فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 65، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/02
 • تعداد عناوین: 14
|
 • معصومه ابراهیمی، مریم فرقانی، مریم مهرابخانی، ایمان پریسای، ملیحه جهان تیغ، یگانه آرین، فرزانه احراری * صفحات 331-339
  مقدمه
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر چند ماده ی ضد پوسیدگی در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی آزمایشگاهی، تعداد 60 دندان پرمولر سالم انتخاب و به صورت مزیودیستالی به دو نیمه تقسیم شدند تا 120 نمونه به دست آید. نمونه ها به طور تصادفی به 8 گروه 15 تایی تقسیم شدند. در گروه های 1 و 2، کرم حاوی کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات و فلوراید (MI Paste Plus) ، در گروه های 3 و 4، کرم حاوی هیدروکسی آپاتایت و فلوراید (Remin Pro) ، در گروه های 5 و 6، ژل سدیم فلوراید (NaF) و در گروه های 7 و 8 بزاق مصنوعی استفاده شد. در گروه های 1، 3، 5 و 7، مدت مواجهه با ماده ی ضد پوسیدگی، 5 دقیقه و در گروه های 2، 4، 6 و 8، زمان مواجهه 30 دقیقه بود. این روند به صورت روزانه به مدت 4 روز انجام شد و در فواصل آن نمونه ها در آب مقطر نگهداری شدند. سپس، نمونه ها به مدت 21 روز در محلول دمینرالیزاسیون قرار گرفتند. در نهایت، تصاویر فلوئورسنت از سطح نمونه ها با استفاده از دستگاه VistaCam iX گرفته شد و میزان محتوای معدنی دندان ها ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 20 توسط آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی در سطح معنی داری 0/05 > p value آنالیز شد.
  یافته ها
  اختلاف آماری معنی داری در میزان محتوای معدنی دندان ها بین 4 گروه مورد مطالعه در زمان های کاربری 5 یا 30 دقیقه وجود نداشت (0/05 < p value). مقایسه ی محتوای معدنی دندان ها بین دو زمان کاربری 5 و 30 دقیقه، تفاوت معنی داری را در هیچ یک از گروه های مورد بررسی نشان نداد (0/05 < p value).
  نتیجه گیری
  تحت شرایط این مطالعه تاثیر MI Paste Plus، Remin Pro یا NaF با زمان های کاربری 5 یا 30 دقیقه در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا مشابه با بزاق مصنوعی بود.
  کلیدواژگان: کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات، هیدروکسی آپاتایت، سدیم فلوراید، دمینرالیزاسیون، پوسیدگی، مینا
 • منیره نیلی احمدآبادی، داود داوری صفحات 340-347
  مقدمه
  با توجه به روند روزافزون استفاده از ایمپلنت، این مساله مورد سوال بسیاری از دندان پزشکان است که میزان رضایت و فراوانی استفاده از سیستم های مختلف ایمپلنت به چه میزانی است، تا با استفاده از این تجربیات، دندان پزشکان خود نیز از شک پیرامون استفاده از سیستم ارجح بیرون آیند. در این مطالعه، تجربیات دندان پزشکان پیرامون سیستم های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که با استفاده از پرسش نامه ای مشتمل بر 40 پرسش در مورد جوانب مختلف درمان انجام شد و با ارائه به 100 نفر از دندان پزشکان شامل 51 نفر عمومی، 21 نفر متخصص پروتز و 28 نفر جراح لثه و فک و صورت جمع آوری گردید. نتایج با استفاده از آزمون کای اسکوئر و کروسکال والیس در سطح 0/05 = α مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری میان دندان پزشکان عمومی و متخصص در انتخاب نوع سیستم وجود نداشت
  (0/417 = p value). استفاده از سیستم DIO (کره جنوبی) بیشتر از سایر سیستم ها بود. به طور معنی داری متخصصین پروتز بیشتر از جراحان و جراحان، بیشتر از دندان پزشکان عمومی در جلب نظر بیماران موفق بودند (0/02 = p value). در مورد شایع ترین علت شکست، تفاوت معنی داری میان دندان پزشکان مشاهده نگردید (0/817 = p value). 88 درصد از دندان پزشکان، رد کردن درمان ایمپلنت توسط بیمار را مشکلات مالی می دانستند. 65 درصد دندان پزشکان، رضایت مندی بیماران از درمان ایمپلنت را متوسط ارزیابی نمودند. .
  نتیجه گیری
  استفاده ی بیشتر از سیستم DIO به دلیل قیمت مناسب تر، کیفیت و خدمات بهتر آن بود.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، دندان پزشک، پرسش نامه
 • سارا عرب لودریچه، آرش متقی، نوشین افشارمقدم، بهزاد صادقیان، مهدی ثمن بوی صفحات 348-358
  مقدمه
  تشخیص زود هنگام سرطان، به دلیل مرگ و میر بالای ناشی از آن، امری حیاتی است. ضایعات پیش سرطانی دهان، پتانسیل تبدیل به SCC (Squamous cell carcinomas) یا سرطان سلول سنگفرشی را دارند و باید بررسی شوند. براش سیتولوژی، یک روش ساده است که نمونه ای از اپی تلیوم می دهد. آنالیز کامپیوتری، نقش مهمی در تفسیر نمونه های پاتولوژی دارد.
  مواد و روش ها
  نرم افزار مورد نظر، توسط گروه مهندسی در شبکه ی عصبی طراحی شد و توسط نمونه های تهیه شده از بیماران، آموزش دید. در مرحله ی بعد، از تعداد 20 بیمار مبتلا به سرطان و 20 فرد سالم، نمونه ی براش سیتولوژی تهیه شد. از هر لام، 50 تصویر دیجیتال توسط دوربین زیر میکروسکوپ گرفته شد و وارد نرم افزار گردید. نتایج به صورت سالم و ناسالم ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار Excel مورد بررسی آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نرم افزار مورد مطالعه در کل 2000 تصویر دیجیتال، 91 خطا داشت. مقایسه ی نتایج نرم افزار با نتایج اسکالپل بیوپسی بیماران، توسط آزمون فیشر، تفاوت معنی داری نشان نداد (0/004 = p value).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، نرم افزار طراحی شده، دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی می باشد.
  کلیدواژگان: کارسینومای سلول سنگفرشی، شبکه ی عصبی، براش سیتولوژی
 • بابک آفرین زاده ، فائزه کبیری، حامد صفری، مریم طبیبی صفحات 359-365
  مقدمه
  پریودنتیت، بیماری التهابی بافت های حمایت کننده ی دندان است که توسط میکروارگانیسم ها ایجاد شده که در نتیجه ی فعالیت آنها، لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئولار، تخریب و تحلیل لثه ایجاد می شود. در طی سال های اخیر، شواهدی از هرپس ویروس انسانی با بیماری های پریودنتال به دست آمده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی حضور ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن در شهر قم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در مجموع 92 نفر از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن مراجعه کننده به درمانگاه های حکیم و علی بن ابی طالب قم در سال 1395-1396 به عنوان نمونه تحت مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از تکنیک Real-Time PCR نمونه ی بیماران از لحاظ آلودگی به ویروس HSV-1 بررسی شد و سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 20، از لحاظ بررسی ارتباط بین سن، جنسیت، حدت پریودنتیت مزمن و شیوع ویروس HSV-1 مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی داری، 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از مجموع بیماران پریودنتیت مزمن مورد بررسی، 3 مورد ویروس HSV-1 مشاهده گردید که میزان شیوع، 3/3 درصد را نشان داد. ارتباط معنی داری بین بیماری پریودنتیت مزمن، سن و جنسیت افراد با ویروس HSV-1 مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد، روش های غربال گری و تشخیص ویروس HSV-1 دقیق تر، مطالعات بیشتر و نمونه گیری در حجم بزرگ تر جهت روشن شدن نقش ویروس HSV-1 در ابتلا به پریودنتیت مزمن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، هرپس ویروس تیپ 1، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • مائده رضایی، فاطمه رشیدی میبدی، عاطفه آخانی، شیرین زهرا فرهاد، ماندانا رشیدی میبدی صفحات 366-373
  مقدمه
  هدف از انجام مطالعه ی حاضر، مقایسه ی شیوع بیماری پریودنتال بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مورد- شاهدی از نوع مقطعی، بر روی 86 زن (43 زن نابارور و 43 زن سالم) 20 تا 35 ساله در شهر تهران انجام شد. یک پرسش نامه ی محقق ساخته، جهت جمع آوری اطلاعات پایه و بالینی افراد مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و دو گروه از نظر نمایه ی توده ی بدنی و سطح قند خون همسان شدند. شاخص های بیماری پریودنتال، شامل عمق پروبینگ کلینیکی، خون ریزی در حین پروبینگ، میزان از دست رفتن چسبندگی کلینیکی و شاخص لثه ای با استفاده از روش های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه ی متغیرهای کمی در دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل و متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون کای دو، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و سطح معنی داری، 0/05 p value < در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین کلیه ی شاخص های پریودنتال در گروه مورد، به شکل معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود
  (0/001 > p value). علاوه بر این مقایسه ی شیوع ژنژیویت و پریودنتیت بین گروه مورد و شاهد، نشان داد که تفاوت معنی داری بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم از نظر شیوع پریودنتیت وجود داشت (0/001 > p value).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که شیوع بیماری پریودنتیت در زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص، بالاتر از زنان سالم بود. اگرچه، تفاوت معنی داری در شیوع ژنژیویت بین دو گروه وجود نداشت
  کلیدواژگان: ناباروری با علت نامشخص، بیماری پریودنتال، پریودنتیت، ژنژیویت
 • زهرا رضوی روحانی، محمدحسین رازقی نژاد ، علی رضوی روحانی، اسماعیل دادگر صفحات 374-380
   
  مقدمه
  هایپردونشیا یا دندان اضافه، ممکن است با عوارض جانبی مختلفی در دندان ها، اکلوژن و زیبایی ایجاد کند. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع و موقعیت دندان های اضافی در انواع مختلف مال اکلوژن در بیماران ارتودنسی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی گذشته نگر، تعداد 102 بیمار (زن و مرد) دارای دندان اضافه، مراجعه کننده به مطب خصوصی در طی سال های 1387 تا 1395، که برای انجام معاینه ی مرسوم دندان پزشکی، مشاوره یا انجام درمان های ارتودنسی مراجعه کرده بودند، شناسایی گردید. دندان های اضافی از نظر حضور، تعداد، شکل، موقعیت (فک بالا یا پایین) با استفاده از عکس های رادیوگرافی پانورامیک، شناسایی و ثبت شدند. وضعیت مال اکلوژن بیماران نیز بر اساس روابط مولری، به کلاس I، II و III طبقه بندی شد و در چک لیست مربوطه ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 20، با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل و سطح معنی داری، 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  شیوع دندان های اضافه در مردان به طور معنی داری بیشتر از زنان بود (0/036 = p value). همچنین در فک بالا نیز بیشتر از فک پایین بود (0/001 > p value). شیوع دندان های اضافه بین کلاس های مختلف مال اکلوژن (I، II و III) تفاوت معنی داری نداشت. کراودینگ دندانی، 22/5 درصد، نهفتگی دندان های دائمی،21/6 درصد، مالپوزیشن دندان های مجاور دندان اضافه، 5/9 درصد، بیشترین اختلالات همراه با دندان اضافه را داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نسبتا با آنچه در مطالعات مختلف آمده است همخوانی داشت و تفاوت های اندک موجود ممکن است به علت فاکتورهای نژادی و محیطی باشد. دندان اضافه در بیماران ارتودنتیک مورد بررسی، از شیوع نسبتا پایینی برخوردار می باشد. شیوع دندان اضافه در مردان و در فک پایین بیشتر بود و شیوع دندان اضافه با اکلوژن بیماران، ارتباطی نداشت.
  کلیدواژگان: دندان اضافی، مال اکلوژن، شیوع، موقعیت
 • شیرین امینی، آتوسا امین زاده، المیرا گنجی، ارد تقوا صفحات 381-389
  مقدمه
  استفاده از بخیه، یک روش معمول در جراحی ها به منظور ثابت نگه داشتن فلپ های جراحی، جهت بهبود یکپارچگی بافتی در طی فاز ترمیم می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه ی هیستولوژیک پاسخ بافت لثه به نخ ویکریل و ابریشم در طی فاز اولیه ی ترمیم بافتی در جراحی های افزایش طول تاج بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر، از نوع کلینیکی دو سویه کور (Paired design) بود که در 24 ناحیه از دندان های مولر و پرمولر در 12 بیمار با محدوده ی سنی 40-20 سال که نیازمند به افزایش طول تاج کلینیکی و فاقد هرگونه مشکل سیستمیک و یا التهاب لثه بودند، انجام شد. 7 روز قبل از جراحی افزایش طول تاج، به صورت اتفاقی، نخ بخیه ی ویکریل و ابریشم در نواحی مزیال یا دیستال دندان مورد نظر قرار داده شد. تمام نخ های بخیه ی مورد استفاده در این پژوهش، از نظر ابعادی مشابه بودند (4-0). پس از 7 روز، بافت های حاوی نخ های بخیه، طی جراحی افزایش طول تاج، جهت بررسی های هیستولوژیک، استخراج شد. سپس درجه ی التهاب و ارتشاح سلول های التهابی در نمونه های بافتی از طریق آزمون ویلکاکسون ارزیابی شد (0/05 = α).
  یافته ها
  مطالعه ی حاضر نشان داد که نخ بخیه ی ویکریل، ارتشاح سلول های التهابی کمتری در بافت های لثه ای نسبت به نخ بخیه ی ابریشم دارد (0/001 = p value).
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان کمتر ارتشاح سلول های التهابی در مجاورت نخ بخیه ی ویکریل، به نظر می رسد که در جراحی هایی مانند جراحی های دهان، نخ بخیه ی ویکریل می تواند جایگزین مناسبی برای نخ بخیه ابریشم باشد.
  کلیدواژگان: افزایش طول تاج، التهاب، بخیه، پلی گالاکتین 910، سیلک
 • رومینا مظاهری، سید ابراهیم جباری فر، زینب پاکیزه، فرانک فرحمند، رویا فروغی ابری صفحات 390-398
  مقدمه
  صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن می تواند تاثیر فیزیکی، روانی و اجتماعی بر کودک داشته باشد و به دلیل ارتباط نزدیک کودک و خانواده، اثرات ناشی از بیماری های دهان و دندان کودک به خانواده منعکس شود. لذا بر آن شدیم که تاثیر صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن را بر کیفیت زندگی کودک و خانواده بررسی کنیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 296 دانش آموز نواحی 1 تا 6 آموزش پرورش اصفهان و والدین آنها، پرسش نامه های درک سلامت کودک و تاثیر بر خانواده را تکمیل کردند. همچنین در کودکان مصدوم، فرم ارزیابی سازمان جهانی بهداشت، مربوط به صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن توسط پژوهشگر تکمیل گردید. اطلاعات حاصل از دو پرسش نامه و وضعیت اکلوژن و صدمات دندانی، وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 20 گردید و با استفاده از شاخص های آماری توصیفی و تحلیلی و آزمون های 2χ، تی مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و داده هایی با (p value < 0/05) معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس اطلاعات نمونه ی پژوهش، بیشتر کودکان مصدوم ) 79/8 درصد) از کیفیت زندگی متوسط برخوردار بودند. اما اکثر کودکان غیر مصدوم) 82/4 درصد) کیفیت زندگی خوب داشتند. تفاوت معنی داری در کیفیت زندگی گروه مصدوم (9/7 ± 59/7) و گروه غیر مصدوم (15/2 ± 81/6) وجود داشت. همچنین اختلاف معنی داری بین نمره ی شاخص تاثیر سلامت دهان و دندان بر خانواده در گروه مصدوم و غیر مصدوم وجود داشت (p value < 0/001). در این پژوهش مشخص شد بین آسیب های دندانی با کیفیت زندگی، رابطه ی معکوس وجود داشت (p value = 0/02) و بین آسیب های دندانی با وضعیت اکلوژن رابطه ی معنی دار وجود داشت (p value = 0/01). همچنین بین کیفیت زندگی کودک و وضعیت اکلوژن رابطه ی معنی داری یافت نشد (p value = 0/39).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که صدمات دندانی بر کیفیت زندگی کودک و خانواده تاثیر دارد. اما وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودک و خانواده تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: صدمات دندانی، وضعیت اکلوژن، درک سلامت کودک، تاثیر بر خانواده، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان
 • اعظم سادات مدنی، امیر طاهر، فریده خانی صفحات 399-409
  مقدمه
  اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی، به عنوان شرایط بالینی که عضلات جونده ی مفصل گیجگاهی- فکی یا هر دو را درگیر می کند، شناخته شده است. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی رابطه ی علایم سابژکتیو و بهبودی در بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی بود. .
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، 165 پرونده از بیماران دارای اختلالات مفصلی مراجعه کننده به بخش اکلوژن دانشکده ی دندان پزشکی مشهد بین سال های 1391- 96 بررسی شدند. قبل از معاینه ی کلینیکی، همه ی بیماران، یک پرسش نامه در مورد اطلاعات شخصی و وضعیت علایم اختلالات مفصلی خود پر کردند. با همه ی بیماران تماس گرفته شد و نسبت به کاهش علایم اختلال مفصلی یا بهبود کامل آن، اطلاع حاصل گردید. نتایج درمانی به صورت عدم بهبودی و بهبودی برای علایم صدای فکی و درد مفصل مشخص می شد، به این صورت که کاهش علایم نسبت به قبل، نشان از بهبودی و در غیر این صورت، عدم بهبودی ثبت می شد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 18 و به کمک آزمون های 2χ و فیشر با سطح معنی داری (0/05 ≥ p value) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  پرونده ها متعلق به 53 مرد (32/1 درصد) و 112 زن (درصد 67/9) بودند. میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه (13/6 ± 31/7) سال بود. جوان ترین فرد، 12 ساله و مسن ترین فرد، 70 سال داشت. اگرچه بیشتر بهبودیافتگان زن بودند، اما اختلاف بین زنان و مردان بهبودیافته از نظر آماری معنی دار نبود (0/145 = p value). افرادی که اختلال ایجاد صدا در مفصل، هنگام جویدن یا باز کردن دهان داشتند، نسبت به افرادی که این اختلالات را نداشتند به طور معنی داری بیشتر بهبود یافتند (0/05 > p value).
  نتیجه گیری
  به طور کلی استفاده از روش های محافظه کارانه در درمان اختلالات TMJ، توصیه می گردد. این روش های درمانی بدون توجه به متغیرهایی مانند سن و جنس، علایم بالینی بیماران و عادات مختلف بیماران می توانند برای همه ی افراد دارای TMD، مفید واقع شوند
  کلیدواژگان: اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی، علایم، درمان
 • امیر قاسمی، سیدمحمدحسین میرخانی صفحات 410-418
  مقدمه
  جستجو برای عوامل ضد میکروبی جدید با منشا گیاهی به منظور کنترل بیماری های عفونی دهان مانند پوسیدگی دندان و بیماری پریودنتال ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی عصاره ی برگ آووکادو در برابر میکروارگانیسم های حفره ی دهان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی- آزمایشگاهی، عصاره ی اتانولی برگ آووکادو با غلظت های 25، 50 و 100 درصد تهیه شد. از پنج بیمار با بهداشت دهان و دندان نامطلوب [پلاک ایندکس اولری O’Leary Index)) > 60 درصد: تغییر رنگ در بیش از 60 درصد از کل سطوح دندانی پس از جویدن قرص نمایانگر]، نمونه های فلور دهانی با سواب پنبه ای استریل جمع آوری شد و در لوله های حاوی آگار (nutrient broth) کشت شد. اثربخشی ضد میکروبی عصاره های برگ آووکادو و کنترل (کلرهگزیدین 0/12 درصد و آب مقطر) با استفاده از روش انتشار دیسک (در هر گروه 5 دیسک) بر روی پلیت های آگار مورد ارزیابی قرار گرفت. اثربخشی ضد میکروبی بر حسب ناحیه ی بازدارندگی (میلی متر) اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 17 با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05 > p value).
  یافته ها
  ناحیه ی بازدارندگی برای عصاره های آووکادو 25، 50 و 100 درصد به ترتیب mm 14، mm 15 و mm 5/17 بود (0/001 > p value). عصاره های آووکادو، ناحیه ی بازدارندگی بزرگتری را در مقایسه با کلرهگزیدین (mm 9) و آب مقطر (mm 6) نشان دادند (0/001 > p value). (mm 9) و آب مقطر (mm 6) نشان دادند (0/001 > P value).
  نتیجه گیری
  بر اساس این یافته ها، عصاره های برگ آووکادو دارای اثر ضد میکروبی بر پاتوژن های دهانی هستند و می توانند به عنوان یک عامل ضد میکروبی در محصولات بهداشت دهان و دندان مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: امریکانا پرسیا، میکروبیوتا، کلرهگزیدین
 • محمد بختیاری، محمد کتابی، محمدحسین نصر اصفهانی، فاطمه مشهدی عباس، نادر کلباسی، بهناز ملک احمدی، محمد امین درخشان صفحات 419-426
  مقدمه
  آلوگرفت های FDBA، DFDBA و PARTIAL، به صورت وسیعی به عنوان مواد جایگزین استخوان مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه، مقایسه ی هیستولوژیک ویژگی های رژنراتیو این سه نوع آلوگرفت تولید شده در شرکت همانندساز بافت کیش ایران بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی حیوانی- آزمایشگاهی، تعداد 32 دیفکت استخوانی با قطر 8 میلی متر و عمق تقریبا 1 میلی متر با ترفاین در کلواریا 8 خرگوش (هر خرگوش 4 حفره) ایجاد شد. در هر حیوان، یک نقص بدون درمان باقی مانده و سه دیفکت دیگر با FDBA و DFDBA و PARTIAL پر شد. یکی از خرگوش ها، 5 روز بعد از جراحی مرد. پس از یک ماه (چهار هفته) ، مقاطع بافتی تهیه شد. درصد تشکیل استخوان جدید و درصد مواد باقی مانده ی التهاب، مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با آزمون های آماری فریدمن و کوکران در نرم افزار SPSS نسخه ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).
  یافته ها
  بین چهار گروه مورد بررسی (DFDBA، FDBA، PARTIAL و شاهد) ، میانگین درصد استخوان سازی (0/001 = p value) و میانگین درصد مواد باقی مانده (0/002 = p value) ، اختلاف آماری معنی دار وجود داشت. ولی میزان التهاب، بین چهار گروه مورد مطالعه، تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت (0/572 = p value).
  نتیجه گیری
  باوجود تفاوت در مقادیر عددی بازسازی استخوان، هیچ تفاوت آماری در میزان تولید استخوان، در میان گروه های DFDBA و FDBA وجود نداشت، اما درباره ی آلوگرفت PARTIAL، بایستی بررسی ها و مطالعات بیشتری صورت بگیرد
 • داریوش هاشمی نیا، احسان حکمتیان، محمدعلی بلاغی اینالویی، گلناز امامی نایینی صفحات 427-433
  مقدمه
  دیابت موجب افزایش آترواسکلروز می شود. سکته ی مغزی، عموما معلول آترواسکلروز عروق کاروتید است. رادیوگرافی پانورامیک می تواند در شناسایی آترواسکلروز کمک کند. در مطالعه ی حاضر به بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون عروق کاروتید در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مبتلا و غیر مبتلا به دیابت پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی (cross-sectional) ، در سال 1393- 94 در دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون شریان کاروتید، در 40 بیمار مبتلا به دیابت و 80 بیمار غیر مبتلا به دیابت پرداخته شد. از تمامی بیماران، رادیوگرافی پانورامیک تهیه شده و اطلاعات دموگرافیک بیماران شامل سن، جنس، درمان دیابتی دریافتی، مدت زمان دیابت و قند خون ناشتا ثبت گردید و همه ی آنها تحت گرافی پانارومیک قرار گرفتند. سپس اطلاعات افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 16 شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های 2χ، فیشر و رگرسیون لجستیک استفاده گردید. در این مطالعه، (0/05 > p value) معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  ددر بررسی رادیوگرافی بیماران مبتلا به دیابت، 13 نفر دارای کلسیفیکاسیون شریان کاروتید بودند، در حالی که تنها در 7 نفر از افراد غیر مبتلا به دیابت، کلسیفیکاسیون شریان کاروتید مشاهده شد (0/001 = p value). متغیرهای سن، جنس، نوع درمان دیابت، مدت زمان بیماری و قند خون ناشتا، ارتباطی با بروز کلسیفیکاسیون عروق کاروتید نداشتند (0/05 < p value).
  نتیجه گیری
  ططبق مطالعه ی حاضر، در رادیوگرافی پانورامیک به عنوان روشی کم- تهاجم، کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران مبتلا به دیابت بیشتر از غیر مبتلا به دیابتی ها بود، اما این شیوع معنی دار بالاتر، ارتباطی با عوامل دموگرافیک نداشت. مطالعات بیشتری با جامعه ی آماری بالاتر توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آترواسکلروز، شریان کاروتید، رادیوگرافی پانورامیک، دیابت
 • حمید مظاهری، مائده قاسمی صفحات 434-441
  مقدمه
  زیبایی دندانی یکی از اجزای مهم تعیین کننده ی زیبایی صورتی است که نقش کلیدی در تقابلات اجتماعی انسان دارد. در این میان، ترتیب کلی دندان ها، به خصوص دندان های قدامی، از عوامل تاثیرگذار در ظاهر کلی دندان ها است. درمان های ساده ی ترمیمی در موارد ناهنجاری های محدود می توانند به عنوان جایگزین مناسب، سریع، ارزان قیمت و بی ضرر مورد توجه قرار گیرند. شرح مورد: این مقاله، چگونگی درمان در چند بیمار دارای کرودینگ دندان های قدامی بررسی گردید.
  کلیدواژگان: کرودینگ، زیبایی، کامپوزیت، دندان های قدامی
 • طیبه سادات بقایی، فهیمه سلامی، قاسم یادگارفر صفحات 442-443
  قدی بر مقاله ی ارتباط پوسیدگی دندان های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی در کودکان 12-8 سال در منطقه ی شرق اصفهان
|
 • Masoumeh Ebrahimi , Maryam Forghani , Maryam Mehrabkhani , Iman Parisayi , Malihe Jahan Tigh , Yeganeh Ariyan , Farzaneh Ahrari * Pages 331-339
  Introduction
  This study aimed to evaluate the effect of several anticariogenic agents on preventing enamel demineralization.
  Materials & Methods
  In this in vitro study, 60 intact premolar teeth were selected and divided mesiodistally into two halves to provide 120 specimens. The specimens were randomly divided into 8 groups of 15 each. In groups 1 and 2, a cream containing casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate and fluoride (MI Paste Plus), in groups 3 and 4, a cream containing hydroxyapatite and fluoride (Remin Pro), in groups 5 and 6, a sodium fluoride gel (NaF) and in groups 7 and 8, artificial saliva were used. The duration of exposure to the anticariogenic agents was 5 minutes in groups 1, 3, 5 and 7, whereas in groups 2, 4, 6 and 8, the period of exposure was 30 minutes. This procedure was performed daily for 4 days and the specimens were kept in distilled water between treatments. Then, the specimens were immersed in a demineralizing solution for 21 days. Finally, a VistaCam iX apparatus was employed to take fluorescent images from the specimens and the mineral content of the teeth was recorded. Data were analyzed with SPSS 20, using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests at a significance level of p value < 0.05.
  Results
  There were no significant differences in mineral contents of the teeth between the study groups at the application periods of 5 or 30 minutes (p value > 0.05). Comparison of the mineral contents of the teeth between the two application periods of 5 and 30 minutes indicated no significant differences in any of the study groups (p value > 0.05).
  Conclusion
  Under the conditions of this study, the effect of MI Paste Plus, Remin Pro or NaF with the application periods of 5 or 30 minutes on preventing enamel demineralization was similar to artificial saliva.
  Keywords: Caries, Casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate, Enamel, Hydroxyapatite, Sodium fluoride, Demineralization
 • Monireh Nilli Ahmadabadi, Davood Davari Pages 340-347
   
  Introduction
  Considering the increasing rate of dental implant use, many general dental practitioners ask the question which system has the highest frequency of use and satisfaction rate so that they can decide on the use of one superior system, using other dentists' experience. This study evaluated dentists' experience in relation to the various implant systems.
  Materials & Methods
  The present descriptive-analytical/cross-sectional study was carried out with the use of a questionnaire with 40 questions on different aspects of implant treatment. The questionnaire was handed in to 100 dental practitioners working in Isfahan, consisting of 51 general dentists, 21 prosthodontists and 28 oral and maxillofacial surgeons and periodontists. Data were analyzed with Chi-squared and Kruskal-Wallis tests (α = 0.05).
  Results
  There was no significant difference between general dentists and specialists in the selection of different system (p value = 0.417) and DIO system was the most frequently used system. Prosthodontists were significantly more successful in satisfying patients compared to surgeons, and surgeon were more successful than general dentists (p value = 0.02). There was no significant difference between dentists in relation to the most common failure reason (p value = 0.817); 88% of dentists believed that financial problem was the main reason in implant treatment rejection by the patients. Most of the dentists (65%) believed that patient satisfaction rate was moderate.
  Conclusion
  DIO was the dominant implant system used due to its more favorable cost, quality and services
  Keywords: Dental implant, Dentist, Questionnaire.
 • Sara Arab, Arash Mottaghi, Noushin Afshar, Behzad Sadeghian, Mehdi Saman Booy Pages 348-358
  Introduction
  Due to high mortality rate and prevalence of cancer, early detection is vital and important. Precancerous oral lesions have the potential to lead to SCC and therefore they should be carefully assessed. Brush cytology is a simple method, which obtains a sample from the epithelium. Computer analyses have an important role in interpretation of pathologic samples.
  Materials & Methods
  An engineering team designed the software with neural networks, and the algorithm was trained with samples obtained from patients. In the second stage, brush cytology samples were collected from 20 patients with cancer and 20 healthy individuals. From each slide 50 digital images was captured with a camera under a microscope. The images were separately entered into the software program. The results were recorded as healthy and unhealthy. Statistical analyses were performed using Excel program.
  Results
  The software had 91 errors in a total of 2000 digital images. Comparison of the results provided by the software program and those of the scalpel biopsy of the patients with Fisher's exact test did not reveal any significant differences (p value = 0.004).
  Conclusion
  Based on the results of this study, the designed software exhibited high specificity and sensitivity.
  Keywords: Brush cytology, Neural networks, SCC
 • Babak Afarinzadeh Graduate, Faezeh Kabiri , Hamed Safari, Maryam Tabibi Pages 359-365
  Introduction
  Periodontitis is an inflammatory disease of the tooth-supporting tissues that is caused by specific microorganisms, which results in degeneration of the periodontal ligament and alveolar bone and causes gingival recession. In recent years some evidence has emerged on the relationship between human herpes virus and periodontal diseases. The aim of the present study was to evaluate the presence of HSV-1 virus in periodontal pockets of subjects with chronic periodontitis in Qom, Iran.
  Materials & Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 92 subjects with chronic periodontitis were collected from Hakim and Ali-ibn Abi-Talib Clinics in Qom in 2016-17. Real-time PCR technique was used to evaluate HSV-1 infection of patient samples. Data were analyzed with SPSS version 20 in terms of the relationship between age, sex and intensity of chronic periodontitis and the incidence of HSV (α = 0.05).
  Results
  In this study, three cases (3.3%) of HSV were found in subjects with chronic periodontitis. There was no relationship between chronic periodontitis, age and sex and HSV-1.
  Conclusion
  The results of this study suggest further screening techniques and more accurate techniques to detect HSV-1 and larger sample sizes to clarify the role of HSV-1 in the pathogenesis of chronic periodontitis.
  Keywords: Chronic periodontitis, Herpes virus-1, Real-Time PCR.
 • Maedeh Rezaei, Fatemeh Rashidi Meibodi, Atefeh Akhani, Shirin Zahra Farhad, Mandana Rashidi Meibodi Pages 366-373
   
  Introduction
  The aim of the present study was to compare periodontal disease prevalence between women with idiopathic infertility and healthy women.
  Materials & Methods
  This case‒control, cross-sectional, study was undertaken on 86 women (43 with idiopathic infertility and 43 healthy women) aged 20-35 years old in Tehran. A researcher-made questionnaire was used to collect basic and clinical data of subjects and the two groups were matched regarding body mass index and fasting blood glucose. Indices of periodontal disease, including clinical periodontal depth, bleeding on probing, clinical attachment loss and gingival index were assessed through standard methods. The comparison between quantitative data was performed using t-test; however, chi-squared was used for statistical analysis of qualitative data. Statistical significance was set at p value < 0.05.
  Results
  The means of all the periodontal indices were significantly higher in the case group compared to the control group (p value < 0.001). Moreover, the comparison of the prevalence of periodontitis and gingivitis between the case and control groups showed a significant difference between women with idiopathic infertility and healthy controls in terms of periodontitis (p value < 0.001).
  Conclusion
  The results of the present study confirmed that the prevalence of periodontitis among women with idiopathic infertility was higher compared to healthy women. However, there was no significant difference in the prevalence of gingivitis between the two groups
  Keywords: Gingivitis, Idiopathic infertility, Periodontal disease, Periodontitis
 • Zahra Razavi Rouhani, Mohammad Hossein Razeghinejad, Ali Razavi Rouhani, Esmaeel Dadgar Pages 374-380
  Introduction
  Hyperdontia or supernumerary teeth might be associated with disorders in teeth, occlusion and esthetics. This study was undertaken to investigate the prevalence and position of supernumerary teeth in different types of malocclusion among orthodontic patients.
  Materials & Methods
  In this retrospective descriptive study, 102 patients (males and females) with hyperdontia who were referred to a private clinic for conventional dental examination, counseling or performing orthodontic treatment from 2008 to 2016, were identified. The supernumerary teeth were recorded in terms of presence, number, shape and location (maxilla or mandible) using panoramic radiographs. Malocclusion type of the patients was also classified into types I, II and III and recorded. Data were analyzed with SPSS 20, using chi-squared test (α = 0.05).
  Results
  The prevalence of supernumerary teeth in males was significantly higher than that in females (p value = 0.036). Maxilla had a higher incidence of supernumerary teeth than mandible (p value < 0.001). The prevalence of supernumerary teeth was not significantly different between different classes of malocclusion (I, II and III). Crowding (22.5%), impaction (21.6%) and malposition adjacent to supernumerary teeth (5.9%) were the most frequent abnormalities associated with supernumerary teeth.
  Conclusion
  The results of the present study are generally consistent with those reported in the literature. However, there are a few differences that might be due to racial and environmental differences. The prevalence of supernumerary teeth in our patients was low, and it was more prevalent in males and in the mandible. In addition, it was not related to the type of occlusion of the patients
  Keywords: Malocclusion, Position, Prevalence, Supernumerary teeth
 • Shirin Amini , Atousa Aminzadeh, Elmira Ganji, Orod Taghva Pages 381-389
   
  Introduction
  Suturing is a common procedure during surgeries to fix surgical flaps to improve tissue integration during healing phase. The aim of this study was to make a histological comparison of gingival tissue reaction in the vicinity of silk and vicryl suture materials during the initial healing phase in crown lengthening surgeries.
  Materials & Methods
  The present double-blind, randomized clinical trial had a paired design method. This study was performed on 24 sites in 12 patients with an age range of 20-40 years, needing crown lengthening surgery of maxillary premolars and molars. The subjects had no systemic problems or gingival inflammation at the surgical sites. The sutures were placed in the surgical sites 7 days before the crown lengthening procedure. Vicryl and silk sutures were placed on the mesial or distal gingival papilla of each tooth randomly. All the suture materials used in this study were identical in term of physical dimensions (4-0). After 7 days, during crown lengthening surgery, gingival tissues along with suture materials were harvested for histological examination. Then the severity of inflammation and infiltration of inflammatory cells were evaluated in tissue specimens using Wilcoxon test (α = 0.05).
  Results
  The study indicated that vicryl suture material resulted in less infiltration of the inflammatory cells in the gingival tissues compared to silk sutures (p value = 0.001).
  Conclusion
  Considering the lower infiltration of inflammatory cells in the vicinity of vicryl suture material, it seems in procedures such as oral surgeries, vicryl suture could be an appropriate alternative for silk material
  Keywords: Crown lengthening, Inflammation, Polygalactin 910, Silk, Suture
 • Romina Mazaheri, Seyed Ebrahim Jabarifar, Zeinab Pakizeh Pages 390-398
  Introduction
  TDI and occlusion status have physical, psychological and social effects on children and because of the close relationship between children and their families, the effects of oral and dental diseases in children are reflected in the family. Hence, the present study was carried out to evaluate the effects of TDI and occlusion status on quality of life of children and families.
  Materials & Methods
  This descriptive analytical study was performed on 296 students in Educational Districts 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of Isfahan. The parents filled up the Family Impact Scale and Child Perception Questionnaire; in addition, in injured children WHO assessment form for TDI and occlusion status was completed by the researcher. Data collected from two questionnaires and TDI and occlusion status were analyzed with SPSS 20. Descriptive and analytical statistical indexes such as means, standard deviations, percentages, variances and relationships between quantitative and qualitative variables were analyzed with chi-squared, Mann-Whitney and LSD tests, t-test and one-way ANOVA (α = 0.05).
  Results
  Most of the injured children (79.8%) had a moderate quality of life, but most of non-injured children had good quality of life (82.4%). There was a significant difference in the quality of life of the injured (59.7 ± 9.7) and non-injured (81.6 ± 15.2) groups. In addition, there was a significant difference in FIS index between the injured and non-injured groups (p value < 0.001). There was an inverse relationship between TDI and quality of life (p value = 0.02). There was a significant relationship between TDI and occlusion status (p value = 0.01), and there was no significant relationship between the quality of life of child and occlusion status (p value = 0.39).
  Conclusion
  The results showed that TDI affects quality of life of child and family, while occlusion does not have any effect on them
  Keywords: Child health perception, Effect on family, Occlusion status, Oral health-related quality of life, Traumatic dental injuries (TDI).
 • Azam Sadat Madani, Amirtaher Mirmortazavi, Farideh Khani Pages 399-409
  Introduction
  Temporomandibular disorders (TMD) are defined as clinical conditions that involve the masticatory muscles, temporomandibular joint (TMJ) or both. The aim of this study was to evaluate the relationship between symptoms and recovery in patients with TMD.
  Materials & Methods
  In this cross-sectional study, 165 records of patients with TMD referring to the Department of Occlusion, Mashhad Dental School from 2012 to 2017 were surveyed. Before the clinical examination, all the patients completed a questionnaire on their personal data and symptoms of joint disorders. All the patients were contacted and data were collected about the decrease in symptoms of joint disorder or its health. The treatment outcomes were characterized by a lack of recovery and improvements in joint symptoms. Data were analyzed with SPSS 18, using chi-squared and Fisher’s exact tests (α = 0.05).
  Results
  The records belonged to 53 men (32.1%) and 112 women (67.9%). The mean age of the subjects was 31.7 ± 13.6 years. The youngest and oldest subjects were 12 and 70 years of age, respectively. The number of women experiencing improvements was higher than men, but the difference was not statistically significant (p value = 0.145). Patients with joint clicks during mastication or mouth opening experienced significant improvements compared to those without these clicks (p value = 0.05).
  Conclusion
  In general, use of conservative methods for the treatment of TMJ disorders is recommended. These therapies can be useful for all the individuals with TMD, regardless of variables such as age, sex, symptoms and habits
  Keywords: Symptoms, Temporomandibular disorders, Treatment.
 • Amir Ghasemi, Mohammad Ketabi, Seyed Mohammad Hossein Mirkhani Pages 410-418
  Introduction
  It is necessary to search for new antimicrobial agents of herbal origin for control of oral infectious diseases such as dental caries and periodontal diseases. This study assessed the antimicrobial activity of the extract of avocado leaves against oral cavity microorganisms.
  Materials & methods
  In this in vitro study, ethanol extracts of avocado leaves were prepared at 25%, 50% and 100% concentrations. In five patients with poor oral hygiene (O’Leary's plaque index > 60%: color changes of more than 60% of total dental surfaces after chewing disclosing agent tablets), samples of the oral flora were collected with sterile cotton swabs and cultured in tubes containing nutrient broth. The antimicrobial efficacy of avocado leaf extracts and controls (0.12% chlorhexidine and distilled water) was evaluated using disc diffusion method (5 disks for each group) on agar plates. The antimicrobial efficacy was measured in terms of zone of inhibition (mm). Data were analyzed with SPSS 17, using ANOVA and Tukey test (p value < 0.05).
  Results
  The inhibition zones were 14, 15 and 17.5 mm for 25%, 50% and 100% avocado extracts, respectively (p value < 0.001). The avocado extracts exhibited greater inhibition zone compared to chlorhexidine (9 mm) and distilled water (6 mm) (p value < 0.001).
  Conclusion
  According to the results of this study, the leaf extracts of avocado have antimicrobial activity against oral pathogens and can be used as an antimicrobial agent in oral hygiene products.
  Keywords: Chlorhexidine, Microbiota, Persea Americana
 • Mohammad Amin Derakhshan, Behnaz Malekahmadi, Nader Kalbasi, Mohammad Bakhtiari Pages 419-426
  Introduction
  FDBA, DFDBA and PARTIAL allografts are widely used as bone substitute materials. The aim of this study was to histologically compare the regenerative features of these three types of allografts manufactured by Kish Hamanandsaz Company in Iran.
  Materials & Methods
  In this experimental animal study, four bone defects with a diameter of 8 mm and a depth of approximately 1 mm were produced in the calvaria of 8 rabbits (4 defects in each rabbit) by trephine. In three defects, three types of allografts, i.e. FDBA, DFDBA and PARTIAL, were placed and one defect served as a control. One of the rabbits died 5 days after surgery. Histological samples were prepared after 4 weeks. Percentages of new bone formation and the remaining materials and inflammation were evaluated. Data were analyzed with Friedman and Cochran tests, using SPSS 22 (α = 0.05).
  Results
  There were significant differences between the four groups (DFDBA, FDBA, PARTIAL and control) in mean percentages of new bone formation (p value = 0.001) and mean percentages of remaining material (p value = 0.002). However, there were no significant differences in inflammation between the four groups (p value = 0.572).
  Conclusion
  Despite the difference in numerical values for bone regeneration, there were no statistically significant differences in the amount of bone formation between DFDBA and FDBA groups, but further studies are necessary on PARTIAL allograft
  Keywords: Allografts, Bone regeneration, Calvarium, Osteogenesis, Rabbit.
 • Dariuosh Hasheminia , Ehsan Hekmatian, Mohammad Ali Balaghi Inalouei, Golnaz Emami Naieni Pages 427-433
  Introduction
  Diabetes mellitus is a predisposing factor for atherosclerosis. Stroke is a result of carotid artery atherosclerosis. Panoramic radiographs can help diagnose atherosclerosis. The current study assessed the prevalence of calcifications of carotid artery in diabetic and non-diabetic cases on panoramic radiographs.
  Materials & Methods
  In this cross-sectional survey, the prevalence of carotid calcification in 40 diabetic and 80 non-diabetic patients was assessed in the Faculty of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences in 2014-15. All the patients underwent panoramic radiography and their demographic data, including age, gender, diabetic treatment received, duration of diabetes and fasting blood sugar were recorded. Then data of diabetic and non-diabetic cases were compared. Data were analyzed with SPSS 16, using chi-squared test, Fisher’s exact test and logistic regression (α = 0.05).
  Results
  In radiographic assessment of diabetic patients, 13 cases had carotid artery calcification while only 7 cases of non-diabetics had carotid artery calcification (p value = 0.001). Variables of age, gender, type of diabetic treatment, duration of disease and fasting blood sugar did not exhibit any significant relationship with carotid artery calcification (p value > 0.05).
  Conclusion
  Based on the results of the present study, in panoramic radiography as a non-invasive technique, arterial calcification was higher among diabetic patients in comparison to non-diabetic subjects but this significant prevalence was not related with demographic factors. Further studies with larger sample sizes are recommended
  Keywords: Atherosclerosis, Carotid artery, Diabetes mellitus, Panoramic radiography.
 • Hamid Mazaheri , Maede Ghasemi Pages 434-441
  Introduction
  Dental esthetic is one of the key components of facial esthetic, with a key role in human social interactions. In this regard, the overall alignment of teeth, especially the anterior teeth, is one of the factors affecting the overall appearance of the teeth. Simple restorative treatments in cases of minor anomalies can be considered as a suitable, fast, inexpensive and harmless alternative treatment.
  Case Presentation
  In this article, the treatment of several patients with crowding of anterior
  teeth is presented
  Keywords: Anterior teeth, Composite, Crowding, Esthetics