فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 72، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/10
 • تعداد عناوین: 30
|
 • یسری عزیزپور، علی دل پیشه، کورش سایه میری* صفحات 603-611
  هدف

  دندان پزشکی از نظر اختلالات اسکلتی-عضلانی یک حرفه پرخطر است. هدف از مطالعه حاضر نیز برآورد میزان شیوع این اختلالات با روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز در دندان پزشکان ایرانی می باشد.

  مواد و روش ها

  بانک های اطلاعاتی ملی Magiran, IranMedex, Irandoc و بین المللی, , Pubmed, Scopus, Web of science ProQuest، موتور جستجوی Google scholar و پایگاه منطقه ی مدیترانه شرقی IMEMR با استفاده از کلید واژه های شیوع، اسکلتی عضلانی، دندان پزشکان و Musculoskeletal, Prevalence و Dentists مورد جستجو قرار گرفتند. کیفیت متدولوژیک مطالعات با استفاده چک لیست The Joanna Briggs Institute بررسی شد. ناهمگنی بین مطالعات با استفاده از آزمون های I2 و Q کوکران بررسی شد. آنالیز داده ها با استفاده از مدل اثرات تصادفی انجام شد.

  یافته ها

  در کل 12 مطالعه با حجم نمونه 1742 نفر وارد پژوهش شد. شیوع تجربه اختلالات اسکلتی- عضلانی لحظه ای (در طی کار) ، دوره ای (در طی یک سال) و شیوع 7 روزه به ترتیب 4/73% (فاصله اطمینان 95%: 7/82-1/64) ، 3/77% (فاصله اطمینان 95%: 9/87-7/66) و 6/33% (فاصله اطمینان 95%: 8/60-5/6) برآورد شد. ناحیه گردن بالاترین میزان شیوع اختلالات لحظه ای 50% (فاصله اطمینان 95%: 3/56-8/43) ، دوره ای 63% (فاصله اطمینان 95%: 6/67-4/58) و شیوع 7 روزه 3/46% (فاصله اطمینان 95%: 6/85-7) را به خود اختصاص داده بود.

  نتیجه گیری

  نتایج میزان بالای شیوع اختلالات در دندان پزشکان به ویژه در ناحیه گردن را نشان می دهند. جهت کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی که نتیجه آن ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات دندان پزشکان است، باید برنامه های جامعی در سطح کشور طراحی و اجرا گردد.

  کلیدواژگان: دندان پزشکان، اسکلتی? عضلانی، ایران، متاآنالیز
 • عظیم عظیمی، شاهرخ مکوند حسینی*، محمود نجفی، پروین رفیعی نیا صفحات 612-619
  هدف

  در سال های اخیر درمان های روان شناختی به عنوان درمانی مکمل در کنار درمان های دارویی به کمک درمانگران شتافته است. این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی معنادرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب، افسردگی و استرس زنان مبتلا به اسکلروز چندگانه نوع عود کننده – فروکش کننده انجام شد.

  مواد و روش ها

  با روش نمونه گیری در دسترس از میان بیماران زن عضو انجمن اسکلروز چندگانه ی کرمانشاه 45 بیمار انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش اول 8 جلسه درمان گروهی مبنی بر پذیرش و تعهد (اکت) دریافت کردند. گروه آزمایش دوم نیز 10 جلسه گروهی معنادرمانی را دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل تنها 8 جلسه ملاقات گروهی ساده با درمانگر داشتند. گروه ها قبل، بعد و سه ماه پس از کاربندی آزمایشی مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس، را تکمیل کردند.

  یافته ها

  میانگین علائم اضطراب، افسردگی و استرس هر دو گروه آزمایش پس از دریافت مداخلات درمانی با میانگین گروه کنترل به گونه معنادار متفاوت بود، در حالی که میانگین های دو گروه آزمایش تفاوت معناداری با هم نداشتند.

  نتیجه گیری

  معنادرمانی و اکت به یک میزان در کاهش علائم افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلابه اسکلروز چندگانه نوع عود کننده – فروکش یابنده موثر است و به عنوان درمان هایی تکمیلی در کنار درمان دارویی شان، قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: اسکلروز چندگانه، معنا درمانی، درمان پذیرش و تعهد، استرس، اضطراب، افسردگی
 • صنم مرادان، رویا مهدوی انارکی، مجید میرمحمدخانی* صفحات 620-625
  هدف

  خون ریزی پس از زایمان یک عارضه ی مهم و از عوامل مرگ مستقیم مادری به شمار می رود و پیشگیری موثر از آن، نقش بسزایی در کاهش عوارض، به ویژه مرگ مادر دارد. هدف از این مطالعه مقایسه ی اثر پیشگیرانه افزودن میزوپروستول و ترانگزامیک اسید به اکسی توسین در کاهش خون ریزی پس از زایمان سزارین بود.

  مواد و روش ها

  در یک کارآزمایی بالینی 285 نفر از بانوان باردار کاندید انجام سزارین غیراورژانس با سن حاملگی 38 الی 39هفته، وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی به سه گروه اختصاص یافتند. پس از بی حسی نخاعی با پروتوکل یکسان و انجام سزارین، بلافاصله بعد ازکلامپ بند ناف، به افراد گروه اول 400 میکروگرم میزوپروستول رکتال و به گروه دوم mg/Kg 10 ترانگزامیک اسید وریدی تجویز شد. به دو گروه های اول و دوم (به عنوان گروه های مداخله) و نیز گروه سوم (به عنوان شاهد) به ترتیب 30 و 60 واحد اوکسی توسین حین عمل و در عرض 12 ساعت بعد از آن تجویز شد. شمارش گازها بعد از اتمام عمل و سنجش میزان هموگلوبین/ هماتوکریت 24 ساعت بعد انجام شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن 8/3±72/29 سال بود که در سه گروه با هم تفاوت معنی داری نداشت (170/0=P) و 246 نفر از شرکت کنندگان (8/84%) پاریتی دوم بودند. گروه های مورد بررسی تفاوتی از نظر تعداد پاریتی نداشتند (170/0=p). میانگین تعداد گاز مصرفی 99/6 عدد بود. گروه های مورد بررسی از نظر تعداد گاز مصرفی با هم تفاوت معنی دار داشتند (001/0p<). مقادیر هماتوکریت قبل و بعد از مداخله حاکی از معنی دار بودن اختلاف در سه گروه بود (001/0p<). مقایسه میانگین کاهش هماتوکریت حاکی از تاثیر بهتر بر کاهش خونریزی در گروه های مداخله در مقایسه با گروه شاهد بود (001/0p<) ، ولی دو داروی میزوپروستول و ترانگزامیک اسید تاثیر متفاوتی در کاهش خونریزی نشان ندادند (117/0=p).

  نتیجه گیری

  افزودن هر یک از دو داروی میزوپروستول و ترنگزامیک اسید به اکسی توسین در مقایسه با گروه اکسی توسین به تنهایی اثرات بهتری بر کاهش خونریزی دارند ولی چون در مقایسه دو داروی میزوپروستول و ترنگزامیک اسید، اثرات درمانی این دو دارو مشابه است لازم است در انتخاب دارو به شرایط بالینی بیمار و عوارض احتمالی هر یک از دو دارو توجه شود.

  کلیدواژگان: میزوپزوستول، ترانگزامیک اسید، خونریزی پس از زایمان، سزارین
 • محمد صادق ساریزاده، سارا مظفری، اسحق رحیمیان بوگر* صفحات 626-632
  هدف

  سرطان پستان یکی از شایع ترین بیماری های مزمن و دومین علت مرگ و میر در بین زنان با بسیاری از مشکلات و عوارض جسمانی و روان شناختی همراه می باشد که نیازمند درمان متناسب هستند. لذا هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس از عود سرطان رشد و پس از سانحه در مبتلایان به سرطان پستان بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی با سنجش پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود که بر روی 20 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به انجمن بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان انجام گردید. داده‎ های پژوهش توسط سه پرسش نامه مشخصات دموگرافیک، ترس از عود سرطان و رشد پس از سانحه جمع آوری و با آزمون های آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره و یک متغیره تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، در مرحله پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل در مولفه های ترس از عود سرطان (026/0=P) و رشد پس از سانحه (002/0=P) تفاوت آماری معناداری مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه، به نظر می رسد می توان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک مداخله روان شناختی موثر به منظور بهبود مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان پستان بهره برد

  کلیدواژگان: سرطان های پستان، روان درمانی، عود موضعی سرطان، سازگاری روانی
 • مریم سینا، مژگان رحمانیان*، مجید میرمحمدخانی صفحات 633-637
  هدف

  در مطالعات متعددی نشان داده شده است که استفاده طولانی مدت از اکسی توسین برای اینداکشن یا تقویت لیبر می تواند باعث کاهش تاثیر اینداکشن و افزایش میزان عوارض شود. در این مطالعه، تاثیر قطع زودرس اکسی توسین در برابر ادامه آن در طی فاز فعال زایمان، بر طول مدت لیبر و ریسک سزارین و پیامدهای مادری و نوزادی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، 140 بیمار با سن حداقل 14 و حداکثر 40 سال (میانگین 94/ 26سال) مورد بررسی قرار گرفتند. به بیماران 10 واحد اکسی توسین در 1000 سی سی رینگر انفوزیون شده، با میزان mU/min 2 آغاز و mU/min 2 هر 15 دقیقه افزایش داده شد تا میزان انقباضات رحمی به 5-3 انقباض در 10دقیقه یا حداکثر دوز به mU/min 32 برسد. در آغاز فاز فعال (دیلاتاسیون 4سانتی متر) بیماران به 2 گروه تقسیم شدند. در یک گروه اکسی توسین تا زمان زایمان ادامه یافته و در گروه دیگر در ابتدای فاز فعال اکسی توسین قطع گردید.

  یافته ها

  تفاوت معنی داری بین طول مدت فاز فعال، نمره اپگار، میزان سزارین، پذیرش در NICU و تب بعد از زایمان بین دو گروه وجود نداشت. همچنین بین بروز ضربان قلب غیر طبیعی جنین و نیز خونریزی پس از زایمان در دو گروه تفاوتی دیده نشد. تنها طول مدت لیبر در گروه انفوزیون مقطعی اکسی توسین نسبت به گروه انفوزیون مداوم بیش تر و از نظر آماری معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که تداوم دریافت اکسی توسین سبب کوتاه تر کردن طول دوره زایمان و به تبع آن کاهش عوارض احتمالی ناشی از طولانی شدن زمان می شود.

  کلیدواژگان: اکسی توسین، لیبر، نوزاد، زایمان طبیعی
 • فاطمه پاک نظر، محمود محمودی*، کاظم محمد، حجت زراعتی، محمدعلی منصورنیا، مهدی یاسری، امیر مولایی صفحات 638-644
  هدف

  آدنوکارسینوم به عنوان شایع ترین سرطان معده در ایران ابتلا و مرگ و میر نسبتا بالایی دارد. با توجه به ارزش و دقت بقای خالص به عنوان یک شاخص کاربردی هدف از مطالعه برآورد آن در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده پس از جراحی در ایران در چارچوب بقای نسبی بود.

  مواد و روش ها

  تحلیل روی داده های بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده در بیمارستان امام تهران که بین سال های 1373-1377 تحت عمل جراحی درمانی و سپس اقدامات درمانی تکمیلی قرار گرفته بودند (پیگیری تا 1382) انجام شد. ضمن توصیف داده ها با جداول فراوانی و جدول عمر، بقای خالص 1 تا 5 ساله برحسب عوامل زمینه ای با استفاده از مدل چندگانه با نرم افزار stata برآورد گردید.

  یافته ها

  اطلاعات 281 بیمار با میانگین سنی 8/10±66 (شامل 200 مرد و 81 زن) مبتلا به آدنوکارسینوم معده طی حداقل 5 سال پیگیری شد. مراجعه 214 نفر (76. 2%) در مراحل 3 و 4 بیماری بود. بقای خالص یک و پنج ساله بیماران به ترتیب 27/68 (فاصله اطمینان 95%: 69 /73-17/62) و 17/22 (فاصله اطمینان 95%: 63/28-39/16) برآورد شد. کم ترین مقدار برای درصد بقای نسبی اختصاصی برای هر بازه زمانی 76/77% و مربوط به بازه زمانی 1 تا 5/1 سال بود.

  نتیجه گیری

  خطر مرگ ناشی از بیماری در فاصله زمانی 1 تا 2 سال بعد از جراحی بیش تر محتمل است. این در حالی است که شفا یافتگی آماری از سال هفتم به بعد در بیماران قابل گزارش است. بیمارانی که در مراحل بالاتری تشخیص داده می شوند و از درمان های تکمیلی کم تری بهره می گیرند، بقای خالص کم تری دارند

  کلیدواژگان: آدنوکارسینوما، سرطان های معده، جدول عمر، بقا، بقای نسبی
 • هاله آقاملایی، احمدرضا باغستانی*، فرید زایری، ثریا معمر صفحات 645-649
  هدف

  سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان بدخیم در دستگاه گوارش تحتانی است که سومین عامل مرگ و میر بر اثر سرطان در جهان را به خود اختصاص داده است. بروز این بیماری در ایران در سال های اخیر افزایش یافته است. هدف این مطالعه، تعیین عوامل پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بر اساس مدل وایبل با پارامتر شکل ناثابت بود.

  مواد و روش ها

  در این مقاله از اطلاعات مربوط به 1060 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال که در سال های 2004 تا 2015 در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ثبت شده بود، استفاده شد. از مدل وایبل با پارامتر شکل ناثابت برای تحلیل نتایج استفاده شد و نتایج آن با مدل وایبل معمول مقایسه شده و مدل برتر بر اساس معیار آکاییکه برای استنتاج نتایج انتخاب شد.

  یافته ها

  در حالتی که پارامتر شکل ثابت است متغیرهای سن بیمار در زمان تشخیص بیماری، اندازه تومور و محل تومور به عنوان عوامل موثر شناسایی شدند و آکاییکه این مدل 7/5072 به دست آمد. در حالتی که پارامتر شکل ناثابت است جنس بیمار، سن در زمان تشخیص بیماری، اندازه تومور، محل تومور و شاخص توده بدنی بیمار موثر شناخته شدند که آکاییکه مدل در این حالت 5/5063 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  بر اساس اطلاعات موجود و معیار آکاییکه، مدل وایبل با پارامتر شکل ناثابت به عنوان مدل برتر انتخاب شد و بر این اساس عوامل جنس بیمار، سن در زمان تشخیص بیماری، اندازه تومور، محل تومور و شاخص توده بدنی بیمار به عنوان عوامل پیش آگهی بر بقای این بیماران شناسایی شدند

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، پارامتر شکل ناثابت، عوامل پیش آگهی، تحلیل بقا، توزیع وایبل
 • صدیقه صفاییان، محمد صادق جنابی، محمد کمالی، مسعود رودباری، یونس امیری شوکی* صفحات 650-656
  هدف

  آسیب شناسان گفتار و زبان، گروهی از کاربران حرفه ای صوت هستند که صوت، ابزار اصلی شغلشان است. با توجه به وابسته بودن تداوم شغلی و کیفیت زندگی این گروه به صوت مطلوب، هدف پژوهش، بررسی فراوانی شکایات صوتی و ارتباط آن با عوامل خطرساز بود. بررسی چنین ضرورتی، کم تر مورد توجه محققان قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  عوامل خطرساز و شکایات صوتی 71 آسیب شناس گفتار و زبان شاغل (14مرد و 57 زن) با حداقل سابقه ی بالینی3 سال، با استفاده از دو پرسش نامه گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها به ترتیب با استفاده از روش های تاثیر آیتم و Lawshe و پایایی آن ها، با روش همسانی درونی تایید گردید. شرکت کنندگان با داشتن و نداشتن حداقل یک شکایت، به ترتیب به دو گروه "با و بدون شکایت صوت" تقسیم شدند.

  یافته ها

  فراوانی شکایات صوت، 2/73% و شایع ترین آن ها، گرفتگی صوت (1/52%) بود. شایع ترین عوامل خطر ساز، شامل مشکلات روحی-روانی (60%) ، زیاد صحبت کردن (6/59%) و مشکلات گوارشی (6/34%) بود. در گروه با شکایت صوت، فراوانی مشکلات گوارشی به طور معناداری بیش تر بود (014/0=p). سابقه ی ابتلا به مشکلات گوارشی (048/0=p ،5/8=OR) عامل پیش بین برای شکایت صوتی بود.

  نتیجه گیری

  آسیب شناسان گفتار و زبان، حد زیادی از مشکلات روحی-روانی، گوارشی و زیاد صحبت کردن را تجربه می کنند. وجود مشکلات گوارشی می تواند احتمال شکایت صوت را به شدت افزایش دهد. همسو بودن این یافته ها با یافته های برخی تحقیقات دیگر، بیانگر لزوم توجه بیش تر به این عوامل است

  کلیدواژگان: آسیب شناسی گفتار و زبان، عوامل خطر، مشکلات سیستم گوارش، گرفتگی صوت
 • فرزانه فیض منش، علی اصغر صفایی*، کیوان گوهری مقدم صفحات 657-666
  هدف

  آمبولی ریه سومین عامل مرگ و میر قلبی عروقی بعد از سکته قلبی و مغزی و در عین حال قابل پیشگیری ترین علت مرگ بیماران بستری در بیمارستان است. تشخیص و پیش بینی آمبولی ریه نیاز به مدل های تصمیم گیری انعطاف پذیر، هم برای حضور عوامل مداخله گر بالینی و هم برای تنوع منابع تشخیص محلی دارد که شبکه های بیزین به طور کامل این نیازمندی ها را برطرف می کنند. در این مقاله، تعیین عوامل خطرزا آمبولی ریه و پیش بینی وقوع آمبولی ریه در بیماران بستری از طریق مدل سازی با استفاده از شبکه بیزین به عنوان یک ضرورت درمانی ارائه شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. داده های مورد استفاده تحقیق، عوامل خطرزا و سوابق گذشته مربوط به بیماران بستری بخش ریه بیمارستان شریعتی تهران بود. که در قالب اکسل جمع آوری شد. مدل پیش بینی بیزین در دو حالت (عوامل خطرزای تعیین شده با استفاده از سناریوی پیشنهادی و عوامل خطرزا طبق نظر پزشک متخصص) با استفاده از نرم افزار GENIE به دست آمده و از نظر معیارهای ارزیابی مقایسه شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد از بین عوامل خطرزا وقوع بیماری، به ترتیب سابقه ترومبوآمبولیک ریوی، سابقه ترومبوز ورید عمقی، شاخص توده بدنی بالاتر از 30، جراحی اخیر، بی حرکتی طولانی مدت، لوپوس، سندروم آنتی فسفولیپید، سکته قلبی و پنومونی، مهم ترین عوامل خطرزا در وقوع آمبولی ریه هستند. و مدل پیش بینی با سناریوی پیشنهادی دارای عملکرد بهتری است.

  نتیجه گیری

  انجام چنین طرح هایی می تواند فرآیند ارزیابی خطر ابتلا به آمبولی ریه در بیماران بستری، به منظور اقدامات پیش گیرانه مناسب را تسهیل بخشد و موجب بهبود روش های پیشگیری و به تبع آن تشخیص و برنامه های درمانی شود.

  کلیدواژگان: آمبولی ریه، پیش بینی، شبکه های بیزین، مدل پیش بینی، عوامل خطرزا
 • احسان حسامی پیله ورد، مرتضی فرازی*، فرزاد اشرفی، زهرا ایلخانی صفحات 667-672
  هدف

  رابطه بین مغز و زبان همواره یکی از مهم ترین سوالات حوزه عصب شناسی زبان بوده است. بیش تر این مطالعات بر اهمیت قشر مغز در پردازش زبان تاکید کرده و نقش بخش های زیر قشر مغز در پردازش زبان نادیده گرفته شده است. با توجه به مطالعات محدود در مورد اهمیت ساختارهای زیر قشری در بازنمایی زبان، انجام مطالعات بالینی بیش تر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه بین درک نحوی و شدت بیماری در بیماران مبتلا به پارکینسون فارسی زبان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از پرسش نامه MMSE و بخش درک نحوی آزمون زبان پریشی (BAT) و چک لیست شدت بیماری پارکینسون UPDRS و چک لیست شدت بیماریModified Hoehn and Yahr staging انجام گرفت. افراد شرکت کننده در این مطالعه شامل 20 بیمار مبتلا به پارکینسون و 20 سالمند طبیعی بود.

  یافته ها

  یافته های حاصل از این پژوهش، حاکی است که تفاوت معناداری بین دو گروه افراد پارکینسون و افراد طبیعی در درک نحو وجود دارد. هم چنین اختلاف آماری معنی داری بین میانگین نمرات درک نحوی در مراحل مختلف بیماری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش مشخص شد که با پیشرفت بیماری، درک نحوی بیمار کاهش می یابد

  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، درک، اختلالات زبان، زبان، ایران
 • الهه محمودی، ویدا شفیع پور، هدایت جعفری*، رضا علی محمدپور، عین الله ملایی صفحات 673-679
  هدف

  بیماران تحت همودیالیز، کیفیت زندگی پایینی را تجربه می نمایند. اگر چه تاثیر مثبت ورزش هاتایوگا بر کیفیت زندگی بیماران در مطالعات مختلف نشان داده شده، اما در بیماران تحت همودیالیز ارزیابی نشده است. بنابراین، هدف تعیین تاثیر تمرینات هاتایوگا بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز بود.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دارای گروه کنترل، 32 بیمار تحت همودیالیز در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان (1395) شرکت کردند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری آسان در دسترس و هدفمند (بر اساس معیارهای ورود) انجام شد و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون، و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و بالینی و پرسش نامه ی کیفیت زندگی SF36 استفاده شد. گروه مداخله، تمرینات هاتایوگا را دوبار در هفته، هر بار به مدت 45 دقیقه طی 12 هفته انجام دادند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. کیفیت زندگی قبل و در انتهای مطالعه بررسی شد.

  یافته ها

  اطلاعات دموگرافیک و بالینی در ابتدای مطالعه در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). میانگین نمره ی کیفیت زندگی در بعد جسمی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 14/16±69/60 و 05/25±48/48 (112/0=P) و در بعد روانی به ترتیب 74/12±03/63 و 44/19±02/51 (048/0=P) بود که تنها در بعد روانی این اختلاف معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد تمرینات هاتایوگا می تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در بعد روانی شود.

  کلیدواژگان: یوگا، ورزش، کیفیت زندگی، همودیالیز
 • رقیه حسن زاده، انوشیروان کاظم نژاد*، فرید زایری صفحات 680-687
  هدف

  اختلال در چربی های خون یکی از عوامل خطرساز مهم در بروز بیماری های قلبی عروقی است. به دلیل شیوع بالای اختلال در چربی های خون شناسایی عوامل موثر بر این مساله سلامت از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از پژوهشگران عقیده دارند نوبت کاری در ابتلا به کلسترول بالا کارکنان بخش صنعتی نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین نوبت کاری و ابتلا به کلسترول بالا در کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، مطالعه ی هم گروهی گذشته نگر است که بر روی 7677 نفر از کارکنان مرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان طی سال های 1384 تا 1394 انجام شده است. داده ها با مراجعه به پرونده های پزشکی معاینات ادواری جمع آوری شده است. در این مطالعه دو مدل اثرات تصادفی و اثرات تصادفی حاشیه ای شده با عرض از مبدا تصادفی برای بررسی رابطه بین نوبت کاری با کلسترول بالا با تعدیل اثر متغیرهای سن، BMI و استعمال سیگار برازش داده شده است. در انتها نتایج حاصل از نیکویی برازش بر اساس آماره (AIC) این مدل ها با یک دیگر مقایسه شد.

  یافته ها

  از مجموع 7677 پرسنل، 4372 نفر (9/56%) نوبت کار و 2429 نفر (6/31%) مبتلا به کلسترول بالا بودند. با تعدیل اثر متغیرهای سن، BMI و استعمال سیگار، رابطه معنی دار بین نوبت کاری و کلسترول بالا در مدل های اثرات تصادفی و اثرات تصادفی حاشیه ای شده مشاهده نشد. اثر متغیرهای سن (0001/0P<) ، استعمال سیگار (0010/0=P) و BMI (0001/0P<) در مدل اثرات تصادفی و اثر متغیرهای سن (0001/0=P) ، استعمال سیگار (0006/0=P) و BMI (0001/0P<) در مدل اثرات تصادفی حاشیه ای شده بر ابتلا به کلسترول بالا معنی‎دار بودند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه رابطه معنی داری بین نوبت کاری و ابتلا به کلسترول بالا مشاهده نشده است. نبود رابطه معنی دار ممکن است به خاطر استخدام کارکنان سالم به صورت نوبت کاری باشد. به طورکلی به منظور به دست آوردن نتایج مطمئن تر انجام مطالعات دیگری با حجم نمونه بزرگ تر در صنایع مختلف (مطالعات چندمرکزی) و تعدیل متغیرهای بیش تر مانند مدت زمان نوبت کار بودن کارکنان و میزان اضافه کار و غیره پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: برنامه نوبت کاری، کلسترول بالا، مدل های آماری، مدل اثرات تصادفی حاشیه ای شده
 • نجمه دوست محمدیان*، نوید دانایی، راهب قربانی، نوشین رحیمی صفحات 688-691
  هدف

  هیپرتروفی آدنوتانسیل یکی از شایع ترین دلایل انسداد بینی در کودکان است. مطالعات اخیر برخی بیان گر کلونیزه شدن و برخی عدم کلونیزه شدن هلیکوباکتر پیلوری در بافت آدنوتونسیل می باشند. هدف این مطالعه، بررسی کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری درکودکان با هیپرتروفی آدنوتانسیل در منطقه سمنان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی 30 کودک مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیل که در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان امیر المومنین (ع) ، تحت جراحی آدنوتانسیلکتومی قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند. جهت بررسی کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در بافت ادنوتانسیل، تست اوره آز سریع بر روی 90 نمونه بافتی (60 نمونه مربوط به لوزه ها و 30 نمونه مربوط به بافت آدنوئید) انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی کودکان6/2±9/8 سال بود. نتیجه تست اوره آز سریع در 6/15% بافت ها (14نمونه) مثبت بود که به تفکیک 7/6% نمونه لوزه و 9/8% نمونه بافت آدنوئید مثبت بود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، ما کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری را در بافت ادنوتانسیلار یافتیم. برای اظهار نظر قطعی تر، استفاده از تست های آزمایشگاهی اختصاصی تر توصیه می شود

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، هیپرتروفی آدنوتانسیل، تست اوره آز سریع
 • احسان وصالی منفرد، رویا صادقی*، محمد مهدی صداقت، عابدین ثقفی پور، آذر طل، مهدی یاسری صفحات 692-698
  هدف

  لیشمانیوز جلدی در بخش قنوات استان قم آندمیک است. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل شناختی اجتماعی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از لیشمانیوز جلدی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مداخله ای نیمه تجربی بود که بر روی 292 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی قنوات استان قم طی سال های 96-1395 انجام شد. شرکت کنندگان با تخصیص تصادفی و با استفاده از روش بلوک های تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. شش ماه بعد از مداخله آموزشی، پرسش نامه محقق ساخته برای دو گروه تکمیل گردید. برای بررسی هم زمان اثر چند متغیر از رگرسیون خطی استفاده شد.

  یافته ها

  بعد از مداخله آموزشی، بین میانگین نمره ی مربوط به سازه های آگاهی و درک موقعیت، انتظار پیامد (001/0p<) ، خودکفایتی (003/0p<) ، خود کنترلی (005/0p<) و عملکرد (05/0p<) از مدل شناختی اجتماعی در زمینه ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی درگروه مداخله، رابطه معنی دار مشاهده گردید اما بین ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری و سازه ارزش پیامد، رابطه معنی داری دیده نشد (103/0p<).

  نتیجه گیری

  آگاهی مردم در زمینه راه های پیشگیری از بیماری در سطح مطلوبی نبود. بنابراین جهت ارتقاء این سازه، پیشنهاد می گردد تئوری شناختی اجتماعی می تواند جهت کاهش موانع موجود در برنامه آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، تئوری شناختی اجتماعی، رفتارهای پیشگیری کننده، رفتار بهداشتی
 • سهراب امیری*، یوسف جمالی صفحات 699-704
  هدف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه تجربه علائم جسمانی مبتنی بر نسخه 5 راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  برای این منظور تعداد 416 نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه تجربه علائم جسمانی، پرسش نامه سلامت عمومی و پرسش نامه جنبه های مثبت بیماری به منظور پاسخ دهی بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع شد. پس از گردآوری داده ها، جهت تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه تجربه علائم جسمانی ابتدا اعتبار این پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی و دو نیم سازی سنجیده، روایی ملاکی آن با پرسش نامه سلامت عمومی و پرسش نامه جنبه های مثبت بیماری مورد بررسی قرار گرفت، هم چنین ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد پرسش نامه تجربه علائم جسمانی دارای 4 عامل است و بررسی پایایی پرسش نامه با استفاده از ضرایب آلفا، باز آزمایی و دو نیم سازی نشان دهنده ثبات پرسش نامه بود، هم چنین روایی ملاکی پرسش نامه با دیگر پرسش نامه ها حاکی از روایی تفکیکی و همگرایی مطلوب بود.

  نتیجه گیری

  در مجموع یافته ها نشان داد که پرسش نامه تجربه علائم جسمانی دارای ویژگی روان سنجی مطلوبی بوده و می توان از این ابزار در مطالعات صورت گرفته در نمونه جمعیتی بهنجار استفاده کرد.

  کلیدواژگان: جسمانی سازی، روایی، پایایی، تحلیل عاملی
 • ولی الله کاشانی*، مریم ظریف کار، زکیه علی نقی پور صفحات 705-712
  هدف

  به دلیل پدیده اجتناب ناپذیر سالمندی و مشکلاتی که در این روند رخ خواهد داد، وجود یک ابزار مناسب برای ارزیابی اعتماد به تعادل در فعالیت های روزانه مورد نیاز است، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اعتماد به تعادل ویژه فعالیت ها در سالمندان بود.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر 170 زن و مرد (75 زن و 95 مرد) سالمند، به صورت نمونه‎گیری تصادفی خوشه‎ای انتخاب و نسخه فارسی مقیاس اعتماد به تعادل را تکمیل کردند. در تحقیق حاضر به منظور بررسی روایی سازه عاملی از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی از ضریب هم بستگی درون طبقه ای در روش آزمون مجدد استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده برازش مطلوب نسخه فارسی مقیاس اعتماد به تعادل ویژه فعالیت ها است. شاخص‎های برازندگی (رمزی، 08/0؛ سی. اف. آی، 99/0؛ تی. ال. آی، 99/0) ، همسانی درونی (92/0) و پایایی زمانی (83/0) ، از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  نسخه فارسی مقیاس اعتماد به تعادل ویژه فعالیت ها از روایی و پایایی قابل قبولی در بین سالمندان ایرانی برخوردار است.

  کلیدواژگان: ویژگی‎های روان سنجی، همسانی درونی، پایایی زمانی، مقیاس اعتماد به تعادل ویژه فعالیت ها
 • مریم نورالهی، راهب قربانی، سمیه کاملی*، فائزه قابل، هانیه میرکمالی، الهام صحرانیوش صفحات 713-718
  هدف

  بیماری پریودنتال، یک بیماری التهابی شایع است که بر بافت های حمایت کننده اطراف دندان تاثیر می گذارد. پریودنتیت یک بیماری چند عاملی است که ریسک فاکتورهایی همچون پلاک دندانی، تنباکو و دیابت در پیدایش آن دخیل هستند. نظربه اهمیت شناخت زودرس پریودنتیت در جلوگیری از پیشرفت آن و به حداقل رساندن عوارض این بیماری، این مطالعه به بررسی وضعیت پریودنتال مراجعه کنندگان به کلینیک دانشکده دندان پزشکی شهر سمنان و برخی ریسک فاکتورهای مرتبط با آن پرداخت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 212 نفر از افراد 20 تا 60 سال مراجعه کننده به کلینیک ویژه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان پس از پر نمودن فرم رضایت آگاهانه مورد معاینه پریودنتال با استفاده از آینه و پروب قرار گرفتند. شاخص پریودنتال جامعه (CPI) و شاخص بهداشت دهانی ساده (s-OHI) در مورد هر فرد محاسبه شد. سپس پرسش نامه ای در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت که در آن اطلاعات تکمیلی از بیماران پرسیده شد.

  یافته ها

  از 212 نفر بزرگ سال شرکت کننده در مطالعه، 9/0 درصد (2 نفر) دارای لثه سالم، 7/12 درصد (27 نفر) دارای خونریزی حین پروب کردن، 1/48 درصد (102 نفر) دارای جرم و پاکت کم تر از 4 میلی متر، 9/18 درصد (40 نفر) دارای پاکت 4 تا 5 میلی متر و 3/19 درصد (41 نفر) دارای پاکت 6 میلی متر یا بیش تر بودند. نتایج نشان داد نمره شاخص بهداشت دهانی ساده و ابتلا به دیابت ارتباط معنی داری با پریودنتیت شدید داشتند، به طوری که به ازای افزایش هر نمره شاخص بهداشت دهانی ساده خطر پریودنتیت 25/2 برابر شد (002/0=p، 74/3-35/1: CI95%، 25/2=OR). هم چنین ابتلا به دیابت خطر پریودنتیت را 38/2 برابرکرد (026/0=p، 13/5-11/1: CI95%، 38/2=OR). سایر متغیرها ارتباط معنی داری با پریودنتیت نداشتند.

  نتیجه گیری

  تعداد بالایی از مراجعین به کلینیک دارای پریودنتیت خفیف و بهداشت دهانی متوسط بودند. بهداشت دهانی ضعیف و ابتلا به دیابت باعث افزایش خطر ابتلا به پریودنتیت در جمعیت سمنانی می شود. افزایش آگاهی مردم در ارتقای سطح بهداشت و سلامت دهان در سطح جامعه از طرف ارگان های ذیربط و ویزیت های مکرر دندان پزشکی، بالاخص در افراد دیابتی، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پریودنتیت، بهداشت دهانی، دیابت، سیگار
 • فریده کامران، فاطمه کسبی، ریحانه نوروزی، زهرا احمدی زاده، مریم مخلصین* صفحات 719-724
  هدف

  ناتوانی علاوه بر کودک، بر خانواده خصوصا مادران نیز موثر است. ازآن جایی که توجه به سلامت مادران بر سلامت خانواده و جامعه تاثیرگذار است و میزان رضایت و کیفیت زندگی افراد تحت تاثیر جامعه و فرهنگ قرار دارد، لذا هدف این مطالعه بررسی نمرات کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی و متغیرهای مرتبط با آن در شهر سمنان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی است. از روش سرشماری برای مادران دارای کودک کم توان ذهنی استفاده شد و 43 مادر مشارکت کردند. گروه کنترل نیز شامل 43 مادر دارای کودک طبیعی بود. از فرم اطلاعات دموگرافیک و آزمون خلاصه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. سپس نمره کل کیفیت زندگی و زیرآزمون ها در دو گروه مقایسه شد و در گروه مطالعه همبستگی برخی متغیرها با نمره کیفیت زندگی بررسی شد.

  یافته ها

  نمره کل آزمون و زیرآزمون سلامت روان و محیط در مادران گروه مطالعه به طور معناداری کم تر بود. از بین متغیرهای مورد بررسی (وضعیت ارتباطی، سن، جنس و ظاهر کودک، تعداد فرزندان و درآمد خانواده، تحصیلات و اشتغال مادر) فقط تحصیلات مادر و درآمد خانواده رابطه معنادار، معکوس و ضعیفی با کیفیت زندگی داشت (3/0-=z).

  نتیجه گیری

  مادران دارای فرزند کم توان ذهنی رضایت کم تری از زندگی خود دارند. این نارضایتی با سطح تحصیلات و درآمد آن ها رابطه معکوسی دارد که می تواند ناشی از انتظارات بالاتر این مادران از کودک باشد. در نتیجه مادران کودکان کم توان ذهنی خصوصا با تحصیلات بیش تر نیازمند حمایت و مشاوره برای ارتقای کیفیت زندگی خود هستند

  کلیدواژگان: کم توان ذهنی، کیفیت زندگی، مادران، عقب ماندگی ذهنی، عوامل مرتبط
 • مهرآسا شادمانی*، نسرین نصیری کوپایی، نسرین شیرزاد یزدی، هما عزیزیان، سیده زهرا موسوی، مونا سلیمی، علی الماسی راد صفحات 725-730
  هدف

  با وجود پیشرفت های حاصل در تحقیقات انجام شده روی بیماری سرطان هنوز راه کارهای کارآمد در درمان این بیماری ارائه نشده است. ترکیبات زیادی از دستجات مختلف شیمیایی جهت درمان بیماری های گوناگون طراحی و سنتز می گردند که هیدرازون ها از آن جمله هستند و اثرات ضد سرطان از آن ها گزارش شده است. بنابراین در مطالعه حاضر سری جدیدی از مشتقات هیدرازون به عنوان ترکیبات جدید ضد سرطان طراحی و سنتز شدند و اثرات ایجاد کننده سمیت سلولی آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  مشتقات هیدرازون طراحی شده (1-9) طی سه مرحله سنتز گردیده و ساختار آن ها به وسیله روش های مختلف آنالیز دستگاهی تایید شد. سپس سمیت سلولی ترکیبات سنتز شده در غلظت 10 میکرومولار در زمان های 48 و 72 ساعت بر روی سه رده سلولی سرطان پستان، کبد و کولون بر اساس روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  درصد سمیت سلولی به دست آمده نشان داد که بعضی از ترکیبات روی هر سه رده سلولی به نحو موثری عمل نموده و در زمان 72 ساعت بیش ترین اثر سمیت سلولی مشاهده شد. ترکیبات 3 و 6 فعالیت قابل ملاحظه ای روی رشد سلول های سرطانی پستان، کبد و کولون بعد از 72 ساعت نشان دادند و محدوده مهار آن ها بین 60 تا 80 درصد بود.

  نتیجه گیری

  از نتایج به دست آمده در این بخش به عنوان نقطه آغازین توسعه عوامل جدید شیمی درمانی سرطان می توان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سمیت سلولی، شیمی درمانی، هیدرازون ها، رده سلولی سرطانی، سرطان ها
 • ابوالفضل عباس زاده، امین حسنوند*، علی خوارزم کیا، مهدی گودرزی، شکوفه احمدی پور، سحر کوشکی صفحات 731-736
  هدف

  یکی از مهم ترین عوارض جانبی بعد از آسیب های عصبی، درد نوروپاتیک می باشد. افزایش سطح سیتوکین های التهابی و استرس اکسیداتیو نقش مهمی در ایجاد درد بازی می کنند. فلوکستین یکی از مهم ترین داروهای مورد استفاده در درمان افسردگی می باشد که نشان داده شده دارای اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیداتیو می باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیداتیو فلوکستین در مدل تجربی درد نوروپاتیک (Chronic constriction injury, CCI) بود.

  مواد و روش ها

  برای انجام این مطالعه از 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد (با وزن 230-250 گرم، تعداد هر گروه= 10). حیوانات در چهار گروه شامل: گروه شاهد، گروه CCI، گروه CCI فلوکستین (mg/kg2، به صورت تزریق زیر جلدی، به مدت 14 روز) ، گروه CCI فلوکستین (mg/kg5، به صورت تزریق زیر جلدی، به مدت 14 روز) تقسیم شدند. در روزهای اول، هفتم و چهاردهم تست های رفتاری (هیپر آلژزی حرارتی، آلودینیای حرارتی و مکانیکی) انجام شد و بعد از روز 14، طناب نخاعی برای بررسی میزان (Tumor necrosis factor-α), TNF- α ، (Interleukin-6) IL-6، MDA MDA (Malonedialdehyde) و SOD (Superoxide dismutase) جدا شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تجویز فلوکستین باعث کاهش علائم دردهای نوروپاتیک شده است. همچنین فلوکستین سبب کاهش سطحTNF-α ، IL-6 و MDA و افزایش سطح SOD گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که فلوکستین در مدل تجربی درد نوروپاتیک دارای اثرات ضد درد موثری است که احتمالا این اثر آن ناشی از اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیداتیو آن است

  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، فلوکستین، ضد التهاب، آنتی اکسیداتیو، رت
 • مینا مطلب نژاد، علی اکبر مقدم نیا، فریبا اصغرپور* صفحات 737-740
  هدف

  محلول آلوم برای درمان زخم های پوستی، دهانی، لثه و جلوگیری از پوسیدگی دندان به کار می رود. این پژوهش با هدف بررسی اثر آلوم بر روی بهبود زخم ایجاد شده بر سطح پشتی زبان رت انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  24 رت از جنس نر و از نژاد Wistar با میانگین سنی 6- 8 هفته، به طور تصادفی به چهار گروه 6 تایی تقسیم شدند. با پانج بیوبسی، زخمی با قطر 4 میلی متر و عمق 1 میلی متر بر روی زبان همه رت ها ایجاد شد. سپس به طور روزانه حدود 1/0 میلی لیتر آلوم با غلظت های مختلف بر روی سطح زخم هر گروه پخش گردید. در روزهای سوم، ششم و دهم برای محاسبه بهبودی زخم، مساحت سطح زخم با استفاده از کولیس دیجیتال (mm 10/1) محاسبه گردید.

  یافته ها

  در همه گروه ها با مقایسه مساحت سطح زخم در روزهای مختلف روند بهبودی مشاهده شد و این روند بهبودی در بین هر گروه معنی دار بود (05/0P<). اما آلوم در کاهش زمان بهبود زخم در مقایسه بین گروه ها موثر نبوده است و افزایش غلظت آلوم تاثیری بر روند بهبود زخم نداشت.

  نتیجه گیری

  محلول آلوم در غلظت های 7- 14% در بهبود زخم ایجاد شده بر روی سطح پشتی زبان رت موثر نبود. لذا پیشنهاد می شود که اثر غلظت های دیگر از آلوم، هم چنین تکرار تجویز دارو چند بار در روز و اثر آن در سایر بیماری های زخمی دهانی مورد بررسی قرار گیرد

  کلیدواژگان: ترکیب های آلوم، التیام زخم، زخم، موش های صحرایی نژاد ویستار
 • معصومه اصلاحی، مژگان محمدی فر، محسن تقی زاده، طاهره خامه چیان، مهدی مهران، سید علیرضا طلایی* صفحات 741-747
  هدف

  بیماری کبد چرب غیر الکلی یکی از مهم ترین بیماری های مزمن کبدی است که شیوع آن در جهان رو به افزایش است. با این وجود هنوز درمان مناسبی برای آن وجود ندارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره ترکیبی گیاهان عناب، کنگرفرنگی و کاسنی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی ایجاد شده با رژیم غذایی پرچرب در موش های صحرایی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به گروه های شاهد (8 سر) و تغذیه با رژیم غذایی پرچرب (32 سر) تقسیم شدند. پس از 4 ماه تغذیه با رژیم غذایی پرچرب، موش های مبتلا شده به کبد چرب به 4 گروه 8 تایی شامل گروه تغذیه با رژیم غذایی پرچرب و 3 گروه دریافت کننده رژیم پرچرب به همراه عصاره ترکیبی سه گیاه با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تقسیم و به مدت 2 ماه تحت تیمار با عصاره قرار گرفتند. در پایان پروفایل لیپیدی، فعالیت آنزیم های کبدی در سرم و هیستولوژی کبد مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  تغذیه با رژیم غذایی پرچرب سبب هیپرتری گلیسریدمی، هیپرکلسترولمی، افزایش فعالیت آنزیم های کبدی در سرم و تجمع چربی در بافت کبد گردید. دوز 200میلی گرم عصاره ترکیبی موجب بهبود پروفایل لیپیدی (05/0P<) و کاهش فعالیت آنزیم های کبدی (05/0P<) و آسیب های بافت شناسی ناشی از رژیم غذایی پرچرب شد.

  نتیجه گیری

  تغذیه با رژیم غذایی پرچرب سبب ایجاد کبد چرب غیرالکلی شده و تیمار با عصاره ترکیبی گیاهان عناب، کنگرفرنگی و کاسنی سبب بهبود شاخص های این بیماری می گردد.

  کلیدواژگان: عناب، کنگرفرنگی، کاسنی، بیماری کبد چرب غیر الکلی، رژیم غذایی پرچرب، موش صحرایی
 • الهام رازانی، آوا صفراوغلی آذر، داود بشاش* صفحات 748-755
  هدف

  به دنبال معرفی مسیر پیام رسانی NK1R به عنوان یک مسیر کارسینوژنیک، مطالعات زیادی، فعالیت غیرطبیعی این مسیر را در بسیاری از بدخیمی های انسانی گزارش کرده اند. بر اساس اهمیت قابل توجه مسیر NK1R در پاتوژنز لوسمی لنفوبلاستیک حاد (Acute Lymphoblastic Leukemia) (ALL) ، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مهارکننده غیرپپتیدی و رقابتی) NK1R (Aprepitant، ا بر رده سلولی REH، مشتق شده از لوسمی لنفوبلاستیک حاد بود.

  مواد و روش ها

  برای بررسی اثر آنتی لوسمیک آنتاگونیست NK1R، سلول های REH با دوزهای مختلفی از Aprepitant تیمار گشتند و سپس درصد زنده مانی، میزان تکثیر سلولی و فعالیت متابولیک آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، به منظور مشخص کردن تاثیر دارو بر پیشرفت چرخه سلولی و القاء آپوپتوز، رنگ آمیزی Annexin-V/PI و آنالیز محتوای DNA سلولی صورت گرفت. در انتها، میزان تغییر فعالیت رونویسی ژن های مرتبط با آپوپتوز توسط تست RQ-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  ما دریافتیم که مهار مسیر پیام رسانی NK1R دارای اثرات سایتوتوکسیک و آنتی پرولیفراتیو در رده سلولی REH از طریق افزایش خروج فسفاتدیل سرین، افزایش جمعیت سلولی در فاز G1 و کاهش زنده مانی سلول های تیمار شده با Aprepitant می باشد. علاوه بر این، نتایج ما نشان داد که آپوپتوز القاء شده توسط Aprepitant در این رده سلولی احتمالا از طریق تغییر نسبت بیان ژن های آنتی آپوپتوتیک و پروآپوپتوتیک، Bax و Bcl-2، صورت می گیرد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه تاثیر ضد لوسمیک Aprepitant را در رده سلولی Pre-B ALL آشکار کرده و توانایی این دارو را در القاء آپوپتوز مشخص می سازد.

  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، Aprepitant، آپوپتوز، نوروکینین-1 رسپتور، رده سلولی REH
 • آوا صفراوغلی آذر، محمدرضا صدری، داود بشاش* صفحات 756-763
  هدف

  در عرصه درمان های هدفمند، تلاش های بی شماری معطوف شناسایی عوامل جدید با فعالیت های ضدتوموری گشته است تا علاوه بر آن که بقاء بیماران مبتلاء به بدخیمی ها را بهبود بخشند، عوارض جانبی رژیم های درمانی کنونی را نیز کاهش دهند. مطالعات ژنتیکی، نقش مهمی را برای فعالیت نابه جای مسیر PI3K نه تنها در پاتوژنز لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) بلکه در ایجاد فنوتیپ مقاوم به درمان در نظر می گیرند. هدف از این مطالعه، ارزیابی فعالیت آنتی پرولیفراتیو داروی تمام ایزوفرمی PI3K، Buparlisib در سلول های Nalm-6 بود.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی این که آیا مهار مسیر PI3K با استفاده از Buparlisib اثر آنتی پرولیفراتیو را در سلول های لوسمیک اعمال می نماید، سلول های Nalm-6 با غلظت های مختلف مهارکننده تیمار شدند و متعاقبا درصد زنده مانی، تعداد سلول ها، پیشرفت چرخه سلولی و تغییر فعالیت رونویسی ژن های دخیل در چرخه سلولی مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

  Buparlisib نه تنها تعداد سلول های زنده تیمار شده را به صورت وابسته به غلظت و زمان کاهش داد؛ بلکه درصد زنده مانی سلول ها را نیز پایین آورد. هم چنین، ما دریافتیم که اثر آنتی پرولیفراتیوی مهارکننده احتمالا از طریق توقف چرخه سلولی و به علت افزایش بیان ژن های p21 و p27 در کنار کاهش بیان ژن c-Myc صورت می گیرد.

  نتیجه گیری

  نتایج این بررسی نشان می دهد که Buparlisib از طریق کاهش میزان همانندسازی DNA، توقف چرخه سلولی و تغییر بیان ژن های دخیل در تکثیر سلولی می تواند از میزان تکثیر سلول های Nalm-6 بکاهد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که ممکن است بتوان از درمان های مبتنی بر مهارکنندگان PI3K به عنوان راه کار درمانی امیدبخش در درمان بیماران مبتلا به ALL استفاده نمود.

  کلیدواژگان: چرخه سلولی، لوسمی لنفوبلاستیک حاد، مسیر PI3K، Buparlisib، Nalm-6
 • فریده شاکری مقدم*، مائده دژم فکر، سید حمیدالله غفاری، شهین احمدیان، علی خالقیان صفحات 764-771
  هدف

  اتوفاژی مسیر حیاتی مورد نیاز برای بقاء سلول در طول گرسنگی از طریق خودخوری و تخریب پروتئین ها و اندامک های سلولی می باشد. ادامه یافتن اتوفاژی منجر به مرگ سلولی می شود. هر چند مکانیسم القاء کننده اتوفاژی به درستی شناخته نشده است اما به نظر می رسد با استفاده از تنظیم صحیح آن می توان در جهت درمان سرطان از آن استفاده کرد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر آرسنیک تری اکسید در القاء اتوفاژی در سلولهای لوکمی پرومیلوسیتی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی به بررسی نقش اتوفاژی در مرگ سلول های لوکمی پرومیلوسیتی NB4 که با آرسنیک تری اکسید تیمار شده اند پرداخته شد. هم چنین بررسی بیان ژن های دخیل در اتوفاژی و فرایند آپوپتوز در این سلول ها به صورت وابسته به دوز و وابسته به زمان با استفاده از تکنیک Real Time PCR صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج ما نشان داد که اتوفاژی باعث القاء مرگ در سلول های NB4 تحت تیمار با آرسنیک تری اکسید شده است. هم چنین مشخص شد که ژن های Atg7, Bclin1 و LC3 که از ژن های ضروری برای القاء اتوفاژی محسوب می شوند، هدف تهاجم آرسنیک تری اکسید قرار گرفته اند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که القاء اتوفاژی توسط آرسنیک تری اکسید نقش مهمی در از بین بردن سلولهای لوکمی و درمان سرطان دارد.

  کلیدواژگان: لوکمی حاد پرومیلوسیتی، آرسنیک تری اکسید، اتوفاژی، بیان ژن و آپوپتوز
 • سید حامد میرحسینی*، مهناز نیک آیین، زهرا شمسی زاده، رحیم عالی صفحات 772-778
  هدف

  طی دو دهه گذشته اهمیت انتقال از طریق هوا در اپیدمیولوژی عفونت های اکتسابی در بیمارستان مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل حضور بیماران دارای شرایط کلینیکی ناپایدار و حساس به عفونت در بخش مراقیت ویژه (ICU) انتقال از طریق هوا در این بخش از اهمیت و حساسیت بیش تری برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی شیوع و تشخیص ملکولی باکتری های هوابرد مقاوم به آنتی بیوتیک در بخش های مراقبت ویژه چهار بیمارستان آموزشی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مقطعی در بخش مراقبت های ویژه در چهار بیمارستان آموزشی انجام شد. تعداد 32 نمونه هوا با استفاده از نمونه بردار ایمپینجر (AGI) برداشت شد. تشخیص باکتری های هوابرد با استفاده از محیط کشت دارای آنتی بیوتیک های انتخابی و بدون آنتی بیوتیک صورت گرفت. آزمون Polymerase Chain Reaction (PCR) جهت بررسی حضور هفت ژن متداول بر روی ایزوله های مقاوم انجام شد.

  یافته ها

  درصد شیوع باکتری های مقاوم بین 6% تا 37% متغیر بود. بیش ترین شیوع ایزوله های مقاوم باکتریایی به ترتیب مربوط به اگزاسیلین، سفتازیدیم، ونکومایسین، جنتامایسین و سفازولین بوده است. همه ژن های انتخابی در باکتری های هوابرد مقاوم شناسایی شد که بیش ترین و کم ترین فراوانی به ترتیب مربوط به ژن OXA23 و AAC (3) -I بود. فراوانی بالایی از ژن mecA (21%) وblaTEM (34%) در ایزوله ها تشخیص داده شد. شناسایی ژن OXA51 نشان دهنده این است که گونه اسینتوباکتر، اسینتوباکتر بومانی است. استافیلوکک مقاوم به متی سیلین (MRS) دومین گونه غالب در بین ایزوله های بخش ICU بوده است.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه شناسایی گونه های استافیلوکوک و اسینتوباکتربومانی به عنوان غالب ترین پاتوژن ها، احتمال انتقال هوابرد این باکتری ها و نقش آن ها را در گسترش عفونت بیمارستانی در بخش های ICU نشان می دهد.

  کلیدواژگان: باکتری ها، مقاومت باکتری به دارو، بخش مراقبت ویژه
 • حشمت بیگم قدمگاهی، کیان نوروزی* ، فرحناز محمدی، جعفر جندقی صفحات 779-785
  هدف
  بهبود شرایط زندگی و افزایش طول عمر و امید زندگی، پدیده سالمندی را در جوامع به دنبال داشته است. این پدیده یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی خصوصا برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می گردد. از طرفی افزایش جمعیت سالمندان با افزایش تقاضا برای دریافت خدمات سلامت همراه می باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت در سالمندان روستایی شهر سمنان در سال 1395 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 395 نفر از سالمندان روستایی شهر سمنان به روش سرشماری و با استفاده از پرسش نامه بهره مندی از خدمات سلامت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت مورد پرسشگری قرار گرفتند. روایی محتوا این پرسش نامه با استفاده از نظر 10 نفر از متخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 82% تایید شد.
  یافته ها
  از میان افراد مورد مطالعه 224 نفر (56%) از خدمات سرپایی استفاده کردند، که از این میان 4/14% به پزشک متخصص و 7/13% به بیمارستان های دولتی غیر آموزشی مراجعه کرده بودند. 105 نفر (26%) سالمندان از خدمات بستری استفاده کرده بودند، که از این میان 54% از سالمندان از بیمارستان های دولتی آموزشی استفاده کرده بودند. فاکتورهای مؤثر بر بهره مندی از خدمات سرپایی: جنس (02/0=p) ، وضعیت تاهل (01/0=p) ، تحصیلات (01/0=p) ، درآمد خانوار (01/0=p) بود و عوامل مؤثر بر بهره مندی از خدمات بستری: سن (02/0=p) ، جنس (03/0=p) ، وضعیت تاهل (05/0=p) و درآمد (02/0=p) بود.
  نتیجه گیری
  دریافت بهره مندی از خدمات سلامت ارتباط معنادار با عوامل اجتماعی - اقتصادی مختلف نظیر جنس و سن و وضعیت درآمد و تحصیلات داشته که هر کدام از این موارد می تواند میزان بهره مندی افراد از خدمات سلامت را تحت تاثیر قرار دهد. هم چنین به نظر می رسد بهره مندی موضوعی چندعاملی است و در نتیجه برنامه ریزی صحیح در قبال این رشد تقاضا ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: خدمات بهداشتی، خدمات بهداشت روستایی، سالمند، جمعیت روستایی، بیماران بستری، بیماران سرپایی
 • میترا حکیم شوشتری، حسین صالحی، ناصر نوبخت، مرضیه نظری، آنژلا حمیدیا* صفحات 786-791
  هدف

  اختلال یادگیری از جمله مشکلاتی است که نظام آموزشی هر کشوری با آن مواجه است و موجب عدم موفقیت و عقب ماندگی تحصیلی می شود. هدف این مطالعه تهیه بسته کمک آموزشی برای مشکلات شناختی و مهارت های درکی–حرکتی با قصد نهایی بهبود عمل کرد تحصیلی کودک و آموزش این تمرینات به والدین کودک در جهت استمرار در درمان بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش دانش آموزان ابتدایی که اختلال یادگیری آن ها توسط روانشناس کودک و نوجوان و به کمک تست تشخیصی و مصاحبه بالینی اختلال یادگیری تشخیص داده شده بود. گروه A تمرینات را با نرم افزار آموزشی برای والدین انجام دادند. گروه B که تمرینات را مانند گروه A ولی با حضور در مرکز مورد نظر توسط درمانگر انجام دادند. گروه C گروه کنترل که هیچ مداخله ای بر روی آن ها انجام نشد. 3 گروه از نظر سنی و جنسی هم سازی شده بودند.

  یافته ها

  در این پژوهش بسته کمک آموزشی برای والدین موجب بهبودی عمل کرد خواندن با افزایش میانگین نمرات در شاخص کلمات صحیح خوانده شده (001/0>P) و درک مطلب (006/0>P) بعد از مداخله شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بسته کمک آموزشی برای والدین موجب بهبود عمل کرد دانش آموزان به نحو موثرتری نسبت به گروه حضوری شده است

  کلیدواژگان: دانش آموزان، اختلال یادگیری، اختلال خواندن، تمرینات، CD آموزشی، حافظه کاری
 • محسن بخشنده*، معصومه برزگر زیارانی، مهدی الله بخشیان فارسانی، احسان بخشنده، نزهت شاکری صفحات 792-799
  هدف

  پرتوهاییونیزان،قادرند به مولکول هایDNAکه از نظر بیولوژیکی اهمیت بسیار دارند،آسیب برسانند. از آن جایی که، استفاده از روپوش سربی (apron) برای محافظت در برابر پرتوهاییونیزان توسط پرتوکاران پزشکی هسته ای،به دلیل ایجاد پرتوهای ایکس اختصاصی سرب ناشی از برخورد پرتوهای گامای پر انرژی و ضریب جذب بالای این پرتوها در بدن، مورد مناقشه است؛ لذا، هدف اصلی این مطالعه، معرفی حفاظ تولید شده ترکیبی قلع و تنگستن به منظور اجتناب از معایب استفاده از حفاظ های سربی و بررسی نتایج حفاظت بیولوژیکی ایجاد شده توسط این حفاظ بود.

  مواد و روش ها

  نمونه های خون گرفته شده از افراد غیر پرتوکار در لوله های هپارینه ریخته شد و پس از پرتودهی با پرتو گامای حاصله از تکنسیم در فواصل مکانی و مدت زمان های مورد نظر، آزمون کامت (Comet assay) بر روی آن ها انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار IBM SPSS Statistic version 21 و الگوریتم C5. 0 انجام شد.

  یافته ها

  چگالی حفاظ ترکیبی قلع و تنگستن در مقایسه با حفاظ دارای سرب بسیار کم تر و تقریبا برابر با 1/0مقدار آن بود (gr/cm3 23/1). آسیب وارده به DNA در گروه های با استفاده و بدون استفاده از حفاظ سربی در مقایسه با گروه های حفاظ ترکیبی بیش تر بود (05/0p<).

  نتیجه گیری

  متغیر زمان در افزایش میزان آسیب وارده به DNAموثر است. در حالی که متغیر نوع حفاظ (دارای سرب یا فاقد سرب) و فاصله در افزایش میزان آسیب وارده به DNA موثر نیست

  کلیدواژگان: پزشکی هسته ای، حفاظ ترکیبی، آزمون کامت، تکنسیم، محافظت در برابر تابش
 • عباسعلی ابراهیمیان، حسین قاسمیان نیک، علی فخرموحدی* صفحات 800-807
  هدف

  در اکثر مطالعات از سوفای اصلاح شده به هنگام پذیرش بیماران ICU استفاده شده و به تغییرات ارزش نمرات آن در طول مدت بستری بیماران در ICU کم تر پرداخته شده است. لذا مطالعه ای به منظور بررسی روند تغییرات توانایی سوفای اصلاح شده در پیش بینی سرنوشت بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه داخلی انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی آینده نگر بود که در طی آن 346 بیمار داخلی بستری در بخش های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و بیماری و مقیاس MSOFA (Modified Sequential Organ Failure Assessment) بود. اطلاعات هر بیمار به مدت 12 روز جمع آوری و ثبت گردید. .

  یافته ها

  در طی 12 روز مطالعه، سیر پیشرفت میانگین نمرات MSOFA به ترتیب یک روند افزایشی و کاهشی را برای بیماران فوت شده و مرخص شده نشان داده بود. سیر تغییرات مساحت زیر منحنی راک نیز نشان داد که MSOFA در روزهای پس از پذیرش بیماران در ICU از توانایی بیش تری جهت تشخیص بیماران بدحال و تعیین سرنوشت آن ها برخوردار است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که توانایی MSOFA در تعیین سرنوشت بیماران داخلی بستری در بخش های مراقبت ویژه با افزایش مدت بستری بیماران در این بخش ها بیش تر می شود. بنابراین پیشنهاد می گردد در بخش های ICU، نمرات روزانه MSOFA بیماران بستری ثبت گردد و هنگام تصمیم گیری درباره این بیماران، ملاک تصمیم گیری قرار گیرد

  کلیدواژگان: سوفای اصلاح شده، بخش مراقبت های ویژه، بیمار داخلی، پیش بینی، نمرات اختلال عملکرد ارگان
|
 • Yosra Azizpour, Ali Delpisheh, Kourosh Sayehmiri * Pages 603-611
  Introduction

  Dentistry is a high risk profession according to musculoskeletal disorders. The aim of this study was to estimate the prevalence of these disorders in Iranian dentists using systematic review and meta-analysis.

  Materials and Methods

  National databases including; Magiran, IranMedex, Irandoc and international databases including; PubMed, Scopus, Web of science, ProQuest, web search engine Google scholar and the Eastern Mediterranean region base (IMEMR) with using keywords prevalence, musculoskeletal, dentists, and medical subject headings (Mesh), were searched. To assess the quality of cross-sectional studies, the JBI checklist (The Joanna Briggs Institute) was used. Considerably, heterogeneity between studies was assessed using the Cochran Q and I2 tests. Data analyzed using the random effects model.

  Results

  A total of 12 studies with sample size n=1742 entered to the research. The point prevalence (during occupational), period prevalence (during one year) and prevalence during the seven-day of musculoskeletal disorders was estimated 73.4% (95% Confidence Interval (CI): 64.1-82.7), 77.3% (95% CI: 66.7-87.9) and 33.6% (95% CI: 6.5-60.8) respectively. The highest point prevalence 50% (95% CI: 43.8-56.3), period prevalence 63% (95% CI: 58.4-67.6) and during the seven- day prevalence 46.3% (95% CI: 7-85.6) of disorders was estimated in neck region.

  Conclusion

  The results show high prevalence of disorders in dentists, especially in the neck area. In order to reduce musculoskeletal disorders, resulting in the improvement of the level and quality of dentists' services, comprehensive plans should be designed and implemented at the national level.

  Keywords: Dentists, Musculoskeletal System, Iran, Meta-Analysis
 • Azim Azimi, Shahrokh Makvandhoseini *, Mahmood Najafi, Parvin Rafieenia Pages 612-619
  Introduction

  In recent years, psychological therapies increasingly used as complementary treatment along medication to help clinicians. The purpose of this study was to compare the effectiveness of two methods of group psychotherapy: Acceptance and commitment therapy (ACT) and logo therapy (LT) on the symptoms of anxiety, depression and stress in women with relapsing-remitting Multiple Sclerosis (RRMS).

  Materials and Methods

  A sampling method was used to select 45 women from multiple sclerosis patients in Kermanshah (Iran). They were randomly assigned into two groups of experimental and one control group (n = 15 in each group). The first experimental group received 8 group sessions of ACT treatment. The second experimental group received 10 group sessions of LT as well, while the control group had just 8 simple group meeting with the therapist. All subjects completed Anxiety, Depression, and Stress Scales (DASS-42) before, after and three months after the application.

  Results

  The mean of symptoms of anxiety, depression and stress in both experimental groups after intervention was significantly different with the mean of control group. However, no significant difference was observed between two experimental groups.

  Conclusion

  Logo therapy and ACT are effective in decreasing the symptoms of depression, anxiety and stress in women with RRMS and could be recommended as adjunct therapies along with their medication.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Logo Therapy, Acceptance, Commitment Therapy, Stress, Anxiety, Depression
 • Sanam Moradan, Roya Mahdavi Anaraki, Majid Mirmohammadkhani * Pages 620-625
  Introduction

  Postpartum hemorrhage is an important complication and is a direct cause of maternal death and its effective prevention has a significant role in reducing complications, especially maternal mortality. In this way, the purpose of this study was to compare the prophylactic effect of the addition of misoprostol and transxamic acid to oxytocin in reducing postpartum hemorrhage after cesarean section.

  Materials and Methods

  In a clinical trial, 285 pregnant women with gestational age of 38 to 39 weeks candidates for elective cesarean section enrolled in the study and were randomly assigned to three groups. After spinal anesthesia and cesarean section, immediately after clamping of the umbilical cord, patients in the first group received misoprostol 400 mcg rectal, patients in the second group received 10 mg/Kg tranexamic acid by intravenous infusion. First and second groups (as intervention groups) and third one (as control group) all received 30 units oxytocin during operation and 60 units within 12 hours after the section. Counting the gases was performed after the operation and measuring hematocrit levels 24 hours later.

  Results

  The mean± SD of age was 29.72 ± 3.8 years and was not significantly different in the three groups (P = 0.171) and 246 participants (84.4%) came for their second parity. The studied groups did not differ in parity number (p = 0.170). The average number of consumpted gauzes was 6.99. Three groups were different in terms of consumpted gauzes during section (p < 0.001). Mean of hematocrit before and after intervention showed significant differences in the three groups (p < 0.001). Intervention groups have a better effect on bleeding compared to control one in terms of hematocrit changes (p < 0.001), however, two misoprostol and tranexamic acid drugs showed no difference in reducing it (p = 0.117).

  Conclusion

  Adding each of the misoprostol or tranzamic acid to oxytocin alone has a better effect in reducing bleeding alone, but since the therapeutic effects of these two drugs are similar, it is necessary to select the drug according to the patient's clinical condition and possible side effects of either drug

  Keywords: Misoprostol, Tranexamic Acid, Postpartum hemorrhage, Cesarean section
 • Mohammad Sadegh Sarizadeh, Sara Mozaffari, Isaac Rahimian Boogar * Pages 626-632
  Introduction

  Breast cancer is one of the most common chronic diseases and the second leading cause of death among women with many physical and psychological complications requiring appropriate treatment. Therefore, the aim of this study was to evaluate the efficacy of acceptance and commitment therapy on the fear of cancer recurrence and post-traumatic growth in patients with breast cancer.

  Materials and Methods

  This study was a quasi-experimental design with pretest, posttest in the experimental and control groups. Among breast cancer patients referred to the Association of Cancer Patients Koomesh, 20 breast cancer patients were selected and randomly assigned into experimental(n=10)and control(n=10)groups. Fear of cancer recurrence ((FCRI) and post-traumatic growth (PTG) questionnaires completed by patients in two stages: before and after intervention.

  Results

  Results of multivariate covariance analysis showed significant differences in the fear of cancer recurrence (P = 0.026) and Post-traumatic growth (P = 0.005) among two groups.

  Conclusion

  Considering the impact on acceptance and commitment therapy in fear of cancer recurrence and post-traumatic growth on the breast cancer patients can used this intervention to improve the psychological problems of patients with breast cancer.

  Keywords: Breast Neoplasms, Psychotherapy, Local Neoplasm Recurrence, Psychological Adaptation
 • Maryam Sina, Mozhgan Rahmanian *, Majid Mirmohammadkhani Pages 633-637
  Introduction

  Several studies have shown that long-term use of oxytocin for inducting or enhancing labor can reduce the efficacy of induction and increase the rate of complications. The aim of this study was to compare the effect of intermittent and continuous injection of oxytocin on labor time and maternal and neonatal outcomes in normal delivery.

  Materials and Methods

  In this study, 140 patients with an age range of at least 14 and a maximum of 40 years (mean 26.94) were studied. Patients received 10 units of oxytocin at 1000 cc of ringer, initiated at a dose of 2 mU/min, and 2 mU/min was increased every 15 minutes to achieve uterine contractions of 3 to 5 contractions in 10 minutes or a maximum dose of 23 mU/min. At the beginning of the active phase (dilatation 4 cm), the patients were divided into 2 groups. In one group, oxytocin continued until delivery, and in the other group at the beginning of the active phase, oxytocin was discontinued.

  Results

  No significant differences were found between intermittent and continuous oxytocin injected groups in the duration of active phase and Apgar score, cesarean section, admission to NICU and postpartum fever. Also, there was no relationship between the incidence of abnormal heartbeat and postpartum hemorrhage the method of oxytocin admistration. Only the duration of labor in the intermittent group was significantly higher than the continuous infusion group.

  Conclusion

  This study demonstrates that continuous injections of oxytocin shorten the length of delivery, and consequently reduce the possible complications caused by prolonged time of injection.

  Keywords: Oxytocin, Labor, Baby, Natural Delivery
 • Fatemeh Paknazar, Mahmood Mahmoudi *, Kazem Mohammad, Hojjat Zeraati, Mohammad Ali Mansournia, Mahdi Yaseri, Amir Molaei Pages 638-644
  Introduction

  Adenocarcinoma is the most common form of gastric cancer with relatively high mortality and morbidity in Iran. In this way, the aim of this study was to estimating postoperative net survival for patients with gastric Adenocarcinoma in Iran in the context of relative survival regarding its value and accuracy as a useful indicator.

  Materials and Methods

  Data analysis was performed on gastric adenocarcinoma patients undergoing curative surgical treatment followed by subsequent supplementary therapies in Imam Hospital in Tehran during the years 1995 to 1999 (follow up to 2004). While describing the data with frequency and life table, the net survival of 1- to 5-year was estimated via the multiple models based on the underlying factors using stata software.

  Results

  Data of 281 patients with a mean age of 66.0 ± 10.8 (200 males and 81 females) with gastric Adenocarcinoma followed up for a maximum of 10 years was used. Among all 214 patients (76.2%) were diagnosed at stages 3 and 4 of the disease.Noticeably, the survival of 1- and 5- year for patients was 68.27 (95% CI: 62.17 -73.69) and 22.17 (95% CI: 16.39-28.63), respectively. The minimum amount for the specific survival rate was 77.76% for the time interval of 1 to 1.5 years.

  Conclusion

  The risk of death from this illness is more likely to occur within 1 to 2 years after surgery. While statistical healing can be considered to be from the seventh year onwards. Patients diagnosed at higher stages and who use less complementary therapies have less survival

  Keywords: Adenocarcinoma, Stomach Neoplasms, Life Table, Survival, Relative Survival
 • Haleh Aghamolaey, Ahmad Reza Baghestani *, Farid Zayeri, Soraya Moamer Pages 645-649
  Introduction

  The commonest malignant cancer in the lower gastrointestinal tract is colorectal cancer which is the third cause of death due to cancer in the world. The incidence of this type of cancer in Iran has increased during last recent years. The prsent study aimed to detemine prognostic factors of colorectal cancer based on weibull distribution with nonconstant shape.

  Materials and Methods

  In this article we analyzed survival of 1060 patients with colorectal cancer who registered in Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Tehran, Iran) from 2004 to 2015. Weilbull parametric model with non-constant shape parameter were used for determination of prognostic factors. The results were compared to regular Weibull distribution and the best method were choosed based on AIC criteria.

  Results

  On constant shape parameter, age at diagnosis, tumor size and the tumor site had effect on survival time with AIC of 20037. On non-constant shape parameter, sex, age at diagnosis, tumor size, the tumor site and the body mass index were significant on survival of these patients with AIC of 19994.

  Conclusion

  Remarkably, based on these data and AIC criteria, the Weibull with non-constant shape parameter chose so that sex, age at diagnosis, tumor size, the tumor site and the body mass index of these patients were recognized as prognostic factors in their survival

  Keywords: Colorectal Cancer, Non-Constant Shape Parameter, Prognostic Factor, Survival Analysis, Weibull Distribution
 • Sedighe Safaeyan, Mohammad, Sadegh Jenabi, Mohammad Kamali, Masoud Roudbari, Yoones Amiri, Shavaki * Pages 650-656
  Introduction

  Speech-Language Pathologists (SLPs) are a group of professional voice users which their main professional tool is their voice. With respect to the dependence of their professional continuity and quality of life to their optimal voice, the research aim selected as study of frequency of vocal complaints and its relation with risk factors.

  Materials and Methods

  Risk factors and vocal complaints' data of 71 employed SLPs (14 men and 57 women) with at least 3 years of clinical experience gathered with two questionnaires. Face and content validity of the Questionnaires was confirmed with item effect and Lawshe methods, respectively. Reliability confirmed with internal consistency method. Participants divided into two groups with and without vocal complaints, by having at least one complaint or not, respectively. Descriptive and logistic regression was used by SPSS21.

  Results

  Frequency of vocal complaints was 73.2%, and most frequent was hoarseness (52.1%). Most frequent risk factors were psychological problems (60%), talking a lot (59.6%), and digestive problems (34.6%). Frequency of digestive problems were significantly more in vocal complaint group (P=0.014). History of digestive problems was a predictor of vocal complaint (P = 0.048, OR = 8.5).

  Conclusion

  SLPs experience a lot of psychological and digestive problems and also talking a lot. Presence of digestive problems can increase the probability of vocal complaint. Compatibility of these findings with findings of some other researches shows the necessity of more attention to these factors

  Keywords: Speech Language Pathology, Risk Factors, Digestive System Abnormalities, Hoarseness
 • Farzaneh Feizmanesh, Ali Asghar Safaei *, Keivan Gohari Moghadam Pages 657-666
  Introduction

  Pulmonary embolism is the third leading cause of cardiovascular death after Myocardial infarction and stroke. At the same time, it is the most preventable cause of death for hospitalized patients. Importantly the diagnosis and prediction of pulmonary embolism requires flexible decision-making models, both for the presence of clinical interventions as well as for the variety of local diagnostic resources, Bayesian networks that fully meet these needs. Accordingly determining the risk factors for pulmonary embolism in hospitalized patients and presenting the model for predicting its occurrence through modeling using Bayesian networks have been proposed as a therapeutic necessity.

  Materials and Methods

  The present research is descriptive-analytic study. The data used in the study included risk factors affecting the pulmonary embolism and the history of hospitalized patients in pulmonary section of Shariati hospital in Tehran were collected in Excel format. Bayesian prediction model in two modes (risk factors determined using the proposed scenario and risk factors according to the expert physician) is obtained using GENIE software and the accuracy of the diagnosis of pulmonary embolism was evaluated.

  Results

  The results showed that among the risk factors of the disease, the history of thromboembolic pulmonary, history of deep vein thrombosis, body mass index above 30, recent surgery, immobilization of long-term, SLE, antiphospholipid syndrome, heart failure and pneumonia respectively, are the most important risk factors for pulmonary embolism. And the model predicts the scenario proposed has better performance.

  Conclusion

  Such plans can facilitate the process of assessing the risk of pulmonary embolism in hospitalized patients, in order to facilitate appropriate preventive measures, and to improve preventive methods and, consequently, diagnosis and treatment programs.

  Keywords: Pulmonary Embolism, Prognostic, Bayesian Networks, Prediction Model, Risk Factors
 • Ehsan Hesami Pilerood, Morteza Farazi *, Farzad Ashrafi, Zahra Ilkhani Pages 667-672
  Introduction

  The relationship between brain and language has always been one of the most important questions in the field of neurology. Most of these studies emphasize the importance of the cerebral cortex in language processing. Importantly, due to limited studies on the importance of subcortical structures in the representation of language, further clinical studies are necessary in this regard. The purpose of this study was to compare the syntactic comprehension and illness severity in Persian-speaking patients with Parkinson's disease.

  Materials and Methods

  This cross-sectional descriptive-analytic study was performed using the MMSE questionnaire, Bilingual aphasia test (BAT) and the UPDRS Parkinson's illness severity checklist and Modified Hoehn and Yahr Staging checklist. Participants in this study included 20 patients with Parkinson's disease and 20 normal elderly and data were analyzed using SPSS 20 software.

  Results

  The findings of this study indicate that there is a significant difference between the two groups of Parkinson's and normal people in syntax comprehension. There was also a statistically significant difference between mean scores of syntactic comprehension in different stages of the disease.

  Conclusion

  In this study, it was found that as the disease progression, the syntactic comprehension of the patient is reduced.

  Keywords: Parkinson?s Disease, Comprehension, Language Disorder, Language, Iran
 • Elaheh Mahmoudi, Vida Shafipour, Hedayat Jafari *, Rezaali Mohammad Pour, Einollah Mollaei Pages 673-679
  Introduction

  Patients under hemodialysis (HD) experience lower quality of life. Although positive effect of Hata Yoga exercises on QoL have been showed, it has not been investigated among patients under HD. Thus, the aim was to determine the effect of Hata Yoga exercises on quality of life in patients under HD.

  Materials and Methods

  In this randomized controlled clinical trial, 32 patients under HD in the 5 Azar tertiary hospital in Gorgan (Iran) in 2016 were selected according to inclusion criteria and were divided into two groups of intervention and control by simple randomization method. For data collection, demographic and clinical data form and SF- 36 quality of life questionnaire were used. The intervention group did Hata Yoga exercises for twice a week, 45- minute for each time during 12 weeks. The control group received no intervention. Relatively, quality of life was assessed before and at the end of the study.

  Results

  Demographic and clinical data did not differ significantly between the two groups at the beginning of the study (P>0.05). Mean of quality of life score for physical aspectin intervention and control group was 60.69 ± 16.14 and 48.48 ± 25.05 (P = 0.112) and for psychological aspect was 63.03 ± 12.74 and 51.02 ± 19.44 (P = 0.048), respectively that only was significantly different in the psychological aspect.

  Conclusion

  Findings showed that Hata Yoga exercise can improve quality of life in patients under HD in the psychological aspect.

  Keywords: Yoga, Exercise, Quality of Life, Hemodialysis
 • Roghayyeh Hassanzadeh, Anoshirvan Kazemnejad *, Farid Zayeri Pages 680-687
  Introduction

  Disorders of blood lipids (Dislipidemia) are one of the most important risk factors for cardiovascular disease. Due to the high prevalence of impaired blood lipids, it is important to identify the factors that affect this health issue. Some researchers believe that shifting the cholesterol in the industrial sector has a role to play. The purpose of this study was to investigate the relationship between shifting and high cholesterol in employees of Mobarakeh Steel Company in Isfahan (Iran).

  Materials and Methods

  This historical cohort study was conducted on 7677 male staff of Isfahan’s Mobarakeh Steel Company during 2005 – 2015. The data was gathered using the recorded information in the periodic medical examination files. In this study, we fitted usual random intercept and the marginalized random intercept models for assessing the effect of shiftwork on hypercholesterolemia. Correspondingly, estimaties were adjusted for age, body mass index (BMI) and smoking status. Finally, the goodness of fit indices for these models was compared. Statistical analyses were performed using the SAS software version 9.3 and R software version 2.8.1.

  Results

  A total of 7677 staff including 4372 (56.9%) shiftworker and 2429 (31.6%) hypercholesterolemia was studied. After adjusting for age, body mass index (BMI) and smoking status, we found no significant relationship between shiftwork and hypercholesterolemia, using both the random effects and marginalized random effects models. In Random effects model; age (P<0.0001), smoking status (P=0.0010), BMI (P<0.0001), and in marginalized random effect model; age (P=0.0001), smoking status (P=0.0006), BMI (P<0.0001) effects were significant.

  Conclusion

  In this study, there is no significant relationship between shifting and high cholesterol intake. The lack of a meaningful relationship may be due to the recruitment of healthy employees by shift work. Generally, in order to obtain more reliable results, it is suggested that other studies with a larger sample size in different industries (multicentric studies) be adjusted and more variables are adjusted, such as the length of staff shift, overtime, etc

  Keywords: Shiftwork Schedule, Hypercholesterolemia, Statistical Models, Random Effects Model
 • Najmeh Dostmohammadian *, Navid Danaee, Raheb Ghorbani, Nooshin Rahimi Pages 688-691
  Introduction

  Adenotonsillar hypertrophy is one of the most common causes of upper airway obstruction in children. Recent studies have shown colonization or not colonization of helicobacter pylori (HP) in adenotonsillar tissue. According to this, we decided to make a study in this field and investigate HP colonization in children with adenotansillar hypertrophy in semnan city.

  Materials and Methods

  In this study, in ENT department of Amir al Moemenin Hospital in Semnan, Iran، 30 patient with adenotosillar hypertrophy, were surgeried adenotansilectomy, introduced in this study. For investigating colonization of HP, Rapid Ureas Test was done on 90 specimens (60 Tonsilar specimens and 30 Adenoid specimens).

  Results

  Mean±SD of age of children was 8. 9 ±2. 6. Rapid Ureas Test in 14 (15. 6%) specimens, 7/6% tonsil biopsy and 9/8% adenoid specimens were positive.

  Conclusion

  In this study, we have found colonization of HP in adenotonsilar tissue. However, more special tests are needed to provide a definitive judgment.

  Keywords: Helicobacter Pylori, Adenotonsillar Hypertrophy, Rapid Ureas Test
 • Ehsan Vesali Monfared, Roya Sadeghi *, Mohammad Mehdi Sedaghat, Abedin Saghafipour, Azar Tol, Mahdi Yaseri Pages 692-698
  Introduction

  Cutaneous leishmaniasis (CL) is an endemic disease in Ghanavat of Qom province. This study aimed to determine effect of educational intervention based on social cognitive theory on promoting preventive behaviors of CL disease.

  Materials and Methods

  This study was a semi-experimental intervention (quasi-experimental) that was performed on 292 patients referred to ghanavat health centers in Qom province during the years 2016-2017. Then, participants divided randomly in two groups with complete block randomization method. Six months after the training, post tests were completed by both interventional and control groups. The linear regression used to investigation the effect of several variables.

  Results

  After the intervention, in treated group, the mean score of the structures of knowledge and situations perception, outcome expectations (p < 0.001), self-sufficiency (p < 0.003), self-control (p < 0.005) and performance (p < 0.05) of Social Cognitive Theory in term of promotion of preventive behaviors of CL, a significant relationship was observed. But, a significant relationship was not found between the structure outcome value and promotion of preventive behaviors of the disease (p < 0.103).

  Conclusion

  People were not well aware of ways to prevent disease. Therefore, in order to promote this structure, it is suggested that social cognitive theory can be used to reduce the barriers in the education program and promote the level of community awareness.

  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Social Cognitive Theory, Preventive Behaviors, Health Behavior
 • Sohrab Amiri *, Yosef Jamali Pages 699-704
  Introduction

  This study aimed to evaluate the psychometric properties of somatic symptoms experiences questionnaire based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).

  Materials and Methods

  For this purpose, 416 students were selected by using multi-stage cluster sampling, then Somatic Symptoms Experiences Questionnaire (SSEQ), General Health Questionnaire (GHQ) and Silver Lining Questionnaire (SLQ) were distributed among them to respond. After collecting data to determine the psychometric properties of the SSEQ, initially validity of the scale was assessed by Cronbach's alpha, retest and splitting coefficient, the criterion validity with GHQ and SLQ. As well as its factor structure was assessed by using exploratory and confirmatory factor analysis.

  Results

  The results of the factor analysis indicated that the SSEQ has four factors, check the validity of the scale by using Cronbach's alpha, retest and splitting coefficient reflects the stability of the scale, the criterion validity of the questionnaire with other questionnaires showed desirable discriminant and convergence validity.

  Conclusion

  Conclusively, the findings indicated that the SSEQ has good psychometric properties, and this tool can be used in studies in the normal population

  Keywords: Somatoform Disorders, Questionnaires, Validity, Reliability, Factor Analysis
 • Vali Ollah Kashani *, Maryam Zarifkar, Zakiyeh Alinaghipoor Pages 705-712
  Introduction

  Due to the phenomenon of aging and the inevitable problems that will occur in the process, a convenient tool for assessing the balance confidence of the daily activities is required. Therefore the purpose of this study was to determine the validity and reliability of the activities-specific balance confidence scale for elderly Persians.

  Materials and Methods

  In this study 170 women and men (woman: 75 and man: 95) were selected by cluster random sampling to complete the Persian version of the Activities-specific Balance Confidence Scale for the elderly. The Cronbach alpha coefficient was used to determine the internal consistency while intra-class correlation coefficient under test-retest method was utilized to assess temporal reliability.

  Results

  Confirmatory factor analysis based on structural equations was used for validation of the structure of the questionnaire. The results showed that the activities-specific balance confidence scale for elderly Persians had an acceptable fit index (RMSEA = 0.08, CFI = 0.99, TLI = 0.99), internal consistency (0.92) and temporal reliability (0.83), indicating good validity and reliability of the Persian version of the activities-specific balance confidence scale for elderly Persians.

  Conclusion

  Balance confidence scale for elderly Persians has acceptable validity and reliability among Iranian adults and can be potentially used as a valid and reliable instrument by researchers

  Keywords: Psychometric Properties, Internal, Temporal Reliability, Activities-Specific, Balance Confidence Scale, Elderly Persians
 • Maryam Nourelahi, Raheb Ghorbani, Somayeh Kameli *, Faezeh Ghabel, Hanie Mirkamali, Elham Sahraniush Pages 713-718
  Introduction

  Periodontal disease is a common inflammatory condition that affects supporting tissues surrounding teeth. Periodontal disease is a multifactorial disease and several risk factors such as dental plaque, smoking and diabetes are involved in this disease. Since early diagnosis of periodontitis is important in preventing progression and minimizing complications, this study is designed to evaluate periodontal disease of patients attending Semnan University of medical sciences dental clinic, Semnan, Iran.

  Materials and Methods

  In this cross sectional study, 212 patients with the age of 20 to 60 years old attending Semnan University of medical sciences dental clinic were visited using a WHO probe after filling out the consent form. Community periodontal index (CPI) and simplified oral hygiene index (s-OHI) were calculated for all the participants. Then a questionnaire was given to collect some extra information.

  Results

  From 212 patients who participated in the study, 0.9% (2 patients) had healthy gingiva, 12.7% (28 patients) had bleeding on probing, 48.1% (102 patients) had calculus and pockets≤4mm, 18.9% (40 patients) had 4-5mm pocket and 19.3% (41 patients) had pockets ≥6mm. Results showed a significant association between severe periodontitis and diabetes with an odds ratio of 2.38 (OR=2.38, 95%CI:1.11- 5.13, p = 0.026) and also between periodontitis and s-OHI values with an odds ratio of 2.25 (OR=2.25, 95%CI: 1.35-3.74, p = 0.002). Other variables were not significantly associated with the periodontitis.

  Conclusion

  A high proportion of clients referred to the clinic had mild periodontitis and moderate oral hygiene. Poor oral hygiene and diabetes are both associated with the increased risk of developing periodontitis in Semnan. It is highly recommended to reinforce oral hygiene and oral health instruction in the society and more frequent dental visits especially about diabetic patients.

  Keywords: Periodontitis, Oral hygiene, Diabetes, Smoking
 • Zahra Ahmadizadeh *, Farideh Kamran, Fatemeh Kasbi, Reihaneh Nourouzi, Maryam Mokhlesin Pages 719-724
  Introduction

  In addition to the child, disability also affects the family, especially the mothers. Since attention to maternal health is influential on family and community health and the level of satisfaction and quality of life of people is influenced by society and culture, this study evaluated the quality of life of mothers with a mentally retarded child and its related variables in the city Semnan (Iran).

  Materials and Methods

  This is a cross-sectional study. Census method was used to study mothers of intellectual disability children and 43 of them participated. Control group included 43 of mothers with normal children too. A demographic form and World health organization summery test of quality of life (WHOQOL-BREF) were used for data collection. Total score and each subtest were compared between the groups and correlations between scores and demographic data were studied.

  Results

  Total score of the test and also psychological and environmental subtest scores were significantly lower in the study group. Among studied variables (age, sex, communication and appearance of children, number of children and family`s income also mother`s education and outside working), just mother`s education and family’s income had a significant weak negative correlation with quality of life (z=-0.3).

  Conclusion

  Mothers of mental retarded children were less satisfied. There was a negative correlation between such dissatisfaction and mother`s educational level and family income which can be due to more expectations of such mothers from the child. So mothers of mental retarded children especially with more education need supports and consultations to improve their quality of

  Keywords: Intellectual Disability, Quality of Life, Mothers
 • Mehrasa Shademani *, Nasrin Nassiri Koopaei, Nasrin Shirzad Yazdi, Homa Azizian, Zahra Mousavi, Mona Salimi, Ali Almasirad Pages 725-730
  Introduction

  Despite the advances made in research on cancer, there is still no effective way to treat this condition. A number of compounds including hydrazone derivatives have been increasingly investigated as anticancer agents. So, in this study a series of novel hydrazone derivatives were designed and synthesized as potential anticancer compounds and their cytotoxic effects were further evaluated.

  Materials and Methods

  The designed hydrazone compounds (1-9) were synthesized in three steps and their structures were characterized by different instrumental analysis methods. The cytotoxic activity was measured using MTT assay at 48 and 72 h on human breast, colon and liver cancer cell lines.

  Results

  The obtained percentage of cytotoxicity indicated that some compounds were potent against cancer cell lines and the most effective incubation time was after 72 h of treeatment. Among the synthesized compounds, compounds 3 and 6 revealed the considerable cytotoxic activity on breast, liver and colon cells after 72 h of treatment ranging from 60 to 80%.

  Conclusion

  The results obtained in this section can be used as the starting point for the development of new cancer chemotherapy agents

  Keywords: Cytotoxic, Chemotherapy, Hydrazones, Carcinoma Cell Line, Neoplasms
 • Abolfazl Abbaszadeh, Amin Hasanvand *, Ali Kharazmkia, Mehdi Goudarzi, Shokoufeh Ahmadipour, Sahar Koushki Pages 731-736
  Introduction

  One of the most important side effects after neural injury is neuropathic pain. Increasing levels of inflammatory cytokines and oxidative stress play an important role in causing pain. Fluoxetine is one of the most important drugs used in the treatment of depression, which has been shown to have anti-inflammatory and anti-oxidative effects. In this study, we investigated the anti-inflammatory and antioxidant effects of fluoxetine in a Rat model of chronic constriction injury (CCI).

  Materials and Methods

  40 male Wistar rats were used in this study (230-250 g, n=10). Animals randomly individual in 4 groups such as: Sham, CCI, CCI + Fluoxetine (2 mg/kg, IP injection, for 14 days) and CCI + Fluoxetine (5 mg/kg, IP injection, for 14 days). Rats were tested behavioural tests (heat hyperalgesia, heat and mechanical Allodynia) on the days of 1, 7 and 14 after induced CCI. After 14 days, spinal cord was collected to measure tissue concentration of anti-inflammatory and antioxidative enzymes including tumor necrosis factor-α (TNF- α) interleukin-6 (IL-6), malonedialdehyde (MDA) and superoxide (SOD).

  Results

  The results of behavioral tests revealed that administration of fluoxetine reduced the symptoms of neuropathic pain. Fluoxetine administration also decreased levels of TNFα, IL-6 and MDA and increased SOD levels.

  Conclusion

  Findings of this study showed that that fluoxetine has protective effects in an experimental model of neropathic pain and this effect might be mediated via its anti-inflammatory and antioxidant effects.

  Keywords: Neuropathic, Fluoxetine, Anti-inflammation Agents, Antioxidants, Rat
 • Mina Motallebnejad, Ali Akbar Moghadamnia, Fariba Asgharpour * Pages 737-740
  Introduction

  Alum solution is used to treat skin ulcers, oral, gums, and to prevent dental caries. The aim of this study was to investigate the effect of alum on wound healing on the dorsal surface of rat tongue.

  Materials and Methods

  Twenty-four male Wistar rats were randomly divided into four groups (n = 6 in each group). With biopsy punched, wound to 4mm diameter and 1 mm depth created on rat’s tongue. Correspondingly, from the next day, the rats of the second, third and fourth groups received daily 0.1 ml of alum at concentrations of 7%, 10% and 14% on the wound's surface and control group received water. In the third, sixth and tenth days, the area of the wound surface was calculated using a gauge (1 / 10 mm).

  Results

  In all groups, improvement in the wound surface area in different days was observed, and the wound healing process was significant in each group (P <0.05). However, alum was not effective in reducing the time of wound healing in comparison with the groups, and increasing the concentration of alum was no effect on wound healing.

  Conclusion

  Alum solution was not effective in wound healing on the dorsal surface of rats tongue in 7 - 14% concentrations. Therefore, it is suggested that the effects of other concentrations of alum, as well as repeated administration of the drug several times a day, and its effect on other diseases of oral wounds examined

  Keywords: Alum Compounds, Wound Healing, Ucler, Wistar Rat
 • Masumeh Eslahi, Mojgan Mohammadifar, Mohsen Taghizadeh, Tahereh Khamechian, Mahdi Mehran, Sayyed Alireza Talaei * Pages 741-747
  Introduction

  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most important chronic liver diseases that is spreading worldwide. However, there is no effective treatment for it. So, the aim of this study was to evaluate the effect of combined extract of Ziziphus jujube Mill., Cynara scolymus L. and and Cichorium intybus L. on NAFLD induced by high-fat diet (HFD) in rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study 40 male rats randomly were divided in two groups: a sham group (n=8) and a high-fat diet group (n=32). After 4 months of feeding HFD, rats suffering from fatty liver into 4 groups (n=8) including a HFD group and the three groups receiving HFD and a dose of the combined extract (100, 200 or 400 mg/kg) for 2 months. Finally, lipid profile, activity of serum liver enzymes and liver histology were investigated.

  Results

  Remarkably, high-fat diet caused hypertriglyceridemia, hyper¬cholesterol¬emia, increased serum level of hepatic enzymes and accumulated fat in liver. The combined extract at a dose of 200 mg/kg improved lipid profile, hepatic enzyme activity, and histological changes in the liver.

  Conclusion

  Conclusively, the findings of this study show that combined extract of Ziziphus jujube Mill., Cynara scolymus L. and and Cichorium intybus L. could improve serum and histological characteristics of non-alcoholic fatty liver disease induced by HFD.

  Keywords: Ziziphus, Cynara Scolymus, Chicory, Non-Alcoholic Fatty Liver disease, High-Fat Diet, Rat
 • Elham Razani, Ava Safaroghli, Azar, Davood Bashash * Pages 748-755
  Introduction

  Following the first description of neurokinin-1 receptor (NK1R) network as a carcinogenic pathway, overwhelming numbers of studies have reported the inappropriate activity of this cascade in a wide assortment of human cancers. On the basis of the principal importance of NK1R in the pathogenesis of acute lymphoblastic leukemia (ALL), it was of great interest to dissect the effect of Aprepitant, a competing non-peptide NK1R antagonist, on REH Pre-B ALL cells.

  Materials and Methods

  To evaluate the anti-leukemic effect of NK1R antagonist, REH cells were exposed to the increasing concentrations of Aprepitant and subsequent cell viability, growth kinetics, and metabolic activity were investigated. Moreover, to underscore whether Aprepitant-induced cytotoxic effect could be attributed to either induction of apoptosis or cell cycle arrest, Annexin-V/PI staining and DNA content analysis were performed. Finally, the transcriptional alterations of apoptosis-related target genes were studied using RQ-PCR.

  Results

  Intrestingly, we found that abrogation of the NK1R signaling pathway exerts cytotoxic and anti-proliferative effects against REH cells, as evidenced by the increased externalization of phosphatidyl serine (PS), elevated G1 cell population, and decreased number of inhibitor-treated viable cells. In addition, our results also suggested that Aprepitant-induced apoptotic cell death in REH cells is mediated, at least partially, through shifting the ratio of death promoters to death repressors via alteration of Bax and Bcl2 expression.

  Conclusion

  This study highlighted the potent efficacy of Aprepitant in Pre-B ALL cells and shed light on pro-apoptotic property of this inhibitor.

  Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia, Aprepitant, Apoptotic Cell Death, Neurokinin-1 Receptor, REH Cells
 • Ava Safaroghli, Azar, Mohammadreza Sadri, Davood Bashash * Pages 756-763
  Introduction

  In the era of targeted therapies, efforts are being made to identify the novel agents with strong anti-tumor activity in order to improve cure rates of human malignancies while reducing the toxic side effects of intensive regimens. Increasing number of genetic and cancer biology studies indicated a prominent role for the aberrant activation of PI3K/Akt pathway in not only the pathogenesis of acute lymphoblastic leukemia (ALL), but also in acquisition of chemo-resistant phenotype. In this study we aimed to assess the anti-proliferative effect of pan class I PI3K inhibitor, Buparlisib, on Nalm-6 cells.

  Materials and Methods

  To evaluate whether inhibition of PI3K using Buparlisib could exert anti-proliferative effect in leukemic cells, Nalm-6 were subjected to different concentrations of the inhibitor and subsequent cell viability, cell count, cell cycle progression and transcriptional alteration of cell cycle-related genes were investigated.

  Results

  Buparlisib not only decreased the number of viable inhibitor-treated cells in a concentration and time-dependent manner, but also reduced the survival rate of Nalm-6 cells. Furthermore, we found that the anti-proliferative effect of this inhibitor is mediated, at least partially, through induction of G1 arrest as a result of up-regulated p21 and p27 and down-regulated c.Myc expression level.

  Conclusion

  The present study showed that Buparlisib decreased the proliferative capacity of Nalm-6 cells probably via reduction in DNA synthesize rate, induction of cell cycle arrest and alteration in the expression level of proliferative-related genes. The results suggest that PI3K inhibitors may be used as a promising therapeutic strategy for the treatment of ALL patients.

  Keywords: Cell cycle, Acute Lymphoblastic Leukemia, PI3K Pathway, Buparlisib, Nalm-6
 • Faride Shakerimoghadam *, Maedeh Dejamfekr, Seyed Hamidollah Ghaffari, Shahin Ahmadian, Ali Khaleghian Pages 764-771
  Introduction

  Autophagy is a survival pathway required for cellular viability during starvation through catabolic self digestion of damaged proteins and organelles; however, autophagy may result in cell death if it proceeds to completion. Although the exact mechanism of this process is not clear, it seems that proper regulation of autophagy can potentially contribute to the therapeutics of cancers. The aim of this study was to determine the role of Arsenic trioxide (As2O3) in the induction of autophagy in human acute promyelocytic leukemia.

  Materials and Methods

  In this study, the role of autophagy in the As2O3-induced death of NB4 cells was assessed using electron microscopy. Also, quantitative real-time PCR method was used for expression of autophagy related genes in dose and Time dependent manner.

  Results

  Our results showed that autophagy induces death in NB4 cells treated with arsenic trioxide. It was also found that the Atg7, Bclin1 and LC3 genes, which are essential genes for induction of autophagy, are the target of arsenic trioxide invasion.

  Conclusion

  This study showed As2O3-induced autophagy plays an important role in eliminating leukemia cells and treatment of cancer.

  Keywords: Acute Leukemia, Promyelocytic, Autophagy, Gene Expression, Arsenic Trioxide
 • Seyed Hamed Mirhoseini *, Mahnaz Nikaeen, Zahra Shamsizadeh, Rahim Aali Pages 772-778
  Introduction

  The importance of airborne transmission in the epidemiology of hospital acquired infections (HAI) has gained attention in the past two decades.The airborne transmission may have more effect on intensive care units (ICUs), because the patients who require intensive care have unstable clinical conditions and are more sensitive to infections.This study was designed to evaluate the prevalence of antibiotic resistant airborne bacteria in intensive care units.

  Materials and Methods

  A cross-sectional study was conducted at four teaching hospitals.The 32 air samples were collected by using all-glass impingers (AGI). Identification of airborne bacteria was conducted using cultured plates with and without five selected antibiotics. The resistant isolates were analyzed by Polymerase Chain Reaction (PCR) for the presence of seven most common antibiotic resistance genes.

  Results

  The prevalence of antibiotic resistance airborne bacteria ranged from 6% to 37%. The oxacillin resistant isolates had the highest prevalence followed by ceftazidime-, vancomycin-, gentamicin- and cefazolin- resistant bacteria. Selected genes were detected in airborne resistant isolate with the highest and lowest frequency for OXA23 and AAC (3) -I, respectively. A high frequency of mecA (21%) and blaTEM (34%) genes was detected in isolates. Identification of OXA-51 demonstrated that the species of Acinetobacter were A. baumannii. Methicillin-resistant Staphylococcus (MRS) spp were the second most predominant resistant bacteria in all ICUs isolates.

  Conclusion

  In this study, identification of Staphylococcus spp and A. baumannii as the most dominant antibiotic resistant bacteria indicated the potential role of airborne bacteria in dissemination of nosocomial infections in ICUs

  Keywords: Bacteria, Bacterial Drug Resistance, Intensive Care unit
 • Heshmat Beygom Ghadamgahi , Kian Norouzi*, Farahnaz Mohammadi , Jafar Jandaqhi Pages 779-785
  Introduction
  Improving living conditions and increasing longevity and life expectancy has led to the phenomenon of aging in societies. This incremental rate causes a serious challenge for organizations that provide health and therapy services. In association to the mentioned challenge, the purpose of this study was to study Stauts and determiants of health services utilization among elderly elderly rural hubitant in Semnan City (Iran) in 2016.
  Materials and Methods
  This was a cross-sectional study in which 395 elderly people in Semnan City were studied and the collected information was performed by using a structured questionnaire.
  Results
  Between the whole cases, 54% (224 people) used outpatient services. In outpatient services, 14.4% consult with specialists and 13.7% used services from educational hospital. 26% of the other cases used in patient services. That service from 56% among them used educational public hospitals. The related factors of the utilization rate of outpatient health service were: age (p=0.02), gender (p=0.02), marital status (p=0.01), income status (p=0.01), education (p=0.01). The related factors of the utilization rate of inpatient health service were: age (p=0.02), gender (p=0.03), marital status (p=0.05), income status (p=0.02).
  Conclusion
  Obtaining benefit from health services has a meaningful relationship with various socio-economic factors such as sex and age, and income and education status, each of which can affect the level of health benefits of individuals. It also seems that multiplier is a multi-factor issue, and therefore proper planning for this growth demand is necessary.
  Keywords: Health Services, Rural Heath Services, Aged, Rural Population, Inpatients, Outpatients
 • Mitra Hakim Shooshtari, Hosein Salehi, Naser Nobakht, Marzieh Nazari, Marziyeh Nazari * Pages 786-791
  Introduction

  The educational system of each country encounters the problem of “Learning disorder", which leads to academic underachievement and backwardness of student. Importanly, The aim of this study was to provide a self-help eductional software for parents of these students trying to improve their academic performance.

  Materials and Methods

  This clinical trial study was conducted using pretest and posttest with control group. The study population consisted of elementary school students whose "Learning disorder, reading type" was diagnosed by pediatric and adolescent psychologist using diagnostic tests and clinicl interview. Grop A carried out the exercises of self-help software for parents.Group B practiced the same exercises through instructions of occupational therapist. Group C had no intervention and was considered as control group.

  Results

  The mean scores of "correct read words" as one indicator of reading performance was significantly higher in Group A after intervention than before intervention (p<0.001). The mean score of "reading comprehension "was significantly higher in both groups (A and B) after the intervention (p = 0.006 and 0.025, respectively).

  Conclusion

  The results showed that the educational package for parents improved the performance of the students more effectively than the presence group

  Keywords: Students, Learning Disorders, Exercises, Self-Help Educational Software
 • Masoomeh Barzegar Ziarani *, Mohsen Bakhshandeh, Mehdiollah Bakhshian, Farsani, Ehsan Bakhshandeh, Nozhat Shakeri Pages 792-799
  Introduction

  Ionizing radiation can cause DNA damage that is very important biological molecule. Using of lead aprons by nuclear medicine stuff to decrease the harmful effect of the creation of special lead X-rays derived from high-energy gamma ray collisions and the high absorption coefficient of such radiations by body, is disputed. In this way, the main purpose of this study was introducing a composite shield which is made of tin and tungsten to avoid of drawbacks of using lead shield and evaluate their biological protection.

  Materials and Methods

  Blood samples were taken from non-radiation operatives. Samples poured in heparin tubes and then, exposed to gamma radiation emitted from technetium in intended ranges of time and places; after radiation, comet assay was carried out. Data was analyzed by using IBM SPSS Modeler version12 and C5.0 algorithm.

  Results

  density of composite shield was much less than lead shield and about one-tenth of its density (1.23gr/cm3). DNA damage in both groups (with and without a lead shield) is higher in comparison with the lead free group (p<0.05).

  Conclusion

  Time variable was effective in increasing the damage of DNA In addition, difference between the type of shield variable (lead or lead-free) and distance wasnot effective in increasing the DNA damage

  Keywords: Nuclear Medicine, Composite shield, Comet assay, Technetium Radiation Protection
 • Abbasali Ebrahimian, Hosein Ghasemian, Nik, Ali Fakhr, Movahedi * Pages 800-807
  Introduction

  In most of studies, Modified Sequential Organ Failure Assessment (MSOFA) was used in admission time of patients in intensive care units, while its changes in the value of the scores have been underestimated during the patients’ hospitalization. So, this study was purposed to detect the trend of mean changes and the ability of MSOFA to predict the sequel of patients in internal critical care units.

  Materials and Methods

  In a prospective analytical descriptive study, 346 medical patients of intensive care units of Imam Reza hospital in Mashhad city (Iran) were monitored. Data collection tool was MSOFA check list. Information of each patient was collected and recorded for 12 days.

  Results

  During 12 days of study, the progression of the mean scores of MSOFA was indicated an increasing and decreasing trend for patients who died and discharged respectively. Conspicoiusly, the trend of changes in area under the ROC curve also showed that modified SOFA had more ability in recognition of ill patients and detection of sequel of them in the days after the admission of patients in the intensive care units.

  Conclusion

  Ability of MSOFA in detection of sequel of medical patients in intensive care units was increased with duration of hospitalization of them. Thus, it was suggested that the daily MSOFA scores were calculated and recorded in addition to other care and treatment measurements. Also, trend of MSOFA scores during hospitalization, especially scores of last days, can use as decision making index about deterioration of patients in intensive care units

  Keywords: Multiple Organ Failure, Intensive Care Units, Internal Patient, Prognosis, Organ Dysfunction Scores