فهرست مطالب

فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا
پیاپی 49 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جمشید عینالی*، اسماعیل رحمن پور صفحات 1-16

  گردشگری به عنوان یک فعالیت اجتماعی- اقتصادی نقش موثری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی ایفا می کند که می تواند تاثیرات قابل توجهی را بر روی هویت کالبدی روستایی برجا بگذارد. هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثرات گردشگری در تحولات هویت سکونتگاه های روستایی در منطقه اورامان شهرستان سروآباد در استان کردستان است. ازاین رو، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق 7 روستای واقع در محور ارتباطی دزلی- هجیج در بخش اورامان است که بر اساس داده های سرشماری نفوس و مسکن 1395 دارای 1572 خانوار بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 306 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک نمونه ای و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که توسعه گردشگری در روستاهای نمونه در بعد تداوم در زمان از قبیل کیفیت ساخت وساز مسکن (67/3)، بهداشت و پاکیزگی محیط روستا (39/3) و تغییرات کاربری اراضی (78/3) و بعد وحدت و کثرت از قبیل طرح و شیوه معماری مساکن (01/3) و معماری و سیمای معابر عمومی (23/3) و بعد تمایز و تشابه از قبیل تناسب با زندگی روستایی (58/3) و روستاگرایی یا همخوانی با مکان (43/3) تاثیر مثبتی بر روی ابعاد کالبدی سکونتگاه های روستایی منطقه داشته است. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که توسعه گردشگری نقش مهمی در تحولات هویت کالبدی روستایی منطقه دارد. به طوری که عامل تناسب با زندگی روستایی منطقه با مقدار ویژه 6/13 و 27 درصد از واریانس کل بیشترین تاثیر را در بین عوامل به خود اختصاص داده است

  کلیدواژگان: هویت کالبدی، محیط ساخته شده، گردشگری روستایی، استان کردستان
 • غلامرضا خوش فر*، رضا معقولی، ساناز خوش فر، شهربانو میرزاخانی صفحات 17-29

  هدف این مطالعه، سنجش سطح پایداری مجتمع های مسکونی شهر گرگان و شناسایی نحوه اثرگذاری سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر مفهوم پایداری مسکن می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مجتمع های مسکونی شهر گرگان است که تعداد 268 مورد از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری مشخص شدند و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ استفاده شد که اعتبار آن با استفاده از روش صوری مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، سنجش پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای مفهوم سرمایه اجتماعی (879/0 =α) و پایداری مسکن (810/0 =α) مورد تایید قرار گرفت. همچنین یافته ها نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با متغیر وابسته، یعنی متغیر پایداری مسکن و ابعاد چهارگانه آن رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که مدل تلفیقی در مطالعه حاضر توانست تا حد قابل قبولی رابطه سرمایه اجتماعی را با مفهوم پایداری مسکن را تبیین نماید. ازاین روی، این الگو می تواند برای سایر نقاط شهری کشور جهت سنجش پایداری مسکن بر حسب تاثیر سرمایه اجتماعی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، پایداری، گرگان، مجتمع مسکونی
 • حسنعلی فرجی سبکبار* صفحات 31-45

  برای انتخاب مکان مناسب فعالیت ها، روش های مختلفی توسط متخصصین علوم مکانی ارایه شده است که به بررسی معیارها، روش ها و الگوهای انتخاب مکان می پردازند. روش هایی که اغلب استفاده می شود روش های عمومی می باشد که تفاوت ها و اختلافات جغرافیایی و توزیع داده ها توجهی نمی شود، بر اساس اصل حساسیت دامنه تغییرات، تغییرات محلی داده ها در محاسبات وزن شاخص ها لحاظ می شود. سوال محوری این است که چگونه تغییرات محلی را مدل و در مدل سازی فضایی لحاظ نمود. بر این اساس ارزیابی پایگاه های اورژانس استان فارس به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است و برای ارزیابی از معیارهای فاصله از نیروگاه، فاصله از مراکز لجستیک، صنایع، پایانه های حمل ونقل، بیمارستان، هتل و گردشگری، شهر، نقاط روستایی و مراکز بازارچه ای استفاده شده است، با استفاده از روش AHP به معیارها وزن دهی شده است و سپس برای وزن های محلی، از فیلترهای همسایگی بدون همپوشانی در شعاع 25 کیلومتر استفاده شده و مقادیر مربوط به دامنه تغییرات، مقدار بیشینه، مقدار کمینه را محاسبه نموده و بر اساس رابطه ارایه شده در این مقاله وزن های محلی به دست آمد آنگاه لایه ها بی مقیاس شده و مقادیر وزن محلی در لایه های بی مقیاس شده ضرب شد و نمرات نهایی حاصل شد، در گام بعدی برای مقایسه داده ها با استفاده از روش عمومی نیز تلفیق و محاسبه شد نتایج دو روش به نقاط پایگاه های اورژانس منتقل شد و نتایج آن تحلیل شدند.

  کلیدواژگان: پایگاه اورژانس، تلفیق خطی وزنی محلی، تلفیق خطی وزنی عمومی
 • محمد ابراهیمی*، سید علی علوی، ابوالفضل مشکینی، حسین صدری صفحات 47-65

  حق به شهر در توسعه شهری فراتر از شکل فیزیکی و هم زمان دارای مفهوم ذهنی و اجتماعی است که پس از طرح آن توسط لفور در نظریه برنامه ریزی و مطالعات شهری رواج یافته است. این نظریه، ساکنان ویژگی های متمایز فضا را کانون توجه قرار داده و معتقد است حق به شهر را فقط می توان به عنوان حق تحول یافته و تجدید شده زندگی شهری فرمول بندی کرد. این تحقیق در یک هدف توصیفی-تبیینی به دنبال تحلیل فضایی مولفه های تبیین کننده توسعه در شهری بندرعباس از منظر حق به شهر است. در این تحقیق با گردآوری 77 سنجه ذهنی و عینی، از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره کوپراس جهت تلفیق داده ها در محیط آرک مپ استفاده شده است. یافته های نشان می دهد در وضعیت فعلی توسعه شهری بندرعباس، حق به شهر در تمام جنبه های آن شامل: حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت برای ساکنان تضعیف و نادیده انگاشته شده است. سهمی بالغ بر 20.7 درصد از فضای شهر که عمدتا معطوف به محلات ثروتمندنشین و بخش هایی از نواحی مرکزی شهر و همچنین بخش هایی از توسعه های جدید است، حق به شهر تجلی بیشتری یافته است و در حدود 19.8 درصد از فضاهای شهر نیز که عمدتا منطبق بر سکونتگاه های غیررسمی و محله های فقیرنشین شهر است، این حق تضعیف و نادیده انگاشته شده است.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، بندرعباس، حق به شهر، تولید فضا
 • زهره خاموشی، سارا جلالیان*، محمدمهدی سروش صفحات 67-87

  اجتماع پذیری، با برقراری ارتباط اجتماعی بین بهره برداران فضاهای عمومی و مشترک معماری شکل می گیرد. در نتیجه، جدا از جنبه عملکردی محیط و ویژگی های اجتماعی بهره وران از آن، ویژگی های محیطی و عملکرد فضایی آن نیز اهمیت بسیار فراوان دارد. پژوهش های زیادی انجام شده که از جنبه های کالبدی، فعالیتی یا ذهنی، اجتماعی و فرهنگی و بصری موردبررسی قرار داده اند. پژوهش حاضر ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است، درروش میدانی، جمع آوری داده های اولیه با توجه به پرسش های پژوهش از طریق طراحی پرسش نامه طیف لیکرت 5 مقیاسی انجام شده، جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن مجتمع های مسکونی کسری، آزادی، رضوان، راهان، هشت بهشت و زیتون که مشتمل بر 6588 نفر تشکیل می داد و حجم نمونه با فرمول کوکران 364 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه ها در این پژوهش از عواملی چون سهولت دسترسی به مجتمع ها، میزان تمایل و همکاری ساکنین و مدیریت مجتمع ها نیز تاثیرگذار بوده اند. نتایج حاصل از بررسی مجتمع های مسکونی موردمطالعه از منظر شاخص های هم پیوندی فضایی حاکی از آن بود که از بین مجتمع های موردبررسی مجتمع مسکونی راهان کم ترین میزان برخورداری از شاخص ارتباط پذیری را نسبت به بقیه مجتمع ها داشته و بیشترین سهم از این مقایسه به مجتمع مسکونی کسری می رسد. از مقایسه مجتمع ها بر اساس شاخص هم پیوندی به این نتیجه می رسیم که موقعیت قرارگیری فضاها و دسترسی ها در مجتمع راهان بسیار ضعیف بوده و نسبت به بقیه مجتمع ها در سطح پایین تری قرارگرفته است. افزایش هم پیوندی در فضاهای عمومی با افزایش اجتماع پذیری رخ می دهد.

  کلیدواژگان: ساختار فضایی، اجتماع پذیری، آسایش زیست محیطی، انتظام فضایی، شهر کرمانشاه
 • محمد زنگوئی دوم، محسن جان پرور*، اکبر حیدری، علی محمدپور صفحات 89-103

  تحولاتی نظیر جهانی شدن، پیوستگی فضاهای جغرافیایی و همچنین تحولات صورت گرفته در عرصه فناوری های نظامی ، مسیله دفاع را به عنوان عامل اصلی بقاء کشورها دچار دگرگونی کرده است. چرا که تحول از جنگ سخت به سوی جنگ نرم و سپس جنگ هوشمند در طی دهه های اخیر، رویکردها نسبت به دفاع را متفاوت نموده است.این تحولات سبب توسعه بحث ها پیرامون آمایش دفاعی شده است. در این میان کشورهای خاورمیانه به واسطه شرایط خاص خود از نظر دفاعی اهمیت و جایگاه برجسته ای دارند. در مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای و میدانی و با نرم افزار Smart PLS تلاش شده است ابعاد پایه ای موثر بر آمایش دفاعی کشورهای خاورمیانه را موردبررسی قرار دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که مولفه های موثر در تحقیق حاضر شامل 130 مورد است که در قالب 15 بعد قرار می گیرند. اهمیت این ابعاد در آمایش دفاعی کشورهای خاورمیانه به ترتیب عبارت اند از بعد ژیوپلیتیکی با امتیاز 43/0، بعد نظامی با امتیاز41/0، بعد اقتصادی با امتیاز 41/0، بعد سیاسی با امتیاز 39/0، بعد هیدرولوژی با امتیاز 34/0، بعد امنیتی با امتیاز 32/.، بعد اجتماعی با امتیاز 29/0، بعد جمعیتی با امتیاز 28/0، بعد فرهنگی با امتیاز 26/0، بعد علمی-بهداشتی با امتیاز 25/0، بعد ژیومورفولوژی با امتیاز 25/0، بعد ریاضی با امتیاز 2/0، بعد اقلیمی با امتیاز 2/0، بعد زیستی با امتیاز 2/0و بعد خاکی با امتیاز 18/0 می باشند.

  کلیدواژگان: آمایش، دفاع، امنیت، کشورهای خاورمیانه
 • آذر بیرانوند*، مهدی دوستکامیان، سوسن حیدری، مسعود گودرزی صفحات 105-121

  دما یکی از عناصر اقلیمی می باشد که در طول زمان دچار نوسانات زیادی شده است. زمانی که این نوسانات افزایش و کاهش بیش ازحد نرمال داشته باشند و در ناحیه بالا و پایین توزیع آماری قرار گیرند، در صورت تداوم می تواند منجر به ایجاد امواج گرمایشی و سرمایشی شود. هدف از این مطالعه تحلیل تغییرات زمانی و مکانی امواج گرمایشی و سرمایشی ایران طی دوره ای 50 ساله می باشد. بدین منظور دمای 663 ایستگاه همدید از سال 1341 تا 1383 از پایگاه داده ای اسفزاری اخذ گردیده است. به منظور تکمیل این پایگاه دمای روزانه از سال 1383 تا 1390 از سازمان هواشناسی کشور اخذ و به پایگاه داده ای مذکور اضافه گردیده است. به منظور انجام محاسبات و ترسیم نقشه ها از نرم افزارهای Matlab و grads و surfer بهره گرفته شده است. برای تحلیل روند از رگرسیون بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نمایه های حدی امواج سرمایشی و امواج گرمایشی ضمن اینکه تاثیر مستقیمی بر همدیگر داشته اند در اکثر مساحت ایران از روند افزایشی برخوردار بوده است. توزیع آماری نمایه حدی امواج سرمایشی ناهمگن تر از نمایه حدی امواج گرمایشی است. به طوری که ضریب تغییرات مکانی برای امواج سرد 22/84 درصد می باشد. همچنین نمایه حدی امواج سرمایشی تغییرپذیری مکانی بیشتری را داشته است. بالاترین میزان پراش مشترک نمایه حدی امواج گرمایشی و سرمایشی در شمال غرب، شرق و امتداد کوه های زاگرس دیده شده است. تحلیل روند نمایه ها نشان داد که امواج گرم در 65.8% ایران تشدید شده اند و از شدت امواج سرد در 48.5% ایران کاسته شده است.

  کلیدواژگان: نمایه حدی، امواج گرمایشی و سرمایشی، پراش مشترک دما، ایران
 • غلامرضا مقامی مقیم*، محمدرضا قدری صفحات 123-141

  مورفولوژی هر منطقه با لندفرم های آن ارتباط دارد، مورفولوژی نواحی هموار با اینسلبرگ ها مرتبط است. وجود اینسلبرگ ها در نواحی بیابانی و خشک چهره خاصی به مورفولوژی این مناطق می دهد. مطالعه این لندفرم ها و عوامل موثر در شکل گیری آن ها ازنظر گردشگری، تغییرات اقلیمی، زیست محیطی و عمران منطقه ای یک ضرورت محسوب می شود. بر اساس مطالعات انجام شده عوامل و فرایندهای مختلفی در شکل گیری اینسلبرگ ها نقش دارند که نقش لیتولوژی در این زمینه برجسته تر به نظر می رسد. در این تحقیق که با روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده، ما با شناسایی و مطالعه 18 اینسلبرگ در دشت صفی آباد به این نتیجه رسیدیم که اینسلبرگ های این دشت، عمدتا در سنگ های رسوبی ازجمله سنگ های آهکی، کنگلومرا و ماسه سنگ به وجود آمده اند، در بین سازندهای زمین شناسی، بیشترین و متنوع ترین اینسلبرگ های دشت صفی آباد در سازند کنگلومرای توده ای با سخت شدگی خوب (Mc) تشکیل شده اند زیرا این سازند بیشترین گسترش را در این دشت دارد اما تیپیک ترین اینسلبرگ های این دشت در سنگ آهک توده ای ضخیم لایه چرت دار (ماستریشتین) به وجود آمده اند. زیرا این سازند در مقابل فرایندهای فرسایشی مقاومت بیشتری دارد. سازندهای لار، واحد آپسین-آلبین شامل سنگ آهک اوربیتولینادار و آهک های ضخیم تا توده ای دولومیت و سازندهای دلیچای نیز نقش مهمی در شکل گیری اینسلبرگ های این دشت داشته اند. هرچند وسعت این سازندها قابل توجه نیست، اما به دلیل مقاومت زیاد در برابر فرایندهای فرسایشی سبب شکل گیری اینسلبرگ های تکامل یافته ای در این دشت شده اند

  کلیدواژگان: اینسلبرگ، لیتولوژی، سنگ های رسوبی، کال گراتی، دشت صفی آباد
 • سروش لطفی بزازان، حمیدرضا صارمی*، آرش بغدادی صفحات 143-161

  پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل موثر بر ارتقای وضعیت کیفی مسکن شهری انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، ساکنان 8 مجتمع مسکونی محله اتابک منطقه 15 شهر تهران بودند. بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 پرسشنامه در بین ساکنان توزیع شد. نهایتا تعداد 380 پرسشنامه کامل و بدون خطا جمع آوری گردید. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به صورت روایی صوری و ظاهری و همچنین روایی واگرا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده نرم افزارهای spss و pls انجام پذیرفت. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن بود که کیفیت کالبدی با ضریب مسیر 368/0، متغیر دسترسی به خدمات شهری با ضریب مسیر 339/0، متغیر شرایط اجتماعی مسکن با ضریب مسیر 169/0 و کیفیت زیست محیطی با ضریب مسیر 302/0 بر کیفیت مسکن تاثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به ضریب مسیر به دست آمده برای متغیرهای پژوهش مقدار تاثیر آن ها بر کیفیت مسکن در حد متوسط ارزیابی می گردد. از بین عوامل شناسایی شده عامل کیفیت کالبدی با ضریب مسیر 368/0 دارای بیشترین تاثیر و عامل دسترسی به خدمات شهری با ضریب مسیر 339/0 در رتبه دوم قرارگرفته است همچنین این عامل بر عامل کیفیت کالبدی مسکن دارای تاثیر مثبت و معناداری است

  کلیدواژگان: مسکن، برنامه ریزی مسکن، کیفیت کالبدی، دسترسی به خدمات شهری، شهر تهران
 • شیدا سقائی، علیرضا خواجه شاهکوهی*، عل اکبر نجفی کانی صفحات 163-176

  پایداری در محصولات باغی به عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بستگی دارد. شناخت سطح پایداری این عوامل می تواند در تدوین راهبردهای توسعه باغداری پایدار و اثر آن روی معیشت پایدار خانوار بهره بردار موثر باشد. لذا هدف از انجام این پژوهش تحلیل پایداری محصولات باغی و نقش آن در معیشت خانوار بهره بردار روستاهای بخش مرکزی شهرستان بندرگز است. اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است که روایی آن بر مبنای نظر کارشناسان مربوطه و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق شامل بهره برداران باغی سه روستای گز شرقی، گز غربی و ول افرا است که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 250 محاسبه شد. از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب نمونه های تحقیق استفاده شد. برای سنجش پایداری محصولات باغی از 45 شاخص به تفکیک ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و برای سنجش معیشت پایدار خانوار بهره بردار از 53 شاخص به تفکیک ابعاد دارایی مالی، اجتماعی، انسانی، زیست محیطی و محیطی استفاده شد. بر اساس آزمون اسپیرمن پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محصولات باغی روی معیشت پایدار خانوار بهره بردار موثر است. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس حاکی از آن است معیشت پایدار بهره برداران در سه روستای موردمطالعه تا سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری دارند. نتایج آزمون تحلیل واریانس مستقل یک طرفه در سطح زیر کشت سه روستا، درآمد باغی در سه روستا نیز بیان کرد که تا سطح 99 درصد تفاوت معناداری در این سه عامل در سه روستا وجود دارد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار کشاورزی، توسعه پایدار محصولات باغی، معیشت پایدار، شهرستان بندرگز
|
 • Jamshid Einali *, Ismaeil Rahmanpour Pages 1-16

  Tourism as a socio-economic activity plays an essential role in the economic, social, physical, and cultural dimensions of rural settlements in developing countries, which can have significant impacts on rural physical identity. The purpose of this study was to evaluate the impact of tourism on the identity changes of rural settlements in Oraman area of Sarvabad Township in Kurdistan province. Therefore, the present study questions 1. What is the relationship between tourism development and rural identity changes in the study area? What are the most critical factors influencing the physical development of rural settlements? He answers. The present study is a descriptive-analytical based on data collection using a questionnaire. The statistical population of the study consisted of 7 villages located in the Dezli-Hajij communication axis in Oraman District based on population and housing census data of 1395 with 1572 households and 306 households were selected using Cochran formula. One-sample t-test and factor analysis were used for data analysis. The findings of the study showed that tourism development in the sample villages in terms of continuity over time such as housing construction quality (3/67), sanitation (3/39) and land-use changes (3/78) and unity and plurality such as Design and style of housing architecture (3/01) and public transit architecture (3/23) and then differentiation and homogeneity such as proportionality with rural life (3/58) and rurality or location (3/43) have a positive impact on the physical dimensions of rural settlements in the region. The results of the exploratory factor analysis showed that tourism development plays a vital role in the development of rural physical identity in the region. So that the proportion of rural life with a specific amount of 13/6 and 27% of the total variance had the most influence among the factors.

  Keywords: Rural development, Physical Identity, Rural tourism, Kurdistan province
 • Gholamreza Khoshfar *, Reza Maaghuli, Sanaz Khoshfar, Shahrbanoo Mirzakhani Pages 17-29

  The purpose of this study is to measure the level of sustainability of residential complexes in Gorgan and to identify the impact of social capital and its dimensions on the concept of housing sustainability. The research method is descriptive and survey type. The statistical population of the research includes all the residential complexes of Gorgan city, of which 268 cases were determined using Cochran's formula as a statistical sample and were selected and studied using the two-stage cluster sampling method.. A researcher-made questionnaire with an answer package was used to collect data. Its validity was confirmed using the formal method and its reliability using Cronbach's alpha coefficient for the concept of social capital (α = 0.879) and housing sustainability (α = 0.810), respectively. The findings showed that there is a significant positive relationship between social capital and its dimensions with the dependent variable, i.e. housing sustainability variable and its four dimensions. The results showed that the integrated model in the present study was able to explain the relationship between social capital and the concept of housing sustainability to an acceptable extent. Therefore, this model can be useful for other urban areas of the country.

  Keywords: Social Capital, Stability, The residential complex, Gorgan
 • Hassan Faraji * Pages 31-45

  For choosing suitable place multiple methods are introduced, which examine the qualities, methods and patterns of location selection. The current methods use global approach and do not pay attention to spatial differences, environmental variation in variables, local changes modeled by local weighting indicators. It has been selected as a case study to evaluate the EMS center of Fars province and to evaluate the indicators of distance from the power plant, distance from logistics centers, industries, transportation terminals, hospitals, hotels and tourism, cities, rural areas and custom centers. has been used, using the AHP method to weight the qualities, and then for local weights, non-overlapping neighborhood filtering within a radius of 25 km are used and calculate the corresponding changes, quantity, ratio Presented in this article, the obtained weights, then the compute local weighted layers, and then local weight was multiplied in the normalized layers and the final layer were obtained. In the next step, it was combined and calculated to compare the data using the global method. The results of the two methods were transferred to the points of the EMS and the results were analyzed.

  Keywords: Emergency Medical Services (EMS), Local Weighted Linear Combination, Global Weighted Linear Combination
 • MOHAMMAD EBRAHIMI *, Sayyed ali Alavi, Abolfazl Meshkini, Hosein Sadri Pages 47-65

  The right to the city in urban development goes beyond the physical form and, at the same time, has a mental and social meaning, which has been popularized in planning theory and urban studies after its proposal by Lefebvre. This theory focuses on the residents and the distinctive features of the space and believes that the right to the city can only be formulated as the right to the evolved and renewed urban life. Based on descriptive-explanatory purpose, this research seeks to spatially analyze the components of right to the city in Bandar Abbas. Therefore, after collecting 77 subjective and objective measures around the research components, the multi-criteria decision-making technique of COPRAS has been exploited to integrate the data in the ArcMap Tools. The findings show that in the current state of urban development in Bandar Abbas, the right to the city in all its aspects, the right to ownership, the right to participation and the right to difference for the residents have been weakened and ignored. A share of up to 20.7% of the city space, which is mainly directed to the wealthy neighborhoods and parts of the central areas of the city, as well as parts of new developments, the right to the city has been more manifested, and in about 19.8% of the city spaces. Mainly applicable to informal settlements and slums of the city, this right has been undermined and ignored.

  Keywords: Urban Development, Bandar Abbas, Right to the city, Production of space
 • Zohreh Khamoushi, Sara Jalalian *, Mohammadmehdi Soroush Pages 67-87

  The current research is descriptive-analytical. In terms of purpose, it is in the category of applied research. Both library and field methods have collected the information required for this research. The statistical population of the research consisted of citizens living in Kasra, Azadi, Rezvan, Rahan, Hasht Behesht and Zeytoun residential complexes, which consisted of 6588 people, and the sample size according to the Cochran formula was 364. The study results of the studied residential complexes from the perspective of spatial connectivity indicators indicated that among the investigated complexes, Rahan residential complex had the lowest connectivity index compared to the rest of the complexes, and the highest share of this comparison goes to Kasra residential complex. From the comparison of the complexes based on the interconnection index, we conclude that the location of spaces and accesses in Rahan complex is very weak. Compared to the rest of the complexes, the location of access and communication in Kasra complex is lower. Moreover, Rezvan has been suitable and successful. It is said that the increase of connection in public spaces occurs with increase of sociability. Among the other results of this research, the spatial order component with the path coefficient value of 0.368 has the highest path coefficient among the investigated components. In the first place, the playability component with a path coefficient of 0.253 is in the second place, the multi-purpose component with a path coefficient of 231 0.0 in the third place, the security component with a path coefficient of 0.162 is in the fourth place and the environmental comfort component is in the fifth place with a path coefficient of 0.153

  Keywords: spatial structure, Sociability, environmental comfort, spatial order, Kermanshah City
 • Mohammad Zangoei Dovom, Mohsen Janparvar *, Akbar Heydari, Ali Mohamadpour Pages 89-103

  Transformations such as globalization, the contiguity of geographical spaces, as well as developments in the field of military technologies have transformed the issue of defense as the main factor for the survival of countries. Because the transformation from hard to soft war and then the smart war in recent decades has changed the approaches to defense. These transformations have led to the development of discussions about defense purposes. Meanwhile, Middle East countries have a prominent position and importance in terms of defense due to their special conditions. This article has tried to investigate the basic dimensions affecting the defense of foreign countries with descriptive and analytical methods, using library and field findings and Smart-PLS software. The results of the current research show that the effective components in the current research include 130 items that are placed in the form of 15 dimensions. The importance of these dimensions in defense of the Middle East countries is, respectively, geopolitical dimension with a 0.43 score, military dimension with a 0.41 score, economic dimension with a 0.41 score, political dimension with a 0.39 score, hydrology dimension with a 0.34 score, security dimension with a 0.32 score, social dimension with a 0.29 score, demographic dimension with a 0.28 score, cultural dimension with a 0.26 score, scientific-health dimension with a 0.25 score, geomorphological dimension with a 0.25 score, mathematical dimension with a 0.2 score, climatic dimension with a 0.2 score, biological dimension with a 0.2 score and soil dimension with a 0.18 score.

  Keywords: Military Defense Security Middle East Countries
 • Azar Beyranvand *, Mehdi Doostkamian, Sousan Heidari, Massoud Goodarzi Pages 105-121

  Temperature is one of the climate elements that has fluctuated a lot over time. When these fluctuations increase and decrease more than normal and are placed in the upper and lower regions of the statistical distribution, if continued, it can lead to the creation of heating and cooling waves. The purpose of this study is to analyze the temporal and spatial changes in heating and cooling waves in Iran during a period of 50 years. For this purpose, the temperature of 663 synoptic stations from 1962 to 2004 was obtained from the Esfazari database. Then, in order to complete this database, the daily temperature from 2004 to 2011 was obtained from the Meteorological Organization of the country and added to the aforementioned database. In order to perform calculations and draw maps, Matlab, grads and Surfer software have been used. The results of this study showed that the index of cooling waves and heating waves, while having a direct effect on each other, had an increasing trend in most of the area of Iran. The statistical distribution of the index of cooling waves is more heterogeneous than that of the index of heating waves. So that the spatial variation coefficient for cold waves is 84.22%. Also, the index of cooling waves has more spatial variability. The highest common diffraction of the index of heating and cooling waves has been seen in the northwest, east and along the Zagros mountains. Analysis of the indexes trends show that heat waves have intensified in 65.8% of Iran and the intensity of cold waves has decreased in 48.5% of Iran

  Keywords: Extreme Index, heating, cooling waves, Common Variance Temperature, Iran
 • GholamReza Maghami Moghim *, MohamadReza Ghdri Pages 123-141

  The morphology of each region is related to its landforms, the morphology of flat areas is related to inselbergs. The presence of inselbergs in desert and dry areas gives a special appearance to the morphology of these areas. The study of these landforms and the effective factors in their formation is considered a necessity in terms of regional development. According to the studies, various factors play a role in the formation of inselbergs, and the role of lithology seems to be more prominent. In this research, which was conducted with the method of field and library studies, we identified 18 inselbergs in Safi Abad plain and by studying them, we came to the conclusion that the inselbergs of this plain are mainly formed in sedimentary rocks such as limestone, conglomerate and sandstone. Among the geological formations, the largest and most diverse inselbergs in the Safiabad plain are formed in the mass conglomerate formation with good hardening because this formation is the most widespread in this plain. But the most typical inselbergs of this plain are formed in thick layered limestone. Because this formation is more resistant to erosion. Lar Formations including Limestone and Thick Limestone’s to Mass Dolomite and Delichai Formations have also played an important role in the formation of inselbergs in this plain. Although the extent of these formations is not significant, but due to their significant resistance to erosion and being far from these processes, they have caused the formation of evolved inselbergs in this plain

  Keywords: Inselberg, Lithology, Sedimentary Rocks, Kal Grati River, Safiabad plain
 • Soroush Lotfi Bazazan, HamidReza Sarmi *, Arash Baghdadi Pages 143-161

  The present study was conducted to investigate the factors affecting improving the quality of urban housing. This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method. The statistical population of the research was the residents of 8 residential complexes of Atabak neighborhood in District 15 of Tehran. Based on Cochran's formula, 384 questionnaires were distributed among residents. Finally, 380 complete and error-free questionnaires were collected. The data collection tool was a questionnaire, the validity of which was verified in the form of face and face validity, as well as divergent validity and reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha and composite reliability. Analysis of data and information was done using SPSS and PLS software. The findings of this research showed physical quality with a path coefficient of 0.368, the variable of access to urban services with a path coefficient of 0.339, the variable of housing social conditions with a path coefficient of 0.169, and environmental quality with a path coefficient of 0.302 has a positive and significant impact on housing quality. According to the path coefficient obtained for the research variables, the amount of their impact on housing quality is evaluated as average. Among the identified factors, the factor of physical quality with a path coefficient of 0.368 has the most significant impact, and the factor of access to urban services with a path coefficient of 0.339 is ranked second. Also, this factor has a positive and significant effect on the physical quality factor of housing.

  Keywords: Housing, Housing Planning, Physical Quality, Access to Urban Services, Tehran City
 • Sheyda Saghaei, Alireza Khajeh Shahkohi *, AliAkbar Najafi Kani Pages 163-176

  Sustainability in horticulture products depends on economic, social and environmental factors. Knowing these factors' sustainability levels can be effective in formulating sustainable horticulture development strategies and their effect on the sustainable livelihood of the user family. Therefore, this research aims to analyze the sustainability of horticulture products and their role in the livelihood of the beneficiary households in the villages of the central part of Bandar Gaz city. The required information was collected through a researcher-made questionnaire, the validity of which was obtained based on the opinion of relevant experts and the reliability of which was obtained by calculating Cronbach's alpha coefficient of 0.89. The statistical population of this research includes garden operators in three villages of Eastern Gaz, Western Gaz and Val Afra, which was calculated using Cochran's formula as a sample size of 250. A random sampling method was used to select research samples. To measure the sustainability of garden products, 45 indicators were used, separated by economic, social, and environmental dimensions, and 53 indicators were used, separated by economic, social, human, and environmental dimensions, to measure the sustainable livelihood of the beneficiary household. According to the Spearman test, horticulture products' economic, social and environmental sustainability is effective in the sustainable livelihood of the user family. The Kruskal-Wallis test results indicate that the beneficiaries' sustainable livelihoods in the three studied villages have a significant difference up to the 99% confidence level. The results of the one-way independent variance analysis test on the cultivated area of three villages and horticulture income in three villages also stated a significant difference in these three factors up to the 99% level.

  Keywords: sustainable development of agriculture, Sustainable development of horticultural products, Sustainable livelihood, Bandargaz city