فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و سوم شماره 1 (پیاپی 293، زمستان 1396)
 • سال هفتاد و سوم شماره 1 (پیاپی 293، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی طاهری میرقائد*، مهدی سلطانی، شفیق شفیعی، سید سعید میرزرگر، سارا شکر پور صفحات 1-8
  بیماری یرسینیوزیس با عامل یرسینیا راکری یکی از بیماری های مهم باکتریایی صنعت آبزی پروری بویژه آزاد ماهیان بوده و در بین آزاد ماهیان گونه قزل آلا از حساس ترین گونه ها محسوب می شود.
  این مطالعه به منظور ارزیابی تجربی بیماریزایی یرسینیا راکری در قزل آلای رنگین کمان انجام شد.
  گروه های 10 تایی ماهیان در دو تکرار با وزن 100-120گرمی مورد تزریق میزان ml 1/0 از غلظت Cells/ml 108 از سویه های باکتریایی به روش داخل صفاقی قرار گرفته و به مدت 20 روز نگهداری شدند. پس از ثبت تلفات روزانه و علائم بالینی، حاد ترین سویه انتخاب و به منظور تعیین LD50 تیمارهای روش تزریقی و حمام شامل رقت های متوالی 310تا 1010 از سوسپانسیون باکتریایی مذکور طراحی گردید. همزمان با ثبت تلفات نسبت به تهیه بافت اقدام و ضایعات میکروسکوپیک مطالعه شد.
  نتایج حاصله ازعلائم بالینی و رفتاری شامل بی اشتهایی و بیحالی، شنای چرخشی و نزدیک به سطح، تیرگی پوست، اگزوفتالمی، پرخونی و خونریزی های سرسوزنی در نقاط مختلف بدن، پرولاپس مخرج، بزرگ شدن کبد و طحال بود. در مطالعات آسیب شناسی پرخونی عروق و سینوزوئیدهای کبدی، نکروز و واکوئله شدن هپاتوسیت ها، افزایش مراکز ملانوماکروفاژ کلیه، اتساع فضای بومن در گلومرول ها، دژنراسیون و نکروز انعقادی لوله های ادراری، نکروز شدید و کنده شدن پرزهای روده، هایپرپلازی سلول های اپیتلیوم لاملاهای ثانویه و چماقی شدن آن ها ، نکروز سلولی طحال، هیپرپلازی سلول های جامی و افزایش ضخامت لایه اپیدرم زبان از جمله علایم قابل مشاهده بودند. میزان LD50 در روش تزریق داخل صفاقی پس از 48 ساعت در غلظت 106× 1. 2 سلول به ازای هر ماهی بدست آمد. در روش حمام نیز میزان LD50 پس از 96 ساعت در غلظت Cells/mL 108× 5 محاسبه شد.
  کلیدواژگان: یرسینیوزیس، آسیب شناسی تجربی، قزل آلای رنگین کمان
 • نغمه گلشن، جواد میردار هریجانی*، احمد قرایی، عباس جمشیدیان صفحات 9-15
  دستیابی به یک داروی بیهوش کننده مناسب جهت بیهوشی سریع با بازگشت طولانی مدت و ایمن از آن، همواره دغدغه محققین علوم شیلاتی بوده است.
  در این مطالعه به بررسی اثر بی هوشی اسانس اسطوخودوس بر آسیب های بافتی و فاکتور های آنزیمی خون ماهی کپور نقره ای پرداخته شد.
  تعداد 260 قطعه بچه ماهی کپور نقره ای با میانگین وزن و طول کل به ترتیب g 5/1±55/23 و Cm 1±6/15 در چهار گروه دسته بندی شدند. 3 گروه از ماهیان با غلظت هایppm 200، 300 و 400 اسانس اسطوخودوس بیهوش شدند و گروه چهارم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. زمان های رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی اندازه گیری و ثبت شد و در ساعات صفر و 24 پس از بیهوشی از گروه های مختلف خونگیری به عمل آمد. پس از جدا نمودن سرم پلاسما توسط سانتریفیوژ، مقادیر آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) ، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) نمونه های پلاسما اندازه گیری شد. بافت های کلیه، کبد و آبشش ماهیان خونگیری شده نیز خارج و جهت بافت شناسی نگه داری گردید.
  اسانس اسطوخودوس در غلظتppm 300، کپور نقره ای را درکمتر از min 3 بیهوش کرد و بازگشت از بیهوشی نیز کمتر از min 3 طول کشید. از طرفی بیهوشی با غلظت های مختلف اسانس اسطوخودوس تاثیری برپروفیل خون شناسی نداشته و تغییرات معنی داری در میزان آنزیم های AST،ALT و ALPدرهیچ یک از ساعت های مذکورمشاهده نشد (05/0 کلیدواژگان: اسانس اسطوخودوس، بیهوشی، کپور نقرهای، آسیبهای بافتی
 • جواد عباسی، محمدرضا مخبر دزفولی، سیروس صادقیان چالشتری*، محمد مهدی دهقان، علیرضا وجهی، حسین بهاروند، مصطفی قانعی، معصومه جباری فخر صفحات 17-26
  سندرم زجر تنفسی حاد (ARDS) یکی از اختلالات ریوی است که سبب مرگ در انسان و دام می شود و بدلیل نبود درمان دارویی ویژه برای آن، دستیابی به رویکردهای درمانی جدید مثل درمان با سلولهای بنیادی، یک نیاز ضروری است.
  ارزیابی اثرات درمانی پیوند داخل نایی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BM-MSCs) در بهبود علائم بالینی در مدل تجربیARDS ایجاد شده با لیپوپلی ساکارید (LPS) ایکلای سویه-O55: B5 در گوسفند هدف مطالعه حاضر می باشد.
  در این مطالعه از 10راس گوسفند نر نژاد شال با سن 4-3ماه، بعد از قرار دادن تصادفی در دو گروه تیمار و کنترل استفاده شد. از گوسفندهای گروه تیمار بعد از بیهوشی با کتامین و زایلازین نمونه مغز استخوان اخذ و در اتاق تمیز BM-MSCs جداسازی، تکثیر و با ارزیابی مارکرهای سطحی شناسایی شدند. سپس مدل تجربی ARDS، از طریق تزریق داخل نایی LPS با دوز ? g/kg400، ایجاد شد. علائم بالینی و تهیه تصاویر رادیوگرافی قبل و 24ساعت بعد از تزریق LPS انجام گرفت. بعد از تایید التهاب، گوسفندها بیهوش و در موقعیت جناغی از طریق کاتتر لاواژ در محل دو شاخه شدن نای در گروه تیمار BM-MSCs پاساژ سوم به میزان 106×50 سلول بصورت پیوند اتولوگ و در گروه کنترل PBS انتقال داده شد. سپس علائم بالینی در ساعات 3 ،6 ،1 2 و روزهای 1،2، 3و7 در هر دو گروه ثبت و نهایتا بر اساس سیستم اسکوربندی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند.
  بررسی داده ها نشان داد پیوند BM-MSCs سبب بهبودی معنی دار در علایم بالینی شامل تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، دمای بدن، صداهای تنفسی، سرفه، وضعیت مخاطات، ترشحات بینی، اشتها و وضعیت جسمانی در مقایسه با گروه کنترل شد. کاهش معنادار در تعداد تنفس و دمای بدن از ساعت 12 و در تعداد ضربان قلب از ساعت 24 به بعد آغاز شد. همچنین تغییرات صداهای تنفسی در روز اول بعد از پیوند، وضعیت جسمانی، مخاطات و اشتها در روز سوم، وقوع سرفه و ترشحات غیر طبیعی از بینی در روز هفتم به حالت قبل از ایجاد التهاب (زمان 24-) بازگشته بود و میانه اسکور برای آنها صفر بود.
  کلیدواژگان: ARDS، BM-MSCs، علائم بالینی، درمان با سلولهای بنیادی، گوسفند
 • سمیه جعفری دوست، مسعود رجبیون*، حسین کاظمی مهرجردی، علی میرشاهی صفحات 27-36
  دیسپلازی مفصل لگنی رانی یک بیماری توارثی غیر مادرزادی می باشد که مخصوصا در نژادهای بزرگ جثه رخ می دهد. تعداد زیادی از سگ های درگیر، نشانه ی بالینی خاصی را نشان نمی دهند و این بیماری به تدریج سبب ناتوان شدن و ضعیف شدن سگ ها می شود.
  بررسی مقدماتی رخداد این بیماری براساس معاینه بالینی و رادیولوژی در سگ های نژاد بزرگ ارجاعی.
  تعداد 36 قلاده سگ نژاد بزرگ بعد از انجام معاینات بالینی و تست ارتلانی، با استفاده از حالت گماری پشتی شکمی با پاهای کشیده جهت بیماری دیسپلازی مفصل لگنی رانی مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از سیستم درجه بندی FCI به 5 درجه A، B، C، D و E طبقه بندی شدند. همچنین روش PennHIP جهت اندازه گیری DI اجرا شد.
  دیسپلازی مفصل لگنی رانی در2/72% سگ ها تشخیص داده شد که 1/11% بصورت یکطرفه و 1/61% دوطرفه درگیر بودند. 73% موارد درگیر از جنس نر بودند. از 14 قلاده سگ دارای علامت بالینی، دیسپلازی مفصل لگنی رانی در 11 قلاده مثبت گزارش شد و در 22 قلاده سگ فاقد علائم بالینی، 15 قلاده واجد دیسپلازی مفصل لگنی رانی بودند. تست ارتلانی در 33 مورد منفی کاذب و در 6 مورد مثبت کاذب نشان داد.
  کلیدواژگان: سگ، رادیولوژی، دیسپلازی مفصل لگنی رانی، درجه بندی FCI
 • فریدون رضازاده *، سید شهاب جوادی دیباور، احمد رضا چراغی، رضی الله جعفری جوزانی صفحات 38-45
  در مسابقه استقامت توانایی ورزشی اسب در طی زمان و مسافت های طولانی ارزیابی می شود.
  مطالعه حاضر بررسی علل حذف اسب های شرکت داده شده در مسابقات ملی اسقامت در سال 1392بوده است.
  با حضور در چهار دوره مسابقات استقامت علل حذف اسبهای شرکت کننده بررسی شد.
  P). میانگین میزان پروتئین تام سرم خون گروه حذف شده ناشی از فلوتر (11/0±87/7) دسی لیتر/گرم از میانگین تمامی نمونه های حذف شده (11/0±75/7) و گروه شاهد (16/0±61/6) بالاتر بود.
  کلیدواژگان: اسب، استقامت، ملی، حذف، فلوتر
 • محمدحسین فلاح مهرابادی، علیرضا باهنر *، مهدی وصفی مرندی، اوستا صدرزاده، فرشاد زین العابدین طهرانی زین العابدین طهرانی صفحات 47-53
  آنفلوانزای پرندگان ویروسی از خانواده ی ارتومیکسوویریده می باشد. این بیماری در ماکیان، بوقلمون ها و بسیاری دیگر از پرندگان توسط تحت تیپ های ویروس آنفلوانزای تیپ A ایجاد می شود.
  بررسی میزان آلودگی احتمالی طیور صنعتی و بومی به تحت تیپهای H5 و H7 آنفلوانزای پرندگان می-باشد.
  این مطالعه مقطعی، از شهریور تا آذرماه سال 1392 در واحدهای پرورشی طیور صنعتی و بومی فعال کشور در زمان اجرای طرح انجام گرفت. بر روی نمونه ها آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون ) (HI برای شناسایی تحتتیپهای H5 و H7 انجام گرفت. برای بررسی ویروسی نمونه سواب کلواک اخذ شد و آزمون RT-PCR انجام گرفت. در سال 1392 از 1315 واحد و 29058 قطعه پرنده نمونهبرداری شد.
  در آزمایشات انجام شده تمام واحدها از نظر سرمی در مورد تحت تیپ H7 منفی بودند و 5 واحد ( 3 مزرعه مرغ مادر گوشتی و 2 واحد روستایی) برای تحت تیپ H5 از نظر سرمی مثبت بودند. تمام نمونههای سواب اخذ شده از واحدهای سرم مثبت برای H5 منفی بودند. بر اساس نتایج این تحقیق در مورد تحت تیپH5 ، بازار فروش پرندگان با نسبت شانس 68/19 و فاصله اطمینان 95 درصد نسبت شانس برابر 38/177-18/2 و وجود مزرعه پرورش اردک تا شعاع 3 کیلومتری با نسبت شانس 33/11 و فاصله اطمینان 95 درصد نسبت شانس برابر 68/98-30/1 به عنوان عوامل خطر شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: آنفلوانزای پرندگان، H5، H7، سرولوژیک، هماگلوتیناسیون
 • سپیده ترابی، رامک یحیی رعیت*، حجت الله شکری، علیرضا خسروی صفحات 55-61
  آفلاتوکسین B1 یک متابولیت ثانویه سمی است که توسط برخی از گونه های توکسین زای آسپرژیلوس به خصوص آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید شده و موجب آلودگی مواد غذایی دامی می گردد.
  هدف از این مطالعه بررسی آلودگی نمونه های کنسانتره و سیلوی ذرت به قارچ های توکسین زا و آفلاتوکسین B1 در گاوداری های استان یزد در ایران بود.
  تعداد 80 نمونه کنسانتره و 80 نمونه سیلوی ذرت از گاوداری های 4 شهر استان یزد در دو فصل زمستان و بهار (40 نمونه در هر فصل و یک نمونه از هر واحد گاوداری) جمع آوری شدند. نمونه ها به منظور جداسازی و تعیین قارچ های توکسین زا بر روی محیط های قارچ شناسی کشت داده شدند. به صورت همزمان، میزان آفلاتوکسین B1 موجود در نمونه های جیره به روش الایزا اندازه گیری گردید.
  p).
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، آفلاتوکسین B1، جیره غذایی، گاوهای شیری، یزد
 • مسعود ادیب مرادی*، علی کلانتری حصاری، رسول شهروز، محمدرضا اسدی صفحات 63-70
  کم خونی و کاهش اکسیژن رسانی ناشی از آن در بدن می تواند موجب اختلال در عملکرد اکثر بافت ها گردد. از سویی آهن آزاد شده از لیز گلبول های قرمز و افزایش آهن بافتی ناشی از آن ایجاد استرس اکسیداتیو می نماید.
  هدف این مطالعه، بررسی اثر آنمی همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل هیدرازین بر ساختار بافت شناسی قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل هیدرازین بود.
  از این رو در تحقیق حاضر تعداد 49 سر موش سوری نر بالغ 20 تا 25 گرمی در 7 گروه به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه اول کنترل، دریافت کننده سرم فیزیولوژی و سه گروه دریافت کننده فنیل هیدرازین با دوزهای mg/100g 2، 4 و 6 هر 48 ساعت یک بار و سه گروه دیگر فنیل هیدرازین به همراه کروسین را با دوز mg/100g 20 هر 24 ساعت یک بار به مدت 35 روز دریافت نمودند. پس از دوره درمان از طریق قلب خونگیری انجام و نمونه های سرمی جهت آزمایشات سرمی، و نمونه های بافتی نیز پس از جدا سازی در داخل فرمالین فیکس شده و پس از انجام برش های پارافینی در نهایت با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین مورد بررسی قرار گرفتند.
  P) ولی در سایر ساختارها تغییر معنی داری را ایجاد نکرد. همچنین بررسی گروه های دریافت کننده کروسین به عنوان یک آنتی اکسیدان نشان دهنده به حداقل رسیدن این آسیب ها بود.
  نتیجه گیری نهایی: بنابراین می توان نتیجه گرفت که کروسین به عنوان یک آنتی اکسیدان تا حدودی قادر به خنثی نمودن عوارض ناشی از آنمی همولیتیک در رابطه با عملکرد لوله پیچیده نزدیک کلیه می-باشد.
  کلیدواژگان: آنمی همولیتیک، هیپوکسی، فنیل هیدرازین، کروسین، کلیه
 • مجتبی علیشاهی*، عذرا حاجی پور، مسعود قربانپور، مهرزاد مصباح صفحات 72-81
  اخیرا گزارشات متعددی از اثرات تحریک ایمنی و ادجوانی نانوکیتوزان در حیوانات مختلف گزارش شده است.
  در این مطالعه، اثر ادجوانی نانوکیتوزان تولید شده از کیتوزان حاصل از کیتوزان پوسته میگو بر ایمنی زایی واکسن کشته آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار گرفت.
  0. 05). تلفات بعد از چالش نیز در هر دو تیمار نانوکیتوزان و فروند کاهش معنی داری نسبت به تیمار بدون ادجوان و کنترل نشان دادند (P<0. 05).
  کلیدواژگان: نانوکیتوزان، ادجوان، کپور معمولی، آئروموناس هیدروفیلا
 • شراره ستوده*، محمد ربانی خوراسگانی، زهرا اعتمادی فر، سید حمید زرکش زرکش اصفهانی صفحات 83-92
  آغوز گاوی اولین شیر ترشح شده پس از تولد گوساله می باشد و ماده ای بسیار مغذی سرشار از فاکتورهای ایمنی-بخش، فاکتورهای رشد و ترمیم بافت و فاکتورهای میکروبی می باشد. آلودگی میکروبی آغوز موجب تداخل در جذب آنتی بادی های موجود در آغوز می شود.
  بررسی اثر نگهدارنده های شیمیایی و تخمیر طبیعی جهت ذخیره سازی آغوز به منظور حفظ کیفیت آن می باشد.
  P) شدند. همچنین این دو اسید موجب رشد بیش از حد کپک و مخمر در مقایسه با سوربات پتاسیم شدند. اما سه تیمار یاد شده نقشی در کاهش بارمیکروبی کل (0/05 کلیدواژگان: آغوزگاو، اسید فرمیک، اسید پروپیونیک، سوربات پتاسیم، آنتی بادیIgG
 • سید میلاد واحدی، شهرام جمشیدی، لیلا لنکرای مهاجر، غلامرضا نیکبخت بروجنی * صفحات 93-100
  نقش مهم مولکول‏های مجتمع عمده پذیرش بافتی (MHC) اتصال به پپتید های پادگنی و عرضه آن ها به لنفوسیت‏های T است. از اینرو تنوع MHC با حساسیت و یا مقاومت در برابر بسیاری از بیماری‏های عفونی و بیماری? های خودایمن مرتبط است. یک روش نوین بررسی تنوع ژنتیکی، تحلیل دقیق دمای شکافت (HRM-High Resolution Melting) DNA است که می توان آنرا برای بررسی تنوع MHC به کار برد.
  تمییز آلل‏ های MHC سگ (DLA-DRB1) با روش تحلیل دقیق دمای شکافت DNA
  تعداد 40 نمونه خون از سگ های ارجاعی به بیمارستان دام‏های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA و افزوده سازی اگزون دوم ژن DLA-DRB1، تحلیل HRM و منحنی ذوب صورت گرفت. برای تطبیق الگوهای HRM با توالی نوکلئوتیدی آلل? ها، از روش تعیین توالی مستقیم استفاده شد.
  بر اساس تنوع مشاهده شده در نتایج HRM و منحنی ذوب، 40 نمونه به 8 ژنوتیپ (A تا H) قابل تقسیم‏بندی بودند. بیشترین فراوانی مربوط به تیپ A (00/25 %) و سپس تیپ C و E (هر کدام 00/15 %) بود. در مجموع 5/82 % نمونه ها هتروزیگوت و 5/17 % نمونه ها هوموزیگوت بودند.
  کلیدواژگان: مجتمع عمده پذیرش بافتی، سگ، DLA-DRB1، تحلیل دقیق دمای شکافت
 • بهمن مصلی نژاد *، محمد راضی جلالی، رضا آویزه، نعیم پورمحمد صفحات 101-109
  داروهای زیادی از جمله آتورواستاتین، در کاهش لیپیدهای سرم سگ، موثر شناخته شده اند، اما با بررسی منابع، گزارشی در زمینه تاثیر کیتوزان بر چربی سرم سگ یافت نشد.
  هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی مقایسه ای اثر کیتوزان و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل های لیپیدی سرم و تاثیر زمان بر مراحل درمان، در سگ بود.
  جهت مدیریت القاء هیپرلیپیدمی با پودر کلسترول، 20 قلاده سگ سالم، به صورت تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم بندی شدند. گروه A (کنترل) شامل 5 قلاده سگ بود که با پودر کلسترول (gr/kg 4 و برای مدت 10 روز) تغذیه شدند. گروه B مشابه گروه A بود، اما علاوه بر آن، آتورواستاتین (mg/kg 5) برای مدت 45 روز، بعد از القاء هیپرلیپیدمی، تجویز گردید. گروه C مشابه گروه B بود، با این تفاوت که به جای آتورواستاتین، کیتوزان و به میزان gr 3 به ازاء هر قلاده سگ، به آنها خورانده شد. گروه D، ترکیبی از گروه B و C بود، به این معنا که بعد از خوراندن کلسترول، ترکیب آتورواستاتین و کیتوزان، با همان دوز گروه های قبلی، به سگ ها تجویز شد. نمونه های خون، 4 بار و در روزهای صفر، 10، 40 و 55 بعد از شروع تحقیق، جمع-آوری شدند. سپس میزان تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C سرم، با کیت های تجاری استاندارد اندازه گیری شدند.
  p).
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، کیتوزان، پروفایل های لیپیدی، هیپرلیپیدمی، سگ
 • زهره خاکی*، پگاه محبی، داریوش شیرانی، شهرام جمشیدی صفحات 111-118
  مشکل شایعی که در طب دامپزشکی با آن مواجه شده ،سندرم بیماری یوتایروئید ESS) است ، حالتی که بیماری غیر تیروئیدی (همچون بیماری قلبی) منجربه کاهش غلظت سرمی هورمونهای تیروئیدی بدون داشتن پاتولوژی واقعی در غده تیروئید می شود. بیماری مزمن دریچه ای (آندوکاردیوزیس) شایع ترین علت نارسایی قلبی درسگ هاست. تقریبا یک سوم سگهای نژادکوچک با بیش از10 سال سن ،تحت تاثیربیماریهای قلبی بویژه آندوکاردیوزیس قرار میگیرند.
  تعیین اثرات برخی بیماری های قلبی اکتسابی (آندوکاردیوزیس،کاردیومایوپاتی اتساعی ونارسایی احتقانی قلب) بر هورمونهای تیروئیدی، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم وخونشناسی سگهای نژاد کوچک ازاهداف این تحقیق می باشد.
  50 سگ نژاد کوچک انتخاب شدند. 25 سگ سالم بودند و15 ، 7 و 3 سگ بترتیب آندوکاردیوزیس ، نارسایی احتقانی قلب و کاردیومایوپاتی اتساعی داشتند که با استفاده ازتاریخچه ، معاینات فیزیکی، رادیوگرافی و یافته های اکوکاردیوگرافی تائید شدند. اندازه گیری هورمونهای تیروئیدی (TSH ، fT4،T4) با استفاده از کیت تجاری الایزای سگ سانان صورت گرفت. ارزیابی بیوشیمیایی سرم جهت تعیین مقادیر کراتین فسفوکیناز،آسپارتات آمینوترانسفراز ،تروپونین I، اوره ازته خون ، کراتینین ، پروتئین تام، آلبومین ، گلوبولین،تری گلیسریدها وکلسترول انجام گرفت. همچنین اندیس های خونشناسی (RBC،WBC،PCV، Hbوشمارش تفکیکی گلبول های سفید) اندازه گیری شدند.
  0/05). فقط میزان TSHدر مبتلایان به کاردیومایوپاتی اتساعی نسبت به سایرگروه ها معنی دار بود (p<0/05). مشاهدات نشان دادکه فعالیت کراتین فسفوکینازدرسگهای مبتلابه آندوکاردیوزیس ونارسایی احتقانی قلب درمقایسه با مبتلایان به کاردیومایوپاتی اتساعی و سگ های شاهد به طور معنی داری افزایش یافته. غلظت پروتئین سرم در سگ های مبتلا به نارسایی احتقانی قلب در مقایسه با سگهای مبتلا به آندوکاردیوزیس و شاهد به طور معنی داری کاهش یافته بود. همچنین درسگهای مبتلا به نارسایی احتقانی قلب در مقایسه با گروه شاهد،تری گلیسریدهای سرم کم شده وغلظت اوره ازته خون به طور معنی داری در سگ های مبتلا به آندوکاردیوزیس در مقایسه باشاهدافزایش یافته. تغییرات معنی داری درسایرپارامترهای بیوشیمیایی وخونشناسی ما بین گروهها وجود نداشت.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی، هورمون های تیروئیدی، پارامترهای بیوشیمی، سگ
 • داریان شفیعی پور فرد، سمیه سالاری، محسن ساری، سامان آبدانان مهدیزاده، مهدی زارعی صفحات 119-128
  یکی از مباحثی که نگرانی زیادی را در مورد مصرف تخم مرغ ایجاد نموده است، سطح کلسترول ومیزان اسیدهای چرب اشباع تخم مرغ می باشد.
  به منظور بررسی اثرات منابع چربی و سطوح مختلف روی بر ترکیب اسید چرب، کلسترول زرده تخم مرغ و وضعیت آنتی اکسیدانی خون مرغان تخمگذار، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل4×3 با 12 تیمار انجام گرفت.
  تیمارهای آزمایش شامل منابع مختلف چربی (روغن سویا، روغن ماهی، پیه) و سطوح مختلف روی (40 (کنترل) 100،200 و300 میلی گرم در کیلوگرم) بودند.
  P).
  کلیدواژگان: روغن ماهی، روی، متیونین، اسید چرب، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • رضا خیراندیش، جواد تاجیک*، رضا قنبرپور، شهرزاد عزیزی، زهرا داوودیان صفحات 129-133
  یک راس میش نژاد کرمانی به علت بی اشتهایی و لاغری مزمن مورد معاینه بالینی قرار گرفت.
  در معاینه بالینی دام ، تعداد ضربان قلب طبیعی، تاکی پنه، صداهای قلب گنگ و نا مفهوم، سفتی گردن، عدم توجه به محیط اطراف، دهیدراتاسیون، فقدان حرکات شکمبه و رنگ پریدگی مخاطات چشم مشاهده گردید.
  در بررسی کالبد گشایی پریکاردیت، پریتونیت، چسبندگی روده ها و ضخیم شدن پرده های مزانتر و ضخیم شدن پرده های مننژ مشاهده گردید و در نمونه گیری و انجام کشت باکتریایی از نواحی مبتلا باکتری سالمونلا انتریکا جداسازی گردید.
  کلیدواژگان: پریتونیت، پریکاردیت، مننژیت، سالمونلا، گوسفند