فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 32، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • پردیس مرادنژاد، شیوا خالق پرست*، پریسا فیروزبخش صفحات 2-10
  هدف

  هدف از این مطالعه، مرور مطالعاتی است که به بررسی عوامل موثر در پیشگیری و کاهش میزان عفونت کاتترهای عروقی و باکتریمی ناشی از آن پرداخته اند.

  زمینه

  عفونت کاتترهای عروقی به عفونت هایی اطلاق می شود که ناشی از کاتترهای وریدی محیطی، کاتترهای وریدی مرکزی، کاتترهای مرکزی که از محیط تعبیه می شوند (PICC)، کاتترهای شریانی و کاتترهای دایمی مانند پورت هستند. یکی از شایع ترین عوارض کاتترهای عروقی، عفونت کاتتر است. مطالعات زیادی نشان داده اند که با به کاربردن توصیه هایی که برای پیشگیری از عفونت های ناشی از کاتترهای عروقی شده است، می توان از ایجاد این عفونت ها پیشگیری کرد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری، مقالات منتشرشده طی سال های 2010 تا   2022 که به بررسی عفونت های ناشی از کاتترهای عروقی و عوامل موثر در پیشگیری از آن پرداخته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. جستجوی مقالات از طریق پایگاه های PubMed، Magiran، SID، Scopus، Medline، IranDoc، و Cochrane با جستجوی کلیدواژه های پیشگیری، باکتریمی، عفونت کاتترهای عروقی و معادل انگلیسی آنها انجام شد. مقالات تحقیقی اولیه و مرور سیستماتیک فارسی و انگلیسی که به موضوع عفونت های کاتترهای عروقی و عوامل موثر در پیشگیری از آنها پرداخته بودند، در بازه زمانی سال های 2010 تا 2022 در پایگاه های معتبر علمی منتشر شده بودند، و دسترسی به متن کامل آنها مقدور بود برای بررسی انتخاب شدند. در مجموع،  324 مقاله در جستجوی اولیه یافت شد که با بررسی عنوان و چکیده، 32 عنوان مقاله انتخاب شد و پس از مطالعه متن مقالات، تعداد 10 مقاله که موضوع آنها مطابق با هدف پژوهشی این مطالعه بود، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  مطالعات مختلف نشان داد که روش صحیح جاگذاری و مراقبت کاتتر، استفاده از حداکثر وسایل حفاظت فردی در زمان جاگذاری کاتتر، فیکس کردن هاب با بخیه، شست وشوی دست قبل از دست کاری کاتتر، تمیز کردن پوست با کلرهگزیدین، در صورت امکان اجتناب از کاتتر فمورال، بررسی روزانه از نظر نیاز به کاتتر و برداشتن کاتترهای غیرضروری، ارزیابی دوره ای پرستاران و پرسنل درباره آگاهی و پایبندی آنها به گایدلاین ها، و اختصاص دادن پرسنل آموزش دیده برای تعبیه و مراقبت و نگهداری کاتترهای عروقی از راهکارهای مهم جهت کاهش عفونت کاتترهای عروقی و باکتریمی ناشی از آن هستند.

  نتیجه گیری

  آموزش پرستاران و پرسنل درباره رعایت اصول پیشگیری از عفونت کاتترهای عروقی و ارزیابی دوره ای پرستاران و پرسنل درباره آگاهی و پایبندی آنها به گایدلاین ها، اختصاص دادن پرسنل آموزش دیده برای تعبیه و مراقبت و نگهداری کاتترهای عروقی از راهکارهای مهم جهت کاهش عفونت کاتترهای عروقی و باکتریمی ناشی از آن هستند.

  کلیدواژگان: باکتریمی، عفونت کاتتر عروقی، پیشگیری
 • عزیز بهنام مقدم، آرمین محمودی*، علیرضا ماردپور، فاطمه زاده باقری، نعیم عبدی صفحات 12-20
  هدف

  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ در افراد دچار سکته قلبی بود.

  زمینه

  افرادی که دچار سکته قلبی می شوند اضطراب مرگ و کمبودهای شناختی را تجربه می کنند، و همین امر موجب تاخیر در بازگشت به کار، کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطر مرگ در آنان می شود.

  روش کار

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که به منظور بررسی تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ در افراد دچار سکته قلبی در سال 1400 انجام شد. در این مطالعه، 60 فرد دچار سکته قلبی از طریق نمونه گیری در دسترس در مراکز درمانی شهر یاسوج انتخاب شدند و به صورت تخصیص تصادفی بلوکی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر استفاده شد. پیش آزمون برای هر دو گروه گرفته شد و سپس برای گروه آزمون، شش جلسه درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد اجرا و در پایان، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند و تنها مراقبت های معمول پزشکی به ایشان ارایه شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند.

  یافته ها

  پس از تعدیل نمرات پس آزمون از طریق حذف اثر پیش آزمون، مشخص شد که مداخله بر کاهش اضطراب مرگ تاثیر معنی دار داشته است (0/796Partial η2=، 0/0001P≤ ،214/11F=). همچنین، در مولفه های اضطراب مرگ، نتایج آزمون تی مستقل نشان داد میانگین نمرات تفاضل پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای ترس از مرگ (0/0001≤p)، ترس از بیماری (0/0001≤p)، افکار مرتبط با مرگ (0/05<p)، و زندگی کوتاه (0/0001≤p) در گروه آزمون به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل است.

  نتیجه گیری

  روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد می تواند به عنوان یک روش درمانی مکمل و موثر در کاهش اضطراب مرگ افراد دچار سکته قلبی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، اضطراب مرگ، سکته قلبی
 • اسمعیل محمدنژاد، فائزه صمدی، علی کریمی رزوه* صفحات 22-29
  هدف

  در این مقاله مروری، مطالعاتی که به بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر افراد مبتلا به کووید-19 پرداخته اند، مورد بحث قرار گرفتند.

  زمینه

    انجام برنامه های بازتوانی قلبی برای بیمارانی که با اختلالات قلبی عروقی درگیر هستند، فواید زیادی را نشان داده است. با همه گیری کووید-19 در سرتاسر جهان، بیماران زیادی با عارضه قلبی عروقی ویروس کرونا درگیر شدند. با وجود استفاده از داروها و سایر مداخلات درمانی برای کنترل این مشکلات، همچنان بیماران زیادی عوارض ثانویه این بیماری به خصوص قلبی عروقی را تجربه می کنند. ترس از اجرای برنامه های بازتوانی به دلیل نبودن گزارش پیامد موارد اجراشده و یافتن مداخله ای مناسب جهت مدیریت بیماری و عوارض آن، منجر به ادامه جستجو برای یافتن راهکاری موثر شده است. به کارگیری برنامه های بازتوانی قلبی برای این بیماران می تواند مو.ثر واقع شود.

  روش کار

    جستجوی مقالات از طریق پایگاه های داده ای شامل Science Direct، PubMed، Cochrane، Medline، SID، Scopus، CINAHL، OVID، Iran Doc و Magiran با استفاده از کلید واژه های”کووید-19“،”بازتوانی قلبی“،”بازتوانی قلبی عروقی“و”بازتوانی“و معادل ه ای انگلیسی آنها انجام شد. مقالاتی که در بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی منتشر شده بودند و با محوریت اصلی موضوع تحقیق ارتباط بیشتری داشتند، انتخاب شدند. معیارهای ورود مقالات شامل انتشار آنها در مجلات علمی معتبر، انتشار به زبان فارسی یا انگلیسی، امکان دسترسی به متن کامل مقاله بودند. معیارهای خروج از مطالعه شامل چاپ مقاله در مجلات ضعیف و نامعتبر بود. پس از بررسی عنوان و چکیده و در برخی موارد، مطالعه متن کامل مقالات، تعداد 9 مقاله که مطابق با هدف پژوهشی این مطالعه بود، انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  برنامه های بازتوانی قلبی منجر به تعدیل علایم بیماری، بهبود عملکرد قلبی عروقی، کارآیی جسمی و کیفیت زندگی بیماران و کاهش موارد مرگ و بستری مجدد ناشی از این بیماری و عوارض آن می شود.

  نتیجه گیری

    برای تاثیر بیشتر برنامه های بازتوانی قلبی، انتخاب برنامه ای متناسب با شرایط بیمار، پایبندی به برنامه و ارزیابی یافته ها باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد می توان از الگوهای برنامه های بازتوانی قلبی برای افراد مبتلا به بیماری کووید-19 برای کاهش عوارض و مرگ استفاده کرد، اما برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعات بیشتری لازم است.

  کلیدواژگان: کووید-19، بازتوانی قلبی عروقی، مطالعه مروری
 • محسن ضیایی، رقیه محمدتقی، رسول آذرآفرین، رضا عباس زاده، مهدی حیدری* صفحات 30-38
  هدف

  این مطالعه با هدف مقایسه دو مد تطبیق کمکی و متناوب اجباری همزمان با حمایت فشاری بر برآیند جداسازی بیماران از تهویه مکانیکی پس از جراحی بای پس عروق کرونری انجام شد. زمینه. نوع مد مورد استفاده برای حمایت تنفسی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر از اهمیت زیادی برخوردار است. مد تهویه مورد استفاده علاوه بر جلوگیری از فشار بر برش استرنوتومی بیمار باید امکان جداسازی سریع وی از دستگاه را نیز فراهم کند تا از عوارض ناشی از تهویه طولانی مدت جلوگیری شود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی، 26 بیمار با مد تطبیق کمکی به عنوان گروه آزمون و 26 بیمار با مد متناوب اجباری همزمان با حمایت فشاری به عنوان گروه کنترل پس از جراحی بای پس عروق کرونری در مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب وعروق شهید رجایی تهران تحت تهویه مکانیکی قرار گرفتند. زمان تهویه مکانیکی و زمان خارج کردن لوله تراشه، متغیرهای همودینامیک و گازهای خون شریانی بین دو گروه مقایسه شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بررسی شدند.

  یافته ها

  از 52 بیمار مورد بررسی، 36 نفر (69/2 درصد) مرد و 16 نفر (30/8 درصد) زن بودند. میانگین زمان خارج کردن لوله تراشه در گروه تحت تهویه با مد تطبیق کمکی، 89/42 دقیقه با انحراف معیار 33/83 و در گروه مد متناوب اجباری همزمان با حمایت فشاری، 101/53 دقیقه با انحراف معیار 44/91 بود و تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه یافت نشد. میانگین مدت تهویه مکانیکی بیماران در گروه تهویه با مد تطبیق کمکی، 483/84 دقیقه با انحراف معیار 158/153 و در گروه مد متناوب اجباری همزمان با حمایت فشاری، 541/92 دقیقه با انحراف معیار 257/81 بود و تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه یافت نشد.

  نتیجه گیری

    استفاده از مد تطبیق کمکی برای تهویه مکانیکی پس از جراحی بای پس عروق کرونری تاثیری در کاهش طول مدت تهویه مکانیکی و زمان خارج کردن لوله تراشه در مقایسه با مد متناوب اجباری همزمان با حمایت فشاری نداشت. لذا استفاده از مد تطبیق کمکی برای حمایت تنفسی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر باید با توجه به شرایط بیمار و تخصص پرستاران در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: جراحی پیوند عروق کرونر، بخش مراقبت های ویژه، مدهای تهویه مکانیکی
 • پریسا بزرگ زاد، مریم احسانی*، محمدرضا زارعی صفحات 40-49
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی پدیده ملاقات مجازی در بخش مراقبت ویژه در دوران همه گیری کووید-19 و جستجوی مزایا و موانع آن انجام شد.

  زمینه

  ملاقات حضوری بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه موجب کاهش اضطراب جدایی و استرس ناشی از بستری در بیمارستان می شود، احساس آسایش و امنیت را در بیماران افزایش می دهد و کلید مراقبت بیمارمحور/ خانواده محور است، اما شیوع همه گیری کووید-19 و محدودیت های وضع شده مربوط به آن، امکان استفاده از پتانسیل خانواده و ارایه مراقبت بیمارمحور/ خانواده محور را منتفی ساخت. ملاقات مجازی به عنوان راهکاری برای برطرف کردن دوری خانواده از بیمار مطرح شده است.

  روش کار

  در این مطالعه مروری، جستجو در پایگاه های PubMed، Magiran، SID، Scopus، Web of Science، و Cochrane با کلیدواژه های Virtual visiting،  Intensive care unit، Family- patient center care،video calls ، و Covid-19 و معادل فارسی آنها برای یافتن مقالات مربوط بدون محدودیت سال انتشار انجام شد. معیارهای ورود شامل انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی و در دسترس بودن متن کامل مقاله بودند. در مجموع، 45 مقاله یافت شد که بیشتر آنها بر ملاقات مجازی و ویزیت مجازی بیمار توسط پزشک متمرکز بودند. پس از حذف موارد غیرمرتبط و مواردی که امکان مطالعه متن کامل آنها میسر نبود، 29 مقاله از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند، و در نهایت، 10 مقاله  که از نظر موضوع و هدف با مطالعه حاضر مربوط بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در دوران همه گیری کووید-19 ملاقات مجازی در بخش های مراقبت ویژه در بیشتر مراکز درمانی با استفاده از تلفن همراه و تبلت، و از طریق شبکه های اجتماعی و امکانات صوتی و تصویری تلفن همراه صورت می گرفت. در همه موارد، خانواده ها و تیم درمان از برقراری این ارتباط رضایت داشتند، اما آن را جایگزین ملاقات حضوری نمی دانستند، بلکه معتقد بودند این روش ارتباطی می تواند همراه با ملاقات های حضوری مزایای بیشتری داشته باشد. عدم برنامه-ریزی منظم و نظام مند، مشخص نبودن وظایف اعضای تیم درمان در زمینه برگزاری ملاقات مجازی، عدم دسترسی به اینترنت با سرعت مناسب، و پیچیدگی کار با گوشی های هوشمند برای برخی خانواده ها، از موانع این روش ملاقات بودند.

  نتیجه گیری

  ملاقات مجازی شکلی از حضور را برای خانواده‎ای که دور از عضو بیمار خانواده مانده‎اند فراهم می‎کند که طی آن نه تنها یک نفر، بلکه همه اعضای خانواده می‎توانند در کنار فرد بیمار باشند. اگرچه این روش تاثیری بر استرس و اضطراب خانواده و بیماران نداشت، اما توانست تجربه و احساس مثبتی از دوره بستری در بخش مراقبت ویژه برای آنها ایجاد کند و با درگیر کردن خانواده در روند درمان و دادن اطلاعات به آنان، راه را برای نیل به مراقبت بیمارمحور/ خانواده محور بگشاید.

  کلیدواژگان: ملاقات مجازی، مراقبت بیمار محور، خانواده محور، بخش مراقبت ویژه، کووید-19
 • امیر طباطبایی، اسمعیل محمدنژاد، علی کریمی، زهرا صالحی*، فاطمه السادات ایزدی اونجی صفحات 50-57
  هدف

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر برنامه خودمراقبتی خانواده محور بر مبنای بازدید از منزل بر پایبندی به فعالیت جسمی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد پس از ترخیص ترخیص انجام شد.

  زمینه

    بیماری عروق کرونر یکی از شایع ترین بیماری های قلبی عروقی است. اهمیت فعالیت جسمی به عنوان یک عامل مهم در کنترل و  پیشگیری از برگشت مجدد بیماری در این بیماران بسیار مهم است. پایبندی به فعالیت جسمی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد در پیشگیری از بستری مجدد و کاهش عوارض بیماری تاثیر دارد.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1400 انجام شد تعداد 72 نفر از افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد به صورت تصادفی به دو گروه  آزمون و کنترل (هر گروه 32 نفر) تقسیم شدند. برای گروه کنترل، مداخلات معمول انجام شد و برای گروه آزمون، خودمراقبتی خانواده محور ارایه شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه بررسی سطح فعالیت جسمی بک بود.

  یافته‎ ها:

   قبل از مداخله، میانگین نمره پایبندی به فعالیت جسمی بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت. بلافاصله بعد از مداخله، میانگین نمره پایبندی به فعالیت جسمی در گروه آزمون، 6/31 با انحراف معیار 2/01 و این میانگین در گروه  کنترل، 5/98 با انحراف معیار 1/21 بود که با یکدیگر تفاوت آماری معنی دار داشتند (0/0001≤p). یک و نیم ماه پس از مداخله، میانگین نمره پایبندی به فعالیت جسمی در گروه آزمون، 9/14 با انحراف معیار 1/44 و این میانگین در گروه  کنترل، 6/78 با انحراف معیار 0/90 بود که با یکدیگر تفاوت آماری معنی دار داشتند (0/0001≤p).

  نتیجه‎ گیری: 

  خودمراقبتی خانواده محور بر مبنای بازدید از منزل در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد بر پایبندی آنان به فعالیت جسمی موثر است. بنابراین، استفاده از این شیوه آموزشی به عنوان یکی از روش های اثربخش و غیردارویی در افراد مبتلا به سندرم کرونری حاد، برای ارتقای کیفیت زندگی این بیماران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: فعالیت جسمی، سندرم کرونری حاد، خودمراقبتی خانواده محور
 • مهین روحانی، امید آقازاده گودللو، محمدرضا دین محمدی، اسما قربانی، فاطمه غیاثی* صفحات 58-67
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش فردی و گروهی بر رفتارهای خودمراقبتی و بستری مجدد در افراد با نارسایی قلبی انجام شد.

  زمینه

  آموزش به افراد با نارسایی قلبی در دستیابی به نتایج مطلوب درمانی، مدیریت عوارض بیماری و کاهش بستری مجدد نقش مهمی دارد.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بر روی 75 فرد دچار نارسایی قلبی انجام شد. در یک گروه، مداخله آموزشی به صورت فردی و در گروه دیگر، در قالب گروه های 3 تا 5 نفره طی دو جلسه انجام شد. در گروه کنترل، آموزش های معمول بخش ارایه شد. رفتارهای خودمراقبتی با استفاده از مقیاس اروپایی رفتار خودمراقبتی در نارسایی قلبی (EHFScBs) در ابتدا، و 30 و 90 روز بعد از ترخیص ارزیابی شد. دفعات بستری مجدد نیز 30، 60 و 90 روز بعد از ترخیص ارزیابی گردید. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمون های آماری کای دو و کروسکال والیس انجام شد.

  یافته ها

    رفتارهای خودمراقبتی در 30 و 90 روز بعد از مداخله در گروه های مورد مطالعه اختلاف آماری معناداری را نشان داد (مقدار P به ترتیب، 0/002 و 0/027) و تعداد افراد با سطح خودمراقبتی خوب در گروه های آموزش فردی و گروهی بیشتر از گروه کنترل بود. از نظر دفعات بستری مجدد، در پایان 30، 60 و 90 روز بعد از ترخیص بین سه گروه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  استفاده از مداخله آموزشی (فردی و گروهی) جهت بهبود رفتارهای خودمراقبتی در افراد با نارسایی قلبی توصیه می شود. تاثیر این مداخلات آموزشی بر دفعات بستری مجدد در گروه های مورد مطالعه شناخته نشد؛ لذا، پیشنهاد می شود جهت بررسی بیشتر، مطالعات آتی با نمونه های بیشتر و در بازه زمانی طولانی تر انجام شود.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، آموزش، بستری مجدد بیمارستانی، نارسایی قلبی
 • پریسا فیروزبخش، شیوا خالق پرست، سعیده مظلوم زاده، پردیس مرادنژاد* صفحات 68-75
  هدف

  این مطالعه با هدف مرور پژوهش هایی که به بررسی مداخلات موثر در پیشگیری از وقوع عفونت زخم متعاقب جراحی قلب باز پرداخته اند انجام شد.

  زمینه

  عفونت زخم محل جراحی قفسه سینه و عفونت های عمقی زخم استرنوم از عوارض جدی هستند که شیوع آن حدود 0/4 تا 5 درصد است و می توانند به واسطه طولانی کردن مدت بستری، نیاز به جراحی های مکرر یا آنتی بیوتیک های طولانی مدت، بار مالی زیادی را به بیمار و سیستم سلامت تحمیل کنند. بر اساس مطالعات، عوامل خطر متعددی برای بروز عفونت زخم محل جراحی قفسه سینه  شناسایی شده است که بسیاری از آنها قابل کنترل هستند و با شناسایی و مدیریت مناسب، می توان تا حد زیادی از بروز این عارضه جدی و خطرناک پیشگیری کرد.

  روش کار

  این مطالعه مروری در سال 1401 با جستجوی پایگاه های داده ای شامل SID، Scopus، Uptodate، Medline، PubMed، Science Direct، و Magiran با استفاده از کلیدواژه های پیشگیری، مدیاستینیت، جراحی قفسه سینه و معادل انگلیسی آنها انجام شد. مقالات اصیل که گزارش پژوهش ها با طراحی مقطعی، مورد شاهدی، کوهورت، یا کارآزمایی بالینی را به زبان فارسی یا انگلیسی در بازه زمانی سال های 2000 تا 2021 میلادی در نشریات نمایه شده در پایگاه های داده ای مورد جستجو منتشر کرده بودند و دسترسی به متن کامل آنها مقدور بود مورد بررسی قرار گرفتند. معیارهای خروج از مطالعه شامل مقالات مروری، نامه به سردبیر، و گزارش مورد بود. پس از جستجوی اولیه، 62 مقاله مرتبط یافت شد که در آخر، با توجه به معیارهای ورود و خروج، تعداد 16 مورد از آنها به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

    از جمله اقدامات قبل از انجام جراحی برای پیشگیری از بروز عفونت زخم محل جراحی قفسه سینه می توان به رعایت بهداشت دست، کاهش وزن، ترک سیگار، کنترل مناسب قند خون قبل وحین و بعد از عمل جراحی، تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک مناسب، دکلونیزاسیون بینی و حلق از استاف اوریوس با استفاده از پماد موپیروسین، و رفع موهای زاید با استفاده از کرم موبر (بدون تیغ) اشاره نمود. ضدعفونی کردن فیلد جراحی با استفاده از کلرهگزیدین، استفاده از روش های مناسب جراحی برای بستن زخم و حفظ ثبات و پایداری استرنوم، و آموزش مناسب بیماران توسط پرستاران درباره علایم هشدار، و پیگیری دقیق آنها از جمله اقداماتی هستند که می توانند در حین عمل و پس از آن به پیشگیری از بروز عفونت زخم محل جراحی قفسه سینه کمک قابل توجهی کنند.

  نتیجه گیری:

   با شناسایی عوامل خطر زخم محل جراحی قفسه سینه و کنترل دقیق و به موقع آن می توان تا حد زیادی از بروز عارضه جدی و تهدیدکننده زندگی زخم عفونت زخم محل جراحی قفسه سینه پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: عفونت زخم محل جراحی قفسه سینه، عفونت عمقی زخم استرنوم، جراحی قلب، پیشگیری
 • سارا لطفیان، حسن آرین، رسول آذرفرین، هومن بخشنده، پردیس مرادنژاد* صفحات 80-86
  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اجرای پروتکل”حرکت زودهنگام“بر قدرت ماهیچه دیافراگم و سایر ماهیچه های دمی پس از جراحی قلب باز انجام شد.

  زمینه

  حرکت زودهنگام به عنوان یک پروتکل مناسب جهت کاهش طول مدت بستری بیمار در بخش مراقبت های ویژه و نیز کاهش عوارض تنفسی پس از جراحی قلب باز توصیه می شود. با این حال، اطلاعات درباره تاثیر آن بر بهبود قدرت ماهیچه های تنفسی محدود است.

  روش کار

  این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور بود. تعداد 80 بیمار که تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر و یا جراحی دریچه قلب قرار گرفته بودند به طور تصادفی در دو گروه”حرکت زودهنگام پس از جراحی“(گروه مداخله) و فیزیوتراپی به رویه معمول (گروه کنترل) تقسیم شدند. قدرت ماهیچه های تنفسی، یک بار روز قبل از جراحی، و بار دوم، پس از جراحی و پیش از خروج از بخش مراقبت های ویژه، اندازه گیری و دو شاخص ماکزیمم فشار دمی (PI max)، و S index (به عنوان معیار کیفی سنجش قدرت ماهیچه دیافراگم) ثبت شدند. در هر مرحله، پارامترهای همودینامیک نیز اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  بر اساس هر دو شاخص ماکزیمم فشار دمی و شاخص S، قدرت ماهیچه دیافراگم پس از جراحی از 77/28 به 59/53 سانتی متر آب کاهش یافت، اما میزان تغییرات در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود، که نشان دهنده بهبودی قابل ملاحظه قدرت ماهیچه دیافراگم در گروه مداخله است (0/0001P≤). تغییرات همودینامیک پس از جراحی (کاهش فشار خون و افزایش ضربان قلب) در هر دو گروه بدون تاثیر بالینی قابل ملاحظه ای رخ داد.

  نتیجه گیری

    حرکت زودهنگام بعد از جراحی قلب تاثیر مثبت بر قدرت ماهیچه دیافراگم دارد، و با توجه به اینکه تاثیر منفی بر وضعیت همودینامیک ندارد، مداخله ای بی خطر است.

  کلیدواژگان: جراحی قلب، دیافراگم، حرکت زودهنگام، قدرت ماهیچه
 • مهناز مایل افشار*، محمدضیا توتونچی، فریدون نوحی، مجید ملکی، ندا شیرخانلو، حمیدرضا پاشا، فاطمه آهنگری، شاهپور گرانوندپور، علی فتح اللهی فرد صفحات 88-95
  هدف

  مراقبت مبتنی بر شواهد به دلیل به روز بودن تدابیر و رویه های مراقبتی و هزینه اثربخشی برای بیماران نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری دارد؛ با وجود این، بر سر راه اجرای آن موانعی وجود دارد که باید بررسی شود. این مطالعه با هدف بررسی موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد در کارکنان پرستاری مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی است که بر روی 215 نفر از پرستاران بخش های مختلف مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند انجام شد. برای تعیین موانع اجرای پروتکل های مبتنی بر شواهد از پرسشنامه استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  کارکنان پرستاری موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد را مربوط به بعد مدیریتی، کافی نبودن تعداد کارکنان (80 درصد)، زیاد بودن بیماران (71 درصد)، و عدم تشویق کارکنان (68 درصد) می دانستند. در بعد فردی نیز فقدان وقت کافی برای پرستاران جهت مطالعه نتایج تحقیقات (72 درصد) از مهم ترین موانع بود.

  نتیجه گیری

    عوامل مرتبط با موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد در دو حیطه فردی و مدیریتی هستند. پیشنهاد می گردد از طریق چیدمان صحیح نیروی انسانی، برگزاری کارگاه ها و گردهم آیی های آموزشی، و ایجاد تعامل با مراکز اجراکننده مراقبت مبتنی برشواهد و استفاده از تجارب آنها باتوجه به امکانات موجود، به این مقوله اهمیت بیشتری داده شود.

  کلیدواژگان: مراقبت مبتنی بر شواهد، عملکرد پرستاری، مدیریت پرستاری، پرستاری مبتنی بر شواهد
 • ویدا محمدی هریس*، علی شاکر دولق، علی خادمی، علی زینالی، ناصر صفایی صفحات 96-107
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر”درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد“و”آموزش تنظیم هیجان“بر درد مزمن و خودمراقبتی زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر انجام شد.

  زمینه

    تحقیقات نشان می دهند بیماری عروق کرونر قلب از علت های اصلی مرگ و ناتوانی در دنیا است که کارآمدی مفید افراد را کاهش می دهد. با توجه به پیشینه، عوامل روان شناختی می توانند بسیاری از وجوه زندگی و ارتباطات بیماران را دگرگون سازند.

  روش کار

  طراحی این پژوهش از نوع نیمه تجربی به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل همه زنان مبتلا به انسداد عروق کرونر بود که در نیمه اول سال 1399 به بیمارستان قلب تبریز مراجعه کرده بودند و به روش نمونه گیری هدفمند و پس از انجام مصاحبه بالینی، زنان دارای معیارهای ورود به پژوهش انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه آزمون اول (15 نفر)، گروه آزمون دوم (15 نفر)، و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله”آموزش تنظیم هیجان“در 12 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای سه جلسه) و گروه مداخله”درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد“در 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله قرار گرفتند؛ گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران و مقیاس خودمراقبتی ریگل و همکاران استفاده شد. تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD در نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.  

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که”درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد“و”آموزش تنظیم هیجان“بر درد مزمن و خودمراقبتی زنان مبتلا به بیماری عروق کرونری تاثیر دارد (0/0001≤p). در واقع،”درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد“و”آموزش تنظیم هیجان“باعث کاهش درد مزمن و بهبود خودمراقبتی در افراد تحت مطالعه شدند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که”درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد“تاثیر بیشتری نسبت به”آموزش تنظیم هیجان“بر درد مزمن و خودمراقبتی بیماران دارد.

  نتیجه گیری

    توجه به”درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد“و”آموزش تنظیم هیجان“می تواند در کاهش مشکلات روان شناختی زنان مبتلا به بیماری عروق کرونری نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: درد مزمن، خودمراقبتی، تنظیم هیجان، پذیرش و تعهد، بیماری عروق کرونر
 • مریم بقولی کرمانی، محسن گل پرور*، معصومه صادقی، حمید آتش پور صفحات 108-119
  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر روایت درمانی زوجی، طرحواره درمانی زوجی و زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر امیدواری و استرس درک شده افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و همسران آنها انجام شد.

  زمینه

  بیماری عروق کرونری، از دسته بیماری های قلبی است که می تواند زوج ها را با مشکلاتی مواجه سازد و آنها را نیازمند کمک نماید.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی چهارگروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر با همسران آنها در سال1400 بودند که از میان آنها، 64 زوج به صورت هدفمند انتخاب و در چهار گروه (هر گروه 16 زوج) گمارده شدند. از مقیاس امیدواری اسنایدر و مقیاس استرس درک شده لیونگ و همکاران برای سنجش متغیرهای وابسته استفاده شد. سه گروه مداخله، هر یک طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بون فرونی در نرم افزار SPSS بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد از نظر امیدواری، بین زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر و طرحواره درمانی زوجی با گروه کنترل تفاوت معنی دار آماری وجود دارد (0/0001≤p)، ولی بین روایت درمانی زوجی با گروه کنترل و بین سه مداخله با یکدیگر تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد. درباره استرس درک شده، نتایج نشان داد، بین زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر، روایت درمانی زوجی و طرحواره درمانی زوجی با گروه کنترل تفاوت معنی دار آماری وجود دارد (0/0001≤p).

  نتیجه گیری

    با توجه به تاثیر زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر و طرحواره درمانی زوجی در افزایش امیدواری و تاثیر دو درمان مورد اشاره و روایت درمانی زوجی در کاهش استرس درک شده افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و همسران آنها، پیشنهاد می شود استفاده از این سه درمان در مراکز درمانی قلب و عروق مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: استرس درک شده، امیدواری، بیماری عروق کرونر، روایت درمانی زوجی، طرحواره درمانی زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر
 • شیرین مددکار* صفحات 120-128
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد مدل لونتال مبتنی بر پیگیری بر درک از بیماری در افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی انجام شد.

  زمینه

  یکی از ابزارهای اساسی در تغییر درک از بیماری وجود برنامه آموزشی با استفاده از روش های نوین آموزش است.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی، 60  فرد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در سال 1401 در بیمارستان کاشانی شهرکرد به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. در گروه آزمون دو جلسه آموزش مجازی از طریق نرم افزار چند رسانه ای (صدا، فیلم، تصویر و انیمیشن) تحت عنوان کارگاه آموزشی چهار ساعته در تاریخ و ساعت هماهنگ شده با کمک برنامه ادوبی کانکت برگزار گردید. در گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. درک از بیماری بیماران بعد از پایان کارگاه با استفاده از پرسشنامه ادراک بیماری اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و تی زوجی در نرم افزار SPSS انجام گردید.

  یافته ها

  میانگین امتیاز درک از بیماری در گروه کنترل، قبل و بعد از مداخله به ترتیب، 2/96 با انحراف معیار 0/47 و 2/88 با انحراف معیار 0/36 بود که این اختلاف از نظر آماری معنادار. میانگین امتیاز درک از بیماری در گروه آزمون، قبل و بعد از مداخله به ترتیب، 2/67 با انحراف معیار 0/34 و 4/85 با انحراف معیار 0/65 بود و تفاوت آماری معنادار مشاهده شد (0/0001≤p). قبل از مداخله، میانگین امتیاز درک از بیماری بین دو گروه کنترل و آزمون تفاوت آماری معناداری نداشت، اما بعد از اجرای مداخله، تفاوت معنی دار آماری در امتیاز درک از بیماری بین گروه آزمون و کنترل مشاهده شد (0/0001≤p)، به گونه ای که در گروه آزمون، درک از بیماری افزایش یافت.

  نتیجه گیری

    بر اساس نتایج مطالعه حاضر افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی پس از مداخله آموزشی درک بهتری نسبت به بیماری خود پیدا کردند، بنابراین توصیه می شود مداخلات آموزشی جهت بهبود درک بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش چندرسانه ای، پیگیری تلفنی، درک از بیماری، فیبریلاسیون دهلیزی
 • صفورا آصفمهر، عبدالمجید بحرینیان*، فاطمه شهابی زاده صفحات 130-138
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری همراه با پیاده روی ذهن آگاهانه با رفتار درمانی دیالکتیکی بر نشانگان روان شناختی (افسردگی و اضطراب)، کیفیت زندگی و فشار خون در افراد مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.

  زمینه

  فشار خون بالا می تواند باعث نارسایی کلیه ها و بروز عوارض در چشم فرد گردد. فشارخون بالا به دلیل شیوع زیاد و همراهی با بیماری های قلبی یک مشکل سلامتی-درمانی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه محسوب می شود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمون و یک گروه کنترل بود. از بین 87 نفر داوطلب، 45 نفر از بیماران به شیوه نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه افسردگی بک (1960)، پرسشنامه اضطراب بک (1990)، و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. پروتکل شناختی رفتاری مبتنی بر پیاده روی ذهن آگاهانه گروهی لیهی (2011) و پروتکل رفتاردرمانی دیالکتیکی (لینهان، 1993) مبنای مداخلات بودند. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین تاثیر دو مداخله بر نمرات متغیر افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی و فشارخون بود (0/0001≤p). همچنین، گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر پیاده روی ذهن آگاهانه در مقایسه با رفتار درمانی دیالکتیکی تاثیر بیشتری بر کیفیت زندگی و فشارخون افراد مبتلا به پرفشاری خون داشت.

  نتیجه گیری

  برای افزایش کیفیت زندگی و کاهش فشار خون افراد مبتلا به پرفشاری خون بهتر است از روش گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر پیاده روی ذهن آگاهانه و برای کاهش نشانگان شناختی (افسردگی و اضطراب)  افراد مبتلا به پرفشاری خون از روش رفتار درمانی دیالکتیکی سود جست.

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی رفتاری، پیاده روی ذهن آگاهانه گروهی، رفتاردرمانی دیالکتیکی، افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی، پرفشاری خون
 • زلیخا عباسی، محمد جوادی نژاد، محبوبه شالی، الهام نواب* صفحات 140-150

  هدف:

   این مطالعه مروری با هدف بررسی اهمیت یک رویکرد پیشگیرانه قبل از عمل در بهبود بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد.

  زمینه

  با افزایش تعداد بیماران کاندید جراحی قلب، بهبود وضعیت سلامت قبل از عمل برای بهینه سازی پیامدهای پس از عمل، اهمیت زیادی پیدا کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، این بررسی مروری با هدف ارزیابی شواهد مربوط به پیش توانبخشی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد.

  روش کار

  مطالعه مروری روایتی حاضر با جست وجوی کتابخانه ای و جست وجو در پایگاه های داده ایScopus ،Cochrane Library ، Magiran ،SID ،PubMed ،Up-to-date ،OVID ، CINAHL، و Web of Science با کلیدواژه های جراحی بای پس عروق کرونر، پیش توانبخشی، بیماری قلبی عروقی، و معادل انگلیسی آنها و همچنین، بدون محدودیت زمانی انجام شد. از مجموع 104 مقاله، 63 متن کامل  مقاله وارد مرحله بررسی شدند که از بین آنها، 17 مقاله وارد مرور متون شدند.

  یافته ها

  بررسی مطالعات نشان دهنده اثرات مطلوب پیش توانبخشی بر بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از عوارض در اوایل دوره پس از عمل است. برنامه های پیش توانبخشی باید رویکردهای چند وجهی از جمله تغذیه، ورزش و کاهش نگرانی را برای بهبود تاب آوری بیمار در دوره قبل از عمل اتخاذ کنند، دوره قبل از عمل فرصتی مهم برای اجرای مداخلات پیش توانبخشی آن دسته از بیماران آسیب پذیری است که منتظر جراحی قلب هستند.

  نتیجه گیری

  پیش توانبخشی قلب شامل طیف وسیعی از مداخلات پیشگیرانه است که می تواند توسط پرستاران به بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب قرار دارند، آموزش داده شود. پیش توانبخشی نیاز به رویکردی بین رشته ای دارد، زیرا مستلزم تغییر از الگوی فعلی مراقبت های سلامتی و تبدیل از مراقبت تک بعدی به مراقبت بین رشته ای است که می تواند به عنوان ابزاری موثر برای حوزه پزشکی و پرستاری در شناسایی به موقع اختلالات جسمی و روانی در ارزیابی اولیه قبل از عمل، آموزش و مدیریت قبل از عمل، و همچنین، پیشگیری از عوارض پس از عمل باشد.

  کلیدواژگان: پیش توانبخشی، جراحی بای پس عروق کرونر، بیماری قلبی عروقی
 • فاطمه ایزدی، یاسمن خلیلی*، شیوا خالق پرست، سپیده تقوی صفحات 152-161
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سواد سلامت، دانش نارسایی قلبی و حمایت اجتماعی با تبعیت از درمان دارویی در افراد مبتلا به نارسایی قلبی انجام شد.

  زمینه

  با وجود پیشرفت های چشم گیر در درمان نارسایی قلبی، پیش آگهی در این بیماران ضعیف است که از عوامل موثر بر آن می توان به بیماری های زمینه ای، تفاوت های سنی و جنسی، سواد سلامت ناکافی، تبعیت نامناسب از درمان دارویی، دانش کم و حمایت اجتماعی ضعیف اشاره کرد.

  روش اجرا:

   تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی ارتباطی از نوع مقطعی بود و نمونه گیری به صورت در دسترس با تعداد 300 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد. ابزار مطالعه شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی و اجتماعی؛ پرسشنامه سواد سلامت؛ پرسشنامه دانش نارسایی قلبی هلندی؛ پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شده؛ و پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی بودند که توسط پژوهشگر یا بیمار تکمیل شد.. از نرم افزار SPSS نسخه 22 برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ به این صورت که متغیرهای کیفی به صورت تعداد و درصد و متغیرهای کمی بر اساس نوع توزیع شان با میانگین (انحراف معیار) یا میانه (دامنه میان چارکی) گزارش شدند. بررسی ارتباط بین متغیرها نیز با استفاده از آزمون همبستگی انجام شد.

  یافته ها

  میانه (دامنه میان چارکی) سنی نمونه ها  سال55 (41 تا 65 سال) بود. تعداد 172 نفر از نمونه ها (57/33 درصد) مرد و 128 نفر (42/66 درصد) زن بودند. تبعیت از درمان دارویی با سواد سلامت (0/13r= ،0/029=P) و دانش نارسایی قلبی (0/13r= ،0/020=P) ارتباط آماری معنی دار داشت، اما با حمایت اجتماعی ارتباطی مشاهده نشد (0/006r=- ، 0/92P=).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه ارتباط سواد سلامت و دانش نارسایی قلبی را با تبعیت از درمان نشان داد. به این ترتیب، می توان با ترغیب بیماران برای بهبود سواد سلامت خود و همچنین، آموزش آنها برای افزایش اطلاعات و دانش مرتبط با بیماری، در راستای تبعیت بهتر از درمان دارویی کوشید.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، دانش نارسایی قلبی، حمایت اجتماعی، تبعیت از درمان دارویی
 • اسماعیل محمدنژاد* صفحات 176-182
  هدف

  در این مقاله مروری، مقرون به صرفه بودن باتل ساکشن یک بار مصرف در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  زمینه

  عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی باعث بروز مرگ و ناخوشی در بیماران، به ویژه در بخش مراقبت ویژه می شوند. روش ها و دستورالعمل های مختلفی برای کنترل این عفونت ها وجود دارد که بخشی از این دستورالعمل ها درباره ساکشن و تجهیزات آن است.

  روش کار

  جستجوی مقالات از طریق پایگاه های داده ای شامل Science Direct، PubMed، Cochrane، Medline، SID، Scopus، CINAHL، OVID، Iran Doc و Magiran با استفاده از کلیدواژه های”ساکشن یک بار مصرف“،”عفونت بیمارستانی“،”مدیریت پسماند“و معادل های انگلیسی آنها انجام شد. مقالاتی که در بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی منتشر شده بودند و با موضوع تحقیق ارتباط بیشتری داشتند، انتخاب شدند. معیارهای ورود مقالات شامل انتشار آنها در مجلات علمی معتبر، انتشار به زبان فارسی یا انگلیسی، و امکان دسترسی به متن کامل مقاله بودند. معیارهای خروج از مطالعه شامل چاپ مقاله در مجلات ضعیف و نامعتبر بود.

  یافته ها

  باتل ساکشن یک بار مصرف در پنج محور کنترل و پیشگیری عفونت بیمارستانی، مدیریت مصرف آب، سهولت در کاربرد، مدیریت پسماند، و بارمالی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

    با توجه کمبود نیروی انسانی برای ضدعفونی باتل ساکشن های چندبار مصرف، هزینه محلول های ضدعفونی و استفاده نادرست در رقیق سازی آن، مدیریت پسماند فاضلاب های محلول های استفاده شده، و تخلیه ساکشن ها، برای کشور ایران، استفاده از باتل ساکشن یک بار مصرف نسبت به باتل ساکشن چندبار مصرف ارجح است.

  کلیدواژگان: ساکشن، عفونت بیمارستانی، باتل یک بار مصرف، مقرون به صرفه
 • سهیل سعید، ندا ثنایی*، محبوبه عبدالرحیمی صفحات 184-193
  هدف

  با توجه به آمار بالای افراد مبتلا به بیماری قلبی در ایران، مطالعه توصیفی حاضر با هدف ارزیابی دانش و مهارت تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی در اداره بیماران دچار سندرم کرونری خاد انجام شد.

  زمینه

  برخورداری پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی از دانش و مهارت کافی جهت تشخیص، مراقبت و انتقال بیماران می تواند شانس بقا و کاهش احتمال بروز عوارض حاد و مزمن بیماران را افزایش دهد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 126 نفر از پرسنل عملیاتی شاغل در مرکز فوریت های پزشکی شهرستان نیشابور در سال 1401به مدت یک سال به صورت سرشماری در مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل، اطلاعات جمعیت شناختی، آزمون بررسی سطح دانش و فهرست وارسی مهارت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در مدیریت بیماران دچار سندرم کرونری حاد جمع آوری شدند و از طریق روش های آماری توصیفی در نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نمره دانش کلی بیشتر پرسنل مورد مطالعه (58/7 درصد) درباره اداره بیماران دچار سندرم کرونری حاد در سطح خوب بود. بیشترین درصد شرکت کنندگان (71/4 درصد) در تفسیر الکتروکاردیوگرافی در سطح خوب بودند، اما در زمینه تشخیص علایم سندرم کرونری حاد، تنها 39/7 درصد افراد در سطح خوب ارزیابی شدند. همچنین، نمره مهارت کلی بیشتر پرسنل مورد مطالعه (79/4 درصد) در سطح خوب بود. بیشترین درصد شرکت کنندگان (83/3 درصد) در اصول احیا قلبی ریوی در سطح خوب بودند، اما در زمینه تشخیص علایم سندرم کرونری حاد، 64/3 درصد افراد در سطح خوب ارزیابی شدند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش حاضر، بیشتر تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان نیشابور، از سطح دانش و مهارت قابل قبول در زمینه اداره افراد دچار سندرم کرونری حاد برخوردار بودند، اما در بعضی از جنبه های دانش و مهارت ، با سطح مطلوب فاصله داشتند. با توجه به اهمیت تقویت دانش و مهارت در اداره فرد دچار سندرم کرونری حاد در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی، که اولین اعضای کادر درمان در مواجهه با بیماران قلبی هستند، آموزش منظم و آگاهی از دستورالعمل های به روز توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سندرم کرونری حاد، دانش، مهارت، اورژانس پیش بیمارستانی
|
 • Pardis Moradnejad, Shiva Khaleghparast*, Parisa Firoozbakhsh Pages 2-10
  Aim

  We sought to review studies regarding interventions to prevent or reduce catheter-related bloodstream infections (CRBSIs).

  Background

   CRBSIs are associated with peripheral and central intravenous catheters, including nontunneled central catheters, tunneled central catheters, peripherally inserted central venous catheters (PICC), totally implanted intravascular access devices (ports), pulmonary artery catheters, and arterial lines. CRBSIs constitute one of the most frequent complications of intravenous catheters. Infections can be reduced by applying recommendations concerning CRBSIs prevention.

  Method

  Articles published between 2010 and 2022 were searched out in databases PubMed, Cochrane, Medline, SID, Scopus, IRANDOC, and Magiran using the keywords “prevention”, “bacteremia”, and “catheter-related bloodstream infection” and their Persian equivalents. Original articles and systematic reviews in Persian and English on CRBSI prevention that were published in reliable scientific databases from 2010 to 2022 and had available full texts were selected. The primary research yielded 324 articles via title and abstract reviews and in some cases, full-text perusal. Ultimately, 10 articles fulfilling the research purpose of the present study were reviewed.

  Findings

  According to the articles reviewed herein, medical centers should lessen CRBSIs incidence by educating healthcare personnel regarding intravascular catheter-use indications, proper intravascular catheter insertion procedures, and appropriate infection-control measures. Additionally, they should periodically assess healthcare personnel’s knowledge of and adherence to guidelines vis-à-vis intravascular catheter insertion and maintenance.

  Conclusions

  It is advisable that healthcare personnel’s knowledge of and adherence to the latest guidelines concerning CRBSIs prevention be continually monitored and enhanced.

  Keywords: Prevention, Bacteremia, Catheter-related bloodstream infection
 • Aziz Behnammoghadam, Armin Mahmoodi*, Alireza Maredpour, Fatemeh Zadeh Bagheri, Naeem Abdi Pages 12-20
  Aim

  The aim of this study was to determine the effect of desensitization with eye movements and reprocessing on death anxiety in patients with myocardial infarction.

  Background

  Patients with myocardial infarction experience death anxiety and cognitive deficits, which delay return to work, reduce quality of life, and increase the risk of mortality.

  Method

  This randomized clinical trial study was conducted to investigate the effect of desensitization with eye movements and reprocessing on death anxiety in patients with myocardial infarction in 2021. A total of 60 patients were selected from medical centers of Yasuj city, Iran, by convenience sampling and randomly divided into intervention and control group based on blocking randomization. To collect the data, personal information questionnaire and Templer's death anxiety questionnaire were used. A pre-test was conducted for both groups, then six treatment sessions with EMDR method were implemented for the experimental group, and at the end, a post-test was conducted for both groups. The control group did not receive any intervention. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS version 18 software.

  Findings

  After adjusting the post-test scores by removing the pre-test effect, the intervention had a statistically significant effect on death anxiety (F=214.11, P≤0.0001, Partial η2=0.796). Also, to analyze the components of death anxiety, the results of the independent t-test showed that the mean pre-test-post-test difference scores of the variables, fear of death (P≤0.0001), fear of illness (P≤0.0001), thoughts related to death (P<0.05), and short life (P≤0.0001) in experimental group was significantly higher than the control group, and control group had no statistically significant difference in this regard.

  Conclusion

    The method of desensitization with eye movements and reprocessing can be used as a standard and effective treatment method in treating or reducing death anxiety in patients with myocardial infarction.

  Keywords: Eye movement desensitization, reprocessing, Death anxiety, Myocardial infarction
 • Esmaeil Mohammadnejad, Faezeh Samadi, Ali Karimi Rozveh* Pages 22-29
  Aim

  This review discusses the studies that have investigated the effect of cardiac rehabilitation programs on people with Covid-19.

  Background

  It has been previously revealed the profits of cardiac rehabilitation for patients who suffer from cardiovascular diseases. With the occurrence of the covid-19 pandemic, many have suffered from cardiovascular complications due to the coronavirus infection. Despite the application of many medications and therapeutic interventions to control the side effects, many are still experiencing the secondary complications of the disease, specifically the cardiovascular complications, and the search for an effective solution continues. The use of cardiac rehabilitation for these patients may be effective.

  Method

  A broad search was conducted in scientific databases and search engines such as Science Direct, PubMed, Cochrane, Medline, SID, Scopus, CINAHL, OVID, Iran Doc, and Magiran with the keyboards “Covid-19”, “post covid-19 period”, “cardiac rehabilitation” and “rehabilitation” in both English and Persian language journals published between 2000 and 2022. After a comprehensive review, nine studies that met the purpose of this study were selected.

  Findings

    Cardiac rehabilitation programs decrease complications, mortality, and readmission of people with Covid-19, and modify the signs, physical and cardiovascular functions, and the quality of life in these patients.

  Conclusion

  For finer efficacy of cardiac rehabilitation programs, designating a program suited for the patient's condition, schedule adherence, and evaluation of the findings should be considered. It seems that cardiac rehabilitation programs can be beneficial for people with Covid-19 in reducing complications and mortality rates. More studies are needed for more information.

  Keywords: Covid-19, Cardiovascular rehabilitation, Literature review
 • Mohsen Ziyaeifard, Roghaye Mohammad-Taghi, Rasoul Azarfarin, Reza Abbaszadeh, Mehdi Heidari* Pages 30-38
  Aim

  This study aimed to compare the effect of Adaptive Support Ventilation (ASV) and Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation-Pressure Support (SIMV-PS) modes on consequence of weaning off patients from mechanical ventilator after coronary artery bypass surgery

  Background

    The ventilation mode used for respiratory support in patients after coronary artery bypass graft surgery is very important. In addition to avoiding pressure on patient's sternotomy incision, the ventilation mode should also provide the possibility of rapid weaning of patient to avoid complications caused by long-term ventilation.

  Method

    In a semi-experimental study, 26 patients were ventilated with ASV as the experimental group and 26 patients were ventilated with SIMV-PS mode as the control group after coronary artery bypass graft surgery in Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran, Iran. Mechanical ventilation time and endotracheal tube removal time, hemodynamic variables, and arterial blood gas analysis were compared between the two groups. Data were analyzed using an independent t-test, repeated measures ANOVA and chi-square.

  Findings

    Out of 52 patients, 36 (69.2 percent) were male and 16 (30.8 percent) were female. The mean time for the endotracheal tube removal was 89.42±33.83 minutes in the experimental group and 101.53±44.91 minutes in control group, which did not have a statistically significant difference (p=0.843). The mean duration of mechanical ventilation of patients in the experimental group was 483.84±158.153 minutes and in the control group, it was 541.92±257.81 minutes, which were not statistically different (p=0.332).

  Conclusion

    The use of ASV mode for mechanical ventilation after coronary artery bypass graft did not affect reducing the duration of mechanical ventilation and the time of endotracheal tube removal compared to SIMV-PS mode. Therefore, the use of ASV mode for respiratory support of patients undergoing coronary artery bypass surgery should be considered according to the patient's condition and the nurses' expertise.

  Keywords: Coronary artery bypass graft surgery, Intensive care units, Mechanical ventilation modes
 • Parisa Bozorgzad, Maryam Ehsani*, Mohammadreza Zarei Pages 40-49
  Aim

  This paper aims to investigate barriers and opportunities of the virtual visiting in intensive care unit during Covid-19 pandemic.

  Background

  Face-to-face visits of hospitalized patients in intensive care units reduce separation anxiety and stress caused by hospitalization, as well as increase the feeling of comfort and safety in patients. In addition, it is the key to patient/family-centered care. However, the Covid-19 pandemic and its related restrictions ruled out the possibility of using the family's potential and providing patient/family-centered care. Virtual visiting has been proposed as a solution to remove the family's distance from the patient.

  Method

  This review was conducted by searching out databases, Web of Science, Scopus, PubMed, Magiran, SID and Cochrane with the keywords, Covid-19, Video calls, Family-patient center care, Intensive care unit, and Virtual visiting without time limitation. The inclusion criteria were the publication of the article in Persian or English language and the availability of the full text of the articles. In total, 45 articles were found, most of which focused on virtual appointments and virtual patient visits by physicians. After removing irrelevant papers, and the cases without full text, 29 articles were evaluated in terms of quality. Finally, 10 articles were evaluated in terms of subject, and the purpose related to the present study.

  Findings

  During Covid-91 pandemic, virtual visits were done in intensive care units in most medical centers using cell phones and tablets through social networks facilities. In all cases, families and health care providers were satisfied with this communication method, but they considered it was not a suitable substitute for face-to-face meetings. They believed that this method combined with face-to-face meetings would be more effective. Lack of regular and systematic planning, ambiguities in the duties of health care providers in the field of holding virtual visiting, lack of access to the internet at a suitable speed, and the complexity of working with smartphones for some families, were barriers of this method.

  Conclusion

    Virtual visiting provides a form of presence for families who are far away from their patients. Via this method, not only one but also all the family members can visit the patient. Although this method did not affect the stress and anxiety of the family and patients, but it was able to create a positive experience for them during hospitalization in intensive care units. Moreover, by involving the family in treatment process and informing them opens the ways to reach the patient/family-centered care in intensive care units.

  Keywords: Virtual visit, Patient, family-centered care, Intensive care unit, Covid-19
 • Amir Tabatabaee, Esmaeil Mohammadnejad, Ali Karimi, Zahra Salehi*, Fatemeh Sadat Izadi-Avanji Pages 50-57
  Aim

    This study was conducted with the aim of investigating the effect of family-centered self-care program based on home visits on adherence to physical activity of patients with acute coronary syndrome

  Background

  Coronary artery disease is one of the most common cardiovascular diseases. The importance of physical activity as an important factor in controlling and preventing the recurrence of the disease in these patients. Adherence to physical activity in patients with acute coronary syndrome (ACS) has a significant effect on preventing re-hospitalization and reducing complications.

  Method

    In this semi-experimental study conducted in 2021-2002, 72 people with ACS were randomly divided into experimental and control groups (32 people in each group). For the control group, routine interventions, and for the experimental group, family-centered self-care was delivered. Data collection tools were demographic questionnaire and Beck's physical activity level questionnaire.

  Findings

    Before intervention, there was no statistically significant difference between groups in the mean score of adherence to physical activity. Immediately after the intervention, the mean score in the experimental and control group was 6.31±2.01 and 5.98±1.21, respectively, indicating a statistical significant difference between groups. One and half month after the intervention, the mean score in the experimental and control group was 9.14±1.44 and 78±0.9, respectively, showing a statistical significant difference between groups.

  Conclusion

    Family-centered self-care in patients with acute coronary syndrome is effective on adherence to physical activity of these patients. Therefore, it is recommended to use this educational method as one of the effective and non-pharmacological methods for people with ACS in medical centers and at home to improve the quality of life among these patients.

  Keywords: Physical activity, Family-centered self-care, Acute coronary syndrome
 • Mahin Roohani, Omid Omid Aghazadeh Godello, Mohammadreza Dinmohammadi, Asma Ghorbani, Fatemeh Gheiasi* Pages 58-67
  Aim

  This study aimed to investigate the effect of individual and group self-care training on self-care behaviors and readmission in patients with heart failure.

  Background

  Teaching patients with heart failure plays an important role in achieving favorable treatment outcome, management of disease complications and reduction in readmission.

  Method

  This semi-experimental study was conducted with a pre-test post-test design with a control group and follow-up on 75 patients with heart failure. In individual education group, educational intervention was done individually and in another experimental group, it was done in groups of 3-5 people in two sessions. In control group, routine training was delivered. Self-care behaviors were evaluated using the European Heart Failure Self-care Behavior Scale (EHFScBs) at the beginning, and 30 and 90 days after discharge. The frequency of readmission was evaluated 30, 60 and 90 days after discharge. Data analysis was done in SPSS version 21 using Chi-square and Kruskal-Wallis statistical tests.

  Findings

  Self-care behaviors in 30 and 90 days after the intervention showed a statistically significant difference between experimental and control groups (p=0.002 and p=0.027, respectively). Regarding the frequency of readmission, at the end of 30, 60 and 90 days after discharge, there was no statistically significant difference between groups.

  Conclusion

    Providing educational intervention (in individual and group forms) is recommended to improve self-care behaviors in patients with heart failure. The effect of these educational interventions on the frequency of readmission was not significant; therefore, it is suggested to conduct future studies with more samples and in a longer period of time.

  Keywords: Self-care, Teaching, Hospital readmission, Heart failure
 • Parisa Firoozbakhsh, Shiva Khaleghparast Athari, Saiedeh Mazloomzadeh, Pardis Moradnejad* Pages 68-75
  Aim

  The aim of this article is to review studies that have evaluated effective interventions in the prevention of mediastinitis following cardiothoracic surgery.

  Background

  Mediastinitis and deep surgical wound infections (DSWI) are life-threatening complications of median sternotomy and have a prevalence of 0.4-5 percent. They can produce a significant financial burden on the patient and also the health care system by prolonging the hospitalization period and the need for repeated surgeries or long-term antibiotics. Several risk factors have been identified for mediastinitis following cardiothoracic surgery, many of which are easily preventable by proper diagnosis.

  Method

  . In this literature review, databases including PubMed, Medline, UpToDate, Scopus, Science Direct, SID, and Magiran were searched out using the keywords Mediastinitis, Prevention, Cardiothoracic surgery, and their Persian equivalents. Persian and English original articles (including cross-sectional, case- control, cohort studies, and clinical trials) investigating the effective interventions in the prevention of me- diastinitis following cardiothoracic surgeries and were published between 2000 and 2021 and had an available full text, were included in the current study; review articles, letter to editors, and case reports published in non-authoritative journals were excluded from this study. After primary search, 62 relevant articles were found and based on inclusion/exclusion criteria, 16 articles were finally selected and reviewed in the cur- rent study.

  Findings

  Mediastinitis ca n be prevented before surgery by hand hygiene, weight loss, smoking cessa-tion, proper prophylactic antibiotics, decolonization of nasopharynx and oropharynx from Staph aureus by Mupirocin ointment, and removing hair using depilatory cream (not the blade). Tight blood glucose monitoring before, after, and during the surgery, disinfection of the surgical field by chlorhexidine, using a proper surgical technique for wound closure and stabilizing the sternum, and proper patient training by nurses about red flags of infection can play an important role in the prevention of mediastinitis.

  Conclusion

    Mediastinitis ca n be easily prevented by identifying its risk factors and controlling them accurately and in a timely manner.

  Keywords: Mediastinitis, Deep surgical wound infection (DSWI), Thoracic surgery, prevention
 • Sara Lotfian, Hasan Arian, Rasool Azarfarin, Hooman Bakhshandeh, Pardis Moradnejad* Pages 80-86
  Aim

  The aim of the present study was to examine the effect of early mobilization protocol on the strength of diaphragmatic muscle and other inspiratory muscles after open heart surgery.

  Background

  Early mobilization is recommended as a safe protocol after open heart surgery to decrease hospital stay and post-op respiratory complications; however, our knowledge about its effect on improving respiratory muscles strength is limited.

  Methods

    This is a randomized single-blinded clinical trial conducted on 80 consecutive patients who underwent coronary artery bypass surgery and/or valvular surgery that were randomly assigned to experimental group (postoperative early mobilization) and control group (routine physiotherapy). On the day before surgery and the day before leaving intensive care unit (ICU), two scores were measured for assessing diaphragmatic muscle strength: maximum inspiratory pressure (PI max) and Strength index (S index). Hemodynamic parameters were also measured and compared.

  Findings

  According to both PI max and S index, diaphragmatic muscle strength decreased from 77.28 to 59.53 cmH2O in patients after surgery, but the changes in the experimental group was less than the control group, which indicates a significant improvement in the strength of the diaphragm muscle in the experimental group (p≤0.0001). Hemodynamic changes after surgery (lower blood pressure and increased heart rate) occurred in both groups without any significant clinical effect.

  Conclusion

    Early mobilization after cardiac surgery has positive effect on the strength of diaphragmatic muscle and is also safe as shown to have no adverse effect on hemodynamic parameters.

  Keywords: Cardiac surgery, Diaphragm, Early mobilization, Muscle strength
 • Mahnaz Mayel Afshar*, Mohammadziae Totonchi, Feridoun Noohi, Majid Maleki, Neda Shirkhanloo, Hamidreza Pasha, Fatemeh Ahangari, Shahpour Geravandpoor, Ali Fathollahifard Pages 88-95
  Aim

  This study aimed at investigating the obstacles to the implementation of evidence-based care from the perspective of the staff nurses in Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran, Iran

  Background

  Evidence-based care plays a crucial role in enhancing the nursing care quality due to the up-to-date care measures and procedures, and the cost-effectiveness for patients. However, there are some obstacle to implement it that should be addressed.

  Method

    This is a descriptive cross-sectional study conducted on 215 nurses from different departments of Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran, Iran. They were selected using simple random sampling method. The data collection tool was a questionnaire measuring the obstacles to the implementation of evidence-based care. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS version 20.

  Findings

  According to the nursing staff, the obstacles to the implementation of evidence-based care in the management dimension were the insufficient number of staff (80 percent), the large number of patients (71 percent), and the lack of motivation in the staff (68 percent) and in the individual-care dimension the obstacles were the lack of enough time for nurses to study the conducted research (72 percent).

  Conclusion

    The obstacles to the implementation of evidence-based care are in both individual and managerial areas, so it is suggested to correct arrangement of human resources, holding training workshops and meetings, creating interaction with the centers implementing evidence-based care, and using their life experiences considering the available facilities.

  Keywords: Evidence-based practice, Nursing care, evidence-based nursing
 • Vida Mohamdiheris*, Ali Shakerdolag, Ali Khademi, Ali Zeynali, Naser Safai Pages 96-107
  Aim

  The aim of this study was to compare the effect of acceptance and commitment-based therapy and emotion regulation education on chronic pain and self-care in women with coronary artery disease.

  Background

  Research shows that coronary heart disease is one of the leading causes of death and disability in the world, which reduces the useful efficiency of people. Psychological factors can change many aspects of patients' lives and relationships.

  Method

  The research design was quasi-experimental pre-test-post-test with control group. The statistical population in this study included all women with coronary artery disease referred to Tabriz Heart Hospital in 2020. Women who had inclusion criteria were selected and randomly assigned to the first experimental group (n=15), the second experimental group (n=15) and the control group (n=15). The first experimental group (emotion regulation education) was subjected to 12 sessions of 90-minute duration (three sessions per week), The second experimental group (acceptance and commitment-based therapy) received 8 sessions of 90-minute duration, and the control group did not receive any intervention. The chronic pain scale of Von Korff et al. and the self-care scale of Rigel et al. were used to collect the data. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance and LSD post hoc test in SPSS Version 21.

  Findings

  The results showed that treatment based on acceptance and commitment and emotion regulation education have an effect on chronic pain and self-care of patients with coronary artery occlusion (P ≤0.0001), as they reduced chronic pain and improve patients' self-care. The results also showed that acceptance and commitment therapy has a greater effect on chronic pain and patients' self-care than emotion regulation education.

  Conclusion

  Attention to acceptance and commitment therapy and emotion regulation education can play a role in reducing the psychological problems of women with coronary artery disease.

  Keywords: Chronic pain, Self-care, Emotion regulation education, Acceptance, commitment-based therapy, Coronary artery disease
 • Maryam Bagholi Kermani, Mohsen Golparvar*, Masoumeh Sadeghi, Hamid Athashpour Pages 108-119
  Aim

  The aim of this study was to compare the effect of narrative couple therapy, couple schema therapy and integrative behavioral couple therapy on hope and perceived stress among patients with coronary artery disease and their spouses.

  Background

  Coronary artery disease is one of the heart diseases that can make couples face problems and need help.

  Methods

  This research was a semi-experimental study with a pretest and posttest design and with a control group. The statistical population was people with coronary artery disease and their spouses in the winter of 2021. Sixty four couples were selected by purposive sampling method and randomly assigned to three experimental groups and a control group (16 couples for each group). Hope scale of Snyder and perceived stress of Leung et al. were used to assess dependent variables in two stages. The three intervention groups were each treated for 8 sessions of 90 minutes and the control group did not receive any intervention. The data were analyzed by analysis of covariance and post-hoc Bonferroni test.

  Findings

  The results showed that there was a statistically significant difference of integrative behavioral couple therapy and couple schema therapy with the control group in terms of hope (P≤0.0001), but there was no statistically significant difference between the narrative couple therapy and control group and between three interventions. About the perceived stress, the results showed that there was a statistically significant difference of integrative behavioral couple therapy, narrative couple therapy and couple schema therapy with the control group (p≥0.05).

  Conclusion

    Considering the effect of integrative behavioral couple therapy and couple schema therapy in increasing hope and effect of the mentioned two interventions and narrative couple therapy in reducing perceived stress among people with coronary artery disease and their spouses. It is recommended to use these interventions in cardiovascular treatment centers.

  Keywords: Perceived Stress, Hopefulness, Coronary artery disease, Narrative couple therapy, Couple schema therapy, Integrative behavioral couple therapy
 • Shirin Madadkar Dehkordi* Pages 120-128
  Aim

  The present study was conducted with the aim of examining the effect of multimedia education with the Leventhal model approach based on follow-up on understanding of patients with atrial fibrillation.

  Background

  One of the basic tools in changing the patient's perception of the disease is the existence of an educational program using modern teaching methods.

  Methods

  In this semi-experimental study, 48 patients with atrial fibrillation were randomly divided into intervention (24 people) and control (24 people) group in Kashani Shahrekord Hospital in 2022. In the intervention group, two virtual training sessions were held for patients through multimedia software (sound, video, image and animation) under the title of 4-hour training workshop on the date and time coordinated with the help of Adobe Connect program. There was no intervention in the control group. After the workshop, disease perception were measured using disease perception questionnaire. Data analysis was done using independent t and paired t tests in SPSS version 21.

  Findings

  There was no statistically significant difference in the mean score of disease perception between the two intervention and control group before the study, and the two groups were homogeneous. However, after implementation of the intervention, the mean score of disease perception was significantly difference between the groups (p≤0.0001).

  Conclusion

  Based on the results of the present study, patients with atrial fibrillation gained a better understanding of their disease after the educational intervention. Therefore, it is recommended to carry out educational interventions to improve the understanding of patients with atrial fibrillation.

  Keywords: Multimedia training, Telephone follow-up, Disease perception, Atrial fibrillation
 • Safoora Asefmehr, Abdolmajid Bahranian*, Fatima Shahabizadeh Pages 130-138
  Aim

  The present study was conducted with the aim of comparing the effect of the cognitive behavioral group therapy based on mindful walking with the dialectical behavior therapy on psychological symptoms, quality of life and blood pressure in people with hypertension.

  Background

  High blood pressure can cause kidney failure and eye problems. High blood pressure is a health problem in industrialized and developing countries due to its high prevalence and association with cardiovascular diseases.

  Method

  The present study was conducted based on a semi-experimental pre-test post-test design with two experimental groups and one control group. Out of 87 volunteers, 45 patients were allocated to three groups based on random sampling. Data collection tools were the Beck Depression Questionnaires (1960), the Beck Anxiety Questionnaire (1990), and the World Health Organization Quality of Life Questionnaire. Cognitive-behavioral group therapy based on the Leahy Group Conscious Mind Walk (2011) and Dialectical Behavior therapy (Linehan, 1993) were implemented as interventions. Data were collected and analyzed in SPSS version 22 using descriptive and inferential statistics.

  Findings

  The results indicated a statistically significant difference of the effects of the two interventions with control group in terms of depression, anxiety, quality of life, and blood pressure (P≤0.0001). Also, the cognitive behavioral group therapy based on mindful walking had a greater effect on the quality of life and blood pressure of hypertensive patients compared with the dialectical behavior therapy.

  Conclusion

    To improve the quality of life and reduce the blood pressure of hypertensive patients, it is better to benefit from the cognitive behavioral group therapy based on mindful walking and to reduce the cognitive symptoms (depression and anxiety) of hypertensive patients, dialectical behavior therapy is beneficial.

  Keywords: Cognitive behavioral group therapy, Mindful walking, Dialectical behavior therapy, depression, Anxiety, Quality of life, Hypertension
 • Zoleikha Abbasi, Mohammad Javadinejad, Mahbubeh Shali, Elham Navab* Pages 140-150
  Aim

  This review study was conducted with the aim of highlighting the importance of a preoperative preventive approach in the recovery of patients undergoing coronary artery bypass surgery.

  Background

  With the increase in the number of patients who are candidated for heart surgery, improving the health status before the operation is of great importance to optimize the results after the operation. This review has been conducted with the aim of evaluating the evidence related to the pre-rehabilitation of patients undergoing coronary artery bypass surgery.

  Method

  The present literature review was conducted by searching out library resources and databases, Scopus, Chochrane Library, Magiran, SID, PubMed, Up-to-date, OVID, CINAHL, and Web of Science with the keywords, coronary artery bypass surgery, pre-rehabilitation, cardiovascular disease and their Persian equivalents without time limit. From a total of 104 articles, 63 full texts articles entered the review stage, of which 17 articles entered the literature review.

  Findings

  The findings indicate the favorable effects of pre-rehabilitation on improving the quality of life and preventing complications in the early postoperative period. Pre-rehabilitation programs should adopt multifaceted approaches including nutrition, exercise, and anxiety reduction to improve patient resilience in the preoperative period. The pre-operative period is a critical opportunity to implement pre-rehabilitation interventions for vulnerable patients awaiting cardiac surgery.

  Conclusion

  Cardiac pre-rehabilitation includes a wide range of preventive interventions that can be taught by nurses to patients undergoing cardiac surgery. Pre-rehabilitation requires an interdisciplinary approach, because it suggests a change from the current model of health care and transformation from one-dimensional care to interdisciplinary care, which can be an effective tool for the medical and nursing system in timely identification of physical and mental disorders in initial preoperative assessment, preoperative education and management, as well as prevention of postoperative complications.

  Keywords: Pre-rehabilitation, Coronary artery bypass surgery, Cardiovascular disease
 • Fateme Izadi, Yasaman Khalili*, Shiva Khaleghparast, Sepide Taghavi Pages 152-161
  Aim

  The aim of this study was to investigate the relationship of health literacy, knowledge of heart failure and social support with adherence to medical treatment in patients with heart failure. Background. Despite significant advances in the treatment of heart failure, the prognosis in these patients is poor. Factors influencing the prognosis include comorbidities, disease severity, age and sex differences, inadequate health literacy, poor adherence to medication, poor knowledge, and poor social support.

  Method

  The present study was a cross-sectional descriptive correlational study that was performed on 300 patients referred to the clinic of Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center. Sampling method was convenience. The study tools included questionnaires completed by the researcher or patient: demographic form (personal, economic and social information), Health Literacy Questionnaire, Dutch Heart Failure Knowledge Scale, Multidimensial Scale of Perceived Social Support and Morisky Medication Adherence Scale. Data were analyzed in SPSS software version 22 using descriptive and inferential statistics.

  Findings

  Median (interquartile range) age of the samples was 55 (41-65) years, and 172 (57.33%) were male and 128 (42.66%) were female. In this study, there was a statistically significant relationship of health literacy (P=0.029, r=0.13) and knowledge of heart failure (P=0.02, r=0.13) with adherence to medical treatment. But there was no significant correlation between social support and adherence to medical treatment.

  Conclusion

  The results of this study showed the relationship of health literacy and knowledge of heart failure with adherence to medical treatment. We can improve patient’s adherence to treatment by increasing the level of their knowledge related to heart failure and health literacy toward the disease

  Keywords: Health literacy, Knowledge, Heart failure, Social support, Adherence to medical treatmenttreatment
 • Esmaeil Mohammadnejad* Pages 176-182
  Aim

  In this review article, the cost-effectiveness of disposable suction bottles in Iran was discussed.

  Background

  Healthcare-associated infections (HAIs) cause mortality and morbidity in patients, especially in the intensive care unit. There are different methods and instructions to control HAI, which is an important and fundamental problem related to suction.

  Method

  Searching out for articles through databases including Science Direct, PubMed, Cochrane, Medline, SID, Scopus, CINAHL, OVID, Iran Doc and Magiran using the keywords "disposable suction", "hospital infection", "waste management" and their English equivalent were conducted. Articles that were published between 2000 and 2022 and were more related to the main focus of the research topic were selected. The inclusion criteria included their publication in reputable scientific journals, publication in Farsi or English, and access to the full text of the article. Exclusion criteria included publishing articles in weak and invalid journals.

  Findings

  Disposable suction bottles was evaluated in five domain including hospital infection control and prevention, water consumption management, ease of use, waste management, and cost effectiveness.

  Conclusion

    Considering the lack of manpower for disinfecting disposable suction bottles, the costs of disinfectant solutions and their improper use in diluting them, and the management of waste water from used solutions and emptying suction cups; disposable suction bottles have priority over reusable suction bottles in Iran.

  Keywords: Suction, Healthcare-associated Infections, Disposable Suction Bottle, Cost-effectiveness
 • Soheil Saeed, Neda Sanaie*, Mahbobeh Abdolrahimi Pages 184-193
  Aim

  The present descriptive study was conducted with the aim of evaluating the knowledge and skill of pre-hospital emergency technicians in Neyshabour, Iran, in the management of patients with acute coronary syndrome.

  Background

  Pre-hospital emergency personnel who have sufficient knowledge and skill to diagnose, giving care and transfer of patients can increase the chance of survival and decrease the possibility of acute and chronic complications of the disease.

  Method

  In this descriptive cross-sectional study, 126 operational personnel working in the emergency medical center of Neyshabour City, Iran, were recruited by census sampling and participated in the study during a one year period in 2021. The data was collected using a researcher-made questionnaire including demographic information, knowledge level questionnaire, and a pre-hospital emergency personnel skill checklist measuring the management of patients with acute coronary syndrome. The data were analyzed in SPSS version 19 through descriptive statistics.

  Findings

  The overall knowledge score of the majority of participants in the management of patients with acute coronary syndrome was at a good level (58.7 percent); the highest knowledge score was reported in the interpretation of electrocardiography and the lowest knowledge score was in diagnosing the symptoms of acute coronary syndrome. Finally, the overall skill score of the majority of pre-hospital emergency technicians was at a good level (79.4 percent); the highest skill score was reported in the principles of cardiopulmonary resuscitation and the lowest skill score was in performing cardiac monitoring and detecting arrhythmias.

  Conclusion

  The majority of pre-hospital emergency technicians had an acceptable level of knowledge and skill in the field of managing patients with acute coronary syndrome, but some skills were far from the desired level. Therefore, due to the importance of strengthening the knowledge and skills of pre-hospital emergency personnel, as the first members of the emergency team dealing with cardiac patients, in the management of patients with acute coronary syndrome, regular training and awareness of updated guidelines are recommended.

  Keywords: Acute coronary syndrome, Knowledge, Skills, Pre-hospital emergency