فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 82 (فروردین و اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا گرشاسبی، باقر ادبی فیروزجایی ، سیدعلی موسوی صفحات 7-19
  سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی در گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است. از آنجاکه نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، عمده علت این ناکارآمدی ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. هرچند ایران از لحاظ تعداد واسطه های مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال، از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاست های پولی و اعتباری عملا امکان عمق بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویت بندی سرمایه گذاری های صنعتی خود عاملی دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. از طرفی، هزینه تجهیز منابع مالی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانک ها و کفایت سرمایه آنها را با چالش کشیده است. مهمترین رویکردهایی کلی برای تغییر پارادایمی در نظام بانکی کشور شامل تدوین برنامه ای جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی، رفع سهم های اعتباری، آزادسازی تدریجی نرخ ها، برنامه ای روشن برای تقویت نقش واسطه گری مالی از طریق آموزش های کاربردی، تنوع بخشی به واسطه های مالی، یکپارچه سازی نظارت در بازار مالی خواهد بود.
  کلیدواژگان: بازار مالی، رقابت پذیری، نظام بانکی
 • علی حسنوند صفحات 20-36
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نسبت سرمایه گذاران نهادی، محدودیت های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 22 Spss، Eviews 8. 1 و Minitab 17. 1، استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت سرمایه گذاران نهادی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین محدودیت های مالی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین نقدشوندگی بازار سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسان پذیری قیمت سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: نسبت سرمایه گذاران نهادی، نرخ رشد فروش، محدودیت های مالی، نقدشوندگی بازار سهام، نوسان پذیری قیمت سهام و پانل دیتا
 • نفیسه کاوه صفحات 37-51
  هدف مقاله: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیاست سرمایه گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک سقوط قیمت سهام بین سال های 1390 تا 1394 می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و همبستگی است. برای انجام آزمون فرضیه ها از رگرسیون و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و برای تشخیص مانایی از آزمون ADF فیشر،برای تخمین مدل از روش تابلویی و آزمون F لیمر و آزمون هاسمن و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضبات تحقیق از نرم افزار Excel و Eviews 8 استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این است که بین سیاست سرمایه گذاران نهادی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این بدان معناست که وجود سرمایه گذاران نهادی انگیزه و توانایی مدیریت را برای پنهان داشتن و یا تاخیر در انتشار اخبار بد شرکت کاهش می دهد و این مورد در نهایت سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام می گردد. همچنین بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی افزایش همزمانی باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام خواهد شد. و نیز بین سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که افزایش سودآوری شرکت احتمال سقوط قیمت سهام را به طور معناداری کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام، شاخص سودآوری، ریسک سقوط قیمت سهام
 • آتوسا گودرزی، عبدالناصر کرکه آبادی صفحات 52-72
  بیمه عمر و سرمایه گذاری دارای ماهیت دوگانه به شرط فوت و به شرط حیات بوده و از منظر بیمه گذاران یکی از مقبول ترین بیمه های زندگی در سطح جهان و ایران به شمار می رود. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده ازمدل پایه تقاضای بهینه بیمه به شکل نظری، مدل تقاضای بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری و همچنین یک تحلیل اقتصاد خرد درخصوص پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری با بهره گیری از منحنی های ریسک گریزی و خط بودجه اصلی (از رابطه حق بیمه-پوشش) و با توجه به ریسک های اثر گذار بر شیب خط مذکورارائه می گردد. در مرحله نخست، فقط به جنبه ریسک سرمایه گذاری در ارتباط با یک نرخ سود مشارکت به صورت ثابت اما در واقعیت به لحاظ نرخ بهره فنی انتظاری، به شکل متوسط یا شناور پرداخته می شود، از این منظر که بالا رفتن این نرخ اثر مثبت برپایین آمدن خط بودجه مماس بر منحنی ریسک گریزی، و دستیابی به مطلوبیت بالاتر می گذارد. در گام بعدی بدون درنظر گرفتن اثر گذاری نرخ سود مشارکت، به اثر نهایی افزایش نرخ حق بیمه بر خود حق بیمه پرداختی، پوشش های دوگانه سرمایه فوت و اندوخته ریاضی (بازخرید) و تاثیر متقابل آنها بر هم در اثر تغییر شیب خط بودجه اصلی به خاطر افزایش ریسک سن، طبقه خطر شغل، سابقه بیماری شخص و یا میزان سرمایه فوت انتخابی پرداخته می شود. در نهایت در بخش نتیجه گیری، حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری با ملحوظ نمودن هر دو اثر مربوط به تغییرات سود مشارکت و ریسک های برشمرده فوت بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: تقاضای بیمه عمروسرمایه گذاری، پوشش بهینه بیمه، تحلیل ریسک سرمایه گذاری بیمه عمر، ریسک های بیمه عمرو سرمایه گذاری، تقاضای بیمه
 • عذرا صداقت سنگانی ، عبدالرضا اسعدی صفحات 73-84
  هدف این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل Z امتیازی آلتمن و مقایسه کارایی آن با مدل مبتنی بر نسبت جریان های نقدی است. برای این منظور، از طیفی از نسبت های مالی مورد نظر در مدل آلتمن و نسبت جریان نقدی به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده ی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در مدل آلتمن معرفی شده ارتباط بین نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش با ورشکستگی غیر معنادار است. همچنین مقایسه کارآیی مدل آلتمن و مدل جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها نشان داد که قدرت پیش بینی مدل ها دارای تفاوت معناداری نیستند و مدل جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی بی اهمیت تلقی می گردد.
  کلیدواژگان: ورشکستگی، مدل امتیازیzآلتمن ، نسبتهای پیش بینی ورشکستگی ، نسبت جریانهای نقدی
 • روح الله سهرابی، علی رستمی صفحات 85-96
  یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی است، چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. مشارکت عمومی - خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته می شود و سعی خواهد شد تا به بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد که بستر لازم برای تامین مالی پروژه و تضمین های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) هستند. در نتیجه برای حل این مشکلات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.
  کلیدواژگان: مشارکت بخش خصوصی - دولتی، پروژه های زیر بنایی، کارفرمایان
|
 • alireza garshasbi, bagher adabi , ali mosavi Pages 7-19
  In the World Economic Forum of Global Competitiveness Report (2016-17) in terms of financial development market, implies the inefficiency of Iran’s financial market. Since Iran’s financial system is bank-based, the main reason for this inefficiency is related to the performance of banking system. In terms of the number of financial intermediaries in the banking system, Iran has a better situation than other countries. However, in terms of the quality of financial services, financial depth and cost of resource mobilization, Iran’s banking system condition is not desirable. Fiscal domination and government interventions in monetary and credit policies has limited financial depth. In addition, on one hand the lack of a coordinated industrial policy and industrial investments priorities have led to non-optimal resource allocation. On the other hand, the cost of resource provision in Iran is high compared to other countries, which has challenged the banks’ financial strength and their capital adequacy. The most important approaches to paradigm shift in Iran’s banking system include the development of program to absorb foreign resource, reform of the relationship between government and banking system by reducing imposed loans, credit shares elimination, interest rates liberalization, improvement of financial intermediation role through practical training, financial intermediaries diversification as well as integrated supervision on the financial market
  Keywords: Financial development market, Global Competitiveness of World Economic, Banking system
 • ali hasanvand Pages 20-36
  The purpose of this study is to investigate the effect of institutional investors ratio, financial constraints, stock market liquidity and volatility of stock prices on the growth rate of corporate sales. This research is library and analytical-Causality research and is based on the analysis of panel data (data panel). In this study, the financial information of 106 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2009 to 2014 has been investigated (636 companies - year). To analyze the results of the study, 22 Spss, Eviews 8.1 and Minitab 17.1 have been used. The results of the research in relation to confirmation of the first hypothesis of the research showed that there is a significant and direct relation between the ratio of institutional investors and the growth rate of sales of companies. Also, according to the analyzes carried out in relation to the confirmation of the second hypothesis of the research, we concluded that there is a significant and inverse relation between financial constraints and the growth rate of sales of companies. In the following, the results of the research regarding the confirmation of the third hypothesis of the research showed that there is a significant and direct relationship between stock market liquidity and sales growth of companies, and finally, according to the analyzes carried out in connection with the confirmation of the fourth hypothesis of research We concluded that there is a meaningful and direct relationship between stock price volatility and the growth rate of sales of companies.
  Keywords: Sales growth rate, Financial constraints, Stock market liquidity, Stock price fluctuation, Data panel , Institutional investors ratio
 • nafiseh kaveh Pages 37-51
   
  purpose
  This paper is to investigate the effect of the policy of institutional investors, price synchronization and profitability index on the risk of falling stock prices between 2011-2015 (1390-1394).
  Research
  method
  The research is conducted through desk resarch and statistical analysis. To test the hypotheses, the regression and correlation coefficient as well as the t-test are used to determine the stationarity of variables Fisher’s ADF test were used Further more, to estimate the model panel method and the F lemmer test as well as Hausman test were used. Also, Excel and Eviews 8 software were used to analyze the data and to test the assumptions of the research.
  Conclusion
  The results indicate that there is a negative and significant relationship between the policy of institutional investors with the risk of falling stock prices, which means that the existence of institutional investors has the incentive and management ability to hide or delay the publication of bad news. This eventually reduces the likelihood of falling stock prices. There is also a positive and significant relationship between stock price synchronization and the risk of falling stock prices. Increasing synchronization will increase the risk of falling stock prices. There is also a negative and significant relationship between profitability and the risk of stock price collapse, so that increasing company profitability significantly reduces the risk of stock price collapse
  Keywords: Institutional Investors, Stock Price Synchronization, Profitability Index, Risk Of Falling Stock Prices
 • atousa goodarzi, abdolnaser karkehabadi Pages 52-72
  Due to its dual endowment purposes, Universal Life Insurance (ULI) is now known as one of the most accepted life insurances in Iran as well as in the world among policy holders. In this paper, with respect to the basic model of insurance optimal demand, it is for the first time an individual optimal demand model of ULI presented. Besides a microeconomic approach is carried out on ULI optimal coverage, using risk-aversion curves and primary budget line in coverage-premium relationship, in which risks influence the slope of the budget line. These risks are categorized into two groups for ULI, the first of which include insured’s higher age, job hazard class, personal and family bad health records as well as higher death benefit option. The second group is related to the risks of investment in relation to Annual Participating Interest Rate (APIR) of policy holders. At the first stage, the risks of investment are discussed, which pertain to APIR either as fixed or alternatively average or fluctuating during the period of the life insurance as a result of altering Technical Interest Rate (TIR) around a fixed expected TIR in policy holder’s mind. As average APIR increases, the slope of the budget line decreases inversely towards risk-aversion curves with higher utilities. At the second stage, regardless of APIR effect, the marginal effect of death premium rate causes the slope of the budget line to rotate upward, hence affecting the whole ULI premium amount or proportion of surrender (cash) value and death benefit. Finally as conclusion, simultaneous effects of the above mentioned death and investment risks are discussed
  Keywords: Ul Risks, Analyzing The Investment Risks In Life Insurance, Analyzing The Death Risks in Life Insurance, Optimal Insurance Coverage
 • azra sedaghat , abdorreza asadi Pages 73-84
  The objecte of the present study is to predict bankruptcy by using Altman Z score model and its compared performance through a model based on the ratio of cash flows. For this porpose, a range of financial ratios to model and Altman’s cash flow was used as the predictor variables of corporate financial distress. The results showed that the model introduced Altman relationship between the ratios of operating cash flow to sales is insignificant with bankruptcy. The findings also showed that the predictive power of the models are not significantly different, and cash flows in bankruptcy prediction model is considered insignificant
  Keywords: Bankruptcy, Altman Zscore Model, Bankruptcy Forecast Ratios, Cash Flow Ratio
 • ali rostami Pages 85-96
  One of the most important issues of the world today is the development of infrastructure and infrastructures, because no economy neither in Iran, nor in the world, an economy can make progress without creating the necessary infrastructure. Due to reasons such as high costs, prolonged return on investment, financial weakness, and lack of compliance with laws and regulations from the private sector, the infrastructure of the public has always been the responsibility of the public sector, or the government and public and public organizations. Public-private partnership (PPP) is a model for financing infrastructure and infrastructure projects such as communications systems projects, airports and power plants.In this study, using previous studies that were materially in the framework of this study, and with a new look from a new angle to the challenges of public-private partnership participation contracts in the underlying projects, they sought to address these challenges from the perspective Employer, Consultants, and Contractors. In other words, the purpose of this paper was to identify and analyze the challenges and obstacles of PPP contracts in highway infrastructure projects. In this research, both of the interviewing tools and the questionnaire were used simultaneously, and the challenges and barriers to public-private partnerships contracts in the field of infrastructure (highways) were examined from the employer’s point of view. In this research, the statistical population was 30 people. The results of the questionnaires indicated that the necessary basis for project financing and guarantees, as well as issues related to contracts and regulations or ambiguities, is the most important challenge and obstacle to public-private partnership contracts in infrastructure projects (highways). As a result, in order to solve these problems, future projects should focus on removing these barriers and providing a suitable financial basis
  Keywords: Public-private partnership, infrastructure projects, employers