فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پوراندخت افشاری ، مریم نیک بینا* ، شهناز نجار صفحات 197-203
  مقدمه
  شناخت و مطالعه تمایلات و رفتارهای جنسی یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی و به ویژه بهداشت روان است. عملکرد جنسی، بخشی از زندگی و رفتار انسان است و چنان با شخصیت فرد در هم آمیخته که صحبت از آن به عنوان پدیده ای مستقل، غیر ممکن به نظر میرسد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین برخی از عوامل مرتبط با عملکرد جنسی در زنان انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. روش نمونه گیری به شکل تصادفی در دسترس بود که بر روی 685 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه عملکرد جنسی (Female Sexual Function Index) بود. در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و مربع کای دو در نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از افراد مورد بررسی 56/8 درصد از افراد مرد بررسی دارای اختلال عملکرد و 43/2 درصد از افراد بدون اختلال عملکرد جنسی بودند. نتایج تحلیل نشان دادند که عملکرد جنسی با تمام ویژگی های دموگرافیک و روش های پیشگیری از بارداری ارتباط کاملا معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه مبنی بر وجود ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک و وسایل پیشگیری از بارداری با عملکرد جنسی، کشف و رفع اختلالات جنسی در بهبود بخشیدن به کیفیت روابط زناشویی تاثیر بسزایی داشته که این خود، اقدام مهمی در جهت پیشگیری از اختلافات خانوادگی و پیامدهای ناشی از آن در جامعه می باشد.
  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، پیشگیری از بارداری، بهداشت جنسی _
 • نرگس زمانی، امیرحسین جهانگیر* صفحات 204-210
  مقدمه
  بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی ویژگی های مشترک ترس، تردید و نگرانی مفرط و افکار ناخواسته وسواسی را تجربه می کنند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر طرحواره درمانی بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواسی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر نیمه تجربی همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهشی حاضر بیماران زن مراجعه کننده به روانپزشک و پزشک عمومی بودند که به روان شناس بالینی ارجاع داده شده بودند که از بین آنها 16 نفر بیمار مبتلا به اختلال وسواس به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. این بیماران با استفاده از مصاحبه تشخیصی و ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک (2000) ، پرسشنامه اضطراب بک (1988) و پرسشنامه های وسواسی جبری مادزلی (1977) در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 هفته ای مورد بررسی قرارگرفتند. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه (90 دقیقه ای) تحت طرحواره درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. داده های بدست آمده با روش تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای درمان ها در متغیر افسردگی و اضطراب تفاوت معنی داری ایجاد می شود (0/01=P). همچنین این تاثیر در مرحله پیگیری نیز قابل مشاهده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از بررسی تاثیرطرحواره درمانی بر اختلال وسواسی-جبری بر کاهش وسواسی-جبری، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری می باشد. لذا درمان های روانشناختی در این بیماران مفید به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، افسردگی، اضطراب، اختلال وسواسی
 • سارا امامقلی پور، محمود زمندی* صفحات 211-224
  مقدمه
  یکی از اهداف سیستم های سلامت، کاهش نابرابری در دسترسی به مراقبت ها و ارتقاء سلامت مردم می باشد. تمرکززدایی در چهار دهه گذشته با هدف بهبود فرایندهای مدیریتی و ارائه خدمات مناسب مطرح بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی پیامدهای تمرکززدایی با به روزرسانی مطالعات مرور منظم می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش حاصل به روز رسانی آخرین مطالعات مرور منظم تمرکززدایی سیستم سلامت (مارس2016) می باشد. برای این مطالعه تمام مقالات پژوهشی اصیل تمرکززدایی سیستم سلامت با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر جمع آوری شدند و پس از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط، ارزیابی کیفی شدند.
  یافته ها
  از 640 مقاله یافت شده هفت مقاله معیارهای ورود را داشتند. تمرکززدایی در کشورهایی با ساختار سازمانی و ظرفیت محلی مناسب باعث بهبود حاکمیت و مشارکت فعال جامعه، اعتماد به مراقبت های غیرمتمرکز، کاهش فاصله سفر، افزایش دسترسی به درمان، دستیابی به پوشش همگانی و بهبود همه پارامترهای مهم ارائه خدمات از جمله کیفیت شده. همچنین باعث افزایش ویزیت سالانه و کاهش مرگ و میر نوزادان شده که می تواند عدالت در دسترسی و پیامدهای سلامت را ارتقاء دهد.
  نتیجه گیری
  تمرکززدایی فرصتی برای مشارکت جامعه و کارکنان در برنامه ریزی، بودجه بندی و فراهم شدن زمینه عدالت در تخصیص منابع و در نتیجه باعث ایجاد انگیزه و بهبود کیفیت ارائه خدمات شده. با توجه به این که اجرای تمرکززدایی در هر کشوری بستگی به رهبری سیاسی، زمینه های اجتماعی- اقتصادی، زیرساخت های قبل از اجرا و مهارت های مدیریتی و فنی در سطح محلی دارد، بنابراین، باید عوامل کلیدی سیاست گذاری بخش سلامت در طراحی و پیاده سازی استراتژی های فنی، درک کامل از زمینه آن کشور داشته باشند.
  کلیدواژگان: تمرکززدایی، حاکمیت، عدالت درسلامت، پیامدهای سلامت، به روز رسانی مطالعات مرور منظم
 • ندا عزالدین* صفحات 225-232
  چاقی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد که پیامدهای منفی بر سلامتی داشته و بار اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند. عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها، استراتژی های انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهند بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. به این صورت که یک ارتباط معکوس میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، الگوی مشخصی دیده نمی شود. ویژگی های محله نیز از جمله دسترسی به سوپرمارکت ها، رستوران ها و همچنین فضای سبز، امکانات ورزشی، حمل و نقل، ترافیک و محیط اجتماعی درک شده می تواند در ایجاد چاقی و اضافه وزن موثر باشد. بنابراین شناسایی عوامل محیطی ایجاد کننده ی چاقی، به سیاست گذاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاست های مبارزه با چاقی، کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: چاقی، اضافه وزن، اجتماعی-اقتصادی، محیط _
 • هانیه همایی نژاد، احمد کربلایی محمد میگونی* ، صادق تقی لو، رویا آفتاب صفحات 233-244
  مقدمه
  قرار گرفتن در معرض آسیب، قبل و در دوران بلوغ دارای پیامدهای خاصی برای رشد شخصیت و افزایش خطر ابتلا به اختلال شخصیت مرزی است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین آسیب کودکی و نشانه های شخصیت مرزی بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش تمام ساکنان منطقه هفت شهر کرج در تابستان سال 1396 بود که از میان آن ها 300 نفر با گزینش تصادفی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آسیب کودکی؛ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و سیاهه نشانه های مرزی بود. داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ضریب مسیر کل یعنی مجموع رابطه مستقیم بین آسیب کودکی و شخصیت مرزی و رابطه غیرمستقیم این دو با نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (0/01=β=0/654 ،P) ؛ ضریب مسیر مستقیم رابطه بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجانی و شخصیت مرزی (0/01=β=0/513 ،P) و ضریب مسیر غیرمستقیم بین آسیب کودکی و شخصیت مرزی یعنی رابطه غیرمستقیم با نقش واسطه ای راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان (0/01=β=0/550 ،P) مثبت و در سطح 0/01 معنادار است؛ به عبارت دیگر به احتمال زیاد دارای علتی غیر از شانس بوده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد آسیب های دوران کودکی مانع از گسترش توانایی های تنظیم شناختی هیجانی به شیوه ای سالم می شود. عاطفه منفی در افراد دچار اختلال شخصیت مرزی، آغاز گر چرخه راهبردهای منفی تنظیم هیجان از جمله نشخوار فکری است و منجر به عمیق تر شدن تفکر خودسرزنش گرانه و دگرسرزنش گرانه می شود که در نهایت نشانه های اختلال شخصیت مرزی را منجر می شوند.
  کلیدواژگان: آسیب کودکی، تنظیم شناختی، شخصیت مرزی، هیجان _
 • ابوالقاسم گل خندان* صفحات 245-253
  مقدمه
  تعداد پزشک و تخت های بیمارستان از فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر هزینه های سلامت در طرف عرضه می باشند که در مباحث اقتصاد سلامت تحت عنوان فرضیه تقاضای القایی مطرح است. بر اساس این فرضیه، تقاضای مراقبت های بهداشتی ممکن است به دلیل اطلاعات نامتقارن در بازار سلامت، تحت تاثیر رفتارهای عرضه کنندگان سلامت قرار گیرد. بنابراین، هدف این مطالعه آزمون فرضیه تقاضای القایی سلامت در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1358 لغایت 1392 به بررسی تاثیر سرانه تعداد پزشک و سرانه تعداد تخت های بیمارستان بر سرانه هزینه های بخش سلامت پرداخته است. به این منظور روش مورد استفاده، میانگین گیری بیزی می باشد. همچنین، تحلیل داده ها به کمک نرم افزار R انجام شده است.
  یافته ها
  برآورد 40000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد که تاثیر متغیر سرانه پزشک بر سرانه هزینه های بخش سلامت با احتمال 0/49 و ضریب 0/20، غیرشکننده و قوی می باشد. این درحالیست که تاثیر متغیر سرانه تعداد تخت های بیمارستان بر سرانه هزینه های بخش سلامت شکننده و بی معناست.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاکی از آنست که فرضیه تقاضای القایی سلامت در مورد تعداد پزشک، تایید و در مورد تعداد تخت بیمارستان، رد می شود؛ لذا، اتخاذ سیاست ها و راه کارهایی که به کاهش تقاضای القایی پزشک در کشور بیانجامد، ضروری است.
  کلیدواژگان: هزينه هاي سلامت، تقاضاي القايي سلامت، روش ميانگين گيري بيزي _
 • محسن گل پرور* ، گلناز خاتون آبادی صفحات 254-262
  مقدمه
  امید و تاب آوری متغیرهایی هستند که می تواند برای پرستاران دارای پیامدهای مثبتی باشند. از جمله این پیامدهای مثبت، ضربه گیری اثرات زورگویی بر سلامت جسمانی پرستاران است. این پژوهش با هدف تعیین نقش تعدیل کننده تاب آوری و امید در رابطه زورگویی در بیمارستان با شکایات روان تنی در پرستاران زن اجرا شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری آن پرستاران زن یک بیمارستان دولتی در اصفهان در سال 1394بودند که از میان آن ها دویست و چهل و سه نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه تاب آوری و امید، پرسشنامه زورگویی و پرسشنامه شکایات روان تنی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که هر شش مولفه زورگویی با شکایات روان تنی دارای رابطه مثبت و معنادار (0/01=P) ، ولی با امید و تاب آوری دارای رابطه منفی و معنادار هستند (0/01=P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که امید و تاب آوری رابطه بین اهانت و تحقیر (اولین مولفه زورگویی) را با شکایات روان تنی تعدیل می کنند. به این معنی که وقتی امید و تاب آوری در سطح بالایی هستند، اهانت و تحقیر با شکایات روان تنی دارای رابطه معناداری نیست. ولی وقتی امید و تاب آوری در سطح پایینی هستند، اهانت و تحقیر با شکایات روان تنی دارای رابطه مثبت و معناداری است (0/01=P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تاب آوری و امید می تواند عاملی ضربه گیر در برابر زورگویی برای شکایات روان تنی در پرستاران زن باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با تقویت تاب آوری و امید می توان اثرات مواجهه با زورگویی را بر سلامت جسمانی در پرستاران کنترل نمود.
  کلیدواژگان: زورگویی، امید، تاب آوری، پرستاران زن، شکایات روان تنی _
 • طاهره جعفری ، احمد شهدادی* ، عباس صالحی کیا صفحات 263-270
  مقدمه
  استرس اکسیداتیو نقش مهمی در بروز بیماری های مختلف دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر یک جلسه تمرین ترکیبی به همراه مصرف مکمل سیر بر مارکرهای اکسیداتیو استرس در دختران شناگر ماهر بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، از بین شناگران خانم شهرستان زاهدان، 40 نفر به صورت هدفمند انتخاب و بطور تصادفی به چهار گروه، کنترل، تمرین-مکمل، تمرین-دارونما و مکمل تقسیم شدند و خون گیری مرحله اول انجام شد. گروه مکمل و دارونما بمدت 14روز، روزی دو بار، به ترتیب دو عدد قرص 400 میلی گرمی سیر و کپسول نشاسته را مصرف کردند. بعد از دو هفته مصرف مکمل، یک جلسه تمرین ترکیبی که شامل تمرین مقاومتی در سه ست با هشت تکرار و 75 درصد قدرت بیشینه انجام شد و تمرین هوازی بر روی تردمیل با 75 درصد VO2max به مدت 30 دقیقه انجام و خون گیری مرحله دوم انجام شد. برای آنالیز بیوشیمیایی و سنجش مقادیر ظرفیت ضداکسایشی تام و مالون دی آلدئید انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و در سطح معناداری 0/05 انجام شد.
  یافته ها
  14 روز مصرف عصاره ی سیر و انجام یک جلسه تمرین ترکیبی تغییر معنی داری بر شاخص استرس اکسایشی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در بین گروه های مختلف ایجاد نکرد.
  نتیجه گیری
  با وجود اثرات آنتی اکسیدانی سیر و عصاره آن، مطالعه ما نشان داد که دو هفته مصرف مکمل سیر در پیش گیری از استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه تمرین ترکیبی با شدت بالا موثر نیست.
  کلیدواژگان: استرس اکسایشی، تمرین ترکیبی، دختران شناگر، سیر، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
|
 • Poorandokht Afshary , Maryam Nik Bina*, Shahnaz Najjar Pages 197-203
  Introduction
  Recognizing and studying sexual tendencies and behaviors is one of the most important issues in public health, especially mental health. Sexual function is part of human life and behavior and is so intertwined with personality that it is impossible to speak of it as an independent phenomenon. Therefore, the present study aimed to determine some of the factors related to sexual function in women.
  Materials and Methods
  The present study was a descriptive-analytic cross-sectional study. A randomized sampling method was used which was conducted on 685 women referring to health centers in Ahwaz who were eligible to enter the study. The data collection tool was a Female Sexual Function Index. Finally, the obtained data were analyzed using descriptive statistics and chi square test in SPSS software (version 22).
  Results
  56.8 percent of female subjects had functional impairment and 43.2% of subjects with no sexual dysfunction. The results of the analysis showed that sexual function was significantly associated with all demographic characteristics and contraceptive methods.
  Conclusion
  According to the findings of the study, the relationship between demographic characteristics and contraceptives with sexual function, the detection and elimination of sexual dysfunctions in improving the quality of marital affairs has an important role in preventing family disputes and their consequences in the society
  Keywords: Sexual Function, Contraceptive Methods, Sexual Health
 • Amir Hosein Jahangir * Pages 204-210
  Introduction
  Patients with anxiety disorders experience common fears, uncertainty and anxiety and obsessive-compulsive thoughts. The aim of this study was to investigate the effect of schema therapy on depression and anxiety in patients with obsessive-compulsive disorder.
  Materials and Methods
  The present study was a quasi-experimental study with control group. The research population of this study was female patients referred to the psychiatrist and general practitioner who were referred to a clinical psychologist. Of these, 16 patients with obsessive-compulsive disorder were selected and divided into two experimental and control groups. The patients were examined using a diagnostic interview and a second edition of the Beck Depression Inventory (2000), Beck Anxiety Inventory (1988) and Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory (1977) in the pre-test, post-test and follow-up period of 2 weeks. Then, the experimental group underwent schematic therapy in 8 sessions (90 minutes), while the control group did not receive any treatment. Data were analyzed using covariance analysis.
  Results
  The results of this study showed that there is a significant difference between the two groups of experimental and control after the treatment in the depression and anxiety variables (P=0.01). This effect was also visible during the follow-up phase.
  Conclusion
  The results of this study indicate the effect of therapeutic therapy on obsessive-compulsive disorder on the reduction of obsessive-compulsive, anxiety and depression in patients with obsessive-compulsive disorder. Therefore, psychological treatments are useful in these patients
  Keywords: Schema Therapy, Depression, Anxiety, Obsessive-Compulsive Disorder
 • Sara Emamgholipour , Mahmoud Zamandi * Pages 211-224
  Introduction
  One of the goals of health systems is to reduce inequality in access to care and promote people's health. Decentralization in the past four decades has aimed at improving management processes and providing appropriate services. The purpose of this study was to investigate the consequences of decentralization by updating systematic review studies.
  Materials and Methods
  This research is the result of updating the last studies on systematic review of health system's decentralization (March 2016). For this research, all original research papers on the topic were collected by searching in valid databases and qualitative evaluation was performed after removing duplicate and non-related ones.
  Results
  Out of the 640 founded papers, seven study were selected.Decentralization in countries with an organizational structure and appropriate local capacity improves the Governance and active participation of the community, trusts decentralized care, reducing travel distances, increasing access to treatment, achieves universal coverage, and improves all important parameters of service delivery, including quality. It also increase annual visits and reduces infant mortality that can improve access to equity and health outcomes.
  Conclusion
  Decentralization provides an opportunity for community and employee participation in planning, budgeting and providing of justice in resource allocation, and thereby motivates and improves the quality of service delivery. Given that the decentralization implementation in each country depends on the political leadership, socio-economic background, pre-implementation infrastructure and managerial and technical skills at the local level, therefore, key health sector policy makers should have a deep understanding of the country's context in designing and implementing technical strategies
  Keywords: Decentralization, Governance, Justice in Health, Health Implications, Updating Regular Review Studies
 • Neda Ezzeddin * Pages 225-232
  Obesity is a globall major public health problem, which has negative implications for health and imposes economic burden on society. Various individual and social factors are involved in developing obesity, which without considering them, the obesity prevention and treatment strategies will not be succeed. The results of different studies show that there are different effects of socioeconomic status on overweight and obesity in developed and developing countries. This means that, there is an inverse association between obesity and socioeconomic status in developed countries, while a certain pattern is not observed in developing countries. Also, the neighborhood characteristics, including access to supermarkets, restaurants, as well as green space, sports facilities, transportation, traffic and perceived social environments, can be effective in developing obesity and overweight. It is concluded that, identification of environmental factors causing obesity, will help policy makers for adopting and implementing successful obesity fighting rules
  Keywords: Obesity, Overweight, Socioeconomic, Environment
 • Haniyeh HomaeeNejad , Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni*, Sadegh Taghiloo , Roya Aftab Pages 233-244
  Introduction
  Exposure to trauma, before and during puberty has specific implications for personality development and raises risk for borderline personality disorder. The aim of this study is to determine the mediating role of positive and negative cognitive emotion regulation strategies in the relationship between childhood trauma and borderline personality features.
  Materials and Methods
  The research method was a descriptive correlational type and the statistical population consisted of all residents of the 7th district of Karaj city in summer of 2017, among which 300 were chosen randomly and selected voluntarily. The study tools were the childhood trauma questionnaire, cognitive emotion regulation questionnaire, and borderline symptom list. Data were analyzed using structural equation modeling.
  Results
  The results showed that the total path coefficient that is, sum total of the direct relationship between childhood trauma and borderline personality and the indirect relationship between these two, by mediating role of cognitive emotion regulation strategies (β=0.654, P<0.01); the direct path coefficient of the relationship between negative cognitive emotional regulation strategies and borderline personality (β=0.513, P<0.01) and the indirect path coefficient between childhood trauma and borderline personality that is, the indirect relationship by mediating role of negative emotion regulation strategies (β=0.550, P<0.01) are positive and significant at 0.01 level; In other words, it's likely to have a reason other than chance.
  Conclusion
  Childhood trauma seems to prevent the development of cognitive-emotional regulation capabilities in a healthy way. Negative affect in people with a borderline personality disorder is the initiator of negative emotional strategies including rumination, which leads to deeper self-blame and other-blame thinking that ultimately leads to symptoms of borderline personality disorder
  Keywords: Borderline Personality, Childhood Trauma, Cognitive Regulation, Emotion
 • Abolghasem Golkhandan * Pages 245-253
  Introduction
  The number of physicians and hospital beds is one of the major factors affecting on health costs in the supply side, which is posited in the health economics issues called inductive demand hypothesis. According to this hypothesis, health care demand may be due to asymmetric information in health market, is influenced by the behavior of health suppliers. Therefore, the purpose of this study is to evaluation of inductive demand health hypothesis in Iran.
  Materials and Methods
  This study using time series data from 1979-2013 is paid to study effect of per capita the number physicians and per capita the number hospital beds on per capita health sector costs. To this purpose, the Bayesian averaging approach has been used. Also, the statistical analyzes were performed using the R software.
  Results
  Estimation of 40000 regressions and Bayesian averaging of coefficients shows that the effect of physician's per capita variable on per capita health sector costs with a probability of 0.49 and a coefficient of 0.20 is non- fragile and strong. However, the impact of the per capita the number hospital beds on the per capita health sector costs is fragile and meaningless.
  Conclusions
  The results of the research indicate that the health inductive demand hypothesis is confirmed for the number of physician, and rejected for the number of hospital beds; Therefore, policies and strategies that will lead to a reduction in physician induced demand in the country is essential
  Keywords: Health Costs, Health Induced Demand, Bayesian Model Averaging
 • Mohsen Golparvar*, Golnaz Khatonabadi Pages 254-262
  Introduction
  Hope and resilience are the variables that can have positive outcomes for nurses. Among these positive outcomes, the effect of bullying on the physical health of nurses is a blow-out. The aim of this study was to determine the role of moderating the persistence and hope in relation to bullying in a hospital with psychological complaints in female nurses.
  Materials and Methods
  The method of this research is descriptive-correlational. The statistical population of this study was female nurses of a public hospital in Isfahan in 1394, of whom two hundred and forty three people were selected by available method. To collect data, three resiliency and hopefuls, a bullying questionnaire, and a psychological complaints inventory were used. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis.
  Results
  The results showed that all six components of bullying with psychological complaints had a positive and significant relationship (P=0.05), but had a negative and significant relationship with hope and resilience (P=0.01). Also, the results of hierarchical regression analysis showed that the hope and resilience of the relationship between insult and humiliation (the first component of bullying) with mental complaints are moderated. This means that when hope and resilience are at a high level, insult and humiliation with mental complaints have no meaningful relationship. But when hope and resilience are at a low level, insults and humiliation with mental complaints have a positive and significant relationship (P=0.01).
  Conclusions
  The results of this study showed that resiliency and hope can buffer against bullying for psychosomatic complaints among woman nurses. The findings of current research showed that by strengthening the resiliency and hope, the negative effects of exposure to bullying on physical health in nurses can be controled.
  Keywords: Hope, Resilience, Woman Nurses, Bullying, Psychosomatic Complaints
 • Tahereh Jafari Of Science , Ahmad Shahdadi*, Abbas Salehikia Pages 263-270
  Introduction
  Oxidative stress has pivotal role in many complications. The purpose of this study was to assess the effect of a single session of combined training along with garlic extract supplementation on oxidative stress markers in professional girl swimmers.
  Materials and Methods
  In this study, we purposefully chose 40 girl swimmers of Zahedan city, then were divided them into four separate groups as control, combined training along with supplement, combined training along with placebo and supplement groups. Blood samples in the first day were collected. Then, the supplement and placebo groups received two garlic tablets (800 mg/day) and starch capsules, respectively. After two weeks, a single session of combined training was performed by training placebo supplement training groups. Then, blood samples were again collected immediately after exercise. Malondialdehyde and total antioxidant capacity levels were determined by the commercial assay Kits. Data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS software.
  Results
  The results showed that two weeks garlic supplementation and a single combined training session didn’t make a significant difference in the levels of oxidative stress indices i.e. malondialdehyde and total antioxidant capacity between groups (P>0.05). But, it seems that the total antioxidant capacity in supplement group was significantly greater than other groups.
  Conclusion
  Due to the antioxidant properties of garlic, the induction of oxidative stress during exercise and the disturbance of redox balance, the present results suggest that the two weeks consumption of garlic supplementation cannot reduce or prevent oxidative stress.
  Keywords: Oxidative Stress, Combined training, Girl swimmers, Garlic, Total Antioxidant Capacity