فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 28 (تابستان 1397)
 • پیاپی 28 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید علی علوی *، محمدرضا عبودی، مهناز دانشور صفحات 1-18
  شکل گیری رشد و گسترش مفهوم کیفیت زندگی طی نیم قرن اخیر آن را به مفهوم کلیدی در عرصه مسائل انسانی تبدیل نموده است. امروزه با گسترش شهری و افزایش نابرابری ها مطالعات کیفیت زندگی به ابزار مهمی جهت برنامه ریزی و مدیریت شهرها بدل گشته است. تحلیل شاخص های کیفیت زندگی می توانند مدیران شهری را برای شناسایی نواحی نیازمند مداخله یاری نماید. این پژوهش در راستای شهر سالم طرح ریزی شده است و به لحاظ روش انجام کار به صورت توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. به منظور کسب اطلاعات لازم جهت شناسایی و آگاهی از وضعیت کنونی کیفیت زندگی شهری در شهر بهبهان اقدام به برداشت های میدانی از طریق تهیه و توزیع پرسش نامه بر اساس شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در قالب 10متغیر (امنیت محیطی تعلق مکانی مشارکت اجتماعی آلودگی هوا و صوتی و بصری بهداشت محیط اشتغال و رضایت شغلی درآمد و هزینه حمل ونقل فضای سبز امکانات و خدمات) در سطح شهر بهبهان گردیده است. جهت سنجش شاخص های ذهنی از تحلیل های آماری استفاده شده است. مطابق نتایج به دست آمده رضایتمندی شهروندان از شاخص های تاثیرگذار در کیفیت زندگی در منطقه 1بیشتر از حد متوسط و در منطقه 2 پایین تر از حد متوسط نشان داده شده است. از میان 10متغیر در منطقه 1 بالاترین میزان رضایت مربوط به متغیر تعلق مکانی است که این امر می تواند ناشی از احساس تعلق ساکنین و تمایل به گذراندن اوقات فراغت در منطقه باشد. در منطقه 2بالاترین میزان رضایت مربوط به متغیر بهداشت محیط است که می تواند متاثر از آب آشامیدنی سالم و نظافت معابر در منطقه باشد. همچنین کمترین میزان رضایت در منطقه 1و2 مربوط به متغیر درآمد و هزینه و توزیع ثروت بوده است که می تواند نتیجه درآمد پایین افراد، هزینه های زندگی بالا و توزیع نامناسب ثروت و درآمد در جامعه باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شاخص های ذهنی، شهر سالم، بهبهان
 • محمدکیا کیانیان*، حسن حاجی محمدی، سیدحسن کابلی، علیرضا مشکی، حمیدرضا عسگری صفحات 19-32
  بروز خشکسالی به عنوان یک ناهنجاری جوی، پدیده ای طبیعی است، که ریشه در تغییرپذیری آب و هوا و مهمتر از همه، گردش عمومی جو دارد. با توجه به این مهم می توان گفت که سیستم های کنترل کننده ی گردش عمومی جو، سیکلون ها، آنتی سیکلون ها و جبهه های هوا می باشند، که آب و هوای عرض های میانه ی کره ی زمین را کنترل می کنند. بنابراین علل بروز خشکسالی ها را باید در تغییرات و ناهنجاری الگوهای جوی جستجو کرد. یکی از این ناهنجاری ها، واچرخندهای جوی یا همان آنتی سیکلون ها می باشد. بررسی و شناسایی ماهیت ساختاری این پدیده به عنوان یکی از ناهنجاری های جوی در شناخت دوره های خشک می تواند بسیار موثر باشد. به منظور تبیین سازوکار واچرخندها در زمان رخداد خشکسالی های فراگیر در استان سمنان، ساختار منطقه ای جو مورد بررسی قرار گرفت، که در راستا، از آمار بارندگی 7 ایستگاه سینوپتیک و 27 ایستگاه باران سنجی سازمان هواشناسی استفاده شد. برای شناسایی دوره های خشک، شاخص بارش استاندارد (SPI) بکارگرفته شد. در ادامه برای تبیین ساختار واچرخندها، از داده های ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا، امگا، مولفه های مداری و نصف النهاری باد متعلق به مرکز ملی پیش بینی های محیطی/علوم جو (NCEP/NCAR) استفاده گردید. از نتایج بدست آمده مشخص شد، که واچرخندها در غالب چهار الگو در رخداد خشکسالی های منطقه اثرگذارند. استقرار یک فراز قوی بر روی منطقه همراه با تاوایی منفی، نزول دینامیکی شدید هوا، همراه با کاهش شدید رطوبتی و قرارگیری استان در زیر چرخندگی منفی از دلایل عمده این پدیده فرین به حساب می آید. کاهش رطوبت مورد نیاز و از طرفی تقلیل یافتن مقادیر جریانات صعودی و وارد شدن زبانه هایی از پرفشار سیبری به ایران مرکزی سبب شده تا اغتشاشات جوی به حداقل خود برسد.
  کلیدواژگان: واچرخند، خشکسالی، پرفشار، استان سمنان
 • سعید زنگنه شهرکی *، محسن کلانتری، بهامین سادات بدیهی صفحات 33-50
  شهرهای جدید ایران با داشتن ضعف های زیاد در مراحل مختلف برنامه ریزی و اجرا، هرروزه سکنه ی خود را با چالش های بسیار روبرو می کنند؛ چالش هایی که در بیشتر موارد تبدیل به مشکل شده و زندگی را برای سکنه ی این شهرها دشوار کرده است. یکی از این مشکل ها پایین بودن احساس امنیت در بین سکنه ی این شهرها است. ازآن جهت که احساس امنیت بسترساز افزایش کیفیت زندگی است، نبود احساس امنیت نیز باعث کاهش کیفیت زندگی می شود، ضرورت بهبود شرایط زندگی برای سکنه ی شهرهای جدید، هدف این پژوهش را شکل می دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر یکی از جنبه های اصلی اقتصاد شهری یعنی بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهای جدید است. روش تحقیق مورداستفاده توصیفی است که ضمن به کارگیری اسناد و مدارک، از پرسشنامه نیز استفاده شده است. جامعه آماری موردبررسی شامل تمام سکنه ی 15 سال به بالای صدرا بود که بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 برابر بود با 29952 نفر و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برای مطالعه با احتساب 5 درصد خطا برابر با 380 نفر به دست آمد. نتیجه ی به دست آمده از پرسشنامه ها گویای این امر بود که عدم توجه و برنامه ریزی در رابطه با این بخش اقتصادی باعث شده سوداگران به سمت این شهر هجوم آورند و باوجود گذشت بیش از دو دهه از آغاز تاسیس این شهر ساخت وساز همچنان بسیار زیاد و پراکنده است که درنتیجه ی این شرایط، شهر به صورت کارگاه ساختمانی عظیمی درآمده است. این کارگاه عظیم با زمین های خالی بسیار، خیابان های خلوت، نبود احساس تعلق مناسب و وجود سکنه ی موقت مانند کارگران فصلی باعث کاهش احساس امنیت بین سکنه ی خود شده است.
  کلیدواژگان: احساس امنیت، اقتصاد شهری، بازار املاک، مسکن، شهر جدید
 • خدیجه صادقی، مهرشاد طولابی نژاد *، سیروس قنبری صفحات 51-66
  کاربردهای متعدد زعفران و مصارف متنوع غذایی آن و از همه مهم تر نقش عمده ای که در زندگی کشاورزان خراسان مرکزی و جنوبی دارد، توجه ویژه به مسائل تولید زعفران و نقش آن را در توسعه نواحی روستایی بیش از پیش روشن می سازد. هدف این مقاله نیز بررسی اثرات کشت زعفران بر حس تعلق مکانی در بین خانوارهای روستایی دهستان رشتخوار می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها در مطالعات نظری به صورت کتابخانه ای و در مطالعه میدانی از طریق پرسش نامه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای روستایی دهستان رشتخوار می باشد (4672N=). 160 سرپرست خانوار به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون های t تک نمونه ای، برازش رگرسیونی، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت کشت زعفران بر ابعاد چهارگانه تعلق مکانی در بین خانوارها در منطقه مورد مطالعه بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین اثر کلی کشت زعفران مربوط به بعد اقتصادی است. به طوری که، میزان درآمد و مقدار پس انداز خانوارهای روستایی، میزان اشتغال خانوارها به خصوص اشتغال زنان روستایی، تنوع اقتصادی و شغلی در روستاهای منطقه در سطح قابل قبولی افزایش داشته که این امر به نوبه خود، باعث افزایش سطح رفاه و توانمندی خانوارها و به تبع، باعث افزایش حس تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی در منطقه مورد مطالعه شده است.
  کلیدواژگان: زعفران، تعلق مکانی، توسعه روستایی، تحلیل مسیر، دهستان رشتخوار
 • کیومرث ایراندوست*، کیومرث حبیبی، محمد خندان صفحات 67-82
  روند فزاینده رشد شهرها در دهه های اخیر با وجود مواهب بسیار چالش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی را در پی داشته است. رشد و گسترش فضایی شهر پیامد افزایش طبیعی جمعیت از سویی و مهاجرت و جابجایی آن از سوی دیگر است، در این میان چگونگی رشد و توسعه کالبدی شهرها از ارزش بسیار فراوانی برخوردار است. شهرها به گونه هایی از جمله در شکل توسعه میان افزا ، توسعه شهری پیوسته و توسعه شهری گسسته رشد کرده اند. توسعه شهری پراکنده یا به اصطلاح پراکنده رویی شهری، نمودی از توسعه شهری گسسته و ناپیوسته و در مواردی بسیار بیرون از ضوابط و مقررات شهری و به گونه ای خودرو و برنامه ریزی نشده است. این پدیده دشواری ها و پیامدهایی منفی برای شهر و ناپایداری شهری را به دنبال دارد. ازاین رو بررسی عوامل موثر بر ایجاد پراکنده رویی و تاثیرات این پدیده بر شهر، از ارزشمندی فراوانی برخوردار است. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی اسناد و مدارک موجود، پدیده پراکنده رویی در شهر رشت بررسی شده است و چند و چون و عوامل آن تحلیل شده است. این بررسی نشان می دهد که رشت، مانند بسیاری از شهرهای ایران همراه با رشد و دگردیسی درونی، به واسطه پراکنده رویی شهری دچار گسست کالبدی شده است. پیوست و توسعه چشمگیر روستاهای پیرامون به همراه گسترش اسکان غیررسمی در پیرامون شهر از عوامل بنیادین رشد این پدیده بوده است؛ همچنین گسترش شهر در امتداد گذرگاه-های ورودی و ساخت شهرک های پیرامونی، به همراه مکان یابی تجهیزات شهری و خرده کارگاه ها در پیرامون شهر پدیده هایی هستند که بر پراکنده رویی این شهر دامن زده است. در این زمینه آب و هوا و اقتصاد منطقه، بورس بازی زمین، روند شهرنشینی امروزین، ضعف پایش و مدیریت مکان از عوامل بنیادین در شکل گیری این فرایند در شهر رشت بوده اند.
  کلیدواژگان: گسترش شهری، پراکنده رویی شهری، تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، شهر رشت
 • سید یعقوب موسوی، زهرا صحرائیان *، محمدرضا اقبال صفحات 83-98
  خلق فضای شهری مطلوب، مهم ترین اهداف شهرسازی معاصر است. در همین راستا، پیاده راه ها با توجه به تاثیر عمیق خود در ارتقاء کیفیت زندگی شهری، اهمیتی ویژه ای در میان فضاهای شهری دارند و از عناصر لازم در هویت بخشی به فضای اجتماعی و فرهنگی در شهر می باشند. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش پیاده راه هفده شهریور در کیفیت اجتماعی فضای میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا می پردازد. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل ارتباط بین کیفیت فضای شهری در پیاده راه (سرزندگی، خوانایی، نفوذپذیری و ایمنی) (به عنوان متغیر مستقل) و تعاملات اجتماعی (به عنوان متغیر وابسته) می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. شیوه جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه (با در نظر گرفتن میزان روایی و پایایی موردقبول) ، مشاهده و مصاحبه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مراجعه در طول روز به این محدوده به دست آمد که شامل 376 نفر است و با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه های موردنظر از عابران پیاده و کاسب های موجود تکمیل گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های رابطه ایی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل پژوهش، تنها عامل خوانایی با کیفیت فضای شهری پیاده راه هفده شهریور در ارتباط معنادار بوده است و دو متغیر سرزندگی و نفوذپذیری هنوز در پیاده راه هفده شهریور به عنوان عوامل اثرگذار بر تعاملات اجتماعی بین مردم موثر نبوده و برای ارتقاء فضای اجتماعی این پیاده راه توجه به این عوامل لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی شهری، پیاده راه، فضای اجتماعی، پیاده راه هفده شهریور
 • سمیه محمدی حمیدی، نوبخت سبحانی * صفحات 99-114
  امروزه مبحث توسعه ی پایدار به عنوان یکی از کلیدی ترین دغدغه های مهم در جامعه بشری مطرح می باشد به طوری که اکثر کشورهای جهان سعی می کنند در این زمینه پیشگام باشند. به همین منظور، اغلب این کشورها برای رسیدن به این مهم، دست به تغییر و تحولات در بعد جهانی می زنند. با توجه به اهمیت وضرورت توسعه پایدار کشورها وهمچنین لزوم توجه به این امر در کشور ما باید به عواملی که این توسعه را به همراه دارند اهمیت وتوجه کافی را داشت. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه 16 کشور خاورمیانه از لحاظ وضعیت توسعه پایدار با استفاده از 32 شاخص توسعه پایدار با تاکید بر کشور ایران از سال 2006 تا سال 2012 تهیه شده است. نوع تحقیق کاربردی وروش آن نیز تحلیلی- مقایسه ای می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش ویکور (VIKOR) که یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در سال 2006 با توجه به شاخص های مورد مطالعه کشور تونس، کویت و مصر، در سال 2008 کشورهای کویت، تونس و ترکیه، در سال 2010 کشورهای مصر، ترکیه و ایران و در سال 2012 نیز به ترتیب کشورهای ترکیه، کویت و تونس در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نتایج کشور ایران در سال 2006 در جایگاه چهارم، در سال 2008 با یک رتبه صعود در جایگاه چهارم، در سال 2010 نیز با یک رتبه صعود نسبت به سال 2008 در جایگاه سوم و بلاخره در سال 2012 با یک رتبه نزول دوباره در جایگاه چهارم در میان 16 کشور مورد مطالعه در خاورمیانه قرار گرفته است. همچنین با توجه به داده های بین المللی کشور ایران از لحاظ شاخص های؛ میزان گازهای گلخانه ای، میزان اشتغال و انرژی تجدید پذیر در سطح بین المللی وضعیت مطلوبی نداشته است که علت اصلی آن نیز افزایش بی رویه جمعیت و اقتصاد نفتی این کشور می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، شاخص های توسعه پایدار، کشورهای خاورمیانه، مدل ویکور
 • عطا غفاری گیلانده، علی عشقی چهاربرج *، سعیده علوی، احمد آفتاب صفحات 115-132
  در دهه های اخیر دستیابی به رشد و توسعه پایدار، یکی از مباحث عمده کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. کشورهای درحال توسعه به منظور جبران عقب ماندگی ها، رهایی از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای رسیدن به توسعه ای معتدل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود، به شناخت صحیح پتانسیل ها، توان ها و محدودیت ها در تمامی زمینه ها و مناطق خود نیاز دارند. در این زمینه، بخش صنعت یکی از مهم ترین عواملی است که تاثیر و توان زیادی در تمرکز جمعیت و فعالیت های مختلف و درنتیجه تسریع روند رشد و توسعه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از 22 شاخص مربوط به بخش صنعت و معدن بدنبال سنجش توزیع فضایی مولفه های صنعتی شهرستان های استان اردبیل ازنظر برخورداری از سطوح توسعه با استفاده از تکنیک ادغام می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های این پژوهش به روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از مدل های تاپسیس، الکتر و ساو استفاده شده درنهایت از تکنیک کپلند جهت ادغام بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شهرستان های استان ازلحاظ برخورداری از شاخص های صنعتی اختلاف قابل ملاحظه ای وجود دارد. نتایج حاصل از تکنیک تلفیقی کپلند نشان می دهد که شهرستان های اردبیل، مشگین شهر و خلخال توسعه یافته، شهرستان های نمین، کوثر و پارس آباد نسبتا توسعه یافته و شهرستان های نیر، گرمی و بیله سوار جزء شهرستان های محروم استان می باشند.
  کلیدواژگان: توسعه صنعتی Copeland، Saw، TOPSIS، استان اردبیل
 • اسماعیل نصیری هنده خاله * صفحات 133-154
  امروزه مشکلات ناشی توزیع نامناسب خدمات شهری، باعث شده است که توزیع خدمات شهری از کلیدیترین عناصر شهری جهت و برقراری عدالت فضایی باشد. عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی به معنی توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری باری رسیدن به جامعه ای متوازن و یکی از رهیافتهای عدالت اجتماعی است. در این میان، موضوع خدمات رسانی و برخورداری نامناسب و گاه متناقض مناطق مختلف شهرها از خدمات عمومی، با مفهوم عدالت فضایی در تضاد است. بنابرای نمیتوان بخشی از جامعه شهری را از خدمات شهری محکوم کرد. محرومیت از این خدمات یا دسترسی به آنها با هزینه ی بیشتر زمینه نابرابریهای فضایی را در شهرها فراهم می آورد.
  شهر قزوین همچون اغلب شهرهای کشور دارای فضاهای نابرابر در برخورداری از خدمات شهری است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت فضایی بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و دسترسی مناسب ساکنین نواحی 19 گانه شهر قزوین از خدمات عمومی شهری است.
  روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای بررسی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و به منظور تحلیل نابرابری های فضایی نحوه توزیع خدمات در سطح نواحی از مدل ویکور بهره گرفته شده است. نتایج مدل آنتروپی (74152/0) نشان میدهد که پراکنش جمعیت در نواحی شهری قزوین به صورت متناسبی صورت نگرفته است.
  بطوری که نواحی 15،16 و 19 که بیتشرین درصد جمعیت را به خود اختصاص داده اند از حداقل امکانات شهری برخوردار میباشند. ناحیه 8 با امتیاز Q =8410/0 و ناحیه 17 با امتیاز Q= 889/0 کمترین برخورداری از امکانات و ناحیه 12 و 13 بیشترین برخورداری را در مدل Vikor دارا میباشند.
  نتایج آزمونهای کای اسکور و ANOVA نیز بیانگر تفاوت معنی دار در رضایتمندی شهروندان در زمینه متفاوت بودن توزیع فرصتها و دسترسی به خدمات شهری است. بنابراین توزیع خدمات شهری مناسب با نیازهای نواحی نمی باشدوکاربریهای توزیع شده در نواحی شهری مورد استفاده شهروندان نمی باشد.
  کلیدواژگان: پراکنش جمعیت، توزیع خدمات، عدالت فضایی، مدل ویکور، نواحی 19 گانه شهر قزوین
 • مصیب عباسی، نعمت شاکرمی*، رحمت الله ملک صفحات 155-168
  امروزه صنعت گردشگری یکی از پر رونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است. این صنعت به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند توجه است. شهرخرم آباد با توجه به سابقه تاریخی سکونت و داشتن بناها ی تاریخی و جاذبه های طبیعی یکی از پایگاه های مهم گردشگری کشور محسوب می گردد. با توجه به کمبودهای که در زمینه گردشگری در این شهر وجود دارد هدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از روشSWOT و روش برنامه ریزی کمیQSPM ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات بهترین راهبرد را برای مقابله با تهدیدات و ضعف ها و بهره گیری از قوت ها و فرصت ها در زمینه گردشگری شهر خرم آباد ارائه دهد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد، که در آن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) پیمایشی جمع آوری شده است. نمونه انتخاب شده تعداد 32 نفر از کارشناسان و مدیران گردشگری شهرخرم آباد بوده که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که وضعیت گردشگری خرم آباد درمیان چهار حالت تهاجمی،تدافعی،محافظه کارانه و رقابتی مدل SWOT در حالت تهاجمی قرار دارد، یعنی باید با توجه به توانمندیهای موجود درصدد بهره گیری از فرصت های پیش رو باشد و در گام بعدی اولویت بندی که با استفاده از ماتریس برنامه ریزی کمی صورت گرفته راهبرد تهیه و تدوین یک برنامه جامع مناسب و منظم بلندمدت در زمینه گردشگری خرم آباد عبارت است از ایجاد تاسیسات و اماکن رفاهی جهت اسکان سازمان یافته گردشگران در مجاورت مسیرها، اماکن فرهنگی و گردشگری وهمچنین بازاریابی و تبلیغات فرامنطقه ای جهت معرفی و شناسایی بهتر شهر خرم آباد با توجه به معرفی این شهر از طرف دفتر سازمان ملل به عنوان شهر نمونه گردشگری در ایران به عنوان موثرترین راهبردها تعیین شدند.
  کلیدواژگان: گردشگری، برنامه ریزی کمی، روش سوات، شهر خرم آباد
 • ابوالفضل قنبری *، معصومه آدمی صفحات 169-190
  گردشگری در بستر محیط جغرافیایی صورت می گیرد که متشکل از محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی است. هر یک از این دو محیط متشکل از عواملی هستند که به نوعی برگردشگری تاثیر گذار است و از آن تاثیر می پذیرد. گردشگری می تواند اثرات متفاوت و قابل توجهی در منطقهی گردشگر پذیر بر جای بگذارد. این اثرات می توانند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی باشند. با توجه به پیچیدگی و همچنین گستردگی فعالیت های گردشگری اثرات ناشی از آن نیز ابعاد به هم پیوسته ی بسیاری دارند که باید در مطالعه ی اثرات گردشگری به آنها توجه شود، این اثرات نوعا بطور مستقیم در شیوه و کیفیت زندگی جامعه ی میزبان انعکاس مییابد. بنابراین می توان صنعت توریسم را یکی از موثرترین عوامل بر کیفیت زندگی ساکنان مقاصد گردشگری دانست. پژوهش حاضر، به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دستیابی به تاثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی انجام گرفته است. جمع آوری داده ها از طریق مشاهده میدانی، توزیع پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای بدست آمد. جامعه ی آماری این پژوهش ساکنان محلی شهر تبریز بود که برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، به ترتیب از روش تعیین حجم نمونه کوکران که برای 400 نفر تعیین و نمونه گیری تصادفی ساده و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی در محیط نرم افزار SPSS و به منظور روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب از روایی محتوا (نظر اساتید و کارشناسان مرتبط با مسایل شهری و گردشگری) و ضریب آلفای کرونباخ که می توان گفت میزان پایایی ابزار تحقیق در حد قابل قبولی بوده است، استفاده شد. نتایج حاصله از تحلیل اکتشافی، نشان داد هرگاه از نظر ساکنان در مورد تاثیرات گردشگری و قلمروهای زندگی خاص سوال شده، درک آنها هم دارای بعد مثبت بوده است. به تعبیری وقتی تاثیرات گردشگری در رابطه با رضایت از زندگی مطرح شده است، همراه با درک مثبت ساکنان از نظر تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و قلمروهای خاص زندگی بوده است. همچنین، عامل «چقدر از گذران نحوه ی زندگی خود راضی هستید» با بار عاملی 873/0 مهم ترین مولفه ی کیفیت کلی زندگی به دست آمد.
  کلیدواژگان: گردشگری، قلمروهای زندگی خاص، تاثیرات گردشگری، رضایت از زندگی، تبریز
 • حمدالله سجاسی قیداری *، نرگس حاجیان صفحات 191-208
  مدیریت به عنوان ابزار مهم برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل امور می باشد که در مقیاس های مختلف برنامه ریزی مورد توجه می باشد. در این ارتباط در مقیاس محلی، نقش مدیریت روستایی برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی و توسعه روستایی مطلوب قابل توجه می باشد. رویکردهای مختلفی در زمینه مدیریت روستایی وجود دارد که یکی از جدیدترین و مهمترین آنها، حکمروایی مطلوب و خوب روستایی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت محلی روستاها به لحاظ عملکرد با شاخصهای 9گانه حکمروایی مطلوب است. برای این منظور از روش شناسی توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 12 روستا از بخش مرکزی شهرستان چناران می باشد که 144 نفر از طریق روش نمونه گیری کوکران انتخاب و به صورت تصادفی ساده مطالعه شده اند. نتایج آزمون T در ارتباط با مقایسه میانگینها نشان داد که در اکثریت شاخصها (به جز شاخص عدالت) و گویه های مرتبط با آن (به جز سه گویه صدور پروانه برای ساختمانها در روستا، برقراری امنیت برای روستاییان، و اعتماد روستاییان به مدیران محلی) میانگینها کمتر از حد متوسط می باشد. همچنین رابطه همبستگی بین شاخصها نیز نشان داده که از نظر روستاییان تحقق حکمروایی مطلوب در مدیریت روستایی، نیازمند وجود همبستگی بین شاخصها می باشد. اجرای مدل اولویت بندی ویکور برای مشخص کردن بهترین مدیریت روستایی در ارتباط با پیاده سازی اصول حکمروایی مطلوب حاکی از آن است که روستای یوردچوپان رتبه اول و روستای نورالدین رتبه آخر به لحاظ پیاده سازی شاخصهای حکمروایی مطلوب در مدیریت محلی روستا قرار دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، شورا و دهیار، حکمروایی روستایی، مشارکت
 • محمدباقر مسعودی*، ابراهیم معمری صفحات 209-222
  بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می-دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه از بعد های اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، اما پوچ و میان تهی است. همه مکاتب بشری و نظام های سیاسی، اندیشه توسعه را به عنوان تلاش برای تعالی جامعه پذیرفته اند و هیچ جامعه و نظامی نیست که بخواهد و یا بتواند از سطح معین و ثابتی از فرهنگ مادی و غیر مادی متوقف شود. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان گلستان بر مبنای 30 شاخص فرهنگی در سال 1392، می باشد. نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش شناسی، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش، از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بدست آمده اند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Excel و برای رتبه بندی شهرستان از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره VIKOR ، SAW, TOPSISو ادغام نتایج با تکنیک کپ لند استفاده گردید. همچنین برای امتیازدهی از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، 14 شهرستان استان گلستان بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی- اداری می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بر اساس تکنیک ادغام کپ لند نشان می دهد که ، 28/14 درصد شهرستان ها برخوردار، 42/71 درصد نیمه برخوردار و 28/14 درصد در رده شهرستان های محروم قرارگرفتند. بنابراین بیشتر شهرستان های استان در سطح شهرستان های نیمه برخوردار و محروم قرار گرفته اند که نشان می دهد در توزیع شاخص های مختلف توسعه در سطح استان نابرابری زیادی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سطح بندی فرهنگی، تکنیک TOPSIS، ویکور، شاخص های فرهنگی، استان گلستان
 • محمد اجزا شکوهی، لیا شاددل * صفحات 223-236
  توسعه ناموزون شهرها یکی از مسائل مهم در کاربری زمین است و پیش بینی توسعه شهری همیشه به سادگی امکانپذیر نیست بلکه به مدل هایی نیاز دارد که ماهیت پیچیده فرآیندهای شهری را مدنظر قرار دهند. رگرسیون لجستیک یک مدل پیش بینی کننده تجربی است. تعیین وزن عوامل محرک برمبنای داده های تجربی به جای استفاده از دانش کارشناسان از مزایای این مدل است و همچنین توانایی واردسازی متغیرهای بیشتری را داراست که از برتری هایش می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به مدلسازی توسعه شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک در طی دوره 28 ساله پرداخته می شود و از نظر ماهیت و روش ترکیبی از روش های تحقیق اسنادی و توصیفی-تحلیلی است که از 9 متغیر مستقل برای مدلسازی استفاده می کند. میزان Pseudo-R2 و ROC به ترتیب 0. 2835 و 0. 9335 بدست آمد که در محدوده مورد قبولی قرار دارند. بنابراین مدلسازی تایید می گردد. ارزیابی حساسیت سنجی مدل با استفاده از روش حذف هرکدام از متغیرهای مستقل نشان دهنده تاثیر بیشتر متغیرهای جهت شیب و فاصله از سطوح آبی در مدلسازی است و مناطق جنوب شهر و مناطق غیرشهری بلافصل مناسب ترین مناطق برای توسعه آینده هستند.
  کلیدواژگان: بجنورد، توسعه شهری، رگرسیون لجستیک، مدلسازی
|
 • Mohamad Reza Obodi, Mahnaz Daneshvar, Seyed Ali Alavi * Pages 1-18
  Over the last half-century, shaping the development of the concept of quality of life, has changed this issue to a key concept in human issues. Today, with urban expansion and increasing inequalities, research on quality of life has become an important tool for planning and management of cities. The analysis of indicators of life quality can assist managers to identify areas in need of intervention.This study is designed in line with healthy city and in terms of procedure is a descriptive-analytical study. In order to obtain the information necessary to identify and understand the current situation of the quality of urban life, field work in Behbahan is carried out through the production and distribution of a questionnaire based on the subjective quality of life in the form of 10 variables (environmental security , place belonging, social participation, audio-visual and environmental pollution, environmental health, employment and job satisfaction, income and expenses, green space, facilities and services) .To assess subjective indicators, statistical analysis is used . According to the results obtained, citizens' satisfaction of the parameters affecting the quality of life in region one is more than average and in region two is less than average. Of the 10 variables in region one, the highest level of satisfaction is related to place belonging variable, which could be due to a sense of belonging in residents and a desire to spend leisure time in the region. In region two, the highest level of satisfaction is related to environmental health variable that can be due to drinking water and cleanness of streets. The lowest satisfaction rate in regions one and two is related to income and expenses variable and income distribution, which can be a result of low income of people, high living costs and poor distribution of wealth and income in the community.
  Keywords: Life quality, subjective indicators, healthy City, Behbahan
 • Mohamad Kia Kianian *, Hassan Haji Mohamdi, Seyyed Hassan Kaboli, Ali Reza Meshki, Hamid Reza Asgari Pages 19-32
  Drought as an anomaly atmospheric is a natural phenomenon that rooted in the natural climate variability and most importantly, the general circulation of the atmosphere. It can be said with regard to the general circulation of the atmosphere control systems are cyclones, anti-cyclones and air fronts that control middle latitudes of the Earth’s climate. Therefore, it should be sought the causes of droughts and abnormal changes in weather patterns. One of these disorders is anti- cyclones. Review and identify the structural nature of the phenomenon as one of the atmospheric anomalies can be very effective in identifying dry periods. In order to explain the mechanism of anticyclones in the event of widespread drought in Semnan province, the regional structure of atmosphere was investigated. In this regard, rainfall statistics of 7 synoptic stations and 27 meteorological stations of country meteorological organization were used. To identify the dry periods, it was used the Standardized Precipitation Index (SPI). Then to explain the structure of anticyclones, it was used the data of geo-potential heights, sea level pressure, Omega, zonal and meridional wind components belonging to the National Center for Environmental Prediction / atmospheric sciences (NCEP / NCAR). The results showed that anticyclones in the form of four patterns affect area drought event. The establishment of a strong ridge over the area with negative vortices, weather extreme dynamic descent, along with a sharp drop in humidity and exposure the province under negative volubility are the main reasons for this phenomenon. Reducing the moisture needed and ascending flow values current and entering the tab of the Siberian high pressure to central of Iran has made the atmospheric turbulence to be minimize.
  Keywords: anticyclone, Drought, high pressure, Semnan
 • saeed Zangane Shahraki *, Mohsen Kalantari, bahamin sadat badihi Pages 33-50
  New towns of Iran, with their numerous shortages in different stages of planning and performance, impose so many challenges to their residences; challenges which often change into problems and make their lives difficult. One of these problems is the low safety feeling among residences of these towns. Since safety feeling is the basis of increasing the quality of life, lack of it can reduce the quality of life. Necessity of improving living conditions for new towns’ residents forms this study. This study aims to survey land market and the economic performance of housing, one of the main aspects of urban economy, on the safety feeling of new towns’ residences. Research methodology of this study is descriptive in which questionnaires have been used in addition to the usage of documents. Statistical society includes Sadra’s residents above 15 that is 29952 persons due to the General Population and Housing Census of 2011. Sample size of the study which was obtained through Cochran formula, including the 5% error, is 380 persons. Questionnaires results indicates that planning deficits in this economic sector motivated the speculators to invade these towns. Despite the fact that this town has been established more than two decades ago, so many fragmented constructions transformed this town into a massive construction site. This massive construction site, along with vacant lands, quite streets, absence of sense of belonging, and presence of temporary residences like seasonal workers has increased the safety feeling among the residences. There is no doubt that this problem, if not be faced soon, will keep decreasing quality of life in Sadra.
  Keywords: Safety Feeling, Urban Economy, Land Market, Housing, New Town
 • khadijeh sadeghi, mehrshad toulabi nejad * Pages 51-66
  Multiple applications and saffron abundant and diverse medicinal properties and uses its food and most importantly a major role in the lives of farmers in Central and South in Khorasan Pay special attention to the problems of production and its role in the development of rural areas, saffron and more clear. Therefore, in this study need to review the role of saffron production on a sense of belonging among rural households in rural areas has been Roshtkhar. Descriptive- analytical research method is based on a questionnaire. The data using simple random sampling of 160 households in 12 villages have been obtained in Roshtkhar District. To analyze the data of one-sample t test, regression, linear regression and path analysis were used. The results show the positive impact of saffron cultivation on four dimensions of place among the households in the study area. The results of the analysis of data based on regression analysis, linear regression and path analysis shows that Most saffron cultivation overall effect on the economy. So that the amount of savings income and rural households in the study area has increased, The household employment for rural women's employment, Economic diversification and job there, The area under cultivation in villages in this region has increased at an acceptable level that Which in turn increases the level of well-being and empowerment of families and consequently enhances the sense of place among rural households, and psychological dimension with the lowest overall impact on the sense of place among the households in the study area had.
  Keywords: saffron cultivation, attachment to place, Rural Development, path analysis, District Roshtkhar
 • kaumars Irandoost *, kaumars habibi, mohammad khandan Pages 67-82
  The growth of cities in recent decades have become a economic, social, physical and environmental complex issue. The growth of cities can be due to natural population growth and on the other hand from population migration. In this way the physical growth and development of cities is very important which has various social, economical and environmental implications. Urban sprawl or suburban sprawl is a multifaceted concept centered on the expansion of auto-oriented, low-density development, and without municipal rules and regulations in developing cities. This phenomenon generally leads negative problems and consequences for cities. Thus, the study of effective factors in creating urban sprawl and impact of this phenomenon in urban conditions has utmost importance. In this paper with an analytical-descriptive approach and a review of available documents, the urban sprawl phenomenon has been studied in Rasht, and its factors are analyzed. This study shows that Rasht city, like most cities of Iran along with internal growth and development has experienced urban sprawl and physical spread. Incorporation and the dramatic development of villages around the city, along with creating informal settlements around the city is a major factor in the growth of this phenomenon. The expansion of cities along with points of entry and establishment of enterprise and finding the location of various industries and repair shops around the city are phenomena that are scattered over the sprawl of city. Climate and regional economy, contemporary urbanization process, monitor and managing of location have been main factors in the formation process in Rasht.
  Keywords: Urban Development, Urban Sprawl, Analytic Hierarchy process(AHP), Rasht city
 • Yaghob Mosavi, Zahra Sahraiian*, Mohammadreza Eghbal Pages 83-98
  Creating favorable urban spaces is the most important goal of modern urbanism. In this regard, sidewalks, due to their profound impact on the promotion of urban life quality, they have a special significance in urban spaces and are considered as components giving identification to social and cultural environments. For this purpose, the current studyinvestigates the role of Shahrivar17th sidewalk in social quality area of Imam Hussein square to Shohada square. The objective of this study is to investigate the relationship between the quality of urban space in sidewalks (vitality, legibility, permeability and Safety: as independent variables) and social interaction (as dependent variable). The research method is descriptive – analytical and in terms of goal is a practical study. Questionnaire, interview and observation are the main tools for collecting necessary data. Cochran formula ratio has been used (daily referring), and the sample ofthe study include 376 people which has been selected randomly. The questionnaires were distributed among pedestrians and available merchants with simple random sampling method.
  Pearson correlation and linear regression tests have been used to analyze the data. Research result shows that readability factor among independent variables was the only one which has significant relationship with quality of social space as independent variable in 17thShahrivar pedestrian. Two variables namely vitality and permeability have not considered as influential factors in social interaction in Shahrivar17th sidewalk. Considering these two factors is essential in order to enhance the quality of social space in this sidewalk.
  Keywords: Urban life quality, pedestrian, social quality promotion, 17thShahrivar pedestrian
 • Somayeh Mohamadi, Nobakht Sobhani * Pages 99-114
  TodayDiscuss of Sustainable development is as one of the most important issues in humansociety, So that most countries try to be a leader in this field. For this purpose,Most of these countries to achieve these important to make changes in world dimension.Given the importance and necessity of sustainable developmentCountriesand also necessity of more attention tothis issue in our country, would be adequate attention to the factors that are associated with this development.This research has been prepared with the aim of assessing the status of the 16 countries in the Middle EastIn terms of sustainable development statusby using 32 indicators of sustainable developmentwith an emphasis on Country Iran.Type of researchis functionaland methods It also analysis - comparison.For analysis of Information is used VIKOR method that is one of the methods Multi Criteria Decision Making.According to the results, In the years 2006, 2008, 2010 and 2012, according to under study indicators, which are located on the first and third positions, respectively, in Tunis, Kuwait , Egypt; Kuwait, Tunisia, Turkey; Egypt, Turkey, Iran and Turkey, Kuwait and Tunisia.Also according to the results,Country Iran is locatedInYear 2006 at fourth place,InYear 2008With one Rank climb in fourth place,InYear 2010AlsoWith one Rank climbcompared toYear 2008 infourth place,And finally inYear 2012With one Rank decline again in fourth place among 16 countries studied. Also according to the International Data, Country Iran is not good conditionin terms of indicators;Amount of greenhouse gases ,Employment rateAnd renewable energy at the international level, Which main reasonIsIncreasing population and oil economyof this country's.
  Keywords: Sustainable Development, Sustainability indicators, Middle Eastern countries, Vikor model
 • atta ghafari gilandeh, saiideh alavi, ahmad aftab Pages 115-132
  In recent decades achieve growth and sustainable development, one of the main issues countries, especially developing countries. In order to compensate for the backwardness of developing countries, Freedom from poverty, political, economic, Cultural, etc., to achieve comprehensive development and moderate that can lead to improving the lives of all people, In recognition of the potential, the powers and limitations are needed in all areas and regions. In this context, the industrial sector is the most important factor the impact and the large concentration of population and various activities. And thus accelerating the process of growth and development. This study uses 22 indicators of the industry and mining sector to measure the spatial distribution of industrial components Ardabil province in terms of levels of development Using techniques are integrated. The research method is analytical. Documentary and field research data is collected. To analyze the data first Topsis models, electric and used Sauer Finally, the technique has been used to integrate Copeland. The results show that the terms of the index of industrial townships there is a significant difference. Copeland shows the results of compilation techniquesThe Counties of Ardebil, Meshkinshahr and Khalkhal as Counties developed and enjoyed, County Namin, Parsabad Kosar and a relatively developed cities Nir, Germy and Bilesuar Ardabil province are among the poorest.In recent decades achieve growth and sustainable development, one of the main issues countries, especially developing countries. In order to compensate for the backwardness of developing countries, Freedom from poverty, political, economic, Cultural, etc., to achieve comprehensive development and moderate that can lead to improving the lives of all people, In recognition of the potential, the powers and limitations are needed in all areas and regions
  Keywords: industrial development, TOPSIS, Saw, Copeland, Ardebil
 • Esmaeel Nasiri Hendeh Khaleh * Pages 133-154
  Nowadays cities especially those in developing countries, regarding population growth and continuous urbanization, need spatial justice in appropriate using of different urban public services more than any time. Urban services especially in neighborhoods play a crucial role in the formation of urban systems. problems caused by inappropriate distribution of urban services the urban elements and spatial justice. Geographical and spatial justice means fair distribution of services and therefore it is achieving a balanced society and social justice. Among these problems, the issue of inappropriate service of urban districts and public service contradicts spatial justice. it is impossible to deprive a part of population from urban services. Deprivation to these services with higher cost leads to more spatial inequalities in cities.Qazvin like most of other cities in the country suffers from unequal urban services. Accordingly, the present research, regarding the concept of spatial justice,the relationship between population and service distribution and inhabitants’ access of 19 districts in Qazvin. The methodology used was used descriptive and analytical and data gathering was done through library and survey. To investigate the distribution of the population relative Entropy model was used to analyze the spatial inequalities related to the distribution of services in the areas VIKOR model was used.Results from Entropy (0.74152) show that population distribution has not appropriately occurred in urban areas in Qazvin. Areas 15, 16 and 19 with the highest percentage of population enjoyed the least facilities. Area 8 with 0.8410-Q and area 17 with 0.889-Q enjoyed the least facilities and areas 12 and 13 enjoyed the highest facilities in the VIKOR model.Results obtained by Chi- Square Test and AVONA indicate this significant difference in citizens’ satisfaction regarding differences in distribution of opportunities regarding differences in distribution of opportunities and access to urban services. urban service distribution is not in accordance with the areas’ needs and distributed services are not used by citizens.
  Keywords: population distribution, service distribution, spatial distribution, Vikor model, 19 districts in Qazvin
 • Mosayeb Abbasi, Nemaat Shakarami *, Rahmatollah Malek Pages 155-168
  Nowadays tourism industry is one of the most prolific economic activities all over the world.As an affecting activity on all parts of development ,this industry should be more noticed now rather than in the past, khorramabad city is considered as one of the most important tourist base in the country (Iran), and due to deficiencies in the field of tourism in the city, the objective of the present study is offering the best strategy to deal with the threats and weaknesses and taking advantages of the strengths and opportunities by using SWOT and QSPM methods while identifying strengths and weaknesses and threats and opportunities. The research method is Cross-sectional in which required data and information by library and field (questionnaire) survey have been collected. Selected sample includes 32 individuals of experts and managers of the city tourism who are selected using simple random sampling. The results show that Khorramabad tourism is on the offensive. It should be taking advantage of opportunities ahead as regards capabilities. Prioritization that has been developed using a matrix planner, preparing a comprehensive program of regular, long-term in the field of Khorramabad tourism, recreational facilities and places of accommodation organized for tourists near the city’s cultural and tourist places and routes and city and trans-regional marketing and advertising to introduce and better identifying Khorramabad city according to the report by the UN OFFICE as the best city of tourism in Iran are determined as the most effective strategies. Introduction Today, tourism is considered as one of the largest and most drivers industries in the world (Tvanaie 131:
  Keywords: tourism, quantitative planning, SWOT method, Khorramabad city
 • Abolfazl Ghanbari *, Masomeh Adami Pages 169-190
  Tourism develops in the context of geographical environment consisting of natural, cultural and social environment. Each one of these environments is made up of factors that influence and are influenced by the tourism in some ways. Tourism can have various and remarkable effects on tourist area such as social, cultural, economic, political, and environmental effects. Given the complexity and the expansion of tourism activities, their resulting effects have many interconnected dimensions that should be noted in the study of tourism industry. The effects are typically and directly reflected in the quality and life style of the host society. Therefore, tourism industry can be considered as one the most effective factors on the quality of life of the inhabitants of tourism destinations. This study was conducted via descriptive and analytical methods to determine the effects of tourism on life quality. The data were collected through field observation, questionnaire distribution, and library studies. The research population included the local residents of Tabriz. Cochran sample size was used to determine the sample size for 400 subjects and the sample was selected through simple random sampling. The data were analyzed through factor analysis within SPSS software and the questionnaire validity and reliability were tested through content validity (professors and experts' comments in relation to urban and tourism issues) and Cronbach's alpha coefficient, respectively that were acceptable. The results of exploratory analysis indicated that whenever the residents were asked to express their opinion about the effects of tourism on specific domains of life, they had a positive perception of the issue. In other words, when the effects of tourism are raised in relation to life satisfaction, the residents have a positive perception of the economic, social, cultural, environmental effects and specific domains of life. Moreover, the factor "How much satisfied you are with your life" with the factor load of 0.873 was the most important component of overall quality of life.
  Keywords: Tourism, Special life domains, Tourism impacts, life satisfaction, Tabriz
 • Hamd Allah Sajasi Ghidari *, Narges Hajian Pages 191-208
  Today management is one of the pillars of the planning, organization and control in this context is the role of rural management to achieve optimal planning and rural development is considerable. There are different approaches in the field of rural management; one of the newest and most important is rural good governance. Today management is one of the pillars of the planning, organization and control in this context is the role of rural management to achieve optimal planning and rural development is considerable. There are different approaches in the field of rural management; one of the newest and most important is rural good governance.The aim of this study was to examine and analyze the current situation of rural local management governance is desirable in terms of performance 9 indices. For this purpose, analytical methodology, using library resources and field research questionnaire was used. The study to included 12 villages in the Chenaran city which 144 that were selected through random sampling method Cronbach's alpha have been studied. T-test results show that the majority of indicators (except for equity index), and items related to it (except for three items licensing for houses in the village, the security for the villagers, and villagers trust managers local) means less than average. Correlation between indicators also shows that the villagers to achieve good governance, the correlation between the indicators are needed. VIKOR prioritization model to determine the best rural management in connection with implementation of the principles of good governance implies that the Yurdchvpan Village is first and Noureddine village be the last place in terms of implementing good governance indicators local management of the village.
  Keywords: Rural management, council, Dehyari, rural governance, participation
 • Mohamadbagher Masoudi *, Ebrahim Moaameri Pages 209-222
  Undoubtedly, the highest and most sublime element that is fundamental interference in the existence of the society, culture and society. Basically culture of each community, identity and existence of society and the diversion of culture, though society from the economic, political, industrial and military is powerful, but is empty and hollow.
  No doubt all human doctrines and political systems, the Android development community have agreed to strive for excellence and do not want or can society and system of a fixed level of material and spiritual culture is stopped. The main objective of this study was to evaluate the development of the city based on 30 indicators of cultural Golestan in 1392, is. Applied research and in terms of methodology, is analytical. Information needed for research, through documentary and library have been obtained and analyzed data from Excel software and to rank the city of techniques MCDM VIKOR, SAW, TOPSIS and integrate the results with the technique Cup Land was used. Also the rate of Shannon entropy method is used. The study, based on 14 city Golestan province is the political-administrative divisions. The results of this study, according to Copeland method shows that the city was 28/14 percent, 42/71 percent and 28/14 percent had smoked in the category were deprived city. So most of the city's poor and half are in the city that shows the distribution of various indicators of development in the province, there are many inequalities.
  Keywords: The cultural, technical TOPSIS, VIKOR, cultural indicators, Golestan province
 • Mohammad Ajza Shokoh, Lia Shadel * Pages 223-236
  Describing and quantifying the spatiotemporal dynamics of urban expansion in developing countries play a crucial role in determining the mechanisms of urban growth and decision making processes. Urban dissonant development is one of the most important issues in land using, and predicting urban development is not simply possible, but it needs a model to consider the complex nature of urban processes. Urban land uses constitute a complex system which is controlled both by human activities and spatial-temporal dynamics. The rapid population growth and urbanization in developing countries provoke uncontrolled urban sprawl and correspondingly pose a threat to the environment. This urbanization process in territorial structures led to a higher complexity and pressure on the natural environment Logistic regression is one of the experimental predicting model. Determination of weight of mobile factors based on empirical rather than expert knowledge is one of the benefits of this model. Another superiority of this model is the ability to import more variables. Considering the importance of this issue, this study is working around the modeling the development of Bojnourd, using logistic regression in 28 years. This method is a descriptive and analytic model that uses 9 independent variables for modelling. The Pseudo-R2 and ROC, respectively were 0.2835 and 0.9335 that are in an acceptable range. Therefore, this modeling is confirmed. Evaluating the sensitivity of the model, using the method of eliminating independent variables, represents high impacts of tilt and its distance of water surfaces in modelling. Southern urban areas and rural areas are the most suitable areas for the development in the future.
  Keywords: Bojnourd, city development, modeling, logistic regression