فهرست مطالب

پژوهش های آسیب شناسی زیستی - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 59، پاییز 1397)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 59، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه حبیبیان *، سیدجعفر موسوی صفحات 119-123
  اهداف

  فرآیند پیری با تغییرات در عوامل نوروآنژیوژنیک مغز همراه است. فعالیت ورزشی نقش مهمی در بهبود عملکرد مغز به خصوص در دوره سالمندی ایفا می کند. هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرین تناوبی شدید بر برخی از عوامل نوروآنژیوژنیک مغز در موش های ماده پیر بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش تجربی حاضر روی 14 سر موش صحرایی ماده مسن نژاد ویستار با میانگین وزنی 300-250گرم که دو سال داشتند، اجرا شد. موش ها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تناوبی شدید تقسیم شدند (7 سر موش در هر گروه). حیوانات پیر 10 ست تمرین تناوبی شدید دویدن یک دقیقه ای (34-20متر در دقیقه) روی نوار گردان را با 2دقیقه استراحت بین ست ها، 3 روز در هفته و به مدت 8 هفته انجام دادند. موش ها 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ورزشی کشته شدند و سطوح مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و عامل تبدیل رشد بتا-1 (TGF-β1) به روش الایزا تعیین شد. داده ها با نرم افزار SPSS 20 از طریق آزمون T مستقل تحلیل شدند.

  یافته ها

  سطوح VEGF در گروه تمرین به طور معنی داری در بافت مغز موش های مسن تمرین کرده بیشتر از گروه کنترل بود. سطوح مغزی TGF?β1 در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  تمرین های تناوبی شدید، تغییرات آنژیوژنیک مغز ناشی از افزایش سن موش های ماده پیر را از طریق تنظیم مثبت VEGF و کاهش در سطوح TGF?β1 بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: مغز، تمرین تناوبی شدید، فاکتور تبدیل رشد بتا 1، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
 • اکسیر ویزواری، پروین فرزانگی *، هاجر عباس زاده صورتی صفحات 125-131
  اهداف

  اختلال در عملکرد عروقی یکی از پیامدهای بیماری دیابت است. فعالیت بدنی نیز در بهبود این اختلال نقش بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی شدید بر تغییرات سطوح سرمی برخی شاخص های مهاری و تحریکی آنژیوژنز در زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون که بین بیماران زن دیابتی نوع دو ساکن شهر گرگان در سال 1396 اجرا شد، 28 نفر با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به دو گروه تمرین و کنترل (هر گروه، 14 نفر) تقسیم شدند. مداخله تمرینی شامل 8 هفته تمرین هوازی با شدت (80-70%) حداکثر ضربان قلب و با تکرار 3 جلسه در هفته بود. قبل از شروع تمرین و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، سطوح سرمی نیتریک اکساید، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و اندواستاتین و شاخص های متابولیک اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 24 از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر صورت گرفت.

  یافته ها

  اجرای 8 هفته تمرین هوازی شدید سبب افزایش معنی دار سطوح سرمی نیتریک اکساید (0/016=p) ، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (0/036=p) و افزایش غیرمعنی دار اندواستاتین (0/237=p) شد. همچنین کاهش معنی داری در میزان گلوکز ناشتا (0/027=p) و هموگلوبین گلیکوزیله (0/003=p) نسبت به گروه کنترل دیده شد.

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی منظم باعث بهبود سطوح سرمی شاخص های مرتبط با آنژیوژنز و شاخص های متابولیک زنان مبتلا به دیابت نوع دو می شود.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، نیتریک اکساید، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، اندواستاتین
 • فاطمه عفتی، عبدالحسین دلیمی*، مجید پیرستانی صفحات 133-139
  اهداف

  ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم، تک یاخته های روده ای بیماری زا هستند که انسان و حیوانات مختلف از قبیل پستانداران و پرندگان را در تمام دنیا آلوده می کنند. هر دو تک یاخته از عوامل ایجادکننده اسهال و اختلال های تغذیه ای در جوامع انسانی هستند. هدف این پژوهش، بررسی آلودگی به ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم و تعیین ژنوتیپ ژیاردیای شایع در کودکان استان البرز بود.

  مواد و روش ها

  در پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر، 160 نمونه مدفوع کودکان 10-2ساله استان البرز، ابتدا با روش زیل نلسون اصلاح شده برای کریپتوسپوریدیوم و تری کروم برای ژیاردیا، رنگ آمیزی و از لحاظ آلودگی به این دو تک یاخته بررسی شدند. سپس برای تعیین ژنوتیپ، نمونه های مثبت به وسیله روش مولکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. ژیاردیا دئودنالیس براساس ژن TPI و کریپتوسپوریدیوم براساس ژن 18SrRNA با روش Nested PCR و برای تعیین گروه ها و زیرگروه ها به وسیله تعیین توالی بررسی شدند. برای رسم درخت فیلوژنی از نرم افزار MEGA 7 و الگوریتم Maximum liklihood با 1000 تکرار استفاده شد.

  یافته ها

  کریپتوسپوریدیوم در 4 نمونه (2/50%) و ژیاردیا در 15 نمونه (9/37%) با روش رنگ آمیزی یافت شدند. در هیچ نمونه ای از افراد دارای علایم بالینی اسهال، انگل کریپتوسپوریدیوم مشاهده نشد. از مجموع چهار ایزوله ژیاردیا دئودنالیس، یک ایزوله BIV، دو ایزوله BIII و یک ایزوله AII تشخیص داده شد که بعضی از آنها مربوط به کودکان بدون علایم بالینی بود و درخت فیلوژنی رسم شده آن را تایید کرد. تلاش برای تعیین ژنوتایپ کریپتوسپوریدیوم به نتیجه نرسید.

  نتیجه گیری

  شناسایی ژنوتیپ های AII، BIV و BIII در کودکان 10-2ساله استان البرز به ترتیب نشان دهنده چرخه انتقال آنتروپونوتیک و آنتروپوزئونوتیک عفونت ژیاردیا در این استان است.

  کلیدواژگان: ژیاردیا، کریپتوسپوریدیوم، تعیین ژنوتیپ، کودکان
 • فرزانه دیبایی، محمد فضیلتی، فروزان معین زاده، امیرحسین کفایت، نرگس جزایری، اردشیر طالبی* صفحات 141-146
  اهداف

  ملانوما یکی از خطرناک ترین انواع سرطان پوست است که به داروهای شیمی درمانی رایج مقاوم است. مهار رگ زایی هدفی بزرگ در مبارزه با سرطان تلقی می شود. فیکوسیانین، به عنوان متابولیت استخراج شده از اسپیرولینا قادر به مهار رگ زایی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ضدرگزایی فیکوسیانین سی اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر رده سرطانی ملانومای B16-F10 در موش سوری C57BL/6 بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش تجربی حاضر روی 16 سر موش ماده C57BL/6 با سن 8-6 هفته انجام شد که به طور تصادفی به دو گروه کنترل و دریافت کننده فیکوسیانین تقسیم شدند. به همه موش ها در روز صفر مطالعه، سلول ملانوما تزریق شد و موش ها به مدت 20 روز تیمار شدند. گروه فیکوسیانین، روزانه 40میلی گرم بر کیلوگرم فیکوسیانین را دریافت کردند. تومورها روز 21 استخراج شدند و تاثیر فیکوسیانین بر رگ زایی و تکثیر سلول های سرطانی به ترتیب با کمک روش ایمونوهیستوشیمی با CD31 و Ki-67 بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار JMP 11، از طریق آزمون تحلیل واریانس یک راهه صورت گرفت.

  یافته ها

  رگ زایی در گروه دریافت کننده فیکوسیانین به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (0/01p<) ، در حالی که شاخص میتوز در موش های درمان شده با فیکوسیانین به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل نبود.

  نتیجه گیری

  فیکوسیانین، قادر به مهار رگ زایی تومور ملانومای B16-F10 در موش سوری C57BL/6 است، ولی قادر به کاهش تکثیر سلول های ملانوما نیست.

  کلیدواژگان: فیکوسیانین، رگ زایی، Ki-67، ملانوما، اسپیرولیناپلاتنسیس
 • زهرا عامری، یوسف مهمان نواز * صفحات 147-152
  اهداف

  کمبود مهارکننده مسیر بافتی (TFPI) و فعال کننده پلاسمینوژن (tPA) به ترتیب باعث افزایش غلظت فیبرینوژن و کاهش هضم لخته خونی می شود که عوامل خطر برای پیشرفت ترومبوز هستند. اگر چه ارتباط ترومبوز وریدی با سقط مکرر گزارش شده، اما پیش از این، تاثیر چندشکلی های مرتبط با ترومبوز شامل TFPI و tPA روی خطر بروز سقط مکرر نامشخص بوده است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی ارتباط چندشکلی های 536C/T ژن مهارکننده فاکتور مسیر بافتی و Alu I/D ژن فعال کننده پلاسمینوژن نوع بافتی با سقط مکرر در زنان آذری ایران بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش مورد- شاهدی حاضر در جامعه زنان آذری مبتلا به سقط مکرر و زنان سالم در سال 96-1395 اجرا شد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 95 زن مبتلا به سقط مکرر و 95 زن سالم انتخاب و با استفاده از روش Multiplex ARMS-PCR بررسی شدند. داده ها با نرم افزار SAS 9. 2 از طریق آزمون رگرسیون لجستیک و کای اسکوئر تحلیل شدند.

  یافته ها

  از دو جایگاه ژنی مورد مطالعه، فقط چندشکلی tPA با افزایش خطر ابتلا به سقط مکرر در جامعه مورد مطالعه، همراهی معنی داری نشان داد که آلل I این جایگاه ژنی سبب شانس بیش از دوبرابر برای ابتلا به سقط مکرر بیشتر نسبت به آلل D شد. زنان در محدوه سنی 25 تا 35 سال به طور معنی داری بیشترین شانس سقط مکرر را نشان دادند.

  نتیجه گیری

  چندشکلی AluI/D ژن فعال کننده پلاسمینوژن نوع بافتی با افزایش خطر سقط مکرر در زنان آذری شمال غرب ایران ارتباط دارد، ولی 536C/T ژن مهارکننده فاکتور مسیر بافتی چنین ارتباطی را نشان نمی دهد.

  کلیدواژگان: سقط عادتی، ترومبوز، مهارکننده فاکتور مسیر بافتی، فعال کننده پلاسمینوژن نوع بافتی، پلی مورفیسم ژنتیکی
 • مریم سادات دانشپور*، ساجده مسجودی، نسیم غفاری، مرضیه رئیسی، محمدصادق فلاح صفحات 153-161
  مقدمه

  امروزه برای کاهش هزینه در روش های آزمایشگاهی مرتبط با بیماری ها و رسیدن به کوتاه ترین زمان پاسخ دهی، روش های جدیدی ابداع شده اند که در زمانی کوتاه، قسمت بزرگی از ژنوم را تعیین توالی می کنند. این روش ها به نسل جدید تعیین توالی معروف شده اند. از این روش می توان در تشخیص بیماری ها استفاده کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد نسل جدید تعیین توالی با روش ایلومینا بود.

  نتیجه گیری

  با تکنولوژی پیشرفته توالی یابی کل ژنوم، تعیین تغییرات ساختاری ژن ها، بررسی های جامع تعداد نسخه ژن ها، شناسایی پلی مورفیسم، جهش های نقطه ای و جهش های کوچک، بررسی بیان ژن ها و کاربرد های مختلف دیگر ممکن شده است. در روش تعیین توالی ایلومینا ابتدا کل ژنوم به قطعات ژنی دورشته ای شکسته شده، پس از آن برآمدگی های ناشی از قطعه قطعه شدن به انتهای صاف تبدیل می شوند و اتصال آداپتور ها به هر دو انتهای قطعات صورت می گیرد و قطعات نمونه ژنی به وسیله همین آداپتور ها به سطح فلوسل با کمک دورگه‏ سازی متصل می شوند، سپس با تکثیر نمونه به روش تشکیل پل، مجموعه ای از کلونی های حاصل از قطعات (خوشه) ایجاد می شوند و سپس در یک واکنش شیمیایی، متوقف کننده های رشد از انتهای 3 برداشته و چرخه جدید آغاز می شود. این مرحله تا تعیین توالی کل قطعه ادامه می یابد، سپس با کمک توالی مرجع، توالی کل ژنوم تعیین و در نهایت نتایج با پنل ژن های مرتبط با بیماری مقایسه و تغییرات مشخص می شوند. با روش های متفاوتی می توان تغییرات مورد نظر در ناحیه ژنی را شناسایی و در مواردی با بررسی تغییرات نادر به ارتباط این تغییرات و تشخیص برخی بیماری ها پی برد.

  کلیدواژگان: نسل جدید تعیین توالی، ژنوم، جهش، پلی مورفیسم
 • لیلا رضاخانی، پگاه میرزاپور، اکرم علیزاده، مرتضی علیزاده، محمدرسول خزاعی، مظفر خزاعی * صفحات 163-171
  مقدمه

  سرطان تکثیر غیرطبیعی و بدون کنترل سلول ها است. عوامل سرطان زا موجب آسیب DNA و از دست رفتن عملکرد ژن های سرکوب کننده تومور می شوند که نتیجه آن شکل گیری تومور و متاستاز است. برخی از عوامل سرطان زا عوامل فیزیکی مانند تابش اشعه فرابنفش، عوامل شیمیایی مانند ترکیبات شیمیایی القاگر سرطان، دود سیگار، رژیم غذایی نامتعادل، عوامل شغلی، وراثتی، هورمونی، متابولیکی و عوامل زیستی به ویژه برخی باکتری ها و ویروس ها هستند. امروز مهمترین درمان موجود برای سرطان شیمی درمانی است که علاوه بر اثرات جانبی متعدد، مقاومت دارویی هم در بیمار ایجاد می کند. برخی از گیاهان به مدت طولانی به عنوان منابع قابل اطمینان و عالی برای توسعه داروهای ضدسرطانی مدنظر بوده اند. برخی از گیاهان نقش محافظتی و درمانی در سرطان دارند و برخی دیگر نیز اثرات جانبی ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی را کاهش می دهند و به علاوه از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه هستند. برخی ترکیبات طبیعی دریایی و عناصر معدنی نیز با توانایی مهار تومور شناخته شده اند. مقاله حاضر مروری بر مهمترین مواد طبیعی ضدسرطان در دنیا داشت و مهمترین مکانیزم های اثر آنها را معرفی کرد.

  نتیجه گیری

  در طب سنتی اغلب کشورها مواد طبیعی متعددی برای انواع سرطان ها شناخته شده است. برخی از مهمترین مواد طبیعی ضدسرطانی سنتی شناخته شده در نقاط مختلف دنیا شامل گیاه چینی رابدوزیا، ترکیبات فلاونوئیدی پلی فنولیک مانند کوئرستین، اسکوتلیا بایکالنزیس، سیر، کورکومین و غیره است. مکانیسم اثر ضدسرطانی اغلب این مواد مربوط به خاصیت آنتی اکسیدانی و مهار رشد سلول های توموری آنها است. بسیاری از این مواد به طور سنتی در مناطق مختلفی از جهان کاربرد دارند.

  کلیدواژگان: بدخیمی، عوامل ضدسرطان، آنتی اکسیدان
|
 • M. Habibian *, S.J. Moosavi Pages 119-123

  Aims: The aging process is associated with alterations in brain neuroangiogenic factors. Exercise training plays an important role in the development of brain, especially in the elderly. The aim of this study was to investigate the effect of high-intensity interval training on some of the brain neuroangiogenic factors of old female rats.

  Materials and Methods

  The present experimental research was carried out on 14 two-year-old female Wistar rats, weighing 250-300 grams. The rats were randomly divided into 2 control and exercise groups (7 rats per group). The old animals performed 10 bouts of 1-min high-intensity treadmill running (20–34 m/min), separated by 2 minutes of rest 3 days a week for 8 weeks. The rats were killed 48 hours after the last exercise training session and brain vascular endothelial growth factor (VEGF) and transforming growth factor‐β1 (TGF‐β1) levels were evaluated by ELIZA method. The data were analyzed by SPSS 20, using independent T-test.

  Findings:

  VEGF levels in the exercise group were significantly higher in the brain tissue of old rats than in the control group. TGF-β1 brain levels decreased compared to the control group.

  Conclusion

  High-intensity interval training improves age-induced neuroangiogenic changes in the aged brain via the up-regulation of VEGF and decrease in TGF‐β1 level.

  Keywords: Brain, High-intensity interval training, Transforming growth factor??1, Vascular endothelial growth factor
 • E. Vizvari, P. Farzanegi *, H. Abbas Zade Sourati Pages 125-131

  Aims: Vascular disorder is one of the consequences of diabetes. Physical activity also plays an important role in the improvement of this disorder. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of vigorous aerobic training on serum levels of inhibitory and excitatory factors of Angiogenesis in women with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  In this quasi-experimental study with pre-test and post-test design that was performed among women with diabetes population in Gorgan in volunteer sampling, 28 women with type 2 diabetes in Gorgan were selected By … sampling method and were divided into training and control groups (14 individuals each group). Training intervention consisted 8 weeks of vigorous aerobic exercise (70%-80%) with 3 times per week. Just before the exercise and 48 hours after that, serum levels of Nitric Oxide (NO), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), and Endostatin (ES) were evaluated. The data were analyzed by SPSS24 software, using repeated measures ANOVA.. Findings: Eight weeks of aerobic training caused a significant increase in serum levels of NO (p=0.016), VEGF (p=0.036), and an insignificant increase in ES (p=0.237). Also, a significant decrease was observed in fasting blood glucose (p=0.027) and A1C (p=0.003) compared to the control group.

  Conclusion

  Regular aerobic exercise improves serum levels of angiogenesis-related and metabolic factors in women with type 2 diabetes.

  Keywords: Type 2 Diabetes_Nitric Oxide_Vascular Endothelial Growth Factor_Endostatin
 • F. Effati, A.H. Dalimi *, M. Pirestani Pages 133-139

  Aims: Giardia and Cryptosporidium are enteric protozoans, causing gastrointestinal infection in humans and animals such as mammalian and birds worldwide. Both protozoans causae diarrhea and nutritional disorders in human. The present research aimed at investigating the Giardia and Cryptosporidium infection and genotyping common Giardia in children in Alborz province.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross sectional study, 160 stool samples of children aged 2-10 years old in Alborz province were first stained with the modified Ziehl-Neelsen staining method for Cryptosporidium and trichrome staining method for Giardia, and they were evaluated for infection with these two protozoans. Then, positive samples were analyzed by molecular method to genotype. Giardia duodenalis based on the TPI gene and Cryptosporidium based on the 18SrRNA gene were investigated by Nested PCR and to determine the groups and subgroups by sequencing. For drawing phylogenetic tree, MEGA 7 software and Maximum liklihood algorithm with 1000 replications were used. Findings: Cryptosporidium was detected in 4 (2.50%) samples, while Giardia was detected in 15 (9.37 %) samples with staining method. In no sample of patients with clinical symptoms of diarrhea, Cryptosporidium was observed. Among 4 isolates of Giardia duodenalis, 1 BIV, 2 BIII, and 1 All isolates were detected, some of which belonged to asymptomatic children and the drawn phylogenetic tree confirmed it. Attempts to determine genotype Cryptosporidium failed.

  Conclusion

  Identification of AII, BIV, and BIII genotypes in 2-10 years old children in Alborz province indicates anthroponotic and anthropozoonotic transmission of Giardia infection, respectively, in this province.

  Keywords: Giardia, Cryptosporidium, Genotyping
 • F. Dibaei, M. Fazilati, F. Moenzadeh, A.H. Kafayat, N. Jazayeri, A. Talebi * Pages 141-146

  Aims: Melanoma is one of the most dangerous forms of skin cancer, which is unresponsive to the current chemotherapy drugs. As a natural product purified from spirulina, phycocyanin can inhibit the angiogenesis. The aim of this study was to investigate the anti-angiogenesis effect of C-phycocyanin of spirulina platensis on B16-F10 melanoma tumors in C57BL/6 mouse.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 16 C57BL/6 mice with the age range of 6-8 weeks were randomly divided into two groups, including control and phycocyanin groups. On the day 0 of the study, melanoma cells were injected and all the mice were treated for 20 days. Phycocyanin group received 40mg/kg phycocyanin every day. The tumors were extracted on the day 21 and the effect of phycocyanin on the angiogenesis and proliferation of cancer cells was investigated, using immunohistochemical staining with CD31 and Ki-67, respectively. The data were analyzed, using JMP 11 software by one way ANOVA test. Findings: In the phycocyanin group, angiogenesis was significantly lower than that of the control group (p<0.01), while the mitotic index was not significantly lower than that of the control group in the mice treated with phycocyanin.

  Conclusion

  Phycocyanin has ability to inhibit angiogenesis in the B16-F10 melanoma tumors in C57BL/6 mouse, but it is not able to reduce the proliferation of melanoma cells.

  Keywords: Phycocyanin, Angiogenesis, Ki-67, Melanoma, Spirulina platensis
 • Z. Ameri, Y. Mehmannavaz * Pages 147-152

  Aims: Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) and tissue plasminogen activator (tPA) deficiency would cause an increase in the viscosity of fibrinogen and low digestion of blood clot, respectively, which are among the dangerous factors responsible for the increase in thrombosis. Although there are reports, indicating the relationship of vein thrombosis and recurrent pregnancy loss (RPL), the effect of polymorphisms connected with thrombosis on the risk of increasing RPL has remained unclear. Thus, the aim of this study was to evaluate the relationship of 536C/T tissue factor pathway inhibitor gene and Alu_I/D tissue-type plasminogen activator gene polymorphisms with recurrent pregnancy loss in Iranian Azeri women.

  Materials and Methods

  The present case-control study was conducted in Azari women with RPL and healthy women during 2015-2016. Ninety-five women with RPL were selected by simple random sampling sampling method, and 95 healthy women were selected and assessed, using Multiplex ARMS-PCR method. The data were analyzed by SAS 9.2 software, using logistic regression and Chi-square test. Findings: Among two genes polymorphisms, only tPA polymorphism was significantly related with the increase in RPL, such that allele I in this polymorphism caused more than two-folded odds ratio of RPL compared to allele D. Women between the ages of 25 and 35 years significantly showed the highest odds ratio of RPL.

  Conclusion

  Alu_I/D tissue-type plasminogen activator gene polymorphism is related with an increased risk of RPL in Azeri women in northwestern Iran, but 536C/T tissue factor pathway inhibitor gene does not show such a relationship.

  Keywords: Abortion Habitual, Thrombosis, Tissue factor pathway inhibitor, Tissue plasminogen activator, Genetic Polymorphism
 • M.S. Daneshpour *, S. Masjoodi, N. Ghafari, M. Raesi Fallah Pages 153-161
  Introduction

  Nowadays, new methods have been developed to reduce the cost of disease-related laboratory methods and to achieve the shortest response time, which in a short time, determine a large portion of the genome. These methods are known as the next generation sequencing techniques. One of the most common application of such as these methods is diagnosis of disease. The aim of this study was to investigate the performance of Illumina next generation sequencing.

  Conclusion

  With the advanced technology of sequencing the whole genome, determining the structural changes of the genes, comprehensive studies of the number of genes, the identification of polymorphism, spot mutations and small mutations, the study of the expression of genes, and other applications are possible. In this method, first, the whole genome is broken into double strand DNA fragments; then, the bumps of fragmentation are converted to the smooth end, and adapters are connected to both ends of the components, and the sample pieces of the gene are connected to the flow cell with the help of hybridization by the same adapters. In the next step, centralized colonies of fragments (clusters) are formed through amplification of samples, using the bridge method, which subsequently, could be read. In a chemical reaction, the growth inhibitors will be taken by the end of 3’ and a new cycle begins. The mentioned step is continued until the sequence of whole cycle of the fragment is detected. The sequences of the whole genome are, then, determined with reference sequences, and ultimately the results are compared with the panel of genes associated with the disease and the changes are determined. Different methods can identify changes in the gene area and, in some cases, with investigating the rare changes, the relationship between these changes and the diagnosis of certain diseases can be known.

  Keywords: Next Generation Sequencing, Genome, Mutation, Polymorphism
 • L. Rezakhani, P. Mirzapour, A. Alizadeh, M.R. Khazaei, M. Alizadeh, M. Khazaei * Pages 163-171
  Introduction

  Cancer is abnormal cell proliferation and uncontrolled cell growth. Carcinogenic agents cause DNA injury, depletion of tumor suppressor gene functions and it cause tumor forming and metastasis. Some carcinogenic agents related to cancer etiology are physical carcinogens such as ultra violet, chemical carcinogens such as chemical materials, cigarette smoke, unbalanced diet, job dependent factors, inheritance, hormones, metabolic factors and biologic agents especially some bacteria and viruses. Today’s most important treatment for cancer is chemotherapy that has many side effects and additionally cause to drug resistance. Some plants for years are known as reliable and excellent source of anticancer agents to develop anticancer drugs. Some of plants have preventive and therapeutic effects on cancer and some of them can decrease side effects of chemotherapy and radiotherapy and additionally are economic. This article reviewed the most important anticancer natural substances in the world and introduced the most important mechanisms of their effect.

  Conclusion

  In traditional medicine of the most countries have known many natural substances for a variety of cancers. Some of the most commonly known traditional anticancer materials in the world are Chinese rabdosia, polyphenolic flavonoids such as quercetin, Baicalensis Scutellaria, garlic, curcumin, and so on. Anticancer drug mechanisms of the most of these substances are related to antioxidant properties and inhibit the growth of their tumor cells. Many of these materials are traditionally used in different parts of the world.

  Keywords: Neoplasm, Antineoplastic Agents, Antioxidant