فهرست مطالب

مدیریت فرهنگ سازمانی - پیاپی 49 (پاییز 1397)
 • پیاپی 49 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • وحید نجفی کلیانی *، عباسعلی رستگار، فاطمه رحمانی صفحات 521-544
  نیروی انسانی مهم‏ترین منبع سازمان است. در صورتی که منابع انسانی انعطاف‏پذیر باشد، نقش پررنگ و موثری در عملکرد سازمان ایفا می‏کند. از این‏ رو، در این مطالعه تاثیر انعطاف‏پذیری منابع انسانی بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دو سطح فردی و سازمانی بررسی می‏‏شود. این مطالعه بر روی 147 نفر از مدیران واحدهای مختلف بیست شرکت بیمه انجام شده است. ابزار جمع‏آوری داده‏های تحقیق پرسش‏نامه است. روایی محتوا و سازه پرسش‏نامه به ترتیب با استفاده از آرای خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی سنجیده شد و هر سه متغیر تحقیق روایی و پایایی قابل قبولی داشتند. به منظور تحلیل داده‏ها، از مدل‏سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی، و رگرسیون سلسله‏مراتبی استفاده شد. یافته‏ها نشان می‏دهد که خلاقیت به صورت نسبی رابطه بین انعطاف‏پذیری منابع انسانی و نوآوری سازمانی را میانجی می‏کند. همچنین، یافته‏ها نشان می‏دهد که انعطاف‏پذیری منابع انسانی اثر درخور توجهی بر خلاقیت در دو سطح فردی و سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: انعطاف‏ پذیری، خلاقیت، منابع انسانی، نوآوری سازمانی
 • منصور پاشایی *، سید حسین اخوان علوی صفحات 545-567

  موضوع مورد بررسی در این مقاله نظام پرداخت حقوق و دستمزد مدیران ارشد دولتی است و نه جبران خدمات آن‏ها. نظام پرداخت حقوق به مدیران ارشد دولتی در بستر فرهنگی کشور قابل ‏ادراک است. به‏منظور طراحی و تدوین مدل پرداخت حقوق، نخست باید شناخت کافی از ابعاد فرهنگی کشور به‏دست آورد. همچنین، متغیرهای حقوق و دستمزد مدیران ارشد دولتی و رابطه ابعاد فرهنگی با آن متغیرها را مطالعه کرد. طراحی نظام حقوق و دستمزد مدیران ارشد دولتی هر جامعه‏ای در چارچوب فرهنگ آن جامعه می‏تواند معنی‏دار باشد. در این پژوهش معیارهای اصلی نظام پرداخت حقوق و دستمزد مدیران ارشد دولتی شامل پرداخت‏های کل، پرداخت‏های متغیر، و نسبت حداکثر به حداقل حقوق در کشورهای ج. ا. ایران، ترکیه، و مالزی با استفاده از روش تحقیق کیفی با استراتژی مطالعه چندموردی به‏صورت تطبیقی بررسی و مطالعه شد. سپس، رابطه شش بعد فرهنگی هافستد با معیارهای پرداخت سه کشور موردنظر با استفاده از روش فراترکیب تجزیه ‏وتحلیل شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ابعاد فرهنگی هافستد با معیارهای نظام حقوق و دستمزد مدیران ارشد دولتی در کشورهای ج. ا. ایران، ترکیه، و مالزی رابطه دارد.

  کلیدواژگان: ابعاد فرهنگی هافستد، فرهنگ ملی، نظام حقوق و دستمزد مدیران ارشد دولتی
 • فریده انصافداران *، عبدالزهرا نعامی، امین کرایی، نصیر داستان صفحات 569-589
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری حمایت سرپرست در رابطه بین بازیگری احساسی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی در پرستاران است. این مطالعه توصیفی‏- همبستگی است. جامعه آماری همه پرستاران (حدود 1100 نفر) شاغل در بیمارستان‏های دولتی شهر شیراز است؛ 285 نفر (بر اساس جدول کرجسی و مورگان) به روش نمونه‏گیری تصادفی‏ خوشه‏ای انتخاب شدند و 225 نفر کاملا به پرسش‏نامه‏ها پاسخ دادند. داده‏های پژوهش از پرسش‏نامه‏های بازیگری احساسی، حمایت سرپرست، فرسودگی شغلی، و رضایت از زندگی به‏دست آمد و پایایی این ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ در دامنه‏ای بین 79/0 تا 83/0 به‏دست آمد. روایی صوری و محتوایی ابزارهای پژوهش نیز به تایید متخصصان این حوزه رسید. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله‏مراتبی استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بازیگری احساسی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و با رضایت از زندگی رابطه منفی دارد. همچنین، نقش تعدیل‏کننده حمایت سرپرست تایید شد. استراتژی‏های بازیگری احساسی استرس روانی پرستاران را افزایش می‏دهد؛ این تجربه در بلندمدت می‏تواند فرسودگی شغلی پرستاران را افزایش دهد و به کاهش رضایت از زندگی منجر شود. در این میان، حمایت و توجه سرپرستان می‏تواند موجب تعدیل اثرهای منفی بازیگری احساسی شود.
  کلیدواژگان: بازیگری احساسی، حمایت سرپرست، رضایت از زندگی، فرسودگی شغلی
 • حسین دامغانیان* ، سید عباس ابراهیمی، مرضیه نیکویی صفحات 591-615
  مدیریت تصویرپردازی دربرگیرنده تاکتیک‏هایی است که افراد با بهره‏گیری از آن سعی می‏کنند تصویر خود را در ذهن دیگران مدیریت کنند. مدارس ازجمله محیط‏هایی است که در آن روابط بین کارکنان و شناسایی تاکتیک‏های دبیران برای مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، این پژوهش کیفی با هدف شناسایی تاکتیک‏های مدیریت تصویرپردازی دبیران با استفاده از تحلیل تم انجام ‏شده است. بدین منظور، مصاحبه‏ای نیمه‏ساختاریافته با 22 نفر از دبیران مدارس دخترانه متوسطه دوم مستقر در شهرستان‏های سمنان، مهدی‏شهر، و سرخه از طریق نمونه‏گیری گلوله برفی انجام گرفت و از دل مصاحبه‏ها مجموعه‏ای از مفاهیم اولیه استخراج شد و با کدگذاری و دسته‏بندی آن‏ها چندین تم فرعی حاصل شد که با نظرخواهی از خبرگان در این حوزه، تم‏های فرعی در قالب هشت تم اصلی، که همان تاکتیک‏های مدیریت تصویرپردازی دبیران است، قرار گرفت که عبارت‏اند از: خودشیرینی؛ خودارتقایی؛ تظاهر؛ تضرع؛ ارعاب؛ رفتارهای محافظه‏کارانه؛ اعتراض‏های خاموش؛ واکنش در موقعیت‏های چالشی.
  کلیدواژگان: تاکتیک‏های مدیریت تصویرپردازی، تحلیل تم، مدیریت تصویرپردازی
 • محمد صفری *، مریم فتاح زیارانی صفحات 617-643
  فعالیت‏های غیراخلاقی و غیرقانونی، صرف‏نظر از شدت و پیامدهای منفی ناشی از آن، در همه نقاط جهان و در سازمان‏های دولتی و غیردولتی دیده‏ شده است. از این نظر، وجود سیستمی نظارتی که از سازمان آگاه باشد و کاستی‏ها را مشاهده و گزارش کند قبل از بروز پیامدهای نامطلوب ضروری است. ازاین‏رو، وجود افرادی به‏عنوان ناظر با احساس مسئولیت در سازمان، که به‏عنوان صدای سازمان، فریاد سازمان را در صورت وجود انحراف به گوش مسئولان برسانند، اجتناب‏ناپذیر است. این افراد، که در این مطالعه اصطلاحا سوت‏زن نامیده می‏شوند، باید در فرهنگ سازمانی تعریف‏ شوند و موردحمایت قانونی قرار گیرند. هدف از این مقاله بررسی و مفهوم‏سازی این مسئله و نیز تبیین آن در سازمان موردبررسی است تا میزان مسئولیت‏پذیری و رضایت شغلی کارکنان بر اساس متغیرهای متفاوت موثر بر آن‏ها ارزیابی شود. با به‏کارگیری روش توصیفی همبستگی و با استفاده از آزمون‏های تحلیل آماری تی‏تک نمونه‏ای و آزمون همبستگی پیرسون، متغیرها و عوامل شناسایی‏‏شده در تحقیق بررسی و تحلیل شد. پس از تحلیل‏های مربوطه و آزمون فرضیه‏های تحقیق، یافته‏های مبتنی بر آن‏ها ارائه شد. نتایج حاصل نشان می‏دهد سازمان موردبررسی در این مطالعه از سرمایه انسانی توانمند برخوردار است و با حمایت از آن‏ها راه برای انتقادهای سازنده آن‏ها و نتیجتا سوت‏زنی در سازمان و کسب عملکرد بالاتر فراهم است.
  کلیدواژگان: انتقاد سازنده، سوت‏زنی، سرمایه اجتماعی، فساد سازمانی، مسئولیت‏ پذیری
 • محمدرضا کاشفی نیشابوری ، علی رضاییان * صفحات 645-664
  هدف از این مقاله توسعه الگوی بومی تعامل‏پذیری در نظام سلامت کشور مبتنی بر ترازیابی مدل‏های مطرح تعامل‏پذیری در کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه و تبیین مفاهیم، شاخص‏ها، و معیارهای مورد توجه مطابق با قوانین، آیین‏نامه‏ها، و دستورالعمل‏های جاری کشور است. در همین راستا، در این مقاله سعی بر آن است تا، ضمن تبیین الگوی کلان و تفصیلی تعامل‏پذیری دولت الکترونیکی در سطح ملی، با استفاده از الگوی استقرایی، مولفه‏‏های مهم به‏کاربرده‏شده در نظام تعامل‏پذیری استخراج و سپس چارچوب پیشنهادی برای تعامل‏پذیری در حوزه سلامت کشور ارائه شود. جامعه آماری مورد مطالعه کارشناسان مدیران و خبرگان حوزه سلامت فناوری اطلاعات و مدیریت بود که، با بهره‏گیری از الگوی نمونه‏گیری خوشه‏ای- تصادفی و با برگزاری جلسات دلفی، مولفه‏ها و ابعاد مورد نظر مدل پیشنهادی اعتبارسنجی شد. بر اساس یافته‏ها، سه رویکرد یکپارچه، متحد، و مستقل به عنوان رهیافت‏های مطرح در تحقق نظام تعامل‏پذیری در نظام سلامت کشور شناسایی شد که با اجرای شبیه‏سازی گسسته و با لحاظ‏‏کردن شاخص‏هایی همچون هزینه، زمان، و عملکرد واحدها، رویکرد یکپارچه مسیر بهینه در این خصوص شناسایی شد.
  کلیدواژگان: الگوی قیاسی، تعام ل‏پذیری، مدل‏های عملیاتی، نظام سلامت
 • حشمت الله صادقی، سید نجم الدین موسوی *، محمد حکاک، امیرهوشنگ نظرپوری صفحات 665-694
  هدف از این تحقیق داده‏بنیاد توسعه مدلی برای سنجش خرده‏فرهنگ‏های سازمانی است. برای این کار، نخست، با انجام‏دادن مصاحبه‏‏های اکتشافی با نمونه‏ای غیرتصادفی از 53 خبره برگزیده سازمان با روش‏‏های قضاوتی و گلوله برفی و کدگذاری متون مصاحبه‏ها، سنت‏‏های کاری مهم شناسایی شد. سپس، این سنت‏ها با روش تحلیل محتوا در قالب چند بعد گروه‏بندی و بر اساس شاخص‏‏های این ابعاد پرسش‏نامه محقق‏ساخت پنجاه‏پرسشی تنظیم شد و بدین‏سان مدل اولیه به‏دست آمد. آن‏گاه، پرسش‏نامه تحقیق شامل پرسش‏نامه مدل همراه شش پرسش جمعیت‏شناختی تنظیم شد و به روش سرشماری میان اعضای جامعه آماری (کارکنان سازمان مرکزی شرکت خطوط لوله و مخابرات) توزیع شد؛ پاسخ‏های 255 نفر داده‏های مورد نیاز تحلیل اعتبار و پایایی مدل را فراهم کرد. نخست اعتبار مدل اولیه از طریق تحلیل عاملی بررسی شد. در این فرایند 23 پرسش نامعتبر حذف و ابعاد مدل اولیه اصلاح شد و مدل معتبر نهایی شکل گرفت. پایایی ابعاد مدل نهایی نیز با بهره‏گیری از آلفای کرونباخ تایید شد. این مدل، مبتنی بر سنت‏های کاری، شامل نه بعد است: توسعه، مدیریت، مشارکت، آموزش، استرس، پشتیبانی، بهره‏وری، بوروکراسی، و همکاری؛ که با یک پرسش‏نامه 27سوالی اندازه‏گیری ‏می‏شوند.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، سنت‏های کاری، فرهنگ سازمانی، مدل خرده‏ فرهنگ
 • احمد عطارنیا، شیما شعله کار، بهزاد شوقی * صفحات 695-724
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول‏آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ‏ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‏ها توصیفی- همبستگی و همین‏طور از نظر نوع داده کمی است. جامعه آماری پژوهش استادان هیئت‏علمی دانشگاه‏های آزادشهر تهران اند؛ با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه‏گیری تصادفی - خوشه‏ای چندمرحله‏ای، هفتصد نفر به‏عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که همگی اعضای هیئت‏علمی تمام‏وقت اند. به‏منظور گردآوری داده‏ها از سه پرسش‏نامه استاندارد رهبری تحول‏آفرین باس و آولیو، خرد سازمانی براون و گرین، و فرهنگ‏ سازمانی دنیسون استفاده شد. پس از جمع‏آوری پرسش‏نامه‏ها، توصیف داده‏ها از طریق میانگین، انحراف‏معیار، و آماره های چولگی و کشیدگی از طریق نرم‏افزار Spss-21 انجام شد و استنباط آماری داده‏ها از طریق مدل‏سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‏افزار LISREL-v8. 80 انجام پذیرفت. ویژگی‏های فنی پرسش‏نامه شامل پایایی، روایی همگرا، و روایی واگرا بررسی شد. از ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‏افزار برای بررسی فرضیه‏های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد درجه تناسب مدل ارائه‏شده با توجه به مولفه‏های پژوهش مناسب است؛ همچنین، رهبری تحول‏آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ ‏سازمانی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: خرد سازمانی، رهبری تحول‏آفرین، سبک رهبری، فرهنگ‏سازمانی
 • قدرت‏ الله محمدی، قاسم سلیمی *، مهدی محمدی صفحات 725-749
  هدف اصلی از پژوهش حاضر فراترکیب پژوهش‏های انجام‏شده در زمینه سیاست اخلاقی مدیران از منظر آموزه‏های اسلامی است. ابزار پژوهش سیاهه مطالعات و اسناد و مدارک گذشته در زمینه سیاست‏ اخلاقی مدیران است که جمعا بیست پژوهش را شامل می‏شود. شیوه تحلیل داده‏ها نیز کدگذاری است. در این زمینه، با اتخاذ رویکرد کیفی در پژوهش و با بهره‏گیری از روش فراترکیب، متون مربوطه شناسایی و، پس از ارزیابی، تعدادی از آن‏ها برای استفاده در این پژوهش انتخاب و تحلیل شد. در گام بعد، متون انتخابی با هدف استخراج مصداق‏های سیاست اخلاقی بررسی شد و 143 کد شناسایی‏شده در زمینه سیاست اخلاقی مدیران بر مبنای آموزه‏های اسلامی در 52 مفهوم و 5 مقوله، شامل مقوله مدیریتی- رهبری، ارتباطی- تعاملی، شخصیتی- رفتاری، ارزشی- اعتقادی، و دانشی- تحلیلی بررسی شد. یافته‏های مطالعاتی می‏تواند هم در سیاست‏گذاری و انتخاب مدیران آموزش عالی آتی و هم به عنوان راهنمای عمل مدیران کنونی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزه ‏های اسلامی، سیاست اخلاقی، فراترکیب، مدیریت آموزش عالی
 • مهدی کبیری پور، مرتضی سلطانی* ، علی عبدالهی صفحات 751-777
  با ظهور مفهوم «تفکر راهبردی» ، متفکران و محققان بسیاری تلاش کرده‏اند تا از نگاه خود تعریف مشخصی برای آن ارائه کنند و یک مدل منطقی برای سنجش قابلیت تفکر راهبردی ارائه نمایند. باوجوداین و به‏رغم غنای بسیار زیاد منابع دینی و علوم اسلامی، تلاش‏های ناچیزی برای استخراج مولفه‏های تفکر راهبردی با رویکرد اسلامی ‏انجام شده و خلا تحقیقات بومی ‏و اسلامی ‏در این زمینه کاملا مشهود است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مولفه‏های اساسی تفکر راهبردی با بررسی منابع اسلامی‏ است. در این تحقیق، برای گردآوری داده‏ها و اطلاعات مورد نیاز، از تفاسیر قرآن کریم، احادیث و روایات، آثار و سخنرانی اندیشمندان دینی معاصر، و منابع استنادی علوم اسلامی ‏استفاده شده است. همچنین، با توجه به هدف تحقیق، از شیوه تحلیل مضمون (تم) بهره‏گیری شده و واحدهای منتخب متن مورد مطالعه در فرایندی تکاملی به کدها، تم‏ها، و محورها (مولفه‏های نهایی) تبدیل شده است. سپس، برای تعیین اولویت محورهای تفکر راهبردی، پس از اخذ نظر خبرگان، به‏وسیله پرسش‏نامه، از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی (AHP) استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، به‏ترتیب اولویت، محورهای توجه به سنت‏های الهی، بصیرت، آرمان‏خواهی، دوراندیشی، حکمت، و اتصال تدبیر تبیین‏کننده مفهوم تفکر راهبردی از منظر اسلام است.
  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، تفکر راهبردی، رویکرد اسلامی، فرایند تحلیل سلسله‏ مراتبی
|
 • Vahid Najafi Kalyani *, Abbas Ali Rastgar, Fatemeh Rahmani Pages 521-544
  This study proposes a model of the impact of HR flexibility both on creativity at the individual level and on innovation at the organizational level. The model is tested on 147 managers of departments at 20 Iranian insurance companies. The data collection instrument was a questionnaire. Content and Construct of questionnaires with the use of experts and confirmatory factor analysis was performed. Reliability of the instrument was assessed by Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis and all three variables investigated were of acceptable reliability and validity. In order to analyze data from structural equation modeling, confirmatory factor analysis and hierarchical regression was used. The results show that creativity partially mediated the impact of HR flexibility on organizational innovation. Also, the results suggest that HR flexibility has important effects on creativity at both the individual and organizational levels.
  Keywords: Human Resource, flexibility, Creativity, Organizational innovation
 • Mansour Pashaei*, Seyed Hossein Akhavan Alavi Pages 545-567

  Senior public manager’s pay system in the context of the culture is realizable. One of the research objectives is that in order to designing a pay system, we must realize the cultural dimensions of the country, also recognize the relations of those dimensions on pay variables. Obviously designing senior public managers’ pay system in any country can be meaningful in the context of culture of that country, and any system out of that context can produce different problems and eccentric inequality. In this research we used a qualitative comparative multiple case study method to examine pay variables such as total pay, variable pay and the ratio of the highest level senior managers’ pay to the lowest level employees in I.R.Iran, Turkey and Malaysia. Then using “meta-analysis” or “evidence synthesis”, such as combining information from qualitative studies, we examined the relations of Hofstede’s six cultural dimensions on pay variables of those three countries. Findings of the other research projects have been analyzed based on such a methodology. The results of this research are indicating that cultural dimensions have relationship with pay variables of I.R.Iran, Turkey and Malaysia.

  Keywords: National Culture, Senior Public Manager’s pay system, Hofstede's Cultural Values
 • Faride Ensafdaran*, Abdulzahra Naami, Amin Koraee, Nasir Dastan Pages 569-589
  The purpose of study was to investigate the role of supervisor support moderator in the relationship between emotional labour with job burnout and life satisfaction in nurses. This descriptive study is correlational type. The statistical population was all nurses (about 1100 people) employed in government hospitals of Shiraz in 1395. 285 people (according to the table of Krejcie and Morgan, 1970) were selected by random cluster sampling and 225 People answered the questionnaire completely. To collect the data, emotional labour, supervisor support, job burnout and lifesatisfaction questionnaires were used. The reliability of these tools was obtained using Cronbach's alpha method in the range of 0.79-0.83.The face and content validity of the research tools was confirmed by experts in this field. In order to analyze the data,Pearson Correlation Coefficient and hierarchical regression analysis were used. The results showed that emotional labour with job burnout has a positive and negative relationship with life satisfaction. also moderating role of supervisor support was confirmed. Emotional labour strategies enhance the psychological stress of nurses, which in the long time can exacerbate the burnout of nurses and lead to a reduction in nursing life satisfaction. Meanwhile, supervisors' support can modify the negative effects of emotional labour.
  Keywords: emotional labour, Supervisor Support, burnout, life satisfaction
 • Hossein Damghanian*, Seyed Abbas Ebrahimi, Marziyeh Nikooei Pages 591-615
  Impression management includes tactics that people make use in order to manage their impression on others’ minds. Staff relationships and identifying tactics which teachers use to manage their impressions has considerable importance in schools. Hence, the purpose of this qualitative study was to identify teachers’ impression management tactics with thematic analysis. Data collection instrument was semi-structured interview using a sample of 22 teachers in girls’ high schools in Semnan, Mahdishar and Sorkhe. Interviews have been done by snowball sampling method. First primary concepts have extracted from interviews then several sub-themes have been found by coding and rating the interviews.
  Considering experts’ opinions, 8 main themes were found as teachers’ Impression management tactics from these sub-themes: Ingratiation, Self-promotion, Demonstration, Supplication, Intimidation, Conservative behaviors, Silent protest, Response to challenging situations.
  Keywords: Impression Management, Impression management tactics, Thematic Analysis
 • Mohammad Safari *, Maryam Fattah Ziarani Pages 617-643
  Immoral, illegal and corruption activities see in all governmental and non-governmental organizations all over the world but differences are their dimensions and aspects, so it is vitally important that a regulatory system, which is aware of the organization’s details and structural defects, will be exist. Being a controller person with accountability whom they say organization’s voice to answerable officials is required. A person with this character will be named as whistle – blower and her/his movements will be named whistle – blowing in an organization. The purpose of this article is study and discussion this kind of persons and their action and it’s relation with accountability and job satisfaction in the intended organization. The results showed that organization have perfect human capital but the problem is the organization’s culture. Whistle-blowing and defending the whistle-blowers must be making a part of organization’s culture, after that, constructive criticisms and good performances will become visible in the organization. The final outcome will be healthy organization with accountable, clever, satisfied and integrated staff. This construction with these staff will enable organization to survive the leading in the competitive environment. However the survival of organizations in today's competitive world necessitates such competitive advantages.
  Keywords: social capital, organizational corruption, Whistle-blowing, accountability, constructive criticism
 • mohammad reza kashefy neishabouri , Ali Rezaeian * Pages 645-664
  The purpose of this paper is to develop indigenous pattern of interoperability in health care system based on the proposed benchmarking interoperability models in developed countries and developing concepts and considering indicators and criteria in accordance with the current guidelines of Iran laws and regulations. In this regard, the researcher has attempted to explain the detailed pattern of e-government interoperability at the national level and using inductive pattern, the components used in the extraction and then based on the proposed framework for interoperability of e-government, interoperability in the field of health care is provided. Community groups, managers and experts in the field of health, information technology and management which, by using the sampling pattern and holding meetings with Delphi, components and dimensions of the model was validated. Finally, the proposed framework was validated using experts' survey. Based on the findings, three integrated approach, unified and independent as approaches to the realization of interactivity in the health system were identified. To perform discrete simulations and by considering indicators such as cost, time and performance units, integrated approach in this regard was selected as the optimal approach.
  Keywords: Interoperability, health system, analogy, operational models
 • Heshmatollah Sadeghi, Seyed Najmeddin Mousavi *, Mohammad Hakkak, Amirhooshang Nazarpoori Pages 665-694
  The objective of this research was developing a subculture model using grounded theory methodology. To do this, first, important work practices identified by conducting explorative interviews with a nonprobablity sample of 53 experts of IOPTC chosen using purposive and snowball methods and coding those interviews. Then, these practices were grouped using content analysis and then, a researcher-prepared 50-item questionnaire was developed based on these practices’ dimensions leading to initial model. Using total population sampling, the research questionnaire constructed from the model questionnaire and six demographic questions, was distributed among the personnel of the Central Office of IOPTC as research population and answers from 255 respondents provided the data for testing the validity and reliability of the model. First, validity analysis was performed on initial model via Principal Component Analysis (PCA). In this process, final valid model was developed by correcting initial model through removing 23 invalid items from the model questionnaire and changing its dimensional composition. Using Cronbach's Alpha, the reliabilities of final model’s dimensions were also proved. This work practices-founded model has 9 dimensions that are: development, management, participation, training, stress, support, productivity, bureaucracy, and cooperation that are measured via a 27-item questionnaire.
  Keywords: organizational culture, PCA, Subculture Model, Work Practices
 • Ahmad Attarnia, Shima sholekar, Behzad Shoghi * Pages 695-724
  The aim of this study was to evaluate the impact of transformational leadership on organizational wisdom with the mediating role of organizational culture among Azad university faculty members of Tehran City.The method according to purpose was Practical, The method of data collection was Descriptive correlational, as well as the type of data was using Sample size calculation based on structural equation and cluster random sampling method as the sample size. All of them were full-time members. To collect the data, three standard questionnaires were used include transformational leadership by Bass & Avlio (2000), organizational wisdom by Brown & Greene (2006) and organizational culture by Dennison (2000). data were described through the mean, standard deviation, .. by SPSS-21 software and data Statistical Inference was carried out through structural equation modeling with the help of LISREL-v8.80 software. reliability, validity, convergent and divergent validity. Path coefficient and significant coefficients were used to examine the hypotheses. The results showed that the degree of appropriateness of proposed model was appropriate with regard to components research. Also the results of the study indicated that transformational leadership has significant impact on organizational wisdom with the mediating role of organizational culture among Azad university faculty members.
  Keywords: Leadership style, Transformational leadership, organizational wisdom, organizational culture
 • Ghodratollah Mohammadi, Ghasem Salimi *, Mahdi Mohammadi Pages 725-749
  The main purpose of this study was to meta-synthesis conducting the studies in the field of ethics policy managers from the perspective of Islamic lessons. The research tool was an inventory studies, documents about managers' ethical policy that were included the 20 studies. by adopting a qualitative approach in research and by using meta-synthesis method, the data analysis and coding practices were conducted. In this regard, the relevant texts are identified and after evaluation, some of them were selected and analyzed. In the next step, the texts were studied with the aim of extracting examples of ethical policy. The study explored and founded the 143 code of ethical management policy based on Islamic lessons covering 5 main categories in 52 sub categories. The main categories were comprised managerial leadership, interactive communication, behavioral characteristic and knowledgeable - analysis. The results of the study can be used for both policymakers and higher education administrator's in the current and future Conditions. Furthermore, the findings of this study may be considered as some guidelines in action from managers of higher education.
  Keywords: ethical policy, Islamic lessons, Meta-synthesis, higher education administration
 • Mahdi Kabiri Pour, morteza soltani *, ali abdollahi Pages 751-777
  With the advent of the concept of "strategic thinking", Visionaries and many researchers have tried to look at a definition for the offer and a logical model to measure the ability to provide strategic thinking. However, despite highly enriched Islamic religious sources and Sciences, little effort is made to extract the components of strategic thinking with an Islamic approach and deficiency of local and Islamic research in this area is quite evident. In this study, to collect data and information required, the direct reference to the Qur'an, the hadith, Islamic Science Citation text presentations and resources have been employed and according to research, open coding practices are used. In this manner, the text of the units studied in an evolutionary process scripts, concepts and categories (the components) are converted; then, after obtaining the opinion of the experts by questionnaire, to determine the preference of the components of the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Expert Choice software was used. The final components are extracted in order of preference in this study include: "According to the divine traditions, vision, idealism, foresight, wisdom and prudence connection."
  Keywords: Strategic Thinking, Islamic Approach, Thematic Analysis, Analytical Hierarchy Process