فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/04
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نگار موسوی، فرزانه تفویضی *، یاسر منصوری صفحات 718-726
  : بنزن به عنوان یک ترکیب سرطان زا، با تولید رادیکال های آزاد اکسیژن سبب آسیب به DNA می شود. اثرات بنزن در سیستم خونی گزارش شده است. به نظر می رسد ژن XRCC1 به عنوان یک ژن مهم در سیستم ترمیم بازهای آسیب دیده، در حساسیت افراد نسبت به بنزن تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم 25487rs در ژن XRCC1 و آسیب پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی در برابر بنزن است.
  در این مطالعه مورد شاهدی، 6 0 فرد مورد و 6 0 فرد شاهد که در مواجهه 2 سال متوالی با بنزن بودند، موردبررسی قرار گرفتند. افرادی که هیچ تغییری در پارامترهای خونی نداشتند به عنوان گروه شاهد و افرادی که لنفوسیت خارج از محدوده طبیعی داشتند به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. نمونه های خون از کارکنان صنایع شیمیایی جمع آوری شد. پلی مورفیسم ژنتیکی با روش RFLP-PCR با استفاده از آنزیم 1MSP تعیین گردید.
  اختلاف معنی داری بین فرکانس آللی A و G دیده نشد (05/0 کلیدواژگان: پلی مورفیسم XRCC1، بنزن، RFLP، PCR
 • شکوفه شکراللهی *، غلامعلی حشمتی، حامد یوسف زاده صفحات 727-734
  : سوسن چلچراغ بانام علمی Lilium ledebourii (Baker) Boiss تنها گونه گیاهی طبیعی و ملی کشور با پراکنش محدود در مناطق کوهستانی جنگل هیرکانی است که بسیاری از جنبه های اکولوژیکی، زینتی و دارویی آن موردبررسی قرار نگرفته است.
  بعد از تهیه عصاره اتانولی به روش خیساندن، فنل کل به روش فولین سیکالتو، فلاونوئید کل به روش آلومینیوم کلراید و فعالیت ضد اکسیدانی عصاره نمونه های برگ و ساقه، با استفاده از روش DPPH اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل آماری از تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد.
  میزان فنل کل عصاره اتانولی اندام های هوایی سوسن در چهار رویشگاه بین 59/6±65/43 و 21/9±14/66 میلی گرم گالیک اسید در گرم عصاره و ظرفیت ضد اکسیدانی آن بین 51 تا 90 درصد متغیر بود، بیشترین میزان فنل کل و نیز فعالیت ضد اکسیدانی در عصاره اندام های هوایی منطقه کلاردشت (بالاترین ارتفاع) و کمترین میزان در رستم آباد (پایین ترین ارتفاع) یافت شد.
  محتوای فلاونوئید عصاره اتانولی اندام های هوایی سوسن چلچراغ نیز بین 91/7±41/33 و 21/1±72/43 میلی گرم کوئرستین در گرم عصاره بود که بالاترین میزان آن در منطقه اسالم و کمترین میزان آن ها در منطقه نمین مشاهده شد.
  کلیدواژگان: سوسن چلچراغ، فعالیت ضد اکسیدانی، فلاونویید، عصاره، رویشگاه
 • فلورا فروزش *، سعید طالبی صفحات 735-745
  : سدیم بوتیرات، یک مهارکننده هیستون داستیلاز، به عنوان داروی ضد سرطان امیدبخشی برای بسیاری از سرطان ها است. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد سرطانی سدیم بوتیرات بر روی رده سلولی Caco2 سرطان کولون انسانی است.
  پس از کشت رده سلولی Caco2، سلول ها تحت تیمار با غلظت های مختلف سدیم بوتیرات (125/3 میلی مولار الی 200 میلی مولار) و زمان های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) قرار گرفتند. بررسی cytotoxicity با تست XTT انجام شد و IC50 تعیین گردید. آنالیز واریانس داده ها با استفاده از روش ANOVA one-way و به دنبال آن تست Tukey برای مقایسه داده ها انجام شد. همچنین تغییرات مورفولوژیکی با میکروسکوپ نوری بررسی گردید.
  سلول های تحت تیمار با سدیم بوتیرات در زمان های مختلف تفاوت بارز و وابسته به دوز را نشان دادند. cytotoxicity ماده سدیم بوتیرات در سلول های Caco2 سرطان کولون انسانی با استفاده از تست XTT نشان داده شد که بر طبق آن، IC50 این ماده برای تست 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب غلظت 105، 100 و 43 میلی مولار است. نتایج بررسی مورفولوزیکی نشان داد که سدیم بوتیرات اثر مهار رشد در غلظت IC50 دارد و می تواند تقسیم سلولی را متوقف سازد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، اپوپتوز، سدیم بوتیرات، مهار کننده هیستون داستیلاز، رده سلولی Caco2
 • نسیم میرزایی، غلامرضا کاکا *، مهناز آذرنیا صفحات 746-753
  : استفاده از گیاهان دارویی به سرعت در حال افزایش است زیرا اثرات سوء کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند از آنجایی که احتمال دارد بعضی از مادران باردار به دلیل داشتن دردهای مفاصل و عضلات به توصیه پزشکان متخصص و یا به صورت خود درمانی سنجد مصرف کنند ممکن است اثرات نامناسبی بر روی تکامل جنین داشته باشد. در این تحقیق اثر عصاره آبی میوه سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر تغییرات هیستومورفومتریک هیپوکامپ جنین موش نژاد Balb/C بررسی شد.
  تعداد 21 [MA1] سر موش باردار کوچک آزمایشگاهی ماده بالغ نژاد Balb/c بطور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه شاهد آب آشامیدنی به مقدار کافی، گروه شم روزانه 20 میلی لیتر آب (حلال سنجد) و گروه تجربی عصاره آبی سنجد را به مقدار mg/kg 500 در آب از روز صفر تا 20 بارداری بصورت معمولی دریافت نمودند. موشها در روز 20 بارداری کشته شده، جنین ها خارج گردید. وزن و طول سری- دمی (Crown-Rump Length=CRL) جنین ها ثبت شده، تحت پردازش بافتی قرار گرفتند. سپس مقاطع 5 میکرونی تهیه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین انجام شد. نهایتا به وسیله میکروسکوپ نوری و نرم افزار موتیک ضخامت و تعداد سلولهای لایه های شعاعی، اورینس، مولکولی و بطنی هیپوکامپ تحت بررسی هیستومورفومتریک قرار گرفت.
  وزن و CRL جنین ها و میانگین ضخامت لایه بطنی هیپوکامپ در نواحی CA1 و CA2 گروه تجربی نسبت به گروه شاهد و شم افزایش معناداری داشت. در ناحیهCA3 هیپوکامپ میانگین ضخامت لایه شعاعی گروه تجربی نسبت به گروه های شاهد و شم کاهش معناداری داشت. میانگین تعداد سلولها در لایه بطنی نواحی CA1 هیپوکامپ گروه تجربی افزایش معناداری را نسبت به گروه های شم و شاهد نشان داد.
  تجویز عصاره آبی میوه سنجد به موش های باردار می تواند سبب ایجاد تغییراتی در رشد و نمو جنین شده و باعث تغییرات هیستومورفومتریک در تکوین بخش هایی از هیپوکامپ جنین موش می شود.
  [MA1] در مورد طریقه مصرف آب آشامیدنی در گروه شاهد ،گروه شم و همچنین طریقه دریافت عصاره سنجد در گروه تجربی (اینکه با گاواژ این کار انجام گرفته یا به روش مصرف به شکل معمولی) توضیح داده شود.
  طریقه مصرف آب آشامیدنی در گروه شاهد ،گروه شم و همچنین طریقه دریافت عصاره سنجد در گروه تجربی به روش خوراکی (معمولی) می باشد.
  کلیدواژگان: جنین، سنجد، هیپوکامپ، موش سوری
 • زهرا طهماسبی فرد *، ناهید نفیسی، فریبا خسروی نژاد صفحات 754-759
  : هورمون آدیپونکتین از هورمون های چاقی و از عوامل دخیل در ایجاد سرطان پستان در نظر گرفته شده که با تغییرات ژنی این تاثیر افزایش می یابد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و پلی مورفیسم C11377G از ژن آدیپونکتین با خطر ابتلا به سرطان پستان است.
  برای انجام تحقیق، از 128 فرد مبتلا به سرطان پستان و 128 فرد سالم خون گیری شد و پس از استخراج DNA به روش نمک اشباع، نمونه ها با پرایمرهای اختصاصی تکثیر شدند تا پس از بررسی محصولات PCR، بخشی از آن ها به کمک تکنیک PCR-RFLP برای تعیین ژنوتایپ افراد استفاده شود. در انتهای کار به کمک نرم افزار SPSS 23 و آنالیزهای آماری کای دو نتایج موردبررسی قرار گرفت.
  فراوانی الل G در گروه سرطانی 28/0 و در افراد شاهد 27/0 بود. بین دو گروه ارتباط آماری معنی داری، برای این پلی مورفیسم مشاهده نشد. بامطالعه ارتباط بین این تغییر ژنی و سایر متغیرها مشخص شد که پلی مورفیسم C11377G با شاخص توده بدنی (028/3-030/1: CI95%، 766/1 OR: ، 038/0p value=) و مصرف سیگار (388/4-893/0CI95%: ، 979/1 OR: 029/0pvalue=) رابطه آماری معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: سرطان پستان، پلی مورفیسم C11377G، آدیپونکتین، شاخص توده بدنیBMI)، RFLP-PCR)
 • ریحانه بیگدلی *، امید رضایی صفحات 760-769
  : بیماری اسکیزوفرنیا از چالش های اصلی مرتبط با سلامت روان است و آشفتگی های کلامی و هیجانی از مهم ترین نشانه های این بیماری است. هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی کنندگی ناگویی خلقی و اختلال تنظیم هیجانی بر روی اختلالات زبانی بیماران اسکیزوفرنیا است.
  در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی به شکل مقطعی از نوع همبستگی است. گروه نمونه از میان کلیه بیماران روان پریش بستری در بیمارستان روان پزشکی رازی شهر تهران 81 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که دارای سواد خواندن و نوشتن در پایه دیپلم و حداقل پایه سوم دبیرستان در سال 1395 بودند. کلیه افراد نمونه پرسشنامه های ناگویی خلقی تورنتو (TAS20) ، پرسش نامه تنظیم هیجانی DERS و پرسش نامه زبان پریشی فارسی نیلی پور را تکمیل کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس دوطرفه، رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
  P) میان این دو متغیر با اختلالات زبانی مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون بر روی زیر مقیاس های اختلال زبانی نشان داد که این متغیرها به ترتیب در گفتگوی فی البداهه و درک شنیداری بیشترین تاثیر و در بیان شفاهی کمترین تاثیر را دارند. همچنین می توان گفت که حدود 19 درصد واریانس اختلال زبانی را می توان توسط دو متغیر ناگویی خلقی و تنظیم هیجانی پیش بینی نمود.
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که ناگویی خلقی و تنظیم هیجانی می توانند متغیرهای روان شناختی مهمی در پیش بینی اختلالات زبانی در اسکیزوفرنیا باشد.
  کلیدواژگان: اختلال تنظیم هیجانی، اختلالات زبان، اسکیزوفرنیا، ناگویی خلقی
 • ناهید نجات، احمد آل یاسین *، سید عبدالحمید انگجی، سعید آیریان صفحات 770-777
  : تغییرات اپی ژنتیکی از رایج ترین تغییرات در ایجاد انواع سرطان هاست. این تغییرات در سلول باعث کاهش یا افزایش بیان ژن های خاصی می شوند که در سبب شناسی سرطان نقش مهمی دارند. افزایش بیان ژن ویمنتین به علت تغییرات اپی ژنتیکی در انتقال از مرحله اپیتلیال به مزانشیمال (EMT) در سرطان پستان به خوبی مشخص شده است. ویمنتین نشانگر اصلی EMT است که این وظیفه را از طریق افزایش بیان ژن های مرتبط با EMT در طی تهاجم انجام می دهد. هدف این تحقیق بررسی متیلاسیون راه انداز ژن ویمنتین در یک جایگاه مشخص است.
  در این مطالعه مورد-شاهدی الگوی متیلاسیون راه انداز ژن ویمنتین در یک جایگاه خاص در افراد سالم و بیمار بررسی شد. خون گیری از 30 فرد مبتلا به سرطان پستان و 30 فرد سالم انجام شد. جهت بررسی متیلاسیون، از روش Restriction Enzyme PCR استفاده گردید. DNA نمونه ها مورد تیمار آنزیمی قرار گرفت. سپس واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت بررسی کیفی و واکنش زنجیره ای پلیمراز زمان واقعی جهت بررسی کمی متیلاسیون انجام شد.
  با استفاده از value Ct و فرمول ((? Ct) 0. 7-e)= Me% متیلاسیون نمونه ها به دست آمد. در نرم افزار SPSS ارتباط متیلاسیون بابیان گیرنده های استروژن (ER) ، پروژسترون (PR) و گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی 2 (HER2) بررسی شد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، متیلاسیون، ویمنتین، هضم آنزیمی، واکنش زنجیره ای پلیمراز زمان واقعی
 • حسن جمشیدی *، سامان بازیار سارانی، سهیل خرمی سروستانی، پوریا سعادت، حمیدرضا ثابت صفحات 778-784
  : با توجه به اهمیت سزارین و تاثیر آن بر سلامت مادر و نوزاد، طی مطالعه ای، به بررسی تاثیر نظام سلامت بر اندیکاسیون های سزارین قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان حضرت ولی عصر فسا پرداخته شد.
  مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی- مقطعی و از نوع گذشته نگر است. اندیکاسیون های سزارین بر اساس چک لیست معاونت درمان شامل: سزارین قبلی، نمایش غیرطبیعی جنین، دیسترس جنینی، عدم تطابق سر جنین و لگن، عدم پیشرفت زایمان، دوقلویی، حاملگی پس از موعد، جفت سرراهی، دکلومان و سایر علل است. حجم نمونه، تمامی مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان حضرت ولی عصر فسا بوده است. این مطالعه در بازه زمانی یک سال قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت (15/2/1392) به بررسی پرونده های مادران باردار پرداخته است.
  با توجه به یافته های این پژوهش طرح تحول نظام سلامت باعث کاهش معناداری در میزان سزارین شده است (024/0 P=). تعدادی از اندیکاسون ها ازجمله سزارین قبلی، عدم پیشرفت زایمان و دکولمان افزایش داشته (05/0 p<) و برخی مانند حاملگی پس از موعد و سایر علل کاهش یافته اند (05/0 p<) در سایر اندیکاسیون ها تغییرات معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: اندیکاسیون سزارین، طرح تحول نظام سلامت، زایمان طبیعی
 • گلچین موسوی تومتری، شاپور حسن زاده *، حسن ملکی نژاد، غلامرضا نجفی تازه کند صفحات 785-794
  : سیکلوفسفامید که به طور رایج به عنوان داروی ضد سرطان مورداستفاده قرار می گیرد، باعث آسیب به بافت تخمدان و ناباروری می شود. این مطالعه باهدف ارزیابی اثرات محافظتی داروی جلبک اسپیرولینا بر روی لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های دریافت کننده سیکلوفسفامید طراحی شد.
  40 موش سفید کوچک آزمایشگاهی ماده بالغ به 8 گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. گروه های دوم تا چهارم، اسپیرولینا را به ترتیب به میزان 200، 400 و 800 میلی گرم/کیلوگرم به صورت خوراکی به مدت 28 روز دریافت کردند. گروه پنجم سیکلوفسفامید را به میزان 150 میلی گرم/کیلوگرم به صورت تک دوز و داخل صفاقی دریافت نمود. گروه های ششم تا هشتم سیکلوفسفامید را همراه با اسپیرولینا با سه دوز ذکرشده دریافت کردند. پس از 28 روز، لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین ها در تمامی حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت.
  در گروه های دریافت کننده اسپیرولینا با دوزهای 200 و 400 میلی گرم/کیلوگرم همراه با سیکلوفسفامید در مقایسه با گروهی که فقط سیکلوفسفامید دریافت کرده بودند، تعداد اووسیت ها، درصد لقاح، جنین های دوسلولی، بلاستوسیست ها و جنین های هچ شده افزایش یافته که این افزایش در میزان درصد لقاح و جنین های دوسلولی معنی داری بوده (05/0P<) ولی اسپیرولینا در دوز 800 میلی گرم/کیلوگرم، قادر به جبران آسیب های ناشی از سیکلوفسفامید نبود.
  کلیدواژگان: اسپیرولینا، سیکلوفسفامید، لقاح آزمایشگاهی، موش سفید کوچک آزمایشگاهی
 • اعظم کرمی *، ذبیح الله خاکسار صفحات 795-804
  : دیابت شیرین گروهی از اختلالات متابولیکی بوده که مشخصه آن، افزایش میزان قند خون است. از گذشته های دور گیاه جینسنگ برای کنترل دیابت مورداستفاده بوده است. هدف از این پژوهش مطالعه اثر عصاره Panax ginseng بر تغییرات هیستومورفومتریک ناحیه شبکه بازویی نخاع در جنین های 20 روزه موش صحرایی مادران دیابتی بود.
  16 موش صحرایی به چهار گروه مساوی شامل کنترل غیر دیابتی، غیر دیابتی دریافت کننده عصاره، کنترل دیابتی و دیابتی دریافت کننده عصاره تقسیم شدند. دیابت در موش های گروه های دیابتی توسط داروی استرپتوزوتوسین القا گردید. گروه ها با جفت گیری طبیعی باردار شدند. گروه های دریافت کننده عصاره در طول بارداری روزانه عصاره جینسنگ را دریافت کردند. در روز بیستم بارداری موش های مادر بی هوش و جنین ها خارج گردید و ناحیه شبکه بازویی نخاع به همراه ستون مهره ها جدا شد. پس از به کارگیری روش های بافت شناسی، برخی پارامترهای بافتی آن اندازه گیری گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست دانکن موردبررسی و تحلیل قرار گرفت (05/0P?).
  تفاوت معنی دار در قطر عرضی و عمودی کانال مرکزی نخاع در ناحیه شبکه بازویی گروه کنترل دیابتی نسبت به دو گروه غیر دیابتی وجود داشت (05/0P?). ارتفاع سلول های اپاندیم و تعداد سلول های ماده خاکستری نخاع در گروه کنترل دیابتی نسبت به سایر گروه های موردمطالعه کاهش معنی داری داشت (05/0P?).
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، ناحیه شبکه بازویی نخاع، عصاره Panax ginseng، استرپتوزوتوسین، موش صحرایی
 • سولماز عبداللهی، افشین پوراحمد *، لیلا اسدپور صفحات 805-814
  : بررسی اثر ضد باکتری نانومواد به دلیل افزایش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها اهمیت پیدا کرده است. مواد ضد باکتری معدنی نسبت به مواد آلی که معمولا استفاده می شوند دارای مزایای متعددی مانند پایداری شیمیایی، مقاومت حرارتی، ایمنی برای کاربر و فعالیت طولانی مدت دوره هستند. در این تحقیق، خواص ضد باکتری نانوکامپوزیت گرافن - نانوذرات اکسید روی برای باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم منفی (اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا) موردبررسی قرار گرفته است.
  مطالعه ی حاضر، طراحی همگن نانوذرات اکسید روی بر سطح گرافن با روش شیمیایی ساده را نشان می دهد. فعالیت ضد باکتری نانوذرات ZnO به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و انتشار از دیسک، در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد علیه استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا موردبررسی قرار گرفت.
  نتایج XRD، پیک های پراش برای هر دو ترکیب را در نانوکامپوزیت نشان می دهد. مطالعات XRD نشان می دهد که نانوذرات اکسید روی سنتز شده دارای ساختار ورتزیت هگزوگونالی است و نشان داد که اکسید گرافن باعث کاهش اندازه ذرات می شود. میانگین اندازه نانوذرات اکسید روی با میکروسکوپ الکترونی عبوری حدود nm 20 تخمین زده شد. نانوذرات اکسید روی اثرات ضد باکتری در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی را نشان دادند. افزایش سطح در نانوذرات اکسید روی نسبت به میکروذرات موجب بهبود فعالیت ضد باکتری شده است.
  کلیدواژگان: اکسید گرافن، نانوذرات ZnO، نانوکامپوزیت، فعالیت ضد باکتریال
 • مهدی یادگاری *، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، پریناز مصدق، فریبا یحیوی صفحات 815-824
  : با توجه به پیشینه محدود پژوهشی در ارتباط با اثر تمرینات ورزشی با شدت های مختلف در کنار تنش هایپوکسی بر آپوپتوز ریوی، هدف پژوهش حاضر پایش اثرات هایپوکسی و تیپر شدت بر بیان پروتئین های آپوپتوتیک Bax و Bcl2 ریوی بود.
  در این پژوهش تجربی 24 سر رت نر صحرائی (سن 4 هفته، وزن 9± 72 گرم) به صورت تصادفی به 2 گروه کنترل (8 سر) و تمرین (16 سر) تقسیم شدند. نمونه ها پس از 6 هفته تمرین بی هوازی وارد محیط هایپوکسی شده و 3 هفته در آنجا زندگی کردند. گروه دیگری نیز هم زمان با قرارگیری در محیط هایپوکسی، به اجرای تیپر (کاهش 30 درصدی درشدت تمرین) پرداختند. بیان پروتئینی Bax و Bcl2 حبابچه های ریه با روش ایمونوهیستوشیمی اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح 05/0? P استفاده شد.
  بیان پروتئین Bcl2 در نمونه های تمرین کرده و قرارگرفته در معرض هایپوکسی افزایش یافت و 3 هفته بهره گیری از تیپر آن را کاهش داد (05/0 کلیدواژگان: آپوپتوز، تیپر، هایپوکسی، Bax، Bcl2
 • کورش بامداد *، رضیه خرم نژاد صفحات 825-833
  : عوارض جانبی ناشی از پرتوگیری با ید رادیواکتیو بر بافت ها و ارگان های بیماران سرطان تیروئید از نگرانی های عمده در ید درمانی است. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی میزان تغییرات کلسیم، ویتامین D3، پاراتورمون و کورتیزول در بیماران تحت درمان با 150 میلی کوری ید رادیواکتیو انجام شده است.
  در این مطالعه تجربی از مجموع 132 نفر از بیماران زن بیمار سرطان تیروئیدی طی دو مرحله، قبل و به فاصله 48 ساعت پس از مصرف ید رادیواکتیو نمونه خون سیاهرگی گرفته شد. فاصله زمانی از جراحی تا درمان به وسیله ید رادیواکتیو حداقل دو ماه بود و تمامی بیماران انتخاب شده برای تحقیق بدون هرگونه سابقه پرتوگیری به بخش پزشکی هسته ای مراجعه کردند. در این بازه زمانی 48 ساعته تغییرات سطح سرمی کلسیم، ویتامین D3، هورمون پاراتیروئید و کورتیزول اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون های آماری بررسی شدند.
  بر اساس نتایج، سطح ویتامین D3 در بیماران، پس از دریافت ید 131 به طور معناداری کاهش یافته و همچنین ید 131 موجب کاهش هورمون پاراتیروئید نیز شده است. سطح سرمی کلسیم در بیماران ثابت و بدون تغییر باقی ماند و این در حالی است که افزایش معناداری در سطح کورتیزول بیماران ثبت گردید.
  کلیدواژگان: کلسیم، ویتامین D3، پاراتورمون، کورتیزول، ید 131
 • آرزو مستقیمی، پروین تراب زاده خراسانی *، مینا رمضانی صفحات 834-840
  : رتینوئیک اسید به عنوان تنظیم کننده ی مهم رشد و نمو و تمایز سلولی شناخته شده و برای فرآیند نرمال تولیدمثلی در جنس نر و ماده ضروری است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات رتینوئیک اسید بر روی بافت رحم و هورمون های استرادیول و پروژسترون در موش های ماده بالغ BALB/c انجام شد.
  در این مطالعه پس از مشخص شدن دوز مناسب رتینوئیک اسید، تزریق طی 3 0 روز به صورت درون صفاقی (IP) بر روی 7 5 موش ماده بالغ BALB/c با انتخاب دوزهای 1 5 (گروه اول) ، 25 (گروه دوم) و kg. b. w / mg 3 5 (گروه سوم) ، گروه کنترل (عدم تزریق) و شم (تزریق آب مقطر) صورت گرفت. برای مقایسه گروه ها از آنالیز ANOVA و سپس آزمون Dunacn استفاده شد و سطح معنی داری (05/0P <) و (001/0P <) در نظر گرفته شد.
  در بررسی های مربوط به بافت رحم افزایش معنی دار قطر کلی رحم و ضخامت لایه های (آندومتر، میومتر، پریمتر) (05/0P <) ، (001/0P <) ، افزایش تعداد غدد ترشحی بسته و کاهش تعداد غدد ترشحی باز (001/0P <) ، افزایش استرادیول (05/0P <) و کاهش پروژسترون (05/0P <) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: رتینوئیک اسید، رحم، استرادیول، پروژسترون، موش