فهرست مطالب

حسابداری دولتی - سال چهارم شماره 1 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال چهارم شماره 1 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی یعقوبی، علیرضا مرادی، بابک جمشیدی نوید، مهرداد قنبری صفحات 9-22
  بازار سرمایه به ‏دلیل جمع ‏آوری وجوه اندک جهت اجرای طرح‏های بزرگ سرمایه ‏گذاری از مهمترین بازارها در اقتصاد هر کشوری به شمار می آید. هدف این پژوهش تحلیل تاثیرپذیری بازار سرمایه ایران از سیاست‏های پولی و مالی دولت‏های سازندگی، اصلاحات، عدالت و تدبیر و امید در یک دوره بلندمدت 25 ساله می‏باشد. تعداد مشاهدات این پژوهش 100 مشاهده بوده و در این پژوهش شاخص‏های بازار سرمایه شامل شاخص کل و تعداد شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای پولی و مالی به عنوان متغیر مستقل با استفاده از شاخص عمومی قیمت‏ها در کل مشاهدات از اسمی به حقیقی تبدیل شد. در این پژوهش از میان 360 مدل طراحی و اجرا شده 13 مدل نهایی استخراج و تجزیه و تحلیل شد. در تجزیه و تحلیل داده‏ها برای مشخص کردن تاثیر متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون چندمتغیره و همچنین برای مقایسه دولت‏های مختلف از آزمون والد و برای آزمون ریشه واحد از آزمون دیکی‏فولر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص کل بورس در دولت‏های ایران متفاوت بوده و همچنین تغییرات در تعداد شرکت‏ها معنادار نمی‏باشد.

  کلیدواژگان: اصلاحات، دولت‏های سازندگی، سیاست‏های پولی و مالی، شاخص سهام، عدالت و تدبیر و امید
 • داریوش فروغی، سید محمد مشعشعی، عباسعلی دریائی صفحات 23-36
  هدف پژوهش حاضر، با تمرکز بر دو نقش نظام سنجش عملکرد (استفاده انگیزه گرا و استفاده اکتشافی) و یک ویژگی کلیدی سازمانی یعنی مسئولیت پذیری قراردادی، بررسی اثر به کارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را شهرداری های استان مازندران تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و برای تخمین مدل ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک واحد افزایش در استفاده انگیزه گرا از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش26/0 واحدی در شاخص عملکرد می شود که 21/0 واحد آن ناشی از تاثیر مستقیم و 05/0 واحد آن تاثیر غیرمستقیم است. هم چنین، یک واحد افزایش در استفاده اکتشافی از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش34/0 واحدی در شاخص عملکرد می شود که 33/0 واحد آن ناشی از تاثیر مستقیم و 01/0 واحد آن تاثیر غیرمستقیم است. با توجه به نتایج پژوهش، به مدیران واحدهای بخش عمومی توصیه می شود با توجه به ظهور مدیریت عمومی نوین، از معیارهای انگیزه گرا و اکتشافی در ارزیابی عملکرد واحدهای خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: نظام سنجش عملکرد، استفاده انگیزه گرا، استفاده اکتشافی، مسئولیت پذیری قراردادی
 • نوشین صالحی، علیرضا مهراذین صفحات 37-48
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کنترل بودجه سختگیرانه در شرایط آشفتگی بودجه بر کاهش انحراف بودجه است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران مالی یا کارشناس مسئول شهرداری های استان خراسان رضوی بود که به منظور دستیابی به هدف پژوهش 70 پرسشنامه (70 عدد، به ازای هر شهرداری یک پرسشنامه) میان مدیران مالی شهرداری های خراسان رضوی توزیع و جمع آوری شد. برای بررسی داده های پژوهش از معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای Spss و Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که کنترل بودجه سختگیرانه در شرایط آشفتگی بودجه بر کاهش انحراف بودجه تاثیر ندارد. انحراف بودجه سال گذشته بر انحراف بودجه سال جاری تاثیر دارد. آشفتگی بودجه بر انحراف از بودجه تاثیر دارد. انحراف بودجه گذشته بر کنترل بودجه سختگیرانه تاثیر ندارد. این اولین باری بود که پژوهشی با چنین جهت گیری بودجه ای در سطح شهرداری ها ی در ایران انجام گرفت.

  کلیدواژگان: کنترل بودجه سختگیرانه، آشفتگی بودجه، کاهش انحراف بودجه
 • مهدی قیدی، عزیز گرد صفحات 49-58
  این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصیم گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. به موجب ماده 49 و بند "ب" ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی (نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی) موظف شده است. با توجه به نوپا بودن اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و اشکال در شیوه بکارگیری و استفاده از روش های هزینه یابی در تهیه اطلاعات مناسب گزارشگری و ضعف دانش نظری و تئوری روش های نوین هزینه یابی در بین مدیران موسسات دولتی و خدماتی از یکسو و ضعف گزارشگری بهای تمام شده در سیستم اطلاعاتی حسابداری تعهدی موجود از سوی دیگر، برآن داشت با طراحی یک نرم افزار بانک اطلاعاتی به مدیریت هزینه پرداخته و گزارش صحیح و دقیقتری در هر لحظه در اختیاران مدیران قرار دهد. گزارشات حاصل از اجرای همزمانی از طریق نرم افزار و گزارشات قبل از همزمانی میان 68 نفر از مدیران و کارشناسان مالی قرار گرفت. تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج تحقیق ضمن تائید فرضیه ها نشان داد استقرار یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه (ERP) در اصلاح نظام حسابداری مدیریت مالی و قیمت تمام شده و بودجه ریزی میتواند نقش بسزائی در تصمیم گیری مدیران داشته باشد.
  کلیدواژگان: حسابداری تعهدی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، بودجه ریزی عملیاتی
 • سید حسام وقفی، رویا دارابی صفحات 59-72
  درماندگی مالی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است، زیرا از سرمایه گذاری در موارد نادرست و غیرکارا برای فعالان بازار جلوگیری می نماید. پدیده دستکاری سود مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی و همچنین تاثیر نقش مالکیت دولتی در تعدیل این ارتباط می باشد. بدین منظور، نخست شرکت های نمونه که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه ی آماری) و به روش غربال گری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، بر اساس متغیر های پژوهش با استفاده از قانون بن فورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های (648 سال شرکت) صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های نمونه طی سال های 1387 الی 1395 نشان می دهد که مدیران شرکت های درمانده مالی اقدام به دستکاری سود می کنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکت ها از قانون بن فورد تبعیت نمی کنند و اگر شرکت ها دارای مالکیت دولتی باشد تغییر در عدم تبعیت شرکت ها از قانون بن فورد ندارد.
  کلیدواژگان: درماندگی مالی، مالکیت دولتی، دستکاری سود، قانون بن فورد
 • عیسی کریمی پور، غلامحسین مهدوی صفحات 73-86
  فساد مالی آثار و تبعات مخرب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده ای به دنبال دارد. مهم ترین گام برای مقابله با این پدیده مخرب، شناسایی عوامل و انگیزه های ایجاد آن است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان های فارس و کرمان است.
  برای این منظور، تعداد 26 متغیر از طریق بررسی پیشینه و ادبیات موجود و هم چنین با درنظر گرفتن شرایط محیطی و اقتصادی کشور انتخاب شد و به تایید خبرگان امر رسید. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه است. برای شناسایی عوامل اثرگذار بر سطح فساد مالی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی تفاوت دیدگاه دو گروه پاسخ دهنده از آزمون t مستقل استفاده شد.
  نتایج تحلیل عاملی بیانگر این است که هفت عامل اثرگذار بر فساد مالی عبارتند از: ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخلاقی، ضعف ساختار اداری، ضعف نظام های کنترلی، ضعف نظام اقتصادی، ناکارامدی نظام حاکمیتی، ضعف های مقرراتی و نبود شایسته سالاری. مهم ترین عامل اثرگذار بر سطح فساد مالی، ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخلاقی است که به تنهایی قادر به توضیح 67/14 درصد از تغییرات فساد مالی است و متغیر نبود آموزش لازم، بیشترین اثر را بر این متغیر عاملی داشته است.

  کلیدواژگان: فساد مالی، دستگاه های دولتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و قانونی، عوامل فرهنگی و اجتماعی
 • مهدی فغانی، مسلم سعیدی گراغانی، روح اله هاشمی گروه صفحات 87-100
  بودجه در سازمان هااز اهمیت زیادی برخوردار است. لذا تمرکز بر تخصیص بهینه منابع امری ضروری به نظر می رسد. اخیرا نظام بودجه ریزی کشورها با حرکت به سوی بودجه ریزی برمبنای عملکرد اصلاح شده است. این نوع بودجه ریزی بر سنجش عملکرد تاکید می کند. پیاده سازی این نوع بودجه ریزی نیازمند الزاماتی در زمینه سازمان، سطوح سازمانی و افراد سازمان است. این پژوهش در سال 1395 با هدف بهینه سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. داده های مورد نیاز از واحد برنامه وبودجه دانشگاه گردآوری شد. سپس با توجه به نیازهای بودجه ای هر دایره در دانشگاه، مدل بهینه با استفاده از الگوریتم تراکم ذرات در نرم افزار Matlab پیاده سازی و بهترین تخصیص بودجه استخراج گردیده است. نتایج حل مدل نشان می دهد حوزه های پژوهشی، توسعه فناوری، پشتیبانی، فرهنگی و طرح و توسعه دانشگاه 18. 1% از حجم کل بودجه را به خود اختصاص دادند و از کارایی لازم برخوردار بودند. اما حوزه های آموزشی و دانشجویی که به میزان 81. 9% از بودجه را داشتند از کارایی لازم برخوردار نبودند. بر اساس این نتایج می توان گفت که نحوه هزینه کرد بودجه درون دانشگاه ناکارااست. نتایج حاصل از پژوهش این امکان را به تصمیم گیرندگان می دهد که با بهره گیری از نتایج حل مدل متناسب با بودجه تحقق یافته، نسبت به تخصیص آن اقدام کنند. نهایتا بهینه سازی در نحوه تخصیص منابع درون دانشگاهی را مدنظر قرار داده و مانع عدم کارایی در تخصیص بودجه گردند.
  کلیدواژگان: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، الگوریتم تراکم ذرات، تخصیص منابع
 • زهره حاجیها، حسین رجب دری صفحات 101-108
  مدیریت عمومی نوین، به مدیران توانا برای کنترل و اجرای امور است. برای کسب یک جایگاه مدیریتی، یکی از موارد مورد اهمیت تخصص مدیر و ارتباط تخصص و پست سازمانی است. در بعضی از جایگاه های مدیریت مالی و حسابداری در سازمان ها، مدیرانی با تخصص غیر حسابداری قرار دارند که می توان به آنان مدیران مختلط گفت. در مقابل در برخی موارد نیز مدیرانی با تخصص حسابداری و مالی مشاهده می شود که به آنان مدیران خالص گفته می شود. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی کارایی عملکرد مدیران مختلط در مقایسه با مدیران خالص در بخش عمومی از دیدگاه فعالان حرفه ای و دانشگاهی است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه 15 نفره از فعالان حرفه ای و دانشگاهی است که به وسیله تکنیک دلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر پرسش نامه است و برای تحلیل نتایج پس از بررسی نرمال بودن داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 2 فرضیه از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه کل پاسخ دهندگان، مدیران مالی خالص کیفیت مدیریت و کنترل کنندگی بیشتری دارند. همچنین از دیدگاه مدرسان دانشگاه نیز این مطلب تائید شد. در مقابل از دیدگاه فعالان حرفه ای، مدیران مالی مختلط کیفیت مدیریت و کنترل قوی تری دارند.

|
 • mahdi yaghoubi, Alireza Moradi, Babak Jamshidinavid, Mehrdad Ghanbari Pages 9-22
  The capital market is considered as one of the most important markets in the economy of each country due to the accumulation of small funds for implementation of large investment projects. The purpose of this research is analyzing the impact of the monetary and fiscal policies on Iran's capital market in the Construction, Reform, Justice and Hope in a long-term of  25-year period. The number of observations of this research was 100 observations. In this research, the most important capital market indices were included total index and number the of companies accepted in Tehran Stock Exchange as a dependent variable and in the sector of monetary and financial policies the monetary and financial variables were converted from nominal to real by using the general index of prices in all observations. In this research, out of 360 models, 2 final models were extracted and analyzed. In analyzing the data to determine the effect of the independent variable on the dependent variable multiple Regression was used, as well as to compare the different governments the Wald test was used and to test the root of the Dickey Fuller test, that means the total stock index is different in the governments of Iran, and there is no significant difference between the variables of the number of companies

  Keywords: Reform, Government Construction, Monetary, Finacial Policies, Stock Index, Justice, Justice, Hope
 • D Foroughi, S.Mohammad Moshashaei, A Daryaei Pages 23-36
  The aim of the present research, with focuses on two role of performance measurement system (incentive-oriented and exploratory use) and a key organizational features contractibility, is to investigate the effect of using performance measurement system on public sector performance. The research population is comprised the urban services and urban development units of Municipalities of Mazandaran province. In order to hypotheses testing, data were collected through questionnaire. For research models estimation, OLS regression has been used. Research findings show that 1 unit increase in incentive-oriented use leads to 0.26 units increase in performance that 0.21 units is due to direct effect and 0.05 units is due to indirect effect. Also, 1 unit increase in exploratory use leads to 0.34 units increase in performance that 0.33 units is due to direct effect and 0.01 units is due to indirect effect. According to the results, the managers of the public sector is recommended, considering the emergence of new public management, use the incentive-oriented and exploratory measures in evaluating the performance of their units.

  Keywords: performance measurement system, incentive-oriented use, exploratory use, contractibility
 • Nooshin salehi, Alireza Mehrazin Pages 37-48
  The main objective of this study is to investigate the effect of tight budget Control in terms of budget turbulence on reducing budget deviation. The statistical population of this study was financial managers or experts responsible for the municipality of Khorasan Razavi province. In order to achieve the research goal, 70 questionnaires (70 for each municipality of a questionnaire) were distributed among financial managers of Khorasan Razavi Municipality. To study the research data, structural equations have been used. The data from this study were analyzed using Spss and Smart-PLS software. The results of the analysis of the research data showed that tight budget Control in terms of budget turbulence conditions does not affect the decrease of budget deviation. The budget deviation last year has affected the budget deviation of current year. Budget turbulence effects on budget deviation. The past budget deviation does not affect on tight budget Control. This was the first time that research was conducted with such a budget orientation at the municipal level in Iran.
  Keywords: Tight Budget Control, Budget Turbulence, Budget Deviation
 • Aziz Gord , Mahdi gheydi Pages 49-58
  This research explains the impact of simultaneous implementation of accrual accounting and activity – based costing, on decisions made by managers at Tehran university of medical science.
  According to article 49, article 88, section 8 of the fourth development plan, the ministry of health and medical education is required amend the process and structure of economic management , in order to achieve continuous progress and improvement in the country's health services in efficiencies of such because of the errors in cost information methods, lack of knowledge among service and organizational managers in implementing ne costing methods, and also because of the errors in cost information reports in accrual accounting, activity- based costing, new in to universities and other educational institutes organizations, has integrated costing management, by designing a database software such software also provides managers with more accurate and thorough reports .
  The reports resulted from software's simultaneous implementation and the reports before that (accrual accounting and ABC) were reviewed by 68 financial managers and experts.
  The survey was taken through T-student statistic test. Its result, while emphasizing on theories, showed that one seamless, integrated system[Enterprise Resource Planning,(ERP)], in accounting, financial management, costing and budgeting can play a crucial role in decisions made by managers.
  Keywords: accrual accounting, Activity-Based Costing, Activity-Based Management, operational budgeting
 • Hesam Vaghfi, Rooya Darabi Pages 59-72
  Financial distress and bankruptcy of companies lead to wasting of resources and not benefiting from investment opportunities. Timely detection of the companies which are about to financial distress is highly desirable because it prevents investment in wrong and inefficient cases for market participants. The phenomenon of earnings manipulation is a joint issue in the border between accounting knowledge and financial issues, which has always been presented in professional contexts as one of the most controversial discussions of accounting. The main purpose of the present study is to evaluate the existence of earnings manipulation in financially distressed companies, as well as the role of existence of governmental ownership in modifying this relationship. For this purpose, firstly the sample companies were selected among the companies listed in Tehran Stock Exchange (the statistical population), through screening method (applying the conditions in the population), and then, based on the considered variables using Benford Law, the existence or absence of earnings manipulation in each group of companies was examined. The hypotheses test results based on the data (648 year-company) of the audited financial statements of the sample companies for a 9-year period (2008 to 2016) indicate that managers of financially distressed companies have manipulated the earnings, and in fact, the earnings figures in these types of companies do not follow Benford Law, and if the companies have an governmental ownership, there is no change in non-compliance of companies with Benford Law.

  Keywords: financial distress, governmental ownership, earnings manipulation, Benford Law
 • issa karimipoor, Gholamhossein Mahdavi Pages 73-86
  Corruption has wide destructive economic, social and cultural consequences. The most important step to prevent this destructive phenomenon, is assessing the causes and motives of its creation. The aim of this study is to identify factors influencing the employee’s corruption of governmental organizations based on Court of Auditors' viewpoint.
  In this regard, 26 variables was recognized through reviewing related literature as well as considering the environmental and economic conditions. The instrument used for data collection is questionnaire. Exploratory factor analysis is used to identify factors affecting the level of corruption. We also use t-test to examine the differences results between two groups.
  The results of factor analysis showed that seven factors affecting financial corruption include: inefficient educational system and the weakness of ethical adherence, administrative structure weakness, control systems weakness, economic weakness, inefficiency of the government, regulatory weaknesses and lack of meritocracy. The most important factor affecting the level of financial corruption is the inefficient educational system and the weakness of ethical adherence which can explain 14.67% of the financial corruption’s change, and the lack of necessary education has had the most effect on this factor.
  Keywords: corruption, governmental organizations, economical factors, political, legal factors, social, cultural factors
 • mahdi faghani *, moslem saeedi garaghani, ruhollah hashemi Pages 87-100
  Recently, countries’ budgeting system has been modified by moving towards performance-based budgeting. Adoption of performance-based budgeting needs requirements in terms of organization, organizational levels and organization members. This research was conducted in 1395 with the aim of optimizing performance-based budgeting at University of Sistan and Baluchestan. Required data were collected from budget department of university. Based on budget requirements of each department, then, optimal model was adopted using Particle Swarm Optimization (POS) Algorithm in Matlab software and extracted the best budget allocation. The results of the model's analysis indicate that departments of Research, Technology Development, Support, Cultural, Plan and Development had 18.1% of the total budget and were efficient. However, Educational and Alumni departments received 81.9% of the total budget and were inefficient. Based on these findings, it can be inferred that the allocation method of university budget is inefficient.
  Keywords: Performance-Based Budgeting, Particle Swarm Optimization (POS), Allocation of Resources
 • zohreh hajiha, hossein rajabdori * Pages 101-108
  The new public management is to enabling administrators for controlling and running affairs. For getting a management position, one of the important cases is manager specialty and the relation of expertise and organizational post. In some financial management and accounting position in organizations, there are some managers with non-accounting expertise that hybrid managers can be said to them. In contrast, in som cases, some managers with accounting and financial expertise with can be seen that pure managers are said to them. The aim of this research is to evaluate the comparative performance of hybrid managers compared to pure managers in the public sector from the perspective of professional and academic activists. This study is survey-functional. The study sample includes 15 groups of professional and academic activists that are studied by Delphi technique. This research tool is a questionnaire and to analyze the results after reviewing the normality of data by SPSS software version 22, in the form of two hypotheses, one sample t parametric test, and independent t was used. The results showed that with the viewpoints of all respondents, pure managers and controllers have more controlling and management quality. Also, this was confirmed by the viewpoints of the university instructors. In contrast, from the perspective of professional activists, hybrid managers and controllers have stronger control and management quality

  Keywords: Hybrid managers, Pure managers, New public management