فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 110، امرداد1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • شهناز ظریفی ، اشرف احمدی شادمهری، اعظم احمدی شادمهری صفحات 1-6
  مقدمه
  سندروم ادوارد یک اختلال کرومورزومی است که به دلیل وجود یک کروموزوم 18 اضافه ایجاد می شود. این سندروم اولین بار توسط ادوارد توضیح داده شد. شیوع کلی آن 1 در 6000 تولد و در جنس مونث سه برابر شایع تر می باشد. شیوع بیماری با افزایش سن مادر افزایش می یابد. اکثر جنین ها در هفته دهم بارداری در داخل رحم فوت می کنند.
  گزارش مورد: در این گزارش نوزاد مبتلا به سندروم ادوارد که در دوران جنینی تشخیص بیماری آن داده شده بود، معرفی شده است. در هفته 12 بارداری سونوگرافی و آزمایشات غربالگری سرم مادر در دوران جنینی انجام نشده بود. در سونو هفته 19 بارداری، تصویر کوروئید پلکسوس سیست دوطرفه، قلب AVSD و هم چنین ناحیه اکوژن به دیامتر mm 5 در جدار قدامی شکم در قسمت قدامی میانی توراکس قدام به قلب مشهود بود. با توجه به آنومالی های موجود در سونوگرافی و تشخیص دقیق بیماری جنین، کاریوتایپ مایع آمنیون درخواست شد که جنین مبتلا به سندروم ادوارد گزارش گردید. با توجه به سن بالای حاملگی مادر (23 هفته) سقط درمانی مقدور نبود.
  پس از تولد، نوزاد باناهنجاری متعدد شامل دهان و فک کوچک، دهان آرکی شکل، ریشه بینی فرو رفته، نوک بینی سر بالا، ملاج قدامی و خلفی عریض، لوجی چشم چپ، هرنی ناف، اختلال تکاملی، گریه ضعیف، کوتاهی گردن، انگشتان بسته متولد و در 5 ماهگی فوت شد.
  بحث و
  نتیجه گیری
  اختلالات کروموزومی مانند سندروم داون، ادوارد و پاتو به آسانی در دوران بارداری قابل تشخیص بوده و از موارد سقط قانونی محسوب می شوند. لذا تشخیص زودرس آن در دوران حاملگی حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: سندروم ادوارد، کاریوتیپ، اختلال کرومورزومی، سقط
 • معصومه جهانی افتخاری ، نوشین پیمان ، حسن دوستی صفحات 7-15
  مقدمه
  سواد سلامت را می توان به صورت توانایی خواندن، درک کردن و عمل کردن بر اساس توصیه های بهداشتی و سلامت تعریف نمود. سواد سلامت و سبک زندگی از عوامل موثر بر سلامت هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح سواد سلامت و ارتباط آن با سبک زندگی سالم در رابطین بهداشتی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی، 250 نفر از رابطین بهداشتی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه سبک زندگی سالم (HPLPΙΙ) و پرسش نامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (TOFHLA) انجام شد. برای آنالیز داده ها از شاخص های توصیفی و نیز برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون آماری کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
  یافته های پژوهش: میانگین سن افراد مورد پژوهش 7/9+9/32 سال بود. 5/61 درصد دارای سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند. سواد سلامت 6/44 درصد از رابطین در حد ناکافی، 2/32 درصد مرزی و 1/23 درصد در حد کافی بود. میانگین نمره سبک زندگی سالم در افراد مورد بررسی 8/23+130 محاسبه گردید. در این مطالعه بین سن، سطح تحصیلات و سطح سواد سلامت ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد، به طوری که سواد سلامت ناکافی در افراد با سنین بالاتر و تحصیلات کمتر شایع تر بود. بین سطح سواد سلامت با تغذیه، معنویت، مسئولیت پذیری سلامت، فعالیت فیزیکی، روابط بین فردی و مدیریت استرس همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده گردید (P<0. 001).
  بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش سطح سواد سلامت را در رابطین بهداشتی پایین نشان داد. این موضوع نشان از لزوم توجه به مسئله سواد سلامت و تلاش در جهت بهبود سطح سواد سلامت افراد می دهد. ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده ، قابل فهم و دسترس و هم چنین مداخلات آموزشی تئوری محور از جمله راه های افزایش سطح سواد سلامت می باشند.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، سبک زندگی سالم، رابطین بهداشتی
 • محمد امین رشیدی ، عبدالحسین پورنجف، مقداد کاظمی ، ستار کیخاونی صفحات 16-26
  مقدمه
  سلامتی و عوامل موثر بر آن از جمله مولفه های مهم و تاثیرگذار بر روی رفتار، عملکرد کاری و بهره وری افراد در سازمان های مختلف می باشد. دانشگاه های علوم پزشکی، نقش اساسی و کاربردی را در ارتقای بهداشت و انتقال مفاهیم آن به جامعه و ارائه خدمات بهداشتی-درمانی دارند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی به صورت نمونه گیری تصادفی بر روی 153 نفر از کارکنان شاغل در دو بخش ستاد و پردیس دانشگاه انجام گرفت. جهت جمع آوری داده های سلامت عمومی، از پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ فرم 28 سوالی آن استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS vol. 16 و با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس، X2، همبستگی اسپیرمن و t مستقل تجزیه و تحلیل قرار شدند.
  یافته ها ی پژوهش: نتایج مطالعه نشان داد که 3/50 درصد از جامعه مورد مطالعه، دارای نمره سلامت عمومی کل 22-0 (گروه سالم) بودند. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین سلامت عمومی با وضعیت تاهل همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (P<0. 05, r=0. 164) اما در نمره سلامت عمومی و مقیاس های آن در بین کارکنان دو بخش ستاد و پردیس تفاوت معنی داری یافت نشد (P>0. 05). نتایج مطالعه حاکی از نبود رابطه معنادار بین سلامت عمومی و متغیرهای سن، جنس، سابقه کاری، سطح تحصیلات و نوع استخدامی بود (P>0. 05).
  بحث و
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، متغیرهای سابقه کار و نوع استخدامی به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روی کارایی و سلامت عمومی معرفی شدند. هم چنین خرده مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی به عنوان تاثیرگذار ترین خرده مقیاس بر روی سلامت عمومی مشخص شد.
  کلیدواژگان: سلامتی، سلامت عمومی، پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • شریف رضایی، حسن متین همایی*، محمد علی آذربایجانی، پروین فرزانگی صفحات 27-37
  مقدمه

  افزایش سن با تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک اکثر بافت ها و ارگان های بدن به ویژه کاهش سلول ها، بافت ها و سطوح عروقی همراه است. سلول های پیش ساز اندوتلیال در جلوگیری از اختلال عملکرد اندوتلیال و افزایش فرآیند نورگزایی نقش دارند. سلول های بنیادی قلبی نیز در ترمیم و بازسازی بافت قلب موثرند. تمرین منظم ورزشی موجب افزایش هر دو این سلول ها می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین متوسط و شدید اینتروال بر بیان ژن سلول های پیش ساز اندوتلیال و سلول های بنیادی قلب رت های مسن طراحی و اجرا شد.

  مواد و روش ها

  21 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با میانگین سن 1±24 ماه و میانگین وزن 44±265 گرم، به طور تصادفی به 3 گروه کنترل (7=n) ، تمرین متوسط (7=n) و تمرین شدید (7=n) تقسیم شدند. هر دو گروه تمرین، 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 40 دقیقه با شدت های 28 متر در دقیقه در گروه تمرین متوسط و 34 متر در دقیقه در گروه تمرین شدید تمرین کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش ها بی هوش شده و بافت قلب جدا شد. بیان ژن شاخص سلول های پیش ساز اندوتلیال (CD34 و KDR) و شاخص سلول های بنیادی قلب ((c-Kit به روش Real-time PCR اندازه گیری شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که سطح بیان ژن c-Kit در هر دو گروه تمرین متوسط(P=0. 0001) و شدید (P=0. 0001) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری دارد. این افزایش به طور معناداری در گروه تمرین شدید بیشتر بود (P=0. 0001). 8 هفته تمرین اینتروال با شدت متوسط موجب افزایش معنادار سطح بیان ژن CD34 (P=0. 0001) و KDR (P=0. 0001) شد. هم چنین 8 هفته تمرین اینتروال شدید موجب افزایش معنادار سطح بیان ژن CD34 (P=0. 0001) و KDR (P=0. 0001) شد. این اثر افزایشی در گروه تمرین شدید نسبت به گروه تمرین متوسط به طور معناداری بیشتر بود (CD34، P=0. 0001) (KDR، P=0. 0001).
  بحث و

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات منظم هوازی اینتروال با دو شدت متفاوت سطح بیان ژن سلول های پیش ساز اندوتلیال و سلول های بنیادی قلب را افزایش می دهد. این افزایش به شدت تمرین وابسته است. به نظر می رسد تمرین شدید اینتروال در تحریک بازسازی بافت قلب و توسعه عروق کرونر موثرتر باشد. این یافته ها می تواند به منظور سلول درمانی و بهبود بازسازی و توانبخشی قلب بعد از آسیب و اختلال میوکارد به ویژه در سالمندان مفید باشد.

  کلیدواژگان: تمرین متوسط، تمرین شدید، سلول های پیش ساز اندوتلیال، سلول های بنیادی قلبی، سالمندی
 • شهین محمدی ، حسین ابراهیمی، کوروش سایه میری صفحات 38-46
  مقدمه
  با افزایش شیوع کاندیدیازیس در سال های اخیر، استفاده از داروهای گیاهی در درمان قارچ کاندیدا آلبیکنس مورد توجه قرار گرفته و از جمله گیاهان مورد توجه آویشن و سیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه بررسی اثر دو گیاه سیر و آویشن بر روی قارچ کاندیداآلبیکنس به روش مرور سیستماتیک و متا آنالیز انجام شد.
  مواد و روش ها
  با جست وجو در بانک های اطلاعاتی Iranmedex، Pubmed، Google Scholar و SID، 12 مقاله ای که به صورت تجربی در ایران انجام شده بودند، استخراج و داده های آن ها با نرم افزار STATA (نسخه 2/12) و با استفاده از روش متاآنالیز و مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: از بین 12 مقاله مورد بررسی، کل حجم نمونه مورد نظر 276 نفر بود. در 5 مطالعه ای که اثر سیر را بر روی مهار قارچ کاندیدا آلبیکنس بررسی کرده بودند، MIC50 (Minimum inhibition concentration) و MIC90 به ترتیب 0312/0 و 062/0 میلی گرم بر میلی لیتر و در 7 مطالعه بعدی که اثر مهاری آویشن را بر روی قارچ کاندیداآلبیکنس را مورد بررسی قرار دادند، MIC50 و MIC90 برابر 2 بود که با ترکیب P مطالعات ذکر شده با روش فیشر نشان داده شد که هر دو گیاه سیر و آویشن در مهار رشد قارچ کاندیداآلبیکنس تاثیر معنی داری داشتند (P<0. 001).
  بحث و
  نتیجه گیری
  از بین دو گیاه دارویی سیر و آویشن، با توجه به پایین بودن میزان MIC50 و MIC90 گیاه سیر نسبت به آویشن، می توان گفت که اثر سیر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس بهتر از آویشن بوده است.
  کلیدواژگان: آویشن، سیر، کاندیدا آلبیکنس، قارچ، متاآنالیز
 • زیبا سلطانی، گیتا علیپور *، رضا قاسمی جوبنه، هادی سلیمی صفحات 47-55
  مقدمه

  افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مشکلات فراوانی در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در بهبود تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی شهرکرد در سال 1394 بود.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در پژوهش حاضر را زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز روان شناسی و مشاوره شهرکرد در سال 1394 تشکیل می دهند که پس از فراخوان پژوهشگران مبنی بر تشکیل یک دوره درمانی، داوطلب شرکت در پژوهش شدند. افراد نمونه در وهله نخست به صورت نمونه گیری در دسترس و با دارا بودن معیارهای ورود چون تشخیص شخصیت مرزی بر اساس DSM-IV-TR، حداقل تحصیلات دیپلم، دامنه سنی 20 تا 40 و داشتن حداقل یک بار اقدام به خودکشی در گذشته انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (10 نفر برای هر گروه) گمارده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه، 5/1 ساعته در معرض رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفتند، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. ابزارهای به کار گرفته شده، مقیاس تنظیم هیجان و پرسش نامه کیفیت زندگی بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS vol. 18 استفاده شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش، در تنظیم هیجان (P=0. 01, F=7. 61) و کیفیت زندگی (P=0. 001, F=13. 68) تفاوت معناداری وجود دارد.
  بحث و

  نتیجه گیری

  لذا می توان نتیجه گرفت که رفتار درمانی دیالکتیکی موجب بهبود تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به اخلال شخصیتی مرزی شده است.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، تنظیم هیجان، رفتار درمانی دیالکتیکی، زنان، کیفیت زندگی
 • عبدالزهرا نعامی، محمود شیرازی، علی عرب، ساره میرشکار *، رضا ایمانخواه صفحات 56-62
  مقدمه

  نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به هدف های سازمان است، زیرا نقش مهمی در افزایش و کاهش بهره وری سازمان دارد. لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران در رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های علوم پزشکی شهر کرمان می باشد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی شهر کرمان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 160 نفر به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های هوش هیجانی، توصیف رفتار رهبر و رضایت شغلی استفاده شد. در بررسی این پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
  یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی شهر کرمان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی و سبک های رهبری 53 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین می نمایند
  بحث و

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر مسئولان سازمان ها بایستی به نقش این متغیرها توجه ویژه داشته باشند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سبک های رهبری، رضایت شغلی
 • سیده زینب قاسمی پور ، علی صالح زاده ، حجت الله زمانی صفحات 63-71
  مقدمه
  اشریشیاکلی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده عفونت مجاری ادراری است. سویه های این باکتری انواع مختلفی از فاکتورهای ویرولانس از جمله چسبنده ها، توکسین ها و سیستم های جذب آهن را دارا می باشند. ژن های ویرولانس بر روی عناصر ژنتیکی متحرک و یا در نواحی خاصی از کروموزوم که جزایر بیماری زایی نامیده می شوند، قرار دارند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن های ویرولانس Fim H و PAI در باکتری های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر رشت بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 50 سویه اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به چند آزمایشگاه تشخیص طبی شهر رشت انجام شد. باکتری اشریشیاکلی با استفاده از تکنیک های بیوشیمیایی و میکروب شناسی استاندارد شناسایی شد و فراوانی ژن های ویرولانس Fim H و PAI با استفاده از آزمایش PCR بررسی گردید.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که 76 درصد از زنان و 24 درصد از مردان مبتلا به عفونت مجاری ادراری بودند (P<0. 01) که نشان دهنده شایع تر بودن عفونت ادراری در زنان نسبت به مردان می باشد. بر اساس نتایج آزمایش PCR میزان فراوانی ژن Fim H، 42 مورد (84 درصد) و ژن PAI، 38 مورد (76 درصد) بود و در 33 مورد هر دو ژن Fim H و PAI (66 درصد) شناسایی شدند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که شیوع ژن های ویرولانس Fim H و PAI در میان سویه های اشریشیاکلی عامل عفونت ادراری بالا می باشد. بنا بر این، ژن های فوق می توانند به عنوان هدف در مداخلات درمانی مورد برررسی بیشتری قرار گیرند
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، PAI، Fim H، عفونت مجاری ادراری
 • محمدرضا قاسمی صفحات 72-81
  مقدمه
  تحقیقات انجام شده با تشعشعات ایکس سینکروترون نشان داده است که روش درمانی با میکرو باریکه های پرتو ایکس در معالجه تومورهای سرطانی مزایای منحصر به فردی دارد. تعیین توزیع دز و محاسبه پارامتر نسبت دز قله به دره در این روش، از مهم ترین مراحل طرح درمان می باشند. نسبت دز قله به دره، معیاری برای سنجش میزان نابودی سلول های سرطانی و حفظ سلول های سالم موجود در اطراف بافت تومور می باشد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از یک کلیماتور چند شکافه، پرتوهای ایکس خروجی از یک لامپ مولد اشعه ایکس تبدیل به صفحات باریک موازی شده تا بتوان توزیع دز ناشی از پرتوهای باریک را در یک فانتوم از جنس پلکسی گلاس به دست آورد. اندازه گیری دز جذبی توسط یک اتاقک یونیزاسیون دیسکی انجام شد که به علت بزرگ بودن سطح حساس اتاقک نسبت به پهنای باریکه ها، از یک کلیماتور تنگستنی با یک شکاف به ابعاد mm2 5/7×3/0 در وسط آن و در مقابل اتاقک یونیزاسیون، استفاده شده است. علاوه بر این ، با استفاده از کد شبیه سازی Geant4 مدلی شامل چشمه پرتوهای ایکس، کلیماتور چند شکافه، فانتوم، کلیماتور تک شکافه و آشکارساز طراحی شده است تا بتوان نتایج اندازه گیری و شبیه سازی را مقایسه نمود.
  یافته های پژوهش: بررسی توزیع دز در داخل فانتوم از هر دو روش، وجود قله ها و دره ها را نشان می دهد. در اندازه گیری تجربی به علت پایین بودن شار پرتوهای ایکس و محدودیت زمان پرتودهی، خطای نتایج به دست آمده قابل توجه است. پارامتر نسبت دز قله به دره در عمق 8 میلی متری فانتوم برای کلیماتور mm (W) 5/0+ (Air) mm1 با اتاقک یونیزاسیون و شبیه سازی به ترتیب 7/8 و 5/10 می باشد. در حالی که مقدار این پارامتر با کلیماتور mm (W) 1+ (Air) mm1، 1/11 و 3/13 به ترتیب برای اتاقک و شبیه سازی به دست آمده است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، استفاده از کلیماتور چند شکافه از جنس تنگستن می تواند پرتوهای باریک ایکس ایجاد نماید. برآورد توزیع دز ناشی از پرتوهای مذکور، به روش شبیه سازی با کد Geant4 نسبت به اتاقک یونیزاسیون، از دقت بالاتری برخوردار می باشد که به دلیل امکان تعریف آشکارساز در ابعاد بسیار کوچک تر، در کد Geant4 است.
  کلیدواژگان: باریکه های ایکس، دز قله به دره، اتاقک یونیزاسیون، کلیماتور چند شکافه، کد
 • مهدی طیبی آراسته ، پیمان رضاقلی ، حمید توانا، دائم روشنی صفحات 82-89
  مقدمه
  در هنگام بیهوشی نخاعی، فشارخون اغلب با روش غیر مستقیم که در آن کاف روی بازو باد می شود، اندازه گیری می شود. بعضی وقت ها به دلیل سوختگی یا جراحی های ارتوپدی و یا پلاستیک بر روی اندام فوقانی نمی توان فشارخون را در بازو اندازه گیری کرد و می بایست میزان فشارخون را از اندام ازاندام تحتانی بدست آورد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 34 بیمار کاندید جراحی ناحیه تحتانی شکم انتخاب شدند. ابتدا کاف فشارسنج به ترتیب روی بازو راست و پای راست و سپس روی بازوی چپ و پای چپ بسته شد. متغیرها شامل ناحیه اندازه گیری فشارخون، طول مدت عمل جراحی، نوع عمل جراحی و مدت زمان جراحی بود. برای مقایسه تجزیه و تحلیل آماری جهت تعیین توافق میزان فشارخون اندام تحتانی و فوقانی در هر زمان از روش نموداری Bland and Altman استفاده می شود.
  یافته های پژوهش: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 32 مرد و 2 زن کاندید جراحی ناحیه تحتانی شکم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نمودار نشان داد که در زمان 5 دقیقه بعد از بی حسی نخاعی اسپاینال فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط دست راست و پای راست تقریبا برابرند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  ما در این مطالعه با استفاده از روش بلند و آلتمن به این نتیجه رسیدیم که فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط شریانی دست و پای راست در زمان 5 دقیقه بعد از بی حسی نخاعی اسپاینال با همدیگر توافق دارند یعنی در زمان 5 دقیقه بعد از بی حسی نخاعی اسپاینال فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط دست راست و پای راست تقریبا برابرند. توافق بین فشارخون سیستولیک شریانی بیشتر از فشارخون دیاستولیک و متوسط شریانی است.
  کلیدواژگان: فشارخون، اندام فوقانی، اندام تحتانی، بیهوشی نخاعی اسپاینال
 • عبدالصالح زر ، محمد امین احمدی ، فاطمه احمدی صفحات 90-99
  مقدمه
  پپتید ناتریورتیک مغزی (BNP) یک نشانگر مهم در بررسی و تشخیص اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ می باشد. به نظر می رسد فعالیت بدنی و ساعات شبانه روزی بر تغییرات غلظت BNP اثرگذار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی زمان انجام فعالیت تناوبی کم حجم با شدت بالا بر تغییرات غلظت BNP و حاصل ضرب دوگانه در مردان فعال می باشد.
  مواد و روش ها
  11 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه جهرم به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. سپس در دو جلسه مجزا (به فاصله 3 روز) فعالیت تناوبی کم حجم با شدت بالا را در صبح و عصر و به صورت میدانی اجرا کردند. نمونه خونی قبل و بلافاصله بعد از اجرای فعالیت در صبح و عصر جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون در هر زمان و مقایسه تفاوت میانگین بین صبح و عصر استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 تحلیل و سطح معنی داری P<0. 05 در نظر گرفته شده بود.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که غلظت BNP پس از فعالیت در صبح و عصر افزایش پیدا کرد، اما این افزایش متعاقب هیچ کدام از جلسات فعالیت ورزشی معنی دار نبود (P>0. 05). علاوه بر این نتایج نشان داد که میزان حاصل ضرب دوگانه هم در صبح و هم در عصر به طور معنی داری پس از فعالیت افزایش پیدا کرد (P=0. 001). تفاوت معنی داری بین حاضل ضرب دوگانه در عصر نسبت به صبح وجود داشت (P=0. 035).
  بحث و
  نتیجه گیری
  علی رغم عدم تفاوت معنی دار بین صبح و عصر با این حال به دلیل کمتر بودن میانگین غلظت BNP در عصر به نظر می رسد فعالیت در عصر استرس کمتری را بر دیواره میوکارد وارد می کند و می تواند مناسب تر باشد.
  کلیدواژگان: پپتید ناتریورتیک مغزی، حاصل ضرب دوگانه، فعالیت هوازی تناوبی
 • پردیس باباشاهی ، نوشین نقش ، محبوبه مدنی صفحات 100-111
  مقدمه
  در سال های اخیر مقاومت سوش های قارچی فرصت طلب به میزان زیادی افزایش یافته است. سمیت داروهای ضد میکروبی، ایجاد مقاومت در قارچ ها و تداخل های دارویی عامل توجه به ترکیبات دارویی جدید بر علیه قارچ ها است. در این تحقیق تاثیرات نانوذرات پارامغناطیسی اکسید آهن (Fe3o4) و آب مغناطیسی بر روی قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  سنتز نانوذرات پارامغناطیسی اکسید آهن به روش هم رسوبی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان صورت گرفت. بررسی اثرات ضد قارچی نانوذرات پارامغناطیسی اکسید آهن و هم چنین تاثیر آب مغناطیسی با شدت 1/0 تسلا به روش پورپلیت بر روی قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم انجام شد و درصد مهار رشد قارچ تعیین شد.
  یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پرتو پراش ایکس و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که نانوذرات اکسید آهن به قطر 25-20 نانومتر و به شکل مکعبی اند. بر اساس نتایج حاصل از روش پورپلیت، آب مغناطیسی با شدت 1/0 تسلا در تمام روزها قطر کلنی قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم را بیش از 64/ 49 درصد کاهش داد. هم چنین نانوذرات اکسید آهن در غلظت ppm500 قطر کلنی قارچ را در تمام روزها بیش از 30 درصد مهار کرده است. از طرفی در غلظت ppm500 نانوذرات اکسید آهن به همراه آب مغناطیسی 1/0 تسلا در تمام روزها بیش از 50 درصد رشد کلنی قارچ را مهار کرده اند که بیشترین تاثیر سینرژیک در کاهش قطر کلنی این قارچ بود. نانوذرات اکسید آهن با غلظت ppm 500 در روز اول شبیه به داروی کتوکونازول در غلظت 003/0 میلی گرم بر میلی لیتر 50 درصد رشد قارچ را مهار کرده است. آب مغناطیسی با شدت 1/0 تسلا در روز دوازدهم دارای عملکرد بهتری در مقایسه با داروی ضد قارچی متداول کتوکونازول بود.
  بحث و
  نتیجه گیری
  نانوذره پارامغناطیسی اکسید آهن به قطر 25-20 نانومتر به تنهایی و همراه با آب مغناطیسی با شدت 1/0 تسلا دارای فعالیت ضد قارچی علیه قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم می باشند.
  کلیدواژگان: نانوذرات پارامغناطیسی اکسید آهن، آب مغناطیسی، قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم، اثر ضد قارچی
 • محمد سعید جلالی ، حمید آزاده صفحات 112-124
  مقدمه
  تکنیک های دستی در درمان بیماران استئوآرتروز جایگاه ویژه ای دارند. تاکنون اثرات آن ها تنها بر میزان درد بررسی شده است بدین ترتیب، هدف ما در این مطالعه بررسی اثر تکنیک دستی مولیگان بر الگوی فعالیت عضلات کوادریسپس و هامسترینگ بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی روی 38 داوطلب مبتلا به استئوآرتروز زانو با شدت متوسط، انتخاب شده به صورت غیرتصادفی انجام یافته است. شدت استئوآرتروز داوطلبان بر اساس روش کلگرن-لورنس تعیین شد و اثر فوری تکنیک دستی مولیگان بر متغیر درد و میزان آمپلی تود فعالیت عضلات در الگوی عضلانی مورد بررسی قرار گرفت. ثبت میزان درد با مقیاس نرخ عددی (0-10) و آمپلی تود عضلات با دستگاه الکترومیوگرافی سطحی انجام شد.
  یافته های پژوهش: به صورت کلی، یافته ها تغییرات معنی دار میانگین متغیرهای مورد مطالعه را از نظر آماری پس از مداخله با تکنیک مولیگان نشان دادند (P<0. 05). میزان آمپلی تود فعالیت همه عضلات به صورت یکسان پس از مداخله تغییر نکرده بلکه آمپلی تود بعضی عضلات افزایش و برخی دیگر کاهش یافته است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  مداخله با تکنیک مولیگان در جهت کاهش درد به صورت فوری در بیماران مبتلا به استئوآرتروز با شدت متوسط موثر بوده است و نیز به نظر می رسد تحت تاثیر این مداخله، میزان آمپلی تود فعالیت هر یک از عضلات کوادریسپس و هامسترینگ به صورت جداگانه و در قالب الگوی عضلانی تغییر کرده است.
  کلیدواژگان: استئوآرتروز زانو، تکنیک مولیگان، هم انقباضی
 • اسفندیار محمدی صفحات 125-133
  مقدمه
  بحران ها معمولا به طور غیر منتظره ظاهر می شوند و مجموعه ای از تبعات پنهان و آشکار را به دنبال دارند از این رو مدیران همواره باید آماده باشند تا با آن ها به نحو مناسبی برخورد کنند. توان اداره کردن بحران ها، یکی از عناصر اصلی موفقیت بیمارستان های دولتی و توسعه آن ها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی بیمارستان های دولتی استان ایلام در مواجهه با بحران های طبیعی مانند سیل و زلزله انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان 9 بیمارستان دولتی استان به تعداد 1968 نفر است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 321 نفر حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر 53 سوال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد.
  یافته های پژوهش: نتایج پژوهش بیانگر این است که بیمارستان های دولتی استان ایلام در بعد آمادگی نگرشی و دانشی با میانگین 86/2، بعد آمادگی بستر فیزیکی 03/3، بعد آمادگی ارتباطی و سرمایه اجتماعی 97/2 و بعد آمادگی عملیاتی 11/3 و آمادگی کل نیز 87/2 بوده اند که با انجام آزمون t یکطرفه میزان آماره آزمون برای این متغیرها به ترتیب 47/1 برای بعد آمادگی نگرشی و دانشی، 98/1 برای بعد آمادگی بستر فیزیکی، 46/1 برای بعد آمادگی ارتباطی و سرمایه اجتماعی، 44/2 برای بعد آمادگی عملیاتی و 63/1 برای آمادگی کل می باشد. این نتایج نشان می دهد که میزان امادگی بیمارستان ها در بعد بستر فیزیکی و بعد آمادگی عملیاتی بالاتر از میانگین و میزان آمادگی در بعد آمادگی نگرشی و دانشی، بعد آمادگی ارتباطی و سرمایه اجتماعی و نیز آمادگی کل کمتر از میانگین یعنی عدد 3 است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های حاصل از تحلیل داده ها نتیجه گیری می شود که بیمارستان های دولتی استان ایلام از نظر بعد آمادگی نگرشی و دانشی فاقد آمادگی کافی در مقابل بحران ها هستند. از نظر بعد آمادگی عملیاتی در سطح قابل قبولی هستند. از جنبه آمادگی ارتباطی و سرمایه اجتماعی کمتر از سطح مطلوب و از نظر بستر فیزیکی تقریبا مناسب هستند. بر اساس یافته های پژوهش به مدیران این بیمارستان ها پیشنهاد می شود که که در ایجاد و تقویت این شاخص ها تلاش کنند و در این راستا برای بهبود فضای فیزیکی و عملیاتی، توسعه ارتباطات و سرمایه اجتماعی نیز در حفظ و افزایش آمادگی نگرشی و دانشی، باید دانش مورد نیاز گسترش دهند.
  کلیدواژگان: بحران، آمادگی در مقابل بحران، بیمارستان های دولتی، بحران های طبیعی، استان ایلام
 • راشد گلمحمدی، زهرا هوشمندی*، محبوبه سترکی صفحات 134-142
  مقدمه

  نانوذرات مغناطیسی متشکل از آهن و نیکل کابرد گستره ای در علوم زیستی و پزشکی دارند. افزایش تولید و مصرف این نانوذرات سبب افزایش نگرانی در رابطه با اثرات جانبی منفی آن ها بر سلامتی انسان شده است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر اثرات سمیت نانوذره Fe2NiO4، بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در موش های صحرایی بررسی شد. در این مطالعه تجربی 24 موش صحرایی نر به 3 گروه کنترل، دریافت کننده نانوذره Fe2NiO4 در غلظت ppm 100 و دریافت کننده نانوذره Fe2NiO4 در غلظت ppm 200 تقسیم شدند. چهارده روز پس از تزریقات، موش ها خونگیری شدند و سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی کبد تعیین شد. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج در طول دوره مواجهه سطح آلبومین سرم تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی نداشت. سطح ترانسفرین سرم در گروه های دریافت کننده نانوذره در روز هفتم افزایش و در روز چهاردهم کاهش معنی داری داشت (P<0. 05). مواجهه موش ها توسط نانوذره در دوزهای 100 و 200 سبب کاهش معنی دار لاکتات دهیدروژناز در مقایسه با گروه کنترل شد (P<0. 05). سطح آلکالین فسفاتاز در گروه های مواجهه شده با نانوذرات تفاوت معنی داری با کنترل نداشت. بحث و

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آسیب کبدی به دنبال مواجه با نانوذراتFe2NiO4 بود.

  کلیدواژگان: Fe2NiO4، ترانسفرین، آلبومین، لاکتات دهیدروژناز، آلکالین فسفاتاز
 • آزاد عبدالله زاده ، داود کیانی فرد ، غلامرضا وفایی سیاح ، جواد اشرفی هلان صفحات 143-157
  مقدمه
  متیل فنیدات (MPH) از داروهای مورد استفاده در حفظ هوشیاری و بهبود تمرکز است. مونوسدیم گلوتامات (MSG) به عنوان تشدیدکننده طعم به مواد غذایی افزوده می شود. در این مطالعه اثرات این ترکیبات بر روی دستگاه تولید مثل در سن رشد مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  متیل فنیدات (mg/kg 10 و 5) و مونوسدیم گلوتامات (mg/kg 60 و 6) به موش های صحرایی در حال رشد تجویز شد. در انتهای دوره شصت روزه، اندازه گیری هورمون های محور هیپوفیز-بیضه و مطالعات هیستومورفومتری بافت بیضه صورت گرفت.
  یافته های پژوهش: مصرف همزمان متیل فنیدات (mg/kg5) و مونوسدیم گلوتامات (mg/kg60) موجب افزایش غلظت خونی FSH گردید (P<0. 05). بیشترین میزان سطح خونی هورمون LH متعاقب مصرف دوز بالای MPH و MSG به صورت مجزا یا ترکیبی مشاهده شد. اثر MPH و MSG بر تغییرات خونی تستوسترون به صورت وابسته به دوز و متضاد یکدیگر مشاهده گردید (P>0. 05). مصرف MSG منجر به کاهش جمعیت سلول های سرتولی، اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت گردید. استفاده هم زمان MPH و MSG شدت کاهش جمعیت را تقلیل داد. در مطالعات مورفومتری، کاهش قطر لوله های اسپرم ساز و ارتفاع اپیتلیوم زایگر (P<0. 05) به ویژه در دوز پایین MPH و دوز بالای MSG مشاهده گردید. تغییرات مشاهده شده در ضرایب اسپرماتوژنز همانند مطالعات مورفومتری بود. تغییر شکل لوله ها، ادم بافت بینابینی و کاهش سلول های اسپرماتوژنز در گروه های دریافت کننده MPH و MSG مشاهده شد. دریافت هم زمان ترکیبات مذکور منجر به افزایش سلول های اسپرماتید با هسته پیکنوزه گردید.
  بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف متیل فنیدات و مونوسدیم گلوتامات با القاء تغییرات هورمونی و تغییر در بافت بیضه، می تواند منجر به ایجاد تغییر در عملکرد طبیعی دستگاه تولید مثلی گردد.
  کلیدواژگان: موش های صحرایی در حال رشد، متیل فنیدات، مونوسدیم گلوتامات، اسپرماتوژنز، بافت شناسی بیضه
 • سپیده برغندان ، بهمن اکبری ، جواد خلعتبری ، علیرضا وارسته صفحات 158-168
  مقدمه
  عوامل زیادی در بروز رفتارهای پر خطر دانش آموزان نقش دارد که از آن جمله می توان به فقدان مهارت های لازم نام برد. از این رو، هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان مبتنی بر شفقت (CFT) بر کیفیت زندگی دختران نوجوان دارای رفتار پرخطر می باشد.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش آزمایشی گسترش یافته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر نوجوان پایه دهم رشته علوم انسانی سال تحصیلی 96-95 شهر رشت است که 45 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای انتخاب شده و به شکل تصادفی در سه گروه 15نفره یعنی دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند و از آنان پیش آزمون گرفته شد. برای گروه آزمایشی اول، درمان (ACT) و گروه آزمایشی دوم، درمان (CFT) ، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخله صورت گرفت. سپس از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد. ابزارها شامل مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی و کیفیت زندگی بود. داده ها از طریق تحلیل کواریانس چند متغیره و تعدیل بونفرونی به وسیله SPSS vol. 16 تحلیل شد.
  یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهند که هر دو درمان بر کیفیت زندگی کل (P<0. 01) اثربخش می باشند و بین اثربخشی دو درمان تفاوت معناداری می باشد. میانگین کیفیت زندگی قبل از درمان ACT در گروه آزمایش اول 87/33 و بعد از درمان 3/52 و میانگین کیفیت زندگی قبل از درمان CFT در گروه آزمایش دوم 5/33 و بعد از درمان، 56/44 (P<0. 01) می باشد. در حالی که در گروه کنترل، میانگین کیفیت زندگی افزایشی نیافته است. مقایسه میانگین ها نشانگر اثربخشی بیشتر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در بعد سلامت روانی در گروه آزمایشی اول و اثربخشی بیشتر درمان مبتنی بر شفقت (CFT) در بعد سلامت جسمانی در گروه آزمایشی دوم در مقایسه با گروه کنترل می باشد (P<0. 01).
  بحث و
  نتیجه گیری
  از این رو به کار بردن هر دو درمان می توانند تاثیر مهمی بر کیفیت زندگی دختران نوجوان دارای رفتار پرخطر داشته باشد و منجر به بهبود زندگی آنان شوند.
  کلیدواژگان: شفقت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نوجوان، رفتار پر خطر
 • بهروز غارثی فرد ، محمدحسین کریمی، لیلا بیدار، محمد علی حسن زاده صفحات 169-176
  مقدمه
  سقط مکرر به عنوان سه یا بیش از سه سقط قبل از هفته بیستم بارداری تعریف می شود و در 20-15 درصد از بارداری ها رخ می دهد. Glucose Regulated Protein78 از پروتئین های شبکه اندوپلاسمی است که بر سطح سلول های تروفوبلاست بیان می شود. هدف از این مطالعه بررسی حضور آنتی بادی ضد GRP78 در زنان مبتلا به سقط های مکرر است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مورد-شاهدی، از میان مراجعین به مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1393 تا 1395، 38 زن با سابقه سقط مکرر خود به خود با علت نامشخص به عنوان گروه بیمار و 42 زن بدون سابقه سقط مکرر و دارای حداقل دو باروری موفق، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. میزان آنتی بادی علیه GRP78 در هر دو گروه با روش الیزا اندازه گیری شد. هم چنین بیان این پروتئین در دو گروه کنترل و بیمار، در بافت جفت با روش وسترن بلات بررسی شد.
  یافته های پژوهش: در این مطالعه، بیان GRP78 بر سطح سلول های تروفوبلاست با استفاده از روش وسترن بلات در هر دو گروه بیمار و کنترل نشان داده شد. هم چنین با استفاده از روش الیزا آنتی بادی علیه GRP78 در سرم افراد بیمار و کنترل مشخص گردید. با وجود این که میزان این آنتی بادی در افراد بیمار کمتر از افراد سالم بود اما این اختلاف از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت (P=0. 1)
  بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این پژوهش نتوانست ارتباط معناداری بین میزان آنتی بادی در افراد بیمار و افراد سالم را نشان دهد.
  کلیدواژگان: حاملگی، پلاسنتا، سقط مکرر
 • سید محمد حسینی ، رضا امانی ، سید وحید رضوی مهر ، امیر حسین مشرفی ، محمدحسن آقاجانی خواه صفحات 177-186
  مقدمه
  نانوذرات اکسید روی برای اهداف صنعتی و خانگی استفاده می شود که می تواند موجب آلودگی گسترده محیط زیست شود. در این مطالعه تاثیر نانوذرات اکسید روی بر هیستوپاتولوژی، تجمع زیستی نانوذرات، شاخص بیوشیمیایی سرم و آسیب اکسیداتیو بافت کلیه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 80 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار در هشت گروه شامل کنترل، شم دریافت کننده سالین و پنج گروه دریافت کننده نانوذرات اکسید روی (4، 25، 50، 100 و 200 میلی گرم/کیلوگرم) به مدت 28 روز دوبار در هفته تقسیم بندی شدند. نیتروژن اوره خون، اسید اوریک و کراتینین توسط دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری شد. بررسی های هیستوپاتولوژی بعد از مراحل آماده سازی بافت صورت گرفت. هضم بافت کلیه با اسید نیتریک-اسید پرکلریک، محلول مناسبی برای تعیین میزان نانوذرات اکسید روی با روش جذب اتمی اسپکتروفوتومتر فراهم می کند.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که ضایعات هیستوپاتولوژیک در دوز mg/kg 200 شامل پرولیفریشن گلومرولی به همراه فیبروز در بافت کلیه می باشد. سطوح سرمی BUN و کراتینین در گروه های تحت درمان نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری را نشان دادند که نشان دهنده سمیت کلیوی است. مقادیر نانوذرات اکسید روی در بافت های کلیه در گروه های دریافت کننده دوزهای بالاتر به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود (P<0. 05).
  بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذرات اکسید اثرات مخربی بر کلیه دارد؛ به طوری که این نانوذرات در غلظت های بالا دارای اثر سمی بر روی بافت کلیه می باشند.
  کلیدواژگان: موش صحرایی، کلیه، اکسید روی، نانو ذره
 • رضا حبیبی پور ، لیلا مرادی حقگو صفحات 187-199
  مقدمه
  اصطلاح بیوفیلم یا توده زیستی به سلول ها یا میکروارگانیسم های متعاملی گفته می شود که در اثر عوامل مختلف به دور یکدیگر جمع و بر روی یک سطح تثبیت شده اند. تشکیل بیوفیلم باعث افزایش مقاومت آن ها نسبت به شرایط نامساعد محیطی و بیوسایدها می شود. از راه های مقابله با بیوفیلم استفاده از ترکیبات مختلف گیاهی و نانوذرات است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر نانوذرات نقره، عصاره هیدروالکلی شاخساره گیاه اسطوخودوس و تاثیر توام این دو در غلظت های مختلف بر روی تشکیل بیوفیلم حاصله از باکتری کلبسیلا پنومونیه می باشد.
  مواد و روش ها
  میزان اثر ضد بیوفیلمی و درصد کاهش بیوفیلم باکتری کلبسیلا پنومونیه در تیمارهای مجزا و توام نانوذرات نقره و عصاره هیدرالکلی اسطوخودوس در زمان های 24، 48 و 72 ساعت به روش رنگ سنجی میکروتیتر پلیت اندازه گیری شد. محتوای ترکیبات پلی فنلی عصاره اسطوخودوس نیز به روش فولین-سیوکالتو اندازه گیری شد.
  یافته های پژوهش: محتوای تام ترکیبات فنلی در حدودmg/g 3/113 بود. در تمامی تیمارها باکتری کلبسیلا در عدم حضور تیمارها قادر به تشکیل بیوفیلم قوی بود. نتایج تحلیل واریانس سه طرفه جهت بررسی اثرهای اصلی و تقابلی عوامل نانوذرات نقره، عصاره اسطوخودوس و زمان بر میزان تشکیل بیوفیلم معنی دار بود. تیمارهای مجزای نانوذره نقره و عصاره اسطوخودوس به ترتیب با غلظت های ug/mL 125 و ug/mL 0625/0 و تیمار توام نانوذره و عصاره اسطوخودوس به ترتیب با غلظت های ug/mL 5/62 و ug/mL 03125/0 به طور معناداری میزان تشکیل بیوفیلم باکتری را کاهش دادند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  با افزایش زمان به دلیل تاثیرگذاری تیمارها از شدت تشکیل بیوفیلم کاسته می شود. با افزایش غلظت تیمارها میزان تشکیل بیوفیلم نیز کاهش می یابد. نتایج این تحقیق نشان دهنده اثر هم افزائی نانوذره و عصاره اسطوخودوس در کاهش میزان تشکیل بیوفیلم می باشد.
  کلیدواژگان: بیوفیلم، نانوذرات نقره، عصاره اسطوخودوس، کلبسیلا پنومونیه، الایزا
|
 • Shahnaz Zarifi , Ashraf Ahmadi Shadmehri , Aazam Ahmadi Shadmehri Pages 1-6
  Introduction
  Edwards’s syndrome is a chromosomal disorder caused due to the presence of an extra chromosome 18. This syndrome was first reported in 1960 by Edward. The prevalence of this disease is approxi mately 1:6000 live births, and its prevalence increases with maternal age. Most of these fetuses die in the tenth week of pregnancy in the uterus.

  Case report: In this study, we presented the case of an infant with Edward’s syndrome, which was diagnosed in utero. Ultrasound screening and maternal serum screening were not performed at 12 weeks. Choroid plexus cyst,atrioventricular septal defect (AVSD), and echogenicity with a diameter of 5 mm in the anterior abdominal wall were observed on ultrasound at 19 weeks. After the karyotype of amniotic fluid, Edward’s syndrome was reported. According to gestational age (23 weeks) therapeutic abortion was not possible. After birth, the baby had multiple abnormalities including small oral opening, micrognathia, arch-shaped mouth, nasal bridge with an upward the tip, wide anterior fontanel, strabismus of the left eye, umbilical hernia, developmental disorders, weak cry, short neck, and closed fingers. He died at 5 months of age.

  Conclusion
  Chromosomal abnormalities such as Down’s, Edward’s and Patau’s syndromes are easily detectable during pregnancy and are considered for therapeutic abortion. Therefore, early diagnosis is important during pregnancy
  Keywords: Edward’s syndrome, Karyotype, Chromosomal disorder, Abortion
 • Nooshin Peyman , Nooshin Peyman , Hassan Doosti Pages 7-15
  Introduction
  Health literacy is a measure of individual’s ability to read, comprehend, and act on medical instructions. Health literacy and lifestyle are determinants of health. We aimed to assess the relationship between health literacy and health promoting behaviors.

  Materials and Methods
  This cross-sectional, descriptive, and analytical study was conducted on 250 health volunteers who were selected randomly. Data were collected using questionnaires of Health-Promoting Lifestyle Profile II (HPLP-II) and Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA). Data were analyzed using descriptive statistics, and to study the variables’ relationships Chi-square and Spearman correlation coefficient were applied.

  Findings: The mean age of the participants was 32.9±9.7 years, and 61.5% had elementary and junior high school education. Health literacy was insufficient in 44.6% of the health volunteers, at a border level in 32.2%, and adequate in 23.1%. The mean score of health-promoting lifestyle was 130±23.8. In this study, there was a significant relationship between educational level, age and health literacy status. Inadequate health literacy was more common among individuals with advanced age and lower education. Health literacy level was significantly correlated with nutrition, spirituality, health responsibility, physical activity, interpersonal support, and stress management (P<0.001).

  Conclusion
  This study showed that the health literacy level was inadequate in health volunteers. This result showed that health literacy and striving to improve it are important. Creating a simple, understandable and accessible media and training materials, as well as implementing theory-based educational interventions are some the ways to improve health literacy
  Keywords: Health literacy, Health-promoting lifestyle, Health volunteers
 • Mohammad Amin Rashidi , Abdolhossein Pournajaf , Meghdad Kazemy , Sattar Kaikhavani Pages 16-26
  Introduction
  Health and the factors affecting it are the most important and effective components in behavior, work performance and productivity of individuals working in different organizations. Universities of medical sciences play a fundamental and functional role in health promotion, transfer of its concepts to the community, and delivery of healthcare services. This study aimed to evaluate the general health status and its effective factors among the staff of Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.

  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional and analytical study was performed on 153 of staff working at two sectors of pardis and setad of Ilam University of Medical Sciences. The participants were selected using the random sampling method. General Health Questionnaire (G.H.Q-28), which contains 28 items measuring general health, was used for data collection. To analyze the data, ANOVA, Chi-square test, Spearman correlation, and independent t-test were run in SPSS, version 16.

  Findings: The results showed that 50.3% of the studied population had health score of 0-22 (healthy group). Spearman correlation test showed a significant correlation between general health and marital status (P<0.05, r=0.164), but no significant difference was observed between the staff of the two sectors in terms of general health and its subscales (P>0.05). In addition, we did not observe a significant association between general health and variables such as age, gender, work experience, educational level, and type of employment (P>0.05).

  Conclusion
  In this study, work experience and employment type were introduced as the most effective factors on performance and general health. Additionally, the subscale of disruption in social performance was the most effective subscale on general health
  Keywords: Health, General health, General Health Questionnaire (G.H.Q) Goldberg, Ilam University of Medical Sciences
 • Sharif Rezaei, Hassan Matinhomaee, Mohammad ali Azarbayjani, Parvin Farzanegi Pages 27-37
  Introduction

  Aging is accompanied by anatomical and physiological changes in most tissues and organs, especially the reduction of cells, tissues, and vascular levels. Endothelial progenitor cells are involved in maintaining endothelial health, preventing endothelial dysfunction, and increasing neovascularization process. Cardiac stem cells are effective in the regeneration and repair of heart tissue. Regular exercise training increases both of these cells. We aimed to investigate the effect of eight weeks of moderate and intense interval training on gene expression of endothelial progenitor cells and cardiac stem cells in aged rats.

  Materials and Methods

  Twenty-one Wistar female rats with the mean age of 24±1 months and the mean weight of 265±44 g were randomly divided into three groups of control (n=7), moderate exercise (n=7), and intense exercise (n=7) groups. Both exercise groups were trained for 8 weeks, 3 sessions a week, each session for 40 minutes with 28 meters per minute in the moderate intensity exercise group and 34 meters per minute in the high intensity group. Forty-eight hours after the last training session, the rats were anesthetized and their cardiac tissue was isolated. CD34 and KDR gene expression for endothelial progenitor cells and c-Kit expression for cardiac stem cells were measured.  Findings: The results showed that the level of c-Kit gene expression in both groups of moderate (P=0.0001) and intense (P=0.0001) training significantly increased compared to the control group. This increase was significantly higher in the intense training group (P=0.0001). Eight weeks of moderate interval training significantly increased the expression level of CD34 (P=0.0001) and KDR (P=0.0001) genes. Also, eight weeks of high intensity interval training resulted in a significant increase in the level of gene expression of CD34 (P=0.0001) and KDR (P=0.0001). This accumulative effect in the intense training group was significantly higher compared to the moderate group (CD34: P=0.0001 and KDR: P=0.0001).

  Conclusion

  The results of this study showed that regular interval training with two different intensity levels raises the level of gene expression of endothelial progenitor cells and cardiac stem cells. This increase is dependent on the intensity of training. High intensity interval training seems to stimulate the regeneration of heart tissue and development of coronary artery. These findings can be used to improve cell therapy and cardiac rehabilitation after injury and myocardial dysfunction, especially in the elderly.

  Keywords: Moderate training, High-intensity training, endothelial progenitor cells, Cardiac stem cells, aging
 • Shahin Mohammadi , Hossein Ebrahimi , Koroush Sayehmiri Pages 38-46
  Introduction
  With the increased prevalence of candidiasis in recent years, the use of herbal medicines including garlic and thyme is considered to treat Candida albicans infection. We sought to compare the effectiveness of garlic and thyme on Candida albicans infection using a systematic review and meta-analysis.

  Materials and Methods
  IranMedex, PubMed, Google scholar, Magiran and SID databases were searched and 12 experimental articles performed in Iran were retrieved. Data were extracted using STATA software (version 12.2) and analyzed by meta-analysis and random effects model.

  Findings: The overall sample size of the 12 articles was 276. In five papers, the effectiveness of garlic in the inhibition of Candida albicans was considered, and the values of minimum inhibition concentration (MIC) 90 and 50 were 0.062 and 0.0312 mg/ml, respectively. In seven papers, the inhibitory effect of thyme against Candida albicans was considered, and the MIC 90 and MIC50 values were 2. With the combination of P-value obtained by the Fisher’s exact test in the mentioned studies, we noted that garlic and thyme had significant inhibitory effects against Candida albicans (P<0.001).

  Conclusion
  Considering the low MIC50 and MIC90 of garlic compared to thyme, it can be stated that garlic is more effective in inhibiting Candida albicans than thyme
  Keywords: Thyme, Garlic, Candida albicans, Fungus, Meta-analysis
 • Ziba Soltani, Gita Alipour, Reza Ghasemi Jobaneh, Hadi Salimi Pages 47-55

   

  Introduction

  Individuals with borderline personality disorder have many problems in emotion regulation and quality of life. Regarding this, the aim of the current study was to investigate the effectiveness of dialectical behavior therapy on the improvement of emotion regulation and quality of life among women with borderline personality disorder in Shahr-e Kord, Iran, in 2015.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study was conducted on women with borderline personality disorder referring to the psychology and counseling centers of Shahr-e Kord city in 2015 using a pretest-posttest control group design. The study population was selected using convenience sampling technique out of the women voluntarily participating in a treatment course held by the researchers. The inclusion criteria were: 1) borderline personality diagnosis based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, 2) a minimum of high school education (diploma degree), 3) age range of 20-40 years, and 4) at least one suicide attempt. The participants were then randomly assigned into two groups of intervention (n=10) and control (n=10). The intervention group was subjected to eight 90-minute sessions of dialectical behavior therapy; however, the control group received no intervention. The data were collected using the Emotion Regulation Scale and Quality of Life Questionnaire. Data analysis was performed in SPSS software (version 18) using covariance.

  Results

  According to the results, there was a significant difference between the control and intervention groups in terms of emotion regulation (F=7.61, P=0.01) and quality of life (F=13.68, P=0.001) after the intervention.

  Conclusion

  Based on the findings, it seems that dialectical behavior therapy improved the emotion regulation and quality of life among the women with borderline personality disorder

  Keywords: Borderline Personality Disorder, Emotion Regulation, Dialectical Behavior Therapy, Women, Quality of Life
 • Abdolzahra Naami, Mahmood Shirazi, Ali Arab, Sareh Mirshekar, Reza Imankhah Pages 56-62
  Introduction

  Skilled and efficient human resources is one of the most important tools for attaining organizational goals because it plays a key role in increasing or decreasing organizational productivity. Thus, we investigated the roles of emotional intelligence and leadership styles in job satisfaction of the staff of Kerman hospitals.

  Materials & Methods

  The study population consisted of all the personnel of Kerman hospitals (n=160), Kerman, Iran, who were selected using the convenience sampling method. The data collection tools comprised emotional intelligence, leadership behavior, and job satisfaction questionnaires. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used.

  Findings: Our findings revealed the significant positive relationship of emotional intelligence and leadership styles with employee job satisfaction in Kerman hospitals. Multiple regression analysis also showed that emotional intelligence and leadership styles describe 53% of variations in job satisfaction.

  Discussion &

  Conclusion

  Based on the results of the present study, organizational authorities should pay special attention to the role of these variables

  Keywords: : Emotional intelligence, Leadership styles, Job satisfaction
 • Zeinab Ghasemi pour Seyyedeh , Ali Salehzadeh , Hojatollah Zamani Pages 63-71
  Introduction
  Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) is one of the most important etiologic agents of urinary tract infection (UTI). The UPEC strains have various types of virulence factors, including adhesions, toxins, and iron uptake systems. Virulence genes are located on transmissible genetic elements and/or on particular locus on the chromosome called pathogenicity islands (PAI). The aim of the current research was to evaluate the frequency of PAI and Fim H virulence genes among E. coli strains isolated from UTIs in Rasht, Iran.

  Materials and Methods
  This study was conducted on 50 E. coli strains, which were isolated from patients with UTIs referring to several medical laboratories of Rasht city. E. coli was identified using standard microbiological techniques and biochemical assays. Furthermore, the prevalence of PAI and Fim H virulence genes were evaluated using the polymerase chain reaction (PCR) technique.

  Results
  The results showed that 76% of the females and 24% of the males were infected with UTI (P<0.01), which was indicative of the higher rate of UTIs in females than in males. Based on the results of PCR, 42 (84%) and 38 (76%) isolates were positive for Fim H and PAI genes, respectively. Additionally, 33 (66%) isolates carried both of these genes.

  Conclusion
  As the findings indicated, the prevalence of PAI and Fim H virulence genes in E. coli strains accounted for a high rate of UTI. Therefore, these genes could be studied as targets for medical interventions and epidemiological studies
  Keywords: Escherichia coli, PAI, Fim H, Urinary tract infection
 • Mohammad reza Ghasemi Pages 72-81
  Studies carried out with synchrotron radiation have shown that micro-beam radiation therapy (MRT) has unique advantages in the treatment of cancerous tumors. In this method, the determination of dose distribution and calculation of peak to valley dose ratio (PVDR) are considered as the most important steps in treatment planning. The PVDR is a criterion to evaluate the destruction of cancer cells and protection of normal cells in the tissues surrounding a tumor.  
  Materials and Methods
  Using a multi-slit collimator, planar sliced beams were generated in an X-ray generator in order to determine dose distribution in a multilayer phantom made of plexiglass. An ionization chamber was used to measure absorbed dose. Given the large size of the sensitive area of the chamber in comparison with the narrow beams, a mono-slit collimator made of tungsten with a slit of 0.3×7.5 mm2 in its center was placed in front of the ionization chamber. Furthermore, by using Geant4 computer code, a model, including X-ray source, multi-slit collimator, phantom, mono-slit collimator, and detector, was designed to compare experimental and simulation results.

  Findings: The investigation of dose distribution in the phantom with both methods indicated the presence of peaks and valleys. Given the low intensity of X-ray beam generated by the X-ray generator, and limited exposure time, the experimental errors were considerable. When using 1 mm (Air)+0.5 mm (W) collimator, PVDRs were obtained as 8.7 and 10.5 for ionization chamber and simulation, respectively, in the depth of 8 mm of the phantom. On the other hand, with a 1 mm (Air)+1 mm (W) collimator, the values obtained for this parameter were 11.1 and 13.3 for ionization chamber and simulation, respectively.

  Conclusions
  Based on the results, a multi-slit collimator made of tungsten could produce multi-slice X-ray. The estimated dose distribution using the Geant4 code was more accurate than the one obtained through ionization chamber, which can be due to the possibility of using a detector in much smaller dimensions in the Geant4 code
  Keywords: Multi-sliced X-ray, Peak to valley dose ratio, Ionization chamber, Multi-slit collimator, Geant4 code
 • Mehdi Taybi arasteh , Paiman Rezagholy , Hamid Tawana , Daem Roshani Pages 82-89
  Background
  During spinal anesthesia, blood pressure is often measured indirectly through inflating a cuff at the arm. However, the measurement of blood pressure at the arm is sometimes not possible due to the presence of burns and implementation of orthopedic or plastic surgery on the upper limb. In these cases, lower extremity blood pressure should be measured.
  Materials and Methods
  This descriptive analytical study was conducted on 34 candidates for lower abdominal surgery. The blood pressure cuff was first placed on the right arm and leg, and then on the left arm and leg. The recorded variables included the region of measuring blood pressure, blood pressure, duration of surgery, and type of surgery. The agreement between the lower and upper extremity pressures at any time was determined using the Bland-Altman graphical method.

  Results
  According to the results, 32 patients were male. The graphical analysis revealed 5 min after spinal anesthesia, systolic, diastolic, and mean blood pressures of the right hand and leg were approximately equal.
  Conclusion
  The results indicated an agreement among the systolic, diastolic, and mean blood pressures of the right hand and leg 5 min after spinal anesthesia. The agreement between arterial systolic blood pressure was greater than those of the diastolic blood pressure and mean arterial pressure. Regarding this, we can recommend that when the arm is unreachable to measure arterial blood pressure or the accuracy of measured pressure is not guaranteed, ankle can be used as an alternative
  Keywords: Blood pressure, Upper Extremity, Lower Extremity, Spinal Anesthesia
 • Abdolsaleh Zar , Mohamadamin Ahmadi , Fatemeh Ahmadi Pages 90-99
   
  Introduction
  Brain natriuretic peptide (BNP) is an important marker for the evaluation and detection of the left ventricular systolic dysfunction. It seems that physical activity and circadian rhythms are effective in the changes of BNP concentration. Regarding this, the aim of the present study was to investigate the acute effects of low-volume high-intensity interval aerobic exercises in the morning and evening on BNP changes and double product in active men.

  Materials and Methods
  This study was conducted on 11 male physical education students of Jahrom University, Jahrom, Iran. The study population was selected using the purposive sampling technique. The participants were subjected to two separate sessions (with an interval of 3 days) of low-volume high-intensity aerobic exercise in the morning and evening. Blood samples were collected before and immediately after every activity both in the morning and evening. Data analysis was performed in SPSS software (version 17) using independent t-test to compare the mean pretest and posttest upon each session and obtain the mean difference between the morning and evening data. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results
  The results showed that BNP concentrations increased after exercise in the morning and evening; however, this increase was not statistically significant (P>0.05). In addition, the results showed that the double product in the morning and evening significantly enhanced after performing the exercises (P=0.001). There was a significant difference between the BNP concentrations obtained in morning and evening in terms of double product (P=0.035).

  Conclusions
  Despite the lack of a significant difference between morning and evening BNP concentrations, due to the lower mean concentration of BNP in the evening, it seems that exercise in the evening exerted less stress on the myocardial wall and could be more appropriate.
  Keywords: Brain natriuretic peptide, Double product, Interval aerobic exercise
 • Pardis Babashahi , Nooshin Naghsh , Mahbobeh Madani Pages 100-111
  Introduction
  The resistance of opportunistic fungal strains has been on a growing trend in the recent years. The toxicity of antimicrobial drugs, development of fungal resistance, and incidence of drug interactions account for the consideration of new drug combinations against fungi. Regarding this, the present study was conducted to perform an in vitro investigation on the effect of paramagnetic iron oxide nanoparticles and magnetic water on Fusarium oxysporum.

  Materials and Methods
  The synthesis of paramagnetic iron oxide nanoparticles was conducted in Islamic Azad University, Falavarjan Branch, Falavarjan, Iran, using the co-precipitation method. The antifungal effects of paramagnetic iron oxide nanoparticles and the impact of magnetic water with an intensity of 0.1 Tesla on Fusarium oxysporum were investigated using pur plate technique. Accordingly, the percentage of Fusarium oxysporum growth inhibition was determined.

  Findings: The results of X-ray diffraction and electron microscopy showed that iron oxide nanoparticles had a diameter of 20-25 nm with a cubic shape. Based on the results of pur plate technique, 0.1 Tesla magnetic water reduced the diameter of Fusarium oxysporum colonies by more than 49.64% on all days. In addition, the iron oxide nanoparticles at a concentration of 500 ppm inhibited the diameter of the fungal colony by more than 30% on all days. Furthermore, the combination of iron oxide nanoparticles at a concentration of 500 ppm with 0.1 Tesla magnetic water inhibited the growth of fungal colonies by more than 50%. Therefore, the combined method exerted the greatest synergistic impact on reducing the diameter of the fungal colony. Similar to ketoconazole (concentration of 0.003 mg/ml), on the first day, iron oxide nanoparticles with a concentration of 500 ppm inhibited fungal growth.
  However, on the twelfth day, 0.1 Tesla magnetic water had a better performance, compared to ketoconazole as a conventional antifungal drug.
  Conclusion
  As the findings indicated, paramagnetic iron oxide nanoparticles with a diameter of 20-25 nm alone and in combination with 0.1 Tesla magnetic water had magnetic antifungal activity against Fusarium oxysporum
  Keywords: : Paramagnetic iron oxide nanoparticles, Magnetic water, Fusarium oxysporum, Antifungal effect
 • Mohammad saeed Jalali , Hamid Azadeh Pages 112-124
  Introduction
  Manual techniques have a special place in the treatment of osteoarthritis. However, the effects of these techniques have been investigated only on pain. Regarding this, the present study aimed to evaluate the effect of Mulligan manual technique on quadriceps and hamstrings muscles activity pattern.

  Materials & Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 38 volunteers with moderate knee osteoarthritis, selected through a non-randomized sampling method. The severity of osteoarthritis was determined based on the Kellgren-Lawrence grading system. In addition, the immediate effect of Mulligan manual technique on the pain and muscle amplitude in the pattern of muscle activity was investigated. The pain severity was measured using a numerical rating scale (i.e., 0-10). Furthermore, the evaluation of muscle amplitude was accomplished using surface electromyography. The data were analyzed using two-way ANOVA and paired sample t-test.

  Findings: The results of the study showed statistically significant changes in the mean scores of the investigated variables after the implementation of Mulligan manual technique (P<0.05). However, the amplitude of all muscles did not change uniformly after the intervention; in this regard, the amplitudes of some muscles increased, while those of other muscles decreased.

  Conclusion
  As the findings indicated, treatment with Mulligan technique exerted immediate effects on the reduction of pain in patients with moderate osteoarthritis. It seems that this intervention also affected the amplitudes of quadriceps and hamstrings muscles individually in the muscle pattern
  Keywords: Knee osteoarthritis, Mulligan technique, Co-contraction
 • Esfandyar Mohammadi Pages 125-133
  Introduction
  Crises are usually unexpectedly appearing, resulting in hidden and obvious consequences, so managers must always be prepared to deal with them in the right way. Managing crisis is one of the key elements of the success of government hospitals and their development. The present study was conducted to investigate the readiness of public hospitals in Ilam province in the face of natural disasters such as earthquakes.
  Materials & methods
  This research in terms of target is applied and in term of method is descriptive-analytical method. The statistical population consisted of all staff of 9 state hospitals in Ilam province with a total of 1968 people. Using the of Cochran sampling, 321 samples were selected. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire consisting of 53 questions. Data analysis was done using SPSS and PLS software. Findings: The results of the research indicate that the public hospitals of Ilam province have a mean of 2.86, physical fitness readiness 3.03, communication readiness and social capital 2.97, and the dimension of operational capability 11.3 and overall preparedness of 87.8, 2, with one-way t test, the test statistic for these variables was 1.47 for the attitude and knowledge probability dimension, 1.98 for physical fitness readiness, 1.46 for communication and social capital, and 2.44 for the dimension of operational capability And 63/1 for total readiness.These results show that the level of hospital readiness in the context of physical and operational readiness is higher than the average and readiness level in the attitude and knowledge preparedness, communication readiness and social capital, as well as overall readiness less than the average. Discussion &
  Conclusions
  According to the findings of the data analysis, it can be concluded that the state hospitals of Ilam province are poorly prepared to deal with crises in terms of their attitude and knowledge readiness. From the point of view, operational readiness is at an acceptable level. From the aspect of communicational readiness and social capital, they are less than the optimal and physically fit point. Based on research findings, managers of these hospitals are recommended to work on creating and strengthening these indicators. In this regard, in order to improve the physical and operational space, the development of communication and social capital, in order to maintain and increase the readiness of attitude and knowledge, knowledge Need to expand
  Keywords: Crisis, Crisis readiness, Natural crisis, State hospitals, Ilam province
 • Rashed Golmohammadi, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki Pages 134-142


  1.Thorek DL, Chen AK, Czupryna J, Tsourkas A. Superparamagnetic iron oxide nanoparticle probes for molecular imaging. Ann Biomed Eng 2006;34:23-38. doi:10.1007/s10439-005-9002-7.
  2. Shubayev VI, Pisanic TR, Jin S. Magnetic nanoparticles for theragnostics. Adv Drug Deliv Rev2009; 61:467-77 doi:10.1016/j.addr.2009.03.007
  3.Fischer H, Chan W. Nanotoxicity the growing need for in vivo study. Curr Opin Biotechnol2007;18:565-71. doi:10.1016/j.copbio.2007.11.008
  4..Medintz I, Uyeda H, Goldman E, Mattoussi H. Quantum dot bioconjugates for imaging labelling and sensing. Nat Mate 2005;4:435-46. doi:10.1038/nmat1390
  5.Fallahi S, Hooshmandi Z, Setorki S. [The effects of Fe4NiO4Zn nanoparticles on thyroid tissue and serum level of T3 and T4 and TSH]. J Shahrekord Unv Med Sci2017;18:115-2 .(Persian)
  6.Kim J, Voon T, Yu K, Kim B, Park S. Toxicity and tissue distribution of magnetic nanoparticles in Mice. Toxicol Sci 2006;89:338-47.
  7.Jian T, Reddy M, Morales M. Biodistribution clearance and biocompability of Iron oxide magnetic nanoparticle in Rat. Mol Pharm 2008;5:127-316 doi:10.1021/mp7001285
  8.Donaldson K, Stone V, Tran C, Kreyling W, Borm PJ. Nanotoxicology. 1th ed. BMJ Group Ltd Publication. 2003; P. 45-55.
  9.Azade N, Hushmandi Z, Setorki M. [Effect of Fe4NiO4Zn nanoparticles on serum urea Uric acid and creatinine in male Rat]. Med J Tabriz Uni2015;37:6-11. (Persian)
  10.Doudi M, Setorki M, Esmaeil N, Toodooei M, Zabih T. Effect of Fe4NiO4Zn nanoparticle on inflammatory cytokines IL6 and TNF male wistar Rat. Int J Biol Pharm All Sci 2014;2:290-300.
  11.Golmohammadi R, Hooshmandi Z, Setorki M. [The effect of Fe4NiO4Zn nanoparticles on some liver factors in wistar Rats]. J Zanjan Uni Med Sci2015;23:108-19. (Persian)
  12.Peters T. Serum albumin. Adv Prote Chem1985;37:161-245. doi:10.1007/128_2014_598
  13.Hussain S, Hess K, Gearhart J, Geiss K, Schlager J. Invitro toxicity of nanoparticles in BRL 3A Rat liver cells. Toxicol Inv 2005;19:975-83. doi:10.1016/j.tiv.2005.06.034
  14.Babadi VY, Najafi L, Najafi A, Gholami H, Zarji MEB, Golzadeh J, et al. Evaluation of iron oxide nanoparticles effects on tissue and enzymes of liver in Rats. J Pharm Biomed Sci 2012;23:1-4. doi:10.5812/ircmj.28939
  15.Wang L, Wang L, Ding W, Zhang F. Acute toxicity of Ferric oxide and Zinc oxide nanoparticles in Rats. J Nanosci Nanotechnol2010;10:8617-24.
  16.Baek M, Chung HE, Yu J, Lee JA, Kim TH, Oh JM, et al. Pharmacokinetics tissue distribution and excretion of zinc oxide nanoparticles. Int J Nanomed2012;7:3081-97. doi:10.2147/IJN.S32593
  17.Lei R, Wu C, Yang B, Ma H, Shi C, Wang Q, et al. Integrated metabolomic analysis of the nano-sized copper particle-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity in Rats a rapid invivo screening method for nanotoxicity. Toxicol Appl Pharmacol2008;232:292-301.
  18.Sayes CM, Gobin AM, Ausman KD, Mendez J, West JL, Colvin VL. Nano-C 60 cytotoxicity is due to lipid peroxidation. Biomaterials2005;26:7587-95. doi:10.1016/j.biomaterials.2005.05.027

 • Azad Abdollahzadeh , Davoud Kianifard , Gholamreza Vafaei Saiah , Javad Ashrafi Helan Pages 143-157
   
  Introduction
  Methylphenidate (MPH) is one of the common medications used for maintaining alertness and improving attention. Monosodium glutamate (MSG) is a food additive, which acts as an enhancer of palatability. The aim of this study was to evaluate the various effects of these compounds on the reproductive system during adolescence.

  Materials and Methods
  Methylphenidate (5 and 10 mg/kg) and monosodium glutamate (6 and 60 mg/kg) were administrated to adolescent rats. After 60 days, the pituitary-testicular axis hormones were assayed and testicular histomorphometric studies were performed.

  Findings: The coadministration of MPH (5 mg/kg) and MSG (60 mg/kg) led to elevation in serum FSH levels (P<0.05). The highest blood level of luteinizing hormone was observed following high doses of MPH and MSG separately or in combination form. The effect of MPH and MSG on serum testosterone level was observed dose dependently and contradictorily (P>0.05). The administration of MSG led to a reduction in the population of Sertoli cells, spermatogonia, and spermatocyte. Coadministration of MPH and MSG also reduced this population. Morphometric studies revealed decrement of tubular diameter and germinal epithelium height (P<0.05), especially with low doses of MPH and high doses of MSG. The changes in spermatogenic indices were similar to morphometric results. Tubular atrophy, interstitial edema, and depopulation of spermatogenic cells were observed in MPH and MSG treated groups. Coadministration of these compounds increased spermatids with pyknotic nucleus.

  Conclusion
  It has been concluded that the coadministration of MPH and MSG through the induction of some hormonal and structural alterations could induce some changes in the normal structure and function of the reproductive system
  Keywords: Adolescent rats, Methylphenidate, Monosodium glutamate, Spermatogenesis, Testicular tissue
 • Sepideh Barghandan , Bahman Akbari , Javad Khalatbari , Alireza Varaste Pages 158-168
  Introduction
  Many factors, such as the lack of necessary skills, contribute to the emergence of high-risk behaviors in students. The present study aimed to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and compassion focused therapy (CFT) on the quality of life among adolescents with high-risk behaviors.

  Materials & Methods
  The present extended experimental study was conducted on 45 female students studying humanities at the 10th grade of high school in the academic year of 2016-2017 using a pretest-posttest control group design.The study population was selected by single-stage cluster sampling technique, and then randomly assigned into three groups of ACT (n=15), CFT (n=15), and control (n=15). The two intervention groups were subjected to eight 90-minute interventional sessions. Data collection tools included the Adolescent Risk-Taking Questionnaire and Quality of Life Questionnaire SF-36. The three groups filled out the research instruments before the implementation of the intervention and after the end of the eight interventional sessions in forms of pretest and posttest, respectively. Data analysis was performed in SPSS software (version 16) using multivariate analysis of covariance, independent t-test, and modified Bonferroni test.

  Results
  The results indicated that both treatments were equally effective in the quality of life (P<0.01). The ACT group had the mean life of quality of 33.87 and 52.3 before and after the implementation of ACT, respectively. Furthermore, regarding the CFT group, the mean quality of life was obtained as 33.5 and 44.56 prior to and following the CFT intervention, respectively. However, no significant increase was observed in the control group in terms of this variable. The results also indicted the higher efficacy of ACT and CFT in the mental and physical health dimensions of the quality of life as compared to the control group (P<0.01).

  Conclusion
  Based on the findings of the present study, the combined application of ACT and CFT can have a significant impact on the quality of life among the female adolescents with high-risk behaviors and improve their well-being
  Keywords: Compassion, Acceptance, commitment therapy, Adolescent, High-risk behavior
 • Behrooz Gharesifard , Mohammad Hosein Karimi , Leila Bidar , Mohammad Ali Hassanzadeh Pages 169-176
  Introduction
  Recurrent pregnancy loss (RPL) is defined as three or more miscarriages prior to the 20th week of gestation. This condition occurs in 15-20% of all pregnancies. Glucose-regulated protein 78 (GRP78) is an endoplasmic reticulum (ER) protein that is expressed on the trophoblast cells. The purpose of this study was to evaluate the presence of anti-GRP78 antibodies in the sera of women with RPL.

  Materials & Methods
  This case-control study was conducted 80 women referring to the Infertility Center of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran, during 2014-2016. The study population was assigned into two groups of case entailing 38 women with unexplained RPL and control including 42 healthy pregnant women with no history of miscarriage and a minimum of two successful pregnancies. The measurement of the anti-GRP78 antibody in the sera of the two groups was performed using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Furthermore, western blot technique was used to assess the expression of GRP78 in placenta tissue for both groups.

  Findings: The results of the western blot demonstrated the expression of GRP78 on the trophoblast cells in both groups. Furthermore, anti-GRP78 antibodies were detected in both case and control groups through ELISA. The case group had a lower level of anti-GRP78 antibodies; however, this difference was not statistically significant (P=0.1).

  Discussion &
  Conclusions
  The findings of the current study revealed no significant difference [Zamen1] between anti-GRP78 antibody level in RPL patients and healthy pregnant subjects
  Keywords: pregnancy, RPL, placenta, GRP78
 • Mohammad Hosseini Seyed , Reza Amani , Vahid Razavimehr Seyed , Amir Hossein Moshrefi , Mohammad Hasan Aghajanikhah Pages 177-186
  Introduction
  Zinc oxide nanoparticles that are used for industrial and domestic purposes can cause a widespread environmental contamination. Regarding this, the present study was conducted to investigate the effect of zinc oxide nanoparticles on renal tissue in terms of bioaccumulation of nanoparticles, histopathology, serum biochemical index, and oxidative damage.

  Materials & Methods
  This experimental study was conducted on 80 male Wistar rats that were divided into eight groups, including one control group, one sham group (receiving saline), and six groups administered zinc oxide nanoparticles at doses of 4, 8, 25, 50, 100, and 200 mg/kg for 28 days twice a week. The measurement of blood urine nitrogen (BUN), uric acid, and creatinine was accomplished using an autoanalyzer. Furthermore, histopathological examinations were performed after tissue processing. The digestion of the renal tissue by nitric-perchloric acid provided suitable solutions for the determination of zinc oxide nanoparticles by atomic absorption spectrometry.

  Findings: According to the results, the histopathological lesions in the renal tissue at the dose of 200 mg/kg included glomerular proliferation and fibrosis. The groups treated with zinc oxide nanoparticles showed a higher increase in the serum levels of BUN and creatinine, compared with the control group, which indicated renal toxicity. Furthermore, a significantly higher level of zinc oxide nanoparticles was observed in the renal tissue of the groups receiving higher doses than those of the other groups (P<0.05).

  Discussion &
  Conclusions
  The findings of the current study revealed that zinc oxide nanoparticles exerted a destructive effect on the kidney. Moreover, it was found that these nanoparticles had a toxic effect on the renal tissue at a high concentration
  Keywords: rat, kidney, zinc oxide, nanoparticle
 • Reza Habibipour , Leila Moradi Haghgou Pages 187-199
  Introduction
  So-called biofilm or biomass is interacting cells or microorganisms that accumulate together as a result of various factors on a surface. Biofilm formation increases resistance to unfavorable conditions and biocides. Of the strategies to deal with biofilms is using different plant compounds and nanoparticles. The aim of this study was to determine the effect of silver nanoparticles, lavender extract, and their combined effects in different concentrations on Klebsiella pneumoniae biofilm.

  Materials & Methods
  The anti-biofilm effect and reduced rate of biofilm formation of Klebsiella pneumoniae in separated and combined treatments of stoechas extract (Lavandula stoechas) and silver-nanoparticles at 24, 48 and 72 hours were measured by colorimetric microtiter method. Phenolic content was also measured by Folin-Ciocalteu method.

  Findings: Phenolic content was about 113.3
  mg/g. In the absence of treatments, Klebsiella was able to form strong biofilms. Three-way-analysis of variance of the main and interacting effects of silver nanoparticles, lavender extract and time on biofilm formation was significant. Silver nanoparticle and lavander extract at concentrations of 125 and 0.0625 ug/mL, respectively, and co-treatments at 62.5 and 0.03125 ug/mL concentrations, respectively, significantely reduced biofilm formation.

  Discussion &
  Conclusions
  By increasing time, biofilm formation reduced due to effects of treatments. Biofilm formation also reduced by increasing concentration of the treatments. The result of this survey showed that silver-nanoparticles and lavender extract have synergistic effects on reduction of biofilm formation
  Keywords: Biofilm, Silver nano-particle, Lavander extract, Klebsiella pneumoniae, ELISA