فهرست مطالب

پژوهش در پزشکی - سال چهل و دوم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال چهل و دوم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • وحید لهراسبی، مرتضی اسحاقی، میثم حسن نژاد بی بالان، ملیحه طالبی *، محمدرضا پورشفیع صفحات 121-125
  سابقه و هدف
  کلونیزه شدن فلور نرمال یکی از نیازها ضروری نوزادان برای توسعه، بلوغ و حفظ سد مخاطی دستگاه گوارش آنهاست. بررس ی ها نشان داده، تفاوت های بسیاری در تعداد و گونه های بیفیدوباکتریومهای فلور نوزادان تغذیه شده با شیر مادر و شیرخشک وجود دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی بیفیدوباکتریومهای ایزوله شده از شیر مادر و نوزادان تازه متولدشده مناطق روستایی استان مرکزی در سال 1394 است. مواد و روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ابتدا 28 نمونه شیر مادر به همراه 28 نمونه مدفوع نوزادان تازه متولدشده جمع آوری و کشت داده شد. کلن ی های مشکوک به بیفیدوباکتریوم جم عآوری و تست های تاییدی و تشخیصی فنوتیپی و درنهایت با استفاده از پرایمرهای اختصاصی شناسایی ژنوتیپی آن ها با روش PCR انجام شد. درنهایت میزان همبستگی یا correlation به کمک نرم افزار spss18 آنالیز شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، از بین 28 نمونه شیر مادر به همراه 28 نمونه مدفوع نوزادان تازه متولدشده، 31 بیفیدوباکتریوم که شامل 15 ) 36 درصد (ب. بیفیدوم، 14) 34 درصد (ب. لانگوم و 12) 29 درصد (ب. بروه جداسازی شد. ازاین بین 12) 29 درصد (ایزوله که شامل 6 ب. لانگوم، 4 ب. بروه و 2 ب. بیفیدم بود بین شیر مادر و مدفوع نوزاد مشترک تشخیص داده شد. ضریب همبستگی بیفیدوباکتریومهای جداشده از شیر مادر در برابر مدفوع نوزادان شان عدد 0. 821 +( p-value < 0. 05) را از خود نشان داد.
  نتیجه گیری
  با مشاهده اشتراک 29 درصدی و ضریب همبستگی مثبت بیفیدوباکتریوم جداشده بین شیر مادر و مدفوع نوزادان شان در این مطالعه، احتمال می رود که منشا اصلی بیفیدوباکتریوم روده ای نوزاد در اوایل تولید، شیر مادر او خواهد بود.
  کلیدواژگان: بیفیدوباکتریوم، نوزاد، شیر مادر، فلور روده ای
 • آرزو برنارودی، مریم طهرانی پور *، نسترن امین طاهری صفحات 126-130
  زمینه و هدف
  در روند تکامل مغز گونه های مختلف، در برخی از نواحی مغز فرایند ایجاد نورون به تایید گردیده است. فرایند نوروژنزیس در دو ناحیه از مغز قدامی پستانداران بالغ شامل ناحیه ساب ونتریکولار و ژیروس دندانه ای در گونه های مختلف شامل جوندگان، پریمات ها و انسان رخ می دهد. ارزن دارای فیبرهای غذایی، پروتئین ها، انرژی، مواد معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان های مورد نیاز برای سلامت بشر می باشد. مزایای بالقوه ی سلامت مثل جلوگیری از سرطان و بیماری های قلبی- عروقی و… از جمله مزایای ارزن است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو بر دانسیته نورونی ژیروس دندانه ای هیپوکامپ انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 24 راس موش سوری نر بالغ انجام شد. در ابتدا از دانه گیاه ارزن پروسو با کد هرباریوم 9738 توسط روش سوکسله عصاره الکلی تهیه شد. سپس موش ها بطور تصادفی به 4 گروه شش تایی کنترل ، تیمار با عصاره دوز 25 میلی گرم بر کیلوگرم ، تیمار با عصاره دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم ، تیمار با عصاره دوز 75 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. در گروه های تیمار عصاره به روش داخل صفاقی (IP) به مدت 21 روز به طور پیوسته با فاصله زمانی 24 ساعت تزریق شد و به گروه شاهد نیز نرمال سالین تزریق شد. بعد از گذشت یک ماه از اولین تزریق حیوانات بیهوش و مغز به آرامی از جمجه خارج گردید. پس از مراحل پاساژ بافتی برش های سریال 7 میکرونی با رنگ آبی تولوئیدین و اریتروزین رنگ آمیزی شدند. سپس از منطقه ژیروس دندانه ای هیپوکامپ عکسبرداری شد و توسط روش های استریولوژی و دایسکتور، دانسیته نورونی این منطقه در گروه های مختلف بر اساس برنامه آماری ارزیابی و با گروه کنترل مقایسه شد.
  یافته ها
  در گروه تیمار با عصاره دوز 25 میلی گرم بر کیلوگرم بین دانسیته نورونی منطقه DG، در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار مشاهده شد (P=0. 001). همچنین در گروه تیمار با عصاره دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم و 75 میلی گرم بر کیلوگرم نیز بین دانسیته نورونی منطقهDG در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار مشاهده شد (P=0).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که احتمالا عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو باعث افزایش دانسیته نورون های ژیروس دندانه ای هیپوکامپ موش آزمایشگاهی می گردد.
  کلیدواژگان: ارزن پروسو، عصاره الکلی، دانسیته نورونی، ژیروس دندانه ای هیپوکامپ
 • مسعود معتبر رودی، مریم طهرانی پور* ، نسترن امین طاهری صفحات 131-136
  زمینه و هدف
  یکی از مشخصه های انسان ها توانایی آنها در تغییر رفتار بر اساس تجربیات قبلی می باشد. یادگیری عبارت از کسب اطلاعاتی است که این امر را امکان پذیر می کند و حافظه به مفهوم حفظ و ذخیره این اطلاعات می باشد. گیاه ارزن حاوی پروتئین ها، مواد معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان های مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت سلول های بدن پستانداران است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره آبی دانه گیاه ارزن پروسو (Panicum miliaceum L.) بر حافظه فضایی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرائی نر به 4 گروه تقسیم شدند. عصاره آبی دانه گیاه ارزن پروسو به روش سوکسله تهیه شده و به سه گروه تیمار به ترتیب با دوزهای 25، 50 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم به روش داخل صفاقی و به مدت 21 روز تزریق شد. گروه کنترل نرمال سالین دریافت نمود. . پس از سپری شدن یک ماه از اولین تزریق، رفتارهای یادگیری و تستهای حافظه روی نمونه ها انجام شد. در این تحقیق برای بررسی حافظه فضایی از ماز آبی موریس و برای یادگیری اجتنابی غیر فعال از شاتل باکس استفاده شد. به منظور تحلیل داده های به دست آمده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و به منظور تحلیل داده های حافظه از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  در تزریق عصاره های آبی با دوزهای (25 و 50 و 75 میلی گرم بر کیلو گرم) ، زمان پیدا کردن سکو بین گروه کنترل و تیمار های آبی در دوزهای (50 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم) تفاوت معنی داری را نشان می دهد. (p<0/05) همچنین زمان آموزش و زمان تست در گروه های کنترل و تیمار دریافت کننده عصاره آبی تفاوت معنی داری را نشان می دهد و بیانگر این است که این عصاره تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است.
  نتیجه گیری
  عصاره آبی دانه گیاه ارزن پروسو باعث بهبود یادگیری و افزایش حافظه فضایی در موش سفید آزمایشگاهی نرمی شود که ممکن است علت آن در خواص آنتی اکسیدانی گیاه ارزن نهفته باشد.
  کلیدواژگان: حافظه فضایی، دانه گیاه ارزن، شاتل باکس، مازآبی موریس
 • علی اکبری ساری* ، ابراهیم جعفری پویان، محبوبه غلامی صفحات 137-143
  سابقه و هدف
  امروزه یکی از بزرگترین مسائل مطرح شده در همه ی جوامع توزیع درست منابع بهداشت و درمان است. نظام های بهداشت و درمان برای بهبود کیفیت و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، همواره در حال تغییر هستند. کنترل استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی و کاهش خدمات غیر ضروری نیز از فعالیت هایی است که تمامی نظام های بهداشت و درمان در دستور کار خود دارند. بخش آنژیوگرافی بیمارستان ها از فعال ترین بخش هایی است که خدمات تشخیصی و درمانی متنوع و گران قیمتی را ارائه می کند. این پژوهش با هدف تعیین میزان ارائه ی خدمات در این بخش و ارتباط آن با طرح تحول در نظام سلامت در ایران به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و از انواع مطالعات قبل و بعد است که از نظر زمان مطالعه ای طولی است و به جمع آوری اطلاعات آماری از خدمات ارائه شده در بخش آنژیوگرافی، از خردادماه سال 1391 تا خرداد سال 1395 پرداخته است. ابزار جمع آوری اطلاعات از نوع فرم بود و داده ها با استفاده از نرم افزارهای Excel2013 و SPSS22 و آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد مراجعین درمانگاه قلب عروق و تعداد بیماران بستری شده در این سرویس بعد از اجرای طرح تحول در نظام سلامت به طور معنا داری افزایش یافته است (0001/0=p). تعداد موارد آنژیوگرافی عروق کرونر، آنژیوپلاستی، CT-آنژیوگرافی، EPS-Ablation و تعبیه ی پیس میکر دائم بلافاصله بعد از اجرای طرح افزایش یافته است و سپس در سال دوم کاهش پیدا کرده است (0001/0=p). همچنین تعداد موارد بای پس عروق کرونر قبل و بعد از اجرای طرح تغییری نداشته است (238/0=p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که طرح تحول در نظام سلامت در ایران منجر به عوامل گوناگونی شد هاست که می توانند بر میزان ارائه ی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش آنژیوگرافی موثر باشند. طرح های بزرگ تحول در نظام بهداشت و درمان با اثر برروی جنبه های مختلف احتمالا می توانند بر میزان ارائه ی خدمات تاثیر بگذارند. پایش و کنترل این عوامل جهت بهبود کیفیت خدمات، برنامه ریزی های بهداشتی و اجتناب از ارائه ی خدمات غیرضروری اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: طرح تحول در نظام سلامت، خدمات تشخیصی
 • سیاوش احمدی نوربخش * صفحات 144-153
  سابقه و هدف
  یکی از مه مترین سوال هایی که به طور معمول در نخستین مراحل طراحی یک پروژه حیوانات آزمایشگاهی مطرح می شود، موضوع تعداد حیوانات مورد نیاز است. در حقیقت تعداد حیوانات استفاده شده مشابه یک شمشیر دو لبه اثر کرده و همزمان می تواند قدرت علمی یک پژوهش و میزان اخلاقی بودن آن را تعیین کند. بر این اساس، محاسبه صحیح تعداد حیوانات از اهمیت بسزایی برخوردار است.  روش ها: در مقاله حاضر روش های مختلف محاسبه تعداد حیوانات، مرور شده و آموزش داده می شود. در ابتدا درک صحیحی از پارامترهای آماری استفاده شده برای محاسبه تعداد حیوانات ایجاد می شود. سپس فلسفه «محاسبه تعداد حیوانات» تشریح شده و در ادامه روش ها و ابزارهای استفاده شده برای محاسبه تعداد «واحد آزمون» ارائه می شوند. آنگاه روش های مختلف تعیین تعداد واحدهای آزمون در گروه ها بررسی شده و در نهایت نحوه محاسبه تعداد حیوانات مورد نیاز، حسب تعداد واحدهای آزمون، ترکیب گروه ها و احتمال ریزش حیوانات از مطالعه، ارائه می شود.  یافته ها: دو روش اصلی محاسبه تعداد حیوانات )روش های آنالیز توان و برابرسازی منابع( با توجه به اصول اخلاقی کاهش تعداد حیوانات در مطالعه ها، ارائه شدند.  مزایا و معایب هر یک از روش ها مورد بحث قرار گرفته و یک فایل صفحه گسترده برای محاسبه تعداد حیوانات در اختیار خوانندگان قرار گرفت.  نتیجه گیری: تعداد حیوانات استفاده شده می تواند ابعاد متعدد مطالعه های تجربی را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، تعیین صحیح تعداد حیوانات در مطالعه ها از قوانین قطعی و غیر قابل تغییر پیروی نمی کند. برای حصول بهترین نتیجه لازم است پژوهشگران واجد اطلاعات مناسب در زمینه آمار، دانش حیوانات آزمایشگاهی، قوانین اخلاقی استفاده از حیوانات و قضاوت علمی صحیح باشند. ​
  کلیدواژگان: حیوانات آزمایشگاهی، تعداد حیوانات، سایز نمونه، آمار، توان مطالعه، پراکندگی، واحد آزمون
 • مهرشاد پورسعید اصفهانی، شاهین صالحی، امیر حسین عابدی یکتا، محمد حسبی، شهرزاد خسروی، فرهاد رنجبرزاده* ، محسن مرادی صفحات 154-159
  سابقه وهدف
  شیوع بالای اسپرین و ناپایداری مچ پا و پیامدهای جانبی نگران کننده ی متعاقب آن مثل کاهش پایداری و افزایش نوسان پوسچر، ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه از بروز این آسیب را بیان می دارد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر زمان رسیدن به پایداری و جابجایی مرکز فشار در مردان فعال مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش تجربی روی 24 مرد فعال دارای ناپایداری عملکردی مچ پا انجام گردید. پس از غربالگری اولیه و شناسایی ورزشکاران واجد شرایط با استفاده از پرسشنامه شاخص ناتوانی مچ پا و پا و شاخص ورزشی ناتوانی مچ و پا، ورزشکاران به دو گروه تجربی) n=12 (و کنترل) n=12 ( تقسیم شدند.  ارزیابی زمان رسیدن به پایداری و جابجایی مرکز فشار به وسیله صفحه نیرو قبل و پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی از آزمودنی ها به عمل آمد.
  یافته ها
  برای تجریه و تحلیل آماری، بعد از استفاده از آزمون شاپیروویلک به منظور نرمال سازی داده ها، از آزمون های تی وابسته به منظور مقایسه عملکرد داخل گروه ها و آزمون تی مستقل برای عملکرد بین گروه ها در سطح معنی داری 05 / 0درصد استفاده شد. نتایج آزمون های آماری نشان داد که تمرینات ترکیبی تاثیر معنی داری بر زمان رسیدن به پایداری و میزان جابجایی مرکز فشار مردان فعال دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا داشته است( 05 /. (P≤0
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیرگذاری مثبت تمرینات ترکیبی در کاهش زمان رسیدن به پایداری و جابجایی مرکز فشار، افزودن برنامه های تمرینات ترکیبی جامع به برنامه های درمانی توانبخشی مردان ورزشکار دارای ناپایداری عملکردی مچ پا جهت تسهیل محدودیت ناشی از این آسیب مانند نقص های پایداری و تعادلی، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، زمان رسیدن به پایداری، جابجایی مرکز فشار، ناپایداری عملکردی مچ پا
 • مریم قهرمانی پیرآغاج، سیدمحمود هاشمی* ، سارا صعودی، حسین قنبریان صفحات 160-166
  سابقه و هدف
  ماکروفاژها یکی از مهمترین سلولهای سیستم ایمنی هستند و بنابر محرکهای متفاوت می توانند به دو زیر گروه اصلی ماکروفاژهای کلاسیک یا التهابی (M1) و ماکروفاژهای آلترناتیو یا غیر التهابی (M2) تقسیم شوند. یکی از عواملی که باعث می شود ماکروفاژ به سمت M2 جهت گیری نماید، فاگوسیتوز سلولهای آپوپتوز شده یا همان افروسیتوز می باشد. فاگوسیتوز سلولهای بنیادی مزانشیمی که خودشان خاصیت ایمونومدولاتوری نیز دارند و اثر آن بر عملکرد ماکروفاژ می تواند در سلول درمانی حائز اهمیت بالایی باشد.
  مواد و روش ها
  سلولهای بنیادی مزانشیمی [1] (MSCs) حاصل از ژله وارتون جدا گردید و با بررسی مارکرهای سطحی به روش فلوسایتومتری و همچنین تمایز به استخوان و چربی شناسایی شد. MSCs ها تکثیر شدند و در پاساژ دو برای القاء آپوپتوز تحت تاثیر نور UV به مدت 30 دقیقه قرار گرفتند و به دنبال آن برای تکمیل روند آپوپتوز به مدت 2 ساعت انکوبه شدند. سپس این سلولها جدا شده و به نسبت 4 به 1 در مجاورت ماکروفاژ قرار گرفتند. بعد از 48 ساعت تولید سایتوکاین های TNFα [2] و [3] IL10 به روش الایزا و تولید نیتریک اکساید به روش گریس اندازه گیری شد. همچنین قدرت فاگوسیتوز ماکروفاژهای گروه های مختلف نیز از طریق فاگوسیتوز مخمر و تیموسیت های آپوپتوز شده اندازه گیری شد.
  یافته ها
  فاگوسیتوز سلولهای بنیادی مزانشیمی آپوپتوز شده توسط ماکروفاژها موجب کاهش تولید سایتوکاین التهابیαTNF ، افزایش تولید سایتوکاین مهاری IL10 و کاهش تولید نیتریک اکساید نسبت به گروه کنترل می گردد. همچنین بعد از برداشت سلولهای بنیادی مزانشیمی آپوپتوز شده، قدرت فاگوسیتوز مخمر در این ماکروفاژها کاهش و قدرت فاگوسیتوز تیموسیت آپوپتوز شده افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  فاگوسیتوز سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون آپوپتوز شده موجب القاء فنوتایپ غیر التهابی در ماکروفاژ می شود. بنابراین در صورت تزریق سلول بنیادی مزانشیمی حتی اگرپس از تزریق در بدن دچار آپوپتوز نیز شود، باز هم خاصیت ایمونومدولاتوری خود را خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ماکروفاژ، سلول بنیادی مزانشیمی ژله وارتون، افروسیتوز، فاگوسیتوز
 • پرناز عبیری، عباس اخوان سپهی، مهدی گودرزی* صفحات 167-175
  سابقه وهدف
  شیوع استافیلوکوک اورئوس به عنوان یکی از شایع ترین پاتوژن های بیمارستانی سالانه در حال افزایش بوده و در حال تبدیل شدن به یک نگرانی عمده سلامت عمومی است. یکی از تهدیدهای جدی مرتبط با جدایی های بالینی MRSA ، نبود اطلاعات در مورد ویژگی های مولکولی این جدایه هاست. هدف از این مطالعه، شناسایی ژن های کدکننده مقاومت و خصوصیات مولکولی سوی ه های MRSA جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان در سال 1397 بود.
  مواد و روش ها
  در طول یک مطالعه 10 ماهه، تعداد 112 سویه MRSA جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان بررسی شدند. مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به روش دیسک دیفیوژن و میکروبراث دایلوشن بررسی شد. تکنیک PCR برای شناسایی ژ نهای کدکننده مقاومت انجام شد. تای پهای مختلف SCCmec به وسیله multiplex PCR آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج تست حساسیت میکروبی نشان داد که 1/ 91 درصد از ایزوله به پنی سیلین، 2/ 65 درصد به سفتریاکسون، 4/ 63 درصد به اریترومایسین، 3/ 56 درصد به کانامایسین، 7/ 52 درصد به کلیندامایسین، 50 درصد به آمیکاسین، 5/ 45 درصد به جنتامایسین، 8/ 26 درصد به توبرامایسین، 8/ 18 درصد به کوئینوپریستین- دالفوپریستین، 6/ 11 درصد به تریموتریم سولفامتوکسازول مقاومت داشتند. بیشترین ژن مقاومت متعلق به 4 -Ia (ant () 73/2 درصد (و پس از آن aac (6) -Ie/aph 2 (() 59/8 درصد (، ( 57/6( tet(M درصد(، ( 36/7( msr(A درصد(، 3 -IIIa( aph () 35/7 درصد (، ( 33/9(erm(A درصد(، 24/1() msr)B درصد (، ( erm(B ) 17 درصد (،( 15/2( erm(C درصد( و 10/7(mupA درصد( بود. شایعترین تایپ SCCmec تایپ سه) 6/ 53 درصد (و سپس تایپ یک) 2/ 23 درصد (، تایپ چهار ) 14/3 درصد (و تایپ دو) 9/ 8درصد (بود. سویه های با مقاومت سطح بالا نسبت به موپیروسین متعلق به SCCmec تایپ سه) 4/ 5درصد (، تایپ چهار) 4/ 4درصد ( و تایپ یک) 9/ 0درصد( بودند در حالی که تمامی ایزوله های با مقاومت سطح پایین نسبت به موپیروسین متعلق به SCCmec تایپ سه بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد یک تنوع ژنتیکی در بین سویه های در حال چرخش در بیمارستان های مورد مطالعه بود که نیاز برای اجرای سیاست کنترل عفونت مناسب برای کاهش انتشار تای پهای MRSA مقاوم به چند دارو تاکید می کند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین، SCCmec
 • سارا رحمانی، مهرانگیز صدوقی، غلامرضا کاکا* ، سید همایون صدرایی صفحات 176-181
  سابقه وهدف
  دوره جنینی حساس ترین مرحله از زندگی انسان در مواجهه با مواد برداشت شده توسط مادر است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مقادیر بالای فولیک اسید در روزهای 8 ، 9 و 10 بارداری روی بافت پانکراس است.  مواد و روش ها: تحقیق به روش تجربی روی 20 سر موش کوچک آزمایشگاهی باردار نژاد NMRI به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه شاهد هیچ تزریقی نداشت. گروه شم آب مقطر و گروه های تجربی، فولیک اسید را به میزان 45 / 0 میکروگرم )گروه تجربی 1= E1 (و 6/ 0 میکروگرم) گروه تجربی 2 = E2 (در روزهای 8 ، 9 و 10 بارداری به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. داده ها با روش آماری ANOVA و آزمون Tukey در نرم افزار Spss22 تجزیه و تحلیل آماری شده و تفاوت ها در سطح P<0. 05 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  پس از تیمار با فولیک اسید، در موش مادر، هیچ گونه خون ریزی رحمی و در جنین های گرو ه های شاهد، شم و تجربی هیچ گونه ناهنجاری ظاهری مشاهده نشد. نتایج حاصل از بررسی جایگا ه های لانه گزینی شده جنین در رحم مادر نیز بیانگر این مطلب بود که هیچ درصدی از جنین ها دچار مرگ، جذب یا سقط نشده اند. در بررسی بافت پانکراس، وسعت بزرگ ترین آسین ی ها ( 67 ± 979. 7) (P= 0. 096) و تعداد هست ه های بزرگ ترین آسین ی ها (2 ± 15) (P= 0. 087) ، در گروه E2 نسبت به گروه شاهد افزایش غیر معناداری را نشان داد.  نتیجه گیری: به نظر م یرسد مصرف فولیک اسید با دوز بالا در موش باردار، باعث بروز تغ ییرهای هیستولوژیک و هیستومورفومتریک در تکامل بافت پانکراس شود. از این رو توصیه می شود این ویتامین در دوران بارداری با احتیاط کامل توسط فرد و همچنین با تجویز پزشک مصرف شود.
  کلیدواژگان: پانکراس، جنین، فولیک اسید، موش کوچک
 • حسن نوربازرگان، علیرضا ناجی، سیامک میراب سمیعی، مهدی پریان، سمیرا محمدی یگانه* صفحات 182-188
  سابقه وهدف
  ویروس نقص ایمنی انسانی نوع 1 (HIV-1) یکی از مهمترین عوامل عفونی منتقل شده از طریق خون است که یک معضل جهانی محسوب می شود، بنابراین تشخیص صحیح، دقیق و حساس این ویروس از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه، طراحی یک روش حساس بر پایه Real-time PCR TaqMan برای تشخیص HIV-1 می باشد.  مواد و روش ها: آغازگرها و پروب توسط نرم افزارهای بیوانفورماتیکی برای یک ناحیه 199 جفت بازی برای ژن INT HIV-1 طراحی شد. استانداردهای مورد استفاده برای تعیین حساسیت آنالیتیکی با استفاده از RNA های حاصل از رونویسی در آزمایشگاه تهیه شد. همچنین برای بررسی اختصاصی آنالیتیکی از پایگاه Blast و اختصاصیت کلینیکی با استفاده از پانل های ویروسی مختلف و نمونه ژنوم حاصل از افراد سالم استفاده شد.
  یافته ها
  این روش قادر به اندازه گیری حداقل 10 کپی از HIV-1 RNA در هر میلی لیتر است. علاوه بر این، آزمایش در محدوده 10 - 109 کپی در میلی لیتر خطی است. با بررسی نمونه های منفی، ویژگی این روش 100 درصد می باشد. نتایج تکرارپذیری واکنش در سطح درون سنجی و بین سنجی بررسی شد برای این منظور 9 تکرار از هر غلظت از نمونه کنترل در هر واکنش کاری مورد بررسی قرار گرفت.  نتیجه گیری: با توجه به سطح حساسیت و ویژگی مناسب، آنالیز سریع، کاربرد آسان و هزینه نسبتا کم در مقابل کیت های مشابه، این روش می تواند برای تشخیص موثر ویروس HIV-1 مناسب باشد. همچنین می توان آلودگی به ویروس را قبل از تغییرات سرمی و ظهور آنتی بادی ها در خون تشخیص داد و دوره پنجره عفونت را کوتا هتر کرد.
  کلیدواژگان: ویروس نقص ایمنی انسانی نوع 1، TaqMan Real-time PCR، ژن INT، بار ویروس
|
 • Vahid Lohrasbi Dr, Morteza Eshaghi Dr, Meysam Hasannejad Bibalan Dr, Malihe Talebi Dr *, Mohammad Reza Pourshafie Dr Pages 121-125
  Background
  Intestinal colonization of the newborn is essential for establishment, maturation and maintenance of the gut mucosal barrier. The greatest difference between the microbiota of breast milk and Infant formula infants feeding is the numbers and species composition of Bifidobacteria. In this study, we tried to identify the native Bifidobacterium isolates obtained from the human’s breast milk and the feces of their paired infants in rural areas of Markazi Province in 2015.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 28 samples from mothers’ milk and 28 samples from paired infants feces were collected and cultured. Suspicious colonies were picked up and confirmed by phenotypic identification and finally specific primers were designed for genotypic detection by PCR assay. Finally, the results were analyzed using spss18 software. Findings: In this study, amongst Fifty-six samples, 31 (55%) different Bifidobacterium species including 15 (36%) B. bifidum, 14 (34%) B. longum, and, 12 (29%) B. 1 were isolated. Out of which, 12 (29%) isolates including B. longum (6), B. breve (4) and B. bifidum (2) were shared between six mother-infant pairs. The correlation coefficient of bifidobacteria isolated from breast milk against their feces was +0.821 (p-value <0.05).
  Conclusion
  By observing the 29 percent contribution and the positive correlation coefficient between breast milk and fecal bifidobacterium in our study, it probably be acknowledged that the main source of intestinal bifidobacterium in the early stages of birth is breast milk.
  Keywords: Bifidobacterium, neonate, breast-milk, intestinal flora
 • Arezoo Borna roodi , Maryam Tehranipour *, Nastaran Amintaheri Pages 126-130
  Background and Objective
  The evolution of species in the brain, neurons in some brain areas process has been confirmed. This process is known as Neurogenesis. Neurogenesis process in two areas of the brain, the anterior adult mammals, including regional sub- ventriculus and dentate gyrus in various species, including rodents, primates and humans occurs. Millet is the family of Poaceae The seed of this plant has various vitamins and other valuable compounds such as polyphenols, carbohydrates and fatty acids. the aim of this research is to examine the effect of alcoholic extracts of grain Millet on neuronal density of Dentate gyrus of the hippocampus in male mouse
  Materials and Methods
  This experimental study was conducted on 24 adult male mice. first, the soxhelet of alcoholic extract form the seed of the Panicum miliaceum plant with herbarium code 9738 was prepared . Mice were randomly divided into 4 sanary groups of control and treat with extract with a dose of 25,50,75 mg/kg. In the groups of treat with extract, intraperitoneally (IP), for 21 day continuously with an invertal of 24 hours and the control group received normal saline injection. One month after the first injection, the animals were anesthetized and brain gently was out of the skall. After processing , seven-micron serial sections were stained with blue toluidine and erythrosine. Then dentate gyrus were photographed and neuronal density of dentate gyrus in different groups were evaluated by stereological methods and based on the statistical program were compared with control groups.
  Results
  In the treatment group with a dose of 25 mg / kg, the neuronal density of the DG region was significantly increased compared to the control group (P = 0.001). Also, in the treatment group with a dose of 50 mg / kg and 75 mg / kg, there was a significant increase in neuronal density of DG region compared to control group (P = 0).
  Conclusion
  This study showed that the alcoholic extract of the seed of Panicum miliaceum plant, Probably causes the increase of neurons of the dentate gyrus of the lab mice. It is likely that, alcoholic extracts of Millet grain increased neurogenesis, so that increased the neuronal density.
  Keywords: Millet grain, dentate gyrus, Neurogenesis
 • Masoud Motabar roodi , Maryam Tehranipour *, Nastaran Amintaheri Pages 131-136
  Background and Objective
  One of the characteristics of human is their ability to change behavior based on previous experiences. Learning is the acquisition of information that makes this possible, and memory is meant to store this information. Millet contains proteins, minerals, vitamins and antioxidants needed to preserve the life and health of mammalian cells. This study was conducted to determine the effect of aqueous extract of seed of millet (Panicum miliaceum L.) on spatial memory.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 24 male rats were divided into 4 groups. Hydrochloric extract of Prossu millet was prepared by Soxhlet method and injected into three treatment groups with doses of 25, 50 and 75 mg/kg by intraperitoneal injection for 21 days. The control group received normal saline. After one month from the first injection, learning behaviors and memory tests were performed on samples. In this study, a Mauritius Water Maze was used to study the space memory and a shuttle box was used to learn passive avoidance of spatial memory. One-way variance (ANOVA) was used to analyze the data of variance analysis with repeated measurements and to analyze memory data.
  Results
  In the injection of aqueous extracts with doses of (25, 50 and 75 mg/kg), time for finding the platform between the control group and the aqueous treatments in doses of (50 and 75 mg / kg) was significantly different. (p <0.05). Also, time of training and test time in control and treatment groups receiving aqueous extract showed a significant difference, indicating that this extract had a significant effect.
  Conclusion
  Hydrous extracts of millet grain of Prossu could improve the learning and spatial memory of male mice, which may be due to the antioxidant properties of millet.
  Keywords: Space memory, Millet grain, Shuttle Box, Maze Maurice
 • Ali Akbari Sari *, Mahboobeh Gholami Pages 137-143
  Background and Aim
  Today, correct distribution of healthcare resources is a top priority in all societies. Countries reform their healthcare systems to improve quality and promote access to healthcare services. In this regard, controlling the amount of medical tests and procedures and reducing unnecessary procedures is an objective for healthcare systems. Cath labs are rooms that provide various and expensive medical procedures in hospitals. This article is proposed to determine the amount of medical tests and procedures and its relation to healthcare reform in Iran.
  Materials and Methods
  This study is aimed to figure the relationship between the amount of provided Cath lab`s tests and procedures and implementation of healthcare reform in three hospitals of ShahidBeheshti University of medical sciences.
  In current Quantitative and before-after study, statistical data was gathered from 2012 to 2016. To analyze the information it was applied to the paired t-test to compare the quantitative variables before and after health transformation plan. To collect and analyze information Excel2013 and SPSS22 software were used.
  Results
  results of this study showed significant increase in the amount of cardiology clinic admissions and hospitalization (p=0.0001). Also the amount of coronary angiography, angioplasty, CT-angiography, EPS-Ablation and pacemaker placement were increased right after health transformation plan (p=0.0001) and in the second year were slightly decreased. Results also showed the amount of CABG surgeries was not changed after the plan (p=0.238).
  Conclusion
  It seems that health transformation plan has made various factors that have affected the amount of provided Cath lab procedures which probably can also tend to unnecessary use of these services. Therefore monitoring and control these factors are important to achieve quality improvement, healthcare planning and avoiding unnecessary medical tests and procedures.
  Keywords: health transformation plan, medical procedures
 • Siavash Ahmadi, Noorbakhsh Dr * Pages 144-153
  Background
  One of the most important questions at the first steps of designing a laboratory animal research is “How many animals do we need?”. In fact, the number of animals used, acts like a “double-edged sword”, directly affecting the scientific power and ethicalness of a research. Therefore, proper sample size calculation (SSC) is of outmost importance.
  Methods
  The aim of the present article is to teach methods of SSC. At first, a thorough understanding of basic parameters used for SSC will be developed for readers. Then, the philosophy of SSC will be discussed. Next, we will review the methods of calculating the number of Experimental Units for each type of studies and we will explore a range of available tools to perform the calculations. Methods of spreading the proper number of experimental units across the groups will be discussed and we will finally calculate the required number of animals based on the number of experimental units, group compositions, and the likelihood of animals exiting the study.
  Results
  Two main methods of SSC for animal research, i.e. Power Analysis and Resource Equation, are presented with the emphasis on the ethical principles of sample size reduction. Pros and cons of each
  method
  are discussed and a spreadsheet is provided for readers to perform routine calculations.
  Conclusion
  The number of animals used can considerably affect various aspects of a study, though, proper determination of it does not follow a strict rule. For an optimum determination, researchers should have a good understanding in statistics and laboratory animal science and be familiar with ethical principles and sound scientific judgement.
  Keywords: animal reduction, sample size, number of animals, power analysis, resource equation, animal study
 • Mehrshad Poursaeid Esfahani , Shahin Salehi , Amirhosein Abedi Yekta , Mohammad Hassabi , Shahrzad Khosravi , Farhad Ranjbarzadeh* , Mohsen Moradi Pages 154-159
  Background
  Considering the high prevalence of sprain and ankle instability and the disturbing side effects, like decreased stability and increased posture vacillation, it is necessary to perform preventive exercises to avoid such injuries. Thus, the goal of the present research was analyzing the effect of eightweeks of combined exercises on the time of accessing to stability and replacement of press center of active men with chronic ankle instability
  Materials and methods
  An experimental study was performed on 24 active men with functional ankle instability. Initial screening and identifying qualified athletes were done using Ankle Disability Questionnaire and Foot and Ankle Disability Index. Athletes were divided into two groups of Experimental (n= 12) and control (n= 12). Kinetic variables were evaluated using force platform. Experimental group performed the resistance exercises for eight weeks.
  Results
  For data analysis and statistical analysis, after using Shapirovailk test to normalize the data, dependent t-test was run to check inter group performance and independent t-tests were run to evaluate between group performance at a significance level of 0.05%. The results of statistical tests showed that the combined exercises had a significant effect on the time to reach stability and the rate of displacement of the active men’s pressure center with functional ankle instability (P≤0/05).
  Conclusion
  According to the findings, it is suggested that comprehensive combined training programs be used in the rehabilitation programs of male individuals suffering from functional ankle instability to ease restrictions caused by FAI, like balance and stability defects.
  Keywords: combined training, time to stability, center of pressure, chronic ankle instability
 • Maryam Ghahremani Piraghaj , Seyed mahmod Hashemi *, Sara Soudi , Hossein Ghanbarian Pages 160-166
  Background
  Macrophages are one of the most important immune cells. Macrophages can be divided into two main subgroups of classical or inflammatory macrophages(M1) and alternative or non -inflammatory macrophages or (M2), due to different stimuli. One of the factors that causes the macrophage to orient towards M2, is the phagocytosis of apoptosis cells (efferocytosis). The phagocytosis of mesenchymal stem cells, can be very important in cell therapy due to immunomedulatory properties and their ability to modulate macrophage function.
  Materials and Methods
  Mesenchymal stem cells were isolated from Wharton's jelly and characterized by flow cytometry as well as differentiation to Osteoblasts and adipocytes. MSCs in the passage 2 exposed to UV light for induction of apoptosis for thirty minutes and followed by incubation for two hours. The cells were then isolated and added to macrophages in a ratio of 4 to 1. After that cells were incubated for 48 hours, after incubation time the production of TNFα and IL10 cytokines was measured by ELISA and nitric oxide production was measured. Macrophages phagocytosis ability was also measured by yeast and apoptotic thymocytes phagocytosis in different groups.
  Results
  The phagocytosis of Wharton's jelly–Mesenchymal stem cells (WJ–MSCs) by macrophages reduces the production of inflammatory cytokine TNFα and increases the production of inhibitory cytokine IL-10. Nitric oxide production has decreased in these macrophages. Also, after phagocytosis of apoptotic WJ–MSCs, the ability of yeast phagocytosis in these macrophages was reduced and phagocytosis of apoptotic thymocyte was increased.
  Conclusion
  The phagocytosis of apoptotic WJ–MSCs, induce non-inflammatory phenotype in macrophages. So, injected WJ–MSCs maintain their immunomodulatory properties even if they get apoptosed in the body.
  Keywords: Macrophage, Wharton's jelly-Mesenchymal Stem Cell, efferocytosis, Phagocytosis
 • Parnaz Abiri , Abbas Akhavan sepahi Dr, Mehdi Goudarzi Dr * Pages 167-175
  Background
  The prevalence of Staphylococcus aureus, as one of the most common nosocomial pathogens, is increasing annually and is becoming a major public health concern. One of the serious threats associated with clinical isolates of MRSA is lack of data regarding the molecular characterization of these isolates. The aim of the present study was to identify resistance encoding genes and molecular characteristics of methicillin-resistant S. aureus strains isolated from hospitalized patients in 2017.
  Materials and Methods
  During a 10-month period, 112 MRSA strains isolated from hospitalized patients were investigated. In vitro antimicrobial susceptibility of the isolates was assessed using the disk diffusion and micro-broth dilution methods. Conventional PCR was performed to detect resistance encoding genes. Different types of SCCmec were analyzed using multiplex PCR.
  Results
  The results of antibiotic susceptibility testing showed that 91.1% of isolates were resistant to penicillin, 65.2% to ceftriaxon, 63.4% to erythromycin, 56.3% to kanamycin, 52.7% to Clindamycin, 50% to amikacin, 45.5% to gentamicin, 26.8% to tobramycin, 18.8% to quinupristin/dalfopristin, and 11.6% were resistant to trimetoprim-sulfamethoxazole. The most prevalent resistance gene belonged to ant(4΄)- Ia (73.2%) followed by aac(6΄)-Ie/aph(2˝) (59.8%), tet(M) (57.1%), msr(A) (36.7%), aph(3΄)-IIIa (35.7%), erm(A) (33.9%), msr(B) (24.1%), erm(B) (17%), erm(C) (15.2%), and mupA (10.7%). Our findings revealed that the most common SCCmec type was III (53.6%) followed by types I (23.3%), IV (14.3%), and II (8.9%). High-level mupirocin-resistant strains belonged to SCCmec types III (5.4%), IV (4.4%), and I (0.9%), while all the low-level mupirocin resistant strains belonged to SCCmec type III (15.2%).
  Conclusions
  It seems that there is a genetic diversity among MRSA circulating in studied hospitals that highlights the need to implement appropriate infection control policies in order to decrease dissemination of multi-drug resistance MRSA types in our hospitals.
  Keywords: S. aureus, SCCmec, MRSA
 • Sara Rahmani , Merangiz Sadughi , Gholamreza Kaka*, Seyed Homayoon Sadraie Pages 176-181
  Background
  Embryonic period is the most sensitive stage of the human life in confronting with taken material by mother. The goal of the present study was to evaluate the effect of folic acid overdose on days 8, 9, and 10 of gestation on the pancreatic tissue.
  Materials and Methods
  A total of 20 pregnant mice were equally divided into four groups. The control group received no injection. The sham group received distilled water injection and experimental groups received folic acid in doses of 0.45 μg (1 experimental group = E1) and 0.6 μg (2 experimental group = E2) intraperitoneally on days 8, 9, and 10 of gestation. Data were analyzed using SPSS (version 22) and ANOVA test with Tukey at the significance level of p≤ 0.05.
  Results
  After treatment with folic acid, uterine bleeding was not observed in the mice and no morphological abnormalities were found in control, sham, and experimental groups. Moreover, in implanted places, no percentage of the embryos died, were absorbed or aborted. In the study of pancreatic tissue, area of largest acini (P=0.096) (979.7 ± 67) and the nuclear number in the largest acini (P=0.087) (15 ± 2) in E2 group had no significant increase as compared with that of the control group.
  Conclusion
  It seems that administration of the extract of folic acid to pregnant mice leads to changes in the development of pancreatic tissue. Therefore, it is recommended that this vitamin be consumed during pregnancy under physician’s supervision.
  Keywords: Pancreas, Embryo, Folic acid, Mouse
 • Hassan Nourbazargan , Alireza Nadji Dr., Siamak Mirab Samiee Dr., Mahdi Paryan Dr., Samira Mohammadi, Yeganeh Dr * Pages 182-188
  Background
  Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) is one of the most important blood-borne infectious viruses that are considered a global problem, thus it is important to diagnose it with high accuracy and sensitivity. Serologic methods do not adequately detect this infection. Therefore, the purpose of the present study was to design a sensitive method based on TaqMan Real-time PCR method for diagnosis of HIV-1.
  Materials and Methods
  Primers and probes were designed using bioinformatics softwares for a region of 200 pairs of HIV-1 INT gene. The sequence was cloned into T/A cloning vector and in-vitro RNA transcription was performed to prepare standards for analytical sensitivity assay. To determine the analytical specificity, NCBI BLAST and different viral and bacterial samples were used. Clinical specificity was determined using negative plasma samples.
  Results
  The method introduced was able to detect as low as 10 copies of HIV-1 RNA/ml. Furthermore, it was linear in the range of 10-109 copies/ml. By examining the negative samples, the specificity of this method was determined to be 100%. Intra- and Inter-assay results ranged from 0.3% to 2.5% and 0.7% to 4.5%, respectively, that showed high reproducibility of the assay.
  Conclusion
  Due to proper sensitivity and specificity, rapid analysis, being user-friendly, and relatively low cost, as compared with commercial kits, the method introduced in the present study can be suitable to accurately diagnose HIV-1 virus. Applying this in-house Real-time PCR assay, viral infection can also be detected before seroconversion and appearance of bloodstream antibodies, which can reduce window period of this infection.
  Keywords: HIV-1, TaqMan Real-time PCR, INT gene, quantification, viral load