فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - سال پانزدهم شماره 86 (آذر - اسفند 1396)
 • سال پانزدهم شماره 86 (آذر - اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علمی- ترویجی
 • پریسا یعقوبی منظری *، سیدامید آقامیری صفحات 1-15
  امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین بخش های حیاتی کشورها بوده و در رقابتی تنگاتنگ با کسب و کارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی کرده تا با بررسی منابع آماری در زمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران طی بازه زمانی 2017-2000، بررسی اهداف سند چشم انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شده و با استفاده از نظر مدیران و صاحبنظران این حوزه این مشکلات راستی آزمایی گردد. در نهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم افزار متاسوات به معرفی عمده ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران پرداخته و راه کارهای اجرایی متناسب با آن ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم ترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران، عدم توسعه مناسب زیرساخت های گردشگری، عدم انسجام قوانین، نبود برنامه ریزی های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم های غرب علیه ایران می باشد. لذا راه کارهای اجرایی پیشنهادی جهت توسعه این صنعت به ترتیب اولویت عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به صورت یکپارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری جهت تامین مراکز اقامتی مناسب، بهبود زیرساخت های گردشگری، ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی، تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری ایران و انجام تبلیغات موثر و مناسب و ایجاد تدابیر لازم جهت افزایش امنیت در کشور برای ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم های غرب علیه ایران. جهت صحت نتایج ارائه شده، مطالعه تطبیقی در اسناد بالادستی صنعت گردشگری ترکیه صورت پذیرفت و مشاهده شد این کشور با برنامه ریزی هدفمند، بازنگری قوانین گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات جهت توسعه زیرساخت های گردشگری و تبلیغات هدفمند توانسته در صنعت گردشگری موفق شود. در نتیجه امید است با عملیاتی نمودن راهکارهای ارائه شده، صنعت گردشگری ایران نیز رشد و توسعه یابد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، صنعت گردشگری، تکنیک متاسوات، نقشه راهبردی، شاخص رقابت پذیری
 • محمد خلیل زاده *، مرتضی واسعی، هدیه شاکری صفحات 17-27
  در نتیجه واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت های دولتی به بخش غیردولتی پیش بینی می شد که کارایی شرکت های مذکور افزایش یابد. در این مقاله سعی شده، آثار خصوصی سازی تعداد 52 شرکت نمونه از 195 شرکت وابسته به یک سازمان مادرتخصصی دولتی ارزیابی شود، که طی ارائه و تدوین مدلی مفهومی و عملیاتی، سنجش کارایی نسبی شرکت های واگذارشده به بخش غیردولتی در سال های قبل و پس از واگذاری، تبیین گردیده است. با اجرای مدل تدوین شده، عملکرد 52 شرکت نمونه مورد بررسی، سنجش و تحلیل قرار گرفته است تا آثار اجرای قانون خصوصی سازی، مورد سنجش قرار گیرد.
  مدل استفاده شده، تحلیل پوششی داده ها است که رویکردی ناپارامتری برای تعیین کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری است و ورودی ها و خروجی های مختلفی دارد. که با بهره گیری از این روش، کارایی نسبی واحدها مشخص گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی نسبی هفت واحد از 52 واحد مورد بررسی نسبت به قبل از واگذاری، کاهش یافته و کارایی نسبی 45 واحد دیگر بهبود یافته است، به منظور بررسی آماری تاثیر واگذاری ها بر میزان کارایی واحدهای اقتصادی، از روش آزمون فرض برابری میانگین دو جامعه استفاده گردید و با توجه به داده های بدست آمده می توان در سطح اطمینان 95 درصد بیان نمود که فرآیند خصوصی سازی در واحدهای صنعتی مورد مطالعه، موفق بوده است.
  کلیدواژگان: اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی نسبی
 • حسن بودلائی *، آلبرت بغزیان، حمیدرضا پنجه علی صفحات 29-44
  ترک خدمت یکی از پدیده های مهم در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی می باشد. به همین دلیل سازمان هایی که بتوانند عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را شناسایی کنند می توانند قبل از ترک سازمان توسط کارکنان، سیاست ها و روش های موثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی به کارگیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان برتمایل به ترک خدمت کارکنان با واسطه تعهد سازمانی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک ملی تهران می باشند که مشتمل بر 9405 نفر است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه 369 نفرحاصل گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش خوشه ای است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش معادلات ساختاری است و کلیه تجزیه و تحلیل ها به وسیله نرم افزار 19SPSS و 23AMOS صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی تاثیر منفی مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان را به صورت کامل میانجی گری می کند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، ترک خدمت
 • حسین عباسی اسفنجانی *، محمدتقی خدایی گرگری صفحات 45-58
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار آگاهانه زیست محیطی مصرف کننده با تجزیه و تحلیل خصوصیات جمعیتی و روان شناختی مصرف کننده سبز انجام شد. پژوهش از نوع کمی و داده ها از طریق اینترنت و به صورت آنلاین با ابزار پرسشنامه الکترونیکی در دو مرحله جمع آوری و در مرحله نخست، رفتار آگاهانه زیست محیطی، قصد خرید سبز و خصوصیات مصرف کننده سبز اندازه گیری شد. سه ماه بعد پاسخ دهندگان از نظر اثربخشی رفتار مصرف کننده ی سبز مورد ارزیابی و با تحلیل داده ها، تاثیرات رفتار آگاهانه زیست محیطی مصرف کننده و قصد خرید سبز روی رفتار مصرف کننده ی سبز مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و روان شناختی با رفتار آگاهانه زیست محیطی از روش رگرسیون چندگانه گام به گام و نیز برای بررسی رفتار آگاهانه مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده سبز با نقش میانجی قصد خرید سبز از آزمون سوبل و برای تحلیل همزمان متغیر ها و میزان انطباق و برازش مدل مفهومی با داده های تجربی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیر های روان شناختی تاثیر بیشتری نسبت به متغیر های جمعیتی در رفتار آگاهانه زیست محیطی دارد. مصرف کنندگان با سطح بالایی از رفتار آگاهانه زیست محیطی، قصد خرید بالاتری را بروز می دهند. تاثیر مثبت رفتار آگاهانه زیست محیطی روی رفتار مصرف کننده به مراتب بیشتر از قصد خرید است. پژوهش درک کاملی از خصوصیات و رفتار مصرف کننده سبز، از جمله تاثیر قصد خرید سبز روی رفتار خرید سبز، که به استراتژی های آتی بازاریابی در این زمینه کمک می کند.
  کلیدواژگان: آگاهی های زیست محیطی ، بازاریابی سبز ، خصوصیات مصرف کننده سبز ، قصد خرید سبز ، رفتار مصرف کننده سبز
 • محمد محمودی میمند، ملیحه خسروآبادی * صفحات 59-74
  سلبریتی های حامی برند می توانند از طریق ایجاد پیوندهای ثانوی برند با مشتریان، ارزش ویژه برند را بسازند. سلبریتی ها اعتماد به برند را نیز ارتقاء می دهند. همچنین سلبریتی های حامی برند به واسطه اعتمادبخشی و اعتباربخشی به برند بر ارزش ویژه برند اثر می گذارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سلبریتی ها با توسعه ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی گرانه اعتماد به برند در صنعت پوشاک انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه مشتریان برند چرم پاندورا در شهر تهران تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) ، تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده شد. یافته ها نشان داد اعتبار سلبریتی حامی برند با ابعاد تخصص، جذابیت و قابل اعتماد بودن رابطه معنی داری با اعتماد برند و ارزش ویژه برند دارد. رابطه اعتماد برند با ارزش ویژه برند نیز معنی دار بود. در نهایت رابطه اعتبار سلبریتی حامی برند با ابعاد ارزش ویژه برند شامل آگاهی برند، کیفیت درک شده، تداعی برند و وفاداری به برند نیز معنی دار بود.
  کلیدواژگان: اعتبار سلبریتی ، اعتماد برند ، ارزش ویژه برند ، پاندورا
 • علی علیزاده زوارم *، احمد توکلی صفحات 75-91
  سیستم شناسایی با امواج رادیویی (RFID) با ویژگی های خاص خود به عنوان یکی از کارآمدترین سیستم های شناسایی خودکار توانسته است تا حدود زیادی مشکلات کنترل موجودی را مرتفع سازد. اگرچه برخی از شرکت ها از تکنولوژی RFID در سیستم مدیریت موجودی بهره گرفته اند، اما استفاده از این تکنولوژی به تنهایی و به طور مستقل نتوانسته است تا حد زیادی مشکلات مربوط به مدیریت موجودی را در زنجیره تامین برطرف نماید. هدف این مقاله طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری به عنوان یک سیستم یکپارچه مدیریت موجودی در سرتاسر زنجیره تامین می باشد. در این مدل، از رایانش ابری در سیستم مدیریت موجودی در کنار تکنولوژی RFID بهره گرفته شده است که این امکان را فراهم می آورد تا هریک از اجزای زنجیره تامین بتوانند علاوه بر استفاده از مزایای RFID به طور مستقل، از جریان اطلاعات موجودی در سرتاسر زنجیره تامین در قالب گزارشاتی هدفمند آگاهی یافته و از این طریق، با دقت و سرعت قابل توجهی بر موجودی های خود کنترل و مدیریت داشته باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت موجودی ، رایانش ابری ، سیستم شناسایی خودکار ، شناسایی با امواج رادیویی (RFID)
|
 • parisa yaghobi *, omid aghamiri Pages 1-15
  The tourism industry is one of the most important sectors of the country and is in close competition with the big businesses of the world, such as automotive and petrochemicals. This article, reviews the importance of sustainable tourism development in Iran during 2000-2017, and seeks to investigate the sources of statistics on the status of tourism industry in Iran, reviewing the objectives of the Tourism Outlook document in Horizon 1404. Finally, we, introduce the main reasons for the underdevelopment of the tourism industry in Iran using meta-swet analysisand suggest suitable solutions to them. The results of the study showed that the main reasons for the underdevelopment of tourism industry in Iran are:failure to develop tourism infrastructure, lack of coherence of the laws, lack of specific planning in this industry and the imposition of Western sanctions against Iran.
  Therefore, the suggested solutions for the development of this industry are: reviewing the laws in relation to the tourism industry and improving the rules in a unified and transparent manner in order to support the tourism industry, allocating resources and credits to provide suitable accommodation centers, Improvement of tourism infrastructure, establishment of service facilities, welfare and health, preparation and development of a comprehensive roadmap for developing the tourism industry and conducting effective and appropriate promotions and establishing necessary measures to increase security in the country in order to motivate tourists to reduce negative advertising.
  For the validity of the presented results, a comparative study was carried out in the Turkey`s Policy Instruments in tourism industry, and it was observed that the country succeeded in the tourism industry through targeted planning, revising tourism laws, allocating resources and credits for the development of tourism infrastructure and targeted advertising. As a result, it is hoped that the tourism industry in Iran will continue to grow as a result of the operation of the proposed solutions.
  Keywords: Sustainable Development , Tourism Industry , Meta-Swot Software , Strategic Map , Competitiveness Index
 • mohamad khalilzadeh *, morteza vasei, hedieh shakeri Pages 17-27
  As a result of the privatization and transfer of management and ownership of public companies to the private sector, it was expected that the efficiency of these companies will increase. This paper considers evaluating the effects of privatization of 52 of 195 companies affiliated to public parent organization. In this paper, we present a conceptual and operational model to evaluate relative efficiency of the companies transferred to the private sector in the years before and after the assignment. Then, the model is used to calculate relative efficiency of 52 companies.
  Model used, which uses data envelopment analysis is a nonparametric approach to determine the relative efficiency of decision making units, and has various inputs and outputs.
  By using this method, we found that the relative efficiency of 7 of the 52 companies studied reduced compared to pre-assignment period and relative efficiency of other 45 units has improved. This result shows that the privatization process has been successful in industrial companies under study. In order to survey the privatization impact on the efficiency of economic units, the mean equality test two sample hypothesis testing methods were used. Based on to data, at 95 percent confidence interval, it can be said that the privatization processes in industrial plants studied, has been successful.
  Keywords: Tax fraud , MCDM , ANP , DEMATEL , fuzzy theory
 • hasan boudlaie *, albert boghosian Pages 29-44
  Employee turnover is one of the most important phenomena in the study of individuals’ organizational behavior. For this reason, organizations that identify effective factors in employee turnover are more likely to employ more effective policies and methods to maintain their human resources before they leave the organization. This study aims to investigate the impact of corporate social responsibility and internal marketing on employee turnover intentions, considering the mediating role of organizational commitment. The present research is practical in purpose, descriptive in data collection methodology and a survey research in type. The research population consisted of all employees in all Tehran branches of the Melli Bank of Iran, amounting to 9405 people. The Cochran formula was used to determine the sample size, which yielded a sample size of 369 people. This research employs the clustering method for sampling and a standard survey for data collection. The statistical method utilized in this study is the structural equation method and all statistical analysis was performed using SPSS19 and AMOS23 software. Testing the research hypotheses revealed that social responsibility and internal marketing have a positive and significant effect on organizational commitment and organizational commitment has a significant negative impact on employee turnover intentions. Also, organizational commitment completely mediates the negative impact of social responsibility and internal marketing on the employee turnover intentions.
  Keywords: Social Responsibility , Internal Marketing , Organizational Commitment , Turnover Intention
 • mohamad khodaei , Hossein Abbasi Esfenjani * Pages 45-58
  This research aims to study the determinants of environmentally conscious consumer behavior (ECCB) by analyzing socio - demographic and psychographic green consumer characteristics. Also, the study explores the determinants of Green Buying Behavior (GBB) considering ECCB and Green Buying Intention (GBI) previously evaluated. To this end, we conducted a quantitative study based on internet survey and data collection was implemented in two phases: in the first phase environmentally conscious consumer behavior, Green Buying Intention and socio-psychological variables were measured. Three month later, the same respondents evaluated their Green Buying Behavior. Through Simultaneous analysis of the variables using the Structural equation modeling the effects of environmentally conscious consumer behavior and Green Buying Intention on Green Buying Behavior were measured. The results show that psychographic variables, with emphasis on perceived consumer effectiveness (PCE) are more relevant than socio-demographics in explaining environmentally conscious consumer behavior. The consumers with higher environmentally conscious consumer behavior have shown higher green buying Intention (GBI). environmentally conscious consumer behavior has a positive impact on Green Buying Behavior, higher than Green Buying Intention, which in turn mediates that relationship. This paper provides a comprehensive understanding about the green consumer profile and behaviour, including the effect of GPI on GPB, and thereby contributes to the coordination of future marketing strategies to target this segment.
  Keywords: Ecological consciousness , Green marketing , Green consumer profile , Green buying intention , Green buying behavior
 • mohamad mahmoudi, maliheh khosroabadi * Pages 59-74
  Endorser and supporter celebrities can establish secondary links with customers, build brand equity, endorse the uniqueness and celebrities can affect perceived quality product. Celebrity supporting the brand increase brand value by the customer, building brand equity. Recent studies have shown that major celebrities, as well as promote the brand trust aswell. Also the brand celebrity influence brand equity by brand confidence and Accreditation. This study aimed to investigate the influence of celebrities on the development of brand equity with the role played trusted brand in the industry and Pandora brand apparel brand and consumers have been considered as a case study.This study is descriptive. The population of this research are clients of leather garments up Pandora in Tehran. Data are collected by questionnaire. For data analysis and hypothesis testing, model and questionnaire as well as structural equation modeling (SEM), confirmatory factor analysis (CFA) was used. Results showed that credibility of brand celebrity by elements of expertise, attractiveness and trustworthiness has a significant impact on brand trust and brand equity. The impact on brand equity and brand trust was significant. Finally, the effect of credibility of brand celebrity on the dimensions of brand equity including brand awareness, perceived quality, brand association and brand loyalty was significant.
  Keywords: Credibility of Brand Celebrity , Brand Trust , Brand Equity , Pandora
 • Ali Alizadeh Zoeram *, ahmad tavakoli Pages 75-91
  The existence of errors and low accuracy in inventory control systems is one of the most important issues that has always been raised. Radio frequency identification (RFID) system as one of the most efficient automatic identification systems has been able to overcome some of these problems. Although some companies have been using RFID technology in their inventory management system, the use of this technology alone and independently failed to address the supply chain management issues in a large way. Because inventory planning in one part of the supply chain has always been subject to limitations due to low awareness of the current situation in other parts of the supply chain. The purpose of this paper is to design and present a conceptual model of cloud-based inventory management as an integrated inventory management system throughout the supply chain. In this model, cloud computing has been used in inventory management along with RFID technology, which enables each of the supply chain components to benefit from RFID independently and the flow of inventory information across the supply chain. Therefore, they can control and manage the inventories with high accuracy and speed.
  Keywords: Inventory Management , Cloud Computing , Automatic Identification System , Radio Frequency Identification (RFID)