فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 50، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام گودرزی، قباد مرادی، اردشیر خسروی، نادر اسماعیل نسب، بیژن نوری، علی دلپیشه، ابراهیم قادری، دائم روشنی صفحات 105-115
  مقدمه و اهداف

  رضایت از زندگی یکی از ابعاد و پیامدهای مهم سلامت است که تحت تاثیر عوامل تعیین کننده سلامت قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در عدم رضایت از زندگی زنان 54-15 سال ایران است.

  روش کار

  این مطالعه به صورت مقطعی در سطح کشور انجام شد. نمونه گیری این مطالعه به صورت خوشه ایچند مرحله ای طبقه بندی شده تصادفی با خوشه های مساوی بود. در مجموع 35305 زن 54-15 سال وارد مطالعه شدند. آنالیز داده ها در دو مرحله بود. مرحله ی نخست بررسی نابرابری های اجتماعی و اقتصادی با استفاده از روش های شاخص تمرکز (Concentration Index) و منحنی تمرکز (Concentration Curve) و در مرحله ی دوم برای شناسایی نقش تعیین کننده ها از روش آنالیز چندسطحی (Multilevel) استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین (±انحراف معیار) نمره ی رضایت از زندگی23/4±81/12 بود. شاخص تمزکز برای نارضایتی از زندگی 06/0- (فاصله اطمینان 95 درصد: 02/0-, 01/0-) به دست آمد که بیان گر تمرکز نارضایتی در گروه اجتماعی اقتصادی پایین تر است. یافته های آنالیز چند سطحی نشان داد که بین عدم رضایت از زندگی و محل سکونت، گروه های سنی، شغل، تحصیلات، وضع تاهل و طبقه های اجتماعی- اقتصادی رابطه ی آماری معنی داری وجود دارد (P≤0. 05).

  نتیجه گیری

  نابرابری در عدم رضایت از زندگی در گروه فقیر جامعه متمرکز شده است و این نابرابری در استان های مختلف متفاوت است. متغیرهای اجتماعی اقتصادی از عوامل تاثیرگذار بر نابرابری در رضایت از زندگی در زنان است و باید برای کاهش نابرابری ها باید به این مسائل توجه کرد.

  کلیدواژگان: نابرابری، عدم رضایت از زندگی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، شاخص تمرکز، زنان، ایران
 • لیلا باباخانی، سمیرا شریفی، آرزو موذن، زینب محرابی، کورش کمالی، معصومه نمدیان، الهام شکیبازاده، محمد مسعود وکیلی * صفحات 116-125
  مقدمه و اهداف

  اچ آی وی/ایدز در خاورمیانه و ایران با سرعت بیش تری نسبت به سایر کشورها درحال گسترش است. تعیین نیازهای آموزشی گروه های جمعیتی در مورد ایدز، نیازمند ابزاری روا و پایا است. این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی ابزار بومی سنجش آگاهی در مورد ایدز، متناسب با ارزش های فرهنگی و ویژگی های جمعیتی انجام شد.

  روش کار

  بر اساس بررسی متون، 58 گویه ی مرتبط با آگاهی در مورد ایدز تهیه شد و روایی بیرونی و درونی (محتوایی) ابزار، به روش کمی و کیفی و با بهره گیری از نظر گروه های هدف و پانل 15 نفره از خبرگان، مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی ابزار با مشارکت دانش آموزان، دانشجویان، دبیران، والدین و داوطبان سلامت، از راه بررسی همبستگی درونی گویه ها با محاسبه ی آلفای کرونباخ و ثبات ابزار به روش آزمون بازآزمون ارزیابی شد.

  یافته ها

  براساس فرایند ارزیابی روایی صوری و محتوایی، ابزار پژوهش شامل 44 گویه، با مقادیر شاخص تاثیر آیتم بالای 5/1، نسبت روایی درونی بالای 49/0 و شاخص روایی بالای 79/0 طراحی و در سه بخش آگاهی عمومی (9 گویه) ، آگاهی از راه های انتقال و عدم انتقال (25 گویه) و آگاهی از راه های پیش گیری از انتقال ایدز (10 گویه) تایید شد. پایایی ابزار با محاسبه ی مقدار آلفای کرونباخ99/0 – 77/0 و شاخص ضریب همبستگی بالای 88/0 تایید شد.

  نتیجه گیری

  ابزار سنجش آگاهی ایدز، دارای روایی و پایایی مناسب و متناسب با ارزش های فرهنگی و جمعیتی ایران بوده و با ارایه مستندات کافی، قابلیت به کارگیری در مطالعه های آتی را دارا است.

  کلیدواژگان: روانسنجی، روایی صوری، روایی محتو، پایایی، اچ آی وی، ایدز، آگاهی
 • ملیحه صفری، مجید صادقی فر، قدرت الله روشنایی، علی ظهیری صفحات 126-135
  مقدمه و اهداف

  سل یک بیماری باکتریایی مزمن و به‏عنوان یک عامل مهم ابتلا و مرگ ومیر مطرح بوده و در اثر مجموعه ای از مایکوباکتریوم های سلی ایجاد می شود. آگاهی از بروز و تعداد موارد جدید این بیماری اطلاعات ارزشمندی را برای بازنگری برنامه‎ها و شاخص‎های توسعه فراهم می‎کند. مدل‎های سری زمانی و رگرسیون از مدل‎های متداول برای پیش بینی بوده، اما مستلزم پیش فرض هایی هستند. هدف این مطالعه پیش‎بینی موارد جدید بیماری با استفاده از مدل مارکوف پنهان است.

  روش کار

  داده‎های این مطالعه تعداد موارد جدید سل در استان همدان به صورت ماهانه طی سال‎های 94-1384 که توسط مرکز بهداشت استان همدان شناسایی شد؛ بود. در این مطالعه پیش‏بینی موارد جدید سل برای 24 ماه آینده با استفاده از مدل مارکوف پنهان و با نرم‏افزار R بسته مارکوف پنهان انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس معیار برازش مدل، یک مدل مارکوف با دو حالت بهترین برازش را به داده ها داشت یعنی داده‎های این مطالعه آمیخته‎ای از دو توزیع پواسن با پارامتر میانگین تعداد رخداد 96/5 و 2/10 هستند. هم چنین یافته های پیش‎بینی بر اساس مدل مارکوف پنهان، تعداد موارد جدید سل طی 24 ماه آینده را بین 9-8 مورد جدید پیش‎بینی کرد.

  نتیجه گیری

  مدل‎های مارکوف پنهان مناسب‏ترین مدل پیش‎بینی با استفاده از زنجیر مارکوف است که علاوه بر شناسایی مدل‎ مناسب، قادر است ماتریس احتمال انتقال بین حالات مختلف بیماری را تعیین کند تا این احتمالات به پزشکان در پیش بینی مراحل آتی بیماری و انجام اقدامات پیش گیرانه پیش از ورود به مراحل پیشرفته یاری نماید.

  کلیدواژگان: سل، مدل پنهان مارکوف، پیش‎بینی، همدان
 • سیمین مهدی پور، فرزانه ذوالعلی، مریم حسین نژاد، راضیه زاهدی، اسماعیل نجفی، مهرداد فرخ نیا، نصرت عوض نژاد، معظمه فتحی صفحات 136-143
  مقدمه و اهداف

  شواهد نشان می دهد که بیماری های زمینه ای شدت ابتلا به آنفلوانزا را افزایش داده و منجر به بستری یا مرگ بیمار می شوند. این مطالعه به منظور تعیین عوامل خطر مرتبط با بستری شدن بیماران در بیمارستان افضلی پور کرمان، طی طغیان آنفلوانزای H1N1 در آذرماه 1394 انجام شده است.

  روش کار

  این بررسی یک مطالعه مورد- شاهدی بود. گروه مورد 85 بیمار بودند که به دلیل ابتلا به آنفلوانزا در بیمارستان بستری شدند و گروه شاهد 51 بیمار که با علائم آنفلوانزا مراجعه کرده و پس از بررسی ترخیص شدند. اطلاعات طی 2 هفته به صورت روزانه از هر دوگروه گردآوری شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار stata نسخه 12 و نرم افزار R انجام شد. از تحلیل توصیفی، تحلیل رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره، رگرسیون لاسو وآزمون نسبت درست نمایی استفاده شد.

  یافته ها

  از بین متغیرهای مورد بررسی، پس از حذف متغیرهای اضافی، 12 متغیر به رگرسیون چند متغیره وارد شدند. سابقه ی ابتلا به بیماری ریوی بیش از 11 (OR=11. 6, P=0. 003) برابر و ابتلا به دیابت 9 برابر (OR=9, P=0. 01) شانس بستری شدن به دنبال ابتلا به آنفلوانزا را افزایش داد.

  نتیجه گیری

  عوامل و بیماری های زمینه ای نقش عمده ای در ایجاد عوارض و تشدید بیماری ها دارند. بنابراین سامانه ی بهداشتی باید تدابیر پیشگیرانه لازم را در زمان طغیان بیماری ها از جمله آنفلونزا به کار ببرد.

  کلیدواژگان: آنفلوانزای H1N1، عوامل خطر، بستری، مرگ، افضلی پور، کرمان
 • عباس علیپور، سید ابوالفضل قدیری، لیلا خزایی صفحات 144-152
  مقدمه و اهداف

  بررسی سبب های مرگ در کودکان زیر یک سال می تواند ابزار مهمی برای دست یابی به تدابیر پیش گیری و در نهایت کاهش موارد مرگ شود. هدف از این مطالعه برآورد تعداد واقعی مرگ در کودکان زیر یک سال و مقایسه ی آن با موارد گزارش شده از سازمان ثبت احوال کشور با استفاده از شاخص برآورد موری (Murray) در استان مازندران بوده است.

  روش کار

  در این مطالعه تمامی موارد مرگ کودکان زیر یک سال در بیمارستان های استان مازندران در سال های 93-1390 وارد مطالعه شدند. با استفاده از ضریب های موجود در هر یک از طبقه های 45گانه سبب های مرگ موری موارد واقعی مرگ برآورد شد. این تعداد با موارد مرگ گزارش شده سالانه از سازمان ثبت احوال کشور مقایسه شد.

  یافته ها

  از بین 764 مورد مرگ، بیش ترین سبب های رخداد مرگ در کودکان زیر یک سال به ترتیب مربوط به شرایط حول زایمان، ناهنجاری های مادرزادی و اختلالات کروموزومی، بیماری های تنفسی و بیماری های سیستم گردش خون بود. با استفاده از روش موری در مجموع تعداد 1711 مورد مرگ برای کل استان برآورد شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس روش موری پیش بینی می شود که سالیانه بین 445-390 مرگ در کودکان زیر یک سال رخ داده است. بین برآورد به دست آمده در این پژوهش و موارد مرگ گزارش شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، مغایرت وجود دارد و نشان دهنده ی نقص در ثبت کامل موارد مرگ توسط این سازمان است.

  کلیدواژگان: کودکان زیر یک سال، علت مرگ، نظام ثبت مرگ، برآورد
 • لیلی تاپاک، نسرین شیر محمدی خرم، امید حمیدی، زهره مریانجی صفحات 153-165
  مقدمه و اهداف

  شناسایی مدل‏های آماری دارای پیش‏بینی‏های دقیق در تعیین دقیق و به هنگام طغیان بیماری‏های عفونی در نظام مراقبت بهداشتی این بیماری‏ها بسیار با اهمیت است. این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد سه روش یادگیری ماشین در مدل‏سازی و پیش‏بینی سری زمانی بروسلوز بر اساس پارامترهای اقلیمی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه موارد بروسلوز انسانی و پارامترهای اقلیمی به صورت ماهانه، در طول 12 سال (95-1383) از استان همدان واقع در غرب ایران تحلیل شد. داده‏ها به دو زیرمجموعه آموزش (80 درصد) و آزمون (20 درصد) تقسیم شد. روش‏های تابع پایه شعاعی و چند لایه پروسپترون و نزدیک ترین همسایه سری زمانی به هر زیرمجموعه برازش شد. ارزیابی عملکرد مدل‏ها با استفاده از معیارهای RMSE، MAE، MRAE، R2 و ICC انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مقادیر معیارهای (79/23) RMSE، (56/20) MAE، (25/0) MRAE برای مدل شبکه عصبی چند لایه پرسپترون کوچک تر از مقادیر آن‏ها در دو مدل دیگر بود. هم چنین، در این مدل مقادیر بزرگ تری برای معیارهای (61/0) R2 و (75/0) ICC به دست آمد. بنابراین مدل شبکه ی عصبی چند لایه پرسپترون در پیش‏بینی داده‏های مورد مطالعه عملکرد بهتری داشت. دما نسبت به سایر پارامترهای اقلیمی موثرترین عامل در بروز این بیماری بود.

  نتیجه گیری

  شبکه عصبی چندلایه پرسترون می‏تواند به عنوان یک روش کارا برای تشخیص رفتار روند بروسلوز در طول زمان به کار رود. با این حال مطالعات بیش تری با هدف کاربرد و مقایسه این‏ روش‏ها برای شناسایی مناسب‏ترین روش پیش‏بینی روند این بیماری مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: بروسلوز انسانی، شبکه عصبی مصنوعی، نزدیک ترین همسایه، پیش بینی
 • ساغر حیدری، امیر کاوسی، وحید رضایی تبار صفحات 166-176
  مقدمه و اهداف

  سرطان پستان شایع ترین سرطان در ایران است. سرطان پستان قابل درمان و پیشگیری بوده و اساس کار هم تشخیص سریع این بیماری است. برای این منظور لازم است تا عوامل موثر بر سرطان و روابط علیتی بین آن ها مورد بررسی قرار گیرد. شبکه های بیزی نوعی از ابزار داده کاوی هستند که می توانند روابط علی بین متغیرهای موثر در تشکیل سلول های سرطانی را با ترسیم گراف به خوبی نمایش دهند. در این مقاله از یادگیری ساختاری شبکه بیزی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای یافتن روابط علیتی بین متغیرهای سرطان پستان استفاده شده است.

  روش کار

  این مطالعه از نوع کاربردی است و داده های آن مربوط به 900 بیمار مبتلا به سرطان سینه در استان کرمان برای سال های 86-1378 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از یک گراف که نشان دهنده روابط علت و معلولی است، استفاده شده است.

  یافته ها

  جراحی اصلی ترین روش درمانی سرطان پستان است و با توجه به احتمال های شرطی برآورد شده در شبکه ی بیزی، اغلب زنانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند، با امید بیش تری می توانند به زندگی خود ادامه دهند. هم چنین 81 درصد از بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار نگرفته اند و درمان آن ها صرفا به شیوه شیمی درمانی یا رادیوتراپی صورت گرفته است، احتمال ادامه زندگی آن ها کم تر بوده است.

  نتیجه گیری

  افراد در رده سنی 65-40 سال، بیش تر درگیر سرطان هستند. هم چنین می توان نتیجه گرفت که متغیرهای سن، جراحی، شیمیدرمانی و رادیوتراپی اثر مستقیم روی وضعیت بیمار دارند و یال از سمت آن ها به سمت متغیر وضعیت بیمار است.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، شبکه بیزی، الگوریتم ژنتیک
 • زهرا ترابی، شهرزاد نعمت اللهی، الهام احمد نژاد، کورش هلاکویی نایینی صفحات 177-186
  مقدمه و اهداف

  همه گیری های اسهالی همه ساله در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتند. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش همه گیری بیماری اسهالی با عامل سبب شناختی شیگلا فلکسنری در شهر اصفهان در بهار سال 1394 است.

  روش کار

  متعاقب دریافت نخستین گزارش ها، مطالعه مورد- شاهدی برای 360 بیمار مبتلا به اسهال و 360 شاهد هم سان از نظر سن، جنس و محل سکونت طراحی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و از روش رگرسیون لجستیک شرطی برای تحلیل داده ها و نسبت های شانس تطبیق داده شده در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد.

  یافته ها

  مصرف سبزیجات خام آلوده (نسبت شانس =50/4، فاصله اطمینان 95 درصد =01/7-88/2) به عنوان منبع همه گیری و تماس با بیمار مشابه (نسبت شانس =19/7، فاصله اطمینان 95 درصد =12/12-26/4) ، وجود بیمار در خانواده (نسبت شانس =2/33،فاصله اطمینان 95 درصد =82/80-64/13) ، مصرف غذا در مراسم خاص (نسبت شانس =67/1، فاصله اطمینان 95 درصد = 62/2-06/1) ، شغل کارمند (نسبت شانس =08/3، فاصله اطمینان 95 درصد=78/5-64/1) و بی سوادی (نسبت شانس =91/2، فاصله اطمینان
  95 درصد =67/7-10/1) از عوامل موثر در گسترش آن بودند.

  نتیجه گیری

  مصرف سبزیجات آلوده به شیگلا فلکسنری به دلیل آبیاری زمین های کشاورزی با پساب فاضلاب غیر استاندارد علت همه گیری شناسایی شد. لزوم رعایت استانداردها در تولید محصولات کشاورزی و تدوین برنامه جامع برای بهبود وضعیت مدیریت تصفیه فاضلاب در سیاست های زیست محیطی توسط دستگاه های ذیربط در پیش گیری از همه گیری بیماری های اسهالی دارای اهمیت است.

  کلیدواژگان: همه گیری، اسهال خونی، شیگلا فلکسنری، مورد- شاهدی، اصفهان
 • عظیمه مغزی نجف آبادی، اکبر حسن زاده، سیدمحمود تقوی شهری، یعقوب حاجیزاده، بهزاد مهکی صفحات 187-196
  مقدمه و اهداف

  آلودگی هوا سالانه منجر به مرگ زودرس قریب به هفت میلیون نفر در سراسر دنیا می شود. از جمله آلاینده های اصلی هوا اکسیدهای نیتروژن است. با وجود مطالعه های خارجی گسترده در زمینه ارزیابی مواجهه ساکنان شهرها با آلاینده های هوا، اما مطالعه های ایرانی محدود به استفاده از تحلیل های ابتدایی هستند. بنابراین در این پژوهش الگوی پراکندگی این آلاینده ها در شهر تهران به صورت روزانه در سال 2014 میلادی با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی بررسی شده است.

  روش کار

  مقادیر غلظت اکسیدهای نیتروژن از 21 ایستگاه سنجش آلاینده در تهران اخذ شد که برای هر آلاینده در هر ایستگاه مجموعه داده شامل 8760 رکورد بود. متغیرهای پیشگوی وضع تعطیلات و ارتفاع زمین در مدل سازی فضایی-زمانی استفاده شد. نرم افزار D-STEM برای تحلیل داده ها و رسم نقشه ها به کار گرفته شد.

  یافته ها

  میزان مونواکسید نیتروژن در روزهای تعطیل و نیز با افزایش ارتفاع به طور معنی داری (به ترتیب با ضرایب 070/-0 و 169/0-) کاهش یافته است. هم چنین میزان دی اکسید نیتروژن نیز در روزهای تعطیل به طور معنی داری کاهش یافته (با ضریب 630/0-) ، اما با افزایش ارتفاع به طور معنی داری افزایش (با ضریب 155/0) داشته است (P<0. 001).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه برای نخستین بار در ایران ارزیابی مواجهه ساکنان شهر تهران با آلاینده های NO و NO2 به صورت فضایی-زمانی انجام شده است. خروجی این مطالعه که نقشه های برآورد غلظت آلاینده های اکسیدهای نیتروژن به صورت روزانه است می تواند در مطالعه های اپیدمیولوژی برای بررسی دقیق تر اثرات آلاینده های هوا بر سلامت شهروندان تهرانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: مدل سازی فضایی- زمانی، آلاینده های هوا، اکسیدهای نیتروژن، تهران
 • محمدرضا جمالی، علی شجاعی، مهدی قنادی، جمشید جمالی صفحات 197-205
  مقدمه و اهداف

  ارزیابی الگوی اپیدمیولوژیک بیماری های منجر به بستری در مراکز درمانی یکی از عوامل موثر در مدیریت بهتر بیمارستان ها است که می‎تواند دیدگاه واقعی و مناسب در مورد مقدار تجهیز و آماده سازی شبکه های بیمارستانی کشور در اختیار مدیران و برنامه‎ریزان حوزه سلامت قرار دهد. هدف از این مطالعه، ارزیابی این الگو براساس طبقه‎بندی بین‎المللی بیماری ها با استفاده از اطلاعات ثبت شده در اداره کل بیمه سلامت استان تهران در یک بازه 10 ساله است.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی، تمامی پرونده‎های بستری ثبت‎شده در سامانه اطلاعات بیمارستانی اداره کل بیمه سلامت استان تهران طی سال‎های 93-1384 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بیش از دو میلیون پرونده شامل شماره پرونده، جنس و سن بیمار و کد تشخیص بیماری از سامانه اطلاعات بیمارستانی استخراج شد.

  یافته ها

  از 2008859 پرونده، 9/51 درصد بیماران مرد و میانگین±انحراف معیار سن بیماران 60/24±22/44 بود. در کودکان کم تر از یک سال «بیماری‏های که منشا آن در دوره پری‎ناتال باشد» ، در کودکان 4-1 سال «علایم، نشانه ها و اختلالات بالینی و یافته های آزمایشگاهی» ، در کودکان 14-5 سال «سرطان ها» ، در افراد 44-15 سال «بیماری های بارداری، زایمان و نازایی» و در افراد بیش تر از 45 سال «بیماری های دستگاه گردش خون» عمده‎ترین گروه تشخیصی بیماران بیمه شده بستری بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به تخصصی شدن بیماری ها و تفاوت در علت بستری بیماران، ضروری است سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان حوزه سلامت، نیروی انسانی، امکانات و بودجه را متناسب با کارایی آن ها به بیمه‎ها تخصیص دهند تا از اتلاف هزینه‎ها، انرژی و نیروی انسانی ممانعت شود.

  کلیدواژگان: بیمه بستری، بستری شدن، پایش اپیدمیولوژی، سامانه اطلاعات بیمارستانی، ایران
|
 • E. Goodarzi, Gh Moradi, A. Khosravi, N. Esmailnasab, B. Nouri, A. Delpisheh, E. Ghaderi, D. Roshani Pages 105-115
  Background and Objectives

  Life satisfaction is one of the important dimensions of health, which is influenced by health determinants. The aim of this study was to investigate the status of socioeconomic inequalities in satisfaction with life in women aged 15-54 in Iran.

  Methods

  In this cross-sectional study, randomized multistage cluster sampling with equal clusters was done to select the participants. A total of 35,305 women aged 15-55 were enrolled in the study. Data analysis was done in two stages. In the first stage, social and economic inequalities were investigated using the concentration index and concentration curve method. In the second stage, a multilevel method was used to identify the determinants.

  Results

  The mean life satisfaction was 12.81±4.23. The concentration index for dissatisfaction with life was -0.06 [95% CI: -0.1, -0.02], indicating dissatisfaction with life in low socioeconomic groups. The results of multilevel analysis showed that age, marital status, occupation, place of living, education, and the economic class correlated with dissatisfaction with life in women (P<0.05).

  Conclusion

  There is inequality in dissatisfaction with life. Dissatisfaction is concentrated in the poorer groups of the society and varies in different provinces. Socioeconomic variables affect inequality in satisfaction with life in women, which need to be addressed to reduce inequalities

  Keywords: Inequality, Dissatisfaction with life, Socioeconomic status, Concentration index, Women, Iran
 • Mm Vakili, L. Babakhani, S. Sharifi, A. Moazen, Z. Mehrabi, K. Kamali, M. Namadian, E. Shakibazadeh Pages 116-125
  Background and Objectives

  The pandemic of HIV/AIDS is spreading rapidly in the Middle East, in particular in Iran. Designing an educational program involves assessment of the educational needs of people with valid and culture-based tools. This study was conducted with the aim of psychometric analysis of an instrument for assessment of HIV/AIDS knowledge based on the Iranian culture in different population groups.

  Methods

  In this psychometric analysis, 58 items related to AIDS knowledge were prepared based on a literature review. Then, the face validity and content validity of the instrument was determent by the impact item score, content validity ratio (CVR), and content validity index (CVI). The reliability of the scale was assessed by Cronbach’s alpha coefficient and test-retest.

  Results

  Based on face validity and content validity, the research scale had 44 items with an item impact score > 1.5, a CVR > 0.49, and a CVI > 0.79. The Scale had three sections, general knowledge about HIV/AIDS (9 items), knowledge about HIV transmission (25 items), and knowledge about HIV/AIDS prevention (10 items). The Scale also had a high reliability (Cronbach’s alpha coefficient=0.77-0.91, ICC=0.88)

  Conclusion

  The results of the study showed the instrument was a valid and reliable scale for measurement of knowledge about HIV/AIDS.
  Keywords: Psychometric, Face validity, Content validity, Reliability, HIV/AIDS, Knowledge

  Keywords: Psychometric, Face validity, Content validity, Reliability, HIV, AIDS, Knowledge
 • M. Safari, M. Sadeghifar, Gh Roshanaei, A. Zahiri Pages 126-135
  Background and Objectives

  Tuberculosis is a chronic bacterial disease and a major cause of morbidity and mortality. It is caused by a Mycobacterium tuberculosis. Awareness of the incidence and number of new cases of the disease is valuable information for revising the implemented programs and development indicators. time series and regression are commonly used models for prediction but these methods require some assumptions. The purpose of this study was to predict new TB cases using the hidden Markov model which does not require many assumption.

  Methods

  The data used in this study was the monthly number of new TB cases during 2006-2016 identified and recorded in Hamedan Province. Rorecasting the number of new TB cases was done using hidden Markov models using the hidden Markov package in the R software.

  Results

  According to the AIC and BIC criterion, two states had the best fit to the data, i.e. the data of this study were a mixture of two Poisson distributions with average number of event 5.96 and 10.2 respectively. The results also predicted the number of new cases over the next 24 months based on the hidden Markov model would be between 8 and 9 new cases in each month.

  Conclusion

  The hidden Markov model is the best model for prediction using the Markov chain. This model, in addition to detection of an appropriate model for the available data, can determine the transition probability matrix, which can help physicians predict the future state of the disease and take preventive measures befor reaching advanced stages

  Keywords: Tuberculosis, Hidden Markov model, Prediction, Hamadan
 • S. Mehdipour, F. Zolala, M. Hoseinnejad, R. Zahedi, E. Najafi, N. Farrokhnia, M. Fathi Pages 136-143
  Background and Objectives

  Evidence suggests that underlying diseases increase the severity of influenza and lead to hospitalization or death. This study was conducted to determine the risk factors associated with hospitalization of patients in Afzalipour Hospital, Kerman, Iran during an outbreak of H1N1 influenza in December 2015.

  Methods

  In this case-control study, the case group comprised 85 patients who were hospitalized for influenza and the control group included 51 patients who had influenza symptoms and were discharged after required evaluations and check-up. The data were collected from both groups on a daily basis for two weeks. For data analysis, descriptive analysis, logistic regression analysis, Lasso Regression, and likelihood ratio were used. Analysis was performed using the Stata version 12 and R software.

  Results

  Among the variables examined, after removal of additional variables, 12 variables were introduced into the multivariate regression. The history of pulmonary disease and diabetes increased the odds of hospitalization following influenza by more than 11 (OR = 11.6, P. value = 0.003) and 9 times (OR = 9, P. value = 0.01), respectively.

  Conclusion

  Underlying disease and factors play a major role in exacerbating the disease. Therefore, the health system should take the necessary preventive measures when outbreaks occur

  Keywords: H1N1 Influenza, Risk factors, Hospitalization, Death, Mortality
 • A. Alipour, Sa Ghadiri, L. Khazaei Pages 144-152
  Background and Objectives

  The cause of death in children under one year can be an important tool for designing prevention strategies and reducing the mortality rate. The aim of this study was to estimate the number of deaths in children under one year using the Mr. Murray’s estimation index in Mazandaran Province, and to compare this estimation with reported cases of civil registration organization.

  Methods

  All deaths of children under one year between 2011 to 2014 registered in hospitals across Mazandaran Province were included in this study. The cause of death as coded in the International Classification of Diseases (ICD-10) was converted to Murray classification. The coefficients in each of the Murray levels were used to estimate actual death cases. We compared this estimation with the number of deaths that is reported annually by civil registration organization.

  Results

  Seven hundred and sixty four deaths occurred in this period. The leading causes of death in children under one year were conditions of the perinatal period, congenital anomalies and chromosomal disorders, respiratory diseases, and diseases of the cardiovascular system. The Murray method estimated 1711 deaths for the entire Province.

  Conclusion

  the Murray method predicted that from 2011 to 2014, 390-445 children under one year died in Mazandaran Province annually. There is a controversy between the estimates obtained in this study and the number of deaths reported by the civil registration organization, which may indicate a defect in a complete registration of deaths by this organization

  Keywords: Children under one year, Death rate, Death registration system, Estimation
 • L.Tapak, N. Shirmohammadi, Khorram, O. Hamidi, Z. Maryanaji Pages 153-165
  Background and Objectives

  Identification of statistical models has a great impact on early and accurate detection of outbreaks of infectious diseases and timely warning in health surveillance. This study evaluated and compared the performance of the three data mining techniques in time series prediction of brucellosis.

  Methods

  In this time series, the data of the human brucellosis cases and climatology parameters of Hamadan, west of Iran, were analyzed on a monthly basis from 2004 (March/April) to 2017 (February/March). The data were split into two subsets of train (80%) and test (20%). Three techniques, i.e. radial basis function (RBF) and multilayer perceptron (MLP) artificial neural network methods as well as K Nearest neighbor (KNN), were used in both subsets. The root mean square errors (RMSE), mean absolute errors (MAE), mean absolute relative errors (MARE), determination coefficient (R2) and intra-class correlation coefficient (ICC) were used for performance comparison.

  Results

  Results indicated that RMSE (23.79), MAE (20.65) and MARE (0.25) for MLP were smaller compared to the values of the other two models. The ICC (0.75) and R2 (0.61) values were also better for this model. Thus, the MLP model outperformed the other models in predicting the used data. The most important climatology variable was temperature.

  Conclusion

  MLP can be effectively applied to diagnose the behavior of brucellosis over time. Further research is necessary to detect the most suitable method for predicting the trend of this disease

  Keywords: Human Brucellosis, Artificial neural networks, Nearest neighbor, Prediction
 • saghar heidari, amir kavosi, vahid rezai tabar Pages 166-176
  Background and Objectives

  Breast cancer is the most common cancer in Iran. It can be prevented by rapid diagnosis of the disease. Thus, it is necessary to determine the causal relationships between variables related to breast cancer. Bayesian network is a data mining tool that shows the causal relationship between different variables. In this paper, a Bayesian network was applied to find causal relationships between breast cancer variables using a genetic algorithm in a graphical model.

  Methods

  in this applied study, data were collected from 900 breast cancer patients in Kerman Province from 1999 to 2008. For data analysis, we used a probabilistic graphical model representing the causal relationship between variables.

  Results

  The results showed that surgery was the most important treatment for breast cancer. Based on the conditional and marginal probabilities, the women who underwent surgery had higher hopes of living longer. Moreover, 81% of the patients who did not undergo surgery only received chemotherapy or radiotherapy were less likely to have long lives.

  Conclusion

  People aged 40-65 years are more likely to have breast cancer. Moreover, the variables of age, surgery, chemotherapy, and radiotherapy had a direct effect on the status of the patients and there were direct edges from these variables to the status of the patients

  Keywords: Breast cancer, Bayesian network, Genetic algorithm
 • Z. Torabi, Sh Nematollahi, E. Ahmadnezhad, K. Holakoie Naieni Pages 177-186
  Background and Objectives

  Epidemics of diarrhea caused by contaminated food and water occur frequently worldwide, especially in developing countries. The aim of this study was to identify the factors contributing to the development and spread of diarrhea epidemics caused by Shigella flexneri in Isfahan in the spring of 2015.

  Methods

  Following the first reports and activation of the surveillance system, a matched case-control study was conducted in 360 cases with diarrhea and 360 controls. Data were gathered using a questionnaire, and conditional logistic regression was used to provide adjusted odds ratios and 95% confidence intervals.

  Results

  Consumption of contaminated fresh vegetable (OR=4.50, 95% CI=2.88-7.01) was the source of the epidemic. Contact with similar patients (OR=7.19, 95% CI=4.26-12.12), presence of similar patients in the family (OR=33.2, 95% CI=13.64-80.82), food consumption on special events (party, wedding ceremony, funeral, etc.) (OR=1.67, 95% CI=1.06-2.62), being a government employee (OR=3.08, 95% CI=1.64-5.78) and being illiterate (OR=2.91, 95% CI=1.10-7.67) were the risk factors of the spread of the epidemic.

  Conclusion

  In this study, consumption of fresh vegetable contaminated with Shigella flexneri was the source of the infection. According to the Epidemic Management Team, contamination occurred due to non-standard wastewater irrigation of agricultural lands. Therefore, it is important to consider the standards of agricultural production and compilation of a comprehensive program to improve the status of the wastewater purification system in the environmental sciences by the relevant organizations to prevent diarrhea epidemics

  Keywords: Epidemic, Dysentery, Shigella flexneri, Case-control study, Isfahan
 • Maghzi Najafabadi A., Hajizadeh A., Taghavi Shahri S., Hajizadeh Y., Mahaki B. Spatio, Temporal Modeling For Nitrogen Oxides Pollutants In Tehran, . Irje., () : Pages 187-196
  Background and Objectives

  Annually about 7 million premature deaths occur due to air pollution in the world. Nitrogen oxides are among major air pollutants. Although many foreign exposure assessment studies have been carried out, Iranian studies are limited to primary analyses. Hence, in this research, we studied spatial variation of nitrogen oxides using spatiotemporal modeling in Tehran 2014.

  Methods

  The concentration of nitrogen oxides was obtained from 21 air pollution monitoring stations in Tehran. There were 8760 records for each pollutant in each station. Holidays and land elevation were the predictors implemented in the spatiotemporal model. The D-STEM software was used for analyses and mapping.

  Results

  Nitrogen monoxide significantly decreased (P<0.001) over holidays and with an increase in land elevation (coefficient: -0.070 and -0.169, respectively). Moreover, the concentration of nitrogen dioxides decreased in holidays (coefficient: -0.630) but increased with with an increase in land elevation (coefficient: 0.155) (P<0.001).

  Conclusion

  Spatiotemporal exposure assessment of nitrogen oxide pollutants was done for residents of Tehran for the first time in this study. The results of this study, which are estimation maps for daily nitrogen oxides, could benefit future epidemiological studies in evaluation of the effect of air pollutions on health of Tehran citizens

  Keywords: Spatio-Temporal modeling, Air pollutants, Nitrogen oxides
 • Mr Jamali, A. Shojaee, M. Ghanadi, J. Jamali Pages 197-205
  Background and Objectives

  Evaluation of the epidemiologic pattern of diseases requiring hospitalization is one of the effective factors in better management of hospitals, which can provide health managers and planners with a realistic and appropriate view on procuring the equipment and furnishing and equipping the hospitals in the country. This study was conducted to investigate this pattern based on the International Classification of Diseases (ICD-10) using the information recorded in Tehran Health Insurance Organization in a ten-year period.

  Methods

  In this descriptive research, we examined all records of hospitalized cases registered in the hospital information system of Tehran Health Insurance Organization during 2005 to 2014. The data of more than two million records, including case number, gender, and age of the patients as well as the diagnosis code were extracted from the hospital information system.

  Results

  From 2008859 cases, 51.9% of patients were male and the mean age of the patients was 24.60±44.22 years. In children less than one year, “certain conditions originating in the perinatal period”, in children aged one to four years “symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified”, in children 5 to 14 years “neoplasm”, in patients 15 to 44 years “pregnancy, childbirth and the puerperium”, and in patients above 45 years, “diseases of the circulatory system” were the most common diagnostic categories in hospitalized insured patients.

  Conclusion

  Due the specialization of diseases and various causes of hospitalization, to prevent wastage of financial and human resources, health policymakers and planners should allocate resources to insurance companies according to the scope of their activities

  Keywords: Insurance, Health, Hospitalization, Epidemiological monitoring, Hospital information system, Iran