فهرست مطالب

 • سال پنجاه و یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی آذرخشی صفحات 9-24
  از موضوعات مهمی که مورد توجه حقوق دانان قرار دارد، حفظ جان انسان های بی گناه در هنگامه درگیری های نظامی است. از آنجا که اغلب تلفات جنگ ها مربوط به انسان هایی است که مستحق مرگ نیستند، نهادهای حقوقی در سال های اخیر، تلاش فراگیری برای توقف کشتارجمعی نموده اند. آنچه در اسناد بین المللی راجع به ممنوعیت کشتارجمعی ملاحظه می شود، این واقعیت است که در صورت عدم تفکیک انسان ها ، افرادی که نقشی در جنگ ندارند، کشته می شوند. بنابراین ضروری است که در هر حمله ای، تفکیک کاملی برای مشخص شدن اهداف نظامی و غیر نظامی انجام شود. این اصل تفکیک که در اسناد حقوق بین الملل سابقه ای نه چندان دور دارد، در آیات قرآن کریم و بیان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از شواهد قرآنی درباره اصل تفکیک و منع کشتار جمعی، آیه بیست و پنجم از سوره فتح است که به اصل یاد شده با تعبیر «لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم» اشاره دارد.
  کلیدواژگان: اصل تفکیک، حقوق جنگ، قرآن کریم، کشتارجمعی
 • فاطمه سعیده اقارب پرست، مهدی مطیع صفحات 25-44
  پیچیدگی داستان زندگی و رسالت حضرت موسی (ع) در قرآن کریم به ویژه در مقایسه با روایت کتاب مقدس، کاوش های نو در متن آن را ضروری می سازد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل شیوه روایی داستان، همراه با بررسی و تحلیل عناصر زبانی بر اساس نظریه «ژپ لینت ولت» ، پیشنهادی برای حل پیچیدگی ها و رفع تعارض های ظاهری با توجیه ناهمخوانی داستان های قرآنی با متون کهن است. این نظریه به تحلیل نوع روایت، شامل روایت دنیای داستان ناهمسان و همسان می پردازد. یافته های این تحلیل نشان می دهد که داستان موسی (ع) از جهت گونه روایی، ناهمسان و به صورت تلفیقی متن نگار و کنش گر روایت شده است. نوع زاویه دید، بیرونی و از نوع دانای کل و الگوی طرح های داستان دارای ساختاری کامل است. نقش الگویی در ماجراهای زندگی موسی (ع) ، مخاطب را با آموزنده ترین برداشت های تفسیری روبرو می کند و دانای کل با پردازشی مطلوب در مولفه های روایتگری، سلوک معنوی را در دشوارترین عرصه های زندگی فردی و اجتماعی برای خواننده ترسیم می کند و این چنین زبان قرآن را برای مخاطب، گویا و فصیح می گرداند.
  کلیدواژگان: داستان حضرت موسی(ع)، زاویه دید، ژپ لینت ولت، طرح داستان، قرآن
 • علی راد، حسن رضایی هفتادر، نسیبه رضایی صفحات 45-66
  یوری روبین در پژوهش خود با عنوان «بوزینگانی رانده شده باشید: مسخ بنی اسرائیل به بوزینه و پس زمینه کتاب مقدس و میدراشی آن» بر پایه ادله و شواهدی و با استفاده از روش مقایسه ای تحلیلی، داستان مسخ شدن «اصحاب سبت» در قرآن را برگرفته از داستان «من و سلوی» در کتاب مقدس دانسته است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی انتقادی به ارزیابی دیدگاه ها و مستندات روبین پرداخته و ضمن رد ادعای وی با استفاده از آیات قرآن و روایات کتاب مقدس، تمایز داستان های مذکور را اثبات نموده است. ادعای روبین در اقتباس آیه «کونوا قرده خاسئین» متاثر از پیش فرض وحیانی نبودن قرآن و اقتباس آن از عهدین است که سبب شده وی این داستان قرآنی را انعکاسی از داستان کتاب مقدس بداند. روبین بدون مراجعه به منابع تفسیری اسلامی و صرفا با استفاده از کتاب مقدس و میدراش، مقایسه صوری میان این آیه و داستان من و سلوای کتاب مقدس انجام داده و به همسانی آن دو رای داده است. این در حالی است که به لحاظ تاریخ گذاری، این دو واقعه متمایز از یکدیگر بوده و این تطبیق مخالف تاریخ و بافت داستانی آن ها است.
  کلیدواژگان: آیه کونوا قرده خاسئین، اصحاب سبت، اقتباس از کتاب مقدس، مسخ، من و سلوی، نقد خاورپژوهان، یوری روبین
 • فرزانه روحانی مشهدی صفحات 67-87
  ظهور نظریه تکامل در زیست شناسی نوین، بحث های فراوانی را در موضوع رابطه علم و دین، میان اندیشمندان جهان برانگیخت. بررسی توافق یا تقابل متن قرآن با این نظریه علمی از موضوعات اساسی در این حوزه و آیه 59 سوره آل عمران یکی از آیات مهم مورد بحث موافقان و مخالفان خوانش تکاملی آیات آفرینش است. این آیه مثل عیسی را با مثل آدم همانند می سازد، سپس از دو مرحله آفرینش آدم به عنوان وجه شبه در این تشبیه سخن می گوید؛ خلقت از خاک و امر خداوند به ایجاد. عموم مفسران تشابه عیسی و آدم را تنها در ایجاد آنی به امر خدا جستجو نموده و خلقت از خاک را بر خلاف ظاهر آیه، وجه افتراق عیسی و آدم شمرده اند. اما برخی دیگر آفرینش این دو را طبق سنن الهی در طبیعت دانسته و وجوه شباهت را به گونه های دیگر تفسیر نموده اند. در این پژوهش به منظور تبیین وجوه شباهت در آیه مذکور، بر مبنای اصل حقیقت قرآنی و اصل عدم ترادف کامل، مفهوم قرآنی کلمات آدم، انسان، بشر، نفس، روح، خلق، امر و اصطفاء به دست آمده و بر اساس مفاهیم قرآنی فوق، آیه مذکور به عنوان جزئی از نظام آیات آفرینش انسان تحلیل شده است. وجوه شباهت در تشبیه عیسی به آدم، در درجه اول خلقت از خاک همچون همه انسان ها است و در درجه دوم برخورداری از نفس ملهم به روح از جنس امر رب که با نوعی برگزیدگی تکوینی و تمایز از افراد «بشر» همراه است و در قرآن با عنوان «اصطفاء» از آن یاد می شود.
  کلیدواژگان: آدم، آفرینش انسان، روح، نظریه تکامل، نفس
 • محمدرضا شاهرودی، محمد امین تفضلی، منصور پهلوان صفحات 89-110
  میرزا مهدی اصفهانی، موسس مکتب معارف خراسان، موسوم به «تفکیک» ، علاوه بر دارا بودن اجتهاد مطلق و تبحر در علوم عقلی، یکی از قرآن پژوهان معاصر نیز به حساب می آید. دلیل این مدعا وجود آثاری از ایشان در حوزه قرآن همچون معارف القرآن، رساله شاهزاده افسر، رساله فی وجه اعجاز کلام الله المجید و... است. وی دیدگاه های معارفی خود را بر آیات و روایات بنا نهاد و همین گرایش به نقل، سبب شده وی را که نخستین مروج مکتب اصولی میرزای نائینی در ایران است، در جرگه اخباریان به شمار آورند. اخباریان، اصول فقه را متخذ از عامه دانسته و آن را روشی برای رهیافت به معارف قرآنی نمی دانند. همچنین برخی اخباریان قائل به حجیت نصوص نبوده و ظواهر قرآن کریم را نیز حتی بعد از فحص از قرائن منفصله حجت نمی شمارند ولی میرزای اصفهانی قائل به حجیت آن است. لذا دیدگاه وی در فهم قرآن کریم تفاوت بنیادینی با دیدگاه اخباریان دارد و نمی توان وی را از اخباریان به شمار آورد. در این مقاله دیدگاه وی درباره جایگاه حدیث در فهم قرآن به تفصیل با رویکرد اخباریان تطبیق داده شده و وجوه تفاوت آن بیان شده است.
  کلیدواژگان: اخباریگری، جایگاه حدیث در قرآن، مکتب تفکیک، میرزا مهدی اصفهانی
 • اصغر قائدان، سید جمال موسوی، جعفر خسرویان قله زو صفحات 111-129
  مناظرات امام رضا (ع) در ادبیات دینی شیعه امامیه از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود آنکه برخی در اعتبار و اصالت آن ها تردید روا داشته اند اما مورد استفاده و استناد بسیاری از محدثان و پژوهشگران قرار گرفته و می گیرد. از این رو شایسته است مناظرات حضرت رضا (ع) در عراق و خراسان از نظر سندی و متنی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد تا اعتبار و اصالت آن به روشن گردد. در این پژوهش، سند این مناظرات از نظر رجالی مورد بررسی قرار گرفته است. محمد بن فضل هاشمی، راوی مناظرات عراق و غالب رجال سند مناظرات خراسان مانند حسن بن محمد نوفلی، ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز الانصاری الکجی (حدود) و ابومحمد جعفر بن علی بن احمد القمی الایلاقی معروف به ابن الرازی، از نظر برخی علمای رجال به دلیل متحد شمرده شدن با راویان موثق، افرادی ثقه و قابل اعتماد هستند. الخرائج و الجرائح راوندی و عیون اخبار الرضا (ع) صدوق نیز، قدیمی ترین منابع این مناظرات هستند.
  کلیدواژگان: حضرت رضا(ع)، رجال، راویان، سند مناظرات امام رضا (ع)، عراق، خراسان
 • مجید معارف، قاسم فائز، حمید مدرسی صفحات 131-145
  نظام به مجموعه ای دارای ارکان و اجزاء مرتبط با یکدیگر اطلاق می شود که به دنبال هدف واحدی هستند. توحید افعالی نیز مانند دیگر نظام ها، دارای ارکان مرتبط با یکدیگر است و یک هدف کلی دارد. خدا در راس این نظام، در جایگاه مبدئیت صدور فعل قرار دارد. اسماء الله ، ملائکه مدبر و اسباب مباشر فعل نیز به ترتیب، ارکان بعدی نظام توحید افعالی به شمار می روند و در جایگاه وساطت صدور فعل قرار دارند. اهل بیت (ع) نیز رکن دیگر این نظام و در جایگاه سبب غایی خلقت هستند. این ارکان در صدور هر فعلی از جانب خدا، نقش واسطه تحقق فعل یا غایت فعل را دارند و همگی یک هدف کلی را دنبال می کنند. بر اساس آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) ، هدف کلی خلقت و نظام توحید افعالی، رساندن انسان به مقام عبودیت است.
  کلیدواژگان: اسباب مباشر فعل، اسماء الله، اهل بیت (ع)، توحید افعالی، ملائکه مدبر، نظام
|
 • Mostafa Azarakhshi Pages 9-24
  One of the important issues for jurists is the protection of innocent people in military incidents. Since mostly war casualties include those who do not deserve to be killed, judicial institutions in last recent years have extensively strived to stop massacre. In the international instruments what have been considered regarding the prohibition of massacre is the fact that if persons are not distinguished from each other, the result would be the destruction of those who do not play role in the war; therefore, it is essential that in every attack a complete distinction must be made to recognize the military or civilian objectives. The “Principal of Distinction”, which in the international legal instruments goes back not to a long time ago, is emphasized in the verses of the Holy Qur'an and the words of the Prophet (PBUH) and his innocent Progeny (PBUTH), as well. One Qur’anic example of The Principal of Distinction and Prohibition of Massacre is the verse Fath: 25 that refers to this Principal by the phrase of “Law Tazayyalū La-ʽAdhdhabnā al-Ladhīn Kafarū Minhum” (if they were separate We would certainly have chastised the disbelievers).
  Keywords: The Holy Qur?an, Law of War, The Principal of Distinction, massacre
 • Fatemeh Saeedeh Aghareb Parast, Mahdi Motia Pages 25-44
  The complexity of the biography and mission of the Prophet Moses, peace upon him, in the Holy Quran, especially in comparison with the narrative in the Holy Scripture, requires a fresh exploration into the body of the story. This research is of a descriptive-analytic nature aimed at analyzing the narrative style and linguistic elements based on the Jaap Lintvelt's theory with a suggestion for solving complexities and resolving outer conflicts by justifying the inconsistencies between the Qur'anic stories and old texts. According to the theory, an analysis of the type of narration, comprising a description of the settings for the consistent and inconsistent stories, is attempted. The findings of the analysis reveal that the story of Moses, peace upon him, has been recounted inconsistently in terms of the "narration" genre, combining the textual and activist literature. The point of view is objective, omniscient point of view, and the plot pattern is structurally self-contained. The model role in the biography of Moses, peace upon him, confronts the audience with the most didactic interpretations, and, using a fine processing of the narration constituents, the omniscient depicts for the audience the spiritual journey in the most challenging individual and social aspects of life, thus rendering the Quranic rhetoric lucid and eloquent for the addressee.
  Keywords: Quran, Prophet Moses, Jaap Lint Velt, Plot
 • Ali Rad, Hasan Rezaee Haftadur, Nasibeh Rezaei Pages 45-66
  In his study entitled "Become you apes, repelled!" [Quran 7:166]: The transformation of the Israelites into apes and its biblical and midrashic background, Uri Rubin relies on some reasons and evidences and uses a comparative-analytic method to claim that the qur’anic story of the metamorphosis of the Sabbath people into apes is taken from the biblical story Al-mann and al-salwa. The study at hand set out to analyze and evaluate Rubin's views and evidences through an analytical-critical method. Consequently, in addition to rejecting his claim using the qur’anic verses and biblical statements, this study has proved that the two stories are different from each other. Rubin's claim on the adaptation of the qur’anic verse "Become you apes, repelled!" from the Bible is under the influence of his view that the Qur’an is not a revealed book and is rather an adaptation of the Testaments. This wrong premise has caused him to adopt such a view and consider the qur’anic story as a reflection of the biblical story. Rubin has done a shallow comparison between the qur’anic verse "Become you apes, repelled!" and the biblical story of al-mann and al-salwa without any reference to the Islamic interpretive resources and merely based on the biblical and midrashic books and so, has ruled for their sameness. However, due to the different dates of the two stories, these two incidents have been distinct and Rubin's comparison is against the history and the narrative context of these two incidents.
  Keywords: Quran, Bible, Become you apes, repelled!, Sabbath people, Metamorphosis, Al-mann, al-Salwa, Uri Rubin
 • Farzaneh Rohani Mashhadi Pages 67-87
   
  Objective
  The emergence of the theory of evolution in modern biology sparked considerable debate among scholars from around the world on the relationship between science and religion. Relevant to this debate is whether or not the text of the Qur’an is compatible with this (pseudo) scientific theory. The verse 59 of surah A’li Imrān (Q.3:59) that compares Jesus to Adam is one of the important documents that opponents and advocates of the evolutionary reading, refer to.
  Methodology
  The present study aims to explain the similarity between Jesus and Adam based on the key words in the collection of human creation verses as a system. Insan, bashar, nafs, ruh, khalq, amr, and istifa are critically important concepts for analyzing and understanding the verse (Q.3:59) as a part of this system. The two basic principles in this method are the principle of near-synonymy, rather than full-synonymy, and the principle of the Qur'anic truth.
  Conclusion
  The similarities between Jesus and Adam are primarily creation from the soil, like all human beings, and secondly, having the "nafs" (soul) inspired by the "ruh" (spirit) which has the nature of "amr"(decree) of the Lord, which makes him different from other human beings. This process is mentioned in the Qur'an as "istifa" (divine selection)
  Keywords: Adam, Jesus, Creation of Human, Nafs (Soul), Ruh (Spirit), Istifa (Divine Selection)
 • Mohammad Reza Shahroodi, Mohammad Amin Tafazzoli, Mansour Pahlevan Pages 89-110
  Mirza Mahdi Gharawi Isfahani, the founder of Khorasan school of thought, known as "Maktab-i Tafkik" (the School of Epistemological Distinction/or School of Seperation), is considered one of the contemporary Qur'an researchers, in addition to possessing absolute ijtihad and proficiency in intellectual sciences. The evidence for this claim is that some of his works belong to the category of Qur'an sciences, such as: “Maʼaref al-Qur'an”, “A Letter to Prince Afsar”, “A Treatise on Cause of I'jaz of Glorious Qur'an”, etc. He based his epistemic views on Qur'anic verses and traditions, and this tendency towards oral tradition and transmission has caused him, who is the first propagator of the Usuli school of Mirza Muhammad Hossein Naini, to be included in the group of Akhbaris. Akhbaris do not regard Usul al-fiqh (Principles of Islamic Jurisprudence) as a method for understanding Qura'nic teachings; On the contrary, they consider it to be derived from public knowledge, while Ayatollah Gharawi Isfahani laid stress on the necessity for Usul al-fiqh. Furthermore, some Akhbaris do not believe in the authoritativeness of Qur'anic clear texts (nusus) and do not regard the literal, manifest meanings (zawahir) of Holy Qur'an as valid proofs after searching for separated indications, while Mirza Mahdi Isfahani believes in the authoritativeness of them (i.e. Qur'anic clear texts). Therefore, the present article seeks to provide a detailed comparison of his viewpoint on the position of Hadith in understanding Qur'an with the Akhbaris' approach to this issue, and to explain their differences.
  Keywords: Qur?an, Akhbaris, Hadith, Mirza Mahdi Isfahani, Mktab al-Tafkik
 • Asghar Qaedan, Jamal Musavi, Jafar Khosravian Ghollezou Pages 111-129
  The debates of Imam Ridhā (AS) are of particular importance in the Imami Shiʻite religious literature. Although some scholars have raised doubts about their credibility and authenticity, they have been used and cited by many Hadith scholars and researchers. Imam Ridha's (AS) debates in Iraq and Khorasan are worth reviewing in terms of their documentation and textual evaluation in order to prove their credibility and authenticity. In this research, the documents of the debates have been examined from ʻIlm al-Rijal perspective. Muhammad ibn Fazl Hashemi, the narrator of Iraqi debates, and most of the Rijal of Khorasan debates, such as Hassan ibn Muhammad Nufali and Abu Amar Muhamad Ibn Omar Ibn Abd al-Aaziz al-Ansari al-Kaji (circa 340 hijri) and Abu Muhamad Jafar Ibn Ali Ibn Ahmad al-Qommi al-Ilaqi known as Ibn al-Razi are considered by Rijali scholars as reliable narrators because of their close relations with trusted scholars of Rijal. “Al-Kharaij wa al-Jara'ih” of Ravandi, and ʻUyun Akhbar al-Redha (AS) of Saduq are the oldest sources of these debates.
  Keywords: Imam Ridha's (AS), Documents of Debates, Narrators, Scholars of Rijal, Iraq, Khorasan
 • Majid Maaref, Ghasem Faez, Hamid Modarresi Pages 131-145
  A system is referred to as a set of elements that are related to each other and seeking a single goal. “al-Tawhid al-Afa’ali”, like other systems, has pillars related to each other and a general purpose. God at the head of this system has the place of origin of the act. “Asma Ullah” or literally names of God, the contrive angels and the mediators of direct acts are the other pillars of “al-Tawhid al-Afa’ali” system and play the role of mediating the release of act. Ahl al-Bayt (peace be upon them) are also the other pillar of this system, which are the ultimate goal of creation. In the release of every act of God, these elements act as the intermediary of the act or the act's accomplishment, and they all pursue a common goal. According to the verses of the Qur'an and the narratives of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), Giving the situation of worshiping God to human beings is the general goal of creation and also “al-Tawhid al-Afa’ali” system.
  Keywords: Holy Quran, Hadith, AL-Tawheed al-Af?aali, Asma Ullah, Ahl al-bayt