فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سارا مددی زواره، محسن گل پرور*، اصغر آقایی صفحات 113-121

  یکی از حوزه هایی که دختران دانش آموز دارای اضطراب اجتماعی نیازمند یاری رسانی با هدف ارتقاء سلامتی خود هستند، تضعیف اضطراب و افسردگی آن ها است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی اجرا شد.

  روش پژوهش:

   از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش، سه گروهی دو مرحله ای (پیش آزمون و پس آزمون) بود. به منظور انجام پژوهش از 400 دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم در شهرستان اردستان در سال 1396، 45 نفر به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل (15 نفر برای هر گروه) گمارده شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. گروه درمان مثبت نگری وجود گرا به مدت 10 جلسه و گروه درمان مثبت نگری ایرانی-اسلامی به مدت 11 جلسه تحت درمان قرار گرفته و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی با گروه کنترل در اضطراب و افسردگی در پس آزمون پس از کنترل پیش آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی نسبت به درمان مثبت نگر وجودگرا در افسردگی دارای تفاوت معنادار بود.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد که می توان درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی را برای درمان اضطراب و افسردگی دختران دانش آموز دارای اضطراب اجتماعی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، درمان مثبت نگری وجود گرا، درمان مثبت نگر ایرانی، اسلامی، اضطراب اجتماعی
 • نقی دشتی، نادر حاجلو*، گودرز صادقی، محمد نریمانی، محمدحسین شریفی نیا صفحات 123-129

  «ذکر» به معنی یاد خدا در منابع دینی به عنوان تنها عامل آرامش روانی انسان بیان شده و هدف این تحقیق مقایسه کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب، استرس و ذهن آگاهی بیماران قلبی در دوگروه با ذکر زیاد خدا و ذکر کم خدا می باشد. روش تحقیق علی مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه بیمارانی است که طی سال1396 با تشخیص مشکلات قلبی و عروقی، در شهر اردبیل خدمات درمانی دریافت کرده اند. که از بین آنها تعداد 225نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق را تکمیل نموده اند. پرسشنامه های استفاده شده در این مطالعه عبارتند از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی – فرم کوتاه (WHOQOL-BREF) فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) ، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-21 و مقیاس محقق ساخته ذکر. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد، گروهی که در مقیاس ذکر خدا نمره بالاتری گرفته اند به طور معنی داری نمره بالاتری در کیفیت زندگی و ذهن آگاهی گرفته اند (p≤ 0/05). نمره این گروه در مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به طور معنی داری) کمتر از گروه مقابل بود (p≤ 0/05). نتیجه این تحقیق نشان داد ذکر به عنوان یک روش دینی ، با افزایش کیفیت زندگی و کاهش نگرانی های همراه بیماری قلبی و عروقی رابطه قوی دارد.

  کلیدواژگان: ذکر، کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب، بیماری قلبی
 • مهشاد معتقدی فرد*، فریده درب اصفهانی، فریبرز صدیق ارفعی، عباس شکاری صفحات 131-135

  در سبک زندگی اسلامی، جهان بینی الهی و ارزش های کمال گرایانه و سعادت محورانه حاکم است که در تامین سلامت روان و رضایت از زندگی نقش مهمی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت از زندگی و سلامت روان در میان دانشجویان انجام شد.پژوهش حاضر در زمره مطالعات توصیفی – همبستگی قرار داشت. نمونه آماری شامل 360 نفر از دانشجویان دانشگاه کاشان بود که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (ILST) ، مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS) و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) بود.نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معنادری میان سبک زندگی اسلامی، رضایت از زندگی و سلامت روان وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون مشخص کرد رضایت از زندگی و سلامت روان پیش بین های معنادار سبک زندگی اسلامی می باشند که البته رضایت از زندگی بیشترین سهم را در تبیین واریانس سبک زندگی اسلامی دانشجویان داشت.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، رضایت از زندگی، سلامت روان
 • هانی زراعتکار*، هادی بهرامی احسان، نعیمه علی نژاد صفحات 137-143

  اهداف:

  مشخصه های افسردگی مانند مزمن بودن و شدت آن به آسیب شناسی شخصیت مربوط بوده و یکی از پرکاربردترین و مهم ترین ابزار عینی در تشخیص آسیب شناسی روانی و سنجش ویژگی های شخصیتی در مراکز درمانی و پژوهشی، پرسش نامه شخصیت سنج چندوجهی مینه سوتا است، هدف این پژوهش بررسی همبستگی مولفه های افسردگی از دیدگاه قرآن و آزمون شخصیت چندوجهی مینه سوتا بود.

  ابزار و روش ها

  پژوهش توصیفی حاضر در بین کلیه دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1395 اجرا شد. 306 نفر (153 زن و 153 مرد) بین سنین 50-20 سال با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. از مقیاس تشخیص افسردگی مبتنی بر قرآن و فرم بلند پرسش نامه شخصیت سنج چندوجهی مینه سوتا به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 22 از طریق آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام صورت گرفت.

  یافته ها

  بین افسردگی انزوایی با ابعاد افسردگی، انحراف روانی- اجتماعی، پارانویا، ضعف روانی و درون گرایی اجتماعی، افسردگی سرشکستگی با ابعاد افسردگی، پارانویا، ضعف روانی و درون گرایی اجتماعی و همچنین افسردگی معنوی با ابعاد ضعف روانی و درون گرایی اجتماعی، افسردگی تطفیفی با ابعاد افسردگی، انحراف روانی- اجتماعی، پارانویا، ضعف روانی و درون گرایی اجتماعی و افسردگی دوسوگرایانه با ابعاد خودبیمارانگاری، مانیا و اسکیزوفرنی همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت. انواع افسردگی از منظر قرآن (متغیرهای پیش بین) قادر به پیش بینی تغییرات متغیرهای شخصیتی MMPI (متغیرهای ملاک) بود.

  نتیجه گیری

  میان ابعاد افسردگی از منظر قرآن کریم و مقیاس های بالینی آزمون مینه سوتا همبستگی وجود دارد و هر دو مقیاس علی رغم مبانی نظری متفاوت، سازه واحدی را می سنجند.

  کلیدواژگان: افسردگی، صفات قرآنی، MMPI
 • غلامرضا خوش نیت*، هادی خوشنودی صفحات 145-153
  یکی از نشانه های سلامت روح و روان، وجود روابط سالم بین فردی است. روابط گرم و صمیمی با انسان های دیگر منبع اعتماد، راحتی و آسایش است. ازآنجایی که امروزه برقراری ارتباط مطلوب بین دو یا چند نفر، نیازمند آگاهی از مهارت ها، فنون و روش های زندگی است، روابط بین فردی جزء یکی از مهارت های مهم زندگی محسوب می شود. با توجه به رشد و توسعه زندگی آدمی و پیچیدگی های ارتباطی وی با دنیای درون و برون کسب مهارت روابط بین فردی ضرورتی انکارناپذیر است. مسئله مهارت روابط بین فردی، همواره موردبحث بوده است؛ اما نقش آن در زندگی اجتماعی بر اساس سیره معصومین موردتحقیق قرار نگرفته است. این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی که بر داده‏های دینی و روان‏شناختی جامعه‏ مبتنی است، با نگاهی به مفهوم مهارت روابط بین فردی به تبیین عوامل اجتماعی تاثیرگذار در بهبود روابط بین فردی پرداخته که می توان به مهم ترین آن ها ازجمله هم جواری، ابراز عواطف مثبت هنگام برخورد، مشابهت در نگرش و شایستگی و خصوصیات شخصی مثبت اشاره کرد و در پایان نقش آن را در زندگی اجتماعی مورد بررسی قرار داده که محبوبیت و احساس مقبولیت اجتماعی، تقویت قدرت سازگاری، افزایش قدرت نفوذ و اقناع مخاطب وگسترش بهداشت روانی از برجسته ترین آن هاست.
  کلیدواژگان: مهارت، روابط، اجتماع، محبوبیت، سازگاری، سیره، معصومین
 • بهبود یاری قلی، جعفر بهادری خسروشاهی* صفحات 155-163

  هدف:

   پژوهش حاضر بررسی تطبیقی همدلی از منظر روان شناسی و مبانی اسلامی بود. همدلی مفهومی است که به عنوان نگرانی برای دیگری بر اساس دریافت و فهم وضعیت و یا شرایط عاطفی وی تعریف می شود و به دلیل تاثیرات عمده ای که بر زندگی انسان می گذارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در خصوص همدلی در روان شناسی پژوهش های فراوانی صورت گرفته است. در آموزه های دینی نیز به جایگاه و اهمیت همدلی در زندگی، علل و آثار آن توجه ویژه ای شده است.

  روش پژوهش :

  تحلیلی- اسنادی بود؛ به این ترتیب که با جمع آوری اطلاعات از متون اسلامی و روان شناختی به بررسی مفهوم همدلی پرداخته است.

  یافته ها

  یافته های حاصل نشان داد که همدلی از مسائل ضروری زندگی افراد در جامعه است. در روان شناسی به ویژه در سال های اخیر تاکید زیادی بر مفهوم همدلی شده است. همچنین در آموزه های دینی و اسلامی نیز تاکید زیادی بر جایگاه همدلی در زندگی شده است.

  نتیجه گیری

  همدلی یکی از مهمترین اهداف تربیتی، سیاسی و اجتماعی اسلام و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اسلام در جامعه آشفته و عصر نبی مکرم اسلام بوده و در مبانی روان شناسی نیز از همدلی به عنوان درک کردن فرد مقابل بدون قضاوت او توجه شده است.

  کلیدواژگان: همدلی، اسلام، روان شناسی، مفهوم شناسی
 • مهدی مهدوی زرگر، مهدی شیدائیان* صفحات 165-170
  اهداف

  دعاوی راجع به بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی جامعه هم از سوی اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی قابل طرح می باشد؛ چرا که ممکن است در نتیجه ایجاد آلودگی و تخریب ضرر و خسارت متوجه ی هریک از این اشخاص گردد؛ گرچه هرگاه به شخص به طور مستقیم زیان وارد نشده باشد، نمی تواند به عنوان شاکی با مدعی خصوصی در دعاوی راجعه ذی نفع به حساب آید. اما با توجه به غلبه ی صیغه ی عمومی این قسم از جرایم، قانونگذار در کنار اشخاص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم با سمت شاکی با مدعی خصوصی وارد دعاوی مربوط به این جرایم می شوند. با این اوصاف نگارندگان  به تبیین چگونگی مشارکت سازمان های مردم نهاد در دادرسی با سبک زندگی اسلامی - ایرانی در این دسته از دعاوی خواهند پرداخت.

  روش و مواد

  تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی به صورت کتابخانه ای - اسنادی انجام می شود.

  یافته ها

  با توجه به ماهیت این موضوعات که متعلق به یکایک اعضای جامعه بوده و با باور سبک زندگی اسلامی ایرانی و  سلامت اجتماعی جامعه مرتبط هستند؛ از این رو  نمی توان برای جرایم ارتکابی نسبت به آنها، بزه دیده ی خاصی در نظر گرفت.

  نتیجه گیری

  به سمن های فعال در این حوزه نیز اختیاراتی اعطا شده تا به نمایندگی از سوی سایر افراد جامعه، نسبت به حمایت و حفاظت از منافع عمومی و موضوع مربوطه اقدام نمایند؛ این دسته از جرایم با توجه به ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات 24/3/ 1394 شامل جرایم علیه بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی می شوند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، سلامت اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی مشارکتی، دادرسی کیفری
 • علی حسن پور باقری، حسنعلی عباس پور اسفدن*، محمدعلی خالدیان صفحات 171-178
  هدف

  در این مقاله تلاش گردیده است ابتدا به تعریف حقوق بشر پرداخته و سپس به بیان مواردی از مبانی حقوق بشر در شاهنامه و تعریف هر یک از آنها همت گماشته شود. تا همگان بر جایگاه و ارزش این شاهکار زبان فارسی به عنوان نماد فرهنگ و هویت ایرانی آگاه گردند.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها

  حقوق بشر؛ مجموعه ای از اصول و قواعد کلی است که به مثابه حقوق مدنی جهانی، حقوق اساسی ملت ها را چه در میان خود و چه در میان مردم یک کشور برای تامین آزادی، صلح و عدالت در روابط دوستانه تضمین و تامین می نماید. شاهنامه ی فردوسی، تبلور اندیشه های والای انسانی و آرزوهای آرمانی ایرانیان، در روزگاری مملو از بیدادگری و نابهنجاری سیاسی و اجتماعی است. مفهوم نوینی به نام حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم به شکل مستقل به وجود آمد؛ یکی از اندیشه های برجسته ی فردوسی بود. نمونه های بارز مبانی حقوق بشر، همچون صلح، آزادی، داد و موضوعات دیگر، در داستان های شاهنامه وجود دارد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه می توان شاهنامه را با توجه به خردگرایی و نوع دوستی و ساختار حماسی آن،کتابی اخلاقی و مملو از پند و اندرز دانست که علاوه بر دارا بودن عالی ترین مفاهیم حقوق انسانی، نشان دهنده ی فرهنگ غنی و هویت و ملیت و مدنیت ایران است. تحقیق در این موضوعات می تواند شناخت ما را از فرهنگ و تمدن ایرانی غنی نماید.

  کلیدواژگان: فردوسی، شاهنامه، حقوق بشر، آزادی، آشتی طلبی، عدالت، برابری زن و مرد
 • سید نعمت الله کمالی کارسالاری، فرشیده ضامنی*، سعید صفاریان همدانی صفحات 179-186

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر فضیلت سازمانی و بالندگی سازمانی در دانشگاه های آزاد استان مازندران بود. این پژوهش کاربردی، از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان منتخب حوزه سازمان، مدیریت و اخلاق مسبوق به سابقه مدیریت و سیاست گذاری بودند که به صورت هدفمند و بر اساس قانون اشباع به تعداد 11 نفر تعیین شدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه اعضاء هییت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1399 که شامل (سه حوزه غرب، شرق و مرکز استان) به تعداد 1487 نفر بودند، حجم نمونه براساس فرمول کوکران 305 نفر تعیین شد، و افرار نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، و ابزار اندازه گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته، که سوالات آن برگرفته از داده های حاصل از مصاحبه بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و خبرگان مربوطه تایید شد و ضریب پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 89/0 صدم محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزارهای AMOS و Spss استفاده شده است. نتایج نشان داد 5 بعد فضیلت سازمانی به ترتیب الویت (اعتماد، همدردی، روحیه فداکاری و گذشت خوش بینی، و خوش رویی و مهربانی،) شناسایی شد. و هفت بعد رهبری خدمتگزار به ترتیب الویت (مشارکت و کار تیمی، چشم انداز، خدمت رسانی، مهرورزی، توانمندسازی، جانشین پروری برای رهبری و تواضع و فروتنی) شناسایی شد. مدل ساختاری سبک رهبری خدمتگزار بر فضیلت سازمانی و بالندگی سازمانی در دانشگاه های آزاد استان مازندران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: سبک رهبری خدمتگزار، فضیلت سازمانی، دانشگاه های آزاد
 • حسین ربوبی، داود معنوی پور*، ناصرالدین کاظمی حقیقی صفحات 187-196
  هدف

  هدف پژوهش تعیین اثربخشی مداخلات هیجانی مبتنی بر روان پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلویی بر عملکردهای شناختی و سطح انگیزش کودکان بود.

  روش

  روش نیمه آزمایشی با گروه آزمایش، کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل همه کودکان بین سنین 8 تا 12 ساله مراجعه کننده به مراکز توان بخشی و روان شناسی موسسه رشد در شهر تهران در سال 1397 بودند. از این جامعه آماری 60 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت چهارده جلسه مداخله انفرادی چهل وپنج دقیقه ای، هفته ای دو بار، بر اساس مداخلات هیجانی روان پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلویی قرار گرفتند. برای هر دو گروه قبل، بعد و در دوره پیگیری دوماهه، آزمون هوش وکسلر ویرایش چهارم صادقی، ربیعی و عابدی (1390) و پرسشنامه انگیزه انجام کار در کودکان باسو،کافکز،سکات،کرلی وکیلهافنر (2008) تکمیل شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج حاکی از تاثیر مداخلات هیجانی روان پویشی دوانلویی بر افزایش فهم کلامی (709/233F=؛ 88/0=اندازه اثر)، استدلال ادراکی (620/140F=؛ 70/0=اندازه اثر)، حافظه فعال (258/32F=؛ 83/0=اندازه اثر)، سرعت پردازش (818/121F=؛ 67/0=اندازه اثر)، سطح خود انگیز (058/399F=؛ 85/0=اندازه اثر) و کاهش سطوح کمی مردد (200/496F=؛ 89/0=اندازه اثر)، مردد (837/575F=؛ 88/0=اندازه اثر) و غیرفعال (037/332F=؛ 84/0=اندازه اثر) بود. این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده بود.

  نتیجه گیری

  ازآنجایی که مداخلات هیجانی مبتنی بر روان پویشی دوانلویی موجب تقویت عوامل هوشی و انگیزشی می شود؛ می تواند به عنوان یکی از روش های مفید برای بهبود عملکردهای شناختی و انگیزش کودکان بکار گرفته شود.

  کلیدواژگان: انگیزش، عملکردهای شناختی، هیجان، روانپویشی دوانلویی، کودک
 • آغازهرا اکبرسادات، علیرضا یوسفی*، نرگس کشتی آرای صفحات 197-204
  هدف

  هدف پژوهش حاضر واکاوی اصول اساسی  تعلیم و تربیت و دلالت های  تربیتی در اندیشه های سهروردی بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و حوزه ی پژوهش، منابع چاپی و الکترونیکی معتبر علمی در دسترس، پیرامون آراء و اندیشه های این فیلسوف بزرگ بوده است. واحد تحلیل ، پاراگراف و  روش نمونه گیری به شیوه هدفمند بوده است  . تجزیه و تحلیل اطلاعات با پیروی از نظام مقوله بندی قیاسی انجام یافته است . در این پژوهش برای سازماندهی اطلاعات از روش کد گذاری باز استفاده شده و همه داده ها مرور و در زیر مقوله های مرتبط گنجانده شده است .

  یافته ها

  نتایج به دست آمده در شش مقوله اصلی شناسایی مسایل اساسی فلسفه از دیدگاه سهروردی ، شناسایی  اصول و اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه سهروردی ، تفکیک شده است. کد مفاهیم به دست آمده از حاصل تحلیل جملات در پارگراف های مربوط جمعا 426 مورد بوده که به شصت و سه مقوله فرعی تقسیم شده اند . در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه های این صاحبنظر در حوزه فلسفه مورد بررسی قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش، نقطه نظرهای اساسی تعلیم و تربیت را با طرح مباحثی مانند  اصول فلسفه تعلیم و تربیت و نیز راهکارهای ویژه در فرایند یاددهی - یادگیری موثر و کارآمد مورد مداقه قرار داده وبه بررسی دلالت های آن در حوزه اجرایی آموزش و پرورش پرداخته است.

  کلیدواژگان: آراء تربیتی، اشراق، سهروردی
 • سمیه تفقدی زارع* صفحات 205-210
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی حق بر سلامت در حقوق بشر بود.

  مواد و ورش ها: 

  روش انجام پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با گردآوری منابع است.

  یافته ها

  سلامت و حق برخورداری از زندگی سالم، از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل، داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. از اینرو با عنایت به اهمیت و جایگاه آموزش در نظام بین الملل حقوق بشر می توان چنین اذعان نمود که بهره مندی از سایر حقوق بنیادین بشری نظیر حق بر سلامت و بهداشت عمومی در برخورداری از آموزش حقوق بشر امکان پذیر خواهد بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها نتایج نشان داد رویکرد دولت ها در خصوص سلامت و بهداشت عمومی و آموزش آن، حق محور می باشد. لذا عدم توجه به آموزش سلامت و بهداشت عمومی می تواند منجر به آسیب های شدید اجتماعی در جوامع انسانی شود. بنابر این، دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی، ظرفیت های اجرایی خود را جهت بهره مندی افراد جوامع از چنین حقی افزایش دهند.

  کلیدواژگان: حق، سلامت، حقوق بشر
|
 • Sara Madadi Zavareh, Mohsen Golparvar *, Asghar Aghaei Pages 113-121

  Aims:

   One of the areas where female students with social anxiety need helping to improve their health is to weaken their anxiety and depression. The aim of this study was to determine the effect of positive existential therapy and Iranian-Islamic positive therapy on anxiety and depression in female students with social anxiety.

  Method and Materials:

   The research method was semi-experimental, and research design was three groups with two stages (pre-test and post-test design). In order to carry out the research, from 400 secondary school female students with social anxiety in Ardestan city in 2017, 45 female students were selected based on criteria of entry and exit and then randomly assigned in three groups; including two groups of positive existential therapy and Iranian-Islamic positive therapy and control group (each group with 15 person). Anxiety questionnaire and Becks’depression questionnaire were used to measure the dependent variables of the research in the pretest and post-test.The group of positive existential therapy received 10 sessions of treatment, group of Iranian-Islamic positive therapy received 11 sessions of treatment and the control group did not receive any treatment. The data were analyzed with the use of analysis of covariance.

  Findings: 

  The results showed that there is a significant difference between the positive existential therapy and Iranian-Islamic positive therapy and control groups in anxiety and depression in post-test after controlling for pretest (p

  Conclusion

  The findings showed that positive existential therapy and Iranian-Islamic positive treatment could be used to treat anxiety and depression of female students with social anxiety.

  Keywords: Anxiety, Depression, positive existential therapy, Iranian, Islamic positive treatment, Social anxiety
 • Naghi Dashti, Nader Hajloo *, Goodarz Sadegi, Mohammad Narimani, MohammadHosein Sharifinia Pages 123-129

  "Dzikr" refers to the remembrance of God in religious sources as the sole cause of human tranquility. The aim of this study was Comparison of quality of life, depression, anxiety, stress and mindfulness of heart patients In two groups, with much and few God mention. The research method was causal-comparative and statistical population included all patients with the diagnosis of cardiovascular problems who received medical treatment in Ardabil during the year 2017. 225 of them were selected through available sampling method and completed the research questionnaires. - The questionnaires used in this study were - WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF), Freiburg Mindfulness Inventory_ Short Form, Depression Anxiety Stress Scales and made questionnaire of Dzikr. The completed questionnaires were analyzed by Multivariable Analyze of Variance and results showed that the group who scored higher on the scale of Dzikr significantly (p≤0 / 05) had a higher score in the Quality of life and Mindfulness. The score of this group was significantly (p≤0.05) less than that of the other group in depression, anxiety and stress. The result of this study indicated that God-mentioning as a religious method and has a strong relationship with improving quality of life and reducing worries associated with cardiovascular disease.

 • F. Darbe Esfahani, M. Motaghedifard *, F. Arfaei, A. Shekari Pages 131-135

  Aims:

  In the Islamic lifestyle, the divine worldview and the perfectionist and prosperous values are dominant, which play a vital role in providing mental health and life satisfaction. The aim of the present research was to investigate the correlation of Islamic lifestyle with life satisfaction and mental health among the students.

  Materials & Methods:

  The current descriptive-correlational research was conducted in Kashan in 2013. The statistical population consisted of all male and female students of Kashan University. 360 students were selected by stratified sampling according to sample size as a statistical sample. The research tools were Kaviani Islamic Lifestyle Survey Testshort form (ILST), Diener’s Satisfaction with Life Scale (SWLS), and Goldberg and Hillier’s General Health Questionnaire–28 (GHQ-28). The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and using SPSS 21software.

  Findings:

  The statistical mean score of Islamic lifestyle was 380.21±48.52, mental health 26.43±15.17 and life satisfaction 21.27±7.69. There was a significant and positive correlation between Islamic lifestyle variable with life satisfaction variable (p<0.001; r=0.42), also, there was a significant and positive correlation between Islamic lifestyle variable with and mental health (p<0.001; r=0.35).

  Conclusion:

  Islamic lifestyle is correlated with the life satisfaction and mental health of individuals.

  Keywords: Islamic Lifestyle, Life Satisfaction, Mental Health
 • H. Bahrami Ehsan, N. Alinejad, H. Zeraatkar * Pages 137-143
  Aims

  Characteristics of depression such as chronicity and its severity are related to personality pathology, and one of the most widely used and objective tools for the diagnosis of psychiatric pathology and personality traits in medical and research centers is the Minnesota Multiphasic Personality Inventory; thus, the aim of this study was to investigate the correlation of depression components based on Holy Qur’an and Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI).

  Instruments and Methods

  This descriptive study was conducted among all students of Tehran University in 2016. 306 individuals (153 women and 153 men) between the ages of 20 and 50 years were selected by convenience sampling method. The "Qur’an-based Depression Scale" and "long-form MMPI" were used as a research tool. The data were analyzed by SPSS 22 software, using Stepwise regression analysis.

  Findings:

   There was a positive and significant correlation between isolated depression with dimensions of depression, psychosocial deviation, paranoia, psychological weakness and social introversion, emptiness depression with dimensions of depression, paranoia, psychological weakness and social introversion, as well as spiritual depression with dimensions of psychological weakness and social introversion, self-bias depression with dimensions of depression, psychosocial deviation, paranoia, psychological weakness and social introversion and double depression with dimensions of Hypochondriasis, mania, and schizophrenia. Different types of depression from Qur’anic perspective (predictive variables) were able to predict changes in personality variables of MMPI (criterion variables).

  Conclusion

  There is a correlation between the dimensions of depression from the perspective of the Holy Qur'an and the clinical scale of the Minnesota test, and both scales measure one structure, despite different theoretical bases.

  Keywords: Depression, Qur’anic Trait, MMPI
 • Gholamreza Khoshneyat Doctor *, Hadi Khoshnodi Doctor Pages 145-153
  Nowadays, given the growth and development of human life and the complexities of its relationship with the inner world, the acquisition of life skills is indispensable. One of the skills that plays a very special role in human social life is establishing healthy interpersonal relationships. A warm and intimate relationship with other people is the source of trust, comfort and comfort. This research was conducted with the aim of investigating the role of interpersonal skills in human social life based on the innocent's soul. The research method is analytical and descriptive that relies on religious and psychological data of the society. This paper takes a look at the concept of interpersonal skills and social factors affecting the improvement of interpersonal relationships, including neighborhood, the instrument of positive emotions when dealing with, similarity In the attitude, competence and personal characteristics of the positive, the social role has been explained, including the popularity and sense of social acceptability, strengthening of the power of reconciliation, increasing the power of influence and persuasion of the audience, and the development of mental health.
  Keywords: Skill, relationships, community, popularity, compatibility, soul, innocent
 • Behbod Yarigoli, Jafar Bahadorikhosroshahi * Pages 155-163

  Aims:

   The purpose of this study was to compare the empathy from the point of view of psychology and Islam. Empathy is a concept that is defined as anxiety for the other based on the reception and understanding of its emotional state or condition and is of great importance due to its major effects on human life. Concerning empathy in psychology, numerous studies have been conducted. Religious teachings have also paid special attention to the place and importance of empathy in life, its causes and its effects.

  Instrument & Methods

  The research method was analytical-documentary; thus, by collecting information from Islamic and psychological texts, the concept of empathy was studied.

  Findings: 

  Findings showed that empathy is one of the essential issues of life of individuals in society. In psychology, especially in recent years, much emphasis has been placed on the concept of empathy. Also, religious and Islamic teachings emphasize the position of empathy in life.

  Conclusion

  Empathy is one of the most important educational, political and social goals of Islam and is one of the most valuable achievements of Islam in the turbulent society and the age of the Prophet of Islam. On the basis of psychology, empathy is also considered as the perception of the individual without his judgment.

  Keywords: empathy, Islam, psychology, conceptualism
 • Mehdi Mahdavi Zargar, Mehdi Sheidaeian* Pages 165-170
  Objectives

  Claims about public health and social health of the community can be made by both natural persons and legal entities, including individuals of public rights and private individuals, because they may be the result of pollution and destruction of damage and damage. Each of these persons; however, if the person is not directly harmed, he can not be considered as a plaintiff in his claim as a plaintiff in a recurrent claim. But given the overwhelming public perception of these crimes, the legislator, along with the natural or legal persons who directly lodge complaints with the private claimant with the plaintiff in relation to these crimes. However, the authors will explain how the NGOchr('39')s participation in Islamic-Iranian lifestyle trials will take place in this category of claims.

  Methodology and Materials: 

  The present study is conducted as descriptive and analytical studies in the form of libraries and documents.

  Findings

  Due to the nature of these issues belonging to each member of society and related to the belief in the Islamic lifestyle of Iran and social health of the community, therefore, special crimes can not be considered for crimes committed against them.

  Conclusion

  Active members of this field also have the authority to act on behalf of other people in the community to protect and protect the public interest and related issues; these categories of crimes in accordance with Article 66 of the new Code of Criminal Procedure, approved in 2013 And Amendments of 24/03/2014 include crimes against public health and social health.

  Keywords: Islamic lifestyle, social health, non-governmental organizations, participatory criminal policy, criminal procedure
 • Ali Hasan Pourbagheri, Hasanali Abaspour Esfenden*, MohammadAli Khaledian Pages 171-178
  Purpose

  In this article, an attempt has been made to first define human rights and then to express some of the principles of human rights in the Shahnameh and to define each of them. To make everyone aware of the status and value of this masterpiece of Persian language as a symbol of Iranian culture and identity.

  Materials and Methods

  This research has been done by library study method and descriptive-analytical method.

  Findings

  Human Rights; It is a set of general principles and rules that, as universal civil rights, guarantee the fundamental rights of nations, both among themselves and among the people of a country, to ensure freedom, peace and justice in friendly relations. Ferdowsichr('39')s Shahnameh is the crystallization of high human ideas and ideal aspirations of Iranians, in a time full of tyranny and political and social anomalies. A new concept called human rights that emerged independently after World War II; It was one of Ferdowsichr('39')s outstanding ideas. There are clear examples of the principles of human rights, such as peace, freedom, justice and other issues, in the stories of Shahnameh.

  Conclusion

  As a result, Shahnameh can be considered as a moral book full of advice due to its rationalism, altruism and epic structure, which in addition to having the highest concepts of human rights, shows a rich culture and It is the identity, nationality and civilization of Iran. Research on these topics can enrich our knowledge of Iranian culture and civilization.

  Keywords: Ferdowsi, Shahnameh, human rights, Freedom, Reconciliation, Justice, Equality between men, women
 • Seyed Nematallah Kamali Karsalari, Farshideh Zamani*, Saeid Saffarian Hamedani Pages 179-186

  The aim of this study was to present a model of the effect of servant leadership style on organizational virtue and organizational maturity in open universities of Mazandaran province. This applied research was of exploratory (qualitative-quantitative) type. In the qualitative part, the statistical population included selected experts in the field of organization, management and ethics prior to the history of management and policy-making, who were purposefully appointed to 11 people according to the law of saturation. In the quantitative part of the statistical population, including all members of the faculty of Islamic Azad universities of Mazandaran province in 1399, which included (three areas of west, east and center of the province) were 1487 people, the sample size was determined 305 people based on Cochranchr('39')s formula, and Samples were selected by cluster sampling. The method of data collection was library method and measurement tool in the qualitative part of the interview was semi-structured and in the quantitative part included a researcher-made questionnaire, whose questions were taken from the data obtained from the interview. The validity of the questionnaire was confirmed by relevant experts and the reliability coefficient was calculated using Cronbachchr('39')s alpha test of 0.89%. Data analysis and analysis in the qualitative part of the Delphi technique and in the quantitative part of the structural equation modeling method using AMOS and Spss software. The results showed that 5 dimensions of organizational virtue were identified as priority (trust, empathy, spirit of sacrifice and forgiveness of optimism, and kindness and kindness, respectively). And the seven dimensions of servant leadership were identified in order of priority (partnership and teamwork, vision, service, compassion, empowerment, succession to leadership, and humility). The structural model of servant leadership style has a positive and significant effect on organizational virtue and organizational maturity in free universities of Mazandaran province.

  Keywords: Servant Leadership Style, Organizational Virtue, Free Universities
 • Hossin Robooby, Davood Manavipour*, Naserodin Kazemi Haghighi Pages 187-196

  Porpuse:

   The purpose of this study was to determine the effectiveness of emotional intervention based on Davanloo Dynamic Psychotherapy in Cognitive Functions and Motivation in Children.

  Method

  This was a quasi-experimental study with pre-test, post-test, tow-month follow-up and control group. The statistical population consisted of all children between 8 and 12 years old referred Psychology Centers in Tehran by 2017. From this population, 60 persons were selected by convenience sampling and were randomly divided into two groups of experimental and control. The experimental group received 14 sessions of individual intervention twice a week. Instrument were, Sadeghi, Rabiai and Abedi (2011) Wechsler Intelligence Scale IV and Basu,Kafkes,Schatz,Kiraly and Kielhofner (2008) Pediatric Volitional Questionnaire. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results indicated that the effects of interventions on increasing verbal comprehension (F=233/709؛ effect size=0/88), perceptual reasoning (F=140/620؛ effect size=0/70), Working memory (F=32/258؛ effect size=0/83), processing speed (F=121/818؛ effect size=0/67), spontaneous level (F=399/058؛ effect size=0/85)and reduce the level of quantitative hesitant (F=496/200؛ effect size=0/89), hesitant (F=578/837؛ effect size=0/88), and effective inactivation (F=323/037؛ effect size=0/84). This effects remained stable after the follow-up stage.

  Conclusion

  Since emotional interventions based on Davanloo Dynamic Psychotherapy strengthen intelligence and motivational factors, it can be used as one of the useful methods to improve cognitive functions and motivation in children

  Keywords: Motivation, Cognitive Function, Emotion, Davanloo Dynamic Psychotherapy, Child
 • Agha Zahra Akbarsadat, Alireza Yousefi*, Narges Keshti Aray Pages 197-204
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the basic principles of education and educational meanings in Suhrawardis’ ideas.

  Materials and Methods

  The research method, qualitative content analysis and field of research, valid scientific and print printed and electronic sources have been around the views and ideas of this great philosopher. The unit of analysis, paragraph and sampling method was purposeful. Data analysis was performed following a deductive categorization system. In this research, open coding method has been used to organize information and all data have been reviewed and included in related subcategories.

  Findings

  The results obtained are divided into six main categories: identifying the basic issues of philosophy from Suhrawardis’ point of view, identifying the principles and goals of education from Suhrawardis’ point of view. The code of concepts obtained from the analysis of sentences in the relevant paragraphs was a total of 426 items, which were divided into sixty-three sub-categories. In this research, an attempt has been made to examine the views of this expert in the field of philosophy.

  Conclusion

  This study examines the basic points of view of education by discussing topics such as the principles of the philosophy of education and special solutions in the process of effective and efficient teaching-learning and examines its implications in the executive field of education.

  Keywords: Educational Votes, Enlightenment, Suhrawardi
 • Somayeh Tafaghodi Zare* Pages 205-210
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the legal aspects of the right to health in human rights.

  Materials and Methods

  The research method is descriptive-analytical by collecting resources.

  Findings

  Health and the right to a healthy life are among the inalienable rights of citizenship, so that one of the main characteristics of an ideal society is to have a good health status. Therefore, considering the importance and position of education in the international human rights system, it can be acknowledged that the enjoyment of other fundamental human rights, such as the right to health and public health in the enjoyment of human rights education will be possible.

  Conclusion

  Based on the findings, the results showed that the approach of governments regarding public health and its education is right-oriented. Therefore, not paying attention to health education and public health can lead to severe social harm in human societies. Therefore, governments should take advantage of international cooperation to increase their executive capacity to benefit individuals in such communities.

  Keywords: right, health, human rights