فهرست مطالب

اپیدمیولوژی ایران - سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 71، پاییز 1402)

مجله اپیدمیولوژی ایران
سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 71، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی جعفری خونیق، مرتضی حقیقی، علیرضا رزاقی، شهرام حبیب زاده، سید تقی حیدری، رسول انتظارمهدی، علیرضا انصاری مقدم، حمید شریفی، مصطفی فرحبخش، مهدی رضائی، مینا گلستانی، احسان سربازی، ناصر نصیری، همایون صادقی بازرگانی* صفحات 177-192
  مقدمه و اهداف

  استفاده از ماسک نقش موثری در پیشگیری و کنترل اپیدمی های ویروسی با انتقال اصلی هوابرد دارد. مطالعه حاضر با هدف طراحی و ساخت ابزار سنجش نگرش و رفتار افراد برای استفاده از ماسک در اپیدمی های ویروسی با سرایت بالا انجام شده است.

  روش کار

  در این مطالعه روان سنجی، بعد از ایجاد پرسشنامه اولیه، ابتدا روایی صوری و سپس روایی محتوای پرسشنامه توسط 17 متخصص و سه فرد آگاه مورد بررسی قرار گرفت. برای پایایی پرسشنامه، ثبات درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی آزمون باز آزمون با روش ضریب همبستگی درون طبقه ای (ICC) محاسبه گردید. برای روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد.

  یافته ها

  بعد از بررسی مطالعات پیشین پرسشنامه اولیه 27 سوالی تهیه شد. در روایی صوری دو سوال حذف شد. با محاسبه نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به ترتیب سه و یک سوال حذف شدند. میانگین شاخص روایی محتوا برای پرسشنامه برابر 0/95 بدست آمد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات نگرش 0/76 و برای سوالات رفتار 0/66 و مقدار ICC برابر 0/873 به دست آمد. در تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل شناسایی گردید که در مجموع 63/98 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.

  نتیجه گیری

  این پرسشنامه جهت ارزیابی نگرش و رفتار استفاده از ماسک در اپیدمی های ویروسی با سرایت پذیری بالا، دارای پایایی و روایی مناسب در زبان فارسی است که می تواند به عنوان یک ابزار معتبر در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، کووید-19، روان سنجی، روایی، پایایی، ماسک
 • عباس جعفری، سمیه عبدالهی نژاد، محمد حاج آقازاده، آزاده آقایی، مینا ماهری* صفحات 193-206
  مقدمه و اهداف

  سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد کشاورزان در زمینه استفاده از پاراکوات، اطلاعاتی در مورد وضعیت استفاده ایمن از پاراکوات فراهم می کند و بر لزوم اجرای برنامه های آموزشی برای کشاورزان در صورت پایین بودن سطح آگاهی، نگرش و عملکرد آن ها تاکید می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف "تعیین وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد کشاورزان در زمینه استفاده از پاراکوات" انجام شد. 

  روش کار

  مطالعه مقطعی حاضر بر روی 288 کشاورز و با نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش بود.  بخش اول اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم سوالات سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه پاراکوات بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد.

  یافته ها

  71/9% از کشاورزان مورد مطالعه آگاهی ضعیف، 22/4% آگاهی متوسط و 5/7% آگاهی خوب، 11/0% نگرش ضعیف/ منفی، 44/5% نگرش متوسط/خنثی و 44/5% نگرش خوب/مثبت و همچنین 10/3% عملکرد ضعیف، 27/0% عملکرد متوسط و 62/7% عملکرد خوب در زمینه استفاده ایمن از پاراکوات داشتند. بین تحصیلات با آگاهی، نگرش و عملکرد، بین سابقه شرکت در برنامه های آموزشی مرتبط با آفت کش ها با آگاهی و نگرش و بین محل سکونت با آگاهی ارتباط معنی دار وجود داشت.

  نتیجه گیری

  باتوجه به آگاهی ضعیف کشاورزان مورد مطالعه و اینکه آگاهی ضعیف می تواند منجر به نگرش و عملکرد ضعیف شود، به نظر می رسد طراحی و اجرای مداخلات آموزشی با هدف ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه استفاده ایمن و صحیح از پاراکوات در بین کشاورزان مورد مطالعه، ضروری باشد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، آفت کش، پاراکوات، کشاورز
 • فاطمه رستم پور، حمیدرضا خلخالی، سیما مسعودی* صفحات 207-216
  مقدمه و اهداف

  حیوان گزیدگی یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی می باشد که باعث بیماری هاری می شود. این مطالعه با هدف بررسی اقدامات پروفیلاکسی انجام شده برای موارد حیوان گزیدگی رخ داده در استان آذربایجان غربی در طی سال های 1391 تا 1397 انجام شده است.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی داده های کلیه موارد حیوان گزیدگی مراجعه کننده به مراکز مراقبت هاری در استان آذربایجان غربی بررسی شده و اطلاعات مربوط به اقدامات انجام یافته برای پیشگیری از هاری شامل اقدامات بعد از گزش (شستشو، ضدعفونی، پانسمان، بخیه و دریافت آنتی بیوتیک)، وضعیت دریافت واکسن ضد هاری (تاخیر در مراجعه، دوز واکسن دریافتی و سابقه دریافت واکسن در گذشته، سرم ضد هاری و دریافت واکسن کزاز) با آمارهای توصیفی گزارش شدند. ارتباط بین تاخیر در مراجعه با اقدامات انجام یافته با آزمون مجذور کای بررسی شد.

  یافته ها

  در سال های مورد مطالعه 47131 مورد حیوان گزیدگی رخ داده بود. از این تعداد 63/9 درصد بدون تاخیر و 36/1 درصد با تاخیر مراجعه کرده بودند و در 99/6 درصد موارد زخم ها با آب و صابون شستشو داده شده و 94/5 درصد ضدعفونی شده و 31/3 درصد آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند که نسبت دریافت آنتی بیوتیک در افرادی که با تاخیر مراجعه کرده بودند به طور معنی داری بیشتر بود. از کل موارد 77/3 درصد هر سه نوبت اول تا سوم و 15/4 درصد پنج نوبت کامل واکسن هاری را دریافت کرده بودند و برای 1/1 درصد هیچ واکسنی تزریق نشده بود.

  نتیجه گیری

  اقدامات پروفیلاکسی انجام شده برای موارد حیوان گزیدگی مطلوب می باشد، اما لازم است تامین به موقع واکسن هاری در مراکز مراقبت هاری و همچنین آموزش همگانی برای مراجعه به موقع در هنگام حیوان گزیدگی همچنان مورد توجه بوده و اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد.

  کلیدواژگان: حیوان گزیدگی، هاری، پروفیلاکسی بعد از مواجهه، واکسیناسیون
 • صدف یحیایی، امید گرکز، سپیده مهدوی، سمیه رمضانی، محبوبه پورحیدری* صفحات 217-226
  مقدمه و اهداف

  تلفن همراه ابزاری بی نهایت جذاب در ارتباطات و تعاملات بین اشخاص است و این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین استفاده مفرط از تلفن همراه با افسردگی و تنهایی اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر روی 313 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1399 انجام شد که داده ها با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه، مقیاس افسردگی (کاواجا و برایدن) دانشجویان جمع آوری گردید. داده ها بعد از جمع آوری وارد SPSS18 شده و با کمک آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در مجموع 313 نفر در مطالعه شرکت کردند که میانگین سنی شرکت کنندگان 3/41±22/16 سال بود. ضریب همبستگی پیرسون (ضریب استاندارد شده) بین نمره افسردگی و متغیرهای مقطع تحصیلی، علاقه به رشته، وضعیت بومی، محل سکونت، سابقه مصرف داروی افسردگی، وضعیت اشتغال، داشتن مشکلات مالی، وضعیت زندگی خانوادگی، سن پدر و استفاده مفرط از تلفن همراه ارتباط مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی، مقدار ضریب تعیین (0/603) نشان داد که شدت همبستگی بین عوامل موثر بر افسردگی و افسردگی بالا می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه بین استفاده مفرط از تلفن همراه با افسردگی و تنهایی اجتماعی در دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی مناسب برای مداخله است.

  کلیدواژگان: استفاده مفرط از تلفن همراه، افسردگی، تنهایی اجتماعی
 • شوبو رحمتی، رضا گوجانی، زهرا عبدالهی نیا، ناصر نصیری، سکینه ناروئی، امیرحسین نکویی، حمید شریفی، علی اکبر حقدوست* صفحات 227-239
  مقدمه و اهداف

  ماهیت و توانایی اپیدمیولوژیست ها در ارتقاء سطح سلامت و انجام تحقیقات مرتبط زمانی نمود می یابد که آنها در جایگاه مناسب و به تعداد کافی در یک کشور حضور داشته باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین جایگاه های شغلی بالقوه و مرتبط با رشته اپیدمیولوژی در دو بخش دولتی و غیردولتی، و برآورد تعداد اپیدمیولوژیست ها در کشور تا سال 1406 انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر به صورت ترکیبی در دو بخش کمی و کیفی اجرا شد. در قسمت کیفی مصاحبه با خبرگان، سیاست گذاران، دانش آموختگان و دانشجویان این رشته در زمینه فرصت های شغلی انجام شد. در بخش کمی نیز با استفاده از مدل سازی و پارامترهای حاصل از بررسی متون و نظر خبرگان این رشته، برآورد تعداد اپیدمیولوژیست های موردنیاز انجام شد. در این مطالعه نیاز حال و آینده نزدیک تا سال 1406 مد نظر بوده است.

  یافته ها

  از دیدگاه مصاحبه شوندگان، فرصت های شغلی اپیدمیولوژیست ها در کشور در حوزه مدیریت و تحلیل مسئله، انجام پژوهش های کاربردی، تجزیه وتحلیل داده، داشبوردسازی، تدریس، آموزش و نگاه به آینده (آینده پژوهی) تقسیم بندی شد. برآورد تعداد اپیدمیولوژیست های موردنیاز بعد از حذف فرصت های از دست رفته شغلی کشور تا سال 1406، حدود 1122 نفر بود که اغلب آن ها در صورت ایجاد فرصت های شغلی سهم نظام سلامت کشور است. بیشترین تعداد اپیدمیولوژیست موردنیاز واحدهای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در مراکز تحقیقاتی و سپس در بیمارستان ها است.

  نتیجه گیری

  برآورد تعداد اپیدمیولوژیست موردنیاز با استفاده از مدل سازی در کشور و توجه به تعداد دانش آموختگان در حال حاضر، نشان می دهد توسعه این رشته و افزایش دانش آموختگان تنها در صورت تعریف و ایجاد فرصت های شغلی و بکارگیری آنها در ردیف های شغلی پیشنهادی، امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: برآورد، اپیدمیولوژی، متخصصین اپیدمیولوژی، فرصت شغلی، آینده نگری
 • عسل آقاداودیان جلفائی، مریم جهانبخش*، محمد ستاری، رویا کلیشادی صفحات 240-253
  مقدمه و اهداف

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سلامت روان بر اساس سه عامل تغذیه، فعالیت فیزیکی و اوقات فراغت در دانش آموزان گروه سنی نوجوانان با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه ی تحلیلی حاضر بر روی 14274 داده موجود در پایگاه داده کاسپین 5 انجام شد. مطابق با روش CRISP-DM  داده کاوی در 6 مرحله با استفاده از تکنیک های درخت تصمیم، k نزدیک ترین همسایه، بیزین ساده و جنگل تصادفی در نرم افزار رپیدماینر صورت گرفت.

  یافته ‎ها: 

  از میان 4 تکنیک داده کاوی مورد استفاده جهت پیش بینی سلامت روان نوجوانان بر اساس تغذیه، فعالیت فیزیکی و اوقات فراغت، تکنیک جنگل تصادفی بیشترین صحت (91/72) و تشخیص پذیری (82/73) و تکنیک k نزدیک ترین همسایه بیشترین حساسیت (96/30) را داشت. علاوه بر این بر اساس تکنیک جنگل تصادفی، قانون با بالاترین میزان پشتیبان نشان داد نوجوانی که در مقطع تحصیلی دبیرستان است و هر روز هفته صبحانه، ناهار و شام میل می کند و به صورت هفتگی چای و قهوه میل می کند و در هفته 2 ساعت در مدرسه ورزش می کند همچنین در هفته اخیر 4 روز به مدت 30 دقیقه فعالیت بدنی داشته و با سرویس به مدرسه می رود با اطمینان 100 درصد از سلامت روان مطلوب برخوردار است.

  نتیجه ‎گیری: 

  براساس تکنیک جنگل تصادفی که بهترین عملکرد را داشته، تغذیه بیشترین تاثیر را بر سلامت روان نوجوانان ایرانی دارد، لذا باید جهت تامین و بسترسازی مناسب آموزش به والدین و نوجوانان در رابطه با تغذیه مناسب و افزایش آگاهی در زمینه سلامت روان نوجوانان اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: سلامت روان، نوجوانان، داده کاوی، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اوقات فراغت
 • مصطفی طالبی، ساره شاکریان* صفحات 254-266
  مقدمه و اهداف

  لیشمانیوز جلدی (سالک) یکی از مهم ترین بیماری های بومی در ایران است. که می تواند سبب ایجاد ضایعات پوستی، اسکارهای مادام العمر و در نهایت انگ جدی در افراد مبتلا شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرعوامل اقلیمی و اکولوژیک بر اپیدمیولوژی بیماری سالک در ایران طراحی و اجرا گردید.

  روش کار

  مطالعه حاضر به شیوه مرور روایتی انجام شد. جستجو با استفاده از کلیدواژه های اصلی "لیشمانیوز پوستی"، "سالک "، "عوامل اقلیمی"، "عوامل محیطی" در پایگاه های ملی و بین المللی بدون محدودیت زمانی انجام گردید. تمامی پژوهش های انجام شده در زمینه ارتباط بین عوامل اقلیمی و محیطی با پراکندگی بیماری سالک در کشور بدون محدودیت مکانی، زمانی، و روش شناسی پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

    نتایج جستجو در ابتدا شامل 823625 مقاله بود. با ویژه کردن کلیدواژهای جستجو و طی مراحل غربالگری اولیه و نیز حذف مقالات تکراری تعداد 184 مطالعه باقی ماند و در ادامه با حذف مواردی به دلیل عدم احراز شرایط لازم 30 مقاله و در نهایت با ورود 6 مورد پایان نامه کارشناسی ارشد، تعداد 36 مطالعه جهت انجام بررسی نهایی انتخاب گردیدند. بررسی مطالعات نشان داد همراهی موثری بین بر خی عوامل اقلیمی نظیر دما، رطوبت، ساعات آفتابی و بارش در اکثر مناطق جغرافیایی کشور با میزان بروز و شیوع سالک وجود دارد. ارتباط بین عواملی مانند پوشش گیاهی، وزش باد با تعداد موارد بیماری در نقاط مختلف کشور دارای نتایج متفاوتی بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر تاثیر عوامل اقلیمی و محیطی را بر میزانهای سالک در کشور نشان می دهد.  با توجه به اینکه تاثیر عوامل مذکور در همه نقاط کشور یکسان نیست، لازم است اقدامات پیشگیرانه موثری به منظور کاهش باربیماری متناسب با نیاز های هر نقطه جغرافیایی اجرا گردد.

  کلیدواژگان: سالک جلدی، عوامل اقلیمی، عوامل محیطی، اکولوژی، اپیدمیولوژی
|
 • Ali Jafari-Khounigh, Morteza Haghighi, Alireza Razzaghi, Shahram Habibzadeh, Seyed Taghi Heydari, Rasoul Entezarmahdi, Alireza Ansari Moghaddam, Hamid Sharifi, Mostafa Farahbakhsh, Mahdi Rezaei, Mina Golestani, Ehsan Sarbazi, Naser Nasiri, Homayoun Sadeghi-Bazargani* Pages 177-192
  Background and Objectives

  Masks play a crucial role in preventing and controlling viral epidemics transmitted predominantly through the air. This study aimed to develop and validate a tool to measure people’s attitudes and behaviors related to mask usage during highly contagious viral epidemics.

  Methods

  In this psychometric study, the initial questionnaire was developed and face validity and content validity were assessed by 17 experts and three lay experts. Reliability was evaluated through internal consistency using Cronbach’s alpha and test-retest reliability using the Intraclass Correlation Coefficient (ICC). Construct validity was measured using exploratory factor analysis (EFA) with the principal component extraction method and Varimax rotation.

  Results

  Based on a review of previous studies, an initial 27-item questionnaire was crafted. During the face validity stage, two items were excluded. Through calculating the Content Validity Ratio (CVR) and the Content Validity Index (CVI), three and one items respectively removed. The average scale level content validity index (S-CVI/Ave) was 0.95. Cronbach's alpha coefficient was found to be 0.76 for attitude and 0.66 for practice sections; the ICC was equal to 0.873. EFA revealed two factors explaining 63.98% of the total variance.

  Conclusion

  This questionnaire demonstrated sound reliability and validity in Persian, providing an effective means to assess attitude and behavior related to mask usage during highly contagious viral epidemics. It stands as a valuable tool for use in Iran and other countries.

  Keywords: Epidemiology, COVID-19, Psychometric, Validity, Reliability, Mask
 • Abbas Jafari, Somayeh Abdollahinezhad, Mohammad Hajaghazadeh, Azadeh Aghaie, Mina Maheri* Pages 193-206
  Background and Objectives

  Assessing farmers’ knowledge, attitude, and practices regarding paraquat usage, provides insights into the safe application of paraquat, and emphasizes the necessity of implementing educational programs for farmers if their level of knowledge, attitude, and practice are low. Therefore, the present study aimed to determine the status of knowledge, attitude and practice of farmers toward the use of paraquat.

  Methods

  A cross-sectional study was conducted on 288 farmers using multi-stage cluster sampling. Data were collected through a researcher-made questionnaire comprising demographic information and questions assessing knowledge, attitude, and practice toward paraquat. Descriptive and analytical statistics were employed for data analysis.

  Results

  Among the surveyed farmers, 71.9% had poor knowledge, 22.4% had medium knowledge, and 5.7% had good knowledge. Regarding attitude, 11.0% were classified as poor/negative, 44.5% as medium/neutral, and 44.5% as good/positive. In terms of practice, 10.3% exhibited poor, 27.0% medium, and 62.7% good practices in the safe use of paraquat. Significant relationship were observed between education levels with knowledge, attitude and practice, history of participating in educational programs related to pesticides and knowledge and attitude, as well residence and knowledge.

  Conclusion

  Given the poor knowledge of the surveyed farmers, which can lead to poor attitude and practice, it seems necessary to design and implement educational interventions aimed at improving their knowledge, attitude, and practice in the field of safe and correct use of paraquat. Designing and implementing programs to enhance farmers' knowledge, attitudes, and practices in the safe and correct use of paraquat is imperative.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Pesticide, Paraquat, Farmer
 • Fatemeh Rostampour, Hamid Reza Khalkhali, Sima Masudi* Pages 207-216
  Background and Objectives

  Animal bites are one of the most important public health problems that cause rabies. This study aimed to investigate the preventive measures taken for animal bite cases that occurred in West Azerbaijan province during 2012 to 2019.

  Methods

  This cross-sectional study involved the review data from all animal bite cases referred to rabies care centers in West Azerbaijan province. Information regarding prophylactic measures to prevent rabies, including post-bite procedures (washing, disinfection, dressing, stitches and receiving antibiotics), anti-rabies vaccine status (referral delay, vaccine dose received, vaccination history, anti-rabies serum, tetanus vaccination history) was analyzed using descriptive statistics. The relationship between delay in referral and the measures taken was investigated using the Chi-square test.

  Results

  Over the studied years, there were 47131 cases of animal bites. Among these, 63.9% were referred without delay, while 36.1% experienced a delay in referral. Notably, 99.6% of wounds were washed with soap and water, 94.5% were disinfected, and 31.3% received antibiotics. The proportion of individuals receiving antibiotics was significantly higher among those with delayed referrals. Regarding rabies vaccination, 77.3% had received all three initial doses, 15.4% had completed five doses, and 1.1% had not received any vaccine.

  Conclusion

  While prophylaxis measures for animal bite cases are commendable, there is a critical need for timely administration of rabies vaccine in rabies care centers. Implementing educational programs for general population to encourage prompt treatment-seeking in the event of animal bites is essential.

  Keywords: Animal bite, Rabies, Post-exposure prophylaxis, Vaccination
 • Sadaf Yahyaei, Omid Garkaz, Sepideh Mahdavi, Somayeh Ramezani, Mahbobeh Poorheidari* Pages 217-226
  Background and Objectives

  The mobile phone has become an indispensable tool for communication and interactions. This study aimed to investigate the relationship between excessive mobile phone use, depression, and social loneliness among students at Shahroud University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive-analytical study, conducted in 2019, employed stratified random sampling to survey 313 students from Shahroud University of Medical Sciences. Data collection involved demographic questions, a harmful mobile phone use scale, and depression scale (Kavaja and Bryden). Collected data were entered into SPSS 18 and analyzed using descriptive and analytical statistics.

  Results

  The study included 313 participants with an average age of 22.16 ± 3.41 years. Pearson's correlation coefficient revealed a positive correlation between depression scores and various variables, including education level, interest in the field, native status, place of residence, history of taking antidepressants, employment status, financial problems, family life status, father's age, and excessive use of mobile phones. The results of linear regression analysis, as indicated by the coefficient of determination (0.603) demonstrated a high intensity of correlation between factors influencing depression and the actual depression scores.

  Conclusion

  According to the results of the study, there is a significant relationship between excessive use of mobile phones and depression and social loneliness in students, which requires proper planning for intervention.

  Keywords: Excessive use of mobile phones, Depression, Social loneliness
 • Shoboo Rahmati, Reza Goujani, Zahra Abdolahinia, Naser Nasiri, Sakineh Narouee, Amir Hossein Nekouei, Hamid Sharifi, Ali Akbar Haghdoost* Pages 227-239
  Background and Objectives

  The influential role of epidemiologists in improving health outcomes and conducting pertinent research becomes apparent  when they are strategically positioned and available in sufficient numbers within a nation. This study aims to identify potential job positions in epidemiology within both governmental and non-governmental sectors while estimating the necessary workforce of epidemiologists in the country until 2027.

  Materials and Methods

  The present study was conducted as a combination in two quantitative and qualitative parts. In the qualitative part, interviews were conducted with experts, policy makers, graduates and students of this field in the field of job opportunities. In the quantitative part, the number of epidemiologists needed was estimated using modeling and parameters obtained from the review of the literature and the opinions of experts in this field. In this study, the current and near future needs up to 1406 have been considered.

  Results

  Based on the interviewes, job opportunities for epidemiologists in the country encompass diverse domains, including problem management and analysis, conducting applied research, data analysis, dashboard development, teaching, training, and future-oriented work (forecasting). Acounting for lost job opportunities, the estimated number of epidemiologists required in the country until 2027 is 1122 individuals, that most of them contribute to the country's health system if job opportunities are created. The highest demand for epidemiologists was identidied in units of the Ministry of Health, medical universities, research centers, and hospitals.

  Conclusion

  Estimating the number of epidemiologists needed using modeling in the country and paying attention to the current number of graduates, reveals that the growth of this field and the increase in graduates can only occur if job opportunities are clearly defined, created, and implemented across proposed job levels.

  Keywords: Estimation, Epidemiology, Epidemiologists, Job opportunity, Forecasting
 • Asal Aghadavodian Jolfaee, Maryam Jahanbakhsh*, Mohamad Sattari, Roya Kelishadi Pages 240-253
  Background and Objectives

  The present research was conducted to predict mental health based on three factors: nutrition, activity, and leisure time, among students in the adolescent age group, using data mining techniques.

  Methods

  The present analytical study was conducted on 14274 data available in the Caspian 5 database. According to the CRISP-DM method, data mining was done in 6 steps using decision trees, k nearest neighbors, simple Bayesian and random forest techniques in Rapidminer software.

  Results

  Among the four data mining techniques used to predict the mental health of adolescents based on nutrition, physical activity and leisure time, the random forest technique has the highest accuracy (91.72) and specificity (82.73) and the k-nearest neighbors technique has the highest sensitivity (96.30). In addition, based on random forest techniques, the rule with the highest level of support showed that an adolescent who is in high school, eats breakfast, lunch, and dinner every day, drinks tea and coffee weekly, exercises 2 hours a week at school,also, he has 4 days of physical activity for 30 minutes in the last week, and he goes to school with the service, with 100% confidence has good mental health.

  Conclusion

  Based on the random forest technique, which has showen the best performance, nutrition has the greatest impact on the mental health of Iranian adolescents. So, it is necessary to think about providing a suitable platform for training parents and adolescents regarding proper nutrition and increasing awareness in the field of adolescent mental health.

  Keywords: Mental health, Adolescent, Data mining, Nutrition, Physical activity, Leisure time
 • Mostafa Talebi, Sareh Shakerian* Pages 254-266
  Background and Objectives

  Cutaneous Leishmaniasis is a significant endemic diseases in Iran, leading to skin lesions, lifelong scars, and social stigma. This study aims to investigate the influence of climatic and ecological factors on the prevalence of cutaneous Leishmaniasis in Iran.

  Methods

  This study employed a narrative review approach. A comprehensive search was conducted using key terms such as 'skin Leishmaniasis', 'cutaneous Leishmaniasis', 'climatic factors,' and 'environmental factors' in both national and international databases. All relevant research was included without limitations on location, time, or research methodology.

  Results

  The initial search yielded 823625 articles. After refining the search keywords and conducting initial screening, 184 studies remained following the removal of duplicate articles. Subsequent screening for eligibility further narrowed down the selection to 30. The inclusion of 6 master theses brought the final number of studies for review to 36. A review of the studies showed a significant association between certain climatic factors, including temperature, humidity, hours of sunshine, and rainfall, and the incidence of cutaneous Leishmaniasis, across various geographical regions in the country. The relationship between factors such as vegetation, wind, and the number of disease cases had different results in different parts of the country.

  Conclusion

  The results of the present study show the effect of climatic and environmental factors on the rate of cutaneous Leishmaniasis in the country. Considering that the effect of these factors is not the same in all parts of the country, it is necessary to implement effective preventive measures to reduce the disease burden according to the needs of each geographical area.

  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Climatic factors, Environmental factors, Ecologic, Epidemiology