Science Direct, Medline, Google Scholar, and PubMed using the English and Persian forms of the words Apixaban, Dabigatran, Heparin, orthopedic procedures, venous thromboembolism, and Fondaparinux. In total, 35 English papers and 10 Persian papers were found, out of which 25 papers were included in the review. Findings: The risk of VTE is increased considerably during orthopedic surgeries. It is associated with important morbidities and also can increase mortality rate. Without prophylaxis, there is a noticeably increased risk of both venous and pulmonary embolism. Choosing a prophylactic pharmacologic agent depends on its efficacy and safety and also, on the presence of comorbidities and patient preferences. Conclusion: The features of primary preferred primary prophylactic method is easy management safety, effectiveness with limited or no need for laboratory observation, and cost effectiveness. The use of prophylactic anticoagulation in patient undergoing major orthopedic surgeries considerably reduces the risk of VTE, but does not completely exclude it.
  Keywords: Venous Thromboembolism, Orthopedic surgeries, Prophylactic anticoagulation
 • Zahrasadat Hoseini * Pages 74-79
  Aim: This review aimed to explore the issue of cardiac arrhythmias in people with subarachnoid hemorrhage.
  Background
  Intracranial injuries may cause cardiac arrhythmia and structural changes. Between 25-90% of patients with subarachnoid hemorrhage experience cardiac arrhythmia. In case of inappropriate diagnosis, unnecessary workup and treatment may be done.
  Method
  The studies published between 2000 and 2017 were searched for in databases and search engines Google Scholar, Pumped, Science Direct, Magiran, and SID by the keywords electrocardiogram, arrhythmia, ECG abnormalities, intracranial hemorrhage, subarachnoid hemorrhage and their Persian equals.
  Findings: Provoking the autoimmune system by stimulating the hypothalamus and increasing the circulating catecholamines in patients with cerebrovascular bleeding are two significant mechanisms responsible for cardiac arrhythmias and myocardial damage.
  Conclusion
  The timely diagnosis of electrocardiographic changes in patients with cerebral hemorrhage is one of the effective factors in determining the prognosis and deterioration of clinical status. It seems that taking the exact medical history, recording ECG at the time of patient admission, and diagnosing the cerebral hemorrhage, in particular subarachnoid hemorrhage, are necessary measures in the health care centers.
  Keywords: Subarachnoid hemorrhage, Intracranial hemorrhage, Arrhythmia