فهرست مطالب

اکو هیدرولوژی - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • حسین حمیدی فر*، مهدی بهرامی، محمد جواد امیری صفحات 727-738
  فرسایش کناره‏ای در رودخانه ها خسار ت های زیادی را به اراضی مجاور تحمیل می کند و تغییر ریخت‏شناسی رودخانه ها را به همراه دارد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کارایی علف وتیور در افزایش مقاومت برشی خاک و کاهش فرسایش سواحل رودخانه ها صورت گرفته است. تغییرات پارامترهای ساختاری علف وتیور شامل RAR، RDR، RDDI و RLD در اعماق مختلف و همچنین توسعه عرضی و عمقی ریشه بررسی شد. با بررسی سه فاصله مختلف بین بوته های وتیور، فاصله 30 سانتی‏متری بین بوته ها به عنوان فاصله بهینه مشخص شد. نتایج نشان داد علف وتیور سبب افزایش بیش از 104 درصدی چسبندگی و حدود 83 درصدی زاویه اصطکاک داخلی در مقایسه با حالت بدون ریشه شده است. مقایسه بین پارامترهای مختلف نشان داد به ترتیب پارامترهای RAR و RDR مناسب‏ترین پارامتر برای محاسبه چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک در حضور ریشه وتیور هستند. همچنین، با انجام مقایسه‏ای بین وتیور و برخی گونه های درختی منطقه از نظر مقاومت کششی ریشه، مدت زمان لازم برای استقرار گیاه، مقاومت در برابر خشکسالی و قابلیت خودترمیمی مشخص شد که علف وتیور در مقایسه با سایر گونه های گیاهی متداول، مناسب‏تر است و می‏تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای محافظت سواحل رودخانه در برابر فرسایش استفاده شود.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، حفاظت سواحل رودخانه، رسوب، روش بیولوژیک، فرسایش کناره
 • حسین نوروزی قوشبلاغ، عطا الله ندیری *، اصغر اصغری مقدم، مریم قره خانی صفحات 739-751
  آبخوان دشت ملکان به عنوان یکی از آبخوان‏های حوضه دریاچه ارومیه، به مدیریت صحیح کمی و کیفی نیاز دارد. روش‏های مختلفی از جمله انجام آزمون پمپاژ، روش‏های آزمایشگاهی، استفاده از ردیاب‏ها و روش‏های ژئوفیزیکی برای ارزیابی پارامترهای هیدروژئولوژیکی و مدیریت مناسب آبخوان‏ها وجود دارد. هر چند تعبیر و تفسیر داده های به دست آمده از آزمون پمپاژ، بهترین روش تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان است، اما این روش‏ پرهزینه، وقت‏گیر و نتایج آن مختص به مناطق محدودی خواهد بود. با توجه به اینکه مدل‏های هوش مصنوعی توانایی هایی در برآورد پارامترهای هیدروژئولوژیکی نشان داده‏اند، در تحقیق حاضر کارایی مدل‏های شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی و جنگل تصادفی در برآورد پارامتر قابلیت انتقال آبخوان دشت ملکان بررسی شده‏ است. پارامترهای ژئوفیزیکی و هیدروژئولوژیکی مرتبط با قابلیت انتقال، از جمله مقاومت عرضی، هدایت الکتریکی، ضخامت آبخوان و هدایت هیدرولیکی به عنوان مهم‏ترین ورودی در این مدل‏ها در نظر گرفته شده ‏است. بر اساس نتایج به دست آمده از بین مدل‏های شبکه عصبی و فازی و جنگل تصادفی، مدل جنگل تصادفی دقت و توانایی بیشتری در شبیه‏سازی داشته‏ است. نتایج به دست آمده از شبیه‏سازی ( 96/0 = AUC، 001/0 = MSE و 986/0= R2) و تعیین مهم‏ترین پارامترهای تاثیرگذار در پیش‏بینی قابلیت انتقال، گویای برتری این مدل نسبت به مدل‏های شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی در بحث پیش‏بینی است.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، جنگل تصادفی، دشت ملکان، قابلیت انتقال، هوش مصنوعی
 • فاطمه فتاح پور، کیومرث ابراهیمی*، سوگند بیات صفحات 753-762
  دبی زیست محیطی توصیفی از زمان بندی، کیفیت و کمیت آب مورد نیاز برای پایداری اکوسیستم آبی است. هدف مقاله حاضر، ارزیابی روش های متداول تعیین دبی زیست محیطی و ارائه روش بومی سفیدرود است. دبی زیست محیطی سفیدرود با کمک روش های هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و شبیه سازی زیستگاه بررسی شد و نتایج به دست آمده به صورت یک پیشنهاد بومی در غالب درصدی از میانگین دبی سالانه بیان شد. طبق ابلاغیه وزارت نیرو، شیوه تعیین دبی زیست محیطی روش تنانت (هیدرولوژیکی) است. این روش به همراه روش محیط ترشده (هیدرولیکی) با سه ایده متفاوت به کار گرفته شد و در روش شبیه سازی زیستگاه نیز فیل ماهی به عنوان گونه شاخص انتخاب و دبی زیست محیطی مطابق با شرایط زندگی گونه هدف بررسی شد. مزایا و محدودیت های روش های بررسی شده معرفی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مقادیر محاسباتی و ضعف ها و قوت های آنها به ترتیب 20 و 30 درصد میانگین دبی سالانه برای حفظ سلامت رودخانه در شرایط ضعیف تا نسبتا خوب پیشنهاد شد. در نهایت، روش ترکیبی شبیه سازی زیستگاه و بیشترین انحنای محیط خیس شده برای تعیین کمترین دبی زیست محیطی و بهبود شرایط اکوسیستم منطقه به عنوان روش بومی سفیدرود پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: تنانت، حقابه زیستی، رودخانه، گونه شاخص، محیط خیس شده
 • مهران منوچهری نیا، آرمین آزاد، سعید فرزین، حجت کرمی * صفحات 763-775
  الگوریتم‏های موجود برای آموزش سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) باوجود کاربرد فراوان، نقایصی همچون به دام افتادن در بهینه محلی دارند. در پژوهش حاضر، کاربرد الگوریتم‏های بهینه‏سازی ژنتیک (GA)، ازدحام ذرات (PSO)، کلونی مورچگان برای محیط های پیوسته (ACOR) و تکامل تفاضلی (DE)، در توسعه و بهبود عملکرد ANFIS بررسی شد. به ‏عنوان مطالعه موردی، بیشترین دمای ماهانه شهر اصفهان در بازه زمانی 64 ساله (1330-1393)، شبیه‏سازی و تحلیل شد. به این منظور، ابتدا با استفاده از آنالیز حساسیت، مناسب ‏ترین ورودی ها برای هر یک از افق‏های پیش‏بینی (یک ماه، یک تا سه سال) انتخاب شد. سپس، بیشترین دما به‏وسیله مدل‏های هیبریدی ANFIS-GA، ANFIS-PSO، ANFIS-DE، ANFIS-ACOR و مدل ANFIS پیش‏بینی شد. در ادامه، عملکرد هر یک از مدل‏ها با استفاده از شاخص‏های آماری R2، RMSE و MAE ارزیابی شد. نتایج نشان داد مدل ANFIS-GA، به‏عنوان مناسب‏ترین مدل، دقت عملکرد ANFIS را در پیش‏بینی افق ‏های یک ماه و یک تا سه سال آینده در R2 به ترتیب به مقدار 06/0، 07/0، 08/0 و 12/0 و در RMSE به میزان 09/0، 09/0، 16/0 و 1/0 بهبود داده است. پس ‏از آن، به ترتیب ANFIS-DE و ANFIS-PSO مناسب‏ترین دقت را داشتند. از سوی دیگر، ANFIS با بیشترین خطا و کمترین R2، به‏عنوان ضعیف‏ترین مدل شناخته شد. نتایج نشان داد مدل‏های هیبریدی پیشنهادی، با استفاده از تکنیک جست وجوی سراسری و جلوگیری از به دام افتادن در بهینه محلی، عملکرد ANFIS را به‏طور مطلوبی بهبود داده‏اند. مدل‏های پیشنهادی پتانسیل زیادی به‏منظور استفاده در سایر مسائل مرتبط با هیدرولوژی و منابع آب دار ند.
  کلیدواژگان: الگوریتم های تکاملی هیبریدی، الگوریتم ژنتیک، جواب بهینه محلی، دمای هوا، سیستم استنتاج فازی- عصبی
 • شهاب الدین زارع زاده مهریزی، اسدالله خورانی*، جواد بذرافشان، ام البنین بذرافشان صفحات 777-789
  تغییر اقلیم با توجه به ظرفیت محدود اکوسیستم‏ها می‏تواند موجب بروز مشکلاتی در تامین آب قابل‏ دسترس برای رفع نیاز بشر شود و بر توانایی منطقه‏ای در مواجهه با بلایای طبیعی مرتبط با آب تاثیر بگذارد. یکی از مشخصه های طبیعی رودخانه گاماسیاب احتمال وقوع سیلاب و خطرات ناشی از آن است. بنابراین مطالعات هیدرولوژیکی تحت شرایط تغییر اقلیم برای ساماندهی و مدیریت آن ضروری است. لزوم استفاده از مدل‏های سری CMIP5 در پژوهش‏های جدید با توجه به دقت زیاد آنها و کمبود کارهای پژوهشی به وسیله این مدل‏ها در کشور ما، سبب شد در پژوهش حاضر از خروجی های چهار مدل سری CMIP5 و دو سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 برای آینده نزدیک (2020-2049 میلادی) و آینده دور (2070-2099 میلادی) استفاده شود. نتایج نشان می‏دهد مقدار بارندگی سالانه حوضه در پنج ایستگاه بررسی شده با توجه به سناریوهای مد نظر و دوره های زمانی مختلف بین 6/31- تا 8/52 درصد تغییر خواهد کرد. میانگین کمترین و بیشترین دمای ماهانه در ایستگاه کرمانشاه به ترتیب حداکثر تا C°75/2 و C°15/2 و در ایستگاه همدان به ترتیب حداکثر تا C°43/3 و C° 26/4 با توجه به سناریوهای مختلف افزایش می‏یابد. در این پژوهش از مدل SWAT برای شبیه‏سازی هیدرولوژیکی جریان استفاده شد. نتایج ضمن تایید کارایی مدل SWAT در شبیه‏سازی دبی حوضه، نشان داد میزان تغییرات رواناب حاصل از خروجی مدل CSIRO-Mk تحت سناریوهای مختلف نسبت به دوره مشاهداتی از 3/42 – تا 8/17 درصد متغیر خواهد بود. نتایج تحقیق ضرورت به کارگیری تدابیر لازم به منظور سازگاری با تغییر اقلیم در سیاست‏های آتی مدیریت حوضه گاماسیاب تاکید می کند.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، حوضه گاماسیاب، شبیه سازی
 • کیوان نادری، عطا الله ندیری*، اصغر اصغری مقدم، مهدی کرد صفحات 791-800
  برای درک بهتر فرایندهای هیدروژئوشیمیایی در آبخوان دشت سلماس، روش‏های گرافیکی و آماری چند‏متغیره برای تفسیر نتایج به دست آمده از آنالیز نمونه ها به کار برده شدند. نتایج دیاگرام پایپر و دیاگرام بسط داده شده دورو نشان‏ می‏دهند تیپ غالب آب‏ زیرزمینی بی‏کربنات کلسیم – منیزیم است و در قسمت‏های انتهایی و جنوب ‏شرقی دشت تیپ مختلط نیز دیده‏ می شود. آنالیز خوشه‏ای سلسله مراتبی (HCA)، پنج گروه مختلف آب ‏زیرزمینی را نشان‏ می‏دهد (HC1 تا HC5). این روش به خلاف روش‏های گرافیکی، توانایی نشان دادن تاثیر غلظت نیترات در طبقه‏بندی نمونه ها را دارد. نمودارهای استیف مربوط به گروه های HC1 تا HC5، سه منشا اصلی برای آب‏ زیرزمینی در دشت سلماس را آشکار می‏کنند، به طوری که سه گروه HC1 تا HC3 آب‏هایی هستند که از سنگ‏های آهکی و دولومیتی نشئت گرفته‏اند. در گروه HC4، Clˉ و Na+ غالب هستند و آب‏های شور را نشان می‏دهند. گروه HC5 آب‏هایی هستند که تحت تاثیر انحلال ساده یا اختلاط قرار گرفته‏اند. براساس نتایج تحلیل عاملی (FA)، سه عامل اصلی موثر بر هیدروشیمی آبخوان دشت سلماس شناسایی شدند که 03/85 درصد از واریانس کل داده ها را شامل می‏شوند. عامل‏های اول و دوم زمین‏زاد هستند و عامل سوم انسان‏زاد است. با توجه به عامل نخست انحلال کانی های تبخیری در قسمت‏های شمالی، شمال ‏غربی دشت و جاهایی که سازندهای الیگو-میوسن (OMrb)، میوسن (Mur) و پلیوسن (PLQc) برونزد دارند در هیدروشیمی آب ‏زیرزمینی کارکرد اصلی را دارد. عامل دوم حاصل تعادل آب-سنگ است که در زمینه انحلال سنگ‏های حاوی ترکیبات کلسیم و منیزیم است و مرتبط به مناطق تغذیه است و عامل سوم ناشی از فعالیت‏های انسانی و استفاده از کودهای کشاورزی است.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، آنالیز خوشه ایسلسله مراتبی، تحلیل عاملی، هیدروژئوشیمی
 • بهزاد عادلی، حنانه محمدی کنگرانی*، امیر سعدالدین، ام البنین بذرافشان، محسن آرمین صفحات 801-811
  نبود دسترسی پایدار به منابع آبی، منازعات اجتماعی و اختلالات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. این موضوع در حال حاضر یکی از مسائل جدی حوضه آبخیز سرخون در استان هرمزگان است. از جمله اقداماتی که برای حل این مسئله می‏تواند مفید واقع شود، بررسی روند تغییر در خصوصیات کمی و کیفی منابع آبی این حوضه است. به این منظور، از داده های بارندگی و داده های مربوط به کیفیت و کمیت آب‏های زیرزمینی استفاده شده است. برای انجام این کار، از روش WQI به منظور تعیین کلاس کیفی آب و از آزمون من-کندال برای مشاهده روند در متغیرهای بررسی شده استفاده شده است. نتایج بیان کننده کاهش معنا‏دار و قطعی کیفیت و افت تراز آب زیرزمینی در دشت سرخون است. روند به دست آمده برای افت سطح ایستابی دشت با ضریب واریانس 03/0 و آماره S من-کندال 277- در سطح اطمینان 9/99 درصد معنا‏دار گزارش می‏شود. شیب خط به دست آمده برای افت تراز و افزایش مقدار WQI، که بیان کننده کاهش کیفیت آب است، به‏ترتیب 33/0- و 42/3 بوده است. مقادیر گزارش شده برای شیب خط بیان کننده افت 33 سانتی‏متری و افزایش 4/3 واحدیWQI به ازای هر سال است. درنهایت، بر اساس درک و شناخت جامع به دست آمده از شرایط منطقه مطالعه شده، اقداماتی از جمله دریافت عوارض منابع طبیعی به منظور تعادل‏بخشی به کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی منطقه مطالعه شده پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، آزمون من - کندال، تحلیل روند، دشت سرخون، روش WQI
 • مهدیس امیری، حمیدرضا پورقاسمی*، علیرضا عرب عامری صفحات 813-827
  هدف از تحقیق حاضر، اولویت‏بندی مکانی سیل‏خیزی زیرحوزه های آبخیز مهارلو با استفاده از پارامترهای مورفومتریک و مدل تصمیم‏گیری VIKOR است. به این منظور، 13 پارامتر مورفومتری شامل درجه شیب، تراکم زهکشی، فراوانی آبراهه، ثابت نگه داشت آبراهه، بافت زهکشی، عدد ناهمواری، ضریب گردی، ضریب فشردگی، نسبت ناهمواری، طول جریان، ضریب فرم، ضریب کشیدگی و ضریب شکل و یک پارامتر اقلیم شامل بارندگی انتخاب شد. برای تعیین وزن پارامترها از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد . نتایج وزن‏دهی پارامتر‏ها با استفاده از مدل AHP نشان داد پارامترهای مورفومتری درجه شیب و تراکم زهکشی و پارامتر اقلیمی بارندگی به‏ترتیب با مقدار (206/0، 165/0 و 134/0) بیشترین وزن و تاثیر را در رخ‏داد سیل منطقه مطالعه شده داشتند، در حالی ‏که کمترین وزن و در پی آن حداقل تاثیر مربوط به ضریب شکل (012/0) بود. همچنین، به‏منظور اولویت‏بندی 53 زیرحوضه آبخیز مهارلو از مدل تصمیم‏گیری VIKOR استفاده شد. نتایج نشان داد زیرحوزه 34 براساس اولویت‏بندی سیل‏خیزی رتبه اول (082/0) ، زیرحوضه 31 رتبه دوم (110/0) و زیرحوضه 12 رتبه سوم (129/0) را به‏ خود اختصاص داده‏اند که باید برای انجام عملیات مدیریتی در اولویت قرار گیرند، در حالی ‏که زیرحوضه 42 آخرین رتبه [1] را در اولویت‏بندی سیل‏خیزی داشت که بیان کننده حساسیت بسیار کم آن به وقوع سیل است.
  کلیدواژگان: اولویت بندی سیل خیزی، پارامترهای مورفومتری، حوزه آبخیز مهارلو، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مدل VIKOR
 • سید محمد موسوی، شهرام روستایی*، هاشم رستم زاده صفحات 829-841
  ازجمله مهم ترین مخاطرات تهدیدکننده جوامع بشری سیل است. در پژوهش حاضر با یکپارچه سازی مدل منطقی برآورد رواناب اوج، به ارزیابی مخاطره سیل حوضه آبخیز مرند در مقیاس زیرحوضه با استفاده از سنجش از دور و GIS پرداخته شده است. پس از تعیین ضریب رواناب با استفاده از لایه های پوشش/کاربری اراضی تهیه شده از تصاویر ماهواره Sentinel 2A، نقشه شیب تهیه شده از DEM 30 متری سنجنده ASTER و گروه های هیدرولوژیک خاک، با استفاده از میزان تعیین شده که با محاسبه زمان تمرکز زیرحوضه ها تعیین شد، رواناب اوج برای همه زیرحوضه ها محاسبه شد. در ادامه، با استفاده از تابع عضویت خطی در مدل منطق فازی، یکپارچه سازی دو لایه رواناب اوج‏ تهیه شده و لایه ارتفاع، بین صفر و یک فازی‏سازی شدند و سپس با اعمال همپوشانی ضربی وزن‏های مشخص براساس شاخص مخاطره سیل (FHI)، به هریک از این دو لایه و سپس جمع نتایج آنها، نقشه توزیع مخاطره سیل تهیه شد. با کلاس‏بندی نقشه مخاطره تهیه شده در پنج کلاس شامل بسیار کم‏خطر، کم خطر، متوسط، پرخطر و بسیار پرخطر با نتایج به دست آمده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکتی یا PGIS و ورود این اطلاعات به ماتریس درهم ریختگی میزان دقت نقشه های تهیه شده 83/87 درصد تعیین شد.
  کلیدواژگان: حوضه آبخیز مرند، مخاطره سیل، منطق فازی، PGIS، Sentinel 2A
 • طوبی روستا، علی اکبر نظری سامانی، سید مهدی حشمت الواعظین*، منصور زیبایی، پدرام عطارد، سید کاظم بردبار صفحات 843-853
  آب‏ های سطحی از مهم ترین منابع تامین آب‏ های آشامیدنی هستند که تحت تنش‏ های محیطی و انسانی قرار دارند. تحقیقات زیادی اثر مثبت پوشش جنگلی را بر کیفیت آب نشان داده اند، ولی نبود اطلاعات کمی و اقتصادی در زمینه تاثیر جنگل بر کیفیت آب، موجب شده است تا این مسئله فقط به طور کیفی بیان شود. اطلاعات کمی و به ویژه تاثیر آن بر هزینه پالایش آب در ایران بسیار کم است و یا موجود نیست. به این منظور، در پژوهش حاضر زیرحوضه‏ های جنگلی با درصدهای تاج‏ پوشش مختلف در حوضه تنگ شول کامفیروز فارس انتخاب و شاخص کیفیت (WQI) آب با استفاده از متغیرهای فیزیکی شیمیایی رواناب‏ های حاصل از بارندگی تعیین شد. همچنین، برای نخستین بار تابع تولید خدمت کیفیت آب در جنگل با درنظرگرفتن سایر ویژگی‏ های جنگل به‏ طور کمی برآورد شد. نتایج نشان داد شاخص کیفیت آب در درصدهای تاج پوشش بیشتر از طبقه 20 30، در مقیاس کیفی خوب قرار دارند، همچنین با افزایش هر یک درصد تاج‏ پوشش جنگلی، شاخص کیفیت به میزان 8/0 درصد بهبود می یابد و افزایش هر یک درصد مساحت زیرحوضه جنگلی، سبب کاهش 14/0درصدی کیفیت آب‏ می‏ شود. سازند آغاجاری نیز نسبت به آسماری اثر منفی و خاک شنی لومی نسبت به خاک لومی و رسی اثر مثبتی بر کیفیت آب در منطقه دارند. یافته های پژوهش افزایش تاج‏ پوشش جنگلی برای حفاظت از کیفیت آب تا 30 درصد، هزینه‏ های تصفیه را به کمترین حد می رساند و آب‏ های تامین شده از این جنگل‏ ها‏ می‏ تواند مستقیم به مصرف شرب انسانی برسد.
  کلیدواژگان: پارامترهای فیزیکی - شیمیایی، جنگل های بلوط، درصد تاج پوشش، شاخص کیفیت آب
 • محمدحسین فاتحی*، جلال شایگان، محمد ذبیحی صفحات 855-874
  مقاله حاضر به طور خلاصه به تعریف فلزات سنگین از جنبه های مختلف، منابع تولید و آثار منفی آنها بر سلامتی انسان، استانداردها و قوانین تنظیمی مراجع مختلف برای رعایت حدود مجاز و در نهایت نیز به بررسی روش‏های تصفیه، جداسازی و حذف این عناصر پرداخته است. در خصوص روش‏های جداسازی، محدوده وسیعی از فرایندها و معایب و مزایای هریک از انواع قدیمی تا فناوری های نوین، بررسی شده که شامل رسوب‏دهی شیمیایی، انعقاد لخته‏سازی، شناورسازی، تبادل یونی، تصفیه الکتروشیمیایی، فیلتراسیون غشایی و جذب سطحی می شوند. در این میان، به جذب سطحی به عنوان یک رویکرد ساده ولی کارآمد، به طور ویژه پرداخته شده است و انواع جاذب‏ها شامل کربن فعال، نانولوله های کربنی، گرافن اکساید، جاذب‏های زیستی مطالعه شده ‏اند. امروزه، مواد نانو با توجه به ویژگی های منحصربه فردی همچون مساحت سطح زیاد، سایت‏های فعال فراوان و ظرفیت جذب بسیارخوب، کاربردهای چشم‏گیری در تصفیه محیط‏های آب و فاضلاب از خود نشان داده‏اند. در این میان، نانوذرات مغناطیسی اکسیدهای آهن به عنوان جاذب‏های مقرون‏به صرفه، با راندمان بالا و دوستدار محیط‏ زیست بررسی شده‏اند.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، روش های حذف، فلزات سنگین، محیط های آبی، نانوذرات مغناطیسی
 • مهدی ضرابی*، بهاره کریمی دونا، اشرف سادات حاتمیان زارمی صفحات 875-889
  از سال‏ها پیش آلودگی نیترات در آب و خاک از نگرانی های اساسی در مسائل زیست محیطی دنیا بوده است. ترکیبات حاوی نیتروژن رهاشده در محیط زیست می‏تواند سبب بروز مشکلات جدی مانند یوتریفیکاسیون رودخانه ها و موجب بیماری خطرناکی به نام متهموگلوبینمیا و سایر اختلالات در سلامتی انسان شود. یکی از اهداف مهم تصفیه فاضلاب، حذف نیتروژن است که از طریق فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام می‏شود که روش‏های بیولوژیکی حذف نیتروژن موثرتر و اقتصادی‏تر ند. دنیتریفیکاسیون از فرایندهای اصلی حذف نیترات در آب‏هاست که فرایندی بدون نیاز به اکسیژن محسوب می‏شود و در آن باکتری ها از نیترات به عنوان گیرنده برای به‏دست آوردن انرژی به منظور رشد استفاده می‏کنند. دنیتریفیکاسیون فاز جامد یک فناوری نوظهور است که در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است که در آن از پلیمرهای زیست تخریب پذیر به عنوان منبع کربنی و حامل بیوفیلم برای میکروارگانیسم‏های نیترات زدا استفاده می‏شود. این روش راهکاری امیدوارکننده و ارزان برای حذف نیترات از آب و فاضلاب است و در آینده می‏توان توجه بیشتری معطوف به حذف هم زمان نیترات و سایر آلاینده ها از آب‏ به وسیله دنیتریفیکاسیون فاز جامد شده و از این طریق سلامت محیط و انسان تضمین شود.
  کلیدواژگان: آلودگی نیترات، تصفیه فاضلاب، دنیتریفیکاسیون فاز جامد، میکروارگانیسم های نیترات زدا
 • سامی قوردویی میلان، عباس روزبهانی*، محمد ابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی صفحات 891-905
  در تحقیق حاضر، مدل بهینه‏سازی تماما فازی با درنظرگرفتن عدم قطعیت‏ها برای برداشت تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی برای تامین نیاز کشاورزی ارائه شده است. تراز آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با نرم افزار GMS شبیه‏سازی و نتایج آن به صورت روابط رگرسیونی افت – برداشت به عنوان قید مدل بهینه‏سازی استفاده شد. در ادامه، مدل بهینه‏سازی فازی به دو روش کومار و جایالاکیشمی ابتدا به حالت صریح تبدیل شده و با نرم‏افزار GAMS اجرا شد. نتایج بیشترین افت را در هر دو روش 25/1 متر در ماه فروردین برای ناحیه راست کانال سنگر و برای ناحیه چپ آن 25/1 متر در ماه مرداد نشان داد. بیشترین کمبود در روش کومار، در ناحیه چپ سنگر مربوط به سال 1381 بود که 82/59 درصد از نیازها تامین شد، در حالی که در ناحیه راست 76/56 درصد از نیازها در سال 1393 تامین شد. در روش جایالاکیشمی در بدترین شرایط، بیشترین کمبود در سال 1377 و 1393 بود که 5/66 و 96/60 درصد از نیازها به ترتیب برای ناحیه چپ و راست سنگر تامین شد و نیز در روش کومار، در شرایط بیشترین کمبود مجموع چپ و راست سنگر در سال 1377، تامین نیازها معادل حدود 9/65 درصد بود. در حالی که، در روش جایالاکیشمی این مقدار 5/66 درصد در سال 1377 بوده و در وضع موجود این درصد تامین در بدترین شرایط 54 درصد است. مدل بهینه‏سازی فازی ارائه شده با درنظرگرفتن عدم قطعیت‏ها نسبت به مدل‏های کلاسیک برتری دارد و می‏تواند برای مدیریت تلفیقی تامین آب کشاورزی به کار رود.
  کلیدواژگان: روش جایالاکیشمی، روش کومار، سفیدرود، شبیه سازی آب زیرزمینی، MODFLOW
 • افشین هنربخش *، روح الله کریمیان کاکلکی، غلامرضا شمس قهفرخی، علیرضا داوودیان دهکردی، مهدی پژوهش صفحات 907-916
  مدل‏سازی جریان در رودخانه ها با توجه به مسیر پیچان‏رودی آنها بسیار پیچیده بوده و اغلب مستلزم استفاده از یک مدل عددی قوی برای پیش‏بینی آثار آشفتگی است. همچنین، انتخاب نوع مدل آشفتگی می تواند در شبیه‏سازی و بررسی خصوصیات جریان موثر ‏باشد. انواع مختلفی از مدل‏های آشفتگی در مدل عددی SSIIM قابل استفاده است که در تحقیق حاضر با هدف بررسی کارایی مدل‏های آشفتگی، از سه نوع مختلف مدل آشفتگی k-Ԑ یعنی نوع استاندارد، بر اساس سرعت آب و RNG به منظور شبیه‏سازی خصوصیات جریان در نقاط مختلف از مقطع عرضی 45 درجه از یک قوس تند واقع در رودخانه دوآب صمصامی از سرشاخه های کارون بزرگ استفاده شد. با مقایسه مقادیر اندازه گیری شده مولفه های سرعت، نتایج به دست آمده از مدل ها مشخص شد. مدل k-Ԑ استاندارد در تعیین مولفه قائم سرعت و نوع مدل k-Ԑ بر اساس سرعت آب برای مولفه طولی سرعت دقت بیشتری دارد که در مجموع قابلیت کلیه مدل‏های آشفتگی یادشده مناسب ارزیابی می شود. همچنین، درنظرگرفتن دقیق ناهمواری های بستر و زبری کناره‏ کانال رودخانه در مدل عددی می تواند بر افزایش صحت نتایج مدل تاثیر بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: مدل k، ?، مدل عددی SSIIM، مولفه طولی سرعت، مولفه قائم سرعت، RNG
 • محمد میرزاوند، هدی قاسمیه*، سید جواد ساداتی نژاد، رحیم باقری، ایان داگلاس کلارک صفحات 917-929
  در تحقیق حاضر، آلودگی آبخوان دشت کاشان از نظر نیترات و نیتریت و مکانیسم آن بررسی شد. به این منظور، 42 نمونه آب از آبخوان تهیه و آنالیز شد. نتایج پژوهش نشان داد کلراید و سولفات، آنیون‏های غالب و سدیم و کلسیم، کاتیون‏های غالب اند. نتایج بررسی حد مجاز متغیرهای TDS، pH، Na+، K+، Cl-، SO42-، NO3-، NO2-، Ca2+ و Mg2+، نشان داد به‏ترتیب 61/97، 47/40، 100، 0، 61/97، 23/95، 09/38، 24/95، 34/83 و 23/95 درصد از منابع آب منطقه براساس استانداردهای WHO و ISIRI، وضعیت غیرمجاز دارند. همچنین، نیترات با Na+، K+، Ca2+، Mg2+، Cl-، HCO3-، SO42-، NO2-، TDS و EC به‏ترتیب همبستگی 68/0، 50/0، 63/0، 52/0، 64/0، 34/0-، 32/0، 64/0، 64/0 و 65/0 دارد. سایر نتایج نشان داد نیترات، دامنه تغییرات 86/1 تا 1034 و میانگین 76/118 میلی‏گرم بر لیتر دارد. همچنین، 49/40، 42/21 و 09/38 درصد از نمونه ها از نظر نیترات به‏ترتیب، کمی‏آلوده، آلوده و بسیار آلوده اند. به‏منظور بررسی دقیق‏تر آلودگی آبخوان طبق توصیه WHO، نتایج ترکیبی نیترات و نیتریت نشان داد 23/95 درصد از نمونه ها، غلظت بیش از حد مجاز دارند. بنابراین، فقط بخش‏های جزئی از آبخوان در جنوب، جنوب غرب و غرب، وضعیت قابل قبولی دارند.
  کلیدواژگان: آبخوان کاشان، شور شدن، مکانیسم آلودگی، نیترات، نیتریت
 • ساناز دایی، میثم سالاری جزی*، خلیل قربانی، مهدی مفتاح هلقی صفحات 931-939
  مدل شماره منحنی (SCS-CN) در حالت متداول بر اساس رابطه خطی بین جذب اولیه (Ia) و بیشترین پتانسیل نگهداشت (S) حوضه آبریز است، ولی این مدل برای درنظرگرفتن رابطه غیرخطی Ia-S اصلاح شده است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه مدل های متداول شماره منحنی و شماره منحنی اصلاح شده (رابطه غیرخطی Ia-S) در برآورد هیدروگراف سیلاب در پنج حوضه آبریز گالیکش، نوده، تمر، وطنا و کچیک (کاربرد 37 رویداد بارش-رواناب در محاسبات و انتخاب 14 رویداد برای مقایسه نتایج در مرحله صحت سنجی) است. برای مقایسه نتایج از معیارهای ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، نش-ساتکلیف (NSE) و خطای برآورد دبی اوج (PEP) استفاده شده است. بررسی معیارهای RMSE و NSE و PEP نشان می دهد کاربرد مدل شماره منحنی اصلاح شده (رابطه غیرخطی Ia-S) در همه رویدادهای مرحله صحت سنجی موجب بهبود برآورد هیدروگراف و دبی اوج سیلاب نسبت به کاربرد مدل متداول شماره منحنی (SCS-CN) شده است. بنابراین، نتایج نشان می دهد در حوضه های آبریز مطالعه شده مدل شماره منحنی اصلاح شده (رابطه غیرخطی Ia-S) موجب بهبود درخور توجه کارایی مدل متداول شماره منحنی (SCS-CN) شده است.
  کلیدواژگان: سیلاب، شماره منحنی اصلاح شده (رابطه غیرخطی Ia-S)، شماره منحنی (SCS-CN)، هیدروگراف
 • محمدحسن نادری، مهدی ذاکری نیا *، میثم سالاری جزی صفحات 941-955
  اختصاص آب به محیط زیست که با عنوان حق آبه زیست محیطی مطرح می شود، برای حفظ اکوسیستم رودخانه و پایین دست آن بسیار حیاتی و مهم می باشد. عدم تخصیص مناسب جریان زیست محیطی، موجب اختلال در فعالیت های حیاتی موجودات آب زی، کاهش ارتباطات بین اکوسیستم ها و دسترسی به مناطق مناسب جهت تخم ریزی و مهاجرت آبزیان گردیده است. در مطالعه حاضر روش های هیدرولوژیکی تنانت، تسمن و آرکانزاس به منظور برآورد حداقل جریان زیست محیطی و مدل شبیه سازی زیستگاه PHABSIM جهت تامین حداقل شرایط زیستگاه برای گونه شاخص سیاه ماهی C.capoeta gracilis در رودخانه قره سو منتهی به خلیج گرگان، مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفتند. آمار مورد نیاز برای محاسبات هیدرولوژیکی نیز از ایستگاه هیدرومتری سیاه آب در طول دوره آماری 44 ساله ( 1394-1350) استفاده شد. اندازه گیری و ثبت متغیرهای محیطی، داده های مربوط به مقاطع عرضی رودخانه شامل فاصله هر مقطع از مقطع پایین دست در اواخر خرداد ماه 1396، در4 ناحیه اصلی و مقاطع کنترل در هر ناحیه از پایین دست (مصب رودخانه) به سمت بالادست و در طول رودخانه قره سو انجام شد. بر اساس ارزیابی اکولوژیکی، روش تنانت نیاز آب زیست محیطی رودخانه قره سو را 30 درصد متوسط دبی سالانه برای فصول بهار و تابستان و 10 درصد متوسط دبی سالانه برای فصول پاییز و زمستان به ترتیب مقادیر 57/0 و 19/0 متر مکعب بر ثانیه و روش های تسمن 44 درصد، آرکانزاس 64 درصد و تکنیک شبیه سازی زیستگاه 85 درصد میانگین جریان سالانه در رودخانه قره سو، به ترتیب مقادیر 856/0، 22/1 و 63/1 متر مکعب بر ثانیه، جریان زیست محیطی را برآورد می نمایند. با بررسی الزامات برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه مطالعه شده، با توجه به شرایط دینامیک اکولوژیکی و زیستگاهی رودخانه، مدل شبیه سازی زیستگاه بسیار کاراتر از روش های هیدرولوژیکی ظاهر شده و پاسخ آن ها به مسئله تخصیص رژیم اکولوژیکی جریان می تواند منطقی و حافظ بقای محیط اکولوژیکی باشد.
  کلیدواژگان: جریان زیست‏محیطی، رودخانه قره‏سو، روش‏های هیدرولوژیکی، شبیه‏سازی زیستگاه، مطلوبیت زیستگاه
 • حسین یوسفی*، لیلی امینی، لیلا قاسمی، نسیبه امرایی صفحات 957-968
  افزایش جمعیت جهان، استفاده بیش ‏از ‏حد از سوخت‏های فسیلی، تغییر کاربری اراضی، گسترش روزافزون فعالیت‏های صنعتی برای تامین رفاه و نیازهای جمعیت کره زمین، موجب شده است تا پس از انقلاب صنعتی به‏تدریج تغییرات مشهودی در اقلیم کره زمین به‏وجود آید که بارزترین آن افزایش متوسط دمای‏ کره زمین و تبعات آن است. برای بررسی سیستم‏های اقلیمی در مقیاس‏های جهانی از مدل‏هایی با عنوان GCM استفاده می‏شود؛ این مدل‏ها، رفتار فیزیکی سیستم زمین، جو و اقیانوس را به شکل ریاضی شبیه‏سازی می‏کنند. در پژوهش حاضر برای ریزمقیاس نمایی و بررسی تغییرات اقلیم در منطقه کرج، از مدل SDSM استفاده شد. نتایج معیارهای آماری ارزیابی کارایی مدل رگرسیون خطی چندمتغیره نشان داد توانایی این مدل در شبیه‏سازی بارندگی و دما ایستگاه کرج نسبتا قابل ‏قبول و با داده های مشاهداتی مطابقت دارد. نتایج شبیه‏سازی‏، به‏طور متوسط در سناریوی A2، در دوره های اول (1999 2020)، دوم (2021 2050) و سوم (2051 2080) درباره بارندگی به ترتیب حدود 1/0، 1/0 و 2/0 میلی‏متر نسبت به دوره پایه کاهش و در مورد دما به ترتیب حدود 1/0، 4/0 و 2/0 سانتی‏گراد نسبت به دوره پایه افزایش را نشان می‏دهد. تحت سناریوی B2 در دوره های زمانی یادشده درباره بارندگی به ترتیب حدود صفر، 1/0 و 2/0 میلی‏متر کاهش و در مورد دما به ترتیب حدود 2/0، 1/0 و 1/0 سانتی‏گراد نسبت به دوره پایه افزایش را نشان می‏دهد. تغییرات در میزان بارندگی، سبب ایجاد تغییرات مهمی در کیفیت و کمیت منابع آب خواهد شد که نیاز به برنامه‏ریزی برای بهره‏برداری بهتر از منابع آب را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، ریزمقیاس نمایی، سناریوهای اقلیمی، شبیه‏سازی، مدل SDSM
 • ایرج سعیدپناه *، سمیه محمدزاده روفچایی صفحات 969-976
  به منظور مدل سازی جریان آب زیرزمینی می‏توان از روش‏های عددی و تحلیلی بهره ‏مند شد. در پژوهش حاضر با به کارگیری مدل ریاضی و استفاده از روش تفکیک متغیرها آثار پارامترهای مختلف بر آبخوان نشتی بررسی شده است. این آبخوان در مجاورت رودخانه واقع و دچار افت سطح جریان در مرز می‏شود. مقایسه تغییرات هد هیدرولیکی نشان می دهد با گذشت زمان، تغییرات سطح آب در آبخوان کمتر می شود و آبخوان خود را با شرایط جدید وفق می‏دهد. با افزایش ضریب هدایت هیدرولیکی، سطح جریان در آبخوان کاهش می یابد و کاهش هدایت هیدرولیکی، تاثیر بیشتری نسبت به افزایش آن بر آبخوان می‏گذارد. همچنین، با افزایش تغذیه سطحی، هد هیدرولیکی سطح جریان افزایش می‏یابد و با گذشت زمان این تغییرات مشهود‏تر است. تغییرات دبی خروجی بیشتر از تغییرات دبی ورودی است و بعد از گذشت حدود 60 روز آبخوان حالت ثباتی به خود می‏گیرد که این دو مقدار ورودی و خروجی تثبیت می‏شود. علاوه بر این‏ها، نتایج مدل سازی روابط ارائه شده در تحقیق حاضر با نتایج مدل نرم ‏افزار مادفلو مقایسه شده است. این مقایسه نشان داد حل تحلیلی ارائه شده در پژوهش حاضر بسیار کارآمد است.
  کلیدواژگان: آبخوان نشتی، اندرکنش آب سطحی- آبخوان، پایین آمدن سطح آب، تفکیک متغیرها
 • اقبال نوروزی، نورالدین رستمی*، محمدحسین جهانگیر صفحات 977-991
  خشکسالی به‏عنوان دوره‏ای مشخص می‏شود که در آن بارندگی نسبت به شرایط نرمال منطقه، کاهش یافته است. برای ارزیابی خشکسالی شاخص‏هایی وجود دارد. پدیده خشکسالی تحت تاثیر تغییر اقلیم می‏تواند تغییرات غیرقابل پیش‏بینی داشته باشد. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از داده های بارندگی ماهانه، خشکسالی دوره پایه 1998 2017 در سری های زمانی 3، 6، 12 و 24 ماهه در ایستگاه های هواشناسی ایلام و دهلران واقع در استان ایلام ارزیابی شد. سپس، با استفاده از داده های روزانه بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش با استفاده مدل ریزمقیاس LARS-WG 5.5 و تحت مدل گردش عمومی Hadcm3 و سناریوهای اقلیمی A2 و B1، مقادیر بارش ماهانه دوره آتی (2018-2037) بررسی شد. سپس، با استفاده از مقادیر بارش ماهانه، شاخص خشکسالی SPI برای دوره آینده و در سری های زمانی 3، 6، 12 و 24 ارزیابی شد. نتایج ارزیابی خشکسالی در دوره پایه در ایستگاه ایلام نشان داد دوره 2008-2014 نسبتا مرطوب بوده است. همچنین، در ایستگاه دهلران در اوایل دوره، ترسالی را نشان داده است. درضمن، مدل LARS-WG در پیش‏بینی بارش در منطقه مطالعه شده عملکرد خوبی را نشان داد. ارزیابی خشکسالی در دوره آینده بر اساس سناریوهای A2 و B1 نشان داد در ایستگاه ایلام بین سال‏های 2025 تا 2035 دوره تقریبا خشکی و نیز، در ایستگاه دهلران از سال 2019 تا 2021 دوره کامل خشکی خواهد بود. همچنین، نتایج نشان می دهد با افزایش دوره آماری، تداوم دوره های خشکسالی و ترسالی بیشتر و شدت آنها کمتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، شاخص SPI، مدل LARS-WG، مدل Hadcm3
 • حسین یوسفی، عبدالرضا کاشکی*، مختار کرمی، احمد حسین زاده، الیاس ریحانی صفحات 993-1005
  یکی از پیامدهای مهم تغییر اقلیم، افزایش شدت خشکسالی است. خشکسالی یک پدیده طبیعی تکرارشونده است که با کمبود منابع آب در دسترس در یک محدوده جغرافیایی بزرگ و در یک دوره زمانی مشخص، ارتباط دارد. در سال‏های اخیر، افزایش فراوانی وقوع پدیده های حدی اقلیمی مانند سیل و خشکسالی، همراه با شواهد گرمایش جهانی سبب افزایش توجه به موضوع های اقلیمی شده است. در تحقیق حاضر ابتدا با احصای آمارهای اقلیمی دو ایستگاه بجنورد و اسدلی وضعیت خشکسالی دشت بجنورد با توجه به شاخص‏های خشکسالی SPI، RAI و PN بررسی شده است. سپس، با استفاده از نمودارهای پایپر و ویلکاکس کیفیت منابع آب زیرزمینی طی دوره های خشکسالی و ترسالی مقایسه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد دشت بجنورد طی سال‏های اخیر در وضعیت خشکسالی قرار داشته است. همچنین، نتایج نشان می‏دهد کیفیت منابع آب در دوره ترسالی بیشتر آب‏های ترکیبی و شیرین بوده، اما در دوره خشکسالی رخساره آب بیشتر از نوع ترکیبی و شورمزه بوده است. در ضمن، نتایج نشان می‏دهد در دوره خشکسالی بیش از 50 درصد چاه های نمونه در وضعیت بسیار شور و نامناسب برای کشاورزی قرار داشته اند.
  کلیدواژگان: آب‏های زیرزمینی، پهنه ‏بندی، خشکسالی، دشت بجنورد
 • فاطمه راضی آستارایی *، سیدعلی موسوی صفحات 1007-1015
  در بیشتر کارخانه‏ها، برج‏های خنک‏کن جزء کاربردی‏ترین تجهیزاتی هستند که برای حذف حرارت اضافی در فرایند و پس‏دادن آن به محیط استفاده می شوند. مقاله حاضر یک مرور اجمالی بر روش‏های نوین در حوزه تاثیر انواع نانوسیالات بر بهبود خواص حرارتی و کاهش میزان هدررفت آب است. نانوسیالات می‏توانند خواص حرارتی همچون ظرفیت گرمایی ویژه و ضریب رسانش حرارتی را بهبود بخشند و سبب افزایش ویسکوزیته و چگالی در مقایسه با سیال پایه شوند. پراکنده شدن نانوذره سبب افزایش کشش سطحی نانوسیال شده و مقاومت در برابر تبخیرشدن آب افزایش می یابد. بنابراین، در مقاله حاضر تاثیر نانوسیالات روی‏اکساید/آب، گرافیت نانوپروس/آب، آلومینا/آب، تیتانیوم اکساید/آب و مس اکساید/آب را با غلظت‏های متفاوت بر بهبود عملکرد برج‏های خنک‏کن بررسی می شود. در تحقیقات مشاهده‏شده با استفاده از نانوسیالات مشخصه‏هایی از جمله میزان خنک‏کردن، مشخصه برج‏ خنک‏کن، ضریب انتقال حرارت حجمی و بازده بهبود می‏یابد. بهترین نمونه گزارش شده در مقالات انجام شده، استفاده از نانوسیال روی‏اکساید/آب با غلظت‏های 02/0 و 05/0 wt% است که ویژگی مشخصه حرارتی را به ترتیب به میزان 5/21 و 5/22 درصد در مقایسه با آب خالص بهبود داده ‏بود. در ادامه، نتایج آنالیز حساسیت در تحقیقات صورت گرفته تحلیل و بررسی می‏شود.
  کلیدواژگان: عملکرد حرارتی، نانوسیال، هدررفت آب، برج خنک‏ کن
 • غلامرضا عزیزیان *، سید آرمان هاشمی منفرد، امیرحسین جوان محصل، محسن دهقانی درمیان صفحات 1017-1035
  حفر بی‏رویه چاه‏های عمیق، سبب افت سطح آب زیرزمینی و مسائل ناشی از آن شده است که مهم‏ترین آن نابودی پوشش گیاهی دشت‏ها است که آب مورد نیاز خود را از رطوبت موجود در زمین می‏گیرند. هدف از تحقیق حاضر، تجزیه و تحلیل کاهش رطوبت خاک سطحی و منبع تولید گردوغبار در حوضه هامون- هیرمند از استان سیستان و بلوچستان است. به منظور رسیدن به این اهداف، از نرم‏افزار WEAP برای شبیه‏سازی افت جریان زیرسطحی استفاده شده و سپس با اعمال سناریوهای مدیریتی منابع آب، مقدار افت جریان زیرسطحی تا سال 2031 شبیه‏سازی شد. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بهترین گزینه از بین سناریوها انتخاب شد. منطقه مطالعه شده تحت این سناریو در پایان سال هدف، 29 سانتی‏متر افت جریان زیرسطحی دارد و مقدار کل نیاز تامین نشده برای معیارهای مختلف همچون شرب، کشاورزی و زیست محیطی برابر 83/1804 میلیون مترمکعب است. سرعت باد در منطقه مطالعه شده بیش از سرعت آستانه حرکت ذرات است (بیش از 400 سانتی متر بر ثانیه)، بنابراین منطقه توان تولید گردوغبار دارد. برای تجزیه و تحلیل کاهش رطوبت خاک سطحی از مدل HYDRUS-1D در مقاله حاضر استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان از کاهش مقدار رطوبت خاک در هر سال دارد. درضمن، ارتباط بین افت جریان زیرسطحی و کاهش مقدار رطوبت خاک در تولید گردوغبار بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که کاهش رطوبت خاک سطحی ارتباط نزدیکی با افت جریان زیرسطحی به اندازه حداکثر 83/93 سانتی متر و همچنین توان تولید گردوغبار متناسب با آن را دارد.
  کلیدواژگان: افت سطح آب زیرزمینی، حوضه هامون ‏هیرمند، رطوبت خاک، گردوغبار
 • جواد شهرکی *، علی رهنما، حمیده خاکسار آستانه صفحات 1037-1049
  در کشورهای کم آب مانند ایران، توجه به تمامی منابع آبی اهمیت زیادی دارد و این امر در قالب مدیریت یکپارچه منابع آبی قابل اجرا خواهد بود. مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای آب در مصارف کشاورزی و خانگی و میزان تقاضای آب و کشش‏های درآمدی و قیمتی در بخش خانگی در شمال استان سیستان و بلوچستان را بررسی کرده است. به این منظور، در بخش خانگی از تابع مطلوبیت استون گری استفاده شده و در بخش کشاورزی با به کارگیری مدل لاجیت، عوامل کمی و کیفی موثر بر مدیریت بهینه منابع آب بررسی شده است. تخمین ضرایب تابع تقاضای خانگی برای آب آشامیدنی در شهرستان های زابل و زهک نشان داد اگر در هر ماه یک نفر به جمعیت شهر اضافه شود، به متوسط ماهانه مصرف سرانه خانگی آب 00079/0 مترمکعب افزوده می‏شود. همچنین، اگر به صورت ماهانه یک ریال به قیمت واقعی آب اضافه (کم) شود، متوسط ماهانه مصرف سرانه خانگی آب 54/2 مترمکعب کاهش (افزایش) می‏یابد و اگر در هر ماه یک درجه سانتی گراد متوسط کمترین دمای روزانه افزایش (کاهش) یابد، متوسط ماهانه مصرف سرانه خانگی آب 306/0 مترمکعب افزایش (کاهش) می‏یابد. همچنین، تقاضای سرانه در حالت کلی برابر 5/61 مترمکعب در سال و اضافه مصرف سرانه در این حالت 8/26 مترمکعب است. همچنین، کشش‏های قیمتی و درآمدی تقاضای خانگی آب در این حالت به ترتیب برابر با 282/0 و 373/0 هستند که نشان‏دهنده کم کشش بودن تقاضای آب نسبت به قیمت است. کشش درآمدی نیز کمتر از یک بوده و بیان کننده ضروری بودن کالای آب است. نتایج تخمین مدل مصرف بهینه آب کشاورزی نیز نشان داد بیشترین تاثیر مربوط به متغیر سابقه و تجربه کاری است و سپس به ترتیب متغیرهای استفاده از کودها و سموم شیمیایی، نوع کانال‏های ارتباطی، روش آبیاری، آموزش و سطح تحصیلات بیشترین تاثیر را در استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی دارند.
  کلیدواژگان: تابع مطلوبیت استون- گری، شمال سیستان و بلوچستان، مدل لاجیت، مدیریت تقاضای مصرف آب
 • پروین علی اکبری، امیر سالاری *، عباس خاشعی سیوکی صفحات 1051-1061
  گیاه نیمه گرمسیری زعفران، به دلیل نیاز آبی کم و درآمد زیاد، جایگاه ویژه‏ای در الگوی کشت مناطق خشک و نیمه‏خشکی همچون منطقه خراسان ‏رضوی دارد. در تحقیق حاضر، به تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی و مناسب‏ترین مدل برآورد تبخیر و تعرق زعفران در منطقه تربت ‏حیدریه (قطب تولید زعفران جهان) پرداخته شد. به این منظور، روش‏های مختلف فائوپنمن‏مانتیث، بلانی‏کریدل، هارگریوزسامانی، تورنت‏وایت، جنسن‏هیز و تورک ارزیابی شدند. بررسی مقایسه نتایج به دست آمده از روش فائو با سایر روش‏ها با استفاده از آزمون کای‏اسکوئر انجام شد. نتایج مقایسه روش‏های مختلف با روش فائوپنمن‏مانتیث به‏عنوان روش استاندارد و مبنا نشان داد روش‏های بلانی‏‏کریدل، جنسن‏‏هیز و هارگریوزسامانی به‏ترتیب دقت بیشتری نسبت به سایر روش‏ها داشتند. مقدار نیاز آبی سالانه زعفران در اقلیم منطقه تربت ‏حیدریه با استفاده از روش استاندارد فائوپنمن‏مانتیث، 1731 مترمکعب در هکتار به‏دست آمد. از آنجا ‏که در معادله‏ هارگریوزسامانی برای محاسبه تبخیر و تعرق فقط به دو عامل دما و تشعشع خورشیدی نیاز است و تعیین عوامل یادشده در بیشتر ایستگاه‏های هواشناسی امکان‏پذیر است، پیشنهاد می شود در برآوردهای تخمینی اولیه و سریع نیاز آبی گیاه زعفران از این روش استفاده شود.
  کلیدواژگان: فائوپنمن‏مانتیث، قطب تولید زعفران جهان، نیاز آبی
|
 • Hossein Hamidifar *, Mehdi Bahrami, Mohaamdjavad Amiri Pages 727-738
  River bank erosion imposes sever damages to the adjacent lands annually and changes the river morphology considerably. In this study, the effectiveness of the Vetiver grass root system in enhancement of the soil shear strength and reducing the river bank erosion is examined. Several experiments were carried out to find the effect of Vetiver grass root system on soil cohesion and internal friction angle. Also, variations of morphological characteristics of Vetiver grass root system including RAR, RDR, RDDI and RLD in different depths have been investigated as well as the lateral and vertical distribution of roots. Three different spacing between Vetiver grass plants have been studied and the optimum distance has been proposed. The results showed that Vetiver grass root system increases the soil cohesion and internal friction factor upto 104% and 83%, respectively. Also, it was found that soil cohesion and internal friction factor are best correlated with RAR and RDR, respectively. Finally, an attempt was made to compare the Vetiver grass with several native trees. It was concluded that Vetiver grass is more suitable than common plants and can be considered as an alternative for river bank protection against erosion.
  Keywords: Vegetation, River bank protection, Biologic method, Sediment, Bank erosion
 • Hossein Norouzi, Ata Allah Nadiri *, Asghar Asghari Moghaddam, Maryam Norouzi Pages 739-751
  Estimating aquifer hydrogeological parameters is essential for the studies or management of groundwater resources. There are several different methods such as pumping test, simulation or modeling of groundwater, geophisical modeling to estimate these parameters. Although analysis and evaluation of pumping test data is the best way to achieve this purpose, it is costly, time consuming and the gained results are from limited points. Malekan plain aquifer is one of the marginal plains of Urmia Lake which suffered more ground water declination and Salinization in last decades and it needs qualitative and quantitative management. In this study, artificial neural networks, fuzzy logic and random forest models have been used to estimate the transmission of aquifers and the performance each of these models has been investigated. Inputs of presented models included related geophysical and hydrogeological variables to transmissivity such as transverse resistivity (Rt), electric conductivity (EC), alluvium thickness (B), and hydraulic conductivity (k). Based on the results of all models, random forest model has higher accuracy and ability to predict transmissivity parameter. According to this model, electrical conductivity (EC), aquifer environment (A) and hydraulic gradient (H) parameters were identified as the most important parameters to predict the transmissivity, respectively.
  Keywords: Artificial Intelligence, Groundwater, Malekan Plain, Random Forest, Transmissivity
 • Fatemeh Fattahpour, Kumars Ebrahimi *, Sogand Bayat Pages 753-762
  Environmental Flows describes the timing, quality, and quantity of water flows required to sustain ecosystems, human well-being and livelihoods that depend upon them. A review of the present status of environmental flow methodologies revealed the existence of 4 differentiated methodologies. The main purpose of this paper is to assess common methods of environmental flow requirements. According to the standards of the Ministry of Energy of Iran, Tennant introduced as the base method for determining the environmental flows. This method together with wetted perimeter method with three different ideas is applied to the SefidRud. Also, the habitat simulation method, which is a part of the ecological method, is applied to SefidRud River too. Huso Huso fish was chosen as the species river target in this research study. The advantages and limitations of the above mentioned methods are presented as a part of results. 20% and 30% of the annual average flows are suggested for maintaining river health in poor and good conditions, respectively. The combined simulation method habitats and the maximum curvature of the wetted perimeter are recommended as a native method for SefidRud River to determine the minimum ecological flow and improve the ecosystem of the studied river.
  Keywords: Environmental flow, ecosystem, target species, Tennant assessment, wetted perimeter
 • Mehran Manoochehri Nia, Armin Azad, Saeed Farzin, Hojat Karami * Pages 763-775
  In this study, the use of genetic optimization algorithm (GA),Particle Swarm(PSO), the ant colony for continuum (ACOR)and differential evolution (DE),to develop and improve the performance of ANFIS were investigated. the monthly maximum temperatures in Isfahan during the period of 64 years (1951-2014), was simulated and analyzed. At first in a sensitivity analysis, the best entries for each prediction period (1 month, 1, 2 and 3 years) were selected. Then, the maximum temperature hybrid models by ANFIS-GA,ANFIS-PSO,ANFIS-DE,ANFIS-ACOR and ANFIS were examined. The performance of each model with regard to R2, RMSE and MAE were evaluated. The results showed that the ANFIS-GA, as the most appropriate model, increased ANFIS performance in R2 to by 0.06, 0.07, 0.08 and 0.12 and RMSE by 0.09, 0.09, 0.16 and 0.1, respectively, in 1 month and 1, 2 and 3 year. After, ANFIS-DE and ANFIS-PSO, respectively, had the best forecasting accuracy. On the other hand, ANFIS showed highest error and lowest R2, as the weakest model. The results showed that the proposed models, which use global search techniques and avoid being trapped in local optimum, could improve the performance of ANFIS favorably.Therefore, these models can be used in other areas related to hydrology and water resources.
  Keywords: Adaptive Neural-Fuzzy Inference System, Hybrid Evolutionary Algorithms, Genetic Algorithm, Local Optimum Solution, Air Temperature
 • Shahab Oddin Zarezade Mehrizi, Asadollah Khoorani *, Javad Bazrafshan, Omolbanin Bazrafshan Pages 777-789
  One of the natural characteristics of the Gamasiab River is the probability of occurrence of the flood and its hazard. Hydrological studies under climate change conditions are required to organize and manage it. Because of the necessity of using CMIP5 series models in new researches due to their high accuracy and lack of research using these models in our country, in the present study, four models of CMPI5 series and two scenarios RCP2.6 and RCP8.5 were used for the near future (2049-2020 AD) and the far future (2070-2099 AD). The results show the annual rainfall in five stations would vary from 52.8 to -31.6 percent according to the scenarios and different time periods. The average minimum and maximum monthly temperature at Kermanshah station increases to 2.75 ° C and 2.15 C°, and at Hamadan station, increases to 3.43 C° and 4.26 C°, respectively according to different scenarios. The SWAT model was used to simulate the hydrologic regime. The results while confirming the effectiveness of the SWAT model for simulating of river discharge, showed that changes in runoff rate using the output of the CSIRO-k3.6.0 model under different scenarios would indicate a change from 17.8 to -42.3 percent
  Keywords: Climate Change, Gamasiab basin, simulation
 • Keyvan Naderi, Ata Allah Nadiri *, Asghar Asghari Moghaddam, Mehdi Kord Pages 791-800
  For better understand of hydrogeochemical processes in the Salmas plain aquifer, this study adopted graphical methods and multivariate statistical techniques to analyze groundwater samples. The results of the Piper diagram and expanded Durov diagram reveals that the major groundwater type is Ca-(Mg)-HCO3 and mixing groundwater type exists in southeast of the Salmas plain. Hierarchical Cluster Analysis (HCA) identified five classes of groundwater type (HC1 to HC5). The hierarchical cluster analysis is able to show the influence of nitrate concentration in classification while the graphical methods cannot. The Stiff diagrams of five classes (HC1 to HC5) show three different sources of groundwater samples.The HC1 to HC3 classes indicate groundwater with limestone and dolomite origin. In HC4 class, Na and Clˉ are the dominate ions in groundwater samples and shows saline waters. The HC5 shows mixing groundwater. Using Factor Analysis (FA), we identified three factors that accounted for 85.03% of the total variance of the dataset. Factors 1 and 2 are reflected the natural hydrogeochemical processes and factor 3 is anthropogenic in the Salmas plain
  Keywords: Groundwater, Factor analysis, Hierarchical cluster analysis, Hydrogeochemistry
 • Behzad Adeli, Hanane Kangarani *, Amir Sadodin, Omolbanin Bazrafshan, Mohsen Armin Pages 801-811
  Lack of sustained access to water resources will lead to social disputes and economic disruption. This issue is currently one of the serious problems in Sarkhoon watershed, Hormozgan province. In this regard, the WQI method and the Man-Kendall test have been used to determine the water quality class andto observe the trend in the studied variables, respectively. The results showed that a significant and definite decrease in the quality and level of groundwater in the Sarkhoon plain. The obtained trend for declining water level in the plain had a coefficient of variance of 0.03 and S-Mann-Kendall statistic of -277 at 99.9% significance level. The slope of trend obtained for water level drop and the increase in WQI values, which indicates a decrease in water quality, were -33.3 and -42.3, respectively. The reported values for the slope of trend represent a decrease of 33 centimeters and an increase of 3/4 WQI unit per year.
  Keywords: Groundwater, Man-Kendal, Trend Analysis, WQI Method, sarkhoon plain
 • Mahdis Amiri, Hamidreza Pourghasemi *, Alireza Arabameri Pages 813-827
  The current study aims to prioritize of spatial flooding of Maharlo Sub-watersheds using morphometric parameters and VIKOR decision model. So, to select 13 morphometric parameters including slope, drainage density, stream frequency, constant of channel maintenance, drainage texture rate, ruggedness number, circularity ratio, compactness coefficient, relief ratio, stream length, form factor, elongation ratio, and coefficient of shape, and 1 climatic parameter including rain have been used to determine the weight of the parameters of the AHP. The results showed that the morphometric parameters such as slope and drainage density, and the climatic parameter of the rain, with values of (0.206, 0.165 and 0.134) had the most weight and effect on flood event, while the least weight and consequently the least effect on the coefficient is related to shape (0.122) factor. Also, for prioritizing used from 53 sub-watersheds based on VIKOR decision model. The results showed that sub-watershed 34 based on prioritization of flood first ranked (0.082), The second sub- watershed 31 (0.110) and sub- watershed 12 third ranked (0.129) given specialty, which must have to be prioritized for management operations. While sub-watershed 42 has the last ranked (1) in prioritization of flood, which is indicate low sensitivity to flood events.
  Keywords: Prioritization of flood, Morphometry parameters, Analysis Hierarchical Process, VIKOR model, Maharlo Watershed
 • Seidmohamad Mousavi, Shahram Roostaei *, Hashem Rostamzadeh Pages 829-841
  Flood is among the most important environmental hazards, broadly threatening human societies and their assets. In this research, by integrating the Rational model to estimate peak runoff into Marand basin flood hazard on a sub-basin scale, assessments are accomplished using remote sensing and GIS. After determining the runoff coefficient land cover/use layers were taken from satellite images of the Sentinel 2A, and the slope map was derived from the ASTER DEM 30m and soil hydrological groups, using the specified amount of rainfall hamely intensity in mode of 1-hour peak runoff was calculated. Using linear membership function in fuzzy logic model, integrating prepared this peak runoff and elevation lines between zero and one were fuzzy and then by applying multiple weight tangles to each of these two layers we collected their results, and the flood hazards distribution map was prepared. With the implementation of prepared risk map in fifth grade the classes include very low-risk, low risk, medium, high and very high risk with the results of GIS partnership or PGIS and entering this information into the confusion matrix. The accuracy of prepared maps was determined to be about 87.83%.
  Keywords: Flood hazard, Sentinel 2A, Fuzzy Logic, Marand basin, PGIS
 • Touba Rousta, Ali Akbar Nazari Samani, Seyed Mahdi Heshmatolvaezin *, Mansour Zibaei, Pedram Attarod, Seyed Kazem Bordbar Pages 843-853
  Surface water is an important source for drinking water, which are under environmental and anthropogenic stresses. There are several evidences confirming that forest cover positively affects water quality. However, little quantitate information is available regarding the impacts of forest canopy cover on purification of drinking water quality in Iran. To achieve this, we selected several forested catchments with different ground canopy cover in Tang-e-Shool forest located in the Fars province and Water Quality Index (WQI) were measured by using physicochemical parameters. The production function of water quality service was also estimated by taking into account other characteristics of the forested micro catchments. Our results showed that the WQI in 30% crown cover is in a good quality scale. Also with an increase of 1% in the crown cover, WQI will improve by 0.8% and an increase of 1% in the area of the micro catchment causes a decline of 0.14 percent of WQI. Also, Aghajari Formation has a negative effect on WQI compare to Asmari. According to this study increasing the crown cover to protect water quality by up to 30%, will minimize treatment costs and the waters provided by these forests can be used for human drinking purposes.
  Keywords: oak forests, Water quality index, physicochemical parameters, crown cover percentage
 • Mohammad Hosein Fatehi *, Jalal Shayegan, Mohammad Zabihi Pages 855-874
  The present paper briefly describes heavy metals from various aspects, the sources of production and the negative effects of these metals on human health, the standards and regulations of various agencies to comply with the permissible limits and finally, it also explores the methods of purification, separation and removal of these elements.
  Regarding treatment methods, a wide range of processes and disadvantages and advantages of each of the old types to the new technologies has been investigated, including chemical precipitation, coagulation-flocculation, flotation, ion exchange, electrochemical treatment, membrane filtration and adsorption.
  In this regard, absorption is considered as a simple but efficient approach, and has been specifically addressed and sorbents have been studied including active carbon, carbon nanotubes, graphene oxides and biosorbents.
  Today, nanoscale materials have shown significant applications in the treatment of aquatic environments, due to their unique features such as high surface area, large active sites and high absorption capacity. In this regard, magnetic nanoparticles of iron oxides are considered as cost-effective, high-efficiency and environmentally friendly adsorbents.
  Keywords: Removal methods, heavy metals, aqueous media, adsorption, magnetic nanoparticles
 • Mehdi Zarabi *, Bahareh Karimi Douna, Ashraf Sadat Hatamian Zaremi Pages 875-889
  Years ago nitrate pollution in water and soil has been a major concern in the world's environmental issues. Nitrogen-containing compounds in the environment can cause new problems, such as river eutrofication and a dangerous disease called methemoglobinemia and other disorders in human health. One of the most important wastewater treatment goals is the removal of nitrogen, which is carried out by chemical, physical and biological processes that biological methods of nitrogen removal are more efficient and economical. Nitrification is one of the main processes for the removal of nitrate in water, a process that requires no oxygen, in which bacteria use from nitrate as an electron receiver to obtain energy for growth. Solid-phase denitrification process is an emerging technology which has received increasing attention in recent years. It uses biodegradable polymers as both the carbon source and biofilm carrier for denitrifying microorganisms this process is a promising technology for the removal of nitrate from water and wastewater. In the future, more attention can be devoted to the simultaneous removal of nitrate and other pollutants from water by Solid-phase denitrification, thereby ensuring the health of the environment and human.
  Keywords: nitrate pollution, Treatment of wastewater, solid-phase denitrification, denitrifiers
 • Sami Ghordoyee Milan, Abbas Roozbahani *, Mohammad Ebrahim Banihabib, Saman Javadi Pages 891-905
  In this study, an entirely fuzzy optimization model is presented for conjunction use of surface and groundwater. Groundwater level in Astaneh-Koch Esfahan Aquifer was simulated using the GMS Model, while its results were used as a constraint in optimization model. Then, Kumar and Jayalakishimi fuzzy optimization methods were solved by applying the GAMS software. Maximum water supply shortage in Kumar method for left-side of Sangar was in 2009 that 58.36% of demands was satisfied. Also this value in the right-side was calculated about 56.76% in 2008. In the Jayalakishimi method, the maximum water supply shortage was obtained in 1998 and 2014 that 66.5% and 60.96% of demands for left and right-side are satisfied, respectively. On the other hand, for this method, in the situation of total maximum shortage for left and right sides of Sangar channel, supply percentage of water needs was about 65.9% in 1998, while for the Jayalakishimi method, it was obtained about 66.5% in 1998. Also in the current situation, the supply percentage in the worst conditions is 54%. Regarding consideration of uncertainties, the proposed fuzzy optimization model can be applied to manage the conjunctive water supply for agriculture.
  Keywords: Kumar Method, Jayalakishimi Method, Groundwater Simulation, Sefidroud, MODFLOW
 • Afshin Honarbakhsh *, Rouhollah Karimian Kakolaki, Gholamreza Shams Ghahfarokhi, Alireza Davoudian Dehkordi, Mehdi Pajouhesh Pages 907-916
  Flow modeling in rivers is very complicated due to their meandering path. Therefore, the use of an accurate numerical model for predicting flow pattern and the effects of flow turbulence is necessary. Furthermore, choosing the type of turbulence model can be effective in simulating and studying flow properties. Different types of turbulence models can be used in SSIIM numerical model. In this study, with the aim of investigating the efficiency of turbulence models, three different kindes of k-Ԑ turbulence model,including the standard type, based on water velocity and RNG, are used to simulate flow characteristics in different points of a 45 degrees cross-section from a steep bend located on the Doab Samsami river. Comparing the measured values of the velocity component with the results of the model indicated that the standard k-Ԑ model for determining the vertical component of velocity and k-Ԑ model based on water velocity for the longitudinal component of the velocity are best models in accuracy, respectively and generally the ability of all mentioned the turbulence models evaluated well. Moreover, exact consideration of bed roughness and roughness of the channel bank in the numerical model can have a significant effect on the accuracy of the model results.
  Keywords: k-? turbulence model, SSIIM numerical model, Doab Samsami River, RNG
 • Mohammad Mirzavand, Hoda Ghasemieh *, Seid Javad Sadatineghad, Bagheri Nik Ghojogh, Ian Douglas Clark Pages 917-929
  In this research, the hydrogeochemical situation of Kashan aquifer, its pollution to nitrate and nitrite and their mechanism were studied. For this purpose, 42 water samples from the aquifer were prepared and analyzed. The results showed that chloride and sulfate are predominant anions and sodium and calcium are dominant cations. The results about the permitted range of TDS, pH, Na, K, Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, Ca2 and Mg2 variables showed that respectively, 97.61%, 40.47%, 100%, 97.61%, 95.23%, 38.09%, 95.24%, 83.34% and 95.23% of region water resources have unauthorized status according to WHO and ISIRI standards. Correlation between NO3- with Na, K, Ca2 , Mg2, Cl-, SO42-, NO2-, TDS and EC was 0.68, 0.50, 0.63, 0.52, 0.64, -0.34, 0.32, 0.64, 0.64, respectively. other results showed that nitrate varied between 1.86 to 1034 and had an average of 118.76 mg/lit. Also, 40.49%, 21.42% and 38.9% of the samples for nitrate were slightly polluted, polluted and highly polluted, respectively. For more precise investigation of aquifer contamination, based on WHO recommendation, the combined results of nitrate and nitrite showed that 95.23% of the samples had a non-allowable concentration. Therefore, only small parts of the aquifer in the south, southwest and west have acceptable situation.
  Keywords: Kashan Aquifer, Salinization, Contamination mechanism, Nitrate. Nitrite
 • Sanaz Daei, Meysam Salari Jazi *, Khalil Ghorbani, Mahdi Meftah Halaghi Pages 931-939
  The Curve Number Model (SCS-CN) is in conventional mode is based on the linear relationship between initial absorption (Ia) and potential maximum retention (S) of the catchment but this model has been modified to consider non-linear Ia-S relation. The objective of this study is to compare the conventional curve number and modified curve number (non-linear Ia-S relation) models in flood hydrograph estimation in five Galikesh, Nodeh, Tamer, Vatana and Kechik catchments (37 rainfall-runoff events in calculation and selection of 14 events for results comparison in validation step). The root mean square error (RMSE), Nash-Sutcliff (NSE) and peak discharge estimation error (PEP) criteria were used for results comparison. Investigation of RMSE and NSE and PEP criteria shows that the application of modified curved number model (non-linear Ia-S) in all events of validation step improves the estimations of flood hydrograph and peak discharge in comparison with conventional curve number model (SCS-CN), therefore the results indicated that in studied catchments, the modified curve number model (non-linear Ia-S) has improved the conventional curve number SCS-CN model.
  Keywords: Flood, Hydrograph, Modified Curve Number (non-linear Ia-S), curve number (SCS-CN)
 • Mohammad Hasan Naderi, Mehdi Zakerinia *, Meisam Salarijazi Pages 941-955
  Lack of appropriate allocation Environmental Flow, has been disrupts the vital activities of aquatic organisms, reduces communication between ecosystems, access to suitable areas for spawning and migrating aquatic. In this research, the environmental demand of Gharasoo River at the siahab station hydrometry was investigated at the entrance to the Gorgan Gulf. Were evaluated of In order to obtain the ecological requirement of Gharasoo River in Golestan province hydrological methods of Tenant, Tessman, Arkansas, Physical Habitat Simulation Model (PHABSIM) for species Capoeta capoeta gracilis. The findings of this research show method of Tenant by taking 30 % annual average flow for the spring and summer seasons, 10 % annual average flow for autumn and winter seasons suggests respectively quantities 0/57 and 0/19 cms. Methods of Tessman, Arkansas and Physical Habitat Simulation model Provide estimates environmental water requirement in equal order 0/856, 1/22, 1/63 cms. Also, there was a lot of difference among between the results of estimating the minimum required water requirement for the river using hydrological methods and providing minimum habitat conditions for indicator species using habitat simulation method and as regards the ecological and habitat conditions of the river are a completely dynamic situation.
  Keywords: Environmental Flow, Gharasoo River, Habitat Suitability, Habitat Simulation, Hydrological Methods
 • Hossein Yousefi *, Leili Amini, Leila Ghasemi, Nasibeh Amrai Pages 957-968
  The increase in the world's population, the use of more than fossil fuels, landuse change, the increasing expansion of industrial activities to provide the welfare and needs of the planet's population has led to gradual changes in the climate after the Industrial Revolution The Earth is the most significant of which is the increase in the average temperature in Korea, the increase of extreme climatic phenomena such as floods,storms,rising sea levels, melting of polar ice and Drought.In this research, SDSM model was used for quantitative estimation and investigation of climate change in Karaj region. The simulation results, on average, in the scenario A2, in the first periods(2020-1999),second(2021-2050) and third(2051-2080) for rainfall were about 0.1, 0 and 0.2mm in comparison with the base period and in the case of temperature is about 0.1, 0.4 and 0.2C, respectively, relative to the base period of increase. Under scenario B2, the time periods mentioned for rainfall were about 0, 0.1 and 0.2 millimeters, respectively, and about 0.2,0.1 and 0.1 centigrade, respectively Shows the increase relative to the base period.Changes in rainfall will lead to significant changes in the quality and quantity of water resources, which require careful planning in order to utilize water resources.
  Keywords: Climate Change, Climate scenarios, simulation, SDSM model
 • Iraj Saeedpanah *, Somayeh Mohammadzade Roofchaee Pages 969-976
  In order to model groundwater flow, numerical and analytical methods can be utilized. In this paper, the effects of different parameters on leaky aquifer were investigated using mathematical model and separation of variables method. This aquifer is located adjacent to the river and the flow rate falls across the border. Comparison of hydraulic head changes shows that over the time the water level changes decreases in the aquifer and the aquifer adapts itself to the new conditions. Groundwater level decrease with rises in hydraulic conductivity. Reducing hydraulic conductivity has a greater effect than increasing it on the aquifer. Also, the groundwater head rises by increasing the recharge rate and over time, these changes are more evident. Outflow changes are greater than inflow changes. In addition, the presented analytical solution is compared with those results obtained from MODFLOW. This comparison showed that the analytical solution presented in this research is very efficient.
  Keywords: surface water – aquifer interaction_separation of variables_leaky aquifer_water level fall
 • Eghbal Norozi, Noredin Rostami *, Mohammad Hossein Jahangir Pages 977-991
  Drought phenomena may cause unpredictable changes under influence of climate change and there are indexes for its evaluation. In this research, firstly, base period’s drought (1998-2017) was evaluated in 3, 6, 12 and 24-month time series in synoptic stations of Ilam and Dehloran, located in Ilam province, through using monthly precipitation data. Then, monthly precipitation of future period (2018-2037) were studied through using daily data of precipitation, minimum temperature, maximum temperature and radiation via using downscaling LARS-WG Model under Hadcm3 General Circulation Model and A2 and B1 Regional Scenarios. Then, SPI drought index was evaluated for future period in desired time series. Results of drought evaluation in base period in Ilam Station represented that 2008-2014 period had been a relatively humid period. It also represented timid period in Dehloran Station at beginning of period. Evaluation of drought in future period based on A2 and B1 Scenarios presented there will be a mostly drought period in Ilam Station between 2025 to 2035. Also, there will be a complete drought period in Dehloran Station from 2019 to 2021. Also, results represented that duration of drought and timid periods are increasing and their severity will be decreased by increase of statistical period.
  Keywords: Climate Change, SPI Index, LARS-WG Model, Hadcm3 Model
 • Hossein Yousefi, Abdolreza Kashki *, Mokhtar Karami, Ahmad Hosseinzadeh, Elyas Reyhani Pages 993-1005
  One of the major consequences of climate change is the increasing severity of drought. Drought is a recurring natural phenomenon that is associated with a shortage of available water resources in a large area over a given period of time. In recent years, the increasing frequency of occurrence of extreme climatic phenomena such as floods and droughts, along with global warming evidence, has led to an increase in attention to climatic issues. In this research, by preparing climatic statistics of two stations in Bojnourd and Assadi, the drought condition of Bojnoord plain has been investigated according to drought indices SPI, RAI and PN. Then, using Piper and Wilcox diagram, the quality of groundwater resources has been compared during drought and wet periods. The results of the survey indicate that the Bojnourd plain has been in drought situations in recent years. The results show that the quality of water resources during the wet period was mostly mixed and sweet water, but in the drought period, the water type was more than the mixed and saline water. The results also show that in the drought period more than 50 percent of wells in saltwater conditions were unsuitable for agriculture.
  Keywords: Zoning, Drought, Groundwater, Bojnourd Plain
 • seyed ali Mousavi, Fatemeh Razi Astaraei * Pages 1007-1015
  In most of the factories, one of the most important and practical devices is the type of cooling towers which are used to release extra heat from processes in various industries to the environment. This study is an overview of novel ways on the effect of different type’s nanofluids on the thermal performance and reduce the amount of flowing water down the cooling tower. Nanofluids can improve thermo physical properties such as heat capacity& thermal conductivity coefficient and increase density & viscosity in comparison to base fluid. The dispersion of the nanoparticle increases the surface tension of the nanofluid and increases the resistance to water evaporation.So in this paper study influence of ZnO/water, nonporous graphene, AL2O3/ water, TiO2/water, CuO/water with the different concentration in order to improve cooling tower performance.
  Keywords: Cooling tower, Nano Fluid, Thermal performance, cooling range, Water loss
 • Seyed Arman Hashemi Monfared, Amirhosein Javan Mohasel, Mohsen Dehghani Darmian, gholamreza azizyan * Pages 1017-1035
  The purpose of this research is to analyze the decrease of surface moisture and source of dusts in Hamoon-Hirmand Basin of Sistan and Baluchestan province. In order to achieve the objectives of this paper, WEAP software was used to simulate subsurface flow drops and then, by applying water resource management scenarios, the subsurface flow loss rate was simulated by 2031. Using the hierarchical analysis method, the best option among the scenarios was selected and the area under study under this scenario at the end of the year is 29 cm below the subsurface flow rate and the total unsecured amount for various criteria such as drinking, agriculture And the environment is equal to 804.183 million cubic meters. The wind speed in the study area is greater than the velocity threshold of the particles (more than 400 cm / s), so the area is capable of producing dust. The HYDRYS-1D model has been used to analyze the soil moisture content reduction in this paper. The obtained results indicate a decrease in soil moisture content in each year. It was concluded that the reduction of soil moisture content is closely related to the subsurface flow rate and the potential for dust
  Keywords: Groundwater Head Loss, Soil moisture, dust, Hamoon Hirmand Basin
 • Javad Shahraki*, Ali Rahnama, Hamideh Khaksar Astaneh Pages 1037-1049
  This study survived the factors affecting on water demand in agricultural and domestic consumption, amount of water demand and income and price elasticities in household sector in the north of Sistan and Baluchestan. For this purpose, we used the Stone-Greay utility function in the household sector and considered quantitative and qualitative factors influencing the optimal water resources management in agriculture using the Logit model. The results of water demand function estimation in household sector showed that the demand for per capita in general condition was equivalent to 61.5 cubic meters per year and the extera consumption per capita in this case was 26.8 cubic meters. Also, income and price elasticities of household water demand in this case were equal to 282.0 and 373.0 respectively, indicating that the demand for water was less tangible than price; Income stretch is less than one, indicating the necessity of water. The results of estimation of the optimum water consumption model showed that the most effect was on the work experience and history variables and then the variables of using fertilizers and chemical pesticides, type of communication channels, irrigation methods, education and education level had the most effect on optimal use of agricultural water resources.
  Keywords: Water demand management, Stone-Greay utility function, Logit Model, the north of Sistan, Balouchestan
 • PARVIN ALIAKBARI, amir salari*, Abbas KhasheiSiuki Pages 1051-1061
  The semi-tropical plant of saffron, due to low water requirement and high income, has a special place in the cultivating pattern of arid and semi-arid regions such as Torbat Heydarieh region of Khorasan Razavi. In this research was carried out to determine the potential and actual evapotranspiration rate and the most suitable model for estimating evapotranspiration of saffron in Torbat Heydarieh (the world's saffron producing pole). The results of comparison of different methods with FAO method as standard and basic method showed that Blaney-Criddle, Genesis and Hargreaves methods were more accurately than other methods. A comparison of the results of the FAO method with other methods was performed using Chi-square test. The amount of annual water requirement of saffron in the climate of Torbat Heydarieh using the FAO method was 1731 m3 / ha. Since in the Hargreaves-Samani equation, for the calculation of evapotranspiration, only two factors are necessary for temperature and solar radiation, and it is possible to determine the factors in most weather stations, the overall result of this research is that, in the estimation of initial and Rapid need for a saffron plant in the region can be used.
  Keywords: FAO-Penman-Monteith, Saffron production pole, Water Requirement