فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ترانه تقوی لاریجانی ، گلنار قانع صفحات 1-16
  زمینه و هدف
  امروزه ایمنی و فرهنگ ایمنی بیمار یکی از مباحث مهم سازمان بهداشت جهانی و یکی از دغدغه های مهم مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت است. علی رغم انجام مطالعات توصیفی متعدد به اهمیت و جایگاه فرهنگ ایمنی بیمار در نظام سلامت کمتر پرداخته شده است. لذا این مطالعه مروری با هدف تعیین جایگاه واقعی مفهوم فرهنگ ایمنی بیمار در نظام سلامت انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، جستجوی الکترونیک به زبان انگلیسی و فارسی با استفاده از کلیدواژه Patient safety culture, health system, Nurses, Employees Perception از طریق MeSH در پایگاه های اطلاعات PubMed, Web of Science Scopus, Science Direct, و در پایگاه اطلاعات فارسیSID ، Magiran ، Iranmedex در فاصله سال های 2008 تا 2018 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مرور 9 مطالعه منتخب بیانگر نمرات متفاوت ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های مختلف است. همچنین در اکثر مطالعات داخلی، نمرات فرهنگ ایمنی بیمار در حد پایین و متوسط گزارش شده است. به گونه ای که ابعاد انتظارات و اقدامات مدیر در جهت ایمنی بیمار و جابجایی اطلاعات مهم بیمار بین بخش و شیفت، کار تیمی درون بخش بالاترین امتیازها را کسب کرده و همچنین ابعادی چون تناوب گزارش دهی حوادث ناخواسته، پاسخ غیر تنبیهی به خطاها و اشتباهات و درک کارکنان پایین ترین امتیازات کسب کرده اند.
  نتیجه گیری
  سطح کلی فرهنگ ایمنی بیمار جایگاه مشخص و مطلوبی در نظام سلامت ندارد. بنابراین توجه بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر سیاست گذاران و مدیران ارشد نظام سلامت جهت رفع موانع توسعه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، ایمنی بیمار، نظام سلامت، درک کارکنان
 • نگین امانی ، احمد وهابی ، سیروان صیاد ، شیلان لطیفی ، هاجر کاشفی ، عبدالواحد نرماشیری صفحات 17-26
  زمینه و هدف
  انسجام خانواده به جنبه های سلامت روان شناختی خانواده و پیوند عاطفی بین اعضای خانواده اشاره دارد. فرسودگی تحصیلی به معنی ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه انسجام خانوادگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آن ها، 386 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد فرسودگی تحصیلی ماسلاخ و انسجام خانوادگی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری، ضریب همبستگی پیرسون، تی و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه شد.
  یافته ها
  میانگین نمره انسجام خانواده و فرسودگی تحصیلی در بین نمونه های مورد بررسی به ترتیب برابر با 13/38±76/28 و 14/70± 41/73 بود. یافته های مطالعه بیان کننده آن بود که بین فرسودگی تحصیلی و انسجام خانوادگی رابطه منفی و معنی دار وجود داشت (0/27-=r، 0/001p=).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه بیان کننده آن است که اکثر دانشجویان مورد بررسی، خانواده خودشان را منسجم می دانستند و یکی از عواملی که باعث موفقیت تحصیلی آن ها می باشد وضعیت انسجام خانواده آن است
  کلیدواژگان: انسجام خانواده، فرسودگی تحصیلی، دانشجو
 • مظفر غفاری ، احمد اسمعلی ، اکبر آتش گیر ، سمانه حکم آبادی صفحات 27-38
  زمینه و هدف
  یکی از مسئولیت های مهم پرستاران، آموزش به بیماران هست. لذا، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران بر اساس حس انسجام، دلسوزی نسبت به زندگی دیگران و هوش شخصی انجام گرفت.
  مواد و روش ها‎: این پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه آماری، 228 نفر از پرستاران بیمارستان های استان آذربایجان شرقی در سال 1396 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های حس انسجام Antonovsky، دلسوزی نسبت به زندگی دیگران Chang، هوش شخصی Mayer و مقیاس محقق ساخته نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بوت استراپ و سوبل، از طریق نرم افزارهای آماری SPSS-22 و Amos مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  اثر مستقیم حس انسجام (0/32) ، دلسوزی نسبت به زندگی دیگران (0/20) و هوش شخصی (0/11) بر نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران معنادار است. اثر غیر مستقیم حس انسجام (2/09=t-value) و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران (2/19=t-value) بر نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران معنی دار هست. در مجموع 27 درصد از واریانس نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران از طریق متغیرهای مدل تبیین شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای برون زا و میانجی بر میزان نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران، به نظر می رسد با تقویت هوش شخصی، حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران می توان گرایش پرستاران را نسبت به آموزش بیماران افزایش داد.
  کلیدواژگان: حس انسجام، دلسوزی، هوش شخصی، نگرش، پرستار، آموزش _
 • فاطمه حیدری راد ، مهران یاراحمدی ، حدیث حیدری راد ، معصومه شفیعی صفحات 39-49
  زمینه و هدف
  بیماران مبتلا به سرطان پستان در معرض فشار روانی هستند که می تواند منجر به اختلالاتی همچون افسردگی در زندگی ایشان گردد. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج در سال 1396 اجرا شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی تعداد 200 زن مبتلا به سرطان پستان بخش رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. گردآوری داده ها با پرسش نامه مشخصات دموگرافیک، بالینی و افسردگی بک (BDI) انجام گردید. برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار و آزمون های همبستگی فی، کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 50% از بیماران افسردگی متوسط تا شدید دارند. بین میزان افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان و سن، وضعیت تاهل، داشتن فرزند، سطح سواد، محل زندگی، نوع درمان، تعداد مداخلات، درجه و شدت بیماری، سابقه سرطان قبلی، یک طرفه و دوطرفه بودن درگیری پستان با سرطان ارتباط معنی داری وجود دارد (0/05>P). آزمون لجستیک نیز نشان داد قوی ترین پیش بین گزارش افسردگی، درجه و شدت بیماری است (0/05>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان و تاثیر فراوانی که افسردگی در سلامت روانی و پیشرفت بیماری سرطان می گذارد، پیشگیری و درمان افسردگی از اهمیت و لزوم خاصی برخوردار بوده و می تواند نقش مهمی در بازگشت سریع تر این بیماران به زندگی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، افسردگی، رادیوتراپی
 • حسین باقری ، فاطمه تقوا ، متین ساده ، نفیسه شاه بیگی ، فاطمه قادری ، ناصر محمد قلی مزرجی ، مرتضی شمسی زاده صفحات 50-58
  زمینه و هدف
  احترام به شان ذاتی انسان ها به معنای احترام به حقوق پایه آن ها در محیط های مختلف است و دارای نقش برجسته و اهمیت ویژه در پژوهش ها و بحث های مربوط به مراقبت و سلامت است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران بستری در ارتباط با شان ذاتی بیمار صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر تعداد 385 بیمار و 79 پرستار بر اساس مشخصات مورد نظر پژوهشگران و به روش تمام شماری از بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود انتخاب شدند. پس از توضیح اهداف پژوهش و جلب رضایت کتبی و شفاهی نمونه ها، پرسشنامه ویژگی های فردی و همچنین پرسشنامه محقق ساخته شان ذاتی بیمار توسط آنان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 19 صورت پذیرفت. سطح معنی داری در تمام آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش در گروه بیماران 18±49 سال و در گروه پرستاران 6/2±28/8 سال بود. میانگین سابقه کار بالینی در پرستاران 6/4±6/2 سال و میزان اضافه کاری پرستاران در بخش 57/7±91/4 ساعت در ماه بود. بر اساس آزمون آماری پیرسون، همبستگی معنی دار آماری بین سن با نمره شان ذاتی وجود داشت (0/05p< و 0/144r =).
  نتیجه گیری
  نمره شان ذاتی بیماران از دیدگاه بیماران نسبت به پرستاران پائین تر بود، لزوم توجه بیشتر به هر یک از عوامل مرتبط با حفظ و یا ارتقاء شان ذاتی بیماران در بالین و در بخش های مختلف پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: شان ذاتی، بیماری، بیمار، پرستار
 • طاهره تراکمه ، فاطمه علایی کرهرودی ، هایده ممی یانلو ینگجه ، عرفان قاسمی صفحات 59-69
  زمینه و هدف
  از راه های ارتقاء خودکارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور، توانمندسازی آن ها از طریق آموزش خود مراقبتی برای مقابله با اثرات و عوارض بیماری، تسلط بیشتر بر بیماری، حفظ شیوه صحیح زندگی و عملکرد روزانه و زندگی است. مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش مراقبت از خود به شیوه تله نرسینگ بر خود کارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای 60 نوجوان 12-18 سال مبتلا به تالاسمی ماژور وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله وکنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان استفاده شد. مداخله آموزشی با محتوای تغذیه، فعالیت بدنی و پیاده روی، مدیریت استرس و روش انجام عملی رفع استرس از طریق 5 ارتباط تلگرامی در مدت یک ماه برای گروه مداخله انجام شد.
  یافته ها
  در گروه مداخله میانگین نمره خودکارآمدی اجتماعی قبل و بعد از آموزش به ترتیب 9/24 و 29/26 (0/02p=) ، میانگین نمره خودکارآمدی تحصیلی قبل و بعد از آموزش به ترتیب 25/03 و 27/2 (0/02p=) ، میانگین نمره خودکارآمدی عاطفی قبل و بعد از آموزش به ترتیب 21/46 و 22/1 (0/004p=) و میانگین نمره خودکارآمدی کل قبل و بعد از آموزش به ترتیب 71/4 و 76/23 بود (0/001p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که آموزشی خودمراقبتی به روش تله نرسینگ باعث بهبود خودکارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور شد. به دلیل علاقه نوجوانان به دنیای مجازی و پیام رسان های اجتماعی، پیشنهاد می گردد این روش آموزش ارتقاء خودکارآمدی در نوجوانان با بیماری های مزمن دیگر هم مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تله نرسینگ، خودکارآمدی، خودمراقبتی، تالاسمی ماژور، نوجوان
 • دلنیا مرادی ، مهناز کرمی ، رضا قانعی قشلاق ، منا نعمتی ، فاضل دهون صفحات 71-78
  مقدمه و هدف
  از اهداف اصلی سیستم های آموزشی در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری دانشجویان، پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. عزت نفس از عوامل روان شناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی است که می تواند تاثیر مثبتی بر روند تحصیلی دانشجویان داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت سرشماری روی 194 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول در رابطه با مشخصات دموگرافیک واحدهای موردپژوهش و بخش دوم جهت سنجش وضعیت عزت نفس دانشجویان با استفاده از پرسشنامه استاندارد عزت نفس Rosenberg بود. همچنین بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استفاده از نمره معدل کل دانشجویان صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن واحدهای مورد پژوهش برابر 3/18±22/47 بود. 74 نفر (38/1%) از دانشجویان پسر و 120 نفر (69/1%) دختر بودند. میانگین و انحراف معیار نمره عزت نفس و معدل کل دانشجویان به ترتیب برابر 6/17±4/81 و 1/28±15/75 بود. نتایج مطالعه نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی داری بین عزت نفس با معدل تحصیلی بود (0/194r= و 0/005p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه و ارتباط انکارناپذیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، انجام اقدامات و ارائه راه کارهایی برای ارتقاء عزت نفس دانشجویان می تواند موجب پیشرفت تحصیلی و بهبود کیفیت سیستم های آموزشی و بالینی دانشجویان پرستاری شود.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس
 • علی تاج آبادی ، زهرا پارسایی مهر ، احسان کاشانی صفحات 79-91
  مقدمه
  رعایت احتیاطات استاندارد، مقیاس پایه کنترل عفونت های بیمارستانی است. پرستاران اصلی ترین نقش را در رعایت آن دارند. این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت احتیاطات استاندارد توسط پرستاران آی سی یو انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در بخش های آی سی یو بیمارستان های شهر سبزوار سال 1391انجام شد. جامعه پژوهش 50 پرستار زن و مرد بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست عملکرد بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 11. 5در سطح معنی داری 05/0، آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی مطلق، نسبی و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  واحدهای پژوهش در رعایت معیار شستشوی دست ها میانگین 68/2 امتیاز از مجموع (12-0) ، نحوه شستن دست ها با آب و صابون 50/3 از (4-0) ، شستشو با الکل 80/2 از (3-0) ، پانسمان 00/7 از (10-0) ، تزریق 58/7 از (14-0) ، ساکشن تراشه و دهان 82/5 از (12-0) ، استفاده از ماسک 90/3 از (6-0) و گان 10/2 از (5-0) کسب نمودند. عملکرد در شستشوی دست ها ضعیف، در تزریق، ساکشن، استفاده از ماسک و گان متوسط ولی در نحوه شستن دست با آب و صابون، الکل و انجام پانسمان خوب بوده است. 66 % واحدها در مورد رعایت احتیاطات استاندارد، عملکرد متوسطی داشتند.
  نتیجه گیری
  برگزاری دوره های منظم آموزش کنترل عفونت، فراهم کردن تجهیزات کافی و نظارت مداوم، جهت افزایش میزان رعایت احتیاطات استاندارد توصیه می گردد. نتایج این پژوهش جهت برنامه ریزی سوپروایزرهای کنترل عفونت بیمارستان ها کاربرد دارد
  کلیدواژگان: احتیاطات استاندارد، پرستار، بخش ویژه _
|
 • Taraneh Taghavi Larijani , Golnar Ghane Pages 1-16
  Background & Aim
  Today, safety and the culture of patient safety is one of the most important topics of the World’s Health Organization (WHO), and a major concern for healthcare policy-makers and managers. Despite several descriptive studies, little attention has been paid to the importance and position of the culture of patient safety. Therefore, this review study aimed to determine the actual position of patient safety culture in the health system.
  Materials & Methods
  In this review study, the keywords of health system, patient safety culture, employees perception, and nurses were searched in databases of Web of Science, PubMed, Scopus, Science Direct, and the Farsi databases of SID, Magiran, and Iranmedex during 2008-2018.
  Results
  In this study, difference scores of safety culture dimensions of patients in various hospitals in 9 studies were reported. In addition, the scores of patient safety culture were relatively low or medium in most of the domestic studies. The dimensions with the highest scores included expectations and actions of manager toward patient safety, exchange of important patient information between shifts and wards, and teamwork in each hospital ward. On the other hand, the lowest scores were related to the dimensions of the frequency of reporting unwanted incidents, non-punitive responses to errors, and mistakes and perception of employees.
  Conclusion
  According to the results of the study, there is an unfavorable position of patient safety culture in the health system. It is recommended that more attention be paid to this issue by policy-makers and senior managers of the health system to eliminate barriers to the development of patient safety culture in hospitals through more accurate planning
  Keywords: Safety Culture, Patient Safety, Health System, Perception of Employees
 • Negin Amani , Ahmad Vahabi , Sirvan Sayyad , Shilan Latifi , Hajar Kashefi , Abdolvahed Narmashiri Pages 17-26
  Background & Aim
  Family cohesion refers to psychological health aspects of a family and emotional bond between family members. Academic burnout is interpreted as fatigue that originates from a pessimistic attitude toward school duties. This study aimed to evaluate the relationship between family cohesion and academic burnout in students of Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran in 2016.
  Materials & Methods
  This descriptive and analytical research was conducted on 386 students of Kurdistan University of Medical Sciences. Data were collected using two questionnaires of Maslach Burnout Questionnaire and family cohesion questionnaire. Moreover, data analysis was performed in SPSS version 20 using statistical Pearson correlation coefficient, T-test and one-way analysis of variance (ANOVA).
  Results
  In this study, mean scores of family cohesion and academic burnout of the participants were 13.38±76.28 and 41.73±14.70, respectively. According to the results, a negative and significant association was found between academic burnout and family cohesion (r=-0.27, P<0.001).
  Conclusion
  According to the results of the study, the majority of the students evaluated in this research regarded their families to be coherent and one of the factors involved in their academic success was family cohesion
  Keywords: Family Cohesion, Academic Burnout, Student
 • Mozaffar Ghaffari , Ahmad Esmali , Akbar Atashgir , Samaneh Hokmabadi Pages 27-38
  Background & Aim
  One of the important responsibilities of nurses is patient education. Therefore, this study aimed to present the prediction model of nurses’ attitude toward patient education based on the sense of coherence, compassion towards the lives of others and personal intelligence.
  Materials & Methods
  This correlational research was conducted on 228 nurses of hospitals of East Azerbaijan Province in 2017 selected via multistage cluster sampling. Data were collected applying Antonovsky’s sense of coherence scale, Chang’s compassion of others' lives scale (COOL), Meyer's personal intelligence survey and a researcher-made questionnaire concerning the attitude of nurses toward patient education. Data analysis was carried out in SPSS version 22 and AMOS using Pearson’s correlation coefficient, Bootstrap and Sobel test.
  Results
  In this study, the sense of cohesion (0.32), compassion towards the lives of others (0.20) and personal intelligence (0.11) had a significantly direct impact on patient education. In addition, the sense of cohesion (t-value=2.09) and compassion towards the lives of others (t-value=2.19) had a significantly indirect effect on the attitude of nurses toward patient education. In the end, 27% of the variance of the attitude of nurses toward patient education was explained by the variables of the model.
  Conclusion
  Considering the direct and indirect effect of intermediating and endogenous variables on the attitude of nurses toward patient education, it seems that this attitude could be improved by strengthening personal intelligence, sense of coherence, and compassion towards the lives of others
  Keywords: Sense of Coherence, Compassion, Personal Intelligence, Attitude, Nurse, Education
 • Fatemeh Heidarirad , Mehran Yarahmadi , Hadees Heidarirad , Masumeh Shafiei Pages 39-49
  Background & Aim
  Patients with breast cancer deal with mental pressures that might lead to disorders such as depression. This study aimed to evaluate the prevalence of depression and its related factors among women with breast cancer, who referred to the radiotherapy center of Tawhid Hospital of Sanandaj, Iran in 2017.
  Materials & Methods
  This cross-sectional and descriptive study was conducted on 200 women with breast cancer in the radiotherapy department of Tawhid Hospital of Sanandaj in 2017. Data were collected using the demographic and clinical forms and the Beck Depression Inventory (BDI). Moreover, data analysis was performed in SPSS version 18 using mean and standard deviation, correlation coefficient, Chi-square, and logistic regression.
  Results
  In this study, 50% of the patients had moderate-severe depression. According to the results, a significant relationship was observed between the prevalence rate of depression in women with breast cancer and the variables of age, marital status, having children, place of residence, type of treatment, number of interventions, degree and severity of the disease, history of previous cancer, and unilateral or bilateral breast cancer (P<0.05). In addition, the logistic regression model demonstrated that the most effective predictors of depression were the grade and severity of the disease (P<0.05).
  Conclusion
  Considering the high prevalence of depression in women with breast cancer and significant impact of this disorder on the mental health of these individuals and progression of cancer, it is crucial to find methods to prevent and treat depression so that patients could return to their normal life with a faster pace
  Keywords: Breast Cancer, Depression, radiotherapy, women
 • Hossein Bagheri , Fatemeh Taghva , Matin Sadeh , Nafiseh Shahbeygi , Fatemeh Ghaderi , Naser Mohammad Gholi Mezerji , Morteza Shamsizadeh Pages 50-58
  Background & Aim
  Respecting the inherent dignity of humans means having respect for their basic rights in different environments. This issue is of paramount importance in studies and discussions related to healthcare. This study aimed to compare the viewpoints of nurses and hospitalized patients about the inherent dignity of patients.
  Materials & Methods
  This descriptive and analytical research was conducted on 385 patients and 79 nurses selected from Imam Hossein Hospital of Shahroud, Iran based on the inclusion criteria and by the census sampling. After explaining the objectives of the research and receiving written and oral consents from the subjects, demographic characteristics questionnaire and a researcher-made questionnaire on the inherent dignity of patients were completed by the participants. Data analysis was performed in SPSS version 19 using independent t-test and Pearson’s correlation coefficient. In addition, the significance level was considered 0.05 in all tests.
  Results
  In this study, the mean age of the subjects was 49±18 years and 28.8±6.2 years in the patient and nurse groups, respectively. Moreover, mean clinical work experience of the nurses was 6.2±6.4 years, and their overtime in the ward was 91.4±57.7 hours per month. According to the results, a significant coloration was found between age and score of the inherent dignity of patients (r=0.144, P<0.05).
  Conclusion
  According to the results of the study, the score of the inherent dignity of patients was lower from the perspective of patients, compared to nurses. Therefore, it is recommended that more attention be paid to factors related to maintaining or improving the inherent dignity of patients in the clinic and various hospital wards
  Keywords: Inherent Dignity, Disease, Patient, Nurse
 • Tahereh Tarakmeh , Fatemeh Alaee Karahroudy , Hayedeh Mamiyanloo yangejeh , Erfan Ghasemi Pages 59-69
  Background & Aim
  Among the strategies to improve self-efficacy in the adolescents with Thalassemia major are empowering patients via self-care education to deal with the effects and complications of the disease, having more control over the disease, and maintaining the right way of life and daily functioning. This study aimed to determine the effect of self-care education via Tele Nursing method on the self-efficacy of the adolescents with Thalassemia major.
  Materials & Methods
  This interventional study was performed in 60 adolescents with Thalassemia major, who were randomly divided into two groups of intervention and control. Data were collected using self-efficacy questionnaire for children and adolescents. The educational intervention was performed with nutritional content, physical activity, and walking, stress management, and practice of stress relief through five Telegram communications in one month for the intervention group.
  Results
  In the intervention group, the mean score of social self-efficacy before and after education was 24.9 and 26.29, respectively (p=0.02). Meanwhile, the mean score of academic self-efficacy was 25.03 and 27.2 before and after the education, respectively (p=0.02), whereas the mean score of emotional self-efficacy was 21.46 and 22.1 before and after the education, respectively (p=0.004). Moreover, the mean total score of self-efficacy in the intervention group before and after education was 71.4 and 76.23, respectively (p=0.001).
  Conclusion
  According to the results of the study, self-efficacy training via the Tele Nursing method improved the self-efficacy of the adolescents diagnosed with Thalassemia major. Considering the interest of adolescents in the cyberspace and social media, it is suggested that this type of training be considered for adolescents with other chronic diseases as well
  Keywords: Tele Nursing, Self-efficacy, Self-care, Thalassemia Major, Adolescents
 • Delnia Moradi , Mahnaz Karami , Reza Ghanei Gheshlagh , Mona Nemati , Fazel Dehvan Mr Pages 71-78
  Background & Aim
  One of the major goals of educational systems in improving the quality of student productivity is the academic success of students. Self-esteem is one of the psychological factors that affect academic success and could have a positive impact on students’ educational process. This study aimed to determine the relationship between self-esteem and academic success in nursing students of Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran in 2018.
  Materials & Methods
  This cross-sectional and descriptive-correlational study was conducted on 194 nursing students selected via census sampling. Data were collected using a two-section questionnaire; the first section included demographic characteristics of the participants while the second section encompassed the “Rosenberg Self-Esteem Scale” to assess the self-esteem of the students. Moreover, the academic success of students was evaluated using their score of academic achievement. Data analysis was performed in SPSS version 16.
  Results
  In this study, the mean age of the subjects was 22.47±3.18 years. In total, 74 individuals (38.1%) were male, and 120 students (61.9%) were female. Furthermore, the mean score of self-esteem and GPA of the students were 4.81±6.17 and 15.75±1.28, respectively. The results were indicative of a positive and significant correlation between self-esteem and score of academic achievement of the participants (r=0.194, P=0.005).
  Conclusion
  Considering the undeniable impact of self-esteem on the academic success of students, performing actions and providing solutions for improving the students’ self-esteem can increase the quality of educational and clinical systems for nursing students
  Keywords: Nursing Students, Academic Success, Self-esteem
 • Ali Tajabadi , Zahra Parsaeimehr , Ehsan Kashani Pages 79-91
  Background & Aim
  Compliance with standard precautions is the basic scale for control of hospital infections. Nurses play a major role in this compliance. Therefore, this study aimed to evaluate the level of compliance with standard precautions by ICU nurses in hospitals of Sabzevar, Iran.
  Materials & Methods
  This descriptive study was conducted on ICUs of hospitals of Sabzevar in 2012. Research population included 50 male and female nurses selected via census sampling. Data were collected using demographic characteristics questionnaire and an eight-section checklist of performance. In addition, data analysis was performed in SPSS version 11.
  Results
  In this study, the participants obtained the following scores in compliance with standard precautions of: washing hands (2.68±1.23 from the total of 0-12), method of washing hands with water and soap (3.50±1.56 from the total of 0-4), washing with alcohol (2.80±1.12 from the total of 0-3), wound dressing (7.00±2.78 from the total of 0-10), drug injection (7.58±2.95 from the total of 0-14), oral and tracheal suction procedures (5.82±2.15 from a total of 0-12), use of mask (3.90±1.86 from a total of 0-6) and hospital gown (2.10±1.14 from a total of 0-5). The nurses had a poor performance regarding washing hands, whereas they had a moderate performance in terms of drug injection, suction procedures, use of mask and hospital gown. Nonetheless, they had good performance regarding washing hands with water and soap and alcohol and wound dressing.
  Conclusion
  Considering the results of the study, it is recommended that regular courses of infection control education be held and equipment (sink, hand wash detergents, and napkins) be provided for handwashing with sustainable monitoring
  Keywords: Standard Precautions, Nurse, ICU