فهرست مطالب

نوآوری های آموزشی - پیاپی 67 (پاییز 1397)
 • پیاپی 67 (پاییز 1397)
 • 184 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/07/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی محمدی، رضا ناصری جهرمی، زینب مختاری، زهرا حسامپور، راحیل ناصری جهرمی صفحات 7-22
  معلمان رکن اساسی در فرایند یاددهی- یادگیری هستند، لذا از تجربیات زیسته آن ها می توان اطلاعات مفید و گران بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از ارتباطات کلامی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختمند بود. بر این اساس، از بین معلمان دوره ابتدایی 18 نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون انجام شد. پس از استخراج موضوعی و طبقه بندی آن ها، یافته ها در سه مقوله اصلی «تاثیر بر یادگیری» ، «رفتار» و «ارتباطات دانش آموزان» و 12 مقوله فرعی طبقه بندی شدند. واکاوی تجربه های زیسته معلمان دوره ابتدایی نشان داد که ارتباطات به رشد جنبه های روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک شایانی می کند. بر این اساس می توان از تجربه های معلمان برای حل مسائل و مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان و ارتباط موثر با والدین و مربیان بهره برد.
  کلیدواژگان: تجربه زیسته معلمان، ارتباطات کلامی، پدیدارشناسی
 • مرضیه یعقوبخانی غیاثوند، حسن اسدزاده، اسماعیل سعدی پور، علی دلاور، فریبرز درتاج صفحات 23-46
  «اشتیاق تحصیلی» عامل مهم پیش بینی کننده پیامدهای تحصیلی محسوب می شود. بنابراین، توجه به عوامل اثرگذار بر آن ضروری می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی طولی برخی عوامل موثر بر اشتیاق تحصیلی انجام شد. بدین منظور 391 دانش آموز (4/ 49درصد دختر و 6/ 50 درصد پسر) دوره متوسطه دوم شهر تهران به شیوه تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. دانش آموزان در دو مقطع زمانی به فاصله چهار هفته به ابزارهای «خودشفقت ورزی» نف (2003) ، «نیازهای بنیادی روان شناختی مربوط به تحصیل» تیان و همکارانش (2013) ، «اشتیاق تحصیلی» ویگا (2016) و «امنیت و لذت اجتماعی» گیلبرت و همکارانش (2009) ، پاسخ دادند. داده ها با شیوه معادله ساختاری از «نوع پنل ناهم زمان» تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند: خودشفقت ورزی، علاوه بر اثر مستقیم ناهم زمان بر اشتیاق تحصیلی، از طریق ارضای نیازهای روان شناختی بنیادی مرتبط با مدرسه و احساس امنیت اجتماعی، در طول زمان بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت واسطه ای دارد. این نتایج، شواهدی تجربی برای درک بهتر سازوکارهای میانجی ارتباط خودشفقت ورزی و اشتیاق تحصیلی فراهم آورد. کاربردهای آموزشی و یادگیری این موضوع در دوره متوسطه و جهت گیری های تحقیقی آتی مورد بحث قرار گرفته اند.  
  کلیدواژگان: خودشفقت ورزی، اشتیاق تحصیلی، نیازهای روان شناختی، امنیت اجتماعی، مدل پنل
 • اسد حجازی صفحات 47-70
  نوع این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی بود. برای گردآوری داده ها، در بخش کیفی با تحلیل اسناد، موانع پیاده سازی برنامه کارورزی استخراج شدند و در بخش کمی، با روش پیمایشی، دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره این موانع مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری بخش کیفی شامل گزارش کارگروه های کارورزی پردیس های سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان از اولین دوره اجرای برنامه کارورزی و جامعه آماری بخش کمی نیز شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بود (2057 نفر). تعداد 326 نفر برای گروه نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش شامل اسناد و پرسش نامه محقق ساخته بود.
  در بخش کیفی موانع مدیریتی و ساختاری، مالی، برنامه ای و رویکردهای نظری درس کارورزی، نظارت و ارزشیابی برنامه، و انسانی و ارتباطی، شناسایی شدند. در بخش کمی مشخص شد، همه موانع استخراجی از کاربست موفق برنامه جدید کارورزی جلوگیری می کنند. نتایج حاصل از یافته ها نشان دادند، موانع نظارت و ارزشیابی برنامه با میانگین (02 /4) و مالی با میانگین (92 /3) تاثیرگذارترین عوامل بر پیاده سازی برنامه جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان هستند. همچنین در زمینه موانع کاربست کارورزی جدید بر اساس سابقه تدریس تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج این پژوهش می توانند دریچه های جدیدی را برای توجه بنیادی به کارورزی دانشجو معلمان و ایجاد تغییرات مطلوب در بازنگری برنامه جدید کارورزی بگشایند. برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای رفع موانع شناسایی شده در پژوهش حاضر، می تواند به اجرای موفق برنامه کارورزی دانشجومعلمان منجر شود.  
  کلیدواژگان: موانع پیاده سازی، برنامه جدید کارورزی، دانشگاه فرهنگیان
 • الهه حجازی، فهیمه عباسی، حامد مصلحی صفحات 71-94
  هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو سطح دانش آموز و مدرسه بود. بدین منظور 600 دانش آموز دوره متوسطه از 20 مدرسه، پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینگز (1999) ، جهت گیری اهداف پیشرفت شخصی و ساختار هدفی مدرسه میگلی و همکاران (2000) و دبیران این مدارس پرسشنامه کارآمدی جمعی معلم تشان-موران و بار (2004) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل چند سطحی نشان داد در سطح دانش آموز متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، جهت گیری هدفی تبحری، جهت گیری هدفی عملکردی-رویکردی و میزان مطالعه رابطه مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. این رابطه برای جهت گیری هدفی عملکردی-اجتنابی منفی و معنادار به دست آمد. همچنین دانش آموزان دختر پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر داشتند. در سطح مدرسه، نوع مدرسه و ساختار هدفی تبحری رابطه مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت. رابطه معناداری بین ساختار هدفی عملکردی- رویکردی و عملکردی- اجتنابی و خودکارآمدی جمعی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به دست نیامد. پیش بین های سطح دانش آموز 49 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را در سطح دانش آموز و پیش بین های سطح مدرسه 79 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را در سطح مدرسه تبیین نمودند.  
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت، ساختار هدفی مدرسه، کارآمدی جمعی معلمان، تحلیل چند سطحی
 • سارانا قوامی لاهیج، مریم دانای طوس، عبدالرضا تحریری، علی ربیع صفحات 95-122
  اوجود اهمیت آگاهی واج شناختی در خواندن در مراحل ابتدایی سوادآموزی، مطالعات نشان داده اند که بعضی از دانش آموزان بعد از دوره ابتدایی و حتی بعضی از بزرگسالان باسواد، از مهارت های واج شناختی ضعیفی برخوردارند که بر درک متن نوشتاری آن ها اثرگذار است. این مطالعه، پژوهشی ترکیبی بود که با هدف مقایسه عملکرد نوجوانان در انجام خرده آزمون های آگاهی هجایی، درون هجایی و واجی و رابطه این سطوح با درک متن نوشتاری آن ها انجام شد. بخش کیفی شامل بررسی نظریه ها و مطالعه پژوهش های انجام شده در زمینه آگاهی واج شناختی و ارتباط آن با خواندن، طراحی آزمون های آگاهی واج شناختی و درک متن نوشتاری و بررسی روایی محتوایی آن ها؛ و بخش کمی شامل اجرای مقدماتی آزمون های محقق ساخته روی نمونه ای 30 نفره از دانش آموزان پایه دهم و محاسبه پایایی آزمون ها (آزمون آگاهی واج شناختی (76 /0) و آزمون درک متن نوشتاری (80 /0) ) بود. سپس آزمون ها روی نمونه 50 نفره از دانش آموزان پایه دهم شهرستان لاهیجان اجرا شد که نتایج آن ها با استفاده از آزمون های غیرپارامتری فریدمن و ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف آگاهی واج شناختی وجود دارد به طوری که بهترین عملکرد مربوط به سطح هجایی و ضعیف ترین عملکرد مربوط به سطح درون هجایی است. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین آگاهی واج شناختی با درک متن نوشتاری همبستگی نسبتا بالایی وجود دارد (77 /0). نتایج این پژوهش می تواند یاریگر برنامه ریزان آموزشی جهت طراحی محتوای مناسب آموزشی برای تقویت مهارت های آگاهی واج شناختی دانش آموزان پس از سپری کردن دوره ابتدایی در جهت تقویت درک متن نوشتاری باشد.

  کلیدواژگان: آگاهی واج شناختی، درک متن نوشتاری، نوجوانان، دوره دوم متوسطه پایه دهم
 • وحید عالمیان، محمد سیدی، ملوک حبیبی صفحات 123-148
  مدل ون هیلی یک مدل یادگیری است که انواع متفاوت تفکر را که دانش آموزان هنگام روبرو شدن با شکل های هندسی تجربه می کنند، عرضه می دارد و از مرحله برخورد بصری با شکل هندسی تا درک صوری اثبات هندسی را شامل می شود. بدفهمی ها ممکن است باعث سردرگمی و شکست دانش آموزان در حل مسائل شوند. گاهی نیز به دلیل ماهیت به هم پیوسته مفاهیم ریاضی، بدفهمی ها باعث ایجاد مشکل در یادگیری های آتی دانش آموزان می شوند.
  هدف این پژوهش شناسایی بدفهمی های دانش آموزان پایه هشتم در مهارت های هندسی درس هندسه و استفاده از نظریه ون هیلی برای ارتقا و بهبود سطح مهارت های هندسی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری آن دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه دوره اول ناحیه یک شهرستان سنندج بودندکه در سال تحصیلی 96 -1395تحصیل می کردند. نمونه مورد نظر به صورت تصادفی خوشه ایبه تعداد 318 نفر درنظر گرفته شد. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی، ازنظر اجرا توصیفی، و از نوع زمینه یابی است. ابزار اندازه گیری این پژوهش آزمون کتبی بوده است. ضریب آلفا کرونباخ 896 /0 به دست آمد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که اغلب دانش آموزان خطاهای متعددی در مباحث هندسه و مهارت های هندسی داشتند. میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در بدفهمی ها پایین تر از میانگین نمرات دانش آموزان گروه گواه بود. بین عملکرد دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش در سطوح تفکر ون هیلی تفاوت معناداری در سطح 05 /0 وجود داشت. این تفاوت به سود دانش آموزان گروه آزمایش بود. همچنین، بین عملکرد دانش آموزان دو گروه در مهارت های هندسی تفاوت معناداری در سطح 05 /0 به سود دانش آموزان گروه آزمایش وجود داشت. بنابراین اگر معلمان اگر از مدل ون هیلی در جهت آموزش مفاهیم و مهارت های هندسی استفاده کنند تا حدی بدفهمی های دانش آموزان کاهش می یابد.
 • عارف پیرانی، یحیی یاراحمدی، حمزه احمدیان، ذبیح پیرانی صفحات 149-172
  در این مطالعه توصیفی از نوع هم بستگی، تعداد 473 دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم نظری شهرستان ایلام، به روش «نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی» انتخاب شدند و به پرسش نامه درگیری تحصیلی زرنگ، پرسش نامه هدف های پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001) ، مقیاس انگیزش تحصیلی والرند، پلتیر، بلیس و همکاران (1992) ، و پرسش نامه خودتنظیمی پاسخ دادند. نتایج تحلیل معادله ساختاری نشان داد که هدف های پیشرفت تبحر-گرایش و عملکرد- گرایش، با میانجیگری انگیزش درونی و بیرونی بر درگیری تحصیلی، دارای اثر غیرمستقیم معنادار هستند. متغیر «خودتنظیمی» از طریق واسطه گری انگیزش تحصیلی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دارای اثر غیرمستقیم معنادار است. همچنین، خودتنظیمی اثر مستقیم معناداری بر انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت تبحر- گرایش و عملکرد - گرایش اثر مستقیم معناداری به ترتیب بر انگیزش درونی و بیرونی، و انگیزش درونی و بیرونی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی دارند. مطابق نتایج این پژوهش، شناسایی متغیرهای هم بسته با درگیری تحصیلی می تواند به دست اندرکاران آموزش وپرورش کمک کند، برنامه ها و محیط های آموزشی را به گونه ای ترتیب دهند که سبب اتخاذ هدف های پیشرفت تحصیلی مطلوب، گسترش مهارت های خودتنظیمی و ایجاد انگیزش در دانش آموزان، و به دنبال آن، درگیری تحصیلی بالاتر و بهتر ساختن بروندادهای تربیتی شود.
  کلیدواژگان: هدف های پیشرفت، خودتنظیمی انگیزش تحصیلی درگیری تحصیلی
|
 • Mehdi Mohammadi , Rez? N?seri Jahromi, Zainab Mokht?ri, Zahr? Hes?mpoor , R?heel N?seri Jahromi Pages 7-22
  The teachers are the main part of the teaching-learning process, so we can extract valuable information from their life experiences. The main purpose of this study was phenomenological understanding of elementary school teachers' life experience from verbal communications. This quantitative research was done by phenomenology method. Data were collected through semi-structured interviews.
  Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on the inclusion criteria of the research. Interviews were analyzed based on Colaizzi method and the thematic analysis. After extracting the subjects and their categorization, three main themes, i.e., the impact on learning, student's behavior and student's communication and 12 sub-themes were identified. Investigating the elementary school teachers' life experiences showed that verbal communications could develop the psychological aspects of the students and improve their academic achievement. So, it is possible to use teachers' experiences for students' educational and behavioral problem solving and for effective communication with parents and educators.
  Keywords: Teachers Life ExperienceVerbal CommunicationsPhenomenology
 • Authors:Marzieh Yaghoobkh?ni Ghi?svand, Hasan Asadz?de, Ism?'il Sa'dipour, Ali delavar, Fariborz Dort?j Pages 23-46
  Abstract:Students' academic engagement is considered as an important predictor of academic outcomes. Hence, it is necessary to pay attention to the factors influential on it. The present study was carried out to longitudinally investigate some variables, effective on students' academic engagement. So, 391 students (49. 4% females and 50. 6% males) were selected from high schools in the city of Tehrān, based on the random cluster sampling method. The participants completed measures of self-compassion (Neff, 2003), adolescents' basic psychological needs (Tian et.al, 2013), social safeness (Gilbert et.al, 2009), and student engagement (Viega, 2016) at two time points, with 4 weeks interval. Cross-lagged panel structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that self-compassion has direct and positive effect on student engagement over time. Furthermore, self-compassion via basic psychological needs and social safeness indirectly and positively affected the students' academic engagement. These findings provided empirical support for better understanding of mediating mechanisms of the relationship between self-compassion and the students' academic engagement. Implications and future research directions would be discussed.  
  Keywords: Self-compassion, Psychological Needs, Social Safeness, Cross-Lagged Model, Adolescents' Academic Engagement
 • Asad Hej?zi Pages 47-70
  The aim of this study was to investigate the barriers of implementation of the new internship program at Farhangiān University. It was an applied research and its method was descriptive-survey. In the qualitative section of the study, the barriers to implementation of the internship program were extracted through analyzing the documents and in the quantitative part of the study, the faculty members' views on the barriers were studied, using a survey. The statistical population of the qualitative section included the working-report of the internship groups of campuses of Farhangiān University throughout the country, since the first period of the internship program implementation. The statistical population of quantitative section also included the faculty members of Farhangiān University (N=2057). About 326 people were selected as the research sample. The research tools were documents and the researcher-made questionnaire. In the qualitative section, the managerial, structural, financial, planning, human and communicative barriers, alongside the theoretical approaches of the internship course, and also the monitoring and appraisal of program were identified. In the quantitative section, it was revealed that all the extracted barriers prevent the successful implementation of the new internship program. Findings showed that the barriers of monitoring and appraisal of program with mean 4/02 and financial ones with mean 3/92 were the most influential barriers of the new internship programs' implementation. Also, a significant difference was observed in the area of barriers of implementing new internship program based on the teaching experience. The research results open up new windows for fundamental attention to the students' internships and create the desired changes in the review of the new internship program. The ministry of education and Farhangiān University's Planning for removing the detected barriers in the present research can result in the successful implementation of the new internship program.
  Keywords: Barriers of Implementation, New Internship Program, Farhangi?n University
 • El?he Hej?zi, Fahime Abb?si, H?med Moslehi Pages 71-94
  This study aimed to investigate the factors affecting the academic achievement of students at both school and student levels. Therefore, 600 high school students from 20 schools completed student efficacy scale of Jinks and Morgan's (1999) and personal achievement goal orientation and school goal structure scales of Midgley et al. (2000). Also, the school teachers answered teacher's sense of efficacy scale developed by Tschannen- Moran and Hoy (2004). The results of multilevel analysis revealed that at the student level, there is a positive and significant relationship between academic self-efficacy, mastery goal orientation, performance-approach goal orientation, amount of study time and academic achievement. This relationship was negative and significant for the performance-avoidance goal orientation. Girls were found to have higher academic achievement as compared to boys. At the school level, school type and mastery goal structure had a positive and significant relationship with students’ academic achievement. No significant relationship was found among performance-approach, performance-avoidance goal structure, teacher’s collective self-efficacy and academic achievement of students. The level-1 predictors accounted for 49% of the student-level variance and the level-2 predictors accounted for 79% of the school-level variance.

  Keywords: Academic Achievement, Academic Self-efficacy, Personal Achievement Goal, School Goal Structure, Teachers’ Collective Efficacy, Multilevel Analysis
 • Authors:S?r?n? Ghav?mi L?hij, Maryam D?n?ye Tous, Abdorrez? Tahriri, Ali Rabi Pages 95-122
  Despite the importance of phonological awareness in learning reading in the early stages of literacy, studies have shown that some students after the end of elementary education, and even some literate adults have poor phonological skills, that affects their reading. This study was a mixed methods one. The aim was to compare the adolescents' performance in syllabic, intra-syllabic and phonemic sub-tests and their relationship with reading comprehension. The qualitative part includes the review of theories and literature about phonological awareness and its relationship with reading comprehension, design of phonological awareness and reading comprehension tests, and examining their content validity. The quantitative part includes the implementation of the researcher-made tests on a sample of 30 students and calculating the reliability of tests (phonological awareness test (0.76) and reading comprehension test (0.80)). Then, the tests were distributed among a sample of 50 students from the 10th grade students of Lahijan. The results were analyzed using non-parametric Friedman and Wilcoxon tests and Spearman correlation test. The results showed that there is a significant difference between the performance of students at different levels of phonological awareness, as the best performance is related to the syllabic and the weakest is related to the intra-syllabic level. The results of Spearman correlation test showed that there is a high correlation between phonological awareness and reading comprehension (0.77). The results of this study can help educational programmers to design appropriate content to enhance the phonological awareness skills of students after elementary education.  

  Keywords: phonological awareness, Reading Comprehension, adolescence, senior high school, 10th grade
 • Vahid Alami?n, Mohammad Seyyedi, Molook Habibi Pages 123-148
  The Van Hiele is a learning model that offers different types of thinking which students experience, when faced with geometric shapes. It includes the stage of visual encounter with the geometric shape, to the formal perception of geometrical proof. Misunderstandings can cause confusion and failure of students to solve problems. Sometimes, because of the interrelated nature of mathematical concepts, misunderstandings cause problems in the future learning of students. The purpose of this study was to identify the misconceptions of 8th grade students in geometrical skills and its related subjects. It also intends to use Van Hiele's theory to improve geometrical skills of the students. The statistical population of this study included 8th grade male students, at junior high schools, in the first district of Sanandaj educational department in the academic year of 1395-96. The sample consisted of 318 students who were selected by random cluster sampling method. Regarding its purpose, this study was applied, and in terms of its implementation, it was descriptive and a kind of field study as well. The measuring scale of this study consisted of written tests. Cronbach alpha coefficient was 0/896. The result of this research showed that most students had many various errors in geometry and its related subjects. The mean score of students in the experimental group was lower than that of the control group in terms of the misconception. There was a significant difference between students’ performance at the control and experimental groups at Van Hiele's thinking level. This difference was in favor of the experimental group students. There was also significant difference at 0/05 level between students at both groups in geometrical skills and this difference was in favor of the experimental group, as well.
  Keywords: Misconception, Geometry, Van Hiele Theory, Geometric Skills
 • ?ref Pir?ni, Yahy? Y?rahmadi, Hamze Ahmadi?n, Zabih Pir?ni Pages 149-172
  The purpose of this study was to develop a structural model of students' academic engagement based on the achievement and self-regulation goals with the mediating role of academic motivation. In a descriptive-correlational study, 473 female students from the second-cycle secondary schools in the city of Ilām were selected, using a random stratified sampling method. They responded to a self-report questionnaire including the Zerang academic engagement questionnaire, Elliot and McGregor  (2001) achievement goals Inventory, Valerand, Peltier, Blys et al (1992) Educational Motivation Scale and Self-Regulatory Questionnaire (MSLQ). The results of the structural equation analysis showed that mastery-approach and performance-approach achievement goals have a significant indirect effect on academic engagement by mediating internal and external motivation. The self-regulation variable also had a significant indirect effect on the academic engagement by mediating internal and external motivation. Also, self-regulation had a direct positive and significant effect on the academic motivation; the achievement goals of mastery-approach and performance-approach had a direct effect on internal and external motivation, and the internal and external motivation had a direct effect on the academic engagement. According to the results of this study, identification of variables associated with the academic engagement can help educators to organize the educational programs and environments that leads to the selection of the desired achievement goals, the development of the students' self-regulation skills and motivation and, consequently, increasing their academic engagement and improving the educational outcomes.
  Keywords: Achievement Goals, self-regulation, Academic Motivation, academic engagement