فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 21، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شکرالله خواجوی*، غلامرضا رضایی، مرتضی باقری صفحات 11-34
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این پژوهش دارای این هدف است که نقش قابلیت های مدیران را بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام موردمطالعه قرار دهد. به همین منظور، از معیارهای چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پایین به بالا جهت اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های 1387 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که متغیر قابلیت های مدیران دارای نقش تعدیل کنندگی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام نیست.
  کلیدواژگان: چولگی منفی بازده سهام، نوسان پایین به بالا، اجتناب مالیاتی، قابلیت های مدیران
 • مجتبی سلیمانی مارشک، سید عباس هاشمی*، سعید صمدی صفحات 35-59
  در این پژوهش کاربرد «سرمایه گذاری صنعت پایه» و وجود راهبرد توالی در میان سرمایه گذاران خرد بررسی شده است. به طورکلی در سرمایه گذاری سبک پایه، فرآیند انتخاب در دو مرحله صورت می گیرد. ابتدا سبک هدف و سپس یکی از اعضای آن سبک انتخاب می گردد. سبک هدف در این پژوهش صنعت است. به این ترتیب در سرمایه گذاری صنعت پایه، انتخاب سرمایه گذاری نه برحسب اطلاعات شرکت خاص، بلکه با توجه اطلاعات صنعت صورت می گیرد. نمونه موردبررسی شامل 22 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1393 است. نتایج نشان می دهد که صنعت به عنوان «سبک» مورداستفاده سرمایه گذاران خرد است. ولی استفاده از راهبرد توالی در میان سرمایه گذاران خرد مشاهده نشده است و در مقابل استفاده از راهبرد معکوس مشاهده شده است. به نظر می رسد در سطح سبک صنعت، اخبار منفی اثرگذارتر است و رفتار توده وار به سمت فروش معنی دار است. شدت رفتار در سمت فروش می تواند ناشی از بدبینی سرمایه گذاران خرد باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری سبک پایه، صنعت، راهبرد توالی، سرمایه گذار خرد
 • رضا راعی، حجت الله انصاری، محمد پورطالبی جاغرق* صفحات 60-81
  بحران های مالی اغلب پس از شکل گیری با درگیر کردن نظام بانکی موجب بحران در این بخش از سیستم اقتصادی می شوند و می تواند کشور را در معرض ورشکستگی قرار دهد. ازاین رو بررسی ابعاد مختلف نظام بانکداری و نظارت بر این ابعاد عملکردی می تواند مانع از بروز وقایع مخرب شده و در صورت بروز بحران امکان مقابله با آن را تسهیل می نماید. در این پژوهش ضمن بررسی مبانی تئوریک قدرت بازار و ساختار درآمدی در سیستم بانکی، اثرات این دو بر سودآوری و ریسک ورشکستگی موردتوجه قرارگرفته است. نتایج این پژوهش که با استفاده از اطلاعات 17 بانک در بازه زمانی 1386 تا 1394 انجام شده حاکی از آن است که قدرت بازاری بیشتر منجر به سودآوری بیشتر بانک ها شده و در این شرایط بانک ها از ریسک ورشکستگی کمتری برخوردار بوده اند. از طرف دیگر افزایش سهم درآمدهای غیر بهره ای از کل درآمدهای بانک به طورکلی سودآوری بیشتر را به همراه داشته اما این اثرات پس از سال 1391 معکوس شده و این درآمدها موجب کاهش سودآوری شده اند. افزایش سهم درآمدهای غیر بهره ای افزایش ریسک را به همراه داشته و این اثرات پس از سال 1391 تغییری نکرده است.
  کلیدواژگان: بانک، قدرت بازار، ساختار درآمدی، سودآوری، ریسک ورشکستگی
 • هاشم زارع*، زینب رضایی سخا، محمد زارع صفحات 82-113
  مطالعه حاضر سعی بر آن دارد با عبور از دیدگاه های سنتی علمی با استفاده از علوم بین رشته ای، برخی الگوهای ذهنی بازار سرمایه در اقتصاد ایران را کاربردی نماید. ازاین رو با بهره گیری از علوم مختلف درزمینه مباحث مالی یک چارچوب نظری تعادلی را در بازار سهام ارائه نماید. روش پژوهش نیز جهت شبیه سازی رفتار شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از یک مسیر ساز پویای تصادفی در چارچوب الگوی بلک شولز بهره گرفته شده است. ازاین رو داده های سری زمانی روزانه شاخص قیمت سهام، از نیمه آذرماه سال 1387 تا نیمه مردادماه سال 1395 بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد امکان شبیه سازی روند بلندمدت تا حدودی فراهم شده است. اگرچه، الگو از پیش بینی وقوع بحران ها و نوسانات شدید در طول دوره معذور می باشد. همچنین آزمون مقایسه فرم توزیع داده های شبیه سازی شده، بسیار نزدیک با داده های واقعی می با شد. بعلاوه کاهش در پارامتر ریسک گریزی و نیز کاهش در نسبت نقدینگی به سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذار، به ترتیب باعث انتقال منحنی شبیه سازی شده شاخص قیمت، به سمت پایین و بالا خواهد شد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، بازار سهام، ریسک گریزی، فرآیند تصادفی
 • محمد ابراهیم آقابابایی، شقایق رضایی* صفحات 114-139
  در بازارهای نوظهور و ناکارآمد، تغییرات قیمتی مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت‏ها وجود دارد. یکی از الگو‏هایی که ضمن ناکارآمدی بازار می‏تواند موردبررسی قرار بگیرد، اثر تقدم-تاخر است. این اثر بدین معناست که بازده سهام شرکت‏های کوچک با تاخیر دنباله روی بازده سهام شرکت‏های بزرگ هستند. در صورت وجود این اثر، با دنباله‏روی از استراتژی خرید برندگان و فروش بازندگان می‏توان سودی بیشتر از حالت عادی به دست آورد. این پژوهش به بررسی وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمایه ایران طی سال‏های 1390-1395 پرداخته است. نتایج روش خودهمبستگی متقاطع نشان دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در کوتاه مدت است. تحلیل پروفایل‏های پایدار و تجزیه واریانس تعمیم یافته نشان دادند که بعد از سه هفته تمام شوک‏ها جذب می‏شوند، اما روند منظمی در جذب شوک بیشتر توسط سبد بزرگ تر وجود ندارد. نتایج رویکرد مبتنی بر هم جمعی نیز حاکی از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. میزان دقت مدل تصحیح خطا برای پیش‏بینی قیمت سبد با معیار ریشه میانگین مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر می‏رسد مدل تصحیح خطا پیش بینی بهتری ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت‏دار ویلکاکسن، یکسان بودن مقدار ریشه میانگین مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداری بین این دو مقدار در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد
  کلیدواژگان: سبد سهام، اثر تقدم، تا خر، هم جمعی، تصحیح خطا، تابع عکس العمل آنی
 • کیارش مهرانی*، مهدی معدنچی زاج صفحات 140-167
  چگونگی تاثیرگذاری الگوی رفتار معاملات و احساسات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بازارهای مالی، یکی از چالش های روز در مالی رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر احساسات سرمایه گذاران و الگوی رفتار معاملاتی آن ها بر بازدهی مازاد سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در این پژوهش با استفاده از داده های 155 سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و تحلیل رگرسیون به بررسی رابطه رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، احساسات سرمایه گذاران و بازده مازاد سهام پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اضافه کردن شاخص احساسات سرمایه گذاران در مدل سه عاملی فاما و فرنچ باعث بهبود مدل و افزایش بازده مازاد سهام گردید، اما شاخص رفتار معاملاتی نه تنها نتایج را بهبود نداده است؛ بلکه اثر آن بر بازدهی مازاد معنادار نبوده است. این نتیجه، یک پیام مهم دارد. سرمایه گذاران آن طوری که احساس می کنند رفتار نمی کنند، بنابراین باید برای تدوین استراتژی معاملاتی سالانه به جنبه های احساسی بیشتر از موازنه خریدوفروش سهام توجه نمود. نهایتا نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های احساسات بیشتر از شاخص های معاملات در توسعه مدل های سرمایه گذاری کاربرد دارد
  کلیدواژگان: احساسات سرمایه گذاران، رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، مدل سه عاملی، بازده مازاد سهام
 • رامین خوچیانی* صفحات 168-191
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد زمان - مقیاس است. پژوهش حاضر با استفاده از موجک گسسته و پیوسته تلاش دارد، به بررسی همبستگی و همدوسی در مقیاس ها و بسامدهای مختلف بپردازد. در این راستا داده های ماهانه نرخ بازار آزاد ارز و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی آبان 1376 تا فروردین 1396 استخراج و سپس با استفاده از موجک گسسته و پیوسته به مقیاس های مختلف، تجزیه و همبستگی موجکی و همدوسی جزئی موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که با ثابت نگه داشتن اثرات نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل، نرخ ارز و قیمت سهام از سال 1384 تا 1395 در مقیاس های زمانی بلندمدت رابطه منفی و با شدت همدوسی بالا داشته اند. طبق نتایج به دست آمده طی سال های اخیر و در بلندمدت علت کاهش شاخص قیمت سهام، افزایش نرخ ارز بوده است
  کلیدواژگان: قیمت سهام، نرخ ارز، همبستگی موجکی، همدوسی جزئی
 • مهدی بشکوه*، فاطمه کشاورز صفحات 192-217
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام است. برای این منظور داده های مربوط به 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1394 با به کارگیری رگرسیون لجستیک و چند متغیره با داده های تابلویی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سه معیار مخارج سرمایه ای مازاد، رشد غیرعادی دارایی ها و پیش بینی خوش بینانه سود جهت اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران و چهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان بالا به پایین برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران با معیار پیش بینی سود و رشد غیرعادی دارایی ها بر ریسک سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان بالا به پایین و سیگمای حداکثری تاثیر مستقیم و معناداری دارد. به عبارت دیگر با افزایش بیش اعتمادی مدیران، شرکت ها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار می گیرند. لذا به نهادهای تصمیم گیر پیشنهاد می گردد با تقویت مکانیسم های نظارتی، موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار مدیران گردیده و به تبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش دهند
  کلیدواژگان: ریسک سقوط قیمت سهام، اهرم مالی، فرصت های رشد
|
 • Shokrollah Khajavi*, Gholamreza Rezaei, Morteza Bageri Pages 11-34
  The purpose of this research is to investigate the relationship between tax avoidance and stock price crash risk for the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Besides, this research is to study the role of managerial ability on the relationship between tax avoidance and stock price crash risk. As a result, it utilizes NCSKEW, EXTR_SIGMA, and DUVOL as proxies for stock price crash risk. The research population consists of total companies listed in TSE and statistical sample consisting 103 companies listed in TSE which have been studied during 2008 to 2015. The multivariate linear regression is used for testing hypotheses of the research. The results suggest that there is a positive relationship between tax avoidance and stock price crash risk proxies. Also, the results showed that managerial ability has not a moderating role in the relationship between tax avoidance and stock price crash risk
  Keywords: NCSKEW, DUVOL, Tax Avoidance, Managerial Ability
 • Mojtaba Soleymani Mareshk, Seyed Abbas Hashemi*, Saeed Samadi Pages 35-59
  In this research, the application of "industry based style investing" and the momentum strategy among retail investors have been studied. In style investing, selection process takes place in two steps. First, target style and then one of the members of target style are chosen. In this research, target style is industry. In industry based style invesing, the choice of investment is not based on the information of a particular firm, but with the attention of industry level information. A sample of 22 industries was selected through a systematic elimination from the listed firms in Tehran Stock Exchange between 2008 and 2014. The results showed that the industry is used as a "style" by retail investors. However, the use of the momentum strategy among retail investors has not been observed and is seen against the reverse strategy. It seems that in the industry level, negative news is more effective and herd behavior for selling is significant. High activity on sell side may be due to the pessimism of retail investors
  Keywords: Style Investing, Industry, Momentum, Retail Investor
 • Reza Raei, Hojjat-Allah Ansari, Mohammad Poortalebi Jaghargh* Pages 60-81
  The advent of financial crises often lead to a banking crisis and if the economy is not able to overcome this, it can endanger the country into bankruptcy. Therefore, on the one hand, perusing different dimensions of banking system and influential factors can deter destructive events in system and on the other hand in case of a meltdown can pave the way to conquer. In this research after studying the principles of market power and income structure in banking sector, the impact of these two factors on banking performance from profitability and insolvency risk perspectives will be discussed. The results of this research which has been done using the financial information of 17 banks in the period of 2007 to 2015 show that the more market power measured by Lerner index, the better the profitability would be and in this circumstance banks will be more stable. It has also shown that the incremental share of noninterest income in total revenue leads to higher profitability in general but after 2011 this effect has reversed. Furthermore, more noninterest income led to more insolvency risk
  Keywords: Bank, Market Power, Income Structure, profitability, Insolvency Risk
 • Hashem Zare*, Zeinab Rezaei Sakha, Mohammad Zare Pages 82-113
  This study attempts to cross borders and disciplines of traditional approaches using interdisciplinary sciences to make the mental models of Iran's capital market applicable. Hence, this study using a variety of sciences in the context of financial discussions, presents an equilibrium theoretical framework in the stock market. The research method used a randomized dynamic path mapper within the framework of the Black Scholes model to simulate the stock price index of Tehran stock exchange behavior. Thus, the daily time series data of the stock price index has been used since December 2008 to August of 2017. The results indicate that simulation of long-term trend is provided to some extent. Although the model is excused of forecasting the crisis and volatilities along the period, the results of comparison test suggest that simulated data distribution forms are very close to actual data. In addition, laboratory results indicate that the decrease in risk aversion parameter and the ratio of liquidity to the shares held by investors make the simulated price index curve shift upward and downward respectively
  Keywords: Simulation, Stock Market, Risk Aversion, Stochastic Process
 • Mohammad Ebrahim Aghababaei, Shaghayegh Rezaei* Pages 114-139
  In inefficient markets, returns are not distributed normally and they have serial correlations. It is obvious that the price changes are not independent, so there is a pattern in price changes which help investors to gain unusual benefits. One of the patterns which are concerned with an inefficient market is the lead-lag effect. This research investigates the existence of this effect between small and large size portfolios in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2017. This relationship was examined both in short-run by using cross-correlation approach and vector auto-regressive model and long-run by employing cointegration methodology. Cross-correlation matrices imply that there is a lead-lag effect in short-run. Existence profiles and variance decomposition are used for further validation, the results show that all of the shocks were fully absorbed after three weeks but there is no pattern for big portfolios indicating that they absorbed the shocks more rapidly than small portfolios, and also overreaction is observed only in one out of two small portfolios of the sample.With confirming the existence of lead-lag effect in long-run by Cointegration approach, the ability of ECM models in out of sample forecasting is concerned which is measured by root mean squared error and Wilcoxon's signed-rank test. However, the results indicate that the error correction model has superior forecasting performance relative to models without the error correction terms but the Wilcoxon's signed-rank test does not reject the null hypothesis that the two RMSEs are the equal
  Keywords: Portfolio, Lead, lag Effect, Cointegration, Error Correction, Impulse Response Function
 • Kiarash Mehrani, * Mehdi Madanchi Zaj Pages 140-167
  How the behavioral pattern and investors` sentiment affect excess return is one of the challenges of today behavioral financial. The finance literature shows that a large part of the excess stock returns is not easily explained by fundamental factors. The purpose of this study is to investigate the effect of investors` sentiment index and volume of stoke traded to explain stock excess returns in Tehran stock exchange. In this study, an attempt was made to use the data of 155 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2011-2015. Regressions were used to examine the effect of the trading behavior of investors, investor’s sentiment on the excess return. The results show that the trading behavior of investors has effects on the value of assets (excess return) and investors` sentiment affects the value of assets
  Keywords: The Trading Behavior of Investors, Investor's Sentiment, Excess Return
 • Ramin Khochiany* Pages 168-191
  The purpose of this study was to investigate the relationship between Tehran stock exchange price index and exchange rate changes using the time-scale approach. This study using discrete wavelet transform and continuous wavelet transform tries to investigate the correlation and coherence of different scales and frequencies of two variables. Accordingly, the monthly data of free market exchange rate and the stock return for the period 1997q11 to 2017q3 were collected and then two variables were decomposed using discrete and continuous wavelet transform to different scales, and finally correlation and partial wavelet coherence were studied. The results show that there is a negative relationship between two variables in long-run from 2004 to 2016 with inflation as a control variable. According to the results of this study, in the long term, exchange rate is a leading variable for stock price at recent years
  Keywords: Stock Price, Exchange Rate, Wavelet Correlation, Partial Wavelet Coherency
 • Mahdi Beshkooh*, Fatemeh Keshavarz Pages 192-217
  The purpose of this research is to investigate the relationship between managerial overconfidence and stock price crash risk because managers like to hide bad news and report only good news. The accumulation of bad news after a few months or years is impossible and the news releases in the capital market and causes abnormal decrease in stock price. This phenomenon is called stock price crash risk. Three and four criteria were used for managerial overconfidence and stock price crash risk, respectively: overinvestment, capital expenditure and earning forecast were used for overconfidence measurement. Using data of 71 firms listed in Tehran Stock Exchange from 2003 to 2015, we find that there is a positive and significant relationship between managers` overconfidence and stock price crash risk. The findings support this theory that non- conservative managers` appointment will cause crash in stock price. Therefore, it is recommended that companies limit these managers and enjoy less crash in their stock prices
  Keywords: Managerial Overconfidence, Stock Price Crash Risk, Financial Leverage, Growth Opportunities