فهرست مطالب

حقوق اداری - پیاپی 16 (پاییز 1397)

نشریه حقوق اداری
پیاپی 16 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/10/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • وحید آگاه صفحه 9
  هنرهای نمایشی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فارغ از حقوق مربوط به مالکیت مادی و معنوی، همچنان در دایره حقوق اداری قرار دارد. امری دارای ابعاد دوگانه دخالت و نظارت حکومت با نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وجه ارشاد آن، بسیار پررنگ تر از حمایت از این آثار است. برقراری نظام صدور مجوز و لزوم اجازه گرفتن هنرمند از حکومت قبل از تولید و نمایش آثار، منجر به ایجاد ساختار و روندهای پیچیده، زمان بر و فرساینده شده و هنرمندان آن را دچار دیوان سالاری پرانتقادی نموده است. مقوله ای که در قریب به چهل سال گذشته از دید ادبیات حقوقی، پنهان مانده و در مقاله حاضر، ابعاد مختلف آن ازجمله سازمان، ساختار، مراجع، دادخواهی و ممیزی، مطالعه و نقد شده و پیشنهادهایی جهت اصلاح آن ارائه گردیده است. لذا سوال اصلی این تحقیق، انطباق وجوه مختلف نظام صدور مجوز هنرهای نمایشی با الزامات این شیوه دخالت/ نظارت است. اصلاحات پیشنهادی نیز باید در مسیر حذف آهسته و زمان بندی شده نظام صدور مجوز باشد؛ چرا که نظام تعقیبی و صرف نظارت پس از خلق و اجرای تئاتر، کارآمد بوده و با حقوق بشر و قانون اساسی نیز، انطباق دارد.
  کلیدواژگان: تئاتر، حقوق اداری صدور مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ممیزی تئاتر، هنرهای نمایشی
 • محمد جواد رضایی زاده، مهدی بابایی صفحه 39
  موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه پردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوق دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد. گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است. امروزه، دکترین حقوق اداری بیشتر به آن تمایل دارد تا این اموال را در مالکیت دولت بداند. بر پایه این باور، اموال عمومی، اموالی هستند که در مالکیت دولت قرار داشته و به منفعت عمومی (استفاده همگانی و خدمات عمومی) اختصاص یافته است. در این نوشتار، نگارنده می کوشد با ارائه نظریاتی که به تعریف اموال عمومی پرداخته است، چارچوب نظری لازم را برای تبیین معیارهای اموال عمومی فراهم سازد.
  کلیدواژگان: اموال عمومی، اموال دولتی، نظریه اختصاص، منفعت عمومی، خدمت عمومی، مالکیت دولت، مالکیت عمومی
 • جعفر شفیعی سردشت، علی اکبر گرجی ازندریانی، جواد فاضلی نژاد صفحه 63
  مفاهیم نظارت، کنترل، مهار و به تبع پاسخگویی متناظر با آنها، همواره از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز، به ویژه در علم حقوق و مدیریت بوده است. از این سبب، تمرکز اصلی مقاله بر روشن ساختن مساله مفهوم نظارت و کنترل و واژگان مرتبط و پاسخگویی متناظر با هر یک از آنها خواهد بود. در ابتدا، به مفهوم «نظارت» پرداخته می شود، آن گاه درباره رایج ترین واژگانی غور خواهد شد که معمولا در زبان فارسی با عنوان «نظارت» از آنها یاد می شود. همچنین، مفهوم و عناصر پاسخگویی به مثابه روی دیگر سکه نظارت، کنترل و مهار مورد مداقه قرار می گیرد و انواع پاسخگویی متناظر با آنها نیز از نظر گذرانده می شود. برای مفهوم پاسخگویی دو عنصر «جواب دهی» و «اجرا» مورد شناسایی قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که عنصر جواب دهی معطوف به پاسخگویی توضیحی است و عنصر اجرا متوجه پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی است. پاسخگویی توضیحی تنها نوع پاسخگویی است که در مقابل مفهوم نظارت قرار می گیرد. در مقایسه، پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی تنها در برابر دادگاه و پارلمان قابل تصور است؛ زیرا، هر یک از طریق اعمال کنترل فراتر از نظارت (برای نمونه بکارگیری سازوکار مهار و تعادل) می توانند زمینه پاسخگویی توضیحی و اصلاحی یا جبرانی قوه مجریه را فراهم سازند. آن گاه، مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم نظارت یا همان کنترل نرم تنها پاسخگویی توضیحی را برمی تابد و پاسخگویی متناظر با مفهوم کنترل سخت می تواند مرزهای پاسخگویی توضیحی را درنوردد و با دربرداشتن عنصر اجرای پاسخگویی، وارد قلمرو پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی شوند که در مورد نظارت صادق نیست. سرانجام، مهم ترین کژتابی های مفهومی نظارت در انواع نظارت های مطرح در نظام حقوقی ایران بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: کژتابی، نظارت، کنترل، پاسخگویی توضیحی، پاسخگویی اصلاحی
 • حسن علی عبداللهی، محمد بهنام * صفحه 89

  قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی… و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.

  کلیدواژگان: قانون آب، بهره برداری، مجوز، منابع طبیعی، چاه های کشاورزی
 • مسعود فریادی صفحه 109
  اصل پنجاه قانون اساسی ایران با تاکید بر عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست، مشارکت کلیه نهادهای ذیربط و ایجاد نظام حقوقی مقتضی برای این منظور را ضروری می داند. در دهه اخیر قانونگذار عادی نیز تلاش کرده است تا با تصویب قوانین لازم زمینه حقوقی مشارکت عموم نهادهای مرتبط را در حفاظت محیط زیست فراهم کند. همکاری میان سازمانی یک ضرورت اساسی برای حفاظت موثر محیط زیست است، اما آیا حقوق اداری ایران توانسته است تا سازوکارهای لازم برای تسهیل این همکاری را فراهم آورد یا نه؟ مطالعه ساختار اداری حقوق محیط زیست و اداری ایران نشان می دهد که مشارکت و همکاری همه نهادهای مرتبط در حفاظت محیط زیست با برخی موانع نهادی مانند ناکافی بودن صلاحیت های سازمانی و ضعف در نظام همکاری و هماهنگی میان سازمانی روبه روست؛ بنابراین یکی از ضروریات تضمین اجرای اصل 50 قانون اساسی، اصلاح ساختار اداری حفاظت محیط زیست با رویکرد تقویت همکاری میان سازمانی است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی همکاری میان سازمانی در حفاظت محیط زیست پرداخته و تلاش می کند تا پیوندی میان حقوق محیط زیست و حقوق اداری ایجاد کند
  کلیدواژگان: همکاری سازمانی، مشارکت محیط زیستی، حقوق اداری محیط زیست، حقوق محیط زیست
 • علی محمد فلاح زاده ، امیرحسین رستگارمقدم، محسن شریعتی صفحه 133
  آمبودزمان، نهادی مستقل، بی طرف و دارای پشتوانه قانونی می باشد که با هدف حفاظت از حقوق مردم در برابر اقتدار دولت و مقابله با رفتارهای نادرست و سوء جریان ها در ادارات، ایجاد شده است. این نهاد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و وضعیت حکومت و جامعه، دارای ساختار و صلاحیت های متفاوت است. در همین راستا، بعضی از کشورها دارای موفقیت هایی در زمینه نظارت آمبودزمانی بوده اند که استفاده از تجربیات این کشورها جز از طریق مطالعات تطبیقی، ممکن نیست. در این نوشتار، کشورهای ترکیه و پاکستان که هم به لحاظ قابلیت انطباق و بومی سازی مطالعات، مشابه کشورمان هستند و هم در چند سال اخیر در زمینه آمبودزمان عملکرد موفقی داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: آمبودزمان، ساختار، صلاحیت، ترکیه، پاکستان
 • اسماعیل کاوسی صفحه 157
  این پژوهش با هدف ارزیابی جایگاه مولفه های حقوق فرهنگی در نظام توسعه فرهنگی کشور انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد تهران شمال می باشند که براساس اطلاعات دریافتی حدودا 250 نفر برآورد گردیدند. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 4 بعد اصلی بوده و جهت سنجش متغیرها از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده و پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان، میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید شده است؛ همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که در این تحقیق مقدار آن برای بعد آزادی فرهنگی 98/0 ، دسترسی به فرهنگ 97/0، تساوی حقوق 97/0 و حق انتخاب هویت 98/0 شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری، مشخص نموده که ارتباط معنادار و مستقیمی بین مولفه های حقوق فرهنگی و توسعه فرهنگی کشور وجود دارد.
  کلیدواژگان: توسعه، توسعه فرهنگی، حقوق فرهنگی، آزادی فرهنگی، دسترسی به فرهنگ، تساوی حقوق و حق انتخاب هویت
 • فردین مرادخانی، فرشید بنده علی صفحه 181
  مدیریت امور شهری و ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهاد عمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و هر واحد اجرائی که برطبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظرگرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی های در اختیار شهرداری ها از سوی دیگر، نه تنها اعمال قانونی نظارت مالی دیوان محاسبات بر شهرداری ها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری است.
  کلیدواژگان: اعتبار مصوب، مالکیت عمومی، وجوه عمومی، نهاد شهرداری، دیوان محاسبات
 • آیت مولایی صفحه 205
  از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشه ای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج می رسد. در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تامین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روش شناسی این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تامین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری کرده ایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تامین حداقل رفاه» و «کاهش زمینه های اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاه های اجرایی را می توان به تامین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرای مطلوب آن، ناتوان بوده اند.
  کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی حقوق، حداقل رفاه، فساد، اختلاس، کارگزار بخش عمومی
 • سید مجتبی واعظی، سید محمد حسینی صفحه 229
  در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتا صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ماده 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه صلاحیت هیات عمومی بر نمی تابد. مضافا؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیات عمومی، یقینا نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.
  کلیدواژگان: عمل اداری، مقرره گذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان
|
 • Vahid Agah Page 9
  Government supervises and interfereswith Theater on two forms including: Licensing System and persuit System. In the first method, the government shall issue license for creating and publishing artistic works and in this method, the right to freedom of artistic expression is limited. However, in the second method, there is fundamental principle of freedom and upon creating and publishing artistic work only in case of violation of laws and regulations, the government may take duly action and there is no requirement for issuing license before producing or publishing artistic works. Thus, the first method is anti-freedom and the second method is agreed with freedom. The present article attempts to examine this issue in relation to Theater in iranand it is concluded that, the statute law was based on licensing system. Moreover, finding out problems and formalities of aforesaid system refers to following weakness including: 1) Governmental structure of boards of theater and negligence for related associations, especially, Iranian theater forum. 2) No obligation boards of theaterin presentation of evidencefor reject plays and issuing license.3) silence of regulation about period ofvalidity of the License and referse it todecision ofboards of theater.4) Limitation in revision of decisions made by boards of theater in supreme council, governmental structure of it andsilence of regulation about procedure of issuing license.
  Keywords: Theater, Administrative Law of Licensing System, Ministry of culture, Islamic Guidance, Censure of Theater, Performing Arts
 • MohammadJavad Rezaizadeh, Mahdi Babai Page 39
  The main subject of this article is the review of ideas that theorized the criteria of Public Properties In their doctrines, theorists of Administrative law do not profess similarly in this theme. Some of these lawyers define public properties in a minimum approach manner and consider them as inalienable Properties which are dedicated to public utility. According to their view, as public properties are inalienable therefore state ownership over them is unacceptable and the government merely has the right to protect and maintain them. Other authors, based on necessity of special protection from public properties, extend the range to the properties dedicated to public service.Today, the administrative law doctrines in France tend to treat these properties as property owned by the State. For these scholars, public properties are owned by the government and dedicated to the public interest (public use and public services. In this article, the author is going to express the views that define public property and provide the necessary framework for determining public property.
  Keywords: Public patrimony, Public property, State property, Allocation theory, Public utility, Public service, State ownership, Public ownership
 • Jaafar Shafie Sardasht, Aliakbar Gorji Azandariani, Javad Fazelinejad Page 63

  Abstract Supervision is always controversial concept, especially in the science of law and management. These disagreements may be rooted in the different interpretations of the relevant Islamic jurisprudential sources, as well as various synonyms used in the English language. In this article, the authors attempt to refine the concept of supervision and Control and consider the most common words which are called in Persian as "supervision". In the context of supervision, the paper concludes that the words that convey the concept of supervision, are supervision when they are ex post and do not lead to intervention. Otherwise, calling them as supervision is incorrect. The concept of supervision is corresponding to explanatory accountability.
  Keywords: Lexical Ambiguity, Supervision, Control, Explanatory Accountability, Amendatory Accountability
 • Hasanali Abdollahi, Mohammad Behnam Page 89

  In 2010, the legislature passed The act rolling on water wells without operation license has limited the scope of the fair distribution of water and approach the authorized use of underground water wells, at least in the case of agriculture has entered a new regulatory space, Given that the use of underground water is common, the rights of people who are interested in this subject to be influenced. This article reviews the achievements made at least a thousand cases in the Administrative Court of Justice on the issue of agricultural wells .... And the law is, Which, of course, in many cases due to considerable disagreement on how to apply the law and its limits and constraints The members of the Judicial Commission of underground water in regional water companies in the country.

  Keywords: Law, Water, Operation, License, Natural resources, Agriculture Wells
 • Masood Faryadi Page 109
   Article 50 of the Iranian constitution necessitates participation of all related government bodies in environmental protection. To this end, some Act have been enacted to provide legal base for participation of various public bodies. Inter-organizational collaboration is a necessary element in environmental protection. So the question is that has the Iranian administrative law been successful in devising the required mechanisms to this end or not? The article argues based on descriptive and analytical method that because of some institutional barriers like lack of enough jurisdiction or miss-division and fragmentation of jurisdictions among the related public bodies, the environmental administration faces with essential institutional barriers in effective environmental protection which can be dissolved by elaboration of good inter-organizational collaboration to this end.
  Keywords: Organizational collaboration, Environmental Participation, Iranian Environmental law, Environmental Administrative Law
 • Alimohammad Fallahzadeh, Amirhosein Rastegar Moghadam, Mohsen Shariati Page 133
  Ombudsman is independent and impartial that has legal backing. The purpose of its’ establishment is to protecting peoples’ rights against the state and incorrect behavior of government department. This institution has different structures and qualifications in different countries. Turkey and Pakistan have been successful in this type of supervision. In this article structure and competence of the ombudsman in these two countries which has similarities to our country have been studied.
  Keywords: ombudsman, structure, competence, Turkey, Pakistan.
 • Esmaeil Kavoosi Page 157
  The study aim is to present the Impact of Cultural Right's Factors on Cultural Development System among Studies in University. Research method was descriptive and kind of survey, statistical population were included Studies in Islamic Azad University Tehran North Branch, which is based on information received was 250. The measuring tool has been researcher made questionnaire with 4 main dimension and using of 5 degree Likert scale. To measure validity, at the first content validity by experts and then construct validity was confirmed and relationship between questions and factors was approved. Also to assess the reliability used of Cranach's alpha coefficient that in this study Amount was calculated for the Cultural Freedom 98/0, Attainment to Culture 97/0, Right's Equity 97/0 and Right of Select identity 98/0. At levels of descriptive statistics was used of frequency, percentage, cumulative percentage, mean, standard deviation and inferential statistics of independent Sample t-test, ANOVA and structural equation modeling... Demographic findings also showed that there is significant relationship between Cultural Right's Factors & Cultural Development System among Studies in University .
  Keywords: Development, Cultural Development, Cultural Freedom, Attainment To Culture, Right's Equity, Right of Select identity
 • Fardin Moradkhani, Farshid Bandeail Page 181
   
  The management of urban affairs and the provision of public services by municipalities require the acquisition of financial resources that the legal nature of this public institution requires the provision of more than fifty percent of it from non-governmental sources. The separation of these resources from the point of view of how they are provided, although they provide relative financial independence for municipalities, but this is a matter of financial supervision in the face of barriers such as interpretation of Article 55 of the Constitution, financial transparency and efficient monitoring of these resources. Has also been challenged. Thus, at present, the supervision of an oversight body such as the Court of Arbitration of the Republic is possible only on that part of the municipal resources provided from the country's budget, and their internal resources are beyond the control. However, the existence of legal capacity such as the Law of the Court of Justice, which has the general jurisdiction of the financial authority for all ministries, institutions, state-owned companies and any executive body that, in accordance with principles (44) and (45) ) Of the Constitution of the Republic of Estonia, it is considered that, on the one hand, and the procedure for the ownership and public funds on property and liquidity available to municipalities in accordance with Article 13 of the Law on Public Procurement, on the other hand, not only The law does not restrict the supervision of the Court of Audit on the integrity of municipal funds, but also to carry out this monitoring in order to safeguard the essential necessity To be.
  Keywords: Approved Credit, Public ownership, Public Fund, Municipal Authority, Court of Accounts
 • Ayat Molai Page 205
  In the second half of the twentieth century, in the realm of philosophy of law, has been proposed a new field called "economic analysis of law." This is the realm of thought, survey Legal issues with economic tools. Therefore, this level of analysis, first, legal issues has translated into economic and in the context of economic logic to deduce it. In the present article, it is mentioned the economic analysis of the Embezzlement phenomenon in among public realm and it is discussed minimum welfare consequences in order to reduce embezzlement of employees. Methodology this Article, has followed descriptive - analytical method. This study seeks to answer these key questions: From the perspective of economic analysis of law, what is the relationship between securance of minimum welfare and reducing embezzlement. In response to this question, after mentioning generalities and meaning, discussed the category of minimum welfare of employees against embezzlement with use the economic analysis logic and we have concluded that there is significant ratio between the two variables: securance of minimum welfare, reducing embezzlement. Thus one of ways to achieve the reducing of embezzlement in the executive agencies, safeguard the minimum welfare of the public employees; that's what the Legislative and the execution spheres have been unable in its optimal performance.
  Keywords: Economic Analysis of Law, Minimum Welfare, Corruption, Embezzlement, The Public Employees
 • Seyed Mojtaba Vaezi, Seyed Mohammad Hoseini Page 229

  In the legal system of Iran, one of the issues of disagreement, discussion about jurisdiction of the General board of Administrative Justice court In superintend the decisions of various agencies Including is Certified parliament (assembly of experts), guardian council and Nation's exigency council (assembly for recognition interest of state). These institutions, on the basis of their inherent duties, are in the process of establishing and adopting decisions that some of them are administrative modality. Considering the procedure of the type of attitude towards the decision of these bodies, the purpose of this article accordingly that in addition to clarifying the scope of jurisdiction rulemaking of the legal system with a brief definition from political action, judicial action, legislative action and administrative action to review the duties of these institutions and assume that their administrative actions can be subject to judicial review. Because in terms of administrative Justice court, as a supreme judicial institution, has general qualification in administrative claims. Therefore, remark of article 12 the law of administrative Justice Court it seems criticism and principle of supervision of power that is closely related to the rule of law, the unannounced withdrawal unreason all the approvals of these bodies from the jurisdiction of the General board. Additionally, such exceptions to the jurisdiction of the general board are a violation of right of individuals to access the judicial bodies.
  Keywords: Administrative Act, Rule-Making, Nation's Exigency Council, Experts Parliament, Guardian Council